Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Závěr studie proveditelnosti

19 Závěr studie proveditelnosti

Předkládaná studie proveditelnost řeší revitalizaci poškozené a nevhodně využívané zeleně v městské části Praha – Újezd.

Studií doporučená varianta

Zpracovatel studie při její přípravě pečlivě posuzoval možné varianty řešení. Po zvážení přínosů i záporů uvažovaných variant doporučuje vyloučit nulovou variantu a zvolit investiční variantu II, která nejlépe vystihuje potřeby pro tento projekt.

Finanční hodnocení

Z finančního hlediska se jedná o projekt neziskový. Z tohoto důvodu jsou u projektu hodnoceny zejména jeho nefinanční přínosy a jeho obecná prospěšnost.

Ekonomické hodnocení

Jedná se o investiční akci, jejímž cílem není přímá generace zisku, ale podpora kvalitního životního prostředí v MČ Praha – Újezd.

Investor projektu

Investorem projektu je MČ Praha – Újezd, která má s realizací obdobných projektů řadu zkušeností, z tohoto důvodu je riziko nesprávného vedení investiční či realizační fáze minimální. Na základě předchozích skutečností je investor také plně kompetentní dodržet termíny a rozpočty uváděné v této studii.

Projekt je plně v souladu s globálním cílem OPPK. V rámci prioritní osy 2 projekt plně odpovídá cíli oblasti podpory 2. 1. Revitalizace a ochrana území.

Cílem projektu je zkvalitnění životního prostředí v městské části Praha – Újezd. Předmětem projektu je rekultivace územně terénního útvaru Milíčov (ÚTUM), který je významnou rekreační lokalitou pro návštěvníky, rekreanty a sportovce z Jižního Města, MČ Praha – Újezd, z jiných částí Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je lokalitu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky a obyvatele městské části Praha – Újezd a okolí.

Realizace projektu ovlivní kromě životního prostředí následující skutečnosti:

· zlepšení okolí, estetický vzhled

· zvýšení atraktivity a hodnoty území hl. m. Prahy

· projekt zásadním způsobem zlepšuje životní prostředí

· má pozitivní dopad na obyvatele MČ Praha – Újezd

· posiluje komunitní způsob života obyvatel městské části Praha – Újezd

Cílovými skupinami, které budou nositeli benefitu projektu, jsou: návštěvníci, obyvatelé MČ Praha – Újezd, obyvatelé okolních MČ, obyvatelé a návštěvníci hlavního města Praha a blízkého okolí. Cíle projektu a způsoby jejich naplnění byly definovány s přihlédnutím k jejich proveditelnosti. Tato se jeví plně reálná jak z pohledu finančního, institucionálního, tak provozního. Projekt je navržen tak, aby z dlouhodobého hlediska vyžadoval minimální dodatečné náklady v provozní fázi. MČ Praha – Újezd má s realizací i se zabezpečením provozu a údržby obdobných projektů rozsáhlé zkušenosti a z tohoto důvodu je riziko nesprávného vedení investiční či realizační fáze minimální. Ke stejnému závěru vedla i analýza rizik v rámci této studie. Na základě předchozích skutečností s realizací obdobných investičních akcí je investor také plně kompetentní dodržet termíny a rozpočty uváděné v této studii.

Projekt je neziskový, veřejnoprávní povahy. Jeho cílem není návratnost vložených finančních prostředků, ale veřejný prospěch.

Předkládaná studie je plně v souladu s operačním programem Praha – Konkurenceschop­nost, s prioritní osou 2 Životní prostředí, oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území. Projekt zajistí revitalizaci veřejného prostranství v obytném území. Závěry jednotlivých kapitol studie jednoznačně prokazují věcnou i ekonomickou proveditelnost projektu. Autoři této studie doporučují projekt ke schválení.