Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: Rozsypalová, Ranoš
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.32 hodin dne 20. 3. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném termínu. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že z technických důvodů není dnešní zasedání zastupitelstva nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 11. 3. 2019
b) Návrh sociálního fondu
5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
7. TSÚ – převod vozidel
8. TSÚ – schválení nového jednatele
9. ZŠ Formanská – smlouva o výpůjčce na zařízení a nábytek
10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
11. Dotazy a náměty
12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
13. Různé

Starosta informoval o změně názvu bodu č. 8 na „TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance“ a bodu č. 9 na „ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Termín příštího zasedání zastupitelstva“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za e).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pozvánka na kulturní akce“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za f).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Danu Zdeňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu Janu Draštíkovou a Danu Zdeňkovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Jiřího Pitrmana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Jiří Pitrman.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru
Místostarostka paní Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaném dne 11. 3. 2019. Na programu byly čtyři body. Výbor projednal návrh úpravy Statutu sociálního fondu na rok 2019. Dále byl seznámen s návrhem rozpočtu na rok 2019, a to jak městské části, tak jejích příspěvkových organizací – Základní školy Formanská a Mateřské školy Formanská.
Uvedla, že při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečným nákladům a výnosům za rok 2018. Městská část bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, s příjmy a výdaji ve výši 30 761 849 Kč. Výdajovou část tvoří zejména příspěvek na mateřskou a základní školu, výstavba dětského hřiště, realizace lanového parku, rekonstrukce ulice Proutěná, revitalizace rybníků, příprava projektu pro 2. stupeň ZŠ Formanská a výdaje na kulturu a sport. Konstatovala, že rozpočet vedlejší hospodářské činnosti tvoří náklady ve výši 40 000 Kč a výnosy ve výši 187 000 Kč.
Dále informovala o návrhu rozpočtu na rok 2019 Základní školy Formanská, která plánuje celkové výdaje ve výši 3 857 299 Kč. Upozornila, že na straně příjmů nejsou uvedeny vlastní příjmy ve výši 50 000 Kč.
Mateřská škola Formanská bude hospodařit s příjmy ve výši 4 701 000 Kč.
Dále informovala, že výbor byl seznámen se střednědobými výhledy rozpočtů do roku 2024.
Závěrem konstatovala, že finanční výbor doporučuje předložené návrhy rozpočtů na rok 2019 schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 3. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh sociálního fondu
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o změnách ve Statutu sociálního fondu na rok 2019. Jedná se o jmenování nových členů správní rady fondu a o rozšíření použití fondu o čerpání na ozdravný pobyt zaměstnanců a o proplacení ročního jízdného pro zaměstnance úřadu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019 schválený usnesením č. 04d/03/2018 ze dne 19. 12. 2018,
II. schvaluje návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019 s účinností od 1. 1. 2019.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Pitrman
Návrh byl přijat.

5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
Starosta informoval, že rozpočet na rok 2019 je pro letošní rok sestaven podle rozpočtových kapitol a ne podle rozpočtových položek. Dále konstatoval, že informace o rozpočtu městské části a jejích příspěvkových organizací podala místostarostka paní Hana Petrová v bodu č. 4 a) „Zápis z finančního výboru“.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Bere na vědomí předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti městské části Praha-Újezd, který byl vyvěšen od 4. 3. 2019 do 20. 3. 2019, vytvořený na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 a vlastními příjmy.
II. Schvaluje:
- navržený rozpočet městské části na rok 2019 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 30 761 849 Kč a výdaji ve výši 30 761 849 Kč, převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 225 000 Kč dle přílohy č. 1,
- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2019 s výnosy ve výši 187 000 Kč, náklady ve výši 40 000 Kč, hospodářský výsledek 147 000 Kč dle přílohy č. 2,
- navržený rozpočet MŠ Formanská dle přílohy č. 3,
- navržený rozpočet ZŠ Formanská dle přílohy č. 4,
- navržený Statut sociálního fondu na rok 2019 dle přílohy č. 5,
- navržený rozpočtový výhled do r. 2024 dle přílohy č. 6.
III. Ukládá předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a rozpočtový výhled MČ Praha-Újezd Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
Starosta předložil vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“ do budovy zbrojnice dobrovolných hasičů. Městská část oslovila čtyři uchazeče a obdržela tři cenové nabídky: Jiří Nekolný za nabídkovou cenu 133 100 Kč, Kovovýroba Peřina, s. r. o., za nabídkovou cenu 78 504 Kč a Zahas, s. r. o., za nabídkovou cenu 212 405,82 Kč. Hodnotící komise na svém jednání dne 27. 2. 2019 doporučila vybrat uchazeče Jiřího Nekolného.
Pan Ivan Křížek uvedl, že se jedná o 16 skříněk určených pro výzbroj a výstroj členů sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“ od Jiřího Nekolného, IČ: 683 65 799, se sídlem Janovská 402, 109 00 Praha 10 za celkovou cenu ve výši 133 100 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi podepsat objednávku na dodání a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. TSÚ – převod vozidel
Starosta informoval o převodu následujících vozidel do majetku Technické služby Újezd: nákladní automobil Multicar včetně radlice, sypače, nádrže na vodu a přívěsného vozíku, traktor Belarus včetně valníku, radlice a zametacího stroje, úklidový stroj Rondo Antonio Carraro včetně radlice, sypače s valníkem a smetáku a osobní vozidlo Fiat Dobló Cargo. Jedná se o vozidla, které v současné době používají zaměstnanci údržby městské části k úklidu a údržbě veřejných prostranství.
Po převodu vozidel si vedoucí TSÚ zajistí jejich pojištění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje bezúplatný převod vozidel z majetku městské části do majetku Technické služby Újezd, s. r. o., dle přílohy č. 7,
II. ukládá starostovi:
a) vyčíslit zůstatkové hodnoty převáděných vozidel,
b) ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Technické služby Újezd, s. r. o., zajistit převod vozidel do 30. 4. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance
Starosta informoval o ukončení výběrového řízení na jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o. Výběrová komise doporučila jmenovat pana Jiřího Vlacha.
Dále uvedl, že zápis společnosti do obchodního rejstříku bude proveden do konce března 2019.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o předmětu podnikání a financování společnosti.
Pan Jiří Vlach uvedl, že se z důvodu střetu zájmu v tomto bodě zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje pana Jiřího Vlacha, nar…, bytem …, do funkce vedoucího zaměstnance společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., s platností ode dne zapsání společnosti do obchodního rejstříku.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Zdeňková
zdržel: Vlach
Návrh byl přijat.

9. ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku
Starosta předložil Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městskou částí a Základní školou Formanská. Předmětem bezúplatného převodu je zařízení a nábytek umístěný v základní škole dle inventurního soupisu vyhotoveného ke dni 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje bezúplatný převod zařízení a nábytku z majetku městské části do majetku ZŠ Formanská, dle soupisu uvedeného v příloze č. 8,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu o bezúplatném převodu zařízení a majetku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
Starosta předložil dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Studii stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“, uzavřenou se společností Etlesse Investment, s. r. o., dne 3. 1. 2018. Dále konstatoval, že zastupitelům byl zaslán k seznámení „Koncept a zadání investičního projektu Základní škola Formanská“ (textová zpráva, ekonomické nastavení projektu, koncepce umístění stavby a provozní schéma).
Zastupitelé předali slovo zástupci společnosti Etlesse Investment, s. r. o., Ing. Romanu Pleskačovi, který okomentoval důvody uzavření dodatku ke smlouvě. Dodatek se týká ponížení rozsahu díla a obsahové náplně investičního projektu a s tím související snížení ceny za dílo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na akci s názvem „Studie stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2019 se společností Etlesse Investment, s. r. o., Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
Trvá usnesení č. 7 ze zápisu č. 3/2018 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 5/2019 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 17.30 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo na svém zasedání dne 22. 3. 2017 schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch městské části spočívající v právu chůze a jízdy bez časového omezení na pozemku parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 29. 3. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic ve prospěch městské části Praha-Újezd s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, bytem … Povinní z věcného břemene zrealizují na vlastní náklady stavbu cyklostezky o délce cca 75 m a šířce 3 m znázorněné na částech pozemků parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic dle geometrického plánu č. 1248–59/2017. Věcné břemeno spočívá v právu chůze a jízdy bez časového omezení a je zřízeno bezúplatně.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická
Starosta informoval, že v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulic v sídlišti Kateřinky je nutné zmapovat problémová místa z důvodu možného nestabilního a nestejného podloží. Výsledky průzkumu budou podkladem pro sestavení položkového rozpočtu tak, aby nedocházelo k případným vícepracím.
Dále předložil tabulku s přehledem cenových nabídek na akci inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická v rámci akce „Rekonstrukce ulice Proutěná“. Byly doručeny tři nabídky: Geoslužby Kořán, s. r. o., za nabídkovou cenu 134 000 Kč, GTS geotechnika, s. r. o., za nabídkovou cenu 124 000 Kč a JK envi, s. r. o., za nabídkovou cenu 97 000 Kč.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o plánované rekonstrukci.
Starosta informoval, že I. etapa bude zahájena na podzim letošního roku. Dále uvedl, že městská část bude žádat o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad. V této souvislosti konstatoval, že z důvodu častého přeplnění kontejnerů na sklo bylo zažádáno o navýšení frekvence jejich vývozu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická,
II. schvaluje nejvhodnější cenovou nabídku na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická od společnosti JK envi, s. r. o., IČ: 27235491, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, za celkovou cenu ve výši 97 400 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi podepsat objednávku na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol
Z důvodu operativnějšího přesunu v rozpočtových kapitolách starosta požádal o možnost provádění úprav v rozsahu do 200 000 Kč. Jednotlivé úpravy budou dávány na vědomí finančnímu výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zmocnění starosty k provádění úprav v rozsahu 200 000 Kč v rámci schválených rozpočtových kapitol.

pro: Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

e) Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti
Starosta uvedl, že k zápisu společnosti do živnostenského rejstříku je nutné uvést sídlo společnosti. Jelikož část prostoru hasičské zbrojnice je určena pro údržbu městské části, bude sídlo společnosti TSÚ v této budově.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sídlo společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., na adrese Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Pozvánka na kulturní akce
- 13. dubna 2019 od 10.00 hodin dětské běžecké závody u Milíčovského lesa v Kateřinkách
- 14. dubna 2019 od 10.00 do 18.00 hodin jarní úklid Milíčovských kopců spojený se zdoláním indiánské stezky
- 30. dubna 2019 od 16.00 hodin stavění májky na újezdském náměstí, ve večerních hodinách pálení čarodějnic „u skály“

g) Poděkování
Ing. Zdeněk Hromádka poděkoval Mgr. Iloně Šimkové za organizaci burzy dětského jarního a letního oblečení a vybavení a paní Janě Draštíkové za organizaci Josefské zábavy.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin dne 20. 3. 2019.
Zapsala dne 20. 3. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12. 2. 2019, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12. 2. 2019, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Hrubý, Ranoš, Vlach, Staněk
Omluveni: Drahorád, Pitrman, Šturmová
Hosté: Brabec, Táborský (k bodu 2), Pleskač, Dašek (k bodu 3), Draštíková

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – BD Formanská – vyjádření k DSP

Zástupce společnosti Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o. žádá o vyjádření k PD bytového domu Formanská na pozemcích parc.č.214/11 a 214/256 a o souhlas s napojením na Formanskou přes pozemek MČ parc.č. 214/141. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům (3NP + 4.NP ustoupené) o zastavěné ploše 561m2 a výšce cca 10+4m, který obsahuje celkem 28 bytů (z toho 6 mezonetových ve 3–4.NP) pro předpokládaných 78 obyvatel, 13 parkovacích stání v 1.PP a 15 na pozemku. Záměr byl projednán ve stavebním výboru 14.1. a v ZMČ 23.1.2019. Zástupce žadatele zrekapituloval vývoj záměru od roku 2005. Oproti původnímu územnímu rozhodnutí z 6.2.2009 nový záměr neobsahuje nebytové prostory, nezasahuje na sousední pozemky parc.č. 214/12+13 a má jiné napojení na ulici Formanskou. Nový záměr výstavby BD vychází, podle vysvětlení žadatele, z aktuálních regulativů a omezení (ekonomika – neuživí se drobné služby; územní plán – nelze umístit parkování ani komunikace mimo plochu OB; hygienické – nelze splnit limity pro venkovní hluk; bezpečnostní – kapacita stavby a její orientace vůči VTL plynovodu; prostorové – poloha vjezdu vůči zastávce PID…). Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje: – Požadovat navýšení počtu parkovacích stání, např. formou parkovacích zakladačů – Koordinovat uliční prostranství před objektem (chodník x vjezd x nástupní plocha před vstupem) – Prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi MČ a vlastníky pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél ZOV.

Pro: všichni

Bod č.3 – Příprava dostavby ZŠ Formanská – informace

Na základě usnesení ZMČ z 19.12.2019 zpra­covává společnost Etlesse Investment s.r.o. „Studii stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská – rozšíření o 2.stupeň“. Zástupci společnosti představili rozpracovanou studii (blokové provozní schéma, předběžný propočet). Pozemek parc.č. 670/8 o výměře 5376m2 je ve funkční ploše OB-D, kde je umístění stavby pro školství (včetně navýšení KPP až o jeden stupeň) podmíněně přípustné. V území dále probíhá změna ÚP z OB na VV (3.3.2017 ZHMP schválilo zadání). Jsou připraveny přípojky a dopravní napojení (z ulice Na vojtěšce i z Formanské). Předpokládá se členění objektu do několika dvoupodlažních podsklepených pavilonů (1.stupeň, 2.stupeň, provozní zázemí, tělocvična, gastroprovoz), umožňující etapizaci výstavby v závislosti na finančních prostředcích. Celkové investiční náklady včetně DPH a rezervy jsou odhadovány na 230 mil. Kč. Kromě 11 kmenových tříd (po jedné v každém ročníku + rezerva) se navrhují speciální učebny, kabinety a knihovna. Tělocvična bude navržena jako hala na floorball, s možností pronájmu pro veřejnost a pořádání kulturních akcí. Kuchyně by měla být dimenzovaná i na zásobování MŠ a budoucího domu pro seniory. Na pozemku je dále nutné umístit cca 10 parkovacích stání (k již realizovaným 10 stáním v ulici Na vojtěšce), rozptylové plochy (samostatné přístupy do ZŠ a do sportovní haly), příjezd pro zásobování, pobytové plochy (pro školní družinu) a dořešit krátkodobá stání (jako K+R).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

15.1.2019 bylo vydáno stavební povolení na „Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění pro 12 řadových rodinných domů“. Jedná se o zástavbu v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1.

5.2.2019 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání úprav ÚP vlny 01. Území MČ se týkají úpravy U 1232/01 a U 1305/01. Jedná se o navýšení kódu míry využití území z OB-A resp. B na OB-C pro výstavbu dvou RD.

7.2.2019 bylo znovu oznámeno zahájení stavebního řízení na „Rodinné domy Milíčovský les 1“, po doplnění požadovaných podkladů. Jedná se o záměr výstavby 15 řadových RD na pozemku mezi skupinami BD Na Formance a Pod Formankou. Na předchozím stavebním výboru 14.1.2019 byly projednány námitky obyvatel přilehlých BD.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 2. 2019

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 2. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 20. 2. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném termínu. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Odvolání členů kontrolního výboru
5. Jmenování členů kontrolního výboru
6. Jmenování členů finančního výboru
7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
c) Přehled o pohybu na fondech za rok 2018
d) Odpisový plán
8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Dotazy a náměty
16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
17. Různé

Starosta požádal, aby projednání bodu č. 9 „Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí“ bylo stanoveno pevně na 18.00 hodinu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Danu Zdeňkovou a pana Ivana Křížka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu Danu Zdeňkovou a Ivana Křížka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Ing. Filipa Ranoše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odvolání členů kontrolního výboru
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o žádosti Mgr. Ilony Šimkové a paní Šárky Křížové o uvolnění z funkce členek kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd. Obě mají zájem spolupracovat především na kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odvolává členy kontrolního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou a Šárku Křížovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Jmenování členů kontrolního výboru
Místostarostka paní Jana Draštíková navrhla jmenovat do funkce člena kontrolního výboru pana Jakuba Kříže a pana Alexandra Kanócze, kteří se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd jmenuje členy kontrolního výboru Jakuba Kříže a Alexandra Kanócze.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Jmenování členů finančního výboru
Na zasedání ZMČ dne 19. 12. 2018 byli na základě § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze své funkce odvolání dva členové finančního výboru.
Místostarostka paní Jana Draštíková navrhla jmenovat do funkce člena finančního výboru ZMČ Praha-Újezd Mgr. Ilonu Šimkovou a paní Šárku Křížovou, které se svým jmenováním souhlasily. Žádné další návrhy nebyly podány.
Dále uvedla, že paní Lenka Lorencová, zvolená na ustavujícím zasedání zastupitelstva tajemnicí finančního výboru, ukončí ke dni 31. 3. 2019 pracovní poměr. Z tohoto důvodu je nutné jmenovat nového tajemníka finančního výboru. Do funkce tajemnice finančního výboru navrhla paní Martinu Chalupskou, která se svým jmenováním souhlasila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. jmenuje členky finančního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou a Šárku Křížovou,
II. odvolává tajemnici finančního výboru Lenku Lorencovou,
III. jmenuje tajemnicí finančního výboru Martinu Chalupskou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
Starosta předal slovo přítomné ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která informovala o žádosti mateřské školy o prodloužení možnosti čerpání dotace, získané od městské části, na mzdové prostředky za rok 2018 do srpna 2019. Jedná se o mzdové prostředky určené pro pracovní pozici školní asistentky, které byly doposud čerpány z projektu „Šablony I“. Tuto pracovní pozici by mateřská škola chtěla nadále zachovat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí žádost MŠ Formanská o prodloužení možnosti čerpání dotace MČ na mzdové prostředky za rok 2018 do srpna 2019,
II. schvaluje ponechání částky 184 960 Kč, která bude použita na plat a odvody pracovní pozice školní asistentky na ½ úvazku na detašovaném zařízení MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
Starosta předal slovo přítomné ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která předložila návrh Mateřské školy Formanská na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2018 do fondu odměn a rezervního fondu. Okomentovala celou situaci se spojením mateřských škol Vodnická a Formanská a uvedla několik investičních akcí, které je nutné v detašovaném pracovišti Vodnická zrealizovat (např. rekonstrukce zahrady a školního interkomu).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2018,
II. schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2018 do fondu rezervního a fondu odměn.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Přehled o pohybu na fondech za rok 2018
Starosta předal slovo ředitelce Mateřské školy Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která okomentovala tabulku s přehledem o pohybech na fondu odměn, FKSP, rezervním a investičním fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská za rok 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí přehled o pohybu na fondech za rok 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Odpisový plán
Starosta předložil odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předložený odpisový plán pro MŠ Formanská a detašované pracoviště MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
Starosta konstatoval, že příloha nařízení vlády č. 202/2018, účinná ke dni 1. 1. 2019, stanovuje výši odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanovuje výši odměny za výkon funkce na funkční období 2018–2022, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., s účinností ke dni 1. 1. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, dle řádku č. 5 Přílohy k nařízení č. 318/2017 Sb.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo dne 12. 2. 2019. Na programu jednání byly tři body. BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, informace k přípravě dostavby ZŠ Formanská a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.
a) BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že žádost společnosti Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o., o vyjádření k projektové dokumentaci bytového domu Formanská umístěného na parc. č. 214/11 a 214/256 byla již projednávána na minulém stavebním výboru i na předchozím zasedání zastupitelstva. Dále uvedl, že na stavebním výboru byla shrnuta historie vývoje stavby na předmětných pozemcích včetně historie vývoje jednání a stavu dohod mezi městskou částí a majiteli pozemků. Výbor doporučil požadovat navýšení počtu parkovacích stání, např. formou parkovacích zakladačů, koordinovat uliční prostranství před objektem (chodník x vjezd x nástupní plocha před vstupem) a prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi městskou částí a vlastníky pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél zemního ochranného valu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o současném stavu dohod a smluv. Starosta konstatoval, že mezi městskou částí a majitelem pozemků je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemek pod stavbou autobusové zastávky včetně přilehlých chodníků a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky. Obě smlouvy byly schváleny zastupitelstvem a podepsány v roce 2017. Zastupi­telstvo v roce 2017 schválilo také smlouvu darovací na pozemek pod stavbou zastávky, ta však nebyla ze strany vlastníka pozemků podepsána.
Členové zastupitelstva předali slovo přítomným hostům, majiteli pozemků Pavlu Brabcovi a architektovi bytového domu Vítězslavu Táborskému.
Pan Brabec hovořil o záměrech připravovaných v historii, o změnách v plánech a projektech a o problémech s nalezením vhodného investora. V současné době se podařilo nalézt investora, který plánuje na předmětných pozemcích stavbu bytového domu o 4 nadzemních podlažích (3 NP + 4. ustoupené). Architekt pan Táborský uvedl, že plánovaná stavba plynule naváže na bytové a rodinné domy nacházející se v této lokalitě. Stavba je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, dodržuje veškeré požadavky a regulativy stanovené Pražskými stavebními předpisy.
Pan Křížek vznesl dotaz týkající se počtu plánovaných parkovacích stání na byt, možnosti občanské vybavenosti a zastavěnosti území. Pan Táborský společně s panem Brabcem uvedli, že se jedná o bytový dům s 28 bytovými jednotkami a 28 parkovacími stáními (13 v suterénu a 15 na povrchu, což je o 3 více než požadují Pražské stavební předpisy). Zastavěná plocha území vychází z platného územního plánu a splňuje požadované koeficienty, regulativy a omezení týkající se hygienických a bezpečnostních limitů. Dále uvedli, že o prostory ke komerčnímu podnikání nebyl zájem, a že žádný předpis (územní plán ani Pražské stavební předpisy) nenařizuje realizovat více parkovacích stání, než je předepsáno, ani nestanovuje povinnost vybudování prostor pro komerční využití.
Starosta konstatoval, že z důvodu neúspěšného dlouhodobého jednání s majitelem pozemků bez výsledku spočívajícím v uzavření dohod schválených zastupitelstvem v roce 2017, s předpokládaným navýšením dopravy v lokalitě a s nedostatečným počtem parkovacích míst tento projekt nepodpoří.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
I. navýšení počtu parkovacích míst,
II. koordinaci uličního prostranství před objektem (chodník x vjezd x nástupní plocha před vstupem),
III. součinnost investora při uzavření dohod, které byly v minulosti projednávány mezi městskou částí a vlastníkem pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat

b) Příprava dostavby ZŠ Formanská – informace
Zastupitelé městské části předali slovo přítomným hostům ze společnosti Etlesse Investment, s. r. o., která zpracovává „Studii stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“, Ing. Romanu Pleskačovi a architektovi Martinu Daškovi. Ti pro zastupitele připravili prezentaci připravované stavby. Návrh předpokládá tři dvoupodlažní podsklepené objekty, propojené spojovacími chodbami, které budou obsahovat sportovní halu a gastroprovoz, 2. stupeň základní školy a 1. stupeň základní školy (celkem jedenáct tříd, speciální učebny a kabinety). Gastroprovoz bude určen pro základní školu, mateřskou školu Formanská, mateřskou školu v Křeslicích a plánovaný dům seniorů. Součástí projektu je i venkovní sportovní a dětské hřiště. Návrh také počítá se dvěma startovacími byty pro učitele, s bytem pro školníka a s knihovnou. Celkové investiční náklady včetně DPH jsou odhadovány na 230 mil. Kč.
Podle finančních možností městské části je možné projekt etapizovat. Starosta uvedl, že městská část požádala Magistrát hl. m. Prahy o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro městské části pro rok 2019 ve výši 10 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o přípravě dostavby ZŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
Starosta konstatoval, že městská část získala účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území městské části. Informoval o podané výzvě na dodávku a montáž lanových herních prvků, včetně dopadové plochy. Předmětem plnění zakázky byla dodávka a montáž lanových herních prvků na části pozemku parc. č. 214/3 v ulici Pastevců, kolmo na ulici Formanskou. Bylo osloveno 12 uchazečů a doručeno 7 cenových nabídek. Starosta dále předložil zápis hodnotící komise ze dne 13. 2. 2019, která veřejnou zakázku vyhodnotila a doporučila vybrat uchazeče, firmu Monotrend, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Dodávka a montáž lanových herních prvků“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž lanových herních prvků“ od společnosti MONOTREND, s. r .o., IČ: 293 20 313, se sídlem Jamné 34, 666 01 Tišnov za celkovou cenu ve výši 997 055,73 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
Starosta informoval o žádosti hl. m. Prahy o převodu majetku HMP do správy městské části. Jedná se o vstupní ceduli do fit parku, který je umístěn na parc. č. 265/630. Vstupní cedule nainstalovaná k vybudovanému fit parku v roce 2018 byla provizorně zaevidována do majetku HMP a nyní je třeba ji převést do majetku městské části, aby tvořila s fit parkem ucelený soubor. Pořizovací cena vstupní cedule je 9 820 Kč bez DPH, 11 882,20 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic na MČ Praha-Újezd,
II. souhlasí:
a) s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic na MČ Praha-Újezd,
b) s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k .ú. Újezd u Průhonic, mezi MČ Praha-Újezd, jakožto příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem,
III. ukládá:
a) seznámit odbor SML MHMP s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Újezd,
b) starostovi podepsat smlouvu o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Kabel servis Praha, s. r. o., k části pozemkům parc. č. 619/3, 617/1 a 288/4 týkající se umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení. Jedná se o součást plánovaného optického připojení zbrojnice dobrovolných hasičů v ulici Nad Statkem. Firma Kabel servis Praha, s. r. o., požádala o stanovení ceny za služebnost, která bude sjednána na dobu neurčitou, v co nejnižší výši, a to do 100 Kč/m. Důvodem žádosti je skutečnost, že se jedná o stavbu optické přípojky pro objekt v majetku městské části, zbrojnici dobrovolných hasičů.
Pan Pitrman okomentoval celou situaci s tím, že do budoucna budou připojeny optickou sítí všechny objekty ve vlastnictví městské části. S ohledem na výše uvedené starosta požádal přítomné zastupitele, aby schválili výjimku z běžně účtované ceny za věcné břemeno v městské části, která činí 500 Kč/bm.
Pan Pitrman uvedl, že se z důvodu střetu zájmů zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Kabel servis Praha, s. r. o., na pozemku parc. č. 619/3, 617/1 a 288/4 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optotrubky typu HDPE v délce výkopu 57 metrů v rámci stavby „Propojení optických tras Kabel servis Praha“. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 100 Kč/bm. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Pitrman
Návrh byl přijat.

13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
Starosta informoval o vyhlášení programu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m. Prahy pro pořádání kulturních a sportovních akcí pro fyzické a právnické osoby včetně sdružení a spolků (nestátních, neziskových organizací) působících na území městské části Praha-Újezd. Dále předložil vzor žádosti o dotaci a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové dotace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA, vzor žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace, které jsou nedílnou součástí programu.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků je určen dle přidělení neinvestičních dotací z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pro období čerpání od 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 je stanoven objem peněžních prostředků ve výši 124 000 Kč.
II. Ukládá zveřejnit program na úřední desce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předložil žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2019 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

15. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
Trvá usnesení č. 7 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2019 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 20. března 2019 od 17.30 hodin.
b) Pozvánka na kulturní akce
- 23. února 2019 v 10.00 hodin Masopust – průvod bude vycházet z ulice Studánková
- 8. a 9. března 2019 – burza dětského oblečení a vybavení ve společenském sálu domu služeb ve Vodnické ulici
- 16. března 2019 – Josefská taneční zábava
- 24. března 2019 v 14.00 hodin Vynášení Morany – průvod bude vycházet z újezdského náměstí k Botiči

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin dne 20. 2. 2019.
Zapsala dne 20. 2. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 1. 2019, 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 1. 2019, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Vlach, Staněk
Omluveni: Šturmová
Hosté: Brabec, Táborský (k bodu 2), Neužil, Zeman, Novák a další (k bodu 3)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4; bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – BD Formanská – vyjádření k DSP

Zástupce společnosti Rezidence Stříbrná zahrada s.r.o. žádá o vyjádření k PD bytového domu Formanská na pozemcích parc.č.214/11 a 214/256 a o souhlas s napojením na Formanskou přes pozemek MČ parc.č. 214/141.

Záměr zástavby území je projednáván nejméně od 02/2008. Původní zastavovací studie z 04/2007 zde navrhovala třípodlažní polyfunkční dům se zahradní restaurací, 12 byty (později 4 byty a penzion) a dvěma nebytovými prostory pro služby. Součástí stavby byl chodník podél Formanské, zpevněná komunikace na pozemku MČ parc.č. 214/13, parkovací stání na pozemku parc.č. 214/12 a cyklostezka podél ZOV. Protože většina území je ve funkční ploše ZMK a v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu, byl (se souhlasem MČ) v severní zastavitelné části navýšen kód míry využití území z OB-C na OB-E. Územní rozhodnutí bylo vydáno 6.2.2009. V roce 2011 vlastník záměr zredukoval na zahradní restauraci s krytou terasou, stavební řízení bylo v roce 2013 zastaveno. Z původní stavby byly provedeny přípojky a část sadových úprav.

Projektant Ing.arch. Táborský představil současný záměr. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům o zastavěné ploše 561m2 a výšce cca 14m, který obsahuje celkem 28 bytů (z toho 6 mezonetových ve 3–4.NP) pro předpokládaných 78 obyvatel, 13 parkovacích stání v 1.PP a 15 na pozemku. Stavba je umístěna pouze na ploše OB-E a pozemcích parc.č. 214/11 a 214/256, s nově navrženým napojením na ulici Formanskou.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Požadovat navýšení počtu parkovacích stání (z 28 na cca 35), např. změnou podélných venkovních stání na kolmá
- Požadovat splnění hygienických limitů i ve venkovním chráněném prostoru stavby
- Prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi MČ a vlastníkem pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél ZOV.

Pro: všichni

Bod č.3 – RD Milíčovský les 1 – námitky

29.11.2018 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení na „Rodinné domy Milíčovský les“. Jedná se o záměr výstavby 15 řadových RD na pozemku mezi skupinami BD Na Formance a Pod Formankou. Území bude dopravně napojeno z ulice Pod Formankou (pozemek komunikace parc.č. 214/276 ve vlastnictví společnosti A1garde s.r.o.). Zastavovací studii, která nově navrhovala 15 RD místo jednoho většího BD, projednal stavební výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013, dokumentaci změny ÚR pak 11.12. a 18.12.2014. Změna ÚR byla vydána v roce 2016. Obdobně byla projednána a povolena stavba „Rodinné domy Milíčovský les 2“ (45 řadových RD místo 4 BD), která již nyní probíhá. SVJ Formanská č.p.333 i někteří obyvatelé lokality nyní podali námitky účastníků stavebního řízení, ve kterých mj. požadují dopravní napojení přímo z ulice Formanské. Zástupce společnosti RD Milíčovský les s.r.o. vysvětlili, že tak zásadní změna umístění stavby není reálná, zejména vzhledem k nutnosti koordinace se záměrem rozšíření ulice Formanské, který se dotýká řady vlastníků pozemků. Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

19.11.2018 byl zveřejněn návrh územní studie Opatov – Na Jelenách, 13.12.2018 proběhlo veřejné projednání. Původní termín na podání připomínek byl prodloužen do 28.2.2019. Při­pomínky podaly mj. MČ Praha 11 a Praha-Šeberov. Územní studie řeší především vymezení veřejných prostranství (uliční síť) a jednotlivých stavebních bloků v území od Litochlebského náměstí přes metro Opatov a D1 až k ulici Na Jelenách.

3.1.2019 bylo vydáno ÚR na stavbu „Novostavba bytového domu Catha II“. Jedná se o třípodlažní objekt o zastavěné ploše 638m2 a výšce 10m, který obsahuje ve dvou sekcích celkem 27 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP s vjezdem z prodloužení ulice Pastevců a 12 venkovních stání. V přízemí bude nebytová jednotka s předzahrádkou, přístupná z ulice Pastevců.
8.1.2019 se Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP seznámil s průběhem projednání Aktualizace č.3 ZUR HMP. Jedná se o doplnění vedení VVN 400kV na jihu, západě a severu Prahy. K trase na území naší MČ zaslali připomínky: Miloš Červenka, Tempus Investment a.s. a Navetina a.s..

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová (příchod v 17.38 hodin), Šimková, Vlach, Zdeňková (příchod v 17.56 hodin)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 23. 1. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (Ing. Barbara Rozsypalová přišla v 17.38 hodin a Dana Zdeňková přišla v 17.56 hodin).
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
7. Převod hasičského auta
8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
b) Smlouva o spolupráci
c) Smlouva na údržbu komunikací
d) Smlouva na údržbu zeleně
9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
10. Dotazy a náměty
11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
12. Různé

Ing. Ranoš navrhl rozdělit bod č. 5 „Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí“ na za a) „Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení“ a za b) „RD Milíčovský les 1 – námitky“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.“ a zařadit ho do bodu 12. „Různé“ za a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.“ a zařadit ho do bodu 12. „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Ing. Filipa Ranoše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Jmenování členů finančního výboru
Na zasedání ZMČ dne 19. 12. 2018 byli na základě § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze své funkce odvolání dva členové finančního výboru.
Místostarostka paní Jana Draštíková požádala přítomné členy zastupitelstva o pomoc při oslovení případných vhodných kandidátů na funkci člena finančního výboru. Zároveň navrhla odložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo 14. 1. 2019. Na programu jednání byly tři body. BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, RD Milíčovský les 1 – námitky a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.

17.38 hodin příchod Ing. Barbary Rozsypalové.

a) Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o., o vyjádření k projektové dokumentaci bytového domu Formanská umístěného na parc. č. 214/11 a 214/256 a o souhlas s napojením na ulici Formanskou. Stručně shrnul historii záměru zástavby na předmětných pozemcích: v roce 2007 zde byl navržen třípodlažní polyfunkční dům se zahradní restaurací, byty a nebytovými prostory. V zastavitelné části pozemku byl navýšen kód míry využití území z OB-C na OB-E. Součástí stavby byl chodník podél Formanské, zpevněná komunikace, parkovací stání a cyklostezka podél zemního ochranného valu. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno 6. 2. 2009. Ke změně v projektu došlo v roce 2011, kdy zde byla navržena pouze zahradní restaurace s krytou terasou.
Současný záměr tvoří čtyřpodlažní bytový dům s 28 byty, 28 parkovacími stáními a s nově navrženým napojením na ulici Formanskou. Stavební výbor doporučil požadovat navýšení počtu parkovacích státní na cca 35, např. změnou podélných venkovních stání na kolmá, dále požadovat splnění hygienických limitů i ve venkovním chráněném prostoru stavby a prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi městskou částí a vlastníkem pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél zemního ochranného valu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o výšce a vhodnosti navrhovaného objektu, o chybějící občanské vybavenosti, o nízkém počtu parkovacích stání.
Pan Křížek uvedl, že městská část by měla podporovat výstavbu, jejíž součástí jsou nebytové prostory určené pro občanskou vybavenost. Současný návrh oproti záměru z roku 2007 s těmito prostory nepočítá.
Starosta uvedl, že navrhovaný objekt je vzhledem k okolní zástavbě příliš vysoký (14 m). Dále informoval, že mezi městskou částí a majitelem pozemků v předmětné lokalitě je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemek pod stavbou autobusové zastávky včetně přilehlých chodníků a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen na stavbu cyklostezky. Obě smlouvy byly schváleny zastupitelstvem a podepsány v roce 2017. Zastupi­telstvo v roce 2017 schválilo také smlouvu darovací na pozemek pod stavbou zastávky, ta však nebyla ze strany vlastníka pozemků podepsána.

17.56 hodin přišla Dana Zdeňková.

Místostarostka paní Draštíková navrhla tento bod odložit na příští zasedání zastupitelstva, znovu ho projednat ve výboru stavebním a pro životní prostředí a vyvolat jednání za účasti městské části, investora, majitele dotčených pozemků a majiteli sousedních pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I) bere informace na vědomí,
II) odkládá vyjádření do příštího zasedání zastupitelstva s tím, že tento bod bude projednán na stavebním výboru dne 12. 2. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) RD Milíčovský les 1 – námitky
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zahájení stavebního řízení na výstavbu 15 řadových rodinných domů „Rodinné domy Milíčovský les“ umístěných na pozemku mezi bytovými domy v ulici Na Formance a Pod Formankou. Stručně shrnul historii záměru zástavby této lokality.
V současné studii je navrženo, že dotčené území bude dopravně napojeno z ulice Pod Formankou. Účastníci stavebního řízení (Společenství vlastníků jednotek Formanská 533 a další jednotlivci) podali námitky, ve kterých mj. požadují dopravní napojení přímo z ulice Formanská. Zástupci společnosti RD Milíčovský les, s. r. o., (přítomní na jednání výboru) uvedli, že tak zásadní změna v umístění stavby není reálná, zejména vzhledem k nutnosti koordinace se záměrem rozšíření ulice Formanská, který se dotýká řady vlastníků pozemků.
Paní Zdeňková informovala, že investor v současné době zadal novou zakázku na napojení předmětné lokality na ulici Formanskou. V této souvislosti dojde k doplnění projektové dokumentace o hydrogeologický průzkum.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o možnostech a vhodnosti napojení plánované stavby na ulici Formanskou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
Starosta informoval o zaslaných vyjádřeních dotčených orgánů státní správy k podané petici se žádostí o přijetí opatření ke snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány zákonné hygienické limity a zdravé životní prostředí. Petiční archy obsahovaly 367 podpisů.
Petice požadovala vybudování dostatečného protihlukového opatření po délce D1 na území MČ Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a MČ Praha 11, snížení rychlosti na úseku 0 km až 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování stanovené rychlosti úsekovými radary, realizaci tzv. tichého asfaltu v celé délce uvedeného úseku, a to v obou pruzích, a zproštění povinnosti dálniční známky v úseku D1 Opatov – Průhonice.
Starosta stručně popsal vyjádření Ministerstva dopravy, Policie České republiky a Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o tichém asfaltu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí následující vyjádření dotčených orgánů státní správy k podané petici na přijetí opatření pro snížení hluku z provozu D1:
• Hygienická stanice hl. m. Prahy uvádí, že v současné době je pro provoz na dálnici D1 vydáno v souladu s § 31 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. časově omezené povolení pro provozování zdroje hluku, u kterého z vážných důvodů nelze dodržet hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Povolení bylo vydáno na základě žádosti ŘSD s tím, že se ŘSD zavázalo zrealizovat tzv. tichý asfalt v pravé části komunikace D1 ve směru z Prahy, dále předložit rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba protihlukové stěny v úseku lokality Kateřinky, a že do 30. 12. 2018 bude akreditovaným měřením hluku doložena účinnost navrženého protihlukového opatření.
• Policie ČR ve vyjádření odkazuje na Ministerstvo dopravy, jemuž do kompetence spadá vybudování protihlukových opatření podél dálnice D1 a na Ministerstvo vnitra, které stanoví místní úpravu provozu na dálnici.
• Obsáhlé vyjádření Ministerstva dopravy je součástí tohoto usnesení jako příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Převod hasičského auta
Starosta informoval o možnosti bezúplatného převodu požárního vozu Tatra z městské části Praha-Lipence na městskou část Praha-Újezd za účelem jeho dalšího využívání Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém zasedání již bezúplatný převod vozidla schválilo. Vůz zatím není vyřazen z integrovaného záchranného systému, po jeho vyřazení dojde k převodu na městskou část Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu požárního vozu Tatra CAS 32 T 815 do správy majetku MČ Praha-Újezd, uzavřenou s městskou částí Praha-Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
Starosta předložil zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Technické služby Újezd, s. r. o., (TSÚ) sepsanou notářem. Listina obsahuje všechny náležitosti dle zákona o obchodních korporacích. Na funkci jednatele TSÚ bude vyhlášeno výběrové řízení. Do doby jmenování jednatele bude prozatímním jednatelem společnosti starosta městské části Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Technické služby Újezd, s. r. o.,
b) jednatele společnosti pana Václava Drahoráda,
c) dozorčí radu ve složení: Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Smlouva o spolupráci
Starosta předložil návrh všeobecné smlouvy o spolupráci mezi městskou částí a společností Technické služby Újezd, s. r. o. Předmětem této smlouvy je závazek městské části a TSÚ k budoucí spolupráci, zejména k zabezpečení činností pro městskou část.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění všeobecné smlouvy o spolupráci se společností Technické služby Újezd, s. r .o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Smlouva na údržbu komunikací
Starosta předložil návrh smlouvy na údržbu komunikací mezi městskou částí a společností Technické služby Újezd, s. r. o. Předmět smlouvy vyplývá z dosavadní činnosti údržby městské části týkající se letní a zimní údržby komunikací. Součástí smlouvy jsou např. termíny plnění, podmínky údržby komunikací, cena díla a platební podmínky.
Přílohou smlouvy je rozpis ulic určených pro zimní a letní údržbu, jejich textové a grafické znázornění, plán zimní údržby komunikací, umístění odpadkových košů a košů na psí exkrementy a finanční plán údržby zeleně a komunikací.
Místostarostka paní Draštíková předložila finanční plán s vyčíslením měsíčního převodu prostředků pro činnost TSÚ obsahující např. mzdy, materiál, pomůcky, pojištění vozidel, opravy, školení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění smlouvy o dílo o údržbě komunikací a chodníků se společností Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Smlouva na údržbu zeleně
Starosta předložil návrh smlouvy o dílo o údržbě zeleně se společností Technické služby Újezd, s. r. o., na údržbu zeleně na pozemcích ve správě městské části spočívající v sečení trávy, odplevelování a údržbě keřových skupin. Součástí smlouvy je rozsah a vyznačení pozemků určených k údržbě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o údržbě zeleně na pozemcích ve správě městské části, na pozemcích ve správě jiného vlastníka a o potřebném technickém vybavení pro údržbu zeleně.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění smlouvy o dílo o údržbě zeleně se společností Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
Starosta konstatoval, že městská část vypsala a vyvěsila záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice. Předložil návrh smlouvy o výpůjčce stavby a areálu hasičské zbrojnice mezi městskou částí a Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Součástí smlouvy je možnost využívání budovy pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále uvedl, že se společností Technické služby Újezd, s. r. o., bude uzavřena třístranná smlouva (městská část, sbor dobrovolných hasičů, TSÚ) o užívání objektu hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje smlouvu o bezúplatné výpůjčce stavby hasičské zbrojnice na adrese Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, která stojí na pozemku parc. č. 626/38 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 380 m2, uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic. Součástí výpůjčky je areál hasičské zbrojnice, který se nachází na pozemku parc. č. 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
Trvá usnesení č. 4 b) „Úprava rozpočtu k 12/2018“ – úprava rozpočtu není zatím zapracována. Městská část uzavřela smlouvu s externí účetní firmou DMK účetnictví, které do dnešního dne nezajistil MHMP přístup do aplikací, ve kterých hlavní město Praha účetnictví zpracovává.
Trvá usnesení č. 7 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Trvá usnesení č. 12 ze zápisu č. 2/2018: „MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ – stavby budou předány po dodání přístupových údajů do příslušné účetní a majetkové aplikace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na parc. č. 670/21 spočívající v umístění stavby plynovodu na pozemku přiléhající k mateřské škole Formanská a v právu přístupu a vjezdu provozovatele plynárenského zařízení na dotčený pozemek za účelem zajištění jeho bezpečného provozu, údržby a oprav. Smlouva budoucí byla již schválena zastupitelstvem městské části dne 24. 3. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 670/21 v k. ú. Újezd u Průhonic, s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemku a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 3.300 Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je 66 bm.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na odkoupení plynárenského zařízení (STL plynovod a STL plynovodní přípojka pro mateřskou školu Formanská) společností Pražská plynárenská Distribuce. Zastupitelstvo městské části schválilo dne 24. 3. 2014 smlouvu o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na plynárenské zařízení na pozemcích parc. č. 670/21 a 213/1 v k. ú. Újezd u Průhonic, s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4. Jedná se o STL plynovod o délce 57,07 m a plynovodní přípojky o délce 10,7 m, kupní cena činí 148.000 Kč bez DPH.
II. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 20. února 2019 od 17.30 hodin.

d) Pozvánka na kulturní akce
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o nejbližší kulturní akci pořádanou městskou částí:
- 23. února 2019 v 10.00 hodin Masopust – průvod bude vycházet z ulice Studánková.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.17 hodin dne 23. 1. 2019.
Zapsala dne 23. 1. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.


Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru
b) Návrh sociálního fondu
5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
7. TSÚ – převod vozidel
8. TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance
9. ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku
10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
11. Dotazy a náměty
12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
b) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic
c) Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická
d) Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol
e) Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti
f) Pozvánka na kulturní akce
g) Poděkování

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 2. 2019

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Odvolání členů kontrolního výboru
5. Jmenování členů kontrolního výboru
6. Jmenování členů finančního výboru
7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
c) Přehled o pohybech na fondech za rok 2018
d) Odpisový plán
8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
b) Příprava dostavby ZŠ Formanská – informace
10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Dotazy a náměty
16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
b) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Zápis

1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení
b) RD Milíčovský les 1 – námitky
6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
7. Převod hasičského auta
8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
b) Smlouva o spolupráci
c) Smlouva na údržbu komunikací
d) Smlouva na údržbu zeleně
9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
10. Dotazy a náměty
11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
12. Různé
a) Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.
b) Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.
c) Termín příštího zasedání ZMČ
d) Pozvánka na kulturní akce


Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 12. 2018

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 12. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: Pitrman, Křížek
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 19. 12. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
b) Úprava rozpočtu k 12/2018
c) Rozpočtové provizorium
d) Sociální fond
5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie
8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – DIPRO spol. s r. o.
12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
14. Dotazy a náměty
15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
16. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
b) Grant WiFi 4EU
c) Účelová dotace – lanový park
d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
Starosta dále konstatoval, že body č. 11, 12, 13, 16 b), 16 c) a 16 d) byly na program zasedání zastupitelstva doplněny v pátek 14. 12. 2018 a společně s materiály k těmto bodům zaslány zastupitelům k seznámení.

Ing. Zdeněk Hromádka navrhl doplnit program zasedání o bod „Vyplacení mimořádné odměny – starosta městské části“ a zařadit ho jako bod č. 16 e).

pro: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

Ing. Zdeněk Hromádka navrhl doplnit program zasedání o bod „Vyplacení mimořádné odměny – místostarostka městské části“ a zařadit ho jako bod č. 16 f).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, navrhl doplnit program o bod „Odvolání členů výborů“ a zařadit ho jako bod č. 16 s tím, že bod bude rozdělen za a) „Odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí“ a za b) „Odvolání členů finančního výboru“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Mgr. Ilona Šimková a Ing. Filip Ranoš. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Mgr. Ilona Šimková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaném dne 10. 12. 2018. Na programu byly čtyři body. Výbor byl seznámen s úpravou rozpočtu k prosinci 2018, projednal statut Sociálního fondu na rok 2019 a doporučil schválit rozpočtové provizorium. Dále byl informován o opravě odměn členům zastupitelstva, které nebyly vyplaceny v souladu se zákonem o hlavním městě Praze. Rozdíl ve výplatě bude zastupitelům odečten v prosincové výplatě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 12. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úprava rozpočtu k 12/2018
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o úpravách rozpočtu k prosinci 2018. Účel převáděných položek a jejich přesun v rámci rozpočtu okomentovala. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Dále informovala o úpravách rozpočtu, které nebyly projednány ve finančním výboru z důvodu jejich doručení po 10. 12. 2018. Jednotlivé převody zkontrolovala s rozborem příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2018 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Rozpočtové provizorium
Členka finančního výboru paní Hana Petrová předložila návrh rozpočtového provizoria na rok 2019. Dále uvedla, že finanční výbor doporučil schválit čerpání měsíčních výdajů do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Sociální fond
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o návrhu změny sociálního fondu na rok 2019. Příjmy do fondu budou činit 5 % objemu hrubých mezd. Ze sociálního fondu se bude přispívat na stravenky zaměstnancům úřadu ve výši 55 % hodnoty stravenky a zvýší se příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance, kteří se spoří minimálně 500 Kč. Finanční výbor doporučil návrh sociálního fondu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
Starosta předal slovo místostarostce paní Janě Draštíkové, která informovala o zveřejněném záměru městské části pronajmout společenskou místnost v budově domu služeb ve Vodnické ulici č. p. 531/44 na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Žádost o pronájem podal Klub Vodnická z. s. a Sbor Křesťanského společenství Praha. Obě společnosti si společenský sál pronajímaly již v předchozích letech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí, že po vyvěšení oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor, a to společenskou místnost o výměře 81,9 m2 s příslušenstvím v budově Vodnická 531/44, Praha 4 na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, obdržela městská část dvě žádosti o pronájem,
II. schvaluje uzavřít s Klubem Vodnická, z. s., Vodnická 393, Praha 4 a Sborem Křesťanského Společenství Praha, Na Žertvách 783/23, Praha 8 podle „Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická“ nájemní smlouvy dle jejich požadavků na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
Starosta předložil smlouvu o smlouvě budoucí s PREdistribuce, a. s., na zřízení věcného břemene spočívající ve vybudování podzemního kabelového vedení 1 kV a telekomunikačního vedení v rámci stavby bytových domů při ulici Formanská CATHA I. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 6 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a. s., na pozemku parc. č. 214/3 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení a telekomunikační (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 6 000 Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je cca 12 bm. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle odstavce č. I tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie
Starosta konstatoval, že městská část uzavřela dne 4. 10. 2011 s Městskou policií hl. m. Prahy Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě služeb ve Vodnické ulici. Městská část každý měsíc, na základě faktur od poskytovatele služby, přefakturovává městské policii platby za telefonní linku, jejichž výše činí 3 až 10 Kč.
Starosta informoval o návrhu Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě, který bude totožný s dodatkem č. 1. Změna bude spočívat pouze v úpravě článku I., který bude znít: „Pronajímatel bude nájemci měsíčně přefakturovávat platby za telefonní linku v případě, že fakturovaná částka převýší hodnotu 50 Kč měsíčně, a to na základě faktur od poskytovatele služby.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 10. 2011,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
Starosta předložil zápis hodnotící komise ze dne 14. 12. 2018 o vyhodnocení veřejné zakázky na studii stavby a zadání investičního projektu „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“. Městská část oslovila tři uchazeče a obdržela dvě nabídky, z nichž komise doporučila vybrat firmu Etlesse Investment, s. r. o, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, za cenu179 080 Kč včetně DPH.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a ředitelkou Mateřské školy Formanská o vhodnosti přípravy jídel v nově plánované kuchyni základní školy pro další subjekty, zejména pro mateřskou školu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování studie stavby a zadání investičního projektu na akci „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“,
II. schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací ze dne 22. 11. 2017,
III. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování studie stavby a zadání investičního projektu na akci „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“ od společnosti Etlesse Investment, s. r. o., IČO: 275 91 816, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 za celkovou cenu ve výši 179 080 Kč včetně DPH,
IV. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. III. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
Starosta předložil důvodovou zprávu k záměru městské části zřídit společnost Technické služby Újezd, s. r. o.:
Městská část v listopadu převzala dokončenou budovu hasičské zbrojnice, která stála 25 mil. Kč. Dne 20. prosince 2018 proběhne kolaudace stavby.
Stavba je dispozičně rozdělená na dvě části. Jednu část bude využívat Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Druhá část prostoru je určena pro údržbu městské části. V současné době nemá údržba městské části k dispozici potřebné zázemí (šatna, sprcha, WC). Využívá čtyři prostory pro uložení technického a materiálního vybavení. Jedná se o:
1) Trafostanici Formanská v Kateřinkách, kde jsou uloženy úklidové a posypové prostředky a městská policie využívá prostor pro parkování motorek. Objekt je v majetku městské části a bude zachován pro potřeby městské policie.
2) Garáž v Proutěné ulici, kde jsou uloženy úklidové a posypové prostředky a parkuje zde zametací stroj na chodníky – RONDO. Objekt je v majetku městské části a bude zachován pro potřeby městské části.
3) Unimobuňky v areálu SK Újezd, které budou prodány SK Újezd.
4) Oplocený prostor záchytné nádrže na ropné látky u Benziny, kde je umístěné technické vybavení pro Multikáru (kontejnery, radlice, sypač, nepotřebné dopravní značky a pomocný materiál) a plechová garáž na posypový materiál. Prostor není v majetku městské části, ale je využíván na základě dohody s majitelem pozemku za údržbu zeleně v oploceném prostoru a v jeho těsné blízkosti. Prostor bude prozatím zachován, ale plánuje se přesun vybavení do areálu hasičské zbrojnice. Údržba využije areál a prostory hasičské zbrojnice k umístění technického a materiálního vybavení.
Městské části se nabízí z důvodu ekonomických úspor a zkvalitnění údržby založit obchodní společnost, která bude 100 % zřízena a ovládána městskou částí. Současní pracovníci úřadu zařazení na úseku údržby majetku a zeleně městské části obdrží nabídku stát se zaměstnanci zřízené obchodní společnosti. Organizace bude nadále zabezpečovat čistotu městské části, správu a údržbu majetku a další činnosti pro městskou část, a to na základě uzavřené smlouvy mezi ní a městskou částí. Nově založená společnost bude moci dále nabídnout místním obyvatelům některé služby jako např. sečení trávy, štěpkování dřevní hmoty, jarní a zimní úklid, kácení dřevin, odvoz a dovoz materiálů apod.
Specifikace společnosti:
Obchodní společnost: Společnost s ručeným omezeným
Název společnosti: Technické služby Újezd, s. r. o (TSÚ)
Sídlo: Městská část Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4
Plánované zahájení činnosti: 1. 5. 2019 (1. 4. 2018 nástup vedoucího pracovníka vybraného na základě výběrového řízení)
Jednatel: Václav Drahorád, starosta městské části
Předmět podnikání: živnost volná – čísla oboru:
1) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství a myslivosti
58) Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
80) Výroba, obchod a služby jiné nezařazené + vybrané vázané živnosti – např. zednictví, truhlářství, malířství, instalatérství.
Harmonogram pro rok 2019:
- leden – schválení založení obchodní společnosti a uzavření společenské smlouvy
- leden/únor – výběrové řízení na post vedoucího pracovníka
- březen – změna nebo doplnění v obchodním rejstříku (jednatel, dozorčí rada, předmět podnikání)
- květen – zahájení činnosti
Předpokládané financování obchodní společnosti bude formou paušální částky a jednotlivých objednávek na pomocné servisní práce pro úřad městské části.
Starosta dále pozval zastupitele na slavnostní zahájení provozu hasičské zbrojnice, které proběhne 7. února 2018 v 14.00 hodin.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o financování TSÚ, o převedení technického a materiálního vybavení na nově zakládanou společnost.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr založení obchodní společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. ukládá starostovi předložit na příští zasedání zastupitelstva potřebné podklady pro založení společnosti.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
Starosta předložil plán kulturních a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2019 s předpo­kládanými výdaji ve výši 376 250 Kč:
23. února – Masopust
16. března – Josefská taneční zábava
24. března – vynášení Morany a vítání jara
13. dubna – dětské běžecké závody
14. dubna – jarní úklid Milíčovských kopců
30. dubna – stavění májky a pálení čarodějnic
25. května – kácení májky a májovou veselicí
21. června – dětský den
21. a 22. června – pivní festival a PRD-CUP
23. června – fotbalový žákovský turnaj o pohár starosty a tenisový turnaj o pohár starosty
jarní měsíc – vítání občánků
březen a červen – setkání se seniory
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2019 s předpo­kládanými výdaji ve výši 376 250 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – Dipro spol. s r. o.
Starosta předložil Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2018 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě sídliště Kateřinky. Projekt i samotná rekonstrukce je rozdělena do pěti etap. Předmětný dodatek obsahuje posunutí termínu 3., 4. a 5. etapy stavby z důvodu koordinace staveb týkající se výměny stávajících kabelů NN a výměny stávajících nevyhovujících plynovodů.
Projektová dokumentace na 1. a 2. etapu bude odevzdána dle termínu uvedeného v Dodatku č. 1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 2 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2018 se společností Dopravní a inženýrské projekty, s. r. o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
Starosta předal slovo místostarostce paní Draštíkové, která uvedla, že v rámci předvánoční akce „rozsvěcení vánočních stromů v Újezdu a v Kateřinkách“ bylo prodejem vánočních dekorací vybrána finanční částka ve výši 10 520 Kč, která bude věnována MŠ Formanská na nákup hudebních nástrojů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 520 Kč na nákup hudebních nástrojů pro MŠ Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
Starosta konstatoval, že městská část získala finanční prostředky na vnitřní vybavení tříd Základní školy Formanská. Dále informoval o žádosti ředitele základní školy o dovybavení dvou tříd nábytkem. Jedná se o umyvadlové sestavy a sestavy skříněk pod okny. Městská část oslovila jednu konkrétní firmu. Jedná se o spolehlivého a kvalitního dodavatele, který již nábytkem vybavil stávající fungující třídy základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací ze dne 22. 11. 2017,
II. schvaluje nabídku od společnosti ViVA school, s. r. o., IČ: 247 30 301, U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 na výrobu a dodání nábytku do tříd a družiny ZŠ Formanská za celkovou cenu ve výši 598 043 Kč vč. DPH,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Dotazy a náměty
Mgr. Ilona Šimková vznesla dotaz, zda se bude městská část zabývat případem, kdy byl na Formanské ulici v Újezdu záměrně otráven pes jedem na krysy.
Starosta uvedl, že městská část informovala občany na webových stránkách úřadu a na facebooku. Doporučuje obezřetnost, všímavost a v případě jakéhokoliv podezření kontaktovat městskou policii na čísle 156.

15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
Trvá usnesení č. 12 ze zápisu č. 2/2018: „MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ – stavby budou předány k 31. 12. 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Odvolání členů výborů
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, konstatoval, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018 byli zvoleni členové finančního výboru, kontrolního výboru a výboru stavebního a pro životní prostředí. Uvedl, že podle § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se neslučuje funkce starosty a místostarosty s funkcí člena výboru.
a) Odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o členství starosty ve výboru stavebním a pro životní prostředí. Ing. Ranoš uvedl, že ustanovení výše uvedených paragrafů se vztahuje taxativně na členství ve výboru finančním a ve výboru kontrolním. Jako předseda výboru stavebního a pro životní prostředí konstatoval, že je účast starosty na jednání tohoto výboru přínosná. Historicky byl vždy starosta i místostarosta členem výboru a tato praxe není a nebyla nezákonná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd na základě § 100, ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, odvolává člena výboru stavebního a pro životní prostředí pana Václava Drahoráda.

Pro: -
Proti: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Drahorád
Návrh nebyl přijat

b) Odvolání členů finančního výboru
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, uvedl, že § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, konstatuje, že členství ve finančním a kontrolním výboru se neslučuje s funkcí starosty a místostarosty. Zákon taxativně vymezuje neslučitelnost členství v těchto dvou výborech s funkcí starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd na základě § 100, ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, odvolává členky finančního výboru paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
Starosta navrhl v 1. pololetí roku 2019 následující termíny konání zasedání zastupitelstva městské části: 23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května a 19. června 2019 vždy od 17.30 hodin.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Grant Wifi 4EU
Starosta informoval, že městská část podala žádost o dotaci na zřízení veřejné vysokorychlostní Wi-Fi sítě. 7. prosince bylo potvrzeno, že je městská část na seznamu obcí, které získaly Wi-Fi voucher v celkové výši 15 000 EUR.
Nyní městská část vytipuje umístění Wi-Fi zařízení a podepíše smlouvu o financování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí informaci o získání grantu na instalaci Wi-Fi,
II. souhlasí s podepsáním Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Účelová dotace – lanový park
Starosta informoval o přidělení investiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území městské části.
Městská část v září letošního roku podala žádost o dotaci na provedení lanového parku na pozemku parc. č. 214/3, který se nachází na konci ulice Pastevců, kolmo na ulici Formanskou. Plocha pro umístění prvků je cca 60×15 m. Venkovní lanový park bude určen pro děti od 4 let a bude se skládat z 3 až 4 lanových prvků. Následně bude prostor doplněn o městský mobiliář a bude zde vysázena zeleň.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o získání investiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč na realizaci lanového parku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
Starosta informoval o jednání se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Lipence o převodu hasičského auta, cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815, na Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence by převod mělo schválit na svém lednovém zasedání.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Vyplacení mimořádné odměny – starosta městské části
Ing. Zdeněk Hromádka navrhl mimořádnou odměnu pro starostu městské části. Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: starosta šíří dobré jméno městské části a vzorně ji reprezentuje. Po celý rok organizuje a zabezpečuje pro obyvatele městské části bohatý kulturní, sportovní a společenský program. Zajišťuje dotace a finance nutné pro další rozvoj městské části.
Starosta poděkoval za podporu a finanční ohodnocení své práce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro starostu městské části pana Václava Drahoráda ve výši 46 000 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 46 000 Kč z rozpočtu městské části splatnou ve výplatě odměny za měsíc prosinec 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny podle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro starostu městské části p. Václava Drahoráda za mimořádný přínos při infrastrukturním rozvoji městské části a při rozvoji sportovních a společenských tradic městské části.

pro: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

f) Vyplacení mimořádné odměny – místostarostka městské části
Ing. Zdeněk Hromádka předložil návrh mimořádné odměny pro uvolněnou místostarostku městské části paní Janu Draštíkovou. Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: paní místostarostka kromě běžných činností týkající se chodu úřadu zajišťuje a organizuje kulturní akce městské části, především výlety se seniory, vítání občánků a mnohé další.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro místostarostu městské části paní Janu Draštíkovou ve výši 39 000 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 39 000 Kč z rozpočtu městské části splatnou ve výplatě odměny za měsíc prosinec 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny podle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro místostarostku městské části paní Janu Draštíkovou za mimořádný přínos při rozvoji kulturních a společenských tradic městské části.

pro: Drahorád, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat

g) Pozvánka na kulturní akce
1. ledna 2019 v 18.00 hodin odpálení ohňostroje na Milíčovských kopcích v Kateřinkách.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.23 hodin dne 19. 12. 2018.
Zapsala dne 19. 12. 2018 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.


Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2018

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman (příchod v 17.43 hodin), Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.30 hodin dne 21. 11. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 10 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (pan Pitrman přišel v 17.43 hodin).
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu o 24 bodech v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018
b) Úprava rozpočtu k 11/2018
6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
9. Žádost o příspěvek na zájezd
10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
15. Schválení plánu zimní údržby
16. Organizační řád ÚMČ
17. Jednací řády výborů
a) Jednací řád kontrolního výboru
b) Jednací řád finančního výboru
c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
20. Volba členů povodňové komise
21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
22. Dotazy a náměty
23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2018 a 10/2018
24. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ – 19. 12. 2018
Starosta uvedl, že v bodu č. 23 „Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2018 a 10/2018“ bude provedena kontrola plnění usnesení pouze zápisu č. 10/2018. Plnění usnesení ze zápisu č. 9/2018 bylo již provedeno v bodu č. 19 Zápisu č.10/2018 ze dne 26. 9. 2018.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a pana Ivana Křížka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a pana Ivana Křížka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru: Ing. Zdeňka Hromádku, Ing. Filipa Ranoše a Mgr. Ilonu Šimkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Mgr. Ilona Šimková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Starosta informoval o jednání finančního výboru konaném dne 12. 11. 2018. Na programu bylo šest bodů. Výbor byl seznámen s přehledem nákladů ZŠ Formanská, provedl kontrolu čerpání dotací poskytnutých SDH Praha-Újezd, SK Újezd Praha 4 a AC Saké Kateřinky, projednal žádost o příspěvek na účast v automobilových závodech a žádost SK Újezd o dotaci na sportovní činnost. Dále byl seznámen s úpravami rozpočtu k říjnu a k listopadu 2018, které projednal a doporučil schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018

Starosta předložil úpravy rozpočtu k říjnu 2018, které okomentoval. Jedná se o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na volby a na šablony pro MŠ Formanská. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2018 dle přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úprava rozpočtu k 11/2018
Starosta předložil úpravy rozpočtu k listopadu 2018. Převody mezi účty a změny v jednotlivých položkách okomentoval.
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová uvedla, že jednotlivé převody byly zkontrolovány s rozborem příjmů a výdajů. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2018 dle přílohy č. 2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí 2018, které na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy předložil: Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, SK Újezd Praha 4 a AC Saké Kateřinky. Dále uvedla, že finanční výbor provedl na předložených dokladech kontrolu částek a účelu plateb a neshledal žádné závady. Finanční výbor doporučil doplnit prohlášení k částce 12 250 Kč na výdajovém dokladu SDH Praha-Újezd týkajícího se soustředění v Loutí, na kterém chybí rozpis počtu osob a dní, po které se soustředění konalo.
Starosta SDH Praha-Újezd Ivan Křížek informoval zastupitele, že požadované prohlášení doloží v co nejkratším termínu.

17.43 hodin přišel pan Jiří Pitrman.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje předložené vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí 2018 od SDH Praha-Újezd ve výši 124.000 Kč, SK Újezd Praha 4 ve výši 83.062 Kč a AC Saké Kateřinky ve výši 50.000 Kč,
II. požaduje předložení prohlášení k platbě SDH Praha-Újezd ve výši 12 250 Kč ze dne 13. 5. 2018 týkající se soustředění v Loutí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti SK Újezd Praha 4 o dotaci ve výši 100 000 Kč v oblasti mimořádné podpory pro sportovní činnost v městské části. „A“ tým sportovního klubu postoupil do nejvyšší fotbalové soutěže Pražský přebor, z čehož pro SK Újezd vyplývají určité povinnosti a s tím související vyšší finanční náklady na chod klubu. Finanční částku by sportovní klub použil na úhradu plošiny k umístění kamery k online přenosu každého zápasu domácího A mužstva a k obsluze kamery. Další část dotace by byla použita na zakoupení sportovního vybavení a zajištění organizační služby během domácích zápasů A mužstva. Finanční výbor doporučil přidělení dotace schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přidělení mimořádné dotace ve výši 100.000 Kč v oblasti podpory pro sportovní činnost v městské části Praha-Újezd pro SK Újezd Praha 4, z. s., Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti K. M., ve které žádá o částečnou úhradu finančních nákladů souvisejících s její účastí v Národním poháru 2019 v rámci seriálu Českého a Moravského poháru v automobilových orientačních soutěžích. V případě spolupráce nabízí umístění znaku městské části Praha-Újezd na soutěžní vůz. Finanční výbor žádost projednal a nedoporučil finanční příspěvek schválit.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o poskytování finančních příspěvků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast v Národním poháru 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Žádost o příspěvek na zájezd
Místostarostka Jana Draštíková informovala o plánovaném vánočním zájezdu do Regensburgu, který pořádá městská část a požádala o částečný finanční příspěvek na dopravu ve výši 11.000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 11.000 Kč na zájezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti ředitele ZŠ Formanská o poskytnutí příspěvku na provoz základní školy pro rok 2018. Ředitel předložil rozpis nákladů do konce roku 2018 ve výši 747.154 Kč.
Dále upozornila, že se nejedná pouze o finanční prostředky na platy, ale na celý provoz a dovybavení základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2018 ve výši 750.000 Kč pro ZŠ Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
Starosta předložil vnitřní směrnici pro Základní školu Formanská týkající se limitů na veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky na dodávky služeb a stavebních prací.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o provozu základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici pro Základní školu Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
Starosta předložil žádost ředitelky Mateřské školy Formanská o převzetí stavby pevně spojené s pozemkem do majetku městské části. Stavba se nachází na pozemku Mateřské školy Vodnická, která ukončila činnost 31. 8. 2018. Jedná se o zahradu MŠ Vodnická, konkrétně o rekonstrukci zahrady (pořizovací cena 1 309 376 Kč) a technické zhodnocení zahrady (pořizovací cena 480 837 Kč).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje převzetí stavby nacházející se na pozemku parc. č. 265/741 k. ú. Újezd u Průhonic v areálu MŠ Formanská, detašované pracoviště Vodnická, do majetku MČ Praha-Újezd dle inventurního soupisu MŠ Vodnická k 08/2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
Starosta konstatovat, že vzhledem k rozvoji městské části a demografické skladbě obyvatel je zapotřebí realizovat II. stupeň základní školy. Předložil návrh zadání investičního projektu na rozšíření Základní školy Formanská o 2. stupeň, který bude obsahovat především sestavení kompletních předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci celého projektu. Činnosti budou v projektu rozděleny do dvou fází. I. fáze bude obsahovat vypracování definice investičního projektu a soupis podkladů a dokumentace, na základě kterých má být realizován. II. fáze bude zahrnovat projednání zadání investičního projektu s objednatelem, jeho předjednání na rozhodujících orgánech státní správy a správců sítí.
Součástí investičního projektu na rozšíření základní školy bude kromě tříd a odborných tříd i jídelna, varna, tělocvična ve formě polyfunkční haly a venkovní sportoviště. Městská část poptá firmy, které investiční projekt vypracují. Ten pak bude předložen k vyjádření výboru stavebnímu a pro životní prostředí a ke schválení zastupitelstvu městské části.
Proběhla diskuse o umístění základní školy II. stupně, domu seniorů a přeložce vysokého napětí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr investičního projektu na rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň na pozemku parc. č. 670/8 k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo dne 19. 11. 2018. Na programu jednání byly 2 body: technická studie Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.
Výbor projednal bod „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie“:
Předseda výboru informoval o přípravě DÚR stavby MÚK D1 – Exit 4. Do situace byla doplněna aktuální verze zástavby Severozápadní rozvojové zóny Průhonice a tramvajová trať Opatov-Čestlice. V I. etapě bude Exit 4 napojen na D1 ve směrech „do Prahy a z Prahy“, v II. etapě pak „do Brna a z Brna“. Součástí II. etapy bude lávka přes D1 se stezkou pro chodce a cyklisty. Projektant žádá o vyjádření k definitivní poloze lávky přes D1.
Dále Ing. Ranoš konstatoval, že stavby „MÚK D1 – Exit 4“ a „Vestecká spojka II. etapa“ budou zahájeny nejdříve po dokončení stavby 511 dálnice D0.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí aktuální stav technické studie stavby Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4,
II. souhlasí s posunutím lávky přes D1 pro pěší a cyklisty cca z km 4,0 D1 do km 4,2–4,3 D1,
III. požaduje do situace stavby doplnit:
a) rozšíření ulice Formanské (dle dokumentace pro změnu územního rozhodnutí) a propojovací komunikaci mezi Exitem 4 a ulicí Formanskou,
b) protihlukové stěny jako součást stavby Exitu 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Schválení plánu zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby komunikací na území městské části. Pro potřeby zimní údržby je městská část rozdělena do čtyř částí: Kateřinky – původní zástavba a Na Formance, Viladomy v Kateřinkách, Sídelní část Kateřinky – sídliště a Újezd. Dále je stanoveno pořadí zimní údržby dle důležitosti. První v pořadí jsou vedlejší komunikace a chodníky v sídelní části Kateřinky a Újezd a chodníky vedoucí k autobusovým zastávkám, k úřadu městské části, nádvoří před mateřskou školou a domem služeb Vodnická a ulice Na Vojtěšce (MŠ a ZŠ Formanská). Druhým v pořadí jsou schodiště a stání pro komunální a separovaný odpad.
Starosta dále upozornil na skutečnost, že v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči, U Lesa I, Nová Praha I, Nová Praha II investor nepředal komunikace do správy městské části. Z tohoto důvodu zde městská část nebude provádět zimní údržbu. Jedná se o tyto ulice: Nad Mlýnským rybníkem, Kocourkova, Ke Splavu, Nad Rybníčkem, Práškovská, Meandrová, Dendrologická a Při Botiči.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o lokalitách, ve kterých investor nepředal komunikace a veřejné osvětlení. Kromě lokality za ulicí Ke Mlýnu se jedná o ulice Pod Formankou a ulici Nad Statkem. V ulici Pod Formankou hradí městská část náklady na provoz veřejného osvětlení, úklid komunikací zde provádí pouze v kalamitní situaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2018/2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Organizační řád ÚMČ
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu, Ing. Miloslavu Müllerovi, MBA, který předložil nový organizační řád. Ten vymezuje organizační strukturu úřadu městské části a systém jeho řízení. Změny oproti dosavadnímu organizačnímu řádu se týkají především kompetencí starosty, 1. místostarostky, 2. místostarostky a dílčích drobných oprav a doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 8 zápisu č. 2/2018 ze dne 24. 1. 2018,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 21. 11. 2018,
III. pověřuje starostu a místostarostky podpisem organizačního řá­du.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Jednací řády výborů
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu, Ing. Miloslavu Müllerovi, MBA, který konstatoval, že jednotlivé jednací řády výborů jsou téměř totožné, liší se pouze v počtu členů a frekvenci jejich schůzek. Dále upozornil na povinnost členů jednotlivých výborů podepsat prohlášení mlčenlivosti.

a) Jednací řád kontrolního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Jednací řád finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, informoval o podání záměru pronajmout společenskou místnost s příslušenstvím, o výměře 81,9 m2, v budově domu služeb ve Vodnické ulici na dobu dvou let, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru společenského sálu Vodnická na období 2019–2020.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
Místostarostka paní Jana Draštíková předložila zásady pronájmu společenského sálu Vodnická, které mimo jiné stanoví předmět a účel pronájmu, nájemné a způsob jeho úhrady. Dále obsahují přehled vybavení společenského sálu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zásady pronájmu společenského sálu Vodnická s účinností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

20. Volba členů povodňové komise
Starosta navrhl určit následující členy povodňové komise městské části Praha-Újezd: předseda Václav Drahorád, místopředseda Jana Draštíková, členové Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek, Hana Petrová, Jiří Pitrman, Ing. Filip Ranoš, Ing. Barbara Rozsypalová, Mgr. Ilona Šimková, Jiří Vlach, Dana Zdeňková. Jiný návrh nebyl podán.
Dále informoval o povodňovém plánu, který zpracovává hlavní město Praha. Po jeho dokončení bude předložen zastupitelstvu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje nové členy povodňové komise v tomto složení: předseda Václav Drahorád, místopředseda Jana Draštíková, členové Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek, Hana Petrová, Jiří Pitrman, Ing. Filip Ranoš, Ing. Barbara Rozsypalová, Mgr. Ilona Šimková, Jiří Vlach, Dana Zdeňková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
Starosta předložil návrh ceníku inzerce ve Zpravodaji městské části.
Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ceník inzerce ve Zpravodaji městské části Praha-Újezd dle přílohy č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

22. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy a náměty.

23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 10/2018
Všechny body ze zápisu č. 10/2018 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 10/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

24. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva – 19. 12. 2018

Příští zasedání ZMČ Praha-Újezd proběhne dne 19. prosince 2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části.

b) Rozvoj linek PID
Ing. Filip Ranoš informoval o dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“. Na území městské části se navrhuje doplnění dvou autobusových linek, a to prodloužení linky č. 122 z Opatova a prodloužení linky 204 z Petrovic. Záměr předpokládá také dvě nová obratiště, na konci ulice Josefa Bíbrdlíka a na začátku Újezdu na ulici Formanská. Předmětný dokument bude zaslán v průběhu příštího roku k vyjádření všem městským částem.

c) Pozvánka na kulturní akce
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o nejbližších kulturních akcích pořádaných městskou částí:
- 1. prosince 2018 v 16.00 hodin rozsvícení vánočního stromu v Újezdu
- 2. prosince 2018 v 16.00 hodin rozsvícení vánočního stromu v Kateřinkách
- 5. prosince 2018 od 16.30 hodin čertovský rej na újezdském náměstí
- 18. prosince 2018 od 18.00 hodin koncert mobilní zvonkohry na Kateřinském náměstí

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin dne 21. 11. 2018.
Zapsala dne 21. 11. 2018 Pavla Pitrmanová, DiS, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19. 11. 2018, 18:00-18:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19. 11. 2018, 18:00–18:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Vlach, Staněk
Omluveni: Šturmová
Hosté: Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie

31.10.2018 proběhl na MČ další výrobní výbor k přípravě DÚR stavby MÚK D1 – Exit 4. Do situace byla doplněna aktuální verze zástavby Severozápadní rozvojové zóny Průhonice a tramvajová trať Opatov-Čestlice. Rozpracovaná studie byla projednána s připomínkami ve stavebním výboru 8.2. a 14.6.2017, v ZMČ 15.2. a 21.6.2017. V 1­.etapě bude Exit 4 napojen na D1 ve směrech „do Prahy a z Prahy“, ve 2.etapě pak „do Brna a z Brna“. Součástí 2.etapy bude lávka přes D1 se stezkou pro chodce a cyklisty šířky 3m. Projektant žádá o vyjádření k definitivní poloze lávky přes D1.

Stavby „MÚK D1 – Exit 4“ a „Vestecká spojka II. etapa“ připravuje Středočeský kraj, financovány budou z prostředků SFDI. Realizace bude zahájena nejdříve po dokončení Stavby 511 dálnice D0 (SOKP D1 – Běchovice) a převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví HMP. Dokončení se předpokládá nejpozději se zprovozněním středočeské části dálnice D3, tedy kolem roku 2030.

Dlouhodobě projednávanou změnu ÚP č. Z 2345/00 na zástavbu severně od Exitu 4 (změna 17,3ha z OP a ZMK na SV a S4) ZHMP 30.3.2017 defi­nitivně zamítlo. Ani návrh Metropolitního plánu zde se zástavbou nepočítá. Pro komerční nebytovou výstavbu tak v MČ zůstávají jen plochy SV-C a SV-D jižně a západně od rybníka Sukov. Nedávno vydaná změna ÚP č. Z 2832/00 nově umožňuje v plochách ZMK a NL včetně celoměstského systému zeleně podmíněně přípustné umístění staveb dopravní infrastruktury – tedy např. propojovací komunikace mezi Exitem 4 a Formanskou.

Územní plán obce Průhonice vyžaduje pro Severozápadní rozvojovou zónu Průhonice (SZRZ) zpracování územní studie. O jejím pořízení dosud ZO Průhonice nerozhodlo. Developery SZRZ jsou společnosti Carpet Praha s.r.o. a Eurospektrum Group a.s., se kterými má obec Průhonice od roku 2006 uzavřenou rámcovou smlouvu o investiční spolupráci. Podmínkou komerční výstavby v severní polovině území podél D1 je dopravní napojení výhradně z Vestecké spojky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Souhlasit s posunutím lávky přes D1 pro pěší a cyklisty cca z km 4,0 do km 4,2–4,3 D1
- Do situace stavby doplnit rozšíření Formanské (dle změny ÚR, tj. s jednou MOK) a propojovací komunikaci mezi Exitem 4 a Formanskou
- Do situace stavby doplnit PHS jako součást stavby Exitu 4.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

4.9.2018 nabyla účinnosti 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterou se do ZÚR vrací soudem zrušené záměry veřejně prospěšných dopravních staveb, mj. Vestecká spojka.

4.10.2018 bylo vydáno dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, s 1PP a 3NP, obsahující celkem 10 bytů a 9 parkovacích stání na pozemku.

9.10.2018 pro­jednala RHMP dokument Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029. Na území MČ se navrhuje doplnění dvou městských autobusových linek – ve špičkách pracovních dnů prodloužení linky 122 z Opatova a celodenně prodloužení linky 204 (nyní 224) z Petrovic. Záměr předpokládá dvě nová obratiště – na konci ulice Josefa Bíbrdlíka a na začátku Újezdu na Formanské. Aktuálně se prověřuje otáčení vozidel na újezdském náměstí, což by umožnilo dřívější zavedení linky 122. Dokument bude rozeslán všem městským částem k vyjádření v průběhu příštího roku.

22.10.2018 bylo oznámeno zahájení územního řízení na Novostavbu bytového domu Catha II. Jedná se o třípodlažní objekt o zastavěné ploše 638m2 a výšce cca 10m, který obsahuje ve dvou sekcích celkem 27 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP s vjezdem z prodloužení ulice Pastevců a 12 venkovních stání. V přízemí bude nebytová jednotka s předzahrádkou, přístupná z ulice Pastevců.

29.10.2018 schvá­lila Rada Středočeského kraje projektový záměr Výstavba krajských záchytných parkovišť P+R, začátkem příštího roku bude zadána územně-technická studie. Z 11 nově navrhovaných lokalit jsou v blízkosti jihovýchodního okraje Prahy Jesenice, Říčany-západ a Strančice.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 31. 10. 2018

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 31. 10. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.02 hod. dne 31. 10. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městské části předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající, dosavadní starosta Václav Drahorád, přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.
Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Starosta přečetl slib stanovený v § 87, odst. 2 zákona o hlavním městě Praze: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, viz příloha č. 1.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Starosta složil slib jako poslední do rukou nejstaršího člena zastupitelstva městské části.

1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu o 16 bodech v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce:
1. Schválení programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
5. Schválení členů volební komise
6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
7. Volba starosty/starostky
8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
9. Zřízení výborů ZMČ
10. Volba členů finančního výboru
11. Volba členů kontrolního výboru
12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
13. Volba členů redakční rady
14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
16. Různé
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu Ing. Filipa Ranoše a Ing. Zdeňka Hromádku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Filipa Ranoše a Ing. Zdeňka Hromádku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení jednacího řádu
Starosta předložil jednací řád zastupitelstva, který upravuje způsob přípravy, účast, průběh zasedání, usnášení, přerušení a ukončení jednání zastupitelstva městské části. Dále upravuje kontrolu plnění jeho usnesení, hlasování, volby, odvolání, jakož i další otázky.
Starosta předal slovo tajemníku úřadu Ing. Müllerovi, MBA, který zastupitelům sdělil, že jednací řád ZMČ Praha-Újezd byl konzultován s legislativním odborem MHMP a je v souladu se zákonem o hlavním městě Praze.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší stávající jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd ze dne 27. 9. 2017,
II. schvaluje jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 31. 10. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
Starosta navrhl způsob volby kandidátů veřejným hlasováním. Jiný návrh nebyl vznesen.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje způsob volby starosty/starostky a místostarosty/mís­tostarostky městské části veřejným hlasováním.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení členů volební komise
Starosta navrhl volební komisi ve složení Ing. Miloslav Müller, MBA, Pavla Pitrmanová, DiS a Ing. Markéta Novotná. Jmenovaní s návrhem souhlasili. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje členy volební komise Ing. Miloslav Müller, MBA, Ing. Markéta Novotná a Pavla Pitrmanová, DiS.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
Starosta navrhl stanovit jednoho uvolněného místostarostu/mís­tostarostku a jednoho neuvolněného místostarostu/mís­tostarostku. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje stanovit jednoho uvolněného místostarostu/mís­tostarostku a jednoho neuvolněného místostarostu/mís­tostarostku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Volba starosty/starostky
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva paní Jana Draštíková navrhla do funkce starosty pana Václava Drahoráda, který návrh přijal a krátce se přítomným představil. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce starosty městské části Praha-Újezd pana Václava Drahoráda.

pro: Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Starosta Václav Drahorád navrhl zvolit jako 1. uvolněnou místostarostku paní Janu Draštíkovou, která návrh přijala a krátce se představila. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce 1. uvolněné místostarostky městské části Praha-Újezd paní Janu Draštíkovou.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

Starosta Václav Drahorád navrhl jako 2. neuvolněnou místostarostku paní Hanu Petrovou, která návrh přijala a krátce se představila. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce 2. neuvolněné místostarostky městské části Praha-Újezd paní Hanu Petrovou.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Petrová
Návrh byl přijat.

9. Zřízení výborů ZMČ
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (dle § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Dále navrhl zřídit výbor stavební a pro životní prostředí. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zřizuje v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, výbor finanční, výbor kontrolní a dále výbor stavební a pro životní prostředí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Volba členů finančního výboru
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy finančního výboru Ing. Barbaru Rozsypalovou, členy finančního výboru Hanu Petrovou, Janu Draštíkovou, Ing. Milana Mračna a Michala Tučka a tajemnici výboru paní Lenku Lorencovou. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedkyní finančního výboru Ing. Barbaru Rozsypalovou,
II. členy finančního výboru: Janu Draštíkovou, Hanu Petrovou, Ing. Milana Mračna a Michala Tučka,
III. tajemnici finančního výboru Lenku Lorencovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Volba členů kontrolního výboru
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Zdeňka Hromádku, členy kontrolního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Danu Zdeňkovou, Terezu Vlachovou a Šárku Křížovou a tajemnici výboru Ing. Markétu Novotnou. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedou kontrolního výboru Ing. Zdeňka Hromádku,
II. členy kontrolního výboru: Mgr. Ilonu Šimkovou, Danu Zdeňkovou, Terezu Vlachovou a Šárku Křížovou,
III. tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše, členy výboru Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D., Ing. Jiřího Hrubého, Jiřího Pitrmana, Václava Drahoráda, Jiřího Vlacha a Ing. Jana Bezděka a tajemníka výboru Ing. Pavla Staňka. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedou výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše,
II. členy výboru stavebního a pro životní prostředí: Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D., Ing. Jiřího Hrubého, Jiřího Pitrmana, Václava Drahoráda, Jiřího Vlacha a Ing. Jana Bezděka,
III. tajemníka výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Pavla Staňka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Volba členů redakční rady
Starosta navrhl jmenovat členy redakční rady Zpravodaje městské části Praha – Újezd a stránky městské části v měsíčníku Prahy 11 Klíč ve složení Pavla Pitrmanová, Martina Chalupská, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk a Ing. Markéta Novotná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedkyní redakční rady Pavlu Pitrmanovou, DiS,
II. členy redakční rady: Martinu Chalupskou, Janu Draštíkovou, Ing. Pavla Staňka a Ing. Markétu Novotnou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu Ing. Müllerovi, který uvedl, že každé nově zvolené zastupitelstvo musí v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., schválit odměňování všech členů zastupitelstva pro dané volební období.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. stanoví výši odměny za výkon funkce na celé funkční období 2018–2022, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., s účinností ke dni 1. 1. 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle řádku 5 přílohy č. 1/2017 Sb.,
II. bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 1. 1. 2018 – 3 298 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
Starosta uvedl, že zákon o hlavním městě Praze stanovuje opatřit některé právní úkony, týkající se především majetku, doložkou právních úkonů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. konstatuje, že § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, stanoví opatřit některé právní úkony doložkou. Tuto doložku podepisují dva pověření členové zastupitelstva městské části.
II. schvaluje na návrh starosty jako ověřovatele doložky právních úkonů pana Václava Drahoráda a paní Janu Draštíkovou a jako náhradníky Ing. Zdeňka Hromádku a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva
Příští zasedání ZMČ Praha-Újezd proběhne dne 21. listopadu 2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části.
b) Pozvánka na kulturní akce
Starosta informoval o nejbližších kulturních akcích pořádaných městskou částí:
- 17. listopadu od 17.00 hodin lampionový průvod z Kateřinského náměstí na náměstí v Újezdu

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin dne 31. 10. 2018.
Zapsala dne 31. 10. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 9. 2018

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 9. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek, Fiala (příchod v 17.14 hodin), Hakl (příchod v 17.14 hodin)
Omluven: Ranoš, Kopp
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hodin dne 26. 9. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 18 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky“ a zařadit ho jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku“ a zařadit ho jako bod č. 9.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Formanská – Žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště a Žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ a zařadit ho jako bod č. 10 za a) a za b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za a).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Jana Draštíková a Václav Drahorád. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Jana Draštíková a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni.>
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o zasedání finančního výboru konaného dne 10. 9. 2018. Výbor projednal úpravu rozpočtu k září 2018 a finanční příspěvek pro členy okrskových volebních komisí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 9. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 09/2018
Starosta předložil úpravu rozpočtu k září 2018. Převody mezi účty a změny v jednotlivých položkách okomentoval.
17.14 hodin přišel Ing. Daniel Hakl a JUDr. Karel Fiala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 09/2018 dle přílohy č. 1.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
Zdržel: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

6. Odměny pro členy OVK
Starosta konstatoval, že finanční výbor projednal výši finančního příspěvku v hodnotě 2 500 Kč pro členy okrskových volebních komisí, kteří budou zajišťovat volby do zastupitelstev a do Senátu.
V souvislosti se souběhem voleb a s náročností sčítání hlasů v komunálních volbách navrhla paní Draštíková odměnu ve výši 3000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 3 000 Kč, kteří budou zajišťovat volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a volby do Senátu Parlamentu ČR. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení žádostí o dotaci v oblasti podpory sportovní výchovy v MČ z prostředků VHA
Starosta informoval o doručených žádostech na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 100 000 Kč.
O přidělení finančního příspěvku z vyhlášeného grantu požádali:
- Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd o dotaci ve výši 40 000 Kč, kterou použije na úhradu zimního soustředění dětí, vzdělávací kurz a materiální vybavení.
- SK Újezd Praha 4, z. s., o dotaci ve výši 60 000 Kč, kterou použije na letní soustředění dětí, zakoupení sportovního vybavení a lékařské prohlídky mládežnických členů.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl vznesl dotaz, na jaké konkrétní aktivity Sbor dobrovolných hasičů (SDH) finanční prostředky použije. Starosta SDH pan Křížek specifikoval konkrétní akce a ujistil, že čerpání finančních prostředků bude řádně doloženo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu od 18. 6. 2018 do 19. 9. 2018 obdržela městská část 2 žádosti o poskytnutí finančních prostředků,
II. schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 10 zápisu č. 3/2018, takto:
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, dotace ve výši 40.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019.
III. schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 10 zápisu č. 3/2018, takto:
SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 60.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky
Starosta předložil mimořádnou účetní uzávěrku Mateřské školy Vodnická. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce mateřské školy Bc. Jitce Svátkové, která vysvětlila důvody k provedení mimořádné účetní uzávěrky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) mimořádnou účetní závěrku MŠ Vodnická – příloha č. 2
2A – Rozvaha, 2B – Výkaz zisku a ztráty, 2C – Příloha
b) inventarizační zprávu MŠ Vodnická – příloha č. 3
3A – Inventurní soupis, 3B – Přehled pohledávek
Důvodová zpráva:
Dle § 28 odst. 1) vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má zřizovatel povinnost schválit mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni ukončení činnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne, ke kterému se mimořádná účetní závěrka sestavuje. V tomto případě tzn. do 31. 10. 2018. Mimořádná účetní závěrka je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku
Starosta předložil zůstatky z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu MHMP na provoz MŠ Vodnická. Ředitelka Mateřské školy Formanská uvedla, že hospodářský výsledek Mateřské školy Vodnická je nutné převést na nástupnickou organizaci – Mateřskou školu Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje převod zůstatků hospodářského výsledku zanikající MŠ Vodnická, k datu 31. 8. 2018, do účetnictví nástupnické MŠ Formanské, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4, dle přílohy č. 4.
Důvodová zpráva:
Dle § 29 odst. 1) vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek se schválením účetní závěrky rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení. Stavy fondů k 31. 8. 2018 se převedou na nástupnickou organizaci MŠ Formanskou, příspěvkovou organizaci, Na Vojtěšce 188, Praha 4 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. MŠ Formanská
a) žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště MŠ
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o poskytnutí finanční pomoci k financování platů zaměstnanců detašovaného pracoviště ve Vodnické ulici. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce Mateřské školy Formanská Bc. Jitce Svátkové, která uvedla, že v rámci slučování školek došlo k situaci, kdy bylo nutné prostředky ze státního rozpočtu určené na platy zaměstnanců bývalé MŠ Vodnická vrátit do státního rozpočtu. Do rozpočtu MŠ Formanská se předmětné finanční prostředky vrátí po druhém rozpočtovém řízení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční výpomoc k financování platů zaměstnanců MŠ Formanská, detašované pracoviště ve Vodnické 530/43 na měsíce září a říjen 2018 ve výši 600 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o převzetí zahrady MŠ Vodnická do majetku městské části. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce mateřské školy Bc. Jitce Svátkové, které uvedla, že v rámci fyzické inventarizace je třeba pevné stavby spojené s pozemkem převést do majetku městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání zastupitelstva městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Výbor stavební a pro životní prostředí
Starosta informoval o jednání výboru konaného dne 18. 9. 2018. Na programu výboru byly tři body – silniční okruh kolem Prahy, dostavba zemního ochranného valu v Kateřinkách a informace o následujících stavebních akcích:
- 11. 6. 2018 bylo vydáno stavební povolení na „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“. Městská část nebyla účastníkem územního ani stavebního řízení. Dokončení stavby se dle smlouvy mezi stavebníkem a MČ Praha 11 předpokládá do 30. 6. 2020.
- 14. 6. 2018 ZHMP schválilo pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016. Jedná se o navýšení z OB-A na OB-B pro výstavbu tří RD.
- 27. 8. 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 řadových RD“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO.
- 6. 9. 2018 ZHMP schválilo vydání změny ÚP č. Z 2832/00. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP vyvolané požadavky aktuální legislativy.

a) Silniční okruh kolem Prahy
Starosta informoval o žádosti spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s. a politické strany Sdružení pro místní správu o podporu změny trasování Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), tzv. regionální varianty. V územním plánu hl. m. Prahy a připravovaném Metropolitním plánu hl. m. Prahy je počítáno s variantou JV-D (jihovýchodní dlouhá). Dokončení jihovýchodní části SOKP (Stavba 511 D1-Běchovice) se předpokládá v roce 2025. Navrhovaná změna trasy SOKP by vedla ke zpoždění výstavby, a tím k dalšímu zatěžování území městské části tranzitní kamionovou dopravou.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. bere na vědomí návrh Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu a Sdružení pro místní správu,
II. nesouhlasí s iniciativami na změnu trasy Silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) ve smyslu podpory tzv. regionální varianty,
III. podporuje urychlenou dostavbu jihovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, tj. stavby 511 Běchovice-D1, dle platné územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa
Starosta informoval o vydaných rozhodnutích týkajících se stavby zemního ochranného valu. 27. 8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o změně před dokončením stavby „Zemní val II. etapa“. Jedná se o dostavbu ZOV podél D1 v km 2,848–2,945 a km 3,034–3,212. Stavebníkem je městská část, realizace závisí na schválení finančních prostředků.
3. 9. 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „PHS Kateřinky na valu I. etapa“. Jedná se o dostavbu protihlukové stěny na I. etapě ZOV podél D1 v km 2,441–2,848. Výška stěny bude 2 m v délce 173 m a 3 m v délce 234 m. Stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic, realizace se předpokládá v příštím roce.
Dále by ŘSD měla v roce 2019 realizovat PHS v Újezdu mezi mostem přes D1 a Botičem v km 4,905–5,351.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere informace o dostavbě ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Schválení prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
Starosta informoval, že na oznámení záměru prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd reagoval jeden zájemce, a to SK Újezd Praha 4. Předložená nabídka na odkup stavby činí dle znaleckého posudku 75 650 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje prodej mobilních staveb v areálu SK Újezd jedinému zájemci, a to sportovnímu klubu SK Újezd Praha 4, z. s., IČO: 148 88 246, se sídlem Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4-Újezd u Průhonic za cenu 75.650 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 1320/15/2018,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Revokace usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/87
Starosta informoval o nutnosti revokace usnesení týkající se kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 235/87. Důvodem je změna v osobě na straně kupujícího.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 ze dne 22. 11. 2017,
II. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 235/87 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 72 m2 za celkovou cenu ve výši 89.449,20 Kč uzavřenou s paní M. L.,
III. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Fiala, Křížek, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1 týkající se vedení metalického kabelu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 9 500 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na vedení metalického kabelu o rozsahu 19 bm na pozemku parc. č. 617/1 k. ú. Újezd u Průhonic se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., IČ: 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 9 500 Kč bez DPH,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Svěření pozemku parc. č. 265/116 a 265/396
Starosta informoval o záměru požádat o svěření pozemků parc. č. 265/116 a 265/396, na kterých se nachází komunikace, kde městská část provádí letní a zimní údržbu. Pozemky se nacházejí na konci ulice Na Křtině směrem k ulici Vodnická.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl uvedl, že je nutné přednostně řešit kritickou dopravní situaci na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině. Jedná se o velmi nebezpečné místo vzhledem k jeho nepřehlednosti.
JUDr. Fiala upozornil na neprůhledný plot u bytového domu v ulici Na Křtině, který brání ve výhledu.
Starosta uvedl, že v rámci rekonstrukce chodníku bude v průběhu měsíce listopadu na předmětnou křižovatku umístěno dopravní zrcadlo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 265/116 a parc. č. 265/396 v k. ú. Újezd u Průhonic,
II. odůvodnění: na výše uvedených pozemcích je umístěna komunikace, na které městská část provádí pravidelnou letní a zimní údržbu,
III. ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Stavba hasičské zbrojnice:
a) Informace o jednání JŘBU na stavbu HZ

Starosta informoval o veřejné zakázce „Zbrojnice dobrovolných hasičů – nové stavební práce“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem zakázky jsou nové stavební práce specifikované ve změnových listech č. ZL1 – ZL7. Starosta jednotlivé změnové listy popsal a zdůvodnil. Celkový rozdíl ve vícepracích a méněpracích činí 251 563,36 Kč.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o důvodech nových stavebních prací ve změnových listech, o nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, o chybách v projektové dokumentaci atd.
Ing. Hakl uvedl, že v tomto bodu bude hlasovat proti. Zároveň upozornil členy zastupitelstva, že schválením níže uvedeného usnesení přebírají zodpovědnost za toho, kdo připravil JŘBU a schválil vícepráce uvedené na změnových listech.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje v souladu se závěry uvedenými v protokolu z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 20. 9. 2018 rozhodnutí o výběru nabídky společnosti STAVEKO spol. s r. o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČ: 451 45 580, a to v rozsahu odsouhlasených změnových listů,
II. ukládá starostovi podepsat oznámení zadavatele o výběru nabídky.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

b) Schválení dodatku č. 1
V souvislosti se závěry jednání v jednacím řízení bez uveřejnění starosta informoval o nutnosti uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ se zhotovitelem stavby firmou Staveko, spol. s r. o. Předmětem dodatku jsou změny vyplývající ze změnových listů č. ZL1 – ZL7 a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení díla.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ se společností STAVEKO spol. s r.o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČ: 451 45 580,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

17. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory
Starosta informoval, že stávající nájemce ukončil smlouvu o nájmu prostor. Na základě oznámení záměru městské části pronajmout prodejnu potravin v ulici Vodnická 531/4, požádal o nájem prostoru jeden žadatel.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu Domu služeb na pozemku parc. č. 265/736 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 55 m2 za účelem provozování prodejny potravin na dobu neurčitou pro žadatele H. T. D.,
II. ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Revokace usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 a schválení změny v rejstříku škol
Starosta informoval o nutnosti revokace usnesení týkající se sloučení mateřských škol Vodnická a Formanská. Jedná se o změnu v datu účinnosti sloučení školek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 ze dne 3. 1. 2018,
II. schvaluje:
a) zrušení MŠ Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 75122570, s účinností k 31. 8. 2018,
b) převedení zrušené MŠ Vodnická jako detašované pracoviště MŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 71294350, s účinností od 1. 9. 2018. Na MŠ Formanskou, příspěvkovou organizaci, přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky.
c) zvýšení kapacity Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, o 56 dětí mateřské školy a 56 strávníků v objektu Mateřské školy Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, s účinností od 1. 9. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018

Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

20. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

21. Různé
a) Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě

Místostarostka paní Draštíková informovala o proběhlém charitativním běhu pro Nadaci Naše dítě. Výtěžek z akce ve výši 24 500 Kč bude poslán na účet Nadace Naše dítě. Současně sdělila, že transparentní účet zřízený pro tento účel bude převeden do ČSOB.

b) Pozvánka na připravované akce
Starosta informoval o nejbližších sportovních akcích pořádaných městskou částí:
13. 10. 2018 běžecké závody
20. 10. 2018 dětské cyklistické závody

c) Plánované linky MHD
Ing. Hromádka poděkoval starostovi za plánované posílení dopravní obslužnosti Újezdu a Kateřinek. V průběhu roku 2019 by měl být zaveden linkový autobus č. 122, který bude mít v dopravní špičce patnáctiminutové intervaly. Jeho trasa povede přes stanice metra Opatov a Skalka a konečné zastávky budou na náměstí v Újezdu a v ulici Ke Kablu v Hostivaři.

Starosta poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci ve volebním období 2014–2018.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.35 hodin dne 26. 9. 2018.
Zapsala dne 26. 9. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 18.9.2018, 17:00-18:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 18.9.2018, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hakl, Pitrman
Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Silniční okruh kolem Prahy – vyjádření

MČ obdržela žádost spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu z.s. a politické strany Sdružení pro Místní Správu o podporu změny trasování Silničního okruhu kolem Prahy. Stávající trasa SOKP je od začátku stabilizována v ÚP HL.m. Prahy, tj. od roku 1999, později i v ZÚR HMP a Středočeského kraje. Před schválením stávajícího ÚP se na jihovýchodním okraji Prahy rozhodovalo mezi variantami JV-K (krátká), JV-D (dlouhá) a JV-R (regionální). Před více než dvaceti lety byla vybrána a do ÚP definitivně zapracována varianta JV-D a ani připravovaný Metropolitní plán Hl. m. Prahy s jiným řešením nepočítá. Jihovýchodní část SOKP (Stavba 511 D1-Běchovice), jejíž příprava je z chybějících částí SOKP nejdále, má téměř dokončenou DÚR (přičemž územní řízení bylo zahájeno již v lednu 2007) a kladné stanovisko EIA z 11/2017. Dokončení se předpokládá v roce 2025. Navrhovaná změna trasy SOKP by vedla ke zpoždění výstavby, a tím k dalšímu zatěžování území MČ tranzitní kamionovou dopravou, v řádu mnoha let.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Nesouhlasit s návrhem tzv. regionální varianty Silničního okruhu kolem Prahy
- Podpořit co nejrychlejší realizaci jihovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, tj. Stavby 511 SOKP D1-Běchovice, dle platné územně plánovací dokumentace Hl.m. Prahy

Pro: všichni

Bod č.3 – Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa – informace

27.8.2018 bylo vydáno rozhodnutí o změně před dokončením stavby „Zemní val II.etapa“. Jedná se o dostavbu II.etapy ZOV podél D1 v km 2,848–2,945 a km 3,034–3,212. Změna se kromě úpravy koruny ZOV a odvodnění paty ZOV týká vypuštění 178m PHS na 2.části ZOV (na samostatné části za vysokou PHS). Stavebníkem je MČ, realizace závisí na schválení finančních prostředků. 3.9.2018 bylo vydáno společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na „PHS Kateřinky na valu I.etapa“. Jedná se o dostavbu PHS na (jinak dokončené) I.etapě ZOV podél D1 v km 2,441–2,848. Výška PHS bude 2m v délce 173m a 3m v délce 234m. Stavebníkem je ŘSD, realizace se předpokládá v příštím roce. Podmínkou kolaudace obou záměrů je měření hladin hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Dále by ŘSD měla v roce 2019 realizovat PHS v Újezdu mezi mostem přes D1 a Botičem v km 4,905–5,351.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

11.6.2018 bylo vydáno stavební povolení na „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“. Jedná se o halu pro hokej a curling s restaurací, fitness a zázemím, 67 venkovních parkovacích stání a areálové komunikace. Součástí stavby bude nový povrch části ulice Ke Kateřinkám. DÚR byla projednávána ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 24.4.2017. Územní rozhodnutí bylo vydáno 13.6.2017. MČ nebyla účastníkem územního ani stavebního řízení. Dokončení stavby se dle smlouvy mezi stavebníkem a MČ Praha 11 předpokládá do 30.6.2020.

14.6.2018 ZHMP schválilo pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016. Jedná se o navýšení z OB-A na OB-B pro výstavbu tří RD.

27.8.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 řadových RD“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO. Studie zástavby byla poprvé projednávána v listopadu 2008, poslední verze DÚR pak v únoru 2018. Vlastní RD lze pak povolit společným souhlasem.

6.9.2018 ZHMP schválilo vydání změny ÚP č. Z 2832/00. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP (mj. změny terminologie, závaznosti a podmíněnosti prvků ÚP), vyvolané požadavky aktuální legislativy (novela stavebního zákona a výzva MMR).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
Omluven: Fiala, Kopp, Křížek
Nepřítomen: Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8.00 hodin dne 26. 7. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 5 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod Úpravy rozpočtu – Šablony MŠ Vodnická a zařadit ho jako bod č. 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“ a zařadit ho jako bod č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Filip Ranoš.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
Starosta informoval o dokončení a předání stavby, které proběhlo dne 24.7.2018. Sdělil, že se uskutečnila předkolaudační prohlídka a zároveň je zahájena příprava pro montáž objednaných interaktivních tabulí.
Starosta předložil nabídku na dodání a výrobu nábytku do ředitelny, sborovny, kuchyňky a dvou tříd ZŠ Formanská a uvedl, že vybavení dvou tříd skříněmi bylo již schváleno usnesením č. 10 na zasedání zastupitelstva konaném dne 23.5.2018. Schvá­lená společnost Truhlářství Fišer odmítla přijmout zakázku z kapacitních důvodů, proto se nabídka týká nejen vybavení provozních místností, ale i dvou tříd.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. ruší usnesení č. 10 bod 1d) ze zápisu č. 6/2018 ze dne 23.5.2018, kterým byla schválena nejvhodnější nabídka na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská: nábytek – kancelář, šatna třídy od společnosti Truhlářství Fišer, IČ: 47099461, se sídlem U Jeslí 2269, 193 00 Praha 9,
II. schvaluje nabídku od společnosti ViVA school s.r.o., IČ: 247 30 301, U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 na výrobu a dodání nábytku do ředitelny, sborovny, kuchyňky a dvou tříd ZŠ Formanská za celkovou cenu ve výši 639 850 Kč vč. DPH,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská – navýšení kapacity školní jídelny
Starosta informoval o souhlasném stanovisku od Hygienické stanice hl. m. Prahy, kterým byl navýšen počet strávníků ze stávajících 56 nově na 200. Stanovisko je nutné s žádostí podat na odbor školství MHMP k zapsání změny počtu. Počet strávníků je navýšen z důvodu stravování žáků ZŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. ruší usnesení č. 5 ze zápisu č. 15/2017 ze dne 22.11.2017, kterým bylo schváleno zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská z původních 56 na 150 osob,
II. schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská. Nejvyšší počet osob, kterým lze poskytovat školské služby – stravování ve školní jídelně je 200, dle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy vydaného dne 29.5.2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu – šablony MŠ Vodnická
Starosta předložil úpravu rozpočtu k červenci 2018. Úprava se týká poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I celkem ve výši 129 216,80 Kč. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 07/2018 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“
Ing. Ranoš informoval o žádosti o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“, které se bude konat 22. září 2018. Cílem akce je nejen propagovat bezpečnou cyklistickou dopravu v Praze, ale také podpořit aktivní mobilitu obyvatel Prahy a motivovat rodiny s dětmi k častějším cestám na kole po Praze.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč spolku NaKole.cz se sídlem Devonská 3, 152 00 Praha 5, na podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“,
II. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.21 hodin dne 26. 7. 2018.
Zapsala dne 26. 7. 2018 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.


Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 28. 6. 2018

Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 28. 6. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Křížek
Omluven: Kopp
Nepřítomen: Fiala, Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8.00 hodin dne 28. 6. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. EVOSA – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Starosta dále informoval o jednání v jednacím řízení bez uveřejnění konaném dne 25. 6. 2018 za účasti starosty městské části, právního zástupce městské části, zástupců firmy Evosa, spol. s r. o., jako zhotovitele stavby, a zástupce firmy Typaz, s. r. o., jako organizátora jednacího řízení bez uveřejnění. Předmětem jednání byly změnové listy č. 1 až č. 27 a z nich plynoucí nové stavební práce. Dále předložil tabulku se seznamem změnových listů, které městská část uznává a které neuznává. Na základě uznaných změnových listů se celkem jedná o vícepráce v hodnotě 2 259 321,30 Kč.
Členové zastupitelstva předali slovo právnímu zástupci městské části Mgr. Fischerovi. Ten uvedl, že přestože je smlouva o dílo na stavbu Základní školy prvního stupně Formanská řádně plněna, tak dochází k určitým odchylkám, které jsou průběžně zaznamenávány do stavebního deníku. Tyto záznamy byly podkladem pro vypracování 27 změnových listů, které jsou základem řízení o změně rozsahu díla. Na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění se jednotlivé změnové listy projednávaly. Základem pro stanovisko městské části k jednotlivým změnovým listům bylo vždy stanovisko technického dozoru investora a autorského dozoru. Městskou částí byly uznány změnové listy číslo 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 a 20. Nebyly uznány změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26 a 27. Změnové listy č. 8 a 22 byly zrušeny. Na základě uznaných změnových listů je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém se mění termín dokončení stavby o 20 kalendářních dnů a navyšuje se celková cena za dílo na částku 18 709 321,30 Kč bez DPH.
Mgr. Fischer doporučil zastupitelstvu schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje v souladu se závěry uvedenými v protokolu z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 25. 6. 2018, rozhodnutí o výběru nabídky společnosti EVOSA, spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 183 84 501, a to v rozsahu odsouhlasených změnových listů,
II. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“ se společností EVOSA, spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 183 84 501, v celkové výši 18 709 321,30 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi podepsat oznámení zadavatele o výběru nabídky a dodatek č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.25 hodin dne 28. 6. 2018.
Zapsala dne 28. 6. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Fiala, Hakl, Petrová, Ranoš, Kopp
Omluven: Křížek
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 20. 6. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 19 bodech.

Ing. Ranoš informoval, že součástí bodu 9 „Výbor stavební a pro životní prostředí“ jsou dva podbody a) „Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD“ a b) „Návrh Metropolitního plánu – společné jednání“.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, JUDr. Karel Fiala a Mgr. Michal Kopp.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, JUDr. Karel Fiala a Mgr. Michal Kopp.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Námitky k zápisu č. 06/2018
Ing. Hakl podal na základě podnětu Ing. Vinanteové a JUDr. Pospíšila námitky proti bodům č. 4 a č. 5 zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23. 5. 2018, týkajících se umístění kontejnerů na separovaný odpad.

„Věc: Námitky proti zápisu jednání zastupitelstva MČ Újezd u Průhonic ze dne 23. 5. 2018
Jak vyplývá z jednacího řádu, zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatele na následujícím zasedání zastupitelstva.
My, níže podepsaní účastníci jednání zastupitelstva (jako hosté, zástupci občanů Kateřinek), tímto podáváme námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2018 týkající se níže uvedených bodů: Bod 4 – zastupitel Ing. Hakl naopak prohlásil, že kontejnery na tříděný odpad nepatří na pozemek č. p. 265/397 (plocha parková při ulici Vodnická) a že navrhuje hledat jiné vhodné lokality.
Bod 5. – bylo dohodnuto, že na pozemek č. p. 265/397 se umístí pouze tři kontejnery a ne všechny, které se nachází v ulici Na Křtině dosud (9 kontejnerů). Proti tomu se též ohrazujeme – podáváme námitku – proti znění zápisu, ze kterého vyplývá, že kontejnery se do parkové plochy p. č. 265/397 umístí všechny a teprve následně se bude hledat další stanoviště. V tomto případě by se musela provést zpevněná plocha v původně navrhované ploše cca 40 m2 (nemá dosud územní souhlas) a oplocení z plastových prken v původním rozsahu. Zeleň na tomto místě i urbanistická hodnota by byla zničena kvůli tzv. “prozatímnímu řešení“. Pokud se však skutečně jedná o prozatímní řešení, budou také zbytečně vynaloženy finanční prostředky z kapes daňových poplatníků. Takže tento postup, pokud ho myslí MČ vážně, se nám jeví jako nepochopitelný, nehospodárný a nadbytečný. Ledaže by všech 9 kontejnerů bylo v plánu (přes ujišťování pana starosty) ponechat na tomto místě napořád.
Náš nesouhlas k tomuto záměru jsme však již jasně vyjádřili jak sepsáním petice, tak opodstatněnými argumenty na jednání zastupitelstva a předpokládáme, že názor občanů, kteří bydlí v Kateřinkách, bude zohledněn.
Dále požadujeme uvést do zápisu, že nebyl zastupitelstvu (ani přítomným hostům, i přes naše několikeré výzvy) předložen jediný skutečný důvod, pouze údajná ústní informace od Pražských služeb tlumočená panem starostou, že Pražské služby odmítají vjíždět pro odpad do prostoru bývalé kotelny, pozemek č. p. 265/395 a č. p. 265/279 a dále nebylo předloženo kolaudační rozhodnutí o komunikaci NN3668, které by neumožňovalo umístnění a svoz všech kontejnerů z tohoto místa.
Dále jsme toho názoru, že úkol zadaný starostovi ohledně vytipování dalších míst pro nádoby na tříděný odpad, musí mít nějaký termín jeho splnění. Rovněž chybí informace o tom, jaký bude další postup v nejbližším období do dalšího jednání zastupitelstva, zda konkrétně začne rozmísťování nádob na tříděný odpad.
V zápise, který byl odhlasován, jsou překroucené výroky zúčastněných a postup rozmísťování nádob je naznačen velice mlhavě. JUDr. Michal Pospíšil, Ing. Marcela Vinanteová“

K námitkám se vyjádřily ověřovatelky zápisu č. 6/2018, Hana Petrová a Jana Draštíková.
Paní Petrová uvedla, že z bodu č. 4 zápisu č. 6/2018 vyplývá, že Ing. Hakl nesouhlasí s přemístěním stanoviště separovaného odpadu na pozemek parc. č. 265/397, takže není potřeba nic měnit. Paní Draštíková uvedla, že pokud zastupitel chce mít v zápisu uvedená přesná slova či konkrétní informace, je nutné na to upozornit jasně slovy např. „prosím uvést do zápisu“. Ing. Hromádka uvedl, že zápis z jednání ZMČ má být stručným shrnutím a ne doslovným přepisem.
Členové zastupitelstva souhlasili s udělením slova přítomnému hostu, paní Ing. Vinanteové, která uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstva pochopila ze slov starosty příslib snížení počtu kontejnerů na separovaný odpad na parc. č. 265/397 z devíti kusů na tři hned od počátku, což není uvedeno v zápisu. Starosta upozornil, že zřejmě došlo k nesprávnému pochopení a nedorozumění ze strany přítomných hostů, protože na minulém zasedání ZMČ uvedl, že se část kontejnerů přesune do jiných lokalit, až pro ně budou vytipována a vybudována další místa.
Ing. Hakl uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva nebylo předloženo vyjádření Pražských služeb o odmítnutí zajíždění do prostoru kotelny. Starosta odpověděl, že vyjádření bylo součástí podkladů pro toto zasedání zastupitelstva. Dále Ing. Hakl požaduje opravu zápisu v textu bodu č. 5, ze které by vyplynulo, že starosta přislíbil, že na pozemku parc. č. 265/397 zůstanou celkem tři kontejnery.
Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu zápisu č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 5. 2018 v textu bodu č. 5 – na pozemku parc. č. 265/397 zůstanou celkem tři kontejnery na separovaný odpad.

Pro: Hakl, Fiala, Kopp
Zdržel: Ranoš
Proti: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová
Návrh nebyl přijat.

5. Petice
Starosta informoval o Petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině, která byla doručena na Úřad městské části Praha-Újezd dne 21. 5. 2018 (její konečná část byla doručena dne 11. 6. 2018).
Starosta přečetl časový sled událostí týkající se diskutovaného stanoviště na tříděný odpad v ulici Na Křtině, na pozemku parc. č. 265/397, viz příloha č. 1, a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Konkrétně územní souhlas odboru výstavby ÚMČ Praha 11 s vizuálním oddělením stanoviště tříděného odpadu od okolní komunikace a územní souhlas s umístěním stavby nazvané Zpevněná plocha pro stanoviště tříděného odpadu. Dále vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, k podání nazvaném „Žádost o přezkoumání postupu MČ Újezd u Průhonic při umísťování nádob separovaného odpadu z hlediska ochrany přírody a krajiny“, vyjádření Pražských služeb, a. s., o nevhodnosti navrhovaného místa u stávající kotelny a nesouhlasná stanoviska SBD Kateřinky 875, SVJ Proutěná 418–421, SVJ Vodnická 440 a obyvatel sídliště Kateřinky, konkrétně domů v ulici Proutěná, č. p. 418–421 a v ulici Vodnická č. p. 440.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl – poděkoval za zaslání podkladů a uvedl, že městská část žádala o vydání dokumentů a stanovisek až po jeho několikerých výzvách a upozorněních na jejich neexistenci. Městská část dokáže přesvědčit dotčené orgány (např. Prahu 11) o vydání územního souhlasu do druhého dne, dokáže přesvědčit lidi z SVJ a SBD, aby vyjádřili svůj nesouhlas s přemístěním kontejnerů za kotelnu, jako protiváhu k podané petici. Uvedl, že stanoviště na parc. č. 265/397 není vhodné a dále mu vadí jednání úřadu a starosty s lidmi, s voliči, přístup k lidem, proč úřad neodloží přemístění kontejnerů.
Starosta – Ing. Hakl byl přítomen již v roce 2011 na jednání s developerem při směně pozemku, na kterém se současné stanoviště nachází. Věděl o nutnosti jeho přemístění i o novém navrhovaném místu.
Ing. Hakl – souhlasil s přemístěním kontejnerů, ale nevěděl, že s tím lidé nebudou souhlasit a upozornil na klientelistické vazby s developerem.
Ing. Ranoš – již od roku 2011 bylo jasné, že místo v ulici Na Křtině je pouze dočasné. Tato kauza je stará sedm let, ale řeší se nyní, když se to lidem začalo nelíbit. Kauzou „několika popelnic“, které někde musí být, se zabývá třetí zasedání zastupitelstva městské části, radní hl. m. Prahy a další orgány. Přál by si, aby se takto zastupitelstvo věnovalo i důležitějším bodům.
Slovo získala Ing. Vinanteová – majitelé sousedních pozemků měli být přizváni jako účastníci řízení, kdyby se tak stalo, tak by svůj nesouhlas vyjádřili již dříve. Dále uvedla, že jí nejsou jasné argumenty SBD Kateřinky 875, svozový vůz by za domem pouze projížděl, obyvatelé domu by na stanoviště vůbec neviděli.

17.38 hodin – starosta přerušil zasedání zastupitelstva na 10 minut z důvodu narušování jednání ZMČ.
17.48 hodin – pokračuje jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí obsah petice „Petice proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině“, jejíž konečná část byla doručena dne 11. 6. 2018,
II. na základě nesouhlasného stanoviska SBD Kateřinky 875, SVJ Proutěná 418–421, SVJ Vodnická 440 a nesouhlasného vyjádření obyvatel ulice Proutěná 418–421 a Vodnická 440 s přemístěním odpadů do prostoru ulic Vodnická x Proutěná poblíž kotelny na pozemky parc. č. 265/570 a 265/279 k. ú. Újezd u Průhonic a na základě kladných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy k umístění kontejnerů na tříděný odpad na pozemek parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic nesouhlasí s požadavkem uvedeném v petici proti umístění nádob na tříděný odpad na křižovatce Vodnická a Na Křtině.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
Zdržel: Kopp, Fiala
Proti: Hakl
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru dne 6. 6. 2018. Výbor byl seznámen a projednal úpravu rozpočtu k červnu 2018, odpisový plán Mateřské školy Formanská a odpisový plán Mateřské školy Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 6. 6. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Úprava rozpočtu k 06/2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k červnu 2018. Změny v jednotlivých položkách okomentoval. Referentka ekonomického odboru uvedla, že úpravy rozpočtu byly doplněny o nové položky týkající se výstavby hasičské zbrojnice, vratek za volby a převodu 100 % podílu na dani z příjmů na MŠ Formanská zahrada.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 06/2018 dle přílohy č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Odpisový plán mateřských škol
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil odpisový plán Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace a Mateřské školy Vodnická.
a) Odpisový plán MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odpisový plán MŠ Formanská na rok 2018 dle přílohy č. 3.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Odpisový plán MŠ Vodnická
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odpisový plán MŠ Vodnická na rok 2018 dle přílohy č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Výbor stavební a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru konaného dne 13. 6. 2018. Na programu výboru byly tři body – vyjádření k projektové dokumentaci rodinného domu s provozovnou, Metropolitní plán a na vědomí různé informace, z nichž nejvýznamnější je informace o ukončení posuzování vlivu záměru „Golfové hřiště – Újezd u Průhonic“, neboť oznamovatel v požadované lhůtě nepředložil dokumentaci EIA. Další důležitou informací je zpráva od Ředitelství silnic a dálnic o postupu přípravy protihlukových opatření. Protihluková stěna Újezd (v km 4,905 – km 5,351, tj. od nadjezdu D1 za most přes Botič) bude na základě aktualizovaných podkladů snížena, a protihluková stěna Formanská (v km 3,227 – km 4,094) bude změněna na mobilní. V roce 2019 bude proveden nový povrch z tzv. tichého asfaltu na druhé části D1 (výjezd z Prahy).
a) Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD
Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemků parc. č. 241 a 242 o vyjádření k projektové dokumentaci plánovaného rodinného domu s provozovnou (jedná se o pozemek mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím). Stavební výbor nesouhlasí s projektovou dokumentací, neboť rozsah zastavěných a zpevněných ploch není v souladu s územním plánem, odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s pražskými stavebními předpisy, požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje na sousední pozemek a není řešeno napojení na patu stávajícího zemního ochranného valu. Dále výbor doporučuje zatřídit stávající pěší cestu na pozemku městské části parc. č. 247/8 jako nemotorovou komunikaci IV. třídy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o dalších detailech k dořešení přístupu k rodinnému domu a o převýšení koeficientu možného využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou dokumentací novostavby rodinného domu s provozovnou na pozemcích parc. č. 241, 242 a 235/6 zejména z těchto důvodů:
- není prokázán soulad s regulativy Územního plánu hl. m. Prahy, zejména posouzení zastavěných a zpevněných ploch stavby;
- odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s Pražskými stavebními předpisy;
- není řešena návaznost na patu stávajícího zemního ochranného valu na sousedním pozemku parc. č. 235/2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh Metropolitního plánu – společné jednání
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území. Návrh je od 27. 4. 2018 vystaven v Centru architektury a městského plánování, kde probíhají konzultace a veřejné přednášky. Dne 27. 6. 2018 proběhne společné jednání k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky městských částí lze podat do 27. 7. 2018. Ing. Ranoš dále přednesl důvodovou zprávu se souhrnem informací o vývoji nového Územního plánu hl. m. Prahy od roku 2011 až do současnosti.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje podat za městskou část připomínky, které jsou součástí zápisu z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí. Ing. Ranoš jednotlivé doporučené připomínky podrobně vysvětlil a předmětné lokality ukázal na výkresech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na udržitelný rozvoj území,
II. schvaluje následující připomínky MČ Praha – Újezd k Územnímu plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve společném jednání:
1. hranici stávajícího zastavěného území upravit dle již vydaných územních rozhodnutí,
2. v rozvojových plochách č. 415/268/4062, č. 413/268/2316 a č. 413/268/2317 v lokalitě 268 / Újezd u Průhonic stanovit minimální podíl občanské vybavenosti,
3. transformační plochu s rekreačním využitím č. 412/914/5002 rozšířit západním směrem do klínu mezi Milíčovský les a ulici Formanskou (odpovídá stávajícímu využití – hřiště na fotbalgolf),
4. do zastavitelného území zahrnout plochu stávajícího tenisového areálu SK Újezd severně od ulice Nad Statkem,
5. stávající rekreační vybavenost značenou plochou (fotbalové hřiště SK Újezd) rozšířit severním směrem přes ulici Nad Statkem (odpovídá stávajícímu využití – tenisový areál SK Újezd),
6. stávající občanskou vybavenost značenou plochou (zbrojnice SDH Újezd) posunout severně dle stávajícího umístění stavby,
7. do stávající občanské vybavenosti značené bodem doplnit MŠ Vodnická, MŠ a ZŠ Formanská (Na Vojtěšce), vypustit bývalou MŠ Ke Smrčině,
8. bezmotorové propojení (lávku přes D1) č. 640/-/28 posunout jihovýchodním směrem mimo VTL plynovod (do plochy pořizované změny ÚP č. Z 2825/00),
9. bezmotorová propojení (lávky přes D1) č. 640/-/21 a č. 640/-/28 zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby,
10. významné cyklotrasy upravit dle aktualizovaného Generelu rozvoje cyklistické dopravy, schváleného RHMP dne 6. 2. 2018, s doplněním hlavní podélné cesty v Milíčovském lese,
11. propojení prvků ÚSES Milíčovský les a Botič č. 512/-/3051 posunout severním směrem mimo ochranná pásma VVN 400kV+110kV (dle řešení v Konceptu 09),
III. ukládá starostovi zaslat toto usnesení Odboru územního rozvoje MHMP.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. EVOSA – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Starosta předložil žádost firmy Evosa, spol. s r. o., o prodloužení termínu dokončení prací na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská. Důvodem je přerušení stavební činnosti v období nepříznivých klimatických podmínek (únor, březen) na dobu 15 kalendářních dní. Tento fakt vyplývá i ze stavebního deníku, kde jsou o tomto učiněny záznamy. Původní termín dokončení stavby byl 140 kalendářních dní od termínu předání staveniště, což připadalo na 20. června 2018. Nový termín je stanoven na 5. července 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“ se společností EVOSA spol. s r. o., se sídlem č. p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Prodej úklidového stroje
Starosta konstatoval, že zastupitelé obdrželi znalecký posudek s vyčíslením ceny a návrh kupní smlouvy na prodej úklidového stroje zametač Agrometal včetně příslušenství firmě Kapela, s. r. o. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 12. července 2017. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na částku 48 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje kupní smlouvu na prodej úklidového stroje za cenu 48 000 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 66–14/2017 uzavřenou se společností KAPELA, s. r. o., IČ: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. PRE – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro hasičskou zbrojnici
Starosta předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení v rámci stavební akce Zbrojnice hasičů Nad Statkem, nové kNN, se společností PREdistribuce, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelové vedení 1kV o rozsahu 100,8 m na pozemky parc. č. 626/21, 617/1 a 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic se společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
II. schvaluje dohodu o převodu práv a povinností ke stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic nabytá z územního rozhodnutí uvedeného v čl. II. pro výstavbu energetického díla,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení a dohodu dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
Starosta informoval o záměru prodeje mobilní stavby v areálu SK Újezd ve vlastnictví městské části, a to za minimální cenu 75 650 Kč s DPH, která je dána znaleckým posudkem č. 1320/15/2018. Mobilní stavby byly využívány jako zázemí dobrovolných hasičů a pracovníků údržby městské části a jako sklad.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd za cenu 75 650 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 1320/15/2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice
Starosta informoval o záměru výpůjčky stavby hasičské zbrojnice a pozemku parc. č. 626/18 Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr výpůjčky stavby hasičské zbrojnice a pozemku parc. č. 626/18 v k. ú. Újezd u Průhonic předem určenému zájemci (SDH Praha-Újezd), a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, počínaje dnem 1. 10. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Úprava organizačního řádu
Starosta informoval o nutnosti změny organizačního řádu Úřadu městské části Praha-Újezd v souvislosti s přijetím Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a ustanovením pověřence na ochranu osobních údajů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 8 zápisu č. 2/2018 ze dne 24. 1. 2018,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 20. 6. 2018,
III. pověřuje starostu a zástupce starosty podpisem organizačního řá­du.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Kulturní akce II. pololetí
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji na jejich uspořádání v celkové výši cca 237 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na II. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji ve výši 237 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 6/2018
Bod č. 5 Zápisu č. 5/2018 „KAZIKO – schválení podání žaloby“ – právní zástupce Mgr. Fischer podal dne 18. 6. 2018 žalobu proti společnosti Kaziko, a. s.

Bod č. 5 Výbor stavební a pro životní prostředí – 5 c) Vytipování dalšího vhodného místa – starosta uvedl, že vytipoval další dvě vhodná místa pro umístění stanovišť separovaného odpadu, jedná se o ulici Štítovou a o ulici Nad Statkem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 6/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

19. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ ve 2. pololetí 2018
Zasedání zastupitelstva se bude konat 26. září 2018 od 17.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
Starosta informoval o dokončení hrubé stavby přízemí a 1. NP, včetně položení stropních panelů, je zahájeno zdivo atiky střechy a rozvody instalací elektro v 1. NP, začínají se dělat omítky.

c) Nákladní vozy zásobující stavbu v Průhonicích
Paní Draštíková upozornila na skutečnost, že nákladní vozy se štěrkem a jiným stavebním materiálem projíždějí naší městskou částí na stavbu, která probíhá v Průhonicích. Žádá o prověření, zda je toto povolené a o sdělení důvodů, proč stavba není zásobována směrem z Průhonic.

d) Poděkování starostovi Ing. Hromádka poděkoval starostovi za zajištění častějších spojů linky x363.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.28 hodin dne 20. 6. 2018.
Zapsala dne 20. 6. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 13. 6. 2018, 18:00-19:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 13. 6. 2018, 18:00–19:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Staněk Omluveni: Hakl, Pitrman, Šturmová Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD

Vlastník pozemků parc.č. 241 a 242 žádá o vyjádření k PD rodinného domu s provozovnou. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím, nyní přístupnou pouze přes pozemek MČ parc.č. 247/8, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. V minulých letech MČ opakovaně nesouhlasila s napojením budoucí novostavby přes tento pozemek (ve stavebním výboru 11.5. a 12.9., v ZMČ 25.5. a 21.9.2016) a se zatříděním této přístupové komunikace jako motorové (stavební výbor 14.6. a ZMČ 21.6.2017). Nakonec ZMČ podmíněně souhlasilo s prodejem části pozemku MČ parc.č. 235/6 ze zadní strany stavby. Dle ÚP se lokalita nachází ve funkční ploše SV-B, umožňující polyfunkční využití, s koeficientem podlažních ploch 0,3, koeficientem zeleně 0,65 a koeficientem zpevněných ploch 0,15 (pro 2NP). Navrhovaný RD o zastavěné ploše 160m2 má 1PP a 2NP včetně podkroví, s výškou okapu 5,4m a hřebene 10,5m nad terénem. V 1.PP je kromě garáže provozovna obchodu (sklady, kanceláře), v 1+2NP je jeden velký byt, umožňující rozdělení na 2–3 menší, na pozemku jsou 3 parkovací stání.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit s PD z důvodů:
- Rozsah zastavěných a zpevněných ploch není v souladu s ÚP, resp. soulad není prokázán
- Odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s §29 PSP, který požaduje min. 3m (s možným přesahem střechy max. 0,5m)
- Požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje na sousední (severní) pozemek
- Není řešeno napojení na patu stávajícího ZOV (odvodnění, popř. opěrná zídka, které bude zřejmě nutné umístit na část pozemku HMP parc.č. 235/2)
- Stávající pěší cestu na pozemku MČ parc.č. 247/8 doporučujeme zatřídit jako nemotorovou komunikaci IV. třídy.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh Metropolitního plánu – společné jednání

16.4.2018 byl zveřejněn návrh nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu, dále jen „MUP“) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Návrh je od 27.4.2018 vystaven v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle IPRu Praha, kde probíhají konzultace a veřejné přednášky.
V květnu proběhla školení pro zastupitele a úředníky městských částí, do konce června putuje po Praze informační kontejner.
11.6.2018 byla zveřejněna vyhláška o společném jednání k návrhu MUP, které proběhne 27.6.2018. Při­pomínky MČ lze podat do 27.7.2018. Dle zákona o HMP musí připomínky MČ schválit ZMČ, přičemž některé z nich mohou být označeny jako tzv. zásadní. Předpokládá se, že po vypořádání popř. zapracování připomínek bude upravený návrh MUP zveřejněn koncem roku 2020. Definitivní schválení MUP se předpokládá do konce roku 2022.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje podat následující připomínky:
- Hranici stávajícího zastavěného území upravit dle již vydaných územních rozhodnutí
- V rozvojových plochách č. 415/268/4062, č. 413/268/2316 a č. 413/268/2317 v lokalitě 268 / Újezd u Průhonic stanovit minimální podíl občanské vybavenosti
- Transformační plochu s rekreačním využitím č. 412/914/5002 rozšířit západním směrem do klínu mezi Milíčovský les a ulici Formanskou (odpovídá stávajícímu využití – hřiště na fotbalgolf)
- Do zastavitelného území zahrnout plochu stávajícího tenisového areálu SK Újezd severně od ulice Nad Statkem
- Stávající rekreační vybavenost značenou plochou (fotbalové hřiště SK Újezd) rozšířit severním směrem přes ulici Nad Statkem (odpovídá stávajícímu využití – tenisový areál SK Újezd)
- Stávající občanskou vybavenost značenou plochou (zbrojnice SDH Újezd) posunout severně dle stávajícího umístění stavby
- Do stávající občanské vybavenosti značené bodem doplnit MŠ Vodnická, MŠ a ZŠ Formanská (Na Vojtěšce), vypustit bývalou MŠ Ke Smrčině
- Bezmotorové propojení (lávku přes D1) č. 640/-/28 posunout jihovýchodním směrem mimo VTL plynovod (do plochy pořizované změny ÚP č. Z 2825/00)
- Bezmotorová propojení (lávky přes D1) č. 640/-/21 a č. 640/-/28 zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby
- Významné cyklotrasy upravit dle aktualizovaného Generelu rozvoje cyklistické dopravy, schváleného RHMP dne 6.2.2018, s doplněním hlavní podélné cesty v Milíčovském lese
- Propojení prvků ÚSES Milíčovský les a Botič č. 512/-/3051 posunout severním směrem mimo ochranná pásma VVN 400kV+110kV (bylo řešeno již v tzv. Konceptu 09).

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

7.3.2018 oznámil OOP MHMP ukončení posuzování vlivu záměru „Golfové hřiště – Újezd u Průhonic“, neboť oznamovatel v požadované lhůtě nepředložil dokumentaci EIA. Oznámení záměru bylo zveřejněno 8.10.2014 a závěr zjišťovacího řízení 24.2.2015 s tím, že záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).

25.5.2018 bylo opakovaně oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských sítí“, námitky účastníků řízení lze uplatnit do 3.7.2018. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, s 1PP a 3NP, obsahující celkem 10 bytů a 9 parkovacích stání. Stavebníky jsou KP Development s.r.o. a vlastníci rozestavěných bytových jednotek. Stavba byla v červnu 2012 odborem výstavby ÚMČ Praha 11 zastavena pro rozpor s vydaným ÚR a StP a bylo zahájeno řízení o jejím odstranění. Proběhla dvě řízení o povolení výjimky z OTPP (odstup od stávajícího BD Pastevců 470), výjimka byla nakonec Odborem stavebním MHMP jako odvolacím orgánem 8.4.2014 potvrzena. PD byla naposledy projednána ve stavebním výboru 15.9. a ZMČ 18.9.2014 s výh­radami. Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby bylo poprvé oznámeno 19.11.2015, na ústním jednání 7.1.2016 podávali účastníci námitky. Později bylo řízení opakovaně přerušeno, přičemž stavební úřad požadoval doplnit zejména prokázání souladu s ÚP a dalšími vyhláškami.

7.6.2018 oznámil OÚR MHMP zahájení řízení o vydání Aktualizace č.3 ZÚR HMP, veřejné projednání bude 9.7.2018. Pořízení Aktualizace č.3 ZÚR HMP schválilo ZHMP 30.3.2017. Jde o upřesnění tras a ploch VVN 400kV na základě požadavků ČEPS a.s., a jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR. Souběžně se projednává obsahově stejná změna ÚP č. Z 3117/11. Území naší MČ se týká koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov. Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA, závěrečné souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.

4.6.2018 infor­movalo ŘSD dopisem o postupu přípravy protihlukových opatření. PHS Újezd (v km 4,905 – km 5,351, tj. od nadjezdu D1 za most přes Botič) bude na základě aktualizovaných podkladů snížena, probíhá nové územní řízení. PHS Formanská (v km 3,227 – km 4,094, tj. od konce ZOV v Kateřinkách ke stávající PHS v Újezdu) bude změněna na mobilní, územní řízení bude zahájeno na konci roku. V roce 2019 bude proveden nový povrch z tzv. tichého asfaltu na druhé části D1 (směrem ven z Prahy).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Fiala (příchod v 17.05 hod), Hakl (příchod v 17.05 hod), Petrová
Omluven: Ranoš, Kopp
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 23. 5. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Petice proti umístění nádob – ulice Na Křtině x Vodnická“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Úprava rozpočtu 05/2018“ a zařadit ho jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za c) „Informace o činnosti PČR na území městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za d) „Nadační fond“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za e) „Informace o výstavbě hasičské zbrojnice“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17.05 hodin přišel Ing. Hakl a JUDr. Fiala.

4. Petice proti umístění nádob na separovaný odpad – ulice Na Křtině
Starosta informoval o petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině, která byla doručena městské části dne 21. 5. 2018. S tímto přemístěním podepsaní občané městské části nesouhlasí a žádají o umístění kontejnerů v jiné lokalitě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a přítomnými zástupci občanů.
Ing. Hakl vznesl dotaz, zda existuje písemné vyjádření Pražských služeb k dalším navrhovaným místům v dané lokalitě, že nesouhlasí s dalšími navrhovanými místy v dané lokalitě a že se mohou kontejnery přemístit pouze na předmětný pozemek parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic.
Slovo bylo uděleno paní Vinanteové, zástupkyni petičního výboru, která okomentovala petici a uvedla důvody, proč byla petice podána a shrnula hlavní argumenty, proč je z pohledu občanů vybrané místo k přemístění kontejnerů nevhodné.
Dále vystoupila paní Malinová, která podpořila paní Vinanteovou, a také vyslovila nesouhlas s přemístěním nádob na zvolený pozemek. Uvedla, že většina oslovených občanů preferuje umístit kontejnery ke kotelně. Zároveň pan Malina, předseda SVJ Vodnická 438, řeší lokalitu po dopravní stránce a obává se větších problémů s projíždějícími auty.
Slovo dostal pan Pospíšil, který opět zdůraznil zničení „parčíku“ a následně uvedl, že až se dostaví další bytový dům, tak vzroste množství odpadu, což v případě plných popelnic povede k nepořádku kolem nich a za větru budou papíry a plasty po celém chodníku a ulici.
Přítomný pan Novák nemá problém s přemístěním odpadu, hlavně v žádném případě nechce, aby došlo ke zrušení kontejnerového stání, ale apeluje na zvýšení četnosti svozu.
Pan starosta poděkoval za názory občanů a jejich připomínky a uvedl, že městská část bude kontaktovat Pražské služby, zda mají vypracovaný plán objemových kapacit kontejnerů v závislosti na počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách a plán četnosti svozu kontejnerů.
V každém případě ze strany úřadu je na prvním místě zajistit vyšší četnost svozu v celé sídelní části Kateřinek. Následně bude vytipováno další místo k umístění kontejnerů, ideálně v navazujících ulicích (Štítová, Na Křtině a Ke Smrčině). Po vybudování dalšího místa by došlo ke snížení počtu nádob na pozemku parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Výbor stavební a pro životní prostředí
Starosta informoval o jednání výboru stavebního a pro životní prostředí, které proběhlo dne 2. května 2018. Výbor za účasti zástupců obyvatel z řadových domů v ulici Vodnická a zástupců SVJ a SBD bytových domů v sídlišti Kateřinky projednal záležitost týkající se přemístění stanoviště separovaného odpadu z křižovatky ulic Vodnická a Na Křtině.
Ing. Hakl navrhl hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. Návrh změny hlasování byl přijat.

a) Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 2. 5. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Umístění tříděného odpadu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje umístění tříděného odpadu na pozemek parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

c) Vytipování dalšího vhodného místa
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi vytipovat další vhodná místa pro umístění tříděného odpadu v lokalitě Kateřinky (ulice Štítová, Na Křtině, Ke Smrčině) a sídlišti Kateřinky a následně snížit kapacitu nádob na pozemku parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru
Paní Petrová informovala o jednání finančního výboru dne 23. 4. 2018. Výbor byl seznámen a projednal návrh závěrečného účtu městské části za rok 2017 a doporučil ho schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 4. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Závěrečný účet
Starosta předložil a okomentoval závěrečný účet městské části za rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) závěrečný účet městské části za rok 2017, jehož souhrn tvoří přílohy č. 1–10 tohoto usnesení s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem 5 336 077,50 Kč
výdaje po konsolidaci celkem 25 746 221,11 Kč
financování (zapojení vl. úspor a cizích zdrojů) – 20 194 108,41 Kč
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, lC – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,
b) prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31. 12. 2017 – příloha č. 2,
c) přehled finančního vypořádání za r. 2017 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan. vypořádání, 3B – tabulka č. 1, 3C – tabulka č. 3A, 3D – tabulka č. 3B, 3E – tabulka č. 3C, 3F – tabulka č. 3E, 3G – tabulka č. 3F, 3H- tabulka č. 3G a, 3CH – tabulka č. 3G b, 3I – tabulka č. 4, 3J – tabulka č. 7 a 3K – komentář k finančnímu vypořádání za r. 2017,
d) účetní závěrku MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
e) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
f) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Formanská – příloha č. 6
6A – Rozvaha, 6B – Výkaz zisku a ztráty, 6C – Příloha, 6D – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
g) inventarizační zprávu MČ – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek, 7C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 7D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka č. 8,
h) inventarizační zprávu MŠ Vodnická – příloha č. 8
8A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 8B – Přehled pohledávek, 8C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům,
i) inventarizační zprávu MŠ Formanská – příloha č. 9
9A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 9B – Přehled pohledávek, 9C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům,
j) zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v HČ ve výši 602 271,83 Kč bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4134, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve VHČ ve výši 1 121 987,77 Kč bude ponechán k dalšímu zapojení do rozpočtu HČ přes položku 4131 – příloha č. 10a příloha č. 10a.
2) souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Újezd za období od 1. ledna do 31. prosince 2017“, která obsahuje konstatování ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 2 a § 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. č) cit. zákona, s celoročním hospodařením městské části Praha-Újezd 2017, a to bez výhrad – příloha č. 11A- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3) schvaluje
na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přílohu č. 11B – Příkaz starosty k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Újezd s danými termíny.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Úprava rozpočtu k 05/2018
Starosta předložil úpravu rozpočtu ke květnu 2018. Úprava se týká posílení mzdových prostředků pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická a provozu jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 05/2018, dle přílohy č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Počet zastupitelů MČ na volební období 2018–2022
Starosta informoval, že podle § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí stanoví počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby, což v případě městské části bylo 3 298 obyvatel. Zákon stanoví, že v městské části od 3 000 do 10 000 obyvatel by mělo mít zastupitelstvo 11 až 25 členů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanoví podle ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd pro volební období 2018 až 2022 (z možného rozpětí 11 až 25 členů) na: 11 členů zastupitelstva.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – pořízení vnitřního vybavení
a) interaktivní tabule
b) vybavení tříd
c) IT služby
d) nábytek – kancelář, šatna, třídy

Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská.
Členové zastupitelstva udělili slovo řediteli školy Mgr. Tomáši Kunstovi, který předložil srovnávací tabulky obsahující základní ceny s nabídkou vybavení tříd židlemi a stoly, multimediální technikou (interaktivní tabule), nábytkem do tříd a kompletního IT řešení. Pan ředitel okomentoval jednotlivé nabídky a uvedl, že veškeré vybavení je vybíráno a doporučeno ke schválení s ohledem na funkčnost a bezpečnost pro malé školáky.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) schvaluje
a) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: multimediální technika – interaktivní tabule od společnosti AV MEDIA, a. s., IČ: 48108375, se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10,
b) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: vybavení tříd od společnosti MULTIP Moravia, s. r. o., IČ: 16627971, se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín,
c) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: IT služby od společnosti FIMAK, s. r. o, IČ: 61249696, se sídlem K Dálnici 439, 252 43 Průhonice,
d) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: nábytek – kancelář, šatna třídy od společnosti Truhlářství Fišer, IČ: 47099461, se sídlem U Jeslí 2269, 193 00 Praha 9.
2) schvaluje
pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 za celkovou cenu ve výši 1 152 922 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Mimořádná odměna – starosta MČ
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro starostu městské části.
Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: starosta má zásluhy na rozvoji městské části, jak v oblasti kulturně společenské, tak stavební. Po celý rok organizuje a zabezpečuje pro obyvatele městské části bohatý kulturní a společenský program. Zajišťuje dotace a finance – dotace z programu MŠMT na stavbu ZŠ Formanská, dotace z evropských fondů na kompostéry a štěpkovač, finance z MHMP na výstavbu hasičské zbrojnice. Zároveň s probíhající stavební činností zajišťuje v současné době finance a poklady pro budoucí výstavbu domova seniorů.
Starosta uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro starostu městské části pana Václava Drahoráda ve výši 51 135 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 51 135 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro starostu městské části pana Václava Drahoráda za mimořádný přínos při infrastrukturním rozvoji městské části a při rozvoji kulturních tradic městské části.

pro: Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Fiala
zdržel: Drahorád, Hakl
Návrh byl přijat.

12. Mimořádná odměna – zástupkyně starosty MČ
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro místostarostku městské části.
Paní místostarostka kromě běžných činností týkající se chodu úřadu zajišťuje a organizuje kulturní akce městské části, především výlety se seniory, vítání občánků a mnohé další.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo návrh na vyplacení mimořádné odměny pro zástupkyni starosty městské části paní Janu Draštíkovou ve výši 27 613 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 27 613 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro zástupkyni starosty městské části paní Janu Draštíkovou za mimořádný přínos při rozvoji kulturních a sociálních tradic městské části.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Fiala
zdržel: Draštíková, Hakl
Návrh byl přijat.

13. Mimořádná odměna – předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro člena zastupitelstva městské části a předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše ve výši 3 068 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 3 068 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro zastupitele a předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše za mimořádnou a ucelenou přípravu bodů pro infrastrukturní rozvoj městské části a infrastrukturu dotýkající se městské části.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. DIPRO – dodatek č. 1
Starosta informoval o nutnosti uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“. Dodatek se týká prodloužení termínů na některé části projektové dokumentace, pro které je nutná součinnosti jednotlivých správců inženýrských sítí (především PPD a PREdi). Ti se na koordinační schůzce vyjádřili, že v řešené lokalitě jsou některé inženýrské sítě ve velmi špatném stavu a je proto nutné vypracovat podklady pro jejich rekonstrukci.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2018 se společností Dopravní a inženýrské projekty, s. r. o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. PHOTON WATER – dodatek č. 1
Starosta předložil žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ týkající se prodloužení termínu odevzdání do 15. 6. 2018 a umožnění dílčí fakturace po odevzdání projektové dokumentace. Důvodem žádosti jsou práce nad rámec projektu – správcem toku bylo požadováno zkapacitnění bezpečnostního přelivu rybníka Sukov, dále byly konzultovány různé varianty konstrukce mola. Dále stále probíhají jednání k uložení vytěženého sedimentu z obou rybníků na pozemky soukromých vlastníků.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na provedení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2018 se společností Photon Water Technology, s. r. o., Hodkovická 109, 463 12 Liberec,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 5/2018
Bod č. 5: „KAZIKO – schválení podání žaloby“ trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 5/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Interpelace
Ing. Zdeněk Hromádka vznesl dotaz na starostu týkající se stavu realizace veřejného osvětlení v podchodu pod dálnicí D1 a osvětlení propojovacího chodníku mezi Milíčovskými kopci a Jižním Městem.
Starosta sdělil, že veřejné osvětlení by se mělo zrealizovat během letních měsíců, pravděpodobné zahájení prací je v 06/2018.

18. Různé
a) Termín zasedání 20. 6. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Petice – snížení rychlosti a hluku na D1
Starosta předložil petici týkající se žádosti o přijetí opatření ke snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány zákonné hygienické limity, zdravé životní prostředí, a aby bylo chráněno zdraví občanů dotčených provozem dálnice D1.
Požadavky petice:
- Vybudování dostatečného protihlukového opatření po délce D1 na území MČ Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a MČ Praha 11
- Snížení rychlosti na úseku 0 km až 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování stanovené rychlosti úsekovými radary
- Realizace tzv. tichého asfaltu v celé délce uvedeného úseku, a to v obou pruzích
- Zproštění povinnosti dálniční známky v úseku D1 Opatov – Průhonice
K petici se budou moci občané připojit svým podpisem na úřadě městské části Praha-Újezd, dále bude petice k dispozici na všech nejbližších kulturních akcích pořádaných MČ Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere petici na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o činnosti PČR na území městské části
Starosta informoval o jednotlivých činnostech, které PČR vykonává. Zastupitelům byla předložena zpráva o činnosti. Dále starosta uvedl, že v minulých dnech proběhlo školení pro zaměstnance úřadu a byla uspořádána beseda s dětmi v MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zprávu o činnosti PČR na území městské části na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Nadační fond
Starosta představil divadelní spolek z Gymnázia Evolution Jižní Město, který vystoupí se svým muzikálem Židle do kruhu v rámci programu Májové veselice, která se koná 26. 5. 2018. Divadelní spolek účinkuje zdarma, ale požádal městskou část o sponzorský dar pro nadační fond GEVO, který svým vystoupením podporuje, dar je určen na kampaň „dávámžidlido­kruhu“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sponzorský dar ve výši 10 000 Kč pro Nadační fond GEVO.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
Starosta informoval o průběhu výstavby hasičské zbrojnice. Stavba probíhá dle harmonogramu, jsou vybudovány základy, svislé nosné stěny prvního patra, položeny stropní panely. Stavba by měla být dle předpokladů dokončena 1. 10. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o průběhu výstavby hasičské zbrojnice.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.32 hodin dne 23. 5. 2018.
Zapsala dne 23. 5. 2018 Ing. Markéta Novotná, odbor občansko-správní.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 2. 5. 2018, 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 2. 5. 2018, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Hrubý, Šturmová
Hosté: Draštíková, Zrzavý, Pluhař a 15 občanů (dle prezenční listiny)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině

V souvislosti s pokračující výstavbou bytového domu společnosti Mikrotechna v ulici Na Křtině připravuje MČ přesun stanoviště tříděného odpadu, dosud umístěného v parkovacím zálivu na pozemcích parc.č. 264/22, 264/44 a 265/396. Na nové umístění na pozemku MČ parc.č. 265/397 v nároží ulic Vodnická a Na Křtině byl dne 16.3.2018 vydán územní souhlas. Dokumentace předpokládá provést v místě stávající zeleně podél chodníku cca 40m2 dlážděné plochy šířky 2,0–2,7m, ukončené ze zadní strany oplocením v.1,9m.

Součástí nyní zpracovávané projektové dokumentace rekonstrukce komunikací v sídlišti Kateřinky je i vyhledávací studie lokalit pro budoucí umístění podzemních kontejnerů tříděného odpadu, přednostně na místě stávajících. Projektant Ing. Pluhař (DIPRO s.r.o.) vysvětlil, že kromě vhodné dopravní přístupnosti limitují výběr míst také podzemní inženýrské sítě.

Vymístění stanoviště tříděného odpadu z plochy parkovacích stání resp. vjezdu do parkingu budoucího bytového domu (nazvaného „Obytný soubor Kateřinky – Na Křtině, stavba A a B“) předpokládá jak jeho územní rozhodnutí (vydané 29.8.2011 a potvrzené MHMP 6.1.2012), tak stavební povolení (vydané 17.4.2015). 2.12.2014 požádala společnost Business Centrum Mikrotechna a.s. o směnu částí pozemků v okolí stavby, řešící narovnání majetkových hranic. Jednalo se o části ulice Na Křtině, novou pěší cestu z nároží k lesu, část předzahrádek za bytovým domem a zděnou trafostanici. Součástí návrhu byl i projekt nového stanoviště tříděného odpadu. Návrh na směnu pozemků byl projednán ve stavebním výboru 11.12. a schválen v ZMČ 18.12.2014.

S navrhovaným nový umístěním stanoviště tříděného odpadu nesouhlasí někteří obyvatelé přilehlých bytových a rodinných domů a navrhují umístění na východním konci ulice Vodnická (za kotelnou a vedle trafostanice) nebo v nároží ulic Proutěná a U Pramene. Dále nesouhlasí s likvidací udržované veřejné zeleně, vyvolanou zejména případným větším záborem pro podzemní kontejnery.

ZMČ dne 18.4.2018 uložilo projednat problematiku ve stavebním výboru a do té doby pozastavit práce. Na místě byly zrekapitulovány důvody pro výběr místa v nároží ulic Vodnická a Na Křtině. Kontejnery musí být umístěny na pozemku svěřeném MČ, musí být celoročně přístupné pro vozidla svozových společností, s umístěním musí souhlasit Pražské služby, silniční správní úřad a správci dotčených inženýrských sítí. V neposlední řadě je vhodné, aby lokality byly rozmístěny rovnoměrně, v místech frekventovaných pěších a příjezdových tras obyvatel, nikoli na okrajích území. Zachování stanoviště tříděného odpadu v nároží ulic Vodnická a Na Křtině, v blízkosti několika větších bytových domů, je proto vhodné.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

19.12.2017 bylo vydáno územní rozhodnutí stavební povolení na stavbu "Zbrojnice SDH Újezd u Průhonic, ulice Nad Statkem, včetně cvičné věže, přípojek, tepelného čerpadla, oplocení a rozšíření komunikace“.

2.3.2018 byl zveřejněn návrh Aktualizace č.3 ZÚR HMP a 19.3.2018 proběhlo společné jednání. Jedná se o upřesnění tras a ploch VVN 400kV a jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR. Území MČ se týká koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov.

5.3.2018 byly zveřejněny návrhy 34 změn ÚP z 5.vlny CVZ a 21.3.2018 proběhlo společné jednání. Území MČ se týkají změny č. Z 2973/00 (změna 0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu pro seniory) a č. Z 2974/00 (změna 0,3ha uvnitř starší zástavby Újezdu ze ZMK na OB).

9.3.2018 bylo zahájeno řízení o vydání změny ÚP č. Z 2832/00 a 11.4.2018 proběhlo opakované veřejné projednání. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP (změny terminologie a závaznosti prvků ÚP), vyvolané požadavky aktuální legislativy (novela stavebního zákona a výzva MMR).

16.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na oplocení dálnice D1 na území k.ú. Chodov a Újezd u Průhonic. Ze strany přilehlé k MČ (tj. ve směru „do Prahy“) se jedná o úseky v km 2,29–3,30 a km 4,69–4,88.

22.3.2018 ZHMP neschválilo návrh zadání změny ÚP č. Z3004/00. Jedná se o změnu 0,1ha z NL a ZMK na SP, umožňující zastřešení tenisových kurtů SK Újezd v ulici Nad statkem.

16.4.2018 bylo oznámeno pokračování územního řízení na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici. 4.10.2017 zrušil MHMP v odvolacím řízení původní územní rozhodnutí z 1.2.2017. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

25.4.2018 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení na stavbu „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“, připomínky veřejnosti lze podat do 30 dnů od zveřejnění.

17.5.2018 (tj. po jednání výboru) ZHMP schválilo návrh změny ÚP č. Z 2825/00. Jedná se o změnu 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK pro vybudování ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Hakl, Petrová, Kopp, Ranoš (příchod v 17.08 hodin)
Omluven: Fiala
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.02 hodin dne 18. 4. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Přítomní hosté požádali o zařazení bodu týkajícího se stanoviště separovaného odpadu na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině na program zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl doplnit program o bod „Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kaziko – schválení podání žaloby“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu č. 6 „Úprava rozpočtu 04/2018“ za b) „Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení dodavatele fitness stanic“ a zařadit ho jako bod č. 11.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl sloučit bod č. 7 „Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba Hasičské zbrojnice“ a bod č. 10 „Informace o výstavbě Hasičské zbrojnice“ a zařadit je jako bod č. 10 za a) a 10 b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině

17.08 hodin přišel Ing. Ranoš.

Starosta stručně informoval o situaci týkající se stanoviště separovaného odpadu na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině: Stanoviště je v současné době umístěné na soukromém pozemku, a je nutné jeho přemístění na pozemek ve správě městské části. Městskou částí byl vytipován pozemek v blízkosti stávajícího stanoviště (cca 20 m od něj), v ulici Vodnická. Městská část bojovala od roku 2000 proti záměru stavby tří bytových domů v ulici Na Křtině. V rámci této stavby investor získal do svého vlastnictví i pozemky, na kterých se nyní nachází předmětné stanoviště odpadu. V současné době je vydán územní souhlas na umístění stanoviště separovaného odpadu na pozemku parc. č. 265/397. Stanoviště splňuje požadavky Pražských služeb, a. s., i vyhlášky hlavního města Prahy. Starosta dále informoval, že se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací v sídlišti Kateřinky a součástí projektu je i umístění kontejnerových stání na tříděný odpad pod zem (realizace během 2 let). Městská část dále v součinnosti s Pražskými službami navýší četnost svozu, aby zabránila přeplňování kontejnerů, a zajistí častější úklid kolem stanoviště.
Členové zastupitelstva udělili slovo zástupcům přítomných občanů bydlících v řadových domech v ulici Vodnická, kteří s přemístěním stanoviště na pozemek parc. č. 265/397 nesouhlasí:
Zastupitelé městské části měli dohodnout podmínky stání separovaného odpadu s investorem stavby. U místních obyvatel panuje obava, že díky výstavbě nového stanoviště ubydou v předmětné lokalitě parkovací místa. V ulici Vodnická je úzká vozovka a při vývozu kontejnerů dojde k neprůjezdnosti ulice. Kolem stanoviště se bude tvořit nepořádek a hrozí zejména nebezpečí střepů na silnici a na chodníku. Dále je nové místo navrhováno v zeleni, na nově vybudovaných chodnících. Paní Vinanteová uvedla, že nově navrhované místo se nachází v zeleni a význam tohoto parku přijde díky výstavbě stání vniveč. Pokud se budou kontejnery zapouštět do země, zničí se stávající vzrostlá zeleň a stromy. Navrhla umístit stání separovaného odpadu na jiná místa, kde není zeleň, a pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o místo na křižovatce ulic Proutěná a U Pramene nebo na konci ulice Proutěná u kotelny. Zástupci občanů žádají celou záležitost prošetřit, projednat a zhodnotit zastupitelstvem městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a přítomnými zástupci občanů.
Starosta navrhl svolat jednání stavebního výboru a celou věc dále projednat na výrobním výboru v rámci příprav projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikací v Kateřinkách. Pan Křížek dále navrhl, aby na tato jednání byli přizváni i zástupci SVJ a SBD v předmětné lokalitě. Jako vhodný termín svolání jednání stavebního výboru společně navrhli středu 2. května od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi projednat záležitost týkající se přemístění stanoviště separovaného odpadu z křižovatky ulic Vodnická a Na Křtině ve výboru stavebním a pro životní prostředí za účasti zástupců obyvatel z řadových domů v ulici Vodnická a zástupců SVJ a SBD bytových domů v sídlišti Kateřinky. Do doby dořešení záležitosti nebudou dále probíhat stavební úpravy týkající se nového stanoviště separovaného odpadu na pozemku parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. KAZIKO – schválení podání žaloby
Starosta předložil právní stanovisko advokátní kanceláře Karel Fischer k návrhu dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2017 se společností Kaziko, a. s. Předmětem smlouvy je stavba Základní škola prvního stupně Formanská. Součástí stanoviska je vyčíslení nároků městské části a firmy Kaziko, a. s.
Členové zastupitelstva udělili slovo právnímu zástupci městské části Mgr. Fischerovi.
Mgr. Karel Fischer plně odkázal na stanovisko advokátní kanceláře, ve kterém doporučuje, aby městská část uplatnila proti firmě Kaziko, a. s., své nároky započtením oproti závazkům vypočteným na základě nezaplacených faktur. Ve zbylé části svých nároků se městská část má obrátit na rozhodčí soud.
Městská část vyčíslila své nároky na celkovou částku 4 971 945 Kč. Mgr. Fischer upozornil, že nároky městské části jsou zčásti sporné, zejména smluvní pokuta za nesplnění prvního uzlového bodu. Tyto nároky firma Kaziko, a. s., neuznává a požaduje, aby městská část uhradila faktury vystavené zhotovitelem stavby.
V průběhu stavby došlo také k pojistným událostem (několikeré vytopení mateřské školy v přízemí budovy), které jsou nadále šetřeny. Mgr. Fischer doporučil nečekat do vyřešení škodních událostí a tento nárok zatím ponechat mimo rozhodčí řízení.
Proběhla diskuse týkající se mimosoudního vyrovnání s firmou Kaziko, a. s., a výši soudního poplatku. Mgr. Fischer uvedl, že jednání o mimosoudní vyrovnání již proběhlo a bylo neúspěšné. Před podáním žaloby se pokusí o smír. Soudní poplatek činí 4 % ze žalované částky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. uplatnění nároků v celkové dosud vyčíslené výši 4.971.945 Kč a podání proti zhotoviteli společnosti KAZIKO, a. s., IČO: 266 93 054, žalobu. Od vyčíslených nároků městské části Praha-Újezd budou odečteny splatné závazky, které zhotovitel dokládá na základě faktur.
II. pověření advokáta Mgr. Karla Fischera k podání žaloby dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru dne 16. 4. 2018. Výbor byl seznámen a projednal úpravu rozpočtu k dubnu 2018 a návrh na rozdělení zůstatku na provoz Mateřské školy Formanská a Mateřská školy Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. a) Úprava rozpočtu 04/2018
b) Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k dubnu 2018. Jednotlivé změny v položkách odůvodnil. Dále informoval o žádosti mateřských škol o převedení zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2017 do roku 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. úpravu rozpočtu k 04/2018, dle přílohy č. 1,
II. rozdělení hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2017 pro MŠ Formanská, dle přílohy č. 2,
III. převedení zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Vodnická, dle přílohy č. 3.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Nájemní smlouva na nebytové prostory
Starosta předložil žádost o pronájem nebytového prostoru v objektu Domu služeb ve Vodnické ulici. Jedná se o prodejnu potravin. O pronájem požádal stávající nájemce Nguyen Tuan Ngoc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, částka za pronájem činí 4 000 Kč měsíčně bez poplatků za energie.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu Domu služeb na pozemku parc. č. 265/736 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 55 m2 za účelem provozování prodejny potravin na dobu neurčitou pro žadatele Ngoc Nguyen Tuan, bytem …,
II. ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská. V současné době probíhá montáž sádrokartonových příček a rozvody vnitřních instalací. Dále se připravují vnitřní omítky.
Současně se schvalují vzorky vnitřního vybavení základní školy.
Do 1. třídy je zapsáno 15 dětí. Ředitel základní školy vypsal 2. kolo zápisu do 1. třídy pro děti z okolních obcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. a) Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba Hasičské zbrojnice
b) Informace o výstavbě Hasičské zbrojnice

Starosta krátce shrnul informace o vývoji stavby hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem, které je městská část investorem. Stavební povolení bylo vydáno dne 19. 2. 2018 a nabylo právní moci dne 27. 3. 2018. Generálním dodavatelem stavebních prací je firma Staveko, spol. s r. o., Zdabořská 24, Příbram. Dne 23. 3. 2018 se uskutečnilo předání stavby a následně byla zahájena samotná stavba s termínem dokončení 197 dní, to znamená v cca v prvním říjnovém týdnu. Celkové náklady na stavbu včetně zajištění výběrového řízení, TDI, AD a BOZP + nepředvídatelné stavební úpravy činí 25 mil. Kč. Finanční prostředky městská část získala z finanční rezervy rozpočtu hlavního města Prahy, v roce 2017 to bylo 15 mil. Kč. V letošním roce žádala městská část o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč a obdržela z finanční rezervy pouze 4 mil. Kč. V současné době tak zbývá k dofinancování 6 mil. Kč. Po konzultaci s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně možnosti získání prostředků na dofinancování hasičské zbrojnice je doporučeno, aby městská část požádala o bezúročnou půjčku splatnou vždy na podzim na dobu 10 let. Případná první splátka by byla reálná na podzim roku 2019. Půjčky lze uhradit v roce 2019 z rezerv pro městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl uvedl, že záměr stavby měl být finančně kryt položkou rozpočtu a výběrové řízení na dodavatele stavby nemělo být vypsáno, když městská část nemá dostatek finančních prostředků na její realizaci. Starosta konstatoval, že městské části při financování velkých staveb takto standardně postupují.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje žádost o bezúročnou půjčku ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy splatnou po dobu 10 let určenou na financování stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Újezdě“,
II. ukládá starostovi zaslat žádost Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Ranoš
zdržel: Kopp, Hakl
Návrh byl přijat.

11. Schválení dodavatele fitness stanic
Starosta informoval o získání dotace ve výši 600 000 Kč na vybudování fitness parku. Předložil vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku a montáž fitness stanic na pozemku parc. č. 265/603. Městská část oslovila jedenáct firem a tři z nich podaly cenové nabídky.
Proběhla diskuse týkající se hřišť dodávaných jednotlivými uchazeči, zejména o materiálu, ze kterého jsou cvičební prvky vyrobeny a o jejich barevné odlišnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na akci „Dodávka a montáž fitness stanic“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž fitness stanic“ od společnosti Onyx wood, spol. s r. o., IČ: 251 78 644, se sídlem: Žernovická 257, 383 01 Prachatice za celkovou cenu ve výši 650 608 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2018
Bod č. 4: „PČR – žádost o poskytnutí finančního daru“ trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Přítomný host z řad veřejnosti, paní Šárka Mrázová, podala následující interpelaci:
1. Loni na jaře bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí k výstavbě devítimetrové protihlukové stěny mezi mostkem Újezd-Průhonice a potokem Botič. Tento záměr je uveden i v Akčním plánu hl. města Prahy. Aktuálně Ředitelství silnic a dálnic stěnu snižuje na pětimetrovou kvůli problémům s přeložením vysokého napětí, které by záměr zdrželo. Žádám obec, aby do příštího jednání zastupitelstva zjistila, v jakém stádiu plán ŘSD je, z jakých důvodů se stěna skutečně snižuje a jak může jako účastník řízení zajistit, aby byla skutečně postavena účinná 9 m vysoká stěna?
2. Již v roce 2007 upozornila hygiena na překračování protihlukových a emisních limitů a doporučila snížení rychlosti mezi Újezdem a Prahou na 80 km v hodině. Doposud ke snížení rychlosti nedošlo. Žádám obec, aby opět podala žádost na ministerstvo dopravy ke snížení rychlosti z důvodu stále se zvyšující dopravy, nadměrného hluku a rozrůstající se výstavby v obci. Případně, aby se ve své iniciativě propojila i s okolními obcemi – Čestlicemi, Průhonicemi a Křeslicemi atd.
3. Uvažovala již obec o podání žaloby na ŘSD, která by byla nejúčinnějším obranným prostředkem? Deset let obec žádá o nápravná opatření a doposud se nic nestalo, právo by bylo na straně obce a navíc v posledních letech dávají soudy obcím a občanským iniciativám v problematice nadměrné dopravy a hluku za pravdu. ŘSD pak tyto žádosti z obav o náhrady škody plní prioritně.

Starosta uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic muselo z důvodu změny hlukových limitů přepočítat výšku původního 9m valu a podat žádost o změnu stavebního povolení na 4m protihlukovou stěnu. Městská část již v roce 2014 podala Ministerstvu dopravy k vyřízení petici občanů městských částí Praha Újezd, Praha Šeberov a Praha 11, prostřednictvím které žádají, aby byla přijata opatření pro snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány hygienické limity a zdravé životní prostředí. Bohužel neúspěšně.
Městská část v této záležitosti osloví Hygienickou stanici hl. m. Prahy, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy.

14. Různé
a) Termín zasedání 23. 5. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření kulturních akcí – rybářské závody dne 2. 6. 2018
Starosta požádal o vyčlenění 20 000 Kč na rozšíření plánovaných kulturních akcí o konání rybářských závodů na Návesním rybníku. Závody bude pořádat rybářský spolek Požerák s podporou SDH Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozšíření kulturních akcí o rybářské závody s celkovými náklady 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o Metropolitním plánu
Ing. Ranoš informoval o finální podobě Metropolitního plánu, který je v současné době zveřejněn, aby se s ním mohly seznámit samosprávy. Dále bude svoláno společné jednání.

d) Poděkování
Starosta poděkoval spolku AC Saké Kateřinky za organizaci běžeckých závodů, které se konaly 14. dubna 2018.
Dále poděkoval účastníkům úklidu Milíčovských kopců. Úklid proběhl 15. dubna a bylo nasbíráno cca 1 200 kg odpadu.

e) Pozvánka na kulturní a sportovní akce 30. dubna 2018 – od 16.00 hodin stavění májky na újezdském náměstí a od 18.00 hodin pálení čarodějnic

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.55 hodin dne 18. 4. 2018.
Zapsala dne 18. 4. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek (příchod v 17.03 hodin), Fiala, Hakl
Omluven: Petrová, Kopp, Ranoš
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 21. 3. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

17.03 hodin přišel Ivan Křížek.

Starosta navrhl, z důvodu nedodání materiálu k projednání bodu, vyřadit bod č. 5 „EVOSA – žádost o uzavření dodatku č. 1 – D + M roletových schránek vč. rolet“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zástupkyně starosty Jana Draštíková navrhla doplnit do bodu č. 9 „Různé“ za b) „Komunitní centrum Motýlek“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. PČR – žádost o poskytnutí finančního daru
Starosta informoval o žádosti Obvodního ředitelství policie Praha IV o poskytnutí finančního daru na nákup výkonných taktických svítilen se stavěcím kuželem za celkovou částku 50 000 Kč. Svítilny budou sloužit k přímému výkonu služby a zvyšovat bezpečnost policistů při službě. Městská část jak v minulosti, tak i v letošním roce, spolupracuje s Policií České republiky, zejména při pořádání dětského dne, kde se děti seznamují s její prací.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli ohledně sponzorování prostředků pro práci policie a případných benefitů pro městskou část.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje finanční dar ve výši 50 000 Kč pro Obvodní ředitelství Policie Praha IV, U Plynárny 2, 145 04 Praha 4,
II. žádá zpracovat aktuální přehled zařazení motorizovaných hlídek na katastrálním území Újezd u Průhonic,
III. žádá o prohloubení spolupráce na úseku prevence především ve vztahu k mládeži.

pro: Drahorád, Fiala, Křížek, Draštíková, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

5. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská. Firmě Evosa, Ekologické a vodní stavby, spol. s r. o., bylo 1. února 2018 předáno stanoviště. Proběhla betonáž věnců a průvlaků a v minulém týdnu byly položeny stropní panely. V nejbližší době dojde k betonáži panelů, k zakrytí okenních otvorů a následně k zahájení realizace podlahy v 1. patře.
Ředitel školy Mgr. Kunst pořádá v pondělí 26. března od 17.00 hodin v Mateřské škole Formanská informační schůzku k zápisu do první třídy. Zápisy do první třídy proběhnou ve středu 4. dubna od 13.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 15.30 hodin v Základní škole Ke Kateřinkám.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2018
Bod č. 16 „Interpelace“. Starosta přečetl odpověď na interpelaci Mgr. Koppa:

„Odpověď na interpelaci ze dne 21. 2. 2018
Milý kolego,
pokud mé zveřejňování informací na facebooku, které si občané mohou snadno dohledat a ověřit si pravdu, je snůškou slaboduchých blábolů, dezinformací a polopravd, tak se Ti moc omlouvám.
Omlouvám se za zveřejnění zápisu ze Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24. 1. 2018, na kterém jsi veřejně prohlásil, že máš osobní problémy s tím, aby hasiči obdrželi tak vysokou částku, kterou požaduji. Požadované finanční prostředky jsou používané pro vzdělávání mladých hasičů.
Dále se Ti omlouvám za zveřejnění pravdivých tvrzení. Konkrétně na facebooku, že jako předseda finančního výboru neinformuješ své kolegy SOUSEDY o své vykonávané práci předsedy, a že jsi nebyl na finančním výboru, na kterém se projednával důležitý bod – rozpočet MČ Praha – Újezd pro rok 2018.
Odpověď na tvou otázku, jestli jsem schopen po psychické stránce vést úřad starosty do konce volebního období, tzn. mj. vnímat realitu a podle toho se chovat, zní ano.
S pozdravem Václav Drahorád“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Interpelace
Nebyl podaná žádná interpelace.

8. Různé
a) Termín zasedání 18. 4. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Komunitní centrum Motýlek
Zástupkyně starosty paní Draštíková vyzvala zastupitele, aby se přidali k zaměstnancům úřadu a přispěli finanční částkou 500 Kč na nákup dětských plen pro Komunitní centrum Motýlek.

c) Bezdomovci na ÚTUMU
Ivan Křížek informoval o výskytu bezdomovců na Milíčovských kopcích. Záležitost předal městské policii.

d) Pozvánka na kulturní a sportovní akce
14. 4. 2018 – Dětské běžecké závody od 9.00 hodin u multifunkčního hřiště v Kateřinkách
15. 4. 2018 – Jarní úklid Milíčovských kopců od 14.00 hodin

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.38 hodin dne 21. 3. 2018.
Zapsala dne 21. 3. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš, Fiala, Kopp, Hakl (příchod v 17,03 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,01 hodin dne 21. 2. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 17 bodech.

17,03 hodin přišel Ing. Hakl.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ o za b) „Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz.“

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předsunout bod č. 9 „KAZIKO, a. s.“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ivan Křížek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. KAZIKO, a. s.
Starosta představil právní zástupce městské části a firmy Kaziko, a. s.
Zastupitelé udělili slovo právnímu zástupci městské části, Mgr. Fischerovi.
Mgr. Fischer okomentoval právní stanovisko s návrhem dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Základní škola prvního stupně Formanská. Uvedl, že došlo k odstoupení od smlouvy a nyní musí dojít k vypořádání vzájemných práv a povinností, které v průběhu stavby vznikly. V průběhu stavby došlo i k několika škodním událostem, které způsobily škodu na majetku městské části. Firma Kaziko, a. s., vystavila městské části tři faktury v celkové výši 849 614 Kč za práce uskutečněné na stavbě školy. Městská část je neuhradila a vrátila zpět. Městská část vyčíslila své požadavky a nároky ve výši 5 048 825 Kč (bez vyčíslení škodních událostí), které firma Kaziko, a. s., neuznává, a požaduje uhrazení vystavených faktur. Dále Kaziko, a. s., nesouhlasí se smluvní pokutou za nesplnění 1. uzlového bodu. Mgr. Fischer upozornil, že nároky vyčíslené městskou částí, které jsou zpochybněné firmou Kaziko, a. s., jsou nároky spornými a pokud bude městská část trvat na jejich uhrazení v soudním řízení, musí s touto sporností, a i s případným neúspěchem v rozhodčím řízení počítat, včetně nákladů, které městské části v souvislosti s podáním žaloby vyvstanou (rozhodčí poplatek ve výši 4 % z předmětu žalobního návrhu, úhrada nákladů na právní zastoupení straně, která bude mít v rozhodčím sporu úspěch, byť částečný). Dále doporučil, aby městská část zvážila možný úspěch ve věci, uplatnila proti zhotoviteli stavby své nároky započtením oproti splatným závazkům, které na základě faktur zhotovitele vůči němu má a ve zbylé části svých nároků se obrátila na rozhodčí soud.
Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že firma Kaziko, a. s., nekomunikuje s likvidátorem škodních událostí a označuje škodní události za neoprávněné. Škody na movitém majetku mateřské školy nejsou vyčísleny a v současné době není jasné, v jakém rozsahu se bude muset nemovitost opravovat.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že ve vyjádření Mgr. Fischera chybí konkrétní doporučení městské části, jakou částku a z jakých důvodů lze u rozhodčího soudu uplatnit. Městská část musí postupovat efektivně a co nejdříve získat škodní plnění. Dotázal se, kdy dá právní zástupce konkrétní doporučení na další postup.
Mgr. Fischer uvedl, že nároky městské části nejsou přesně vyčíslené, jelikož není znám rozsah škod. Poslední, třetí, faktura od firmy Kaziko, a. s., byla doručena městské části až dnes (21. 2. 2018). Doporučuje vyčkat minimálně do vyřešení postoje firmy Kaziko, a. s., k pojistným událostem, do vyřešení pojistného plnění. Dále uvedl, že pokud nebude znát škodu a příčinnou souvislost se škodou, nemůže doporučit podat žalobu k rozhodčímu soudu.
Zastupitelé udělili slovo právní zástupkyni firmy Kaziko, a. s., JUDr. Nahodilové.
Právní zástupkyně uvedla, že nároky vyčíslené městskou částí firma Kaziko, a. s., neuznává a trvá na úhradě všech tří vystavených faktur. Soupis provedených prací byl ze strany městské části schválen, a přesto nebyla žádná z vystavených faktur uhrazena. Případný zápočet nebude firma Kaziko, a. s., uznávat, neboť se jedná o sporné nároky. Firma preferuje mimosoudní vyrovnání.
Firma Kaziko, a. s., odstoupení od smlouvy o dílo respektovala a nerozporovala, vždy poskytovala součinnost. Zvažuje napadnutí odstoupení od smlouvy a výběrového řízení. Smlouva s novým zhotovitelem je odlišná, absentují smluvní pokuty za nesplnění uzlových bodů. U případného rozhodčího soudu bude ze strany firmy Kaziko, a. s., namítnuto, že nedošlo k podstatnému porušení smlouvy. V případě 1. uzlového bodu existuje odlišný výklad obou stran, sankce za nesplnění tohoto bodu je nepřiměřeně vysoká, v rozporu s dobrými mravy. Firma byla připravena stavbu dokončit a v jejím případě se jedná o zmařenou investici.
Právní zástupkyně dále uvedla, že prověří stanovisko firmy Kaziko, a. s., k pojistným událostem na mateřské škole.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí právní stanovisko, vypracované advokátem Mgr. Karlem Fischerem, s návrhem dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od Smlouvy o dílo se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, uzavřené dne 12. 7. 2017, na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“.
II. schvaluje pověření advokáta Mgr. Karla Fischera k jednání za účelem vypořádání pohledávky se společností KAZIKO, a. s., v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo a nedokončením stavby „Základní škola prvního stupně Formanská“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
Členka finančního výboru Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaného dne 5. 2. 2018. Na programu jednání byly čtyři body – čestné prohlášení k využití finančního grantu SK Újezd, členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR, návrh rozpočtu pro rok 2018 a úpravy rozpočtu k únoru 2018. Všechny body krátce představila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Čestné prohlášení k využití finančního grantu – SK Újezd
Starosta informoval, že SK Újezd předložil finančnímu výboru čestné prohlášení k využití finančního grantu, kterým bylo doloženo financování soustředění dětí na hřišti SK Újezd. Toto doplnění bylo požadováno k prokázání financování dotace za rok 2017. Finanční výbor toto čestné prohlášení akceptuje a považuje použití dotace za vyřízené.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí čestné prohlášení k využití finančního grantu pro mládežnická družstva SK Újezd Praha 4, z. s.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Členský příspěvek pro SMS ČR
Členka finančního výboru Hana Petrová předložila návrh členského příspěvku pro Sdružení místních samospráv ČR ve výši 10 000 Kč. Částka se skládá z pevné částky 2 000 Kč, z příspěvku 2 Kč za každého občana a z dobrovolné částky. Zastupitelstvo schválilo členství městské části v SMS ČR na svém zasedání dne 13. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR za rok 2018 ve výši 10 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Návrh rozpočtu pro rok 2018
Členka finančního výboru Hana Petrová předložila návrh rozpočtu městské části pro rok 2018 v hlavní činnosti, vedlejší činnosti, rozpočet Mateřské školy Formanská a jejího detašovaného pracoviště Mateřské školy Vodnická, statut sociálního fondu a rozpočtový výhled do roku 2023. Finanční výbor doporučil předložený návrh schválit.
Rozpočet městské části je tvořen na základě dotačních vztahů k městským částem a vlastními příjmy. Jednotlivé položky rozpočtu vyjadřují převážně náklady roku minulého a jejich definitivní výše je pak stanovena úpravami rozpočtu. Finanční výbor doporučuje předložený návrh rozpočtu na rok 2018 schválit.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o výši některých položek rozpočtu ve výdajové části.
Tajemník úřadu s referentkou ekonomického odboru úřadu jednotlivé položky rozpočtu okomentovali.
Ing. Hakl uvedl, že k výše uvedenému bodu chybí důvodová zpráva, a žádá, aby mu byly zasílány pozvánky na jednání finančního výboru. Dále uvedl, že s návrhem rozpočtu nesouhlasí a bude hlasovat proti, neboť součástí rozpočtu je investice na stavbu domova seniorů, a nákup nebytového prostoru v plánovaném bytovém domě Pastevců. S oběma stavbami nesouhlasí.
JUDr. Fiala uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť nesouhlasí s výstavbou domova seniorů za podmínek, které byly řečeny, a s nákupem nebytového prostoru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti městské části Praha – Újezd, který byl vyvěšen od 6. 2. 2018 do 20. 2. 2018, vytvořen na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením č. 2447 ze dne 10. 10. 2017 a vlastními příjmy;
II. schvaluje:
- navržený rozpočet městské části na rok 2018 v hlavní činnosti příjmy ve výši 20 050 000 Kč a výdaji ve výši 26 861 300 Kč a plánovaný schodek ve výši 6 811 300 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2017). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1;
- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2018 s výnosy ve výši 337 000 Kč, náklady ve výši 40 000 Kč, hospodářský výsledek 297 000 Kč dle přílohy č. 2;
- navržený rozpočet MŠ Formanská dle přílohy č. 3;
- navržený rozpočet detašovaného pracoviště MŠ Vodnická dle přílohy č. 4;
- navržený statut sociálního fondu na rok 2018 dle přílohy č. 5;
- navržený rozpočtový výhled do r. 2023 dle přílohy č. 6.
III. ukládá předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a rozpočtový výhled MČ Praha-Újezd Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
proti: Hakl
zdržel: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

9. Úpravy rozpočtu k 02/2018
Starosta předložil návrh na zvýšení rozpočtu k únoru 2018 o 105 500 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci na volby prezidenta České republiky. Finanční výbor doporučil úpravu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 02/2018 dle přílohy č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu Ing. Müllerovi, který informoval o návrhu programu, jehož účelem je poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků výherních hracích automatů a nastavení podmínek a kritérií pro žadatele k možnému získání účelových dotací na pořádání kulturních a sportovních akcí pro fyzické a právnické osoby (nestátních, neziskových organizací) založených nebo působících na území městské části Praha-Újezd. Součástí programu je Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace a Žádost o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd. Výše uvedený program je v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ing. Hakl uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva upozornil, že městská část v minulých letech, v případě poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA, porušovala zákon č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA, vzor žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace, které jsou nedílnou součástí programu,
II. ukládá zveřejnit program na úřední desce.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala informoval o jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018. Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a schválil plán své činnosti pro rok 2018. Při kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Výbor má výhradu pouze ke koupi automobilu Fiat Doblo od Autocentra Dojáček, s. r. o., kdy byl automobil pořízen pouze na základě odsouhlasené nabídky prodejce a na základě předávacího protokolu. Pro příště je v podobných případech nutné trvat na kvalitní smluvní dokumentaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Výbor stavební a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru dne 12. 2. 2018. Na programu výboru byly tři body: Zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 RD – vyjádření k PD; Podněty na změny ÚP č. 36/2016–39/2016 – opakované vyjádření; Různé – informace.
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „Zpevněné plochy a inženýrské sítě technického vybavení pro 12 rodinných domů“. Jedná se o komunikaci naproti ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a veřejné osvětlení. Starosta v této souvislosti uvedl, že městská část bude v rámci územního rozhodnutí na stavbu žádat o příspěvek na občanskou vybavenost.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 12. 2. 2018.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,00 hodin – členové zastupitelstva odsouhlasili 5 minutovou přestávku.
19,05 hodin – pokračuje zasedání zastupitelstva.

13. Akro estate, s. r. o. – darovací smlouva na chodník a pozemky
Starosta předložil darovací smlouvu mezi stranami AKRO estate, s. r. o., (dárce) a městskou částí Praha-Újezd (obdarovaný) o darování chodníků pro veřejné účely a pro zajištění bezplatného přístupu a vjezdu vlastníků nebo uživatelů jednotek bytového domu. Komunikace a chodníky jsou vybudovány v rámci stavby Bytový dům Kateřinky (křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje darovací smlouvu se společností AKRO estate, s. r. o., IČ: 261 77 251, se sídlem U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha – Vršovice.
II. ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předložil žádost Spolku Lugta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2018 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Pro: Drahorád, Kopp, Hakl, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
Zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2018
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- zastupitelům byl předložen „Plán péče Milíčovských vrchů“.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Interpelace
Mgr. Kopp vznesl dotaz na starostu týkající se jeho chování v souvislosti s příspěvky na facebooku: „Při přečtení tvých příspěvků na facebooku, které jsou obvykle snůška slaboduchých blábolů, dezinformací a polopravd, vzniká otázka, jestli jsi schopen vnímat realitu a dávat si věci do souvislostí. Některé tvé reakce na dění v obci, v zastupitelstvu atd. mi připadají dezorientované až slaboduché. Nevím, jestli to je způsobeno stresem před blížícími se komunálními volbami a tvou obhajobou postu starosty, zdravotními problémy či jinými důvody, ale tvé chování mi nepřipadá standartní. Má otázka zní: jsi schopen po psychické stránce vést úřad starosty do konce volebního období, tzn. mj. vnímat realitu a podle toho se chovat.
Stručnou a jasnou odpověď prosím písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva. Děkuji Mgr. Michal Kopp.“
Tajemník úřadu uvedl, že tento dotaz nepatří do tohoto bodu, neboť se netýká působnosti starosty. Starosta přesto ústně odpověděl a do příštího zasedání podá odpověď i písemně.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se působnosti starosty a příspěvků některých zastupitelů na facebooku.
Ing. Hakl vznesl dotaz na tajemníka úřadu, zda úřad městské části plní své povinnosti, a vkládá smlouvy do registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
Tajemník úřadu ho ujistil a dokázal, že úřad postupuje v souladu se zákonem a plní povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

17. Různé
a) Termín zasedání 21. 3. 2018 od 17,00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
Z důvodu pokládky stropních panelů v mateřské škole, ve dnech 5. a 6. března 2018, starosta informoval o nutnosti zajištění náhradního provozu mateřské školy, zejména z důvodu bezpečnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uhradit náklady na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,40 hodin dne 21. 2. 2018.
Zapsala dne 21. 2. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12. 2. 2018, 18:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12. 2. 2018, 18:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluveni:

Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 RD – vyjádření k PD

MČ obdržela žádost o vyjádření k PD (DÚR+DSP) stavby „ Zpevněné plochy a inženýrské sítě technického vybavení pro 12 rodinných domů“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO. Studie zástavby byla projednávána ve stavebním výboru již 5.11.2008 a 4.2.2009, v ZMČ 18.11.2008 a 10.2.2009. Upravená DÚR byla projednána ve stavebním výboru 12.4. a v ZMČ byla 16.4.2012 s při­pomínkami odsouhlasena. MČ se k DÚR vyjádřila naposledy 2.10.2015. Územní řízení na komunikaci a sítě bylo zahájeno již 31.1.2014 a později zastaveno. V průběhu roku 2017 bylo dvakrát zahájeno a zastaveno řízení o dělení pozemků (25.1.-26.4.2017 a 21.6.-22.8.2017). Vlastní RD lze povolit společným souhlasem. Zástupce vlastníků, společnost GP Plus s.r.o., již nabízí jednotlivé RD k prodeji s předpokládaným termínem dokončení stavby 12/2018.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s PD a dále prověřit:
- splnění předchozích podmínek, včetně usnesení ZMČ č. 3a zápisu č. 4/2012 z 16.4.2012
- dohody se žadatelem ve smyslu usnesení ZMČ č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
- koordinaci napojení budoucího konce ulice s DÚR sousední stavby Catha II.

Pro: všichni

Bod č.3 – Podněty na změny ÚP č. 36/2016–39/2016 – opakované vyjádření

Spoluvlastníci pozemků na jihovýchodním okraji městské části podali 23.12.2015 pros­třednictvím MČ pět podnětů na změny ÚP. Jedná se většinou o území mezi ulicí Nad náhonem a Botičem, v posledním případě o pozemek mezi mlýnem a ČOV. Podněty byly projednány ve stavebním výboru 15.2. a v ZMČ 24.2.2016, které tři z nich odsouhlasilo. Pod č. 21/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016 a 39/2016 byly projednány 12.12.2016 a 9.1.2017 v Komisi RHMP pro změny územního plánu a 27.2.2017 ve Výboru ZHMP pro územní rozvoj a územní plán – s doporučením pořizovat pouze úpravu ÚP dle č. 21/2016. 2.11.2017 ZHMP podněty č.36/2016–39/2016 odmítlo. O podnětu č. 21/2016 dosud rozhodnuto nebylo. Zástupkyně spoluvlastníků nyní žádá MČ o nové vyjádření k (již usnesením ZHMP zamítnutým) podnětům č.36–39. Novela stavebního zákona, účinná od 1.1.2018, umožňuje pořizování změn ÚP zkráceným postupem, kdy žadatel místo podnětu předloží rovnou zpracovaný návrh změny se stanovisky dotčených orgánů. MHMP proto nyní vyzval žadatele, chtějí-li tuto možnost u podnětu č. 21/2016 využít, k doplnění podkladů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

15.12.2017 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Novostavba bytového domu Catha I“. Jedná se o třípodlažní objekt o zastavěné ploše 638m2, výšce cca 10m, který obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP s vjezdem z prodloužení ulice Pastevců a 8 venkovních stání.

12.1.2018 byl zveřejněn nový závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 3.8.2016, původní závěr zjišťovacího řízení 3.3.2017. Proti němu se odvolal spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů a MŽP jako nadřízený orgán 30.10.2017 napadené rozhodnutí zrušil. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 326 parkovacích stá­ní.

17.1.2018 bylo oznámeno zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Zbrojnice SDH Újezd u Průhonic, ulice Nad Statkem, včetně cvičné věže, přípojek, tepelného čerpadla, oplocení a rozšíření komunikace“.

4.12.2017 byla v Komisi RHMP pro změny územního plánu a 18.1.2018 ve Výboru ZHMP pro územní rozvoj a územní plán projednán a doporučen k vydání návrh změny ÚP č. Z 2825/00. Jedná se o změnu 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).

6.2.2018 schválila RHMP aktualizovaný Generel rozvoje cyklistické dopravy hlavního města Prahy, jako součást Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl.m. Praze do roku 2020. Na území správního obvodu Praha 11 se doplňuje hlavní cyklotrasa A219 Kateřinky-Opatov.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš, Fiala, Kopp, Hakl
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 24. 1. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 15 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Michal Kopp a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
- MŠ Formanská – ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 18. 1. 2018. Na programu jednání byly tři body – ponechání zůstatku příspěvku na provoz MŠ Formanská, doplnění financování dotace za rok 2017 od SK Újezd a žádosti o dotace z výherních hracích automatů.
Předloženou žádost Mateřské školy Formanská o ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017 k použití ve výnosech doporučuje finanční výbor schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2018,
II. schvaluje ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017 příspěvkové organizaci MŠ Formanská k použití ve výnosech.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Starosta informoval o počtu obyvatel přihlášených k pobytu v městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí počet obyvatel v městské části Praha-Újezd k 1. 1. 2018 – 3 298 obyvatel.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA
a) doručené žádosti
b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
c) SK Újezd Praha 4, z. s.

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o doručených žádostech na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč.
O přidělení finančního příspěvku z vyhlášeného grantu požádal:
- Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd o dotaci ve výši 124 000 Kč, kterou použije na pohybové aktivity, letní tábor a vzdělávání mládeže
- SK Újezd Praha 4, z. s., o dotaci ve výši 83 062 Kč, kterou použije na zimní soustředění dětí a zaplacení startovného zimní ligy pro družstva mladších žáků.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Mgr. Kopp navrhl o každém bodu hlasovat zvlášť a konstatoval, že finanční výbor doporučil na svém zasedání obě žádosti schválit. Dále uvedl, že má osobní problém se žádostí Sboru dobrovolných hasičů, kteří požadují vysokou částku.
Starosta SDH pan Křížek uvedl, že neprofinancované finanční prostředky SDH vrátí zpět městské části.
Ing. Hakl sdělil, že zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v § 10c, odstavci 1 uvádí, že lhůta na vyvěšení záměru při rozdělování dotace je 30 dnů. Tuto lhůtu městská část nedodržela. Zákon dále uvádí, že program musí obsahovat určité náležitosti, včetně kritérií pro hodnocení žádostí. Upozornil, že pokud budou zastupitelé souhlasit s rozdělením dotace, tak pravděpodobně v rozporu se zákonem.
Tajemník Ing. Müller uvedl, že příslušný zákon a metodiku prověří, a dodal, že se nejedná o grant, ale o dotaci, která se rozděluje ze státních prostředků.
a) Doručené žádosti
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu do 10. 1. 2018 obdržela městská část dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 21f) zápisu č. 16/2017, pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, dotace ve výši 124.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

c) SK Újezd Praha 4, z. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 21f) zápisu č. 16/2017, pro SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 83.062 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

7. Schválení nové zřizovací listiny
- MŠ Formanská, detašované prac. MŠ Vodnická

Zástupkyně starosty paní Draštíková informovala o nutnosti změnit zřizovací listinu Mateřské školy Formanská, jejíž součástí bude nově detašované pracoviště Vodnická 530/42. Změna se týká článku I. – název a detašované pracoviště a článku V. – Vymezení majetku. Příloha týkající se majetku bude doplněna po ukončení účetního roku v MŠ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 s účinností od 1. 1. 2018,
II. pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Změna organizačního řádu
Starosta předložil nový organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd. Změna stávajícího organizačního řádu se týká článku VIII „Úřad městské části“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 11 zápisu č. 9/2016 ze dne 23. 11. 2016,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd s účinností od 24. 1. 2018,
III. pověřuje starostu a zástupce starosty podpisem organizačního řá­du.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení objektu Hasičské zbrojnice – PRE
Starosta uvedl, že smlouvou o smlouvě budoucí bude rezervován příkon 100A pro stavbu zbrojnice, za který PRE požaduje uhradit podíl 500 Kč/1A.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl uvedl, že záměr výstavby zbrojnice nebyl nikdy schválen v ZMČ. Na stavbu není vydané územní rozhodnutí, natož stavební povolení. Upozornil, že k zahájení stavby nemůže dojít bez vydaného stavebního povolení. Pokud by byla stavba přesto zahájena, hrozí stavebníkovi pokuta od stavebního úřadu.
Starosta sdělil, že je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na odlučovač lehkých kapalin a zároveň je zahájeno sloučené územní a stavební řízení na stavbu budovy zbrojnice, které by během 1,5 měsíce mělo být vydané. Zároveň uvedl, že MČ zajistí, aby nedošlo ze strany městské části k pochybení – stavba nebude zahájena, pokud nebude vydáno stavební povolení.
JUDr. Fiala vznesl dotaz, kdo ponese případné náklady.
Starosta uvedl, že dosud není podepsána smlouva o dílo, tedy městské části nevznikají žádné závazky. Náklady související s výběrovým řízením by vznikly vždy, tedy i před vydáním stavebního povolení i po jeho vydání. Výběr zhotovitele následně umožní zahájit stavbu ihned poté, co bude vydáno stavební povolení, bez zbytečného zdržovaní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení objektu Hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic na stávající distribuční soustavu se společností PRE distribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5.
Rozsah nového stavu sítě NN je vyznačen v situačním plánu, který je nedílnou součástí smlouvy.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Proti: Fiala
Zdržel: Kopp, Hakl
Návrh byl přijat.

10. Vyhodnocení VŘ – rekonstrukce ulice Proutěná
Starosta předložil vyhodnocení veřejné zakázky akce Rekonstrukce ulice Proutěná. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě vymezené ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská. Městská část obdržela tři cenové nabídky, které byly vyhodnoceny hodnotící komisí dne 17. 1. 2018.
Starosta uvedl, že se uskutečnilo několik výrobních výborů se zástupci SBD a SVJ v dané lokalitě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl se dotázal, z jakého důvodu nedostali všichni členové zastupitelstva pozvánku na výrobní výbory, a dodal, že prioritně je nutné řešit křižovatku ulic Milíčovská x Na Křtině.
Starosta sdělil, že na výrobní výbory byli pozváni místní občané z lokality, které se bude výše zmíněná rekonstrukce dotýkat, což považoval za dostačující.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“ od společnosti DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r. o., IČ: 485 92 722, se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany za celkovou cenu ve výši 1.870.000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení,
IV. ukládá starostovi pozvat na výrobní výbory při zpracovávání projektové dokumentace členy stavebního výboru a členy ZMČ.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu Hasičské zbrojnice
Starosta informoval o výběru dodavatelů služeb souvisejících s technickým, bezpečnostním a autorských dozorem na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Městská část obdržela tři nabídky na zajištění technického a nákladového dozoru investora, dvě nabídky na zajištění BOZP, a jednu nabídku na autorský dozor od zhotovitele dokumentace pro provedení stavby. Zároveň byly předloženy tabulky s vyhodnocením nabídek.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, z důvodu spolupráce s Ing. Randuškou na jiných projektech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 58.000 Kč bez DPH,
II. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH,
III. schvaluje nabídku Ing. Romana Randušky, IČ: 664 90 600, se sídlem Žitavského 546, 156 00 Praha 5 na zajištění technického a nákladového dozoru investora na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 196.000 Kč bez DPH.
IV. ukládá starostovi podepsat příkazní smlouvy dle I., II. a III. bodu tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

12. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu ZŠ Formanská
Starosta informoval o výběru dodavatelů služeb souvisejících s technickým, bezpečnostním a autorských dozorem na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská. Městská část rozeslala poptávky na jednotlivé dodavatele a obdržela tři nabídky na zajištění technického a nákladového dozoru investora, dvě nabídky na zajištění BOZP, a jednu nabídku na autorský dozor od zhotovitele dokumentace pro provedení stavby.
Zároveň byly předloženy tabulky s vyhodnocením nabídek.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, z důvodu spolupráce s Ing. Randuškou a Ing. Abrhamem na jiných projektech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nabídku Ing. Lukáše Abrhama, Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČ: 668 64 631 na zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 53.600 Kč bez DPH.
II. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH,
III. schvaluje nabídku Ing. Romana Randušky, IČ: 664 90 600, se sídlem Žitavského 546, 156 00 Praha 5 na zajištění technického a nákladového dozoru investora na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 147.500 Kč bez DPH,
IV. ukládá starostovi podepsat příkazní smlouvy dle I., II. a III. bodu tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 1/2018
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta informoval, že 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Ze zápisu č. 1/2018 trvá usnesení k bodu č. 8 „Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice“ – není podepsána smlouva o dílo. Ze zápisu č. 1/2018 trvá usnesení k bodu č. 9 „Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská“ – není podepsána smlouva o dílo.
Ze zápisu č. 1/2018, bod č. 14 „Různé“, za c) „Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.“ – starosta vyzval Ing. Hakla, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Ing. Hakl uvedl, že k takové banalitě nebude vyjadřovat. Městská část přebírala záštitu nad výše uvedeným závodem v letech 2014–2016, zábor veřejného prostranství nikdy neřešila. V roce 2017 vydal souhlas s konáním bez záboru veřejného prostranství.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 1/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Interpelace
Ing. Hakl vznesl dotaz na starostu týkající se zatravnění Milíčovských kopců v rámci jejich revitalizace. V červnu 2017 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém byl posunut termín dokončení plnění předmětu díla do 31. 10. 2017. V současné době je již patrné, zda byly trávníky založeny či nikoliv. V soupisu stavebních prací s výkazem výměr je uvedeno, že dojde k založení trávníku na 6 000 m2, ale dle odhadu Ing. Hakla byl trávník založen pouze na 1 000 m2. Otázky Ing. Hakla: Bylo dílo dokončeno a řádně předáno předávacím protokolem? Byla vystavena konečná faktura? Pokud dílo nebylo dokončeno, tak proč?
Starosta vyzval přítomného referenta odboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Staňka, aby se k tomuto dotazu vyjádřil. Ing. Staněk uvedl, že dílo bylo dokončeno v termínu, předáno předávacím protokolem, a po celou dobu revitalizace byl řádně veden stavební deník. Plocha, která byla zatravněna, odpovídá ploše uvedené ve smlouvě o dílo. Trávník byl zaset podél asfaltových cest a na vrcholu prostředního kopce. Tráva, která byla vyseta na podzim, zatím nevzešla. Ing. Hakl požádal o zaslání písemné odpovědi na dotaz týkající se zatravnění Milíčovských kopců.
Ing. Hakl vznesl další dotaz týkající se rekonstrukce komunikace K Motelu, která probíhala od podzimu 2016 do ledna 2017. Komunikace není do současné doby opravena a obyvatelé dotčené ulice jsou znepokojeni stávajícím stavem. Ing. Hakl žádá o předložení stížnosti na havarijní stav ulici K Motelu, kterou místní obyvatelé podali v říjnu 2017 na úřad městské části, a o odpověď na ni.
Starosta uvedl, že rekonstrukci komunikace K Motelu zajišťuje a financuje Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. V současné době probíhají jednání mezi městskou částí a odborem technické vybavenosti o dokončení rekonstrukce komunikace. Obyvatelé dotčené lokality byli o tomto písemně informováni.

15. Různé
a) Termín zasedání 21. 2. 2018 od 17,00 hodin

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

b) Revokace usn. č. 11 ze zápisu 1/2018 – změna názvu
Starosta uvedl, že v usnesení č. 11, zápisu č. 1/2018 došlo k písemné chybě v označení smluvní strany.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 11 ze zápisu 1/2018,
II. schvaluje uzavření smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní se Spolkem Požerák, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 226 65 749, s účinností od 1. 1. 2018,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Kontrolní výbor – změna člena
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala konstatoval, že stávající člen kontrolního výboru Jan Pastorek uvedl, že se již nebude účastnit jednání výboru. Z tohoto důvodu je nutné provést jeho odvolání a zvolit nového člena. Jako nový člen se přihlásil Ing. Hakl.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. odvolává člena kontrolního výboru Jana Pastorka,
II. jmenuje nového člena kontrolního výboru Ing. Daniela Hakla.

Pro: Drahorád, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala, Hakl
Zdržel: Hromádka
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,28 hodin dne 24. 1. 2018.
Zapsala dne 24. 1. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3.1.2018

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3.1.2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš
Omluven: Fiala, Kopp, Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 3. 1. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.
1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.
Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za b) „Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a.s.“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z Finančního výboru
Paní Hana Petrová, jako členka finančního výboru, informovala o jednání finančního výboru konaného dne 2. 1. 2018. Na programu jednání byly dva body – úprava rozpočtu k 12/2017 a převod části příspěvku pro MŠ Formanská určeného v rozpočtu na rok 2017 jako provozní příspěvek, na investiční prostředky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 2. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu 12/2017
Paní Hana Petrová, jako členka finančního výboru, okomentovala jednotlivé úpravy v položkách rozpočtu vztahující se k prosinci 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) úpravu rozpočtu k 12/2017 dle přílohy č. 1,
b) převod části provozního příspěvku pro MŠ Formanská za r. 2017 na investiční prostředky, a to ve výši 325 000 Kč (určeno na herní prvky na dětském hřišti).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
Starosta informoval o zrušení MŠ Vodnická a převedení jako detašované pracoviště MŠ Formanská. Dále krátce okomentoval situaci v MŠ Vodnická během loňského podzimu, a to od okamžiku podání žádosti ředitelky Petry Martinovské o odvolání z funkce ředitelky až do stávajícího stavu, kdy je vedením školky pověřená paní Jitka Svátková, ředitelka MŠ Formanská. Sloučení obou MŠ již bude natrvalo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zrušení MŠ Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 75122570, s účinností od 1.1.2018,
b) převedení zrušené MŠ Vodnická jako detašované pracoviště MŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 71294350, s účinností od 1.1.2018,
c) zvýšení kapacity Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, o 56 dětí mateřské školy a 56 strávníků v objektu Mateřské školy Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, s účinností od 1.1.2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z 3117/11
b) Různé

Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru konaného dne 11. 12. 2017.
a) Změna územního plánu č. Z 3117/11
Ing. Ranoš uvedl, že změna č. Z 3117/11, kterou předkládá ČEPS, a. s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV. Tento záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Závěr zjišťovacího řízení byl projednán na zastupitelstvu městské části 21. 8. 2013, dokumentace dne 9. 12. 2013 a posudek dne 26. 5. 2014.
Zastupitelstvo přijalo k výše uvedeným bodům nesouhlasná usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s návrhem zadání změny územního plánu č. Z 3117/11, z důvodu zdvojení stávajícího vedení a rozšíření ochranného pásma, které zasáhne do zastavitelného území v k.ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Různé
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění zápisu z veřejného projednání, a vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP, k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2020 a uvedení do provozu v roce 2024.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí vydání souhlasného stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
Starosta předložil zprávu o hodnocení nabídek, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ ze dne 27. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
II. schvaluje:
a) rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
b) nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti STAVEKO, spol. s r. o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 451 45 580 za celkovou cenu ve výši 19.388.020 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností STAVEKO, spol. s r. o., se sídlem, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 451 45 580.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
Starosta předložil protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, zprávu o hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky „Základní škola prvního stupně Formanská“ ze dne 27. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“,
II. schvaluje:
a) rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“,
b) rozhodnutí o vyloučení účastníka KAZIKO, a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 266 93 054 z účasti v zadávacím řízení,
c) nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti EVOSA, spol. s r. o., se sídlem č. p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501 za celkovou cenu ve výši 16.450.000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností EVOSA, spol. s r. o., se sídlem č.p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
Starosta předložil vyhodnocení cenových nabídek na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ ze dne 20. 12. 2017. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je zpracována studie proveditelnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesního“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ od společnosti PHOTON WATER Technology, s. r. o., se sídlem: Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, IČ: 045 68 095 za celkovou cenu ve výši 284.636 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností PHOTON WATER Technology, s. r. o., se sídlem: Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, IČ: 045 68 095.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
Starosta informoval o vypršení platnosti smlouvy na pronájem rybníků. Předložil nájemní smlouvu s Občanským sdružením Požerák na pronájem rybníků Sukov a Návesní na dobu neurčitou za účelem rybářského hospodaření. Roční nájemné bude činit 10 000 Kč, bez valorizace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje smlouvu na pronájem rybníků Sukov a Návesní s Občanským sdružením Požerák, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 226 65 749, s účinností od 1. 1. 2018,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta informoval, že 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 d) „Různé“ – kontrolní výbor – informace o nových členech.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 f) „Různé“ – vypsání grantu z VHA – do 10.1.2018 trvá zveřejnění záměru, po ukončení termínu budou žádosti zpracovány a předloženy na zasedání ZMČ 24.1.2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 16/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

14. Různé
a) termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a.s.
Starosta uvedl, že dne 6.2.2017 zastupitel Ing. Hakl dal souhlas s konáním běžeckých závodů „Craft RunGo přes ty tři tydýty“ a zároveň souhlasil s užíváním veřejného prostranství bez poplatku.
Zábor z užívání veřejného prostranství je záležitost správního řízení, které nespadá do kompetence zastupitelstva, tudíž pan Ing. Hakl neměl právo souhlasit s bezplatným užíváním veřejného prostranství.
Paní Draštíková požaduje, aby Ing. Hakl své jednání se společností Mafra, a.s., a udělení souhlasu vysvětlil na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje, aby Ing. Hakl na příštím zasedání ZMČ vysvětlil jednání se společností Mafra, a.s., a udělení souhlasu s konáním běžeckého závodu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,02 hodin dne 3. 1. 2018.
Zapsala dne 3. 1. 2018 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.


Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3. 1. 2018

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 12. 2018

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
b) úprava rozpočtu k 12/2018
c) rozpočtové provizorium
d) sociální fond
5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmuý nebytových prostor – městská policie
8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – DIPRO spol. s r. o.
12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
14. Dotazy a náměty
15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
16. Odvolání členů výborů
a) odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí
b) odvolání členů finančního výboru
17. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
b) Grant WiFi 4EU
c) Účelová dotace – lanový park
d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
e) Mimořádná odměna pro starostu
f) Mimořádná odměna pro místostarostku
g) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2018

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018
b) Úprava rozpočtu k 11/2018
6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
9. Žádost o příspěvek na zájezd
10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
15. Schválení plánu zimní údržby
16. Organizační řád ÚMČ
17. Jednací řády výborů
a) Jednací řád kontrolního výboru
b) Jednací řád finančního výboru
c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
20. Volba členů povodňové komise
21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
22. Dotazy a náměty
23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 10/2018
24. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva – 19. 12. 2018
b) Rozvoj linek PID
c) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 31. 10. 2018

Zápis
1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
5. Schválení členů volební komise
6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
7. Volba starosty/starostky
8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
9. Zřízení výborů ZMČ
10. Volba členů finančního výboru
11. Volba členů kontrolního výboru
12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
13. Volba členů redakční rady
14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
16. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva
b) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 9. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 09/2018
6. Odměny pro členy OVK
7. Schválení žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní výchovy v MČ z prostředků VHA
8. MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky
9. MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku
10. MŠ Formanská
a) Žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště MŠ
b) Žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
11. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Silniční okruh kolem Prahy
b) Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa
12. Schválení prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
13. Revokace usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/87
14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1
15. Svěření pozemku parc. č. 265/116 a 265/396
16. Stavba hasičské zbrojnice
a) Informace o jednání JŘBU na stavbu HZ
b)Schválení dodatku č. 1
17. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory
18. Revokace usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 a schválení změny v rejstříku škol
19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2018, 8/2018
20. Interpelace
21. Různé
a) Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě
b) Pozvánka na připravované akce
c) Plánované linky MHD

Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
5. MŠ Formanská – navýšení kapacity školní jídelny
6. Úprava rozpočtu – šablony MŠ Vodnická
7. Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“

Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 28. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. EVOSA – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Námitky k zápisu č. 06/2018
5. Petice
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Úprava rozpočtu k 06/2018
8. Odpisový plán mateřských škol
a) Odpisový plán MŠ Formanská
b) Odpisový plán MŠ Vodnická
9. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD
b) Návrh Metropolitního plánu – společné jednání
10. EVOSA – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
11. Prodej úklidového stroje
12. PRE – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro hasičskou zbrojnici
13. Záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
14. Záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice
15. Úprava organizačního řádu
16. Kulturní akce II. pololetí
17. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 6/2018
18. Interpelace
19. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ ve 2. pololetí 2018
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
c) Nákladní vozy zásobující stavbu v Průhonicích
d) Poděkování starostovi

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Petice proti umístění nádob na separovaný odpad – ulice Na Křtině
5. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí
b) Umístění tříděného odpadu
c) Vytipování dalšího vhodného místa
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Závěrečný účet
8. Úprava rozpočtu k 05/2018
9. Počet zastupitelů MČ na volební období 2018–2022
10. ZŠ Formanská – pořízení vnitřního vybavení
a) interaktivní tabule
b) vybavení tříd
c) IT služby
d) nábytek – kancelář, šatna, třídy
11. Mimořádná odměna – starosta MČ
12. Mimořádná odměna – zástupkyně starosty MČ
13. Mimořádná odměna – předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
14. DIPRO – dodatek č. 1
15. PHOTON WATER – dodatek č. 1
16. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 5/2018
17. Interpelace
18. Různé
a) Termín zasedání 20. 6. 2018 od 17.00 hodin
b) Petice – snížení rychlosti a hluku na D1
c) Informace o činnosti PČR na území městské části
d) Nadační fond
e) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině
5. KAZIKO – schválení podání žaloby
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018
7. a) Úprava rozpočtu 04/2018
b) Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická
8. Nájemní smlouva na nebytové prostory
9. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
10. a) Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba hasičské zbrojnice
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
11. Schválení dodavatele fitness stanic
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2018
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 23. 5. 2018 od 17.00 hodin
b) Rozšíření kulturních akcí – rybářské závody dne 2. 6. 2018
c) Informace o Metropolitním plánu
d) Poděkování
e) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. PCŘ – žádost o poskytnutí finančního daru
5. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
6. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2018
7. Interpelace
8. Různé
a) Termín zasedání 18. 4. 2018 od 17.00 hodin
b) Komunitní centrum Motýlek
c) Bezdomovci na ÚTUMu
d) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Kaziko, a. s.
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
6. Čestné prohlášení k využití finančního grantu – SK Újezd
7. Členský příspěvek pro SMS ČR
8. Návrh rozpočtu pro rok 2018
9. Úpravy rozpočtu k 02/2018
10. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018
12. Výbor stavební a pro životní prostředí
13. Akro estate, s. r. o. – darovací smlouva na chodník a pozemky
14. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2018
16. Interpelace
17. Různé
a) Termín zasedání 21. 3. 2018 od 17,00 hodin
b) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
- MŠ Formanská – ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017
5. Počet obyvatel k 1. 1. 2018
6. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA
a) doručené žádosti
b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
c) SK Újezd Praha 4, z. s.
7. Schválení nové zřizovací listiny
- MŠ Formanská, detašované prac. MŠ Vodnická
8. Změna organizačního řádu
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení objektu Hasičské zbrojnice – PRE
10. Vyhodnocení VŘ – rekonstrukce Proutěná
11. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu Hasičské zbrojnice
12. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu ZŠ Formanská
13. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 1/2018
14. Interpelace
15. Různé
a) Termín zasedání 21. 2. 2018 od 17,00 hodin
b) Revokace usn. č. 11 ze zápisu 1/2018 – změna názvu
c) Kontrolní výbor – změna člena

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 12/2017
6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z3117/11
b) Různé
8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin
b) Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 12. 2017, 18:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 12. 2017, 18:00–19:00

Přítomni: Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Bezděk, Hakl, Šturmová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Změna ÚP č. Z 3117/11

Odbor územního rozvoje MHMP oznámil projednání návrhu zadání 11 změn ÚP vlny 11, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Připomínky lze zasílat do 17.1.2018.

Území naší MČ se kromě změny Z 3117/11 týká ještě Z 3124/11 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice). Záměry byly projednány ve stavebním výboru 28.8. a v ZMČ 31.8.2017.
Všechny podněty byly doporučeny komisí RHMP pro změny ÚP a výborem ZHMP pro územní rozvoj. Pořízení změn schválilo ZHMP 14.9.2017.

Změna č. Z 3117/11, kterou předkládá ČEPS a.s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV, jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR a s projednávanou Aktualizací č.3 ZÚR HMP. Pořízení Aktualizace č.3 ZÚR HMP schválilo ZHMP 30.3.2017. Území MČ se týká část E14 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov.

Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Posudek byl zveřejněn a projednán ve stavebním výboru 22.5. a v ZMČ 26.5. rovněž s nesouhlasným usnesením. Veřejné projednání záměru proběhlo 23.6. a souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

24.11.2017 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání a vydáno souhlasné závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2020 a uvedení do provozu v roce 2024.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 16/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 13. 12. 2017

Zápis č. 16/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 12. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek, Fiala, Kopp, Ranoš (příchod v 17,21 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 13. 12. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

Ing. Hakl namítl, že materiály k některým bodům nebyly zaslány v řádném termínu, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů přede dnem jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu se bude v těchto bodech zdržovat hlasování. Dále vznesl dotaz, zda je přenos ze zasedání zastupitelstva skutečně online přenášen na webové stránky městské části a požádal o kontrolu.
Tajemník úřadu po kontrole přenosu záznamu uvedl, že online přenos probíhá.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 21 bodech. Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za b) „MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za c) „Informace – kniha o MČ“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za d) „Kontrolní výbor – informace o nových členech“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, Ing. Zdeněk Hromádka a JUDr. Karel Fiala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, Ing. Zdeněk Hromádka a JUDr. Karel Fiala.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu 12/2017
Předseda finančního výboru, Mgr. Kopp, informoval o jednání finanční výboru konaného dne 11. 12. 2017. 17,21 hodin přišel Ing. Filip Ranoš.
Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k prosinci 2017. Jednotlivé úpravy v položkách okomentoval.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o přesunech v jednotlivých položkách rozpočtu dle nového zákona o účetnictví a o termínu schválení rozpočtu městské části na rok 2018. V této souvislosti tajemník úřadu uvedl, že rozpočet městské části bude schválen po doručení závazných ukazatelů od Magistrátu hl. m. Prahy.
Starosta navrhl, aby se tento bod rozdělil na jednání finančního výboru a na úpravu rozpočtu a hlasovalo se o jednotlivých částech zvlášť.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 12. 2017.

Pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2017 dle přílohy č. 1.

Pro: Drahorád, Kopp, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

5. Rozpočtové provizorium
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil, dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh rozpočtového provizoria na rok 2018. Tento bod byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017, tj. 1 838 167 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o nařízení vlády týkající se odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev. Tento bod byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje odměny zastupitelů městské části v souladu s nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb., včetně všech dalších novelizací, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2018,
II. ukládá starostovi zapracovat odměny do rozpočtu pro rok 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Odměny pro členy OVK
Finanční příspěvek pro okrskové volební komise pro volby prezidenta konané ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018 (případné druhé kolo 26. 1. a 27. 1. 2018) byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se odměňování členů okrskových volebních komisí delegovaných politickými stranami a hnutími.
Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 500 Kč, kteří budou zajišťovat volby prezidenta ČR.

Pro: Ranoš, Hakl, Fiala
Zdržel: Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Drahorád
Návrh nebyl přijat.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 500 Kč, kteří budou zajišťovat volby prezidenta ČR. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Pro: Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Drahorád
Proti: Ranoš, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

8. Rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o třech podaných žádostech na čerpání finančních prostředků obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Žádosti podaly tyto organizace: SK Újezd ve výši 46 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd ve výši 60 000 Kč a AC SAKÉ Kateřinky ve výši 50 000 Kč.
Finanční výbor doporučil poskytnout investiční dotaci pro SDH Praha – Újezd na pohybové aktivity 20 000 Kč a na lyžařský výcvik 25 000 Kč, pro AC SAKÉ Kateřinky doporučuje poskytnout dotaci na organizaci závodů v městské části ve výši 20 000 Kč a na podporu činnosti členů spolku 30 000 Kč, pro SK Újezd navrhuje dotaci neposkytnout.
Předseda výboru dále konstatoval, že u čerpání minulé dotace nebyly ze strany SK Újezd řádně doloženy faktury za občerstvení a ubytování.
Finanční výbor doporučuje uzavřít na přidělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů smlouvy, které budou obsahovat náležitosti, které výbor stanovil.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli s dotazy:
- paní Draštíková: bude možné nevyčerpané prostředky převést do příštího roku – dotázaná referentka ekonomického odboru odpověděla kladně
- Ing. Hakl: navrhuje grantové řízení na rozdělení dotace z výherních hracích automatů zrušit a vypracovat nové v souladu s metodikou Magistrátu hl. m. Prahy – tajemník úřadu sdělil, že podmínky grantového řízení byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha-Újezd v době, kdy metodika MHMP již byla stanovena
- Ing. Hakl: jak budou hlasovat členové SDH Praha-Újezd, a současně členové zastupitelstva, ohledně grantu na jejich činnost, zda se nejedná o střet zájmů
Ing. Hakl konstatoval, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť zastupitelům nebyly zaslány podklady.
Starosta navrhl hlasovat o poskytnutí dotace jednotlivým spolkům zvlášť.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu do 11. 12. 2017 obdržela městská část 3 žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., dotaci ve výši 50 000 Kč.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SDH Praha-Újezd dotaci ve výši 60 000 Kč.

Pro: Drahorád, Křížek, Hromádka
Proti: Kopp, Fiala, Hakl
Zdržel: Draštíková, Petrová, Ranoš
Návrh nebyl přijat.

Mgr. Kopp navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SDH Praha-Újezd dotaci ve výši 45 000 Kč.

Pro: Kopp, Ranoš, Fiala
Zdržel: Hakl, Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SK ÚJEZD PRAHA 4, o. s., dotaci ve výši 46 000 Kč.

Pro: Drahorád, Fiala
zdržel: Ranoš, Hakl, Křížek
proti: Hromádka, Petrová, Draštíková, Kopp
Návrh nebyl přijat.

9. Zrušení usn. 16e) ze zápisu č. 11 ze dne 27. 9. 2017 MŠ Formanská – náklady na náhradní provoz
Starosta konstatoval, že již nejsou důvody, pro které by bylo nutné zajistit náhradní provoz mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ruší usnesení č. 16e) ze zápisu č. 11 ze dne 27. 9. 2017, kterým bylo schváleno uhrazení nákladů na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. VŘ na ředitele ZŠ Formanská
Starosta informoval o záměru vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Formanská. Výběrové řízení proběhne v závislosti na postupu ve výstavbě školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o vypsání výběrového řízení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. VŘ na zhotovitele PD na akci: “Rekonstrukce ulice Proutěná“
Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce ulice Proutěná. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě vymezené ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská.
Výsledky výběrového řízení budou předloženy zastupitelstvu městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl vznesl dotaz, zda byla lokalita Na Křtině a Milíčovská vyjmuta z projektové dokumentace, aby byla přednostně realizována z důvodu bezpečnosti v této oblasti. Je nutné instalovat fyzické zábrany a překážky, dopravní značka „obytná zóna“ není postačující. Jedná se o velmi nebezpečnou křižovatku. Studie nebyla prezentována na stavebním výboru.
Referent investičního odboru uvedl, že tato lokalita je součástí výběrového řízení, které je rozděleno na šest etap.
Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš konstatoval, že projektovou dokumentaci může výbor konzultovat s projektantem z technického hlediska.
Starosta uvedl, že jsou plánovány „výrobní výbory“, na které budou zváni i členové stavebního výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
Starosta informoval o vypršení platnosti smlouvy na pronájem rybníků. Předložil nájemní smlouvu s Občanským sdružením Požerák na pronájem rybníků Sukov a Návesní na dobu neurčitou za účelem rybářského hospodaření. Roční nájemné bude činit 10 000 Kč s 3% roční valorizací. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Ing. Hakl uvedl, že návrh smlouvy nebyl zaslán členům zastupitelstva a navrhuje přesunout tento bod na příští zasedání z důvodu řádného prostudování smlouvy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na své příští zasedání konané dne 3. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
- PREdistribuce, a. s.

Starosta předložil žádost firmy PREdistribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 325/1 a 676/7 (ulice Ke Mlýnu a ulice Ke Splavu). Jednorázová náhrada za zřízení výše uvedeného věcného břemene činí 3 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění kabelového vedení 1 kV na pozemcích parc. č. 325/1 a 676/7 v k. ú. Újezd u Průhonic se společností PRE distribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1239–343/2016, který je nedílnou součástí smlouvy.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- ZŠ Formanská

Starosta předložil návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce s názvem Základní škola prvního stupně Formanská. Komise zahájí svou činnost 21. prosince 2017 v 13,00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje komisi pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v následujícím složení:
- členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk, Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná,
- náhradníci – Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka, Hana Petrová, Lenka Lorencová, Pavla Pitrmanová.

Pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Draštíková, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

15. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd

Starosta předložil návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce s názvem Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic. Komise zahájí svou činnost 21. prosince 2017 v 14,00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje komisi pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v následujícím složení:
- členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk, Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná,
- náhradníci – Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka, Hana Petrová, Lenka Lorencová, Pavla Pitrmanová.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Draštíková, Petrová
Zdržel: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

16. Schválení darovací smlouvy
- Bonus EU

Starosta předložil darovací smlouvu na pozemek parc. č. 214/173 ve prospěch městské části. Jedná se o pozemek okolo parkovacího domu v ulici Na Formance. Budova garáží je zkolaudována bez věcného břemene vjezdu do podzemní i nadzemní části garáží, což činí problémy vlastníkům podílu na společných částech této garáže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje darovací smlouvu na pozemek parc. č. 214/173 o výměře 297 m2 v k. ú. Újezd u Průhonic se společností Bonus EU s. r. o., IČ: 284 09 833, se sídlem Na Formance 498/3, 149 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Členství ve Sdružení místních samospráv
Starosta předložil členskou přihlášku do Sdružení místních samospráv ČR. Přihlášení zdůvodnil potřebou zachování místních samospráv v „malých“ městských částech. Roční poplatek za členství činí 5 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje přistoupení městské části Praha-Újezd do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm.e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,
II. ukládá starostovi městské části vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Kulturní akce na 1. pololetí 2018
Starosta předložil plán kulturních a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2018.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se termínů konání jednotlivých akcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji ve výši 415 250 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

19. Kontrola plnění usnesení:
- zápis ZMČ č. 15/2017

Trvá usnesení k bodu č. 10 zápisu č. 15/2017– Schválení kupní smlouvy, manželé Limberští.
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta vyzval Ing. Staňka (referent odboru investičního), aby zastupitelům podal informace: 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ing. Fiala upozornil, že stále trvá usnesení zápisu č. 11/2017, bod č. 12 Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o. – vyjádření Odboru kontrolních činností MHMP bude zastupitelům předáno.
Ze zápisu č. 13/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „Různé“ – oprava faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené firmou Edikt, a. s. – tento bod je zařazen v bodu „Různé“ za e).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 15/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

20. Interpelace
Ing. Hakl vznesl dotaz týkající se Areálu ledových sportů při ZŠ Ke Kateřinkám. Investor Areálu ledových sportů, firma AR delta, v souvislosti s nově vystavěnými a revitalizovanými venkovními sportovišti v areálu základní školy Ke Kateřinkám pořádala sportovní dny. Na pozvánce (plakátu) byla uvedena městská část jako partner Areálu ledových sportů, konkrétně znak městské části. Kdo schválil, že se městská část stala partnerem Areálu ledových sportů?
Starosta na dotaz odpověděl: městská část není partnerem Areálu ledových sportů, souhlas k uveřejnění znaku městské části nedala a o celé akci nevěděla. V souvislosti s umístěním znaku městské části bez souhlasu městské části se oficiálně ohradí a podnikne patřičné kroky.

Ing. Hakl vznesl dotaz týkající se výběrového řízení na poskytování služeb v domově seniorů. 16. 10. 2017 bylo výběrové řízení ukončeno bez toho, aby získal nějaké informace. Kolik bylo účastníků výběrového řízení?
Starosta uvedl, že celkový počet účastníků byl dva a do 14. dubna 2018 probíhá zadávací lhůta výběrového řízení.
Městská část dále jedná s Magistrátem hl. m. Prahy o dalším postupu ve financování projektu a projednává s ním zpracovanou studii stavby a zadání investičního projektu.

21. Různé
a) termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2018

Termín zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2018: 3. 1., 24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6. 2018 vždy od 17,00 hodin.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl následující:
Termín zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2018: 3. 1., 24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6. 2018 vždy od 18,00 hodin.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
Zdržel: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

b) MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu
Starosta informoval, že se jedná o finanční prostředky získané prodejem výrobků žáků mateřské školy a občanů na akcích, které pořádala městská část – setkání u vánočních stromů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 7 863 Kč na pořízení knihovny do MŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace – kniha o MČ
Starosta informoval o sdělení kronikáře a autora chystané knihy o městské části Jiřího Bartoně o zdržení na práci na připravované knize ze zdravotních důvodů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace ohledně stavu zpracování knihy o městské části od kronikáře Jiřího Bartoně.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Kontrolní výbor – informace o nových členech
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala uvedl, že kontrolní výbor není schopen usnášení, neboť dva ze členů nejsou aktivní, nereagují na pozvánky na zasedání a nezúčastňují se jich. JUDr. Fiala navrhuje jejich odvolání a doplnění výboru o nové členy. Do příštího zasedání zastupitelstva žádá členy zastupitelstva o návrhy na jmenování nových členů kontrolního výboru.
JUDr. Fiala sdělil, že kontrolní výbor se do konce roku 2017 již nestihne sejít.
Tajemník úřadu konstatoval, že pro rok 2017 nebyla splněna zákonná podmínka a došlo k porušení smyslu a účelu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (§ 77, odst. 4, ve spojení s § 78, odst. 5, písm. a) a jednacího řádu kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Edikt – oprava faktury
Starosta přečetl vyjádření firmy Edikt, a. s., týkající se faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené touto firmou. Městská část předmětnou fakturu vrátila, s čímž firma Edikt, a. s., nesouhlasí. Městská část se obrátí na svého právního zástupce, a jeho stanovisko bude předloženo zastupitelům.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí a žádá o předložení právního stanoviska.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Vypsání grantu z VHA
Paní Draštíková navrhla vypsat nový záměr na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů s termínem odevzdání žádostí do 10. 1. 2018. Grantové řízení bude vypsáno 15. 12. 2017. Mezi jednotlivé žadatele budou rozděleny finanční prostředky ve výši 239 000 Kč. Finanční výbor žádosti posoudí a předloží návrh na jejich rozdělení zastupitelstvu městské části dne 24. 1. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 10. 1. 2018. Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl vypsat nový záměr na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů s termínem odevzdání žádostí do 1. 3. 2018 s tím, že grantové řízení bude vypsáno do 30. 1. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 1. 3. 2018.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
Zdržel: Hromádka, Ranoš, Drahorád
Proti: Draštíková, Petrová, Křížek
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,15 hodin dne 13. 12. 2017.
Zapsala dne 13. 12. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 15/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 22. 11. 2017

Zápis č. 15/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 11. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Ranoš, Křížek, Fiala, Kopp
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 22. 11. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

Ing. Hakl namítl, že materiály nebyly zaslány v řádném termínu, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů přede dnem jednání zastupitelstva, neboť pátek 17. listopadu je státní svátek.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.
Starosta navrhl doplnit program o bod „Souhlas zřizovatele s místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11“ a zařadit ho jako bod č. 14.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Úprava rozpočtu k 11/2017“ a zařadit ho jako bod č. 15.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl přečetl námitku, kterou zaslal e-mailem dne 16. 11. 2017
„Vážení, k zápisu namítám to, že je nutno, aby z něj bylo jasné, že právní stanovisko Mgr. Fischera k problematice odstoupení od smlouvy se spol. Kaziko, a. s., bylo vypracováno a zejména doloženo až po konání zastupitelstva.„
a navrhuje doplnit program o bod „Námitka k zápisu č. 14/2017“ a zařadit ho jako bod č. 16.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Křížek, Hromádka
proti: Draštíková, Petrová
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl přerušit zasedání zastupitelstva na 5 minut.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

17,13 hodin zasedání zastupitelstva pokračuje.
Starosta navrhl zařadit bod č. 3 „Revokace usnesení č. 2 – Volba ověřovatelů zápisu“.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová
proti: Ranoš, Kopp, Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

3. Revokace usnesení č. 2 – volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová
zdržel: Ranoš
proti: Kopp, Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl přerušit zasedání zastupitelstva na 3 minuty.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17,20 hodin – zasedání zastupitelstva pokračuje.

Ing. Hakl vznesl dotaz, zda běží záznamové zařízení. Společně s JUDr. Fialou dále uvedl, že se nebudou účastnit zasedání zastupitelstva, jehož průběh nesplňuje základní zásady demokracie, nemohou dostat slovo, ani ověřit zápis. Do příštího zasedání zastupitelstva zváží další postup.

17,24 hodin odchází Ing. Hakl, JUDr. Fiala a Mgr. Kopp.

4. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Hana Petrová, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Hana Petrová, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská
- žádost o schválení zvýšení kapacity školní jídelny
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ Formanská o navýšení kapacity školní jídelny z důvodu provozování vývařovny pro Mateřskou školu Křeslice a s výhledem na stravování žáků budoucí základní školy. Součástí žádosti je i stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská. Nejvyšší počet osob, kterým lze poskytovat školské služby – stravování ve školní jídelně je 150.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení plánovací smlouvy
- bytový dům Catha I a II
Starosta předložil plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy CATHA I a CATHA II. Plánovací smlouva, uzavíraná mezi městskou částí a investorem řeší vybudování veřejné infrastruktury a její předání městské části, prodej nebytového prostoru v 1. NP v objektu CATHA II městské části a finanční příspěvek investora na rozvoj městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se nebytového prostoru, ve kterém se plánuje kavárna či cukrárna, zejména o tom, do jaké míry má městská část vlastnit či pronajímat majetek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy „Catha I a Catha II“ uzavřenou se společností SLÁDEK GROUP, a. s., IČ: 46356886, se sídlem Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby ZŠ Formanská
Starosta předložil zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dále informoval, že stavba je zabezpečena proti zamrznutí a zatečení. Informace o veřejné zakázce budou uveřejněny na profilu zadavatele a dále městská část osloví pět firem přímo. Dne 18. prosince 2017 proběhne otevírání obálek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Základní škola prvního stupně Formanská“,
II. zveřejnění výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd“
Starosta informoval o záměru vypsat veřejnou zakázku na akci „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“. Stavba by měla být zahájena v lednu 2018 a dokončena v září 2018. Otevírání obálek proběhne 18. prosince 2017. Finanční krytí stavby je zajištěno z prostředků MHMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
II. zveřejnění výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Žádost o prodloužení pronájmu rybníků
Starosta předložil žádost spolku Požerák o prodloužení pronájmu Návesního a Sukovského rybníku na dobu neurčitou. Dále spolek žádá o úpravu ceny na 5 000 Kč za rybník a rok z důvodu ztrátového hospodářského výsledku a z důvodu plánované opravy obou rybníků městskou částí.
Ing. Ranoš uvedl, že bez záměru pronájmu obou rybníků nemůže být smlouva prodloužena.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr pronájmu, na dobu neurčitou, pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha – Újezd:
• parc. č. 625/1 – vodní plocha o výměře 10 597 m2,
• parc. č. 625/2 – vodní plocha o výměře 2657 m2,
• parc. č. 624/1 – ostatní plocha o výměře 843 m2,
• parc. č. 624/3 – ostatní plocha o výměře 180 m2,
• parc. č. 629/3 – vodní plocha o výměře 111 m2 (vodní nádrž Sukov s břehy a hrází),
• parc. č. 621/1 – vodní plocha o výměře 8 004 m2 (vodní nádrž Návesní rybník s břehy),
• parc. č. 395 – ostatní plocha o výměře 285 m2
za účelem extenzivního chovu ryb a sportovního rybaření a udržování přírodních vodních společenstev.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení kupní smlouvy
- manželé Limberští
Starosta informoval o vypracování oddělovacího geometrického plánu na předmětný pozemek a znaleckého posudku. Na základě schválení ceny za m2 za celý pozemek byl vypracovaný geometrický plán.
Součástí smlouvy je zřízení věcného břemene práva a chůze a jízdy na parc. č. 235/6 a zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 235/87 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 72 m2 za celkovou cenu ve výši 89 449,20 Kč dle znaleckého posudku č. 1292/46/2017 ze dne 11. 9. 2017 uzavřenou s paní Monikou Limberskou a panem Pavlem Limberským, bytem -----------,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Úprava vnitřní směrnice č. 12
Starosta předložil upravenou vnitřní směrnici týkající se limitů pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací. Předmětná úprava dává směrnici do souladu s aktuálním zákonem o veřejných zakázkách a do souladu s organizačním řádem úřadu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje úpravu vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací s účinností od 22. 11. 2017,
II. ukládá starostovi podepsat vnitřní směrnici č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení:
- zápis ZMČ č. 12/2017, 13/2017, 14/2017
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k bodu č. 9 „Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU, s. r. o.
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta vyzval Ing. Staňka (referent odboru investičního), aby zastupitelům podal informace: 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 12/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ze zápisu č. 13/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „Různé“ – oprava faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené firmou Edikt, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 13/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Všechny body zápisu č. 14/2017 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 14/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

14. Různé
Paní Draštíková navrhla doplnit program do bodu Různé „Rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů“ a zařadit ho jako 14 e).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

a) termín příštího zasedání ZMČ 13. 12. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 13. 12. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
Starosta informoval o novém systému odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZMČ, kdy veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí náleží již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva a nelze je delegovat na jiné orgány obce.
Konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva a maximální odměny neuvolněných členů zastupitelstva jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 318/2017.
Člen zastupitelstva je dále povinen předem oznámit úřadu čerpání dovolené, a to prostřednictvím starosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) VŘ – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní
Starosta předložil záměr výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“. Dále informoval o zpracované pasportizaci obou rybníků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) VŘ – FIT parky
Starosta informoval o záměru vybudování Fit parku na parc. č. 265/603 u Milíčovského lesa v Kateřinkách, u ulice Vodnická. Městská část vytipovala několik herních prvků a osloví vybrané firmy k zhotovení zakázky. Magistrát hl. m. Prahy oslovil všechny městské části, aby vytipovaly vhodné pozemky, a zároveň poskytl dotaci ve výši 600 000 Kč. Starosta dále předložil záměr výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybudování venkovního sportoviště“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na vybudování fitparku.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů
Starosta informoval o poskytnutí finančních prostředků ve výši 139 000 Kč obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Finanční prostředky jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha-Újezd, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 139 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 11. 12. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších kulturních akcích
- zdobení vánočního stromu v sobotu 2. prosince od 16,00 hodin na újezdském náměstí,
- zdobení vánočního stromu v neděli 3. prosince od 16,00 hodin v ulici Proutěná,
- koncert mobilní zvonohry v úterý 19. prosince od 18,00 hodin v ulici Proutěná.

g) Informace o situaci v Mateřské škole Vodnická
Starosta informoval o situaci v Mateřské škole Vodnická. Byla odvolána pověřená ředitelka Pavlína Dolejšová, DiS., a vedením školky byla nově pověřena Bc. Jitka Svátková.

15. Souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11
Starosta uvedl, že zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva vyplynulo z požadavku přistoupení k memorandu o spolupráci na místním akčním plánu, který zaslala Praha 11. Tajemník úřadu Ing. Müller dále vysvětlil celou situaci týkající se tohoto bodu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. přistoupení městské části k Memorandu o spolupráci na místním akčním plánu vzdělávání na území správního obvodu Praha 11,
II. souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu městské části Praha 11 pro Základní školu Formanská, Mateřskou školu Formanská a Mateřskou školu Vodnická.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Úprava rozpočtu k 11/2017
Starosta informoval o získání prostředků ve výši 152 500 Kč na „šablony“ pro MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,50 hodin dne 22. 11. 2017.
Zapsala dne 22. 11. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 14/2017 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 9. 11. 2017

Zápis č. 14/2017 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 11. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Ranoš, Křížek
Omluven: Fiala, Kopp
Hosté: viz prezenční listina Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,05 hodin dne 9. 11. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech. Ing. Hakl nesouhlasí s mimořádným zasedáním zastupitelstva, nesouhlasí s programem, materiály nejsou kompletní.
Starosta sdělil, že materiály byly zasílány postupně tak, jak byly připraveny ve spolupráci s právním zástupcem Mgr. Karlem Fischerem.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Václav Drahorád, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Václav Drahorád, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská
- schválení odstoupení od smlouvy o dílo se společností KAZIKO, a. s.
- schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby
Starosta uvedl, že mezi hlavní důvody svolání mimořádného zasedání ZMČ patří zachování plynulého chodu mateřské školy – tedy odstoupit od smlouvy o dílo se společností Kaziko, a. s., a začít pracovat na přípravě výběrového řízení na nového zhotovitele stavby. Neprofesionálním přístupem společnosti a nedodržováním termínů uzlových bodů je ohrožen jak chod mateřské školy, tak čerpání financí z dotace MŠMT.
Se společností Kaziko, a. s., proběhlo jednání dne 1. 11. 2017, na kterém společnost souhlasila s odstoupením a vypořádáním formou dohody o zápočtu pohledávek. MČ bude uplatňovat sankce z nesplnění uzlových bodů, cenu za zabezpečení stavby před zatečením, cenu za znalecký posudek, za znehodnocení stávající budovy, za autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti stavby.
Právní zástupce městské části Mgr. Karel Fischer okomentoval průběh stavby a zhodnotil, že i přes fungování technického a autorského dozoru se společnost dostala do časového skluzu, kterého si je vědoma. Z tohoto důvodu žádala o prodloužení termínu, což bylo na programu předchozího mimořádného zasedání ZMČ, prodloužení termínu v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek není možné. Dne 31. 10. 2017 uběhl termín Uzlového bodu č. 2, který byl závazný, a který nebyl splněn. Následně byla společnost vyzvána k odstranění vad a nedodělků, které nesplněním uzlového bodu vznikly, s dodatečným termínem plnění. Odstoupení od smlouvy je nutné řešit v co nejkratší době, z důvodu možného zatékání do stávající konstrukce. Občanský zákoník uvádí, že pokud zhotovitel určitým způsobem poruší zákoník, je nutné odstoupit. Mgr. Fischer doporučuje v co nejkratším termínu odstoupit od smlouvy, jelikož nevíme, v jaké situaci se společnost nachází, zda bude i nadále fungovat. Je možné, že v případě zániku společnosti by nedošlo k předání stavby, což by mělo vliv na pokračování ve stavbě.
Ing. Hakl uvedl, že v polovině července upozorňoval na situaci s firmou Kaziko, a. s., že je firma nespolehlivá. Paní Draštíková uvedla, že tuto informaci od zastupitele Ing. Hakla slyší poprvé, a že by ji zajímalo, proč tuto důležitou informaci nesdělil zastupitelstvu. Ing. Hakl konstatoval, že to sdělil TDI.

Dále Ing. Hakl přečetl stanovisko Sousedé s požadavkem na jeho uvedení v zápisu.

Stanovisko Sousedé k bodu jednání ZMČ dne 9. 11. 2017 – Odstoupení od smlouvy se společností Kaziko a. s.

Je nesporné, že zhotovitel stavby Kaziko a. s. provádí výstavbu neodborně, nekvalitně, je v prodlení, způsobuje škody a neodstraňuje vady díla. Jsou tedy bezpochyby dány podmínky k odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo v souladu se zákonem a v souladu s uzavřenou smlouvou. Problematické to je s účinky odstoupení. Obvykle nastávají při odstoupení účinky ex tunc – tedy od počátku. Situace je pak taková, jakoby žádná smlouva uzavřena nebyla a smluvní strany jsou povinny si vrátit případná plnění. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení o sankcích, náhradě škody a způsobu řešení sporů.

V daném případě však již došlo k částečnému plnění – Kaziko a. s., některé stavební práce byly provedeny, dodán materiál atd. V odstoupení by tedy bylo vhodné uvést, v jakém rozsahu odstupujeme – viz ust. § 2004 odst. 2 OZ. Tedy, co si z provedeného plnění ponecháme a jak je uhradíme – např. zápočtem smluvní pokuty. K tomu je zapotřebí provést aspoň základní inventuru provedených prací a odborné posouzení, v jakém stavu se nachází dílo ke dni odstoupení. Jakmile dojde k odstoupení, nelze je již odvolat nebo změnit. Protože jsme nejen oprávněni, ale i povinni uplatnit veškeré sankce a majetkové újmy, které Kaziko a. s. způsobilo, dojde s největší pravděpodobností ke sporu u Rozhodčího soudu. Proto je nutné postupovat obezřetně.

Navrhujeme, aby byl posouzen rozsah plnění smlouvy, stav díla ke dni odstoupení a rozsah škody. V tomto smyslu pak upravit text odstoupení smlouvy a následně od smlouvy odstoupit. Odstoupení pak může být schváleno na řádném zasedání.

V Praze dne 9. 11. 2017
zastupitelé za Sousedé
Ing. Daniel Hakl
Mgr. Michal Kopp
JUDr. Karel Fiala

Ing. Ranoš položil starostovi následující dotazy:
1. Souhlasí společnost s odstoupením od smlouvy, nebudou se zdráhat, případně zapírat?
- starosta uvedl, že z jednání dne 1. 11. 2017 byl sepsán zápis, ve kterém společnost podepsala souhlas s odstoupením;
2. Žádá doložení právního stanoviska za MČ.
- právní stanovisko je přílohou č. 1 tohoto zápisu
3. Dojde k odstoupení od části plnění tak, jak uvádí JUDr. Fiala ve vyjádření k odstoupení?
- Mgr. Fischer konstatuje, že MČ od smlouvy odstupuje, nikoliv, že smlouvu vypovídá;
4. Termín, kdy dojde k odstoupení?
- starosta uvedl, že odstoupení od smlouvy bude odesláno 10. 11. 2017 datovou schránkou;
5. Termín, kdy dojde k předání stavby?
- starosta uvedl, že zahájení předání je sjednáno na 10. 11. 2017, pravděpodobně se dokončí během 13. 11.¬ – 15. 11. 2017, bude záležet, jak rychle společnost staveniště vyklidí, včetně buněk a veškerého zařízení.

Ing. Hakl uvedl, že neschvaluje vypsání nového výběrového řízení s tím, že se domnívá, že nestihneme splnit lhůtu do začátku září, a tudíž se budou muset vracet finance. Dle názoru Ing. Hakla by se rozestavěná stavba měla odstranit a vše vrátit do původního stavu, tedy provést atiku a střešní plášť tak, jak bylo původně na stavbě mateřské školy před bouracími pracemi.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2017 se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
II. schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.50 hodin dne 9. 11. 2017.
Zapsala dne 9. 11. 2017 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.


Zápis č. 13/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 31. 10. 2017

Zápis č. 13/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 31. 10. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Petrová, Hromádka, Hakl, Kopp, Ranoš
Omluven: Křížek
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 31. 10. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o „Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská
- schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Starosta informoval, že firma Kaziko, a. s., zaslala dne 24. 10. 2017 žádost o změnu harmonogramu stavby a s tím související žádost o uzavření dodatku. Jako důvod prodloužení termínu uzlového bodu č. 2 (hrubá stavba zahrnující nosné zdivo, stropy, střešní plášť, schodiště, kompletní začištění a vymalování v I. NP a montáž oken) je v žádosti uveden nevhodný výběr dodavatele části stavby. Firma Kaziko, a. s., uvádí, že nebylo možné zajistit v řádném termínu a rozsahu dodávku a organizaci základní části stavby. V současné době zajišťuje realizaci stavby vlastními zdroji a jinými subdodavateli, a její snahou je pokračovat ve stavbě i se vzniklým zpožděním. Splnění uzlového bodu č. 2 nejsou schopni dodržet.
Starosta dále uvedl, že není spokojen s postupem prací, které jsou prováděny s velkým časovým zpožděním. Nejsou zajištěny prostupy a konstrukce, které by zabránily případným škodám na majetku v důsledku zhoršujících se klimatických podmínek. Z výše uvedených důvodů nesouhlasí s uzavřením předmětného dodatku.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že podporuje neschválení dodatku a vznesl dotaz, jaký je další navrhovaný postup. Městská část má povinnost započíst pohledávku (smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy, tj. 50 000 Kč denně) vůči vystaveným fakturám firmou Kaziko, a. s. Dále navrhuje vypracovat písemné stanovisko od právníka k případnému odstoupení od smlouvy.
Starosta uvedl, že městská část vyzve firmu Kaziko, a. s., k odstranění vad a nedodělků s uvedením závazného termínu splnění. Pokud firma nesplní požadavky výzvy, má oprávněný důvod odstoupit od smlouvy. Stavba bude zabezpečena proti dalším škodám na majetku s ohledem na klimatické podmínky. Po odstoupení od smlouvy a zabezpečení stavby bude následovat výběrového řízení na nového dodavatele. Dále uvedl, že smluvní pokuty bude městská část uplatňovat.
Ing. Hakl uvedl, že situace na stavbě je katastrofální, firma postupuje neprofesionálně. Došlo k dalším škodám na majetku, neboť firma nezabezpečila školku proti avizované vichřici. Městská část musí vymáhat ušlé finanční zdroje (dotace) v plné míře na firmě Kaziko, a. s. Z těchto důvodu také souhlasí s neschválením uzavření dodatku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. neschvaluje žádost o změnu harmonogramu a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
II. pověřuje starostu informovat žadatele společnost KAZIKO, a. s.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017
Finanční výbor na svém jednání dne 29. 10. 2017 projednal úpravu rozpočtu k říjnu 2017 týkající se úprav mezi jednotlivými položkami, jednotlivé přesuny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 10. 2017,
II. schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Různé“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Různé
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp uvedl, že na účetním dokladu, kterým Mateřská škola Formanská hradí sadové úpravy a stavební práce na školní zahradě, byly nalezeny nesrovnalosti. Proto doporučuje prošetřit přebírání prací uvedených na faktuře, zejména odběr vody. Dále je na faktuře uvedeno nesprávné období prací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
I. opravu období na faktuře č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavenou firmou Edikt, a. s.,
II. prověřit plnění prací po jednotlivých položkách.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17,30 hodin dne 31. 10. 2017.
Zapsala dne 31. 10. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 12/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 18. 10. 2017

Zápis č. 12/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 10. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Kopp, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek, Ranoš
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,03 hodin dne 18. 10. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil přítomnou veřejnost, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kaziko – dodatek č. 2“ a zařadit ho jako bod č. 10b.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic“ a zařadit ho jako bod č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní“ a zařadit ho jako bod č. 13.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Poděkování zastupitelům“ a zařadit ho do bodu Různé za b.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 11. 10. 2017, na kterém bylo projednáno několik bodů.
Finanční výbor schválil úpravu rozpočtu k říjnu 2017 a předseda výboru odůvodnil přesun v položce týkající se financování výstavby základní školy.
Výbor zkontroloval doklady předložené SK Újezd Praha 4 a Sborem dobrovolných hasičů Praha – Újezd na čerpání dotace poskytnuté městskou částí z prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, a požaduje doplnit chybějící doklady od SK Újezd Praha 4 do 15. 11. 2017.
Dále provedl namátkovou kontrolu faktur.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 10. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 10/2017
Úprava rozpočtu týkající se finančních prostředků na výstavbu ZŠ byla projednána na jednání finančního výboru dne 11. 10. 2017, viz bod č. 4. Další úprava rozpočtu se týká projektu „Šablony pro mateřskou školu“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2017 dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
- Plánovací smlouva – BD Catha I a II
- Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

a) Plánovací smlouva – BD Catha I a II
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil koordinační situační výkres bytových domů CATHA I a CATHA II plánovaných na pozemcích parc. č. 214/4, 214/5. 214/124 a 214/125. Jedná se o dva bytové domy se třemi podlažími umístěné v prodloužení ulice Pastevců a ulice Formanská. Plánovací smlouva, uzavíraná mezi městskou částí a investorem řeší vybudování veřejné infrastruktury a její předání městské části, prodej nebytového prostoru v 1. NP v objektu CATHA II městské části a finanční příspěvek investora na rozvoj městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se plánovací smlouvy, zejména nákupu nebytové jednotky včetně předzahrádky městskou částí a způsobu využití této jednotky. Kupní cena za nebytovou jednotku, předzahrádku a parkovací stání činí 7 770 000 Kč bez DPH a smlouva obsahuje harmonogram jednotlivých plateb rozvržených do jara roku 2019.
Ing. Ranoš uvedl, že záměr nákupu nebytového prostoru nebyl nikdy v zastupitelstvu městské části schválen.
Paní Draštíková a pan Křížek uvedli, že v městské části chybí občanská vybavenost, a v nebytovém prostoru nejsou plánované kanceláře, ale cukrárna, popřípadě pekárna či kavárna.
JUDr. Fiala uvedl, že předložená plánovací smlouva neobsahuje údaje vyplývající ze zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, a v takové podobě smlouvu nelze schválit a zavazovat se. Ve smlouvě je nutné stanovit podmínky a záruky, specifikovat nemovitost, kterou bude městská část kupovat.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr nákupu nebytového prostoru v bytovém domě „CATHA II“ od společnosti SLÁDEK GROUP, a. s., IČ: 463 56 886 se sídlem Jan Nohy 1441, 256 01 Benešov,
II. požaduje:
a) dopracovat plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy „CATHA I a CATHA II“,
b) zpracování architektonické studie s vypsáním standardu vybavení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil studii tramvajové tratě Opatov – Čestlice, kterou zpracoval atelier Dipro, s. r. o., pro Středočeský kraj, a žádost o vyjádření ke studii. Dále informoval o Strategii rozvoje tramvajových tratí, kterou zpracoval Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. souhlasí se záměrem dopravní obsluhy komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích tramvajovou dopravou a s předloženou Studií tramvajové trati Opatov – Čestlice za podmínek:
a) průchod křižovatkou Chilská – Opatovská bude řešen mimoúrovňově podjezdem,
b) bude zachováno stávající pěší a cyklistické propojení Kateřinky – Šeberov (páteřní cyklotrasa A21 v průchodu zemním ochranným valem a v podchodu pod D1),
c) záměr tramvajové trati bude koordinován se stavbou „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II. etapy a západní komerční zóny Průhonice“, včetně jejích protihlukových opatření, pěších tras a odvodnění,
d) zprovoznění tramvajové trati bude podmíněno realizací parkoviště P+R u konečné zastávky Čestlice-jih,
e) vypuštění parkoviště P+R u zastávky Nad Vsí,
II. požaduje v dalších stupních přípravy záměru prověřit posunutí zastávek Zdiměřická, Studánková a Pastevců ve směru staničení tramvajové trati tak, aby nebyly nutné nové průchody v zemním ochranném valu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení plánu zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby komunikací na území městské části. Pro potřeby zimní údržby je městská část rozdělena do čtyř částí: Kateřinky – původní zástavba Na Formance, Viladomy v Kateřinkách, Sídelní část Kateřinky – sídliště a Újezd. Dále je stanoveno pořadí zimní údržby dle důležitosti. První v pořadí jsou vedlejší komunikace a chodníky v sídelní části Kateřinky a Újezd a chodníky vedoucí k autobusovým zastávkám, k úřadu městské části, nádvoří před mateřskou školou a domem služeb Vodnická a ulice Na Vojtěšce (MŠ Formanská). Druhým v pořadí jsou schodiště a stání pro komunální a separovaný odpad.
Dále je pro pracovníky údržby stanovena pohotovost v mimopracovní době.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2017/2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Schválení dohody na poskytování jedné tiskové strany ve zpravodaji Klíč
Starosta předložil návrh dohody o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11 „Klíč“ pro zveřejnění informací městské části Praha – Újezd. Cena v dohodě byla stanovena na částku 10 000 Kč bez DPH za jednu tiskovou stranu v každém čísle zpravodaje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dohodu o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11 „Klíč“ pro zveřejnění informací městské části Praha-Újezd s vydavatelem MČ Praha 11, IČ: 00231126, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4,
II. pověřuje starostu podpisem dohody dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU s. r. o.
Starosta informoval o žádosti o převzetí pozemku parc. č. 214/173 , kterou v současné době vlastní společnost Bonus EU, s. r. o. Jedná se o pozemek okolo parkovacího domu v ulici Na Formance. O předání předmětného pozemku požádalo Sdružení spoluvlastníků garáží Na Formance 496, o. s. Důvodem je skutečnost, že budova garáží je zkolaudována bez věcného břemene vjezdu do podzemní i nadzemní části garáží, což činí problémy vlastníkům podílu na společných částech této garáže. Vlastník pozemku s předáním souhlasí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic do vlastnictví HMP, svěřená správa pro MČ Praha-Újezd od vlastníka společnosti BONUS EU, s. r. o., IČ: 284 09 833, se sídlem Na Formance 498/3, 149 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi uzavřít smlouvu na údržbu zeleně se Sdružením spoluvlastníků garáží Na Formance 496, o. s., IČ: 226 62 847, na převzatém pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
a) Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o výstavbě základní školy Formanská, ve které popisuje chronologický vývoj stavby. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých se řeší jednotlivé kroky v postupu stavby. Dne 9. 10. 2017 byla zhotoviteli zaslána výzva k odstranění vad s termínem odstranění do 20. 10. 2017. Starosta uvedl, že prioritou je zajistit zabezpečení provozu mateřské školy a bezpečnost dětí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Kaziko – dodatek č. 2
Starosta konstatoval, že městská část obdržela žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené 12. 7. 2017 a s tím související žádost o změnu harmonogramu stavby spočívající v posunutí splnění druhého uzlového bodu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že je nutné trvat na stávající smlouvě a trvat na sankcích vyplývajících ze smlouvy.
Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že dle zákona nelze překročit termín dokončení, uzlový bod však posunout lze.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí žádost o změnu harmonogramu a uzavření dodatku č. 2,
II. požaduje zdůvodnění žádosti o změnu harmonogramu a doložení platného aktuálního harmonogramu se zohledněním stávajícího stavu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická
Starosta předložil žádost MgA. et Mgr. Petry Martinovské o odvolání z funkce ředitelky Mateřské školy Vodnická ze zdravotních důvodů. V žádosti uvedla, že provoz školky není ohrožen. Do doby jmenování nové ředitelky (předpokládaný termín 1. 1. 2018) je pověřena vedením školky zástupkyně ředitelky paní Pavlína Dolejšová, DiS.
Starosta zároveň poděkoval paní Martinovské za její dosavadní činnost, kterou v mateřské škole vykonávala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru hospodaření s majetkem, o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 o výměře 442 m2. Jedná se o součást hráze Milíčovského rybníka. Předmětný pozemek je v současné době ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic z vlastnictví Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci do vlastnictví hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní
Starosta odůvodnil žádost finančního výboru o navýšení počtu úředníků. Na odboru ekonomickém je zaměstnána jedna úřednice, která by z hlediska zákona o účetnictví neměla vykonávat funkci hlavní účetní a zároveň funkci pokladní. Dále není zajištěna zastupitelnost na úseku evidence majetku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje na základě § 94 a § 95, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části: 6 úředníků a 4 zaměstnanci údržby.
II. schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení úředního místa na ekonomický odbor.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 11/2017
Ze zápisu č. 11/2017 trvá usnesení k bodu 7 „Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd“ – za V. ukládá starostovi uzavřít s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let.

Ze zápisu č. 11/2017 trvá usnesení k bodu č. 10 „Pořízení nového služebního vozu“.

Ze zápisu č. 11/2017, bod č. 14 „Interpelace“: starosta předal Ing. Haklovi odpovědi na jeho dotazy, které před zastupitelstvem přečetl:
„Odpověď na dotazy ze dne 20. 9. 2017 na postup ve věci odpovědi České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze dne 4. 7. 2017, č. j.: ČIŽP/41/2017/85 ke kácení dřevin na Umělém terénním útvaru Milíčov (Milíčovské kopce).
1. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost ve věci chybného rozhodnutí státní správy v přenesené působnosti rozhodnutí ÚMČ Praha – Újezd?
Odpověď:
Váš dotaz by měl být položen na tajemníka ÚMČ Praha – Újezd, Ing. Miloslava Müllera, neboť Váš dotaz se týká přenesené působnosti ÚMČ Praha – Újezd. Řízení státní správy je v plné kompetenci pana tajemníka úřadu.
2. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost vedení městské části a zodpovědnost politická?
Odpověď:
Nebude vyvozena žádná politická odpovědnost.

Václav Drahorád, starosta MČ Praha – Újezd
Jana Draštíková, zástupce starosty MČ Praha – Újezd
Hana Petrová, zastupitelka MČ Praha – Újezd
Zdeněk Hromádka, zastupitel MČ Praha – Újezd
Ivan Křížek, zastupitel MČ Praha – Újezd
Filip Ranoš, zastupitel MČ Praha – Újezd“.

Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že postup správního orgánu se řídí správním řádem, a rozhodnutí správního orgánu I. stupně nyní řeší nadřízený orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy. Ing. Hakl bude o rozhodnutí MHMP informován.

Ze zápisu č. 5/2017 trvá usnesení k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- plán údržby je již objednán.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 11/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Interpelace
Ing. Hromádka vznesl dotaz na starostu týkající se stavu umístění veřejného osvětlení v podchodu pod dálnicí D1. Starosta uvedl, že podchod pod dálnicí bude osvětlen v průběhu měsíce dubna a května 2018, a zároveň bude osvětlen i propojovací chodník mezi Milíčovskými kopci a Jižním Městem. Tato investiční akce bude financována Magistrátem hl. m. Prahy.

16. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 22. 11. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 22. 11. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Poděkování zastupitelům
Ing. Hakl jménem sdružení Sousedé poděkoval všem zastupitelům za doplnění jednacího řádu o povinnost zaznamenávat průběh zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd na videozáznam.

c) Poděkování
Starosta poděkoval zastupitelům, kteří pomáhali s organizací dětského cyklistického závodu (paní Draštíková a Ing. Hromádka) a panu Křížkovi za reprezentování mladých hasičů na soutěži.

d) Zadní vchod do Dendrologické zahrady
Starosta informoval o plánovaném otevření zadního vstupu do Dendrologické zahrady (z ulice Ke Mlýnu) na jaře roku 2018. Vstup bude pouze na permanentky v rámci rodinného vstupného.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,05 hodin dne 18. 10. 2017.
Zapsala dne 18. 10. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 10. 2017, 18:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 10. 2017, 18:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk Omluveni: Drahorád, Hakl, Šturmová Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

MČ obdržela dne 13.9.2017 čistopis studie tramvajové tratě Opatov – Čestlice, kterou zpracoval atelier Dipro, s.r.o. pro Středočeský kraj, se žádostí o vyjádření. Koncept studie byl projednán ve stavebním výboru 28.8. a v ZMČ 31.8.2017. Tra­sování se předpokládá od podjezdu křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV), za Exitem 4 podjezdem pod D1, přes Průhonice podél D1 vpravo s přemostěním Botiče a podjezdem pod D1, dále uliční sítí komerční zóny Čestlice, přemostěním D1 do komerční zóny Čestlice-jih a koncovou smyčkou u Exitu 8 D1. Na trase se navrhují dvě parkoviště P+R – na konečné v Čestlicích 1000 míst a v Újezdu 500 míst. Variantně je navržena trasa z Opatova do Průhonic přes území MČ Praha – Šeberov, tj. mimo Újezd.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit se záměrem dopravní obsluhy komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích tramvajovou dopravou za podmínek:
- Průchod křižovatkou Chilská-Opatovská bude řešen mimoúrovňově podjezdem
- Bude zachováno stávající pěší a cyklo propojení Kateřinky-Šeberov (páteřní cykotrasa A21 v průchodu ZOV a podchodu pod D1)
- Záměr TT bude koordinován se stavbou „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“, včetně jejích protihlukových opatření, pěších tras a odvodnění
- Zprovoznění trati bude podmíněno realizací parkoviště P+R u konečné zastávky Čestlice-jih
- Zvážit posunutí zastávek Zdiměřická, Studánková a Pastevců ve směru staničení TT tak, aby nebyly nutné nové průchody v ZOV
- Zvážit vypuštění parkoviště P+R u zastávky Nad Vsí, nebo ponechat jen jako územní rezervu.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh plánovací smlouvy Catha I a Catha II

Starosta předložil koncept plánovací smlouvy pro lokalitu v ulici Formanská – bytové domy CATHA I a CATHA II na pozemcích parc.č. 214/4, 214/5, 214/124 a 214/125. Investorem je vlastník pozemků SLÁDEK GROUP, a.s., projektantem Ing.arch. Korbel, LA studio. Každý z obou třípodlažních bytových domů má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů a 27 parkovacích stání v objektu. V prodloužení ulice Pastevců, ze které jsou vjezdy do parkingů v 1.PP, se navrhuje 8+12 venkovních stání. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dům CATHA I byl projednán ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016. Dům CATHA II byl projednán ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 26.4.2017. Upravená společná DÚR obou objektů byla projednána ve stavebním výboru 14.6. a v ZMČ 21.6.2017. Plá­novací smlouva, uzavíraná mezi MČ a investorem, řeší vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, nebytového prostor v 1.NP objektu Catha II., finanční příspěvek investora a převod staveb do vlastnictví MČ.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje dopracovanou plánovací smlouvu předložit ZMČ.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

28.8.2017 byl zveřejněn posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. 27.9.2017 proběhlo veřejné projednání. Závěrečné stanovisko MŽP by mělo být vydáno do konce října.

RHMP dne 5.9.2017 schválila a ZHMP dne 14.9.2017 pro­jednalo Strategii rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, která člení připravované záměry do tří, resp. čtyř skupin:
1) připravované k realizaci (zpravidla je vydané nebo rozpracované ÚR, např. TT Modřany – Libuš)
2) prioritní do roku 2030 (zpravidla je zpracovaná studie a projednává se změna ÚP, např. TT Spořilov – Chodovec – Opatov – Jižní Město)
3) ke stabilizaci do roku 2030 (vyhledává se trasa, např. TT Vršovická – Eden – Bohdalec – Záběhlická)
4) přes hranice Prahy (Strategie je zatím neposuzuje, např. TT Opatov – Čestlice nebo TT Kobylisy – Zdiby)

ZHMP dne 14.9.2017 rozhodlo o pořízení 11 změn ÚP, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Území naší MČ se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice).

4.10.2017 zrušil MHMP územní rozhodnutí na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, vydané 1.2.2017. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 11/2017 ze zasedání Zatupitelstva MČ Praha - Újezd dne 27. 9. 2017

Zápis č. 11/2017 ze zasedání Zatupitelstva MČ Praha – Újezd dne 27. 9. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Kopp, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek
Omluven: Ranoš
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8,00 hodin dne 27. 9. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 9.
O zařazení tohoto bodu se nehlasovalo, neboť materiály byly zaslány v řádném termínu, v souladu s jednacím řádem.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pořízení nového služebního vozidla“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp
proti: Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení znaleckého posudku – Limberský“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp
proti: Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.“ a zařadit ho jako bod č. 12.
O zařazení tohoto bodu se nehlasovalo, neboť materiály byly zaslány v řádném termínu, v souladu s jednacím řádem.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická“ a zařadit ho jako bod č. 15.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp, Fiala
proti: Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Informace o získání dotace na fitparky“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Poděkování“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za d).
Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl uvedl, že zastupitelé neobdrželi materiály týkající se nově zařazovaných bodů včas, v termínu stanoveném jednacím řádem, jedná se o závažné body, které měly být projednány na jednání výboru. Z těchto důvodů nesouhlasí se zařazením výše uvedených bodů do programu zasedání ZMČ a v těchto bodech bude hlasovat proti.

Program jako celek byl schválen.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová, Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017, na kterém bylo projednáno několik bodů.
Finanční výbor schválil úpravu rozpočtu k září 2017 a předseda výboru odůvodnil přesun v jednotlivých položkách rozpočtu.
Výbor projednal a doporučil navýšení finanční odměny pro členy okrskových volebních komisí, mimo členů delegovaných politickými stranami a hnutími.
Finanční výbor dále požaduje předložit doklady na čerpání dotace poskytnuté městskou částí z prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů za rok 2016 od SK Újezd Praha 4 a Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd, s termínem do příštího zasedání zastupitelstva.
Na svém příštím zasedání bude finanční výbor namátkově kontrolovat faktury za období leden až srpen letošního roku.
Finanční výbor doporučil navýšit počet zaměstnanců na ekonomickém odboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 9. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 09/2017
Úprava rozpočtu byla projednána na jednání finančního výboru dne 18. 9. 2017, viz bod č. 4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 09/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Žádost o finanční příspěvek
- Volby 2017 okrskové volební komise
Finanční příspěvek pro okrskové volební komise byl projednán na jednání finančního výboru dne 18. 9. 2017, viz bod č. 4
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 000 Kč, kteří budou zajišťovat ve dnech 20. – 21. 10. 2017 volby do PS. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd:
- bod č. 14b) ze zápisu č. 5/2016
- bod č. 4 ze zápisu č. 9/2017
Starosta informoval o nutnosti revokovat usnesení přijatá zastupitelstvem městské části týkající se finanční spoluúčasti občanů, ve výši 15 %, na pořízení kompostérů v rámci 13. výzvy Operačního programu životního prostředí „Prevence vzniku biologického odpadu“, kterého se městská část úspěšně zúčastnila.
15 % z celkových nákladů bude hradit městská část, nikoliv občané žádající o kompostér.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje revokaci usnesení č. 14 b) ze zápisu č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016,
II. schvaluje finanční spoluúčast městské části ve výši 15 % z celkových výdajů, tj. 176 143,58 Kč a dotaci státního rozpočtu ve výši 85 % z celkových výdajů, tj. 998 146,90 Kč na program Prevence vzniku odpadu v MČ Praha-Újezd,
III. schvaluje revokaci usnesení č. 4, bod č. V. ze zápisu č. 9/2017 bod V. ze dne 31. 8. 2017,
IV. bere na vědomí získání dotace ve výši 998 146,90 Kč,
V. ukládá starostovi uzavřít s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o výstavbě základní školy Formanská, ve které popisuje chronologický vývoj stavby. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých se řeší jednotlivé kroky v postupu stavby. Starosta dále informoval, že již několikrát došlo k zatečení dešťových srážek do prostor mateřské školy.
Ing. Hakl uvedl, že je nutné monitorovat škody způsobené v mateřské škole, které vznikly neodborným jednáním pracovníků firmy zhotovitele. Škody na majetku pak dát k úhradě firmě Kaziko, a. s., jako zhotoviteli stavby. Dále uvedl, že některá hloubková poškození budovy se mohou projevit později, proto navrhuje zajistit kompletní audit dokladující skutečný stav budovy.
Starosta uvedl, že všechny škody jsou zaznamenány a nahlášeny pojišťovně.
JUDr. Fiala uvedl, že dokud městská část neuplatní veškeré škody u pojišťovny, bylo by vhodné vyčkat s proplácením faktur za provedenou práci zhotovitele.
Tajemník úřadu uvedl, že každá škoda způsobená na movitém i nemovitém majetku mateřské školy byla zaznamenána a řádně nahlášena pojišťovně včetně fotek a obrazového záznamu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd
Starosta uvedl, že zasedání zastupitelstva budou nahrávána kamerovým systémem, který bude nainstalován v průběhu příštího týdne.
Starosta na tuto skutečnost před každým zasedáním zastupitelstva upozorní přítomnou veřejnost.
Z důvodu umístění kamerového systému je nutné změnit jednací řád zastupitelstva městské části.
Ing. Hakl uvedl, že je třeba zachytit celý průběh zasedání zastupitelstva, aby nedocházelo v budoucnu k pochybnostem o stanoviscích jednotlivých zastupitelů a především proto, aby byli řádně a pravdivě informování obyvatelé MČ a aktuálním stavu v MČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Újezd takto:
v čl. II – Příprava a zasedání zastupitelstva doplnit odst. 12:
„V průběhu zasedání zastupitelstva bude pořizován videozáznam se zvukovým doprovodem, který bude aktuálně k dispozici na webových stránkách městské části a dále archivován na webových stránkách městské části.“
II. ukládá starostovi tuto změnu zapracovat do jednacího řádu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Pořízení nového služebního vozu
Starosta konstatoval, že městská část vlastní užitkové vozidlo Fiat Doblo, které bylo zakoupeno v říjnu roku 2008. V současné době vozidlo slouží převážně pro zaměstnance údržby a je značně opotřebované. Pro potřeby úřadu využívá vedení svá soukromá vozidla, přičemž si neúčtuje žádné cestovní náhrady.
Nové vozidlo budou využívat jen zaměstnanci a vedení úřadu.
Dále předložil tabulku s cenovou nabídkou čtyř vhodných osobních vozidel.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť materiály byly zastupitelům zaslány pozdě, v úterý večer. Tento bod by měl být projednán na finančním výboru a následně by měl být záměr nákupu vozidla schválen zastupitelstvem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nákup nového služebního vozidla značky Fiat Doblo cargo combi 1,4 95k za cenu 390 619 Kč s DPH,
II. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu se společností Autocentrum Dojáček, spol. s r. o., Vršovická 70, 101 00 Praha.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
zdržel: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

11. Schválení znaleckého posudku – Limberský
Starosta informoval o schváleném záměru prodeje části pozemku parc. č. 235/6 a o vypracovaném znaleckém posudku na předmětný pozemek. Celou situaci ukázal na katastrální mapě.
Část pozemku parc. č. 235/6 bude sloužit k vybudování neveřejné účelové komunikace sloužící k umožnění přístupu na pozemky parc. č. 239 a parc. č. 240, které jsou ve vlastnictví žadatelů. V rámci prodeje by na předmětných pozemcích městská část ve svůj prospěch zřídila věcné břemeno jízdy a chůze.
Žadatelé o odkup přistoupili na dohodu o zrušení věcného břemene zatěžující pozemek obce parc. č. 247/8 a umožnili tak vybudování cyklostezky.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť nikdy nesouhlasil se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 235/6.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje cenu ve výši 1242,35 Kč za m2 za prodej části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic dle znaleckého posudku č. 1292/46/2017 ze dne 11. 9. 2017,
II. požaduje:
a) vypracování geometrického plánu k určení výměry části pozemku k prodeji,
b) zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy na odkoupené části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
c) zrušit věcné břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8 v k.ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
zdržel: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

12. Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.
JUDr. Fiala zaslal e-mailem návrh na zařazení bodu „Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.“, na jednání ZMČ. Zařazení bodu odůvodnil:
Součástí podkladů pro mimořádné zasedání ZMČ dne 19. 6. 2017 bylo i rozhodnutí o uvolnění jistoty pro firmu DAKA Stav, s. r. o., která odmítla, jakožto vybraný uchazeč, uzavřít smlouvu o dílo s MČ. Na základě toho upozornil JUDr. Fiala všechny zastupitele, že takový postup je v rozporu se zákonem a městské části může vzniknout škoda. Na upozornění nikdo nereagoval a následně byla jistota uvolněna. Jistota slouží k zabezpečení toho, že vybraný uchazeč uzavře smlouvu. Tuto jistotu si může zadavatel ponechat ke krytí nákladů ze zmařeného řízení o veřejné zakázce. Jde nejen o další náklady, opoždění zakázky, ale i rozdíl mezi původní vysoutěženou nabídkou a další nabídkou, na základě které nakonec zadavatel smlouvu uzavře. Z toho vyplývá, že výše popsaným jednáním došlo k porušení zákona a ke vzniku následné škody. V daném případě je nejen právem, ale i povinností ponechat si složenou jistotu, která v tomto případě činila 300 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje podání žádosti na Odbor kontrolních činností MHMP o stanovisko, zda uvolněním jistoty firmě DAKA Stav, s. r. o., došlo k porušení povinnosti městské části,
II. ukládá starostovi zajistit podání žádosti dle bodu I.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 9/2017
Ze zápisu č. 5/017 trvá usnesení k bodu 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- plán údržby je již objednán.
Ze zápisu č. 9/2016 trvá bod č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“ – připravení plánovací smlouvy garantující výstavbu veřejné vybavenosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 9/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Interpelace
V tomto bodu vystoupil Ing. Hakl a předal písemně následující dotaz s požadavkem na uvedení v zápisu.
„Dotaz na postup ve věci odpovědi České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze dne 4. 7. 2017, č. j.: ČIŽP/41/2017/85 ke kácení dřevin na Umělém terénním útvaru Milíčov (Milíčovské kopce)
Vážení zastupitelé,
na opakovaný podnět občanů provedla ČIŽP šetření ve věci kácení dřevin na Milíčovských kopcích v zimě 2017. Dne 4. 7. 2017 ČIŽP zaslala paní Romaně Jandourkové odpověď, kterou přikládám jako přílohu tohoto dotazu. V závěru ČIŽP správně uvádí, že Umělý terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vydávat Magistrát hlavního města Prahy a nikoliv Úřad městské části Praha – Újezd. Jedná se o porušení § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a inspekce na toto pochybení upozorní příslušné orgány státní správy.
Zároveň inspekce konstatuje, že zjištěný rozsah kácení je větší, než je uvedeno v neoprávněně vydaném rozhodnutí. Jedná se tedy o porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a s tím, kde realizoval kácení, bude zahájeno správní řízení.
1. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost ve věci chybného rozhodnutí státní správy v přenesené působnosti rozhodnutí ÚMČ Praha – Újezd?
2. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost vedení městské části a zodpovědnost politická?
Dovolím si zde připomenout v podstatě silové prosazování výstavby sjezdovky na zastupitelstvu konaném 22. 3. 2017, kdy se nakonec podařilo alespoň přesvědčit koaliční zastupitele o odložení schválení záměru a zorganizování ankety mezi obyvateli MČ. Bohužel z jednání ZMČ nejsou pořizovány záznam, tyto skutečnosti nelze tedy doložit.“

Starosta uvedl, že na interpelaci bude odpovězeno do příštího zasedání ZMČ.

15. Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická
Starosta informoval, že Mateřská škola Vodnická obdržela dva finanční dary na konkrétně určené věci. Vzhledem k typu finančně určeného daru je třeba mateřské škole schválit přijetí tohoto daru a jeho použití dle darovacích smluv.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť materiály byly zastupitelům zaslány pozdě, v úterý večer.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje přijetí daru a jeho použití dle darovací smlouvy na finančně určený dar ve výši 5 200 Kč ze dne 5. 9. 2017,
II. schvaluje přijetí daru a jeho použití dle darovací smlouvy na finančně určený dar ve výši 5 200 Kč ze dne 25. 9. 2017,
III. pověřuje ředitelku mateřské školy Vodnická paní MgA. et Mgr. Petru Martinovskou podpisem darovacích smluv.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek, Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 18. 10. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 18. 10. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Volby 2017 – okrsky, zapisovatelé, volební místnosti
Tajemník úřadu Ing. Müller informoval o přípravách úřadu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017. V městské části jsou zřízeny tři volební okrsky, voliči ze sídelní části Újezd budou mít volební místnost v Mateřské škole Formanská, u dalších dvou volebních místností se sídlo nemění (zasedací místnost úřadu městské části a společenský sál domu služeb). Starosta jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí a první zasedání komisí již proběhlo. Starosta nevyhradil žádné plochy pro vylepení volebních plakátů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o získání dotace na fitparky
Starosta informoval o získání dotace ve výši 600 000 Kč od Hlavního města Prahy na vybudování fitness parku, který bude umístěn u Milíčovského lesa v Kateřinkách u ulice Vodnická. Na příštím zasedání ZMČ zastupitelé obdrží minimálně tři cenové nabídky na provedení cvičebních prvků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí získání dotace ve výši 600 000 Kč na vybudování fitness parku na pozemku parc. č. 265/630 k. ú. Újezd u Průhonic a zajištění výběrového řízení na dodavatele cvičebních stanic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Poděkování
Zástupkyně starosty paní Draštíková přečetla zastupitelům poděkování:
„Městská část Praha – Újezd pořádala v sobotu 23. září 2017 charitativní běh pro Nadaci Naše dítě. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli nebo se zúčastnili této akce. Zvláště pak Ing. Jindřichu Barákovi, který městské části propůjčil areál Fotbalgolfu, dále sponzorům, kteří nás podpořili, jmenovitě HW Group, s. r. o. a Radev, s. r. o. Poděkování zaslouží účastníci běhu, kteří zakoupením trička podpořili Nadaci Naše dítě, dobrovolní hasiči městské části, zaměstnanci úřadu a v neposlední řadě zastupitelé městské části zvoleni za Pro Prahu a za Nezávislé pro Újezd a Kateřinky. Všichni jmenovaní se podíleli nejen finančně, ale zejména na přípravě a organizaci akce. Finanční částka ve výši 28 000 Kč byla předána Nadaci Naše dítě. Nadaci zastupuje senátorka Ing. Zuzana Baudyšová, která bude městskou část informovat, jakým způsobem byl finanční příspěvek využit.“

e) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
Z důvodu pokládky stropních podhledů v mateřské škole starosta informoval o nutnosti zajištění náhradního provozu mateřské školy, zejména z důvodu bezpečnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uhradit náklady na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
7. 10. 2017 – Dětské rybářské závody od 10,00 hodin na Návesním rybníku
14. 10. 2017 – Dětský cyklistický závod od 10,00 hodin se startem od dětského hřiště v Kateřinkách u Milíčovského lesa

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 9,40 hodin dne 27. 9. 2017. Zapsala dne 27. 9. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 10/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 9. 2017

Zápis č. 10/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 9. 2017

Přítomni: Drahorád, Fiala, Kopp, Ranoš, Petrová, Hakl, Křížek
Omluven: Draštíková, Hromádka
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hodin dne 20. 9. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Projednání EIA na stavbu 511“ a zařadit ho do bodu č. 11 „Různé“.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Změna jednacího řádu, pořizování videozáznamu se zvukovou stopou“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
zdržel: Drahorád, Ranoš, Petrová, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „ Reakce na odpověď městské části Praha – Újezd na připomínky sdružení Sousedé k dodatku SOD na výstavbu ZŠ – vrácení jistoty společnosti DAKA Stav, s. r. o.“ a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
zdržel: Drahorád, Ranoš, Petrová, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Schválení programu jako celku.

pro: Drahorád, Ranoš, Petrová, Křížek
zdržel: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh nebyl přijat.

Z důvodu neschválení programu bylo zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd v 18,10 hodin ukončeno.

Zapsala dne 20. 9. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis č. 9/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 31. 8. 2017

Zápis č. 9/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 31. 8. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka, Hakl
Omluven: Fiala, Kopp
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 31. 8. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech. Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Problematika výstavby bytových domů na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna tajemnice kontrolního výboru“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za c).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za d).

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2.Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Jana Draštíková a paní Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Daniel Hakl a Ivan Křížek.

17,05 hodin odešel Ing. Hromádka.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Daniel Hakl a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17,08 hodin přišel Ing. Hromádka.

4. Prevence vzniku odpadu v MČ
- vyhodnocení veřejné zakázky
- schválení kupní smlouvy
- schválení vzorové smlouvy o výpůjčce pro občany
- schválení vzorové kupní smlouvy pro občany
Starosta konstatoval, že se městská část úspěšně účastnila 13. výzvy Operačního programu životního prostředí „Prevence vzniku biologického odpadu“ a získala dotaci ve výši 1 220 406 Kč, která je určena na nákup 127 ks kompostérů a 1 štěpkovače.
Agentura ValFia, s. r. o., zpracovala žádost o dotaci a provedla výběrové řízení na zakázku na dodávku kompostérů a štěpkovače v rámci projektu Prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd. Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána firma JRK BioWaste Management, s. r. o.
Po uskutečnění dodávky kompostérů bude s občany uzavřena buď smlouva o výpůjčce na dobu 5 let nebo smlouva kupní se spoluúčastí 15 % z nákupní ceny kompostéru, druh smlouvy je dle požadavků občanů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Prevence vzniku odpadu v městské části Praha-Újezd“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Prevence vzniku odpadu v městské části Praha-Újezd“ od společnosti JRK BioWaste Management, s. r. o., se sídlem Zámecké 1518/9, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 24853640 za celkovou cenu ve výši 869 200 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu se společností JRK BioWaste Management, s. r. o., se sídlem Zámecké 1518/9, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 24853640,
IV. schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi MČ Praha-Újezd a občany na vybraný typ kompostéru na dobu určitou do 31. 12. 2022,
V. schvaluje vzorovou Kupní smlouvu uzavíranou mezi MČ Praha-Újezd a občany na vybraný typ kompostéru.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

5. Hasičská zbrojnice
- nabídka na zpracování dokumentace pro provedení stavby
Starosta informoval, že městská část nechala zpracovat dokumentaci pro společné a územní a stavební řízení na stavbu hasičské zbrojnice. Dále městská část poptala firmy o zaslání cenových nabídek na vypracování dokumentace pro provedení stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“.
Starosta konstatoval, že nabídky zaslaly 3 firmy a jako ekonomicky nejvýhodnější je nabídka firmy Rafpro, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí přijaté nabídky na vypracování dokumentace pro provedení stavby Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic,
II. schvaluje nejvýhodnější nabídku od společnosti RAFPRO, s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28500385 za celkovou částku ve výši 245 000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu se společností RAFPRO, s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28500385.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

6. Zpráva o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil chronologický vývoj výstavby základní školy Formanská od uveřejnění výzvy k podání nabídky dne 15. 3. 2017, až po rozhodnutí o vyloučení dodavatele stavby DAKA Stav, s. r. o. a schválení nového dodavatele firmy KAZIKO, a. s. dne 19. 6. 2017.
Dále informoval, že na stavbě proběhly 4 kontrolní dny, na základě kterých zaslal technický dozor investora dodavateli připomínky ke stavbě. Dne 31. 8. 2017 předala městská část výtku dodavateli stavby z důvodu nedodržení uzlových bodů prací. Dále upozornila stavbu na nebezpečí zatečení vody prostupy ve střeše.
Nedodržením termínů může dojít k ohrožení zahájení školního roku v mateřské škole. Cílem městské části je zajistit její bezpečný provoz.
Starosta dále předložil požadavky ředitelky mateřské školy Formanská, týkající se umožnění zahájení řádného provozu Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
a) zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská
b) žádost ředitelky MŠ Formanská Bc. Svátkové.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

7. Připomínky za sdružení Sousedé
- k bodu č. 4 ZMČ konaného dne 19. 7. 2017
Ing. Daniel Hakl přečetl za sdružení Sousedé připomínky k bodu č. 4 ze zápisu ZMČ 8/2017 ze dne 19. 7. 2017:
- Druhá nabídka společnosti Kaziko, a. s. je cca o 1,6 mil. Kč dražší. Je otázkou, zda je ZMČ oprávněno rozhodnout o výběru této druhé nabídky, aniž by byl porušen zákon. Každopádně tato nabídka je méně výhodná a v rámci hospodaření s veřejnými prostředky by bylo vhodnější výběrové řízení zrušit vypsat nové.
- Uvolnění jistoty společnosti DAKA stav, s. r. o., která nevyvinula součinnost pro uzavření smlouvy o dílo je porušením zákona. V případě hospodaření s veřejnými prostředky je zadavatel povinen si tuto jistotu ponechat. Připomínáme, že jistota (ve výši 300 000 Kč) složená dle § 41 ZZVZ slouží k zajištění povinností uchazeče vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení vůči zadavateli a v případě jejich nesplnění kryje škody vzniklé v této souvislosti.
Upozorňujeme, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ.
- Dodatek ke smlouvě – chybí termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené. Dochází k posunu lhůt výstavby, které byly zásadní v parametrech zadávacího řízení a tímto stavební práce výrazně zasáhnou do provozu a bezpečnosti v mateřské škole.
- Dosud nebylo vydáno stavební povolení na nástavbu základní školy – stavebník (objednatel) i zhotovitel se vystavují riziku vysokých pokut v řádech stovek tisíc a zastavení stavby, což by mělo výrazný vliv na provoz a bezpečnost mateřské školy. Dále v případě nehody, úrazu apod. se vystavují oba trestnímu postihu.
Požadujeme zrušení výběrového řízení, vypsání nového výběrového řízení se lhůtou výstavby od konce června 2018, v původně předpokládaných termínech přes letní prázdniny tak, aby nebyl ohrožen provoz a bezpečnost v MŠ.

Starosta předal Ing. Haklovi vyjádření firmy Typaz, s. r. o., zastupující městskou část jako zadavatele veřejné zakázky:
1. Druhá nabídka společnosti Kaziko, a. s., je cca o 1,6 mil. Kč dražší. Je otázkou, zda je ZMČ oprávněno rozhodnout o výběru této druhé nabídky, aniž by byl porušen zákon. Každopádně tato nabídka je méně výhodná a v rámci hospodaření s veřejnými prostředky by bylo vhodnější výběrové řízení zrušit vypsat nové.
a) Zadavatel v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové výši 18 700 000 Kč bez DPH.
b) V zadávacím řízení veřejné zakázky byly posuzovány a hodnoceny:
Nabídka DAKA Stav, s.r.o.
sídlo: Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03
IČO: 26244161
1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 15 482 000 Kč
2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech 215
Nabídka KAZIKO a.s.
sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18,
PSČ 198 00
IČO: 26693054
1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 17 097 739,24 Kč
2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech 182
Závěr:  Zadavatel v souladu s § 125 odst. 1 ZZVZ vyzval k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení § 125 odst. 1 ZZVZ
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
Vyzvaný účastník KAZIKO a.s. poskytl potřebnou součinnost k podpisu smlouvy, která byla podepsaná dne 12. 07. 2017
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že výsledkem zadávacího řízení byl podpis smlouvy s cenou za předmět díla nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2. Uvolnění jistoty společnosti DAKA stav, s. r. o., která nevyvinula součinnost pro uzavření smlouvy o dílo je porušením zákona. V případě hospodaření s veřejnými prostředky je zadavatel povinen si tuto jistotu ponechat. Připomínáme, že jistota (ve výši 300 000 Kč) složená dle § 41 ZZVZ slouží k zajištění povinností uchazeče vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení vůči zadavateli a v případě jejich nesplnění kryje škody vzniklé v této souvislosti.
Upozorňujeme, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ.

a) Zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s § 124 odst. 2) ZZVZ vyloučil účastníka DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město, IČO: 262 44 161 z účasti v zadávacím řízení.
Odůvodnění
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu, podle § 246 ZZVZ, vybraný dodavatel DAKA Stav, s.r.o., IČO: 262 44 161 neuzavřel se zadavatelem smlouvu.
b) ZZVZ v § 41 odst. 8 stanovuje:
„Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2.“
Z výše uvedeného ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ vyplývá, že zadavatel má právo na plnění z jistoty, nikoliv povinnost.
c) K upozornění, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ lze uvést:  Zadavatel po negativních zkušenostech s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. stanovil ve smlouvě o dílo u veřejné zakázky MŠ Formanská se společností EDIKT a.s. realizované v roce 2015, tehdy dle výslovného požadavku Ing. Hakla následující ustanovení:
Čl. I Předmět smlouvy, Bod 5
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a tyto podmínky shledal dostatečnými pro realizaci díla bez toho, že by bylo nutno zajišťovat jakékoliv vícepráce, nezbytné k další úpravě podmínek. Jakákoliv potřeba dalších víceprací, nezbytná k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, nebude-li písemně dohodnuto jinak, půjde k tíži zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že práce a dodávky provede v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.
Čl. IV Cena díla
Uvedená cena je ujednána pevnou částkou s tím, že je stanovena jako konečná a zahrnující vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel v této souvislosti ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá riziko změny okolností. Celková cena díla je stanovena oceněním všech položek závazného soupisu prací a projektové dokumentace, které tvoří přílohy této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).  Obdobná ustanovení, které zcela eliminují vícenáklady požadované dodavatelem, uvedl zadavatel do zadávací dokumentace, tj. do smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“, a to i s vědomím možné kolize s příslušnými ustanoveními ZZVZ. V zadávacím řízení k uvedeným ustanovením Zadávací dokumentace nebyl podán žádný dotaz, či námitka.
d) Z výše uvedených důvodů zadavatel nevyužil svého práva daného mu § 41 odst. 8 ZZVZ.

3. Dodatek ke smlouvě – chybí termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené. Dochází k posunu lhůt výstavby, které byly zásadní v parametrech zadávacího řízení a tímto stavební práce výrazně zasáhnou do provozu a bezpečnosti v mateřské škole.

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve svých ustanoveních mimo jiné uvádí:
1. V souladu s ustanovením § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo KAZIKO, a.s., IČ0: 266 93 054, dne 12. 06. 2017, vyzváno k součinnosti pro uzavření smlouvy.
2. Změna Doby plnění se mění z důvodu prodloužení termínu ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“, který má dopad na dílčí změnu doby plnění ze strany objednatele, sjednanou v uzavřené Smlouvě o dílo, Čl. II Doba plnění.
Zadavatel jednoznačně uvádí, že jeden ze zásadních parametrů zadávacího řízení termín dokončení prací společnosti KAZIKO a. s. v hodnotě 182 kalendářních dnů, který byl jedním z kritérií hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení je zadavatelem požadován bez změny, a je stanoven jak ve Smlouvě o dílo, tak i v Dodatku č. 1.
Upraven je pouze časový harmonogram postupu realizace prací, který logicky reaguje na termíny podpisu smlouvy o dílo se společností KAZIKO a.s.
V ustanovení čl. II Doba plnění Dodatku č. 1 je stanoven termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je částí smlouvy o dílo, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:
• Termín zahájení stavebních prací: 01. 08. 2017
• Termín dokončení prací: 182 kalendářních dnů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
I. připomínky sdružení Sousedé k bodu č. 4 – ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze zasedání ZMČ konaného dne 19. 7. 2017,
II. předání stanoviska k připomínkám sdružení Sousedé vypracovaného společností TYPAZ, s. r. o., zastupující MČ Praha-Újezd jako zadavatele veřejné zakázky.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

8. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, a. s.
c) Informace z RHMP – projednání materiálu (ÚPN 400 kV)
Ing. Hakl konstatoval, že neobdržel pozvánku na zasedání výboru stavebního a pro životní prostředí, který se konal 28. srpna 2017.
Jelikož se nemohl zúčastnit, považuje zasedání výboru za neplatné a navrhuje zrušit výsledky zasedání výboru a svolat nový.
Z těchto důvodů v tomto bodu nebude hlasovat.
Ing. Ranoš uvedl, že stavební výbor přijal usnesení pouze v bodu č. 2, ostatní body bral pouze na vědomí.
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval, že Středočeský kraj připravuje studii několika tramvajových tratí vedoucích přes hranice Prahy. Koncept studie obsahuje tramvajovou trať Opatov – Průhonice – Čestlice, která by umožnila nejen dopravní obsluhu komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích, ale i přímé spojení do Prahy z plánovaných záchytných parkovišť. Trasování se předpokládá od křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV).
Dokončená studie bude předložena městské části k vyjádření do konce září.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o plánované kolejové dopravě Jižní Město – Čestlice na vědomí.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, a. s.
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o konceptu návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu městské části, kterou předložily firmy Tempus Investment, a. s. a Navetina, a. s. Navržená darovací smlouva řeší lokality: U Lesa II. (16 RD), U Lesa III. (23 RD), Park Újezd (65 RD), Centrum (cca 12 řadových RD, byty, nebytové prostory) a Veřejný park.
Usnesení ZMČ č. 9c) zápisu č. 9/2016 z 23. 11. 2016 ukládá starostovi připravit společně s investorem „Bydlení Újezd“ plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.
Starosta uvedl, že by městská část uvítala, aby každá lokalita byla řešena separátně a zdůraznil požadavek nebytových prostor určených pro potřeby městské části (úřad městské části, společenský sál atd.).
Ing. Hakl uvedl, že cílem městské části musí být vypracování plánovací smlouvy a dále v této souvislosti navrhl vyzvat Magistrát hl. m. Prahy ke zpracování územní studie, která by obsahovala všechny zastavitelné plochy. Dále předložil vyjádření JUDr. Fialy, které konstatuje, že se v žádném případě nejedná o plánovací smlouvu ve smyslu zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, kdy musí návrh plánovací smlouvy obsahovat přesně stanovené náležitosti. „Navržená smlouva tyto náležitosti obsahuje jen zčásti a je opět zaměřena pouze na prodej pozemků a následnou individuální výstavbu bez jakékoli koncepce. Veřejné stavby – veřejný park a zčásti centrum – jsou zmíněny jen okrajově, není uvedeno, jak budou vypadat, jaká bude investiční náročnost a není dána žádná záruka, že k této výstavbě dojde ani její termín.“ Ve vyjádření JUDr. Fiala dále uvádí, že by ZMČ mělo „vyvinout tlak na investora, aby nejdřív vybudoval veřejné stavby (nebo aby dal závazné a vymahatelné záruky) a dále, aby se zavázal, že následná výstavba RD a centra bude podléhat předem schválené koncepci MČ. Jinak opět dojde k situaci, kdy sice možná obdržíme nějaké finanční prostředky (které akutně nepotřebujeme) a podstatná část Újezdu bude nevkusně zastavěna paneláky naležato bez možnosti následné změny. Jsem si samozřejmě vědom, že předmětné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a že existuje platný územní plán, ale naší povinností je bránit zájmy občanů a nikoli developerů a snažit se dát nějaký rozumný architektonický ráz naší městské části.“ Z výše uvedených důvodů navrhuje předloženou smlouvu neschválit a vstoupit do jednání s investorem a přimět ho k výše uvedenému postupu.
Ing. Ranoš uvedl, že městská část musí požadovat po investorovi dopracování smluvního vztahu do formy plánovací smlouvy, a to v souladu s usnesením č. 9c) ze zápisu č. 9/2016 ZMČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí koncept návrhu smlouvy firmy Tempus Investment, a. s. a Navetina, a. s., o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu městské části,
II. požaduje dopracovat plánovací smlouvu v souladu se zákonem č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a s usnesením č. 9c) ze zápisu č. 9/2016 ZMČ Praha – Újezd ze dne 23. 11. 2016.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

c) Informace z RHMP – změna ÚP 400 kV
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš uvedl, že Rada hl. m. Prahy schválila pořízení 11 změn územního plánu. Území naší městské části se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice), okolí městské části pak podnět č. 9/2017 (tramvajová trať Želivského – Opatov).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

9. Zrušení usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene p. Polák
Starosta zdůvodnil zrušení usnesení týkající se zajištění přístupu k Návesnímu rybníku, v jehož rámci bylo nutné uzavřít s majiteli předmětných pozemků věcné břemeno chůze a jízdy. Stejně tak pro zajištění přístupu k výše uvedeným pozemkům bylo nutné uzavřít s majiteli věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek ve svěřené správě městské části.
Majitelé pozemků změnili na zřízení věcného břemene názor.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ruší usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 619/3 k.ú. Újezd u Průhonic ve prospěch spoluvlastníků: Křivohlavá Bohumila, Kulhavý Miloslav, Květoňová Jaroslava a Polák Luboš.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

10. Námitka Ing. Hakla
- zápis ZMČ č. 7/2017 – bod č. 9b), č. 9d), č. 17
Ing. Hakl podal e-mailem dne 28. 6. 2017 námitku proti bodům č. 9b), 9d) a 17 zaslaného zápisu ZMČ č. 7/2017 a žádá o jeho doplnění:
9b) Ing. Hakl oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť je spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků a mohlo by se tedy jednat o střet zájmů.
9d) Ing. Hakl uvedl, že křižovatka je vysoce kapacitní, bude na ní napojena Vestecká spojka a přilehlé plánované komerční zóny a v případě propojení Exitu a ul. Formanské by sice tato stavba pomohla MČ v přímém napojení na nadřazenou komunikační síť, ale zároveň zde hrozí nebezpečí nárůstu dopravy i na místních komunikacích.
17) Ing. Hakl uvedl, že prodloužení termínu stavby je změna jednoho ze základních kritérií stavby a mohlo by se tedy jednat o porušení zákona.

Ověřovatelé zápisu č. 7/2017 Ing. Hromádka a Ing. Ranoš doporučili doplnit do zápisu č. 7/2017 námitky Ing. Hakla, a dále uvedli, že zápis není doslovným přepisem diskuse, nezaznamenává se každé slovo, pokud bude zastupitel trvat na doslovném přepisu jeho vyjádření, měl by na to zapisovatelku upozornit, případně předat své vyjádření písemně.
Tajemník úřadu Ing. Müller informoval, že kontaktoval Magistrát hl. m. Prahy s žádostí o vyjádření – v zápisu musí být zaznamenáno, že zastupitel nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů, ostatní diskuse není možné doslovně zaznamenávat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí námitky pana Ing. Hakla k bodům č. 9b), 9d) a 17 k zápisu ZMČ č. 7/2017 ze dne 21. 6. 2017,
II. souhlasí s doplněním uvedených námitek do zápisu ZMČ č. 7/2017:
9 b) Ing. Hakl oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť je spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků a mohlo by se tedy jednat o střet zájmů.
9 d) Ing. Hakl uvedl, že křižovatka je vysoce kapacitní, bude na ní napojena Vestecká spojka a přilehlé plánované komerční zóny a v případě propojení Exitu a ul. Formanské by sice tato stavba pomohla MČ v přímém napojení na nadřazenou komunikační síť, ale zároveň zde hrozí nebezpečí nárůstu dopravy i na místních komunikacích.
17) Ing. Hakl uvedl, že prodloužení termínu stavby je změna jednoho ze základních kritérií stavby a mohlo by se tedy jednat o porušení zákona.

pro: Drahorád, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka, Hakl
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2017 a č. 8/2017
Ze zápisu č. 5/017 trvá usnesení k bodu 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 7/2017 na vědomí.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

Starosta konstatoval, že všechny body ze zápisu č. 8/2017 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 8/2017 na vědomí.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

12. Interpelace
Interpelace nebyla podána.

13. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 20. 9. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 20. 9. 2017 od 18,00 hodin.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

b) Problematika výstavby bytových domů na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině
Ing. Hakl upozornil na problémy související s výstavbou bytových domů v Kateřinkách na konci ulice Na Křtině. Konkrétně se jedná o následující tři bytové domy:
1) Dostavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská
- nepřehledná křižovatka, na které je nutné provést dopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu (zrcadlo, zpomalovací práh) a upravit plot, aby byl průhledný.
Starosta uvedl, že jedná s investorem, který po umístění chodníků instaluje na předmětnou křižovatku zrcadlo, a dále připomněl, že tato lokalita je součástí studie proveditelnosti rekonstrukce komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi po odevzdání studie proveditelnosti rekonstrukce komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ firmou ASTRA projekt, s. r. o., zajistit vyjmutí řešení předmětné lokality ze studie a řešit ji přednostně z důvodu zajištění bezpečnosti.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

2) Rozestavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská
- zničený chodník vedoucí podél stavby

3) Rozestavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Vodnická
- neoprávněné zábory komunikace
Referent úřadu městské části, odboru investičního, Ing. Staněk, uvedl, že zábory veřejného prostranství jsou na úřadu ohlášeny a zaplaceny a další jsou v řešení.

c) Změna tajemnice kontrolního výboru
Starosta navrhuje jako tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

d) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6 k.ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost o odprodej části pozemku parc. č. 235/6 (cca 75 m2) za účelem vybudování neveřejné účelové komunikace sloužící k umožnění přístupu na pozemky parc. č. 239 a parc. č. 240, které jsou ve vlastnictví žadatelů. V rámci prodeje by na předmětných pozemcích městská část ve svůj prospěch zřídila věcné břemeno jízdy a chůze.
V případě schválení odprodeje by žadatelé o odkup přistoupili na dohodu o zrušení věcného břemene zatěžující pozemek obce parc. č. 247/8 a umožnili tak vybudování cyklostezky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
II. požaduje
a) zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy na odkoupené části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
b) zrušit věcné břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

e) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
15. 9. 2017 – od 17,00 hodin turnaj ve fotbalgolfu o pohár starosty
17. 9. 2017 – cyklozvonění
23. 9. 2017 – charitativní běh pro Nadaci Naše dítě, start v 14,00 hodin v ulici Ke Smrčině

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,20 hodin dne 31. 8. 2017.
Zapsala dne 31. 8. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 28. 8. 2017, 17:00-18:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 28. 8. 2017, 17:00–18:00

Přítomni: Drahorád, Hrubý, Pitrman (od bodu 4), Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Bezděk, Hakl Hosté: Zajíc (k bodu 2), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

Středočeský kraj připravuje studie několika tramvajových tratí, vedoucích přes hranice Prahy. Zástupce projektanta (Dipro s.r.o.) představil koncept studie tramvajové tratě Opatov – Průhonice – Čestlice, která by umožnila dopravní obsluhu komerčních zón Průhonice (severozápad) a Čestlice (včetně jižní části) kolejovou dopravou. 26.7.2017 byl představen postup příprav zástupcům obce Průhonice, MČ Praha 11 a MČ Praha – Šeberov. Trasování se předpokládá od křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV), za Exitem 4 podjezdem pod D1, přes Průhonice podél D1 vpravo, dále uliční sítí komerční zóny Čestlice s koncovou smyčkou u Exitu 8 D1. Variantní vedení je přes území MČ Praha – Šeberov, tj. mimo Újezd. Dokončená studie bude předložena MČ k vyjádření do konce září.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje podpořit záměr dopravní obsluhy komerčních zón tramvajovou dopravou.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh plánovací / darovací smlouvy Navetina a.s. a Tempus Investment a.s.

Tempus Investment a.s. a Navetina a.s. předkládají koncept návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu MČ. Usnesení ZMČ č.9c zápisu č.9/2016 z 23.11.2016 před­pokládá uzavřít mezi MČ a investorem plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Navržená darovací smlouva řeší lokality: U Lesa II. (16 RD), U Lesa III. (23 RD), Park Újezd (dříve Tribeca, 65 RD), Centrum (cca 12 řadových RD, byty, nebytové prostory) a Veřejný park. 28.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o komunikace, retenční nádrž a sítě pro 16 RD. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 20.3. a v ZMČ 22.3.2017. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, na který proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 3.8.2016, rozhodnutí 3.3.2017) s tím, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stá­ní.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje dopracovat smluvní vztah do formy plánovací smlouvy, v souladu s původním usnesením ZMČ.

Pro: všichni

Bod č.4 – Informace z RHMP – změna ÚP 400 kV

RHMP dne 15.8.2017 schválila pořízení 11 změn ÚP, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Území naší MČ se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice), okolí MČ pak podnět č. 9/2017 (tramvajová trať Želivského – Opatov). Všechny podněty byly projednány a doporučeny komisí RHMP pro změny ÚP, výborem ZHMP pro územní rozvoj a budou pravděpodobně na programu ZHMP 14.9.2017. Podnět č. 111/2016, který předkládá ČEPS a.s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV, včetně rozšíření rozvodny Sever, jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR a s projednávanou Aktualizací č.3 ZÚR HMP. Území MČ se týká část E14 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov. Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Veřejné projednání proběhlo 23.6. a souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.


Zápis č. 8/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 19. 7. 2017

Zápis č. 8/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 7. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová
Omluven: Kopp, Fiala, Hakl, Hromádka
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 19. 7. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ivan Křížek a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Jana Draštíková a Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Jana Draštíková a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Na základě rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 12.6.2017 byla společnost DAKA stav s.r.o. vyloučena ze zadávacího řízení. Následně byla vyzvána společnost KAZIKO a.s., která podala druhou nejvhodnější nabídku k součinnosti. Jednání k poskytnutí součinnosti se konalo 16.6.2017, s tím, že společnost KAZIKO prověří veškeré požadavky potřebné k zahájení stavby a na dalším jednání bude předložen harmonogram prací. Další jednání se uskutečnilo 29.6.2017, kde byly domluveny termíny zahájení stavby a předán í stavby. V rámci zajištění stavebního materiálu, techniky a dalšího potřebného bylo navrženo posunutí termínu zahájení prací. Vzhledem k výše uvedenému je nutné uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ve kterém se ruší čl. II Doba plnění ze Smlouvy a nahrazuje se novým zněním.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený se společností KAZIKO a.s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054.
2) bere na vědomí, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2017 nabývá účinnosti dne 19.7.2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17,15 hodin dne 19. 7. 2017


Zápis č. 7/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 21. 6. 2017

Zápis č. 7/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 6. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl (příchod 17.10 hodin), Hromádka, Fiala (odchod 18.35 hodin), Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven:
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.05 hodin dne 21. 6. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 22 bodech.
Paní Draštíková navrhuje doplnit program o bod „Referenční list Edikt“ a zařadit ho do bodu Různé za b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhuje doplnit program o bod „Cyklozvonění“ a zařadit ho do bodu Různé za c).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš dále navrhuje doplnit do bodu 8 „Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí“ za f) „ Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR“ a současně posunout stávající bod 8 f) „Odkoupení částí pozemku parc. č. 621/1 a 397“ a zařadit ho jako bod 8 g).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhuje stávající body 8 c) „Změna funkce komunikace na pozemku parc. č. 247/8“ a 8 d) „Prodej pozemku parc. č. 235/6“ zařadit nově jako bod 4 a) a 4 b) a současně tedy všechny body od č. 4 číselně posunout.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Program jako celek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

V 17.10 hodin přišel pan Ing. Daniel Hakl.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Hakl, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Změna funkce komunikace na pozemku parc. č. 247/8 k. ú. Újezd u Průhonic
Městská část odkoupila pozemek od původních majitelů za účelem propojení ulic Pod Napětím a Studánková. Pozemek nemá optimální rozměry, v rámci šířky nesplňuje parametry komunikace. Komunikace není zatříděná.
Ing. Hakl uvedl, že komunikace není určena pro průjezd. Při používání jako průjezdní komunikace by poté sloužila jako náhradní spojení, např. v době dopravní špičky by nahrazovala ulici Formanskou.
Zastupitelé udělili slovo přítomným hostům:
Paní Floriánová uvedla, že komunikace je účelová, a navrhla její úpravu na jednosměrnou komunikaci od ulice Pod Napětím s dodatkovou tabulkou pro koho je vjezd určen. Dle dopravního úřadu není zkolaudovaná. Přístup na komunikaci chce omezit a zpřístupnit pouze majitelům pozemků, kteří tam bydlí. Parametry na jednosměrnou komunikaci jsou vyhovující.
Pan Limberský navrhl vybudovat cestu pod valem. Manželé Limberští podali žádost na MHMP o možnost odkupu s tím, že komunikaci budou vlastnit a budou se o ni starat. Starosta uvedl, že pozemek parc. č. 247/8 se kupoval, aby sloužil občanům pro bezpečný průchod. Bylo by vhodné řešit komunikaci pod valem tak, aby byla pro majitele pozemků, a bezpečný průchod pro pěší přes pozemek 247/8 zachovat.
Ing. Ranoš uvedl, že kdyby byl pozemek široký 5 m, tak by šlo zrealizovat komunikaci, nicméně takto se tam jízdní pruh a pás pro pěší nevejdou a tudíž není možné komunikaci realizovat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí se zatříděním komunikace na pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic jako veřejně přístupné účelové komunikace s pojezdem motorových vozidel s jednosměrným provozem.

Pro: Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

b) Prodej pozemku parc. č. 235/6 k. ú. Újezd u Průhonic
Manželé Limberští podali žádost o odkup části valu pro vybudování komunikace.
Stavební výbor navrhuje nesouhlasit s odkupem a doporučuje část pozemku upravit na komunikaci a následně ji předat městské části. Nicméně v tomto případě to stavební úřad nedovolí zkolaudovat jako komunikaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí
a) s prodejem pozemku parc. č. 235/6 (trvalý travní porost) v k. ú. Újezd u Průhonic, a to z důvodu zachování přístupu k patě zemního ochranného valu pro údržbu,
b) s prodejem části pozemku parc. č. 235/2 (ostatní plocha) v k. ú. Újezd u Průhonic, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy
2) ukládá starostovi projednat se žadateli Ing. Pavlem Limberským a Monikou Limberskou Ciprysovou, ------, možnost výstavby veřejně přístupné účelové komunikace na částech pozemků parc. č. 235/6 a 235/2 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Pro: Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru, na kterém byly dne 14. 6. 2017 projednány body týkající se úpravy rozpočtu k 06/2017, návrhu jednacího řádu finančního výboru, žádosti MŠ Formanská o souhlas zřizovatele s realizací projektu: Šablony MŠ Formanská a namátkové kontroly pokladních dokladů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 6. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 06/2017
Předseda výboru Mgr. Kopp informoval o úpravách rozpočtu k 06/2017. Jednotlivé přesuny na položkách odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 06/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Jednací řád finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o návrhu jednacího řádu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád finančního výboru.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o předfinancování projektu – MŠ Formanská – Šablony
Ředitelka MŠ Formanská, Bc. Jitka Svátková, představila projekt, který bude zahájen od září a následně se začne financovat.
Starosta uvedl, že zastupitelstvo MČ stejný projekt již v minulosti podpořilo i pro MŠ Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje žádost ředitelky MŠ Formanská Bc. Jitky Svátkové s předfinancováním projektu „Formanská – Šablony“ na poskytnutí návratné finanční částky ve výši 254 172 Kč, pro rok 2017 částku ve výši 100 588 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o zasedání výboru stavebního a pro životní prostředí, které se konalo dne 14. 6. 2017.
Ing. Ranoš okomentoval průběh přípravy zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory. Byla předložena kompletní zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky. Zástupce zpracovatele Bc. Vébr vysvětlil některé detaily budoucího smluvního vztahu, obchodní podmínky, nájemní smlouvu a další.
Ing. Hakl upozornil, že v únoru zaslal společně s Mgr. Koppem a JUDr. Fialou připomínky k zadávací dokumentaci s tím, že skladba 120 lůžek pro těžce postižené a 8 pro ostatní, jim nepřipadá vhodná. Nesouhlasí s tím, aby tato skladba byla schválena a zároveň uvádí, že je to velká investice, která zaváže zastupitelstvo po volbách.
Paní Draštíková měla původně též stejnou připomínku ohledně skladby, nicméně nyní tuto skladbu schvaluje s tím, že by bylo vhodné to takto ponechat a výtěžek z nájmu nabídnout našim seniorům v podobě mobilní služby, kterou využije mnohem víc obyvatel městské části, kteří chtějí zůstat ve svých domovech a zároveň využijí mobilní pečovatelské služby.
JUDr. Fiala je přesvědčen, že je to celé pouze výdělečná činnost developera, není to projekt určen pro naši městskou část, ale pro mnohem větší obce a města. Stavba bude stát na městském pozemku a financovat ji bude MČ a MHMP. Na začátku s projektem souhlasil, nicméně neznal všechny informace, a žádá ostatní zastupitele, aby se na projekt podívali objektivně a uvážili prospěšnost projektu pro MČ. Dále uvedl, že souhlasí s paní Draštíkovou ohledně možnosti v budoucnu zřídit mobilní pečovatelskou službu určenou obyvatelům naší městské části.
Ing. Ranoš projekt podpořil s tím, že se jedná o projekt, který není určený pro bydlení, což je v naší městské části vítáno.
Mgr. Kopp uvedl, že to vidí jako byznysovou záležitost, která není určena pro MČ.
Pan Křížek uvedl, že všechny projekty kolem nás, není myšleno v naší MČ, jsou byznysové. Budova zůstane majetkem městské části, provozovatel se dá kdykoliv změnit s tím, že až bude stavba finančně vypořádána, bude možno s ní naložit dle nejlepšího uvážení i pro budoucí zastupitelstvo.
Ing. Pleskač představil projekt z pohledu developera s tím, že v počátku to byl byznys, který dnes přešel do bezúročné půjčky od MHMP na 20 let. MČ bude mít roční příjem za pronájem, který je možno použít pro další investice.
Starosta přečetl souhrn všech dosavadních usnesení zastupitelstva týkajících se Domova seniorů:
- Zápis č. 2/2016 ze dne 24. 2. 2016, bod č. 8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
- Zápis č. 3/2016 ze dne 23. 3. 2016, bod č. 5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
- Zápis č. 9/2016 ze dne 23. 11. 2016, bod č. 6 a) Dům seniorů – schválení vypsání veřejné zakázky a bod 6 b) Dům seniorů – cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
- Zápis č. 10/2016 ze dne 14. 12. 2016, bod č. 4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
V rámci projednávání jednotlivých usnesení byly zastupitelům předloženy všechny dostupné informace o investičním záměru.

V 18.35 hodin odešel JUDr. Fiala.

9 a) Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory – zadávací dokumentace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypsání výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na službu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“,
2) schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na službu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“,
3) schvaluje nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti a o vzájemné spolupráci při provozování připravovaného Domova pro seniory,
4) ukládá starostovi zapracovat právní stanovisko k návrhu nájemní smlouvy za účelem provozování domova seniorů,
5) schvaluje komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na službu s názvem „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“ v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná, Pavla Pitrmanová,

6) schvaluje komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu s názvem „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“ v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk, Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná
náhradníci – Hana Petrová, Ing. Zdeněk Hromádka, Lenka Lorencová, Ivan Křížek, Pavla Pitrmanová.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová
Proti: Hakl, Kopp
Návrh byl přijat.

V 18.38 hodin odešla paní Draštíková a pan Ing. Hakl.

Starosta navrhl bod 9 e) „Návrh na pořízení změny územního plánu“ přesunout a zařadit jako bod 9 b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

V 18.40 hodin přišla paní Draštíková a pan Ing. Hakl.

9 b) Návrh na pořízení změny územního plánu – území mezi D1 a Formanskou
Pan Novák, zástupce firmy zmocněné k podání žádosti, vysvětlil důvody podání žádosti o návrh na pořízení změny územního plánu. Současně navrhl přerušení projednávání žádosti a uvedl, že dopracují urbanisticko-architektonickou studii k území, kterého se týká změna ÚP.
Podle usnesení zápisu č. 9/2017, bod č. 10 se doplňuje text:
Ing. Hakl oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť je spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků a mohlo by se tedy jednat o střet zájmů.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu z funkce OP na funkci SV-D dle návrhu, který dne 22. 5. 2017 zaslala společnost A-Z Global Trade s.r.o., Varšavská 715/36, Praha 2, z důvodu, že nebyla doložena studie zástavby a dopravní obsluhy území.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Kopp, Ranoš, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod 9 f) „Bytové domy Catha I a Catha II“ přesunout a zařadit jako bod 9 c).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9 c) Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR
Ing. Ranoš shrnul kompletně vývoj přípravy stavby bytového domu Catha. V rámci požadovaných změn stavby je investor připraven k součinnosti projekt upravit v rámci požadavků zastupitelstva městské části.
Starosta uvedl, že v další fázi je nutná příprava plánovací smlouvy, kde budou uvedeny všechny podmínky a cena za bytový a nebytový prostor.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s umístěním bytového domu CATHA I, komunikací a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 214/4 v k. ú. Újezd u Průhonic, dle celkového situačního výkresu předloženého 13. 5. 2017,
2) souhlasí s umístěním provizorního napojení chodníku na stávající chodník ulice Formanská na pozemku parc. č. 214/3 v k. ú. Újezd u Průhonic, dle celkového situačního výkresu předloženého 13. 5. 2017,
3) požaduje navrhnout nový chodník podél bytových domů CATHA I a CATHA II tak, aby příčný profil přilehlé části ulice Formanská byl v celé délce stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + nový chodník cca 2,2 m),
4) ukládá starostovi zaslat toto usnesení žadateli.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl v 19.45 hodin přestávku 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9 d) Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes EXIT 4 – technická studie
Ing. Ranoš představil bod, zaměřil se na EXIT a požaduje doplnění informací od společnosti VPÚ.
Podle usnesení zápisu č. 9/2017, bod č. 10 se doplňuje text:
Ing. Hakl uvedl, že křižovatka je vysoce kapacitní, bude na ni napojena Vestecká spojka a přilehlé plánované komerční zóny a v případě propojení Exitu a ul. Formanské by sice tato stavba pomohla MČ v přímém napojení na nadřazenou komunikační síť, ale zároveň zde hrozí nebezpečí nárůstu dopravy i na místních komunikacích.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) požaduje
- odpověď VPÚ DECO Praha, a. s. na připomínky MČ Praha – Újezd (usnesení č. 4 z 2. zasedání ZMČ Praha – Újezd ze dne 15. 2. 2017),
- zajistit stálou účast zástupců MČ Praha – Újezd na výrobních výborech, svolávaných k projektové přípravě stavby,
- doplnit odůvodnění změny resp. zkapacitnění stavebně technického řešení Exitu 4 oproti EIA,
- doplnit dopravně inženýrské podklady (výpočty dopravních zátěží),
- doplnit protihluková opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094,
- doplnit prostupnost Exitu 4 pro pěší a cyklisty, požadovanou závazným stanoviskem EIA, včetně napojení do Severozápadní komerční zóny Průhonice,

2) ukládá starostovi zaslat toto usnesení společnosti VPÚ DECO Praha, a. s.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Kopp, Ranoš, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

9 e) Odkoupení částí pozemků parc. č. 621/1 a 397 k. ú. Újezd u Průhonic
Paní Petržílková podala žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 621/1 a parc. č. 397. U pozemku parc. č. 621/1 jde o výměru cca 8 m2, ale jedná se o břeh u Návesního rybníka, kde jsou osázeny jehličnany. U pozemku parc. č. 397 jde o výměru cca 94 m2, je to přístupová cesta nejen na pozemek ve vlastnictví žadatelky, ale také přístupový prostor k rybníku, jsou tam též vysázeny jehličnany.
Prodejem by městská část přišla o přístup k rybníku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí s prodejem částí pozemků parc. č. 621/1 (vodní plocha) a parc. č. 397 (ostatní plocha) v k. ú. Újezd u Průhonic dle žádosti, kterou dne 29. 5. 2017 podala Eliška Petržílková,....., a to z důvodů zachování přístupu k Návesnímu rybníku,
2) ukládá starostovi zaslat toto usnesení žadatelce.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pavel a Martina Brabcovi
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla schválena ZMČ dne 22. 3. 2017, byl vypracován geometrický plán vymezující věcné břemeno chůze a jízdy po okrajích pozemků parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic, ve prospěch městské části Praha-Újezd, s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem --------, a to bezúplatně. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je vyznačen v geometrickém plánu č. 1248–59/2017, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 214/12 k. ú. Újezd u Průhonic, ve prospěch městské části Praha-Újezd, s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4, a to bezúplatně. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je vyznačen v geometrickém plánu č. 1248–59/2017, který je nedílnou součástí uvedené smlouv,
3) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) a 2) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – Luboš Polák
V rámci zajištění přístupu k Návesnímu rybníku je nutné uzavřít s majiteli pozemků parc. č. 619/1 a 620 k. ú. Újezd u Průhonic věcné břemeno chůze a jízdy.
Stejně tak pro zajištění přístupu k výše uvedeným pozemkům je nutné uzavřít s majiteli věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek ve svěřené správě MČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 619/3 k. ú. Újezd u Průhonic ve prospěch spoluvlastníků:
Křivohlavá Bohumila, -------- ,
Kulhavý Miloslav, -----------,
Květoňová Jaroslava, --------,
Polák Luboš, ----------,
a to bezúplatně. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je vyznačen v geometrickém plánu č. 1259–60/2017, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 620 a 619/1 k. ú. Újezd u Průhonic ve prospěch městské části Praha-Újezd se spoluvlastníky:
Křivohlavá Bohumila, ----------,
Kulhavý Miloslav, -----------,
Květoňová Jaroslava, --------,
Polák Luboš, -----------,
a to bezúplatně. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je vyznačen v geometrickém plánu č. 1259–60/2017, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy,
3) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) a 2) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Výběr zpracovatele studie proveditelnosti „Rekonstrukce Proutěná“
Dne 6. 6. 2017 byla vypsána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách na vypracování studie proveditelnosti na akci „Rekonstrukce Proutěná“. Byly osloveny čtyři firmy – Ing. Tomáš Hocke, DIPRO, spol. s r. o., Astra projekt, s. r. o., a AGA Letiště, s. r. o.
Nabídka společnosti Astra projekt, s. r. o., byla vyhodnocena jako nejvhodnější s cenovou nabídkou ve výši 170 200 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí protokol o vyhodnocení veřejné zakázky na vypracování studie proveditelnosti na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“ ze dne 16. 6. 2017,
2) schvaluje nejvýhodnější nabídku od ASTRA projekt, s. r. o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 242 27 820 za celkovou částku ve výši 170 200 Kč bez DPH,
3) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností ASTRA projekt, s. r. o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 242 27 820.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Výběr dodavatele na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu ZŠ Formanská
Dne 25. 5. 2017 obdržela MČ nabídku na výkon autorského dozoru pro stavbu ZŠ Formanská.
Nabídka je od autora projektové dokumentace Ing. Lukáše Abrhama, nabídková cena je 160 000 Kč, autorský dozor bude trvat po celou dobu stavby, tedy 8 měsíců od předání staveniště.
Pan Ing. Hakl předem oznámil, že s Ing. Abrhamem občas spolupracuje, tedy nebude v tomto bodě hlasovat, z důvodu možného střetu zájmů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí nabídku Ing. Lukáše Abrhama ze dne 25. 5. 2017,
2) schvaluje nabídku Ing. Lukáše Abrhama, Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČ: 668 64 631 na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu ZŠ Formanská za celkovou cenu ve výši 160 000 Kč bez DPH,
3) ukládá starostovi uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Lukášem Abrhamem, Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČ: 668 64 631.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Kopp, Ranoš, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Výběr poskytovatele právních služeb pro MČ
Dne 30. 5. 2017 byla vypsána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, na poskytování právních služeb pro MČ. Osloveni byli JUDr. Karel Fiala, Felix a spol., AK Erhartová, Vítek & Partners, Mgr. Tomáš Dungl a Mgr. Karel Fischer.
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka Mgr. Karla Fischera, s odměnou ve výši 1 400 Kč za každou započatou hodinu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí protokol o vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování právních služeb pro MČ ze dne 13. 6. 2017,
2) schvaluje nejvýhodnější nabídku od Mgr. Karla Fischera, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČ: 662 55 767 za smluvní částku ve výši 1 400 Kč bez DPH za každou započatou hodinu,
3) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Karlem Fischerem, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČ: 662 55 767.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Prodej úklidového stroje
V rámci prodeje úklidového stroje byl vypracován znalecký posudek, kde byla stanovena hodnota stroje na 48 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr prodeje úklidového stroje za cenu 48 000 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 66–14/2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Žádost o příspěvek na nákup interaktivní tabule – ZŠ Ke Kateřinkám
Dne 24. 5. 2017 městská část obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč na vybavení třídy interaktivní tabulí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši maximálně 100 000 Kč na vybavení třídy interaktivní tabulí,
2) schvaluje finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč pro ZŠ Ke Kateřinkám na vybavení třídy interaktivní tabulí.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Kopp, Ranoš, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Kapela, s. r. o.
Městská část Praha-Újezd uzavřela dne 1. 12. 2016 smlouvu o dílo s firmou KAPELA, s. r. o., 25401 Jílové u Prahy, Okrouhlo 206, IČ 27648516. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ v rozsahu daném soupisem stavebních prací, který obsahuje tyto hlavní činnosti – průseky, prořez a probírky, založení trávníku, mobiliář – zemní práce, zpevněné cesty.
Termín dokončení plnění předmětu díla je 29. 6. 2017. Založení trávníku je před létem technologicky nevhodné a z tohoto důvodu bylo doporučeno pro tyto práce posunout termín dokončení do 31. 10. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený se společností KAPELA, s. r. o., Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy.
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 dle odst. 1) tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Kopp, Ranoš, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

18. Nákup dýchací techniky pro JSDH
Velitel JSDH pan Ivan Křížek uvedl důvody nákupu dýchací techniky, k čemu jsou přístroje důležité a nezbytné. Jedná se o 4 soupravy, včetně příslušenství.
Zároveň informoval o akcích, kterých se JSDH v poslední době účastnila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje nákup dýchací techniky, včetně příslušenství do max. výše 300 000 Kč,
2) ukládá veliteli JSDH Ivanu Křížkovi, aby zajistil nákup přístrojů dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

19. Kulturní a sportovní akce
Starosta informoval o plánovaných kulturních a sportovních akcích na II. pololetí roku 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na II. pololetí 2017 s předpo­kládanými výdaji ve výši 217 000 Kč, dle přílohy č.2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

20. Plán zasedání ZMČ – II. pololetí 2017
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje termíny zasedání ZMČ na II. pololetí roku 2017, a to 31. 8., 20. 9., 18. 10., 22. 11. a 13. 12., zahájení od 17.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

21. Kontrola plnění usnesení
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 5/017 trvá usnesení k bodu 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“.
Ze zápisu č. 3/2017 trvá usnesení k bodu č. 16 „Předání veřejného osvětlení, VO komunikace u MŠ Formanská a VO v ulici K Sukovu“
Ze zápisu č. 9/2016 trvá usnesení k bodu č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 5/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

22. Interpelace – stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
Interpelace nebyla podána.

23. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 31. 8. 2017
Termín příštího zasedání je 31. 8. 2017 od 17.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Referenční list Edikt
Paní Draštíková uvedla, že referenční list pro firmu Edikt za MČ podepsal Ing. Hakl na jejich předtištěném vzoru a naskenované jim zaslal. Nyní se firma Edikt obrátila na MČ a referenční list chce uvést na hlavičkový papír městské části s podpisem starosty. Pan Ing. Hakl uvedl, že reference jim zaslal tak, jak byla domluva se starostou. Firma Edikt bude přes letní prázdniny v budově MŠ instalovat protihlukové podhledy. Tedy až tuto zakázku dokončí, bude jim předán referenční list na hlavičkovém papíře.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace ohledně referenčního listu firmy Edikt.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Cyklozvonění
Ing. Ranoš informoval o žádosti o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2017“, které se bude konat 17. září 2017. Cílem akce je nejen propagovat bezpečnou cyklistickou dopravu v Praze, ale také podpořit aktivní mobilitu obyvatel Prahy a motivovat rodiny s dětmi k častějším cestám na kole po Praze.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč spolku NaKole.cz se sídlem Devonská 3, Praha 5, na podporu akce „Pražské cyklozvonění 2017“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.15 hodin dne 21. 6. 2017.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 6. 2017, 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 6. 2017, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl (do bodu 6), Hrubý (od bodu 2), Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Pitrman Hosté: Vebr, Pleskač (k bodu 2), Morávek (k bodu 6), Korbel (k bodu 7), Draštíková, Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech, na místě byl doplněn předposlední bod.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory – zadávací dokumentace

Starosta předložil kompletní zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“. Zástupce zpracovatele Bc. Vebr vysvětlil některé detaily budoucího smluvního vztahu (3 fáze, bankovní záruka, snížené nájemné při rozběhu provozu, doba trvání nájmu a opce na další období…). 24.2.2016 schválilo ZMČ objednání studie stavby a zadání investičního projektu, včetně časového a finančního plánu, u společnosti SPS správa nemovitostí, s.r.o.. Studie byla předložena 23.3.2016. Před­chozí studie, kterou zpracoval v červenci 2013 atelier DES Praha, s.r.o., byla podkladem pro úpravu územního plánu na pozemku parc.č. 670/8 a pro uzavření dohody s hl. m. Prahou o provedení stavby. 14.12.2016 schvá­lilo ZMČ objednání zadávacích podmínek u společnosti společnost Typaz, s.r.o.. Koncept zadávací dokumentace byl rozeslán před ZMČ 15.2.2017, zastupitelé Hakl, Fiala a Kopp k němu zaslali připomínky.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie

MČ obdržela 24.5.2017 žádost projektanta stavby, společnosti VPÚ DECO Praha, a.s., o vyjádření k technické studii stavby „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ v rozsahu: průvodní zpráva + situace tzv. optimalizované varianty, tj. prstencová křižovatka s mimoúrovňovou turbo okružní křižovatkou typu koleno. Dle studie nejsou jiné resp. předchozí varianty v souladu s ÚP hl.m. Prahy. Severozápadní komerční zóna Průhonice (SZKZ) je napojena stykovou křižovatkou s řízením SSZ. Záměr byl s řadou připomínek schválen ve stavebním výboru 8.2. a v ZMČ 15.2.2017. 1.6.2017 zveřejnilo MŽP souhlasné závazné stanovisko k původnímu stanovisku EIA z 19.10.2012, ve kterém potvrdilo všechny zásadní podmínky pro přípravu, realizaci i provoz záměru. 7.6.2017 projednal technickou studii (se třemi variantami MÚK) Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- Odpověď VPÚ DECO Praha, a.s. na připomínky MČ (usnesení č.4 z 2. zasedání ZMČ Praha – Újezd ze dne 15.2.2017)
- Zajistit stálou účast ZMČ na výrobních výborech, svolávaných k projektové přípravě stavby
- Doplnit odůvodnění změny resp. zkapacitnění stavebně technického řešení Exitu 4 oproti EIA
- Doplnit dopravně inženýrské podklady (výpočty dopravních zátěží)
- Doplnit protihluková opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094
- Doplnit prostupnost Exitu 4 pro pěší a cyklisty, požadovanou závazným stanoviskem EIA, včetně napojení do Severozápadní komerční zóny Průhonice

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.4 – Změna funkce komunikace na pozemku par.č. 247/8

Vlastník pozemků parc.č. 241 a 242 žádá o souhlas se zatříděním průchodu na pozemku parc.č. 247/8 jako veřejně přístupné účelové komunikace s pojezdem motorových vozidel s jednosměrným provozem. Na pozemku parc.č. 247 šířky 3,0–3,6m se nachází živičná komunikace š. 2,0m, umožňující bezpečné pěší propojení náměstí Pod platanem a ulice Pod napětím. Šířka průchodu neodpovídá §12-§14 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (tzv. Pražské stavební předpisy, platné od 1.8.2016). Nejedná se o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty. Dle §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (platné pro území hl.m. Prahy do 31.7.2016) nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení rodinného domu. Ještě dříve platná Vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze stanovovala minimální šířky ulic mezi rodinnými domy na 8m, resp. při jednosměrném provozu 6,5m.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit se zatříděním komunikace na pozemku parc.č. 247/8 jako veřejně přístupné účelové komunikace s pojezdem motorových vozidel s jednosměrným provozem.

Pro: všichni

Bod č.5 – Prodej pozemku parc.č. 235/6

Vlastník pozemků parc.č. 239 a 240 žádá o odkup pozemku parc.č. 235/6 ve správě MČ. Dále žádá hl.m. Prahu o odkup cca 105 m2 sousedního pozemku parc.č. 235/2. Důvodem je zpřístupnění pozemku pro výstavbu rodinného domu. V loňském roce ZMČ opakovaně zamítlo žádost vlastníka o užití pozemku parc.č. 247/8 pro vjezd a umístění přípojek (ve stavebním výboru projednáváno 11.5. a 12.9.2017, v ZMČ 25.5. a 21.9.2017), ze stejných důvodů jako v bodě č.4 tohoto zápisu.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s prodejem pozemku 235/6 a části pozemku parc.č. 235/2 z důvodů zachování přístupu k patě zemního ochranného valu pro údržbu
- umožnit žadateli na výšeuvedených pozemcích výstavbu veřejně přístupné účelové komunikace, která bude převedena do správy MČ

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.6 – Návrh na pořízení změny územního plánu – území mezi D1 a Formanskou

MČ obdržela 22.5.2017 žádost společnosti A-Z Global Trade, s.r.o., zastupující vlastníky pozemků, o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu. Na ploše cca 6,6ha mezi územím OB-C podél Formanské a dálnicí D1 se navrhuje změna z OP (orná půda) na SV-D (území všeobecně smíšené s koeficientem podlažních ploch 0,8). K žádosti nebyla předložena žádná studie ani popis plánované zástavby. Dopravní napojení se předpokládá z ulice Formanská přes plochu OB-C, bez napojení na Exit 4. V širším území byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 změna č.2345/00 (změna 17,3ha z OP a ZMK na SV a S4). Následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků požádal MHMP o nové projednání změny (v ZMČ projednáno 9.12.2013 a 20.1.2014). 30.3.2017 ZHMP neschválilo opravený návrh zadání, čímž bylo pořizování změny č. 2345/00 definitivně zastaveno. Ing. Hakl oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu možného střetu zájmů (jako spoluvlastník jednoho pozemku).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s předloženým návrhem na pořízení změny územního plánu.

Pro: Bezděk, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdrželi se: Drahorád, Hakl

Bod č.7 – Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR

MČ obdržela 13.6.2017 žádost o vyjádření k upravené DÚR novostavby bytových domů CATHA I a CATHA II na pozemcích parc.č. 214/4, 214/5,214/124 a 214/125 v ulici Formanská. Investorem je vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Každý z obou třípodlažních bytových domů má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů a 27 parkovacích stání v objektu. V prodloužení ulice Pastevců, ze které jsou vjezdy do parkingů v 1.PP, se navrhuje 8+12 venkovních stání. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dům CATHA I byl projednáván ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016. Dům CATHA II byl projednáván ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 26.4.2017. K záměru investor předpokládá uzavřít s MČ plánovací smlouvu. Projektant na místě vysvětlil zapracované změny. Z požadavků MČ bylo splněno: chodník podél ulice Formanská, odvodnění vozovky vsakem na pozemku stavby, napojení pěších tras na chodník, alej podél Formanské, rozšíření ploch (zaplocených) předzahrádek, doplnění venkovních stání ve 2.etapě, napojení jižního konce prodloužení ulice Pastevců na plánovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6. Nebylo splněno: doplnění nebytových prostor v části 1.NP domu CATHA II. Vlastník pozemku parc.č. 215/15 v ulici Formanská nesouhlasí s napojením nového chodníku na stávající, projektant navrhuje náhradní trasu. Předseda výboru doporučil ověřit navržený šířkový profil komunikace (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m). Protože materiál byl předložen až na výboru, nepřijal k němu výbor podrobnější usnesení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Odkoupení částí pozemků parc.č. 621/1 a 397

Vlastník rodinného domu K Sukovu 27 žádá o odkup přilehlých částí pozemků parc.č. 621/1 (vodní plocha – břeh Návesního rybníka) a 397 (ostatní plocha – zeleň a dlažba v ulici K Sukovu) o celkové ploše cca 102 m2.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s odkupem, neboť by došlo k omezení přístupu k Návesnímu rybníku.

Pro: všichni


Zápis č. 6/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 19. 6. 2017

Zápis č. 6/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 6. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová
Omluven: Kopp, Hakl, Fiala
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 14,00 hodin dne 19. 6. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 5 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Jana Draštíková a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – rozhodnutí o vyloučení
Výběrového řízení, které proběhlo od 15. 3. do 20. 4. 2017, se zúčastnily dvě společnosti:
1. DAKA Stav, s. r. o., s nabídkovou cenou 15 482 000 Kč bez DPH a termínem dodání 215 dní
2. KAZIKO, a. s., s nabídkovou cenou 17 097 739,24 Kč bez DPH a termínem dodání 182 dní.
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 26. 4. 2017 vzalo na vědomí rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ a schválilo nejvhodnější nabídku od společnosti DAKA Stav, s. r. o.
Společnost DAKA Stav, s. r. o., neposkytla potřebnou součinnost k uzavření Smlouvy o dílo, i přes dvě výzvy, které jí byly zaslány.
Dne 12. 6. 2017 bylo zadavatelem vydáno rozhodnutí o vyloučení společnosti DAKA Stav, s. r. o., jako účastníka zadávacího řízení. Uvedená společnost převzala rozhodnutí a současně se vzdala práva podat námitku proti rozhodnutí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí rozhodnutí o vyloučení účastníka DAKA stav, s. r. o., Luční 1867, 686 03 Staré město, IČO: 262 44 161 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
Po rozhodnutí o vyloučení společnosti DAKA Stav, s. r. o., jako účastníka zadávacího řízení, je nutné uzavřít Smlouvu o dílo se společností KAZIKO, a. s., která podala druhou nejvhodnější nabídku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje druhou nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
2) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054 za celkovou cenu ve výši 17 097 739,24 Kč bez DPH.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.


Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 17. 5. 2017

Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 5. 2017

Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 5. 2017

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: Draštíková (příchod v 17.50 hodin)
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.04 hodin dne 17. 5. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech. Mgr. Kopp navrhuje doplnit program o bod „Plán kontrol finančního výboru na I. pololetí 2017“ a zařadit ho jako bod č. 4 a).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhuje doplnit program o bod „ Vyjádření k odvolání zástupce starosty MČ Praha – Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhuje doplnit do bodu Různé za b) „Vyjádření k úplatnému převodu pozemku parc. č. 670/6 k.ú. Újezd u Průhonic.“

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Program jako celek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a pan Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Fiala, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Vyjádření k odvolání zástupce starosty MČ Praha – Újezd
Ing. Daniel Hakl předal a přečetl vyjádření ke svému odvolání:
„Respektuji většinové rozhodnutí zastupitelstva městské části. Nic jiného stejně nezbývá. Je to rozhodnutí kopírující stávající rozložení sil na radnici po vyloučení „Sousedů“ z koalice. Rozhodnutí 5 zastupitelů z 9. Je to především vyvrcholení názorových neshod.
Důvody uvedené v textu přečteném a předaném na minulém jednání zastupitelstva uznávám. Uznávám, že mám jiné názory na územní rozvoj městské části, na dopravní řešení, na výstavbu domova seniorů, sjezdovky atd. A myslím, že i celkově obecně mám často jiný názor.
To je ale přece princip demokratické společnosti. Respekt k jinému názoru, diskuse, společné nalézání řešení. Mít různé názory obohacuje společnost.
Úkolem zvolených zástupců je respektovat zájmy městské části a jejich občanů a za veřejné peníze se snažit lidem nabídnout kvalitu a nespokojit se s průměrností.
Připomínám slib, který jsme všichni složili. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejich občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Jako důvod mého odvolání je také uváděna častá nepřítomnost na úřadě. Uvědomme si, že přítomnost či nepřítomnost není to samé jako činnost a nečinnost. Upozorňuji, že funkce uvolněného zastupitele není zaměstnaneckým poměrem dle zákoníku práce, ale že se na ni pouze přiměřeně vztahují některá jeho ustanovení, a to jen v případě, že je to v zákoně výslovně uvedeno. Zastupitel (ani uvolněný) žádnou pracovní dobu nemá. Vykonává svou funkci 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V tomto smyslu bylo zdůvodnění mého odvolání nesprávné a nepravdivé.
Nadřízeným zástupce starosty je potom zastupitelstvo jako kolektivní orgán.
Povinnosti, které mi byly uloženy zastupitelstvem, jsem vždy splnil.
Daniel Hakl, zastupitel MČ Praha-Újezd za sdružení nezávislých kandidátů Sousedé“

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí vyjádření k odvolání zástupce starosty MČ Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru
a) Zápis z jednání finančního výboru
Předseda výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru, na kterém byly dne 11. 5. 2017 projednány body týkající se požadavku účetní MŠ Formanská o revokaci usnesení zápisu č. 7/2016 (účtování provozního příspěvku MŠ Formanská), o revokaci usnesení zápisu č. 3/2017 (přerozdělení hospodářského výsledku do fondů) a žádost o ponechání zůstatku z provozního příspěvku za rok 2016.
Dále finanční výbor projednával úpravy rozpočtu ke květnu 2017.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 5. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Plán kontrol finančního výboru na I. pololetí 2017
Předseda výboru Mgr. Kopp předložil plán kontrol finančního výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán kontrol finančního výboru na I. pololetí roku 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 05/2017
Předseda výboru Mgr. Kopp informoval o úpravách rozpočtu k 05/2017. Jednotlivé přesuny na položkách odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 05/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Revokace usnesení
- bod č. 7 ze zápisu č. 7/2016
- bod č. 5 ze zápisu č. 3/2017
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o žádosti účetní Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje revokaci usnesení zápisu č. 7/2016 ze dne 21. 9. 2016 bod č. 7 – Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská,
2) schvaluje revokaci usnesení zápisu č. 3/2017 ze dne 22. 3. 2017 bod č. 5 – Přerozdělení hospodářského výsledku do fondů.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. MŠ Formanská
- ponechání zůstatku provozního příspěvku z roku 2016
Mgr. Kopp informoval o žádosti Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ponechání zůstatku z provozního příspěvku za rok 2016 příspěvkové organizaci MŠ Formanská. MŠ Formanská může z těchto prostředků použít na mzdové náklady částku až do výše 50 tis. Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
- revitalizace Milíčovských kopců – anketa
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o zasedání výboru stavebního a pro životní prostředí, které se konalo dne 10. 5. 2017. Uvedl, že výbor se zabýval revitalizací Milíčovských kopců, včetně vývoje záměru revitalizace až po schválení zhotovitele prací, dále Studií využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017, kde výbor shrnul co je a není součástí studie, a vyhodnocením ankety týkající se jednotlivých záměrů a prvků navrhovaných Studií využitelnosti Milíčovských kopců. Stavební výbor doporučil respektovat výsledky ankety. Ing. Ranoš dále informoval, že vlastní anketu, jen k záměru sjezdovky a vleku, zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd.
Ing. Ranoš udělil slovo referentce úřadu Ing. Novotné, která anketu zpracovávala.
Ing. Novotná stručně informovala o „vzniku ankety“ a dále prezentovala výsledky ankety pomocí grafů s vyznačením hlasů pro, proti a jiný názor pro každý navrhovaný prvek:
- dne 27. 3. 2017 byl rozeslán návrh dotazníku k využití Milíčovských kopců všem zastupitelům s termínem pro náměty a připomínky do 30. 3. 2017
- začátkem dubna (3. 4. – 4. 4.) byl dotazník distribuován spolu s Klíčem do schránek obyvatelům MČ a současně byl na webových stránkách vytvořen dotazník v elektronické podobě, ve kterém byl umístěn odkaz na anketu společně s celou studií
- termín ukončení ankety byl 28. 4. 2017
- celkový počet hlasujících byl 1590, z toho bylo 465 obyvatel městské části Praha – Újezd
- z 11 uvedených prvků bylo kladně ohodnoceno pouze piknikové sezení
Současně s anketou úřadu byla v okolních základních a mateřských školách rozdána anketa, kterou pořádal SDH a která byla zaměřena pouze na realizaci sjezdovky – bylo odevzdáno celkem 332 hlasovacích lístků (pro bylo 264 a proti 68 hlasujících).

Probíhá diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala žádá Ing. Ranoše, aby zastupitelům zopakoval, co se na výboru stavebním a pro životní prostředí projednávalo, o čem anketa byla a jaký bude další postup.
Ing. Ranoš uvedl, že stavební výbor se zabýval především tím, co předcházelo samotné anketě, byl primárně svolán k objasnění současné situace a ke shrnutí historického vývoje revitalizace. Výsledkem jednání výboru je doporučení respektovat výsledky ankety.
Ing. Hakl doporučuje plně respektovat výsledky ankety, kterou pořádala městská část a nezabývat se anketou pořádanou Sborem dobrovolných hasičů. Dále požaduje předložit detailní plán týkající se dokončení revitalizace, jeho projednání stavebním výborem a následně i zastupitelstvem. Dále uvedl, že revitalizace je v rozporu s vydaným povolením o kácení dřevin a vznesl dotaz, podle jakého povolení se provádělo kácení v roce 2015.
Konstatoval, že na kopcích je nepořádek, neodvezené větve, nekvalitní mlatové cesty, není označeno staveniště, není plán organizace výstavby, není dodržována bezpečnost práce a bezpečnost provozu.
Starosta uvedl, že mlatové cesty budou ve svazích kopců do konce června vyasfaltovány. Dále osloví dodavatele stavby s dotazem, proč není označeno staveniště.
Pan Křížek, jako organizátor ankety za Sbor dobrovolných hasičů, uvedl, že cílovou skupinou ankety byly děti předškolního a školního věku navštěvující okolní školy. Milíčovské kopce neslouží pouze obyvatelům naší městské části, ale i širokému okolí. SDH respektuje anketu městské části.

V 17.50 hodin přišla paní Draštíková.

Zastupitelé předali slovo přítomné veřejnosti.
- neumisťovat žádné prvky, ale opravit stávající asfaltové cesty za použití finančních prostředků získaných z dotace
- větve od vymýcených stromů jsou neuklizené, více než 1 rok leží na kopcích
Starosta uvedl, že větve se průběžně odklízejí.
Zastupitelé se shodli, že budou hlasovat o jednotlivých bodech tak, jak byly projednávány ve Výboru stavebním a pro životní prostředí dne 10. 5. 2017.

9 a) Zápis z jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9 b) Revitalizace Milíčovských kopců
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí postup revitalizace Milíčovských kopců,
2) ukládá starostovi vypracovat detailní plán údržby a výsadby zeleně a předložit ho na zasedání zastupitelstva v říjnu 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9 c) Studie využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí studii využitelnosti Milíčovských kop­ců.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9 d) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – anketa
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí výsledky ankety týkající se Studie využitelnosti Milíčovských kopců,
2) schvaluje respektování výsledků proběhlé ankety na Studii využitelnosti Milíčovských kopců,
3) ukládá zveřejnění výsledků ankety a Studie využitelnosti Milíčovských kopců na webových stránkách městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Námitka Ing. Hakla
- zápis č. 4/2017 – bod č. 16
Ing. Hakl podal 4. 5. 2017 námitku proti zaslanému zápisu č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 26. 4. 2017. Žádá, aby v bodě č. 16 bylo doplněno, že předaná interpelace byla přečtena a text interpelace, resp. samotná interpelace byla součástí zápisu ze ZMČ.
Ověřovatelky zápisu č. 4/2017 paní Petrová a Draštíková uvedly, že zápis v bodě č. 16 obsahuje informace srozumitelné pro občany, dále předpokládaly, že interpelace současně s odpověďmi starosty bude zveřejněna v zápisu č. 5/2017.
Přesto námitku přijímají jako oprávněnou a interpelace Ing. Hakla bude do zápisu č. 4/2017doplněna o text: „předaná interpelace byla přečtena a text interpelace, resp. samotná interpelace bude součástí zápisu ze ZMČ“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí námitku pana Ing. Hakla k bodu č. 16 k zápisu č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017,
2) souhlasí s doplněním interpelace „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“ do zápisu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 4/2017 trvá usnesení k bodu č. 7 „Výběrové řízení ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby“.
Ze zápisu č. 4/2017 trvá usnesení k bodu č. 11 b) „Lokalita U Lesa 2“, č. 11 c) „Autobusové zastávky“ a 11 d) „MŠ Formanská – akustika“.
Ze zápisu č. 4/2017 trvá usnesení k bodu č. 14 „Oznámení MČ Praha 11 – časopis Klíč“
Ze zápisu č. 3/2017 trvá usnesení k bodu č. 16 „Předání veřejného osvětlení, VO komunikace u MŠ Formanská a VO v ulici K Sukovu“
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.
Ze zápisu č. 9/2016 trvá usnesení k bodu č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Interpelace jako stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
Starosta předal a přečetl odpověď na interpelaci Ing. Hakla ze zápisu č. 4/2017 s názvem „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“.

Odpověď na interpelaci Ing. Daniela Hakla „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“

Vážený pane Hakle, na základě dotazů, které byly předloženy na pravidelném zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 26. 4. 2017 v bodě č. 16 Interpelace, Vám odpovídám následovně:
V období od 3. 11. 2014 do 26. 4. 2017 jste byl uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha – Újezd, vykonával jste placenou funkci zástupce starosty a měl jste přístup ke všem informacím, které jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha – Újezd. Vaše položené otázky svědčí o tom, že jste nejevil zájem o práci placeného uvolněného člena zastupitelstva. Váš nezájem se projevoval i Vaší častou absencí.
Položené otázky a odpovědi:

1) Na základě jakých povolení bylo toto kácení povoleno?
Na základě Rozhodnutí o povolení pokácení stromů ve smyslu § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. j. 01392/2016 ze dne 5. 12. 2016, vypracoval Ing. Pavel Staněk, oprávněná úřední osoba.

2) Proč je kácení povoleno přesně v ploše sjezdovky a zásobovací nádrže dle studie využitelnosti, která nebyla odsouhlasena ZMČ?
V rozhodnutí o povolení ke kácení č. 01392/2016 je s rozšířením svahu počítáno. Zpracovatel studie využitelnosti Milíčovských kopců se seznámil s povoleným kácením a v plochách určených ke kácení navrhl umístění vodního rezervoáru a sjezdovky.

3) Proč došlo ke kácení a přípravě sjezdovky bez toho, aby se občané mohli vyjádřit v probíhající anketě? Anketa nebyla ještě ukončena.
Kácení bylo povoleno rozhodnutím č. 01392/2016 ze dne 5. 12. 2016 ještě před zadáním studie. Zpracování studie se objednávalo 18. 1. 2017.

4) Kdo vydal pokyny ke kácení?
Václav Drahorád, starosta.

5) Kdo kácení provedl a z jakých zdrojů bylo financováno?
SDH, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

V Praze dne 17. 5. 2017 Václav Drahorád, starosta

13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 21. 6. 2017
Termín příštího zasedání je 21. 6. 2017 od 17.00 hodin.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
proti: Kopp, Fiala
zdržel: Hakl, Ranoš
Návrh byl přijat.

Mgr. Kopp navrhuje termín příštího zasedání dne 21. 6. 2017 od 18.00 hodin.

pro: Kopp, Fiala, Hakl, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

b) Vyjádření k úplatnému převodu pozemku parc. č. 670/6 k.ú. Újezd u Průhonic
Starosta informoval o žádosti MHMP o sdělení stanoviska k úplatnému převodu parc. č. 670/6. Společnosti Navetina, a. s., Tempus Investment, a. s. a JUDr. Červenka žádají o úplatný převod předmětného pozemku za účelem sjednocení vlastnické držby pro budoucí celkové urbanistické řešení lokality.
Starosta uvedl, že městská část požádala na pozemku parc. č. 670/6 o změnu funkčního využití plochy na funkci veřejné vybavení, za účelem možného umístění základní devítileté školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 670/6 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o získání dotace
Starosta informoval, že městská část získala dotaci z EU oblast životního prostředí ve výši 1 220 406 Kč. Dotace je určena na prevenci vzniku odpadů, konkrétně na nákup kompostérů a štěpkovače. Městská část již eviduje žádosti občanů o kompostéry.

d) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
- Májová veselice – 27. 5. 2017 na náměstí v Újezdu
- Dětský den – 16. 6. 2017 v areálu SK Újezd
- Pivní slavnosti – 16. 6. 2017–17. 6. 2017 v areálu SK Újezd
- Prd-cup – 17. 6. 2017
- 80. výročí založení SK Újezd a Prokopská pouť – 24. 6. 2017–25. 6. 2017

e) Klestí v Milíčovském lese
Paní Draštíková žádá, aby úřad vyzval Lesy hlavního města Prahy k úklidu Milíčovského lesa od klestí.

f) Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí 2017
Tajemník úřadu žádá zastupitele, aby na příštím jednání zastupitelstva navrhli termíny zasedání zastupitelstva na II. pololetí 2017.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.55 hodin dne 17. 5. 2017.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 5. 2017, 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 5. 2017, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk Omluveni: Šturmová Hosté: Draštíková, Hromádka, Křížek, Bezpalec, Jandourková, Pospíchalová, Svatošová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech s tím, že navrhuje hlavní bod rozdělit na tři samostatné.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2a – Revitalizace Milíčovských kopců

Jedná se o probíhající sadové a terénní úpravy, spočívající zejména v probírkách keřových a stromových skupin. Záměr byl poprvé schválen usnesením č.6 zápisu ZMČ č.3/2014 z 24.3.2014, kdy byl pro účely žádosti o dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschop¬nost vypracován i položkový rozpočet. Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 potvrdil sdělením ze dne 19.3.2014, že revitalizace území (probírky stávajících porostů, založení nových trávníků, ohumusování, umístění běžného mobiliáře a nová výsadba) nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu. Zadání prací bylo nakonec schváleno usnesením č.7 zápisu ZMČ č.9/2016 z 23.1.2016, po přidělení finančních prostředků z rozpočtu HMP. Předtím prováděli práce v menším rozsahu údržbáři MČ a členové SDH Praha – Újezd. Revitalizace a úklid území bude dokončena v červnu. Na prostřední kopec budou doplněny stoly s lavicemi a odpadkové koše. Na podzim se předpokládá dokončení probírek a výsadba ovocných stromů, ve spolupráci s Dendrologickou zahradou. Předseda výboru shrnul projednávání záměru v ZMČ: 24.3.2014 – schválení žádosti o dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschop¬nost (dále OPPK), prioritní osa životní prostředí, oblast podpory revitalizace a ochrana území na „Revitalizaci poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ územního terénního útvaru Milíčov (dále UTÚM) a spoluúčasti MČ ve výši 459.167,– Kč (hlasování 7/0/0) 23.6.2014 – schválení výběrového řízení na dodavatele prací a TDI (hlas. 6/0/0) 18.9.2014 – schválení nové žádosti o dotaci z OPPK a spoluúčasti MČ (hlas. 8/0/0) a nového výběrového řízení na dodavatele prací a TDI (hlas. 8/0/0), úprava rozpočtu (mj. poprvé samostatná výdajová položka UTÚM 100.000,– Kč, hlas. 8/0/0) 18.3.2015 – schválení rozpočtu na rok 2015 (výdaje UTÚM 300.000,– Kč, hlas. 9/0/0) 20.1.2016 – schválení rozpočtu na rok 2016 (výdaje UTÚM 225.000,– Kč, hlas. 9/0/0) 19.10.2016 – info o dotaci 2.500.000,– Kč z rozpočtu HMP, schválení záměru revitalizace, zhotovitele výběrového řízení (Typaz, s.r.o.) a zpracování studie využitelnosti (hlas. 8/0/0), 23.11.2016 – schválení zhotovitele prací (Kapela, s.r.o., cena 1.822.840,– Kč + DPH, hlas. 9/0/0) 25.1.2017 – žádost o svěření pozemků (cca západní poloviny UTÚMu, východní část je již ve správě MČ, hlas. 8/0/0), schválení rozpočtu na rok 2017 (výdaje UTÚM 400.000,– Kč, hlas. 9/0/0)

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.2b – Studie využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017

Jedná se o náměty na možné další využití území. Studie byla objednána na základě usnesení č.3 zápisu ZMČ č.8/2016 z 19.10.2016 a předložena ZMČ 22.3.2017. V dis­kuzi byl probrán mj. obsah dopisu Otázky ke konceptu revitalizace Milíčovských kopců. Dále byly vysvětleny souvislosti mezi probíhající revitalizací a novými návrhy. Území Milíčovských kopců je dle platného ÚP ve funkční ploše SO1,3 – přírodní a částečně urbanizované rekreační plochy. Dále je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Záměr sjezdovky a lyžařského vleku podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební objekty navrhované studií využitelnosti (zpevněné cesty, lávky, rozhledna, vlek, studna/vrt, nádrž, osvětlení, objekty zázemí, přípojky vody, kanalizace a elektro…) vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Studie využitelnosti obsahuje pouze prostorové rozvržení navrhovaných prvků, neřeší technické ani ekonomické aspekty (projednání, realizace, provoz, údržba, investiční a provozní náklady…) – toto by bylo řešeno následně jen pro vybrané prvky. Starosta připomněl, že takovéto projekty je vhodné mít předem připravené a projednané pro případné dotační výzvy.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.2c – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – anketa

Na základě usnesení č.11 zápisu ZMČ č.3/2017 z 22.3.2017 zor­ganizovala MČ anketu k jednotlivým záměrům navrhovaným Studií využitelnosti.
Anketní otázky byly zveřejněny 4.4.-2.5.2017 na webu MČ a rozdány s květnovým číslem časopisu Klíč. Studie byla zveřejněna na webu MČ. Celkem hlasovalo 1590 osob, z toho 465 z MČ Praha – Újezd. Většina hlasovala prostřednictvím webu, a to v posledních několika dnech před uzávěrkou. Souhlas (převahu „ano“ nad „ne“) získalo pouze piknikové sezení (937 pro a 617 proti).
Výrazný nesouhlas získal urnový háj (165 pro a 1378 proti), sjezdovka+vlek (315 pro a 1217 proti) a vinohrad (412 pro a 1128 proti). Výsledky obyvatel MČ se neodlišovaly od celkových.
Vlastní anketu jen k záměru sjezdovky a vleku zorganizovalo SDH Praha – Újezd, formou letáků rozdávaných v blízkých ZŠ (Ke Kateřinkám a K Milíčovu) a MŠ (Vodnická, Madolinka a Sulanského). Zde hlasovalo 264 osob (rodičů dětí) pro podporu záměru a 68 proti.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje respektovat výsledky ankety.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

20.4.2017 byla zveřejněna dokumentace o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. Vyjádření lze zasílat do 22.5.2017. Vydání závěrečného stanoviska MŽP, jako podkladu pro pokračování územního řízení, se předpokládá do 6 měsíců.

27.4.2017 ZHMP schválilo harmonogram pořizování nového ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). Odevzdání návrhu MUP se předpokládá 29.9.2017, zpracování VVURÚ (SEA) 02/2018, poskytnutí MUP+VVURÚ městským částem 03/2018, společné jednání 06/2018, veřejné projednání 11/2020, vydání 12/2022 a účinnost od 05/2023.

Proti ÚR na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, vydaném 1.2.2017, podali odvolání čtyři vlastníci dotčených pozemků.

Zapsal: Ranoš


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19.4.2017,18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19.4.2017,18:00–20:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý (od bodu 2), Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Bezděk, Šturmová
Hosté: Pleskač, Smola (k bodu 3), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Areál ledových sportů – územní řízení

27.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Areál ledových sportů, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám“, veřejné ústní jednání bude 18.5.2017. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. K záměru proběhla tzv. velká EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení záměru 23.9., závěr zjišťovacího řízení 17.12.2015, dokumentace 9.3., posudek 20.7., veřejné projednání 18.8. a závěrečné stanovisko 29.9.2016). Dopravně inženýrské podklady z dokumentace EIA předpokládají v ulici Ke Kateřinkám na jižním konci nyní 5200 jízd/den (3000 do centra a 2200 z centra) a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den (5700+4900), což se do roku 2019 má zvýšit na 12700 jízd/den (6800+5900). Areál ledových sportů má generovat 436 jízd/den. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Podat předložené námitky v probíhajícím územním řízení
- Doplnit odůvodnění, v čem se MČ Praha – Újezd považuje za účastníka řízení
- Podat samostatnou žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita U Lesa 2 – územní řízení

28.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o komunikace, retenční nádrž a sítě pro 16 RD. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 20.3. a v ZMČ 22.3.2017. Na základě usnesení ZMČ č.9c zápisu č.9/2016 z 23.11.2016 měla být mezi MČ a investorem uzavřena plánovací smlouva, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, na který proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 3.8.2016, rozhodnutí 3.3.2017) s tím, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání. Proti závěru zjišťovacího řízení podal odvolání spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů. Vyjádření k odvolání lze zaslat do 5 dnů od doručení (na úřední desce MHMP vyvěšeno 13.4.-28.4., tj. do 3.5.2017). Zástupce investora Ing. Pleskač informoval o přerušení územního řízení a o přípravě dalších etap výstavby (v lokalitě Centrum a na ploše severně od ulice Josefa Bíbrdlíka).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Připravit a do ZMČ předložit plánovací smlouvu, řešící celé území záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“
- Do podpisu této plánovací smlouvy nevydávat souhlas MČ pro územní řízení, včetně souhlasu s užitím pozemků MČ pro stavbu.

Pro: všichni

Bod č.4 – Autobusové zastávky

MČ obdržela čtyři cenové nabídky na dodávku nových přístřešků zastávek PID Na Formance, Ke Smrčině a K Sukovu (pro směr do centra), ve dvou variantách – „pevný“ typ, kotvený do základových patek pod dlažbou, a „přenosný“ typ s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch. Přenosný typ se osazuje do štěrkového lože bez nutnosti hlubších výkopů.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje pro všechny tři zastávky použít přenosný typ V2.

Pro: všichni

Bod č.5 – MŠ Formanská – akustika

MČ obdržela tři cenové nabídky na akustické úpravy jídelny MŠ Formanská, ve dvou variantách – jako výměnu části plného SDK podhledu za děrované SDK desky Rigiton, nebo jako doplnění pohltivých obkladů na stěnu (barevné desky Sonit) a na stávající podhled (minerální panely). Podhled Rigiton byl v souladu s PD instalován v místnosti kroužků. Obdobně byly řešeny dodatečné akustické úpravy v sále Domu služeb Vodnická (zavěšené minerální desky Ecophon).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje v jídelně ZŠ a MŠ Formanská použít podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton.

Pro: všichni

Bod č.6 – Bytový dům Catha II – vyjádření k DÚR

MČ obdržela 5.4.2017 žádost o vyjádření k DÚR novostavby bytového domu CATHA II na pozemcích parc.č. 214/5,214/124 a 214/125 v ulici Formanská. Investorem je vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Navrhovaný třípodlažní BD má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v objektu a 7 venkovní stání v prodloužení ulice Pastevců, odkud je také napojen parking v 1.PP. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Téměř totožný BD stejného investora, umístěný severně na sousedním pozemku parc.č. 214/4, byl projednáván ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
- Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m)
- Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí s tím, že likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/5, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
- Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
- Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/4)
- Poloha, výška a šířkové uspořádání prodloužené ulice Pastevců bude upravena tak, aby plynule navazovala na nově umísťovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6
- Bude předložena aktuální DÚR stavby Catha I, upravená dle požadavků usnesení ZMČ č.10.1 zápisu č.3/2016 z 23.3.2016
- Budou doplněna další venkovní parkovací stání

Pro: všichni

Bod č.7 – Zpráva o uplatňování ZÚR – zásadní připomínky

25.3.2017 zveřejnil odbor územního rozvoje MHMP Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017). Připomínky lze zasílat do 24.4.2017. Na­vrhované úpravy ZÚR se netýkají přímo území MČ, v blízkém okolí se navrhuje přeřadit Vesteckou spojku z „nadřazeného komunikačního systému“ do „koridorů pozemních komunikací s celoměstským významem“ a vypustit rozvojovou oblast zeleně „Z/8 Zalesnění u Křeslic“. K Návrhu zprávy připravil zásadní připomínky Svaz městských částí hl.m. Prahy. Další připomínky podala MČ Praha 11.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

13.3.2017 Komise RHMP pro změny ÚP mj. projednala a doporučila pořízení změn ÚP dle podnětů č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice). 30.3.2017 ZHMP schválilo zadání změn ÚP č. 2973/00 (změna 0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu pro seniory) a č. 2974/00 (změna 0,3ha uvnitř starší zástavby Újezdu ze ZMK na OB) a neschválilo návrh zadání změny ÚP č. 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 z OP a ZMK na SV a S4). 30.3.2017 dále ZHMP schválilo Memorandum o spolupráci při vzájemném majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0. Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD a Hl.m. Praha se dohodli na vzájemném majetkoprávním vypořádání pozemků a komunikací tak, že dálnice D0 (Pražský okruh) bude ve vlastnictví státu a komunikace na území Prahy „uvnitř“ dálnice D0 budou ve vlastnictví Hl.m. Prahy – tedy i část dálnice D1 na k.ú. Chodov a Újezd u Průhonic. ZHMP dosud neschválilo Smlouvu o spolupráci a sdružení veřejných zadavatelů, za účelem stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Smlouva byla na programu Výboru pro dopravu ZHMP 11.4.2017 a bude předložena k projednání na některém z příštích ZHMP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 26. 4. 2017

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 26. 4. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.01 hodin dne 26. 4. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech. Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Otevřený dopis zastupitelů“ a zařadit ho jako bod č. 5.
Starosta navrhl doplnit program o bod „Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017“ a zařadit ho jako bod č. 6/2.
Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Diskuse k navrženému bodu „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“:
Tajemník úřadu Ing. Müller sdělil, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců byly doručeny e-mailem na úřad městské části dne 26. 4. 2017 v 16.25 hodin. Na e-mail obratem odpověděl.
Starosta uvedl, že z časových důvodů se nestihl seznámit se zaslaným e-mailem, dle Jednacího řádu je nutné materiály k projednávání na zasedání zaslat nejpozději 3 dny před konáním zastupitelstva.
Ing. Hakl uvedl, že navrhuje přečíst dopis s otázkami a vzít ho na vědomí.
Ing. Ranoš konstatoval, že přítomní hosté, kteří otázky zpracovali (paní Jandourková a pan Pospíchal zastupující paní Pospíchalovou) nezastupují SVJ Proutěná – U Pramene, ale zajímají se o studii jako občané městské části.
JUDr. Fiala uvedl, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců jsou precizně zpracovány, členové zastupitelstva by měli dát prostor občanům městské části, kteří se o dění v ní zajímají, a měli by bod do programu zasedání zastupitelstva zařadit a reagovat na něj.
Paní Draštíková souhlasí se zařazením bodu do programu zasedání zastupitelstva, dále uvedla, že stále probíhá anketa týkající se využití Milíčovských kopců, na webových stránkách hlasovalo již téměř 1 000 obyvatel. Anketa bude uzavřena 28. 4. 2017 a její výsledky budou prezentovány na květnovém zasedání zastupitelstva MČ.
Ing. Hromádka navrhl, aby všechny dotazy vyplývající z ankety, včetně předložených otázek ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců, byly zodpovězeny a uveřejněny na webových stránkách městské části.
Pan Křížek konstatoval, že se jedná pouze o anketu, nejde o nic směrodatného, pokud se občané vyjádří, že s navrhovanými prvky na Milíčovských kopcích nesouhlasí, městská část to bude respektovat.
Členové zastupitelstva udělili slovo přítomné paní Jandourkové.
Paní Jandourková uvedla, že je pro otevření diskuse a pro smysluplnou spolupráci a zajímá ji, co chtějí občané. Studie využitelnosti Milíčovských kopců vzbuzuje spoustu otázek, například za jakých okolností navrhované prvky vzniknou.

Zastupitelstvo MČ hlasuje o doplnění jednotlivých bodů na jednání. O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Návrh Ing. Ranoše: doplnit bod „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh starosty: doplnit bod „Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017“ a zařadit ho jako bod č. 6/2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh paní Draštíkové: doplnit bod „Otevřený dopis zastupitelů“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Hana Petrová a paní Jana Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Fiala, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Fiala, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců
Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela dne 26. 4. 2017 e-mailem „Otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců“ podepsané paní Romanou Jandourkovou a Dagmar Pospíchalovou. Téma týkající se využitelnosti Milíčovských kopců bude projednáváno na květnovém zasedání zastupitelstva, proto dnes nechce debatovat nad jednotlivými otázkami položenými v dopise. Otázky budou dále projednávány na Výboru stavebním a pro životní prostředí, který se bude konat ve středu 10. května.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala vznesl dotaz, kdy a kde budou odpovědi na předložené otázky uveřejněny.
Ing. Hakl navrhl, aby otázky byly součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva a dále uvedl, že občané se ho ptají, proč byla anketa takto postavena.
Tajemník úřadu uvedl, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců budou součástí zápisu, jsou podkladem pro zasedání zastupitelstva.
Starosta odpověděl Ing. Haklovi, že požadavek zveřejnění ankety byl schválen na zasedání zastupitelstva č. 3/2017, otázky byly zaslány všem členům zastupitelstva, nikdo na ně nereagoval. Každý ze členů zastupitelstva tak může občanům odpovědět na otázky týkající se ankety. Anketa je průběžně vyhodnocována referentkou úřadu, každé hlasovací políčko má svůj graf s vyznačením hlasů pro a proti. Anketní lístky doručené „papírově“ budou zaevidovány do elektronické podoby, aby se do grafů promítly.
Členové zastupitelstva udělili slovo přítomnému panu Pospíchalovi.
Pan Pospíchal žádá, aby odpovědi na otázky byly doručeny do zasedání Výboru stavebního a pro životní prostředí.
Pan Křížek navrhl zorganizovat neformální setkání s SVJ.
Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dopis nazvaný Otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců z března, doručený na ÚMČ 26. 4. 2017, viz příloha č. 1,
2) ukládá předsedovi výboru stavebního a pro životní prostředí projednat připomínky a dotazy na nejbližším jednání výboru.

pro: Drahorád, Fiala, Kopp, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

5. Otevřený dopis zastupitelů
Paní Draštíková předala slovo panu starostovi. Otevřený dopis zastupitelů je součástí zápisu.

Začátek dopisu:
Vážení zastupitelé, na minulém zasedání našeho zastupitelstva nám bohužel nebyl dán prostor vyjádřit se k některým důležitým otázkám, týkajících se fungování samosprávy naší městské části. Návrhy na možnost projevit naše názory nebyly z popudu starosty (a je i smutnou skutečností, že za podpory některých zastupitelů) vůbec zařazeny do programu jednání. Stejně tak bylo naloženo i s našimi návrhy na přijetí některých rozhodnutí. Takový postup je v hrubém rozporu se zásadami zastupitelské demokracie. Samozřejmě si nemyslíme, že naše názory jsou ty jedině správné, ale trváme na tom, abychom je mohli svobodně projevit. Za této situace nám nezbývá, než vás oslovit touto cestou.
Odpověď starosta:
Zastupitelská demokracie spočívá v tom, že zastupitelé mohou dle svého uvážení hlasovat i pro nezařazení navrhovaných bodů. Zvláště, když jsou předkládány v den zastupitelstva a zastupitelé nemají možnost se s navrženými body seznámit. V jednacím řádu zastupitelstva je obsaženo, že písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva mají být rozeslány nejpozději do 3 pracovních dnů.
Návrh na doplnění bodu, mimo jiné bylo okomentováno na minulém zastupitelstvu dne 22. 3. 2017, z jakého důvodu starosta nedoporučuje body zařadit.

Pokračování dopisu:

Výpověď koaliční dohody
Byla nám bez jakéhokoli předchozího jednání vypovězena dohoda o koaliční spolupráci s lakonickým odůvodněním, že nepodporujeme výstavbu domu seniorů. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Výstavbu jsme podporovali, až do doby, kdy nám byl předložen investiční záměr, vypracovaný developerem (SPS), ze kterého vyplývá, že výstavba v hodnotě cca 125 mil Kč má být financovaná z veřejného rozpočtu (z úvěru MČ) a následně předána ke komerčnímu využití nějakému operátorovi, který by měl domov provozovat. Takový záměr považujeme za riskantní a finanční zátěž je nad naše poměry. Zavázali jsme se, že podpoříme výstavbu domova, ale především pro seniory naší MČ, a ne že za veřejné prostředky připravíme výhodný business pro podnikatelský subjekt. Máme tedy vážné pochybnosti, že uvedený důvod k výpovědi koaliční smlouvy byl skutečný. Rozhodně nás velmi mrzí a překvapuje, že k výpovědi došlo bez jakékoli předchozí diskuze s námi. Pouze jsme si v našem vyjádření k projektu výstavby dovolili mít připomínky k jeho realizaci. Nikdy jsme neuvedli, že s výstavbou nesouhlasíme.

Odpověď starosta:
Níže jsou zveřejněna všechna usnesení, která se týkají Domu seniorů. Zastupitelé za nezávislé kandidáty Sousedé považují tento záměr za riskantní a jako velkou finanční zátěž. Zde je doloženo, že o veškerém průběhu přípravy realizace Domu seniorů byli řádně informování a následně je i Sousedé podpořili svým hlasováním.

Přestože Sousedé souhlasili s vypsáním soutěže na poskytovatele sociálních služeb v Domě seniorů, tak dne 27. 2. 2017 zaslali toto vyjádření k dokumentaci:
- architektonický návrh nerespektuje stávající urbanistické a architektonické vztahy a vazby v území a nerespektuje urbanisticko-architektonickou studii, kterou nechala MČ zpracovat v r. 2013 a která je součástí úpravy územního plánu a na základě které byla úprava územního plánu provedena. Tato studie je závaznou částí úpravy územního plánu.
- zadávací dokumentace neobsahuje smlouvu. To je nutná příloha a bez jejího návrhu se nelze konceptem zadávací dokumentace zabývat. Návrhy uchazečů by byly neporovnatelné atd.
- jedná se o významnou investici, která zaváže MČ na dlouhé období. Při stávajícím rozpočtu MČ je předpokládaná investice min. sedminásobkem ročního rozpočtu. Dále je vůbec otázkou, zda se má se takto zastupitelstvo zavázat rok a půl před volbami?!
- jedná se model fungování, který je čistě „business“ projektem. Není úkolem městské části vytvářet nástroje pro podnikání soukromým subjektům.

Zde jsou uvedena všechna zveřejněná usnesení týkající se přípravných prací Domu seniorů, pro přípravné práce vždy všichni přítomní hlasovali pro:

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš (příchod v 17,45 hodin), Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek
Omluven: Kopp
8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
Starosta informoval o plánované realizaci domova seniorů na parc. č. 670/8. Předložil cenovou nabídku na vypracování časového a finančního plánu a studii stavby domova seniorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypracování studie stavby domova seniorů a zadání investičního projektu firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., IČO: 272 359 39, se sídlem Perucká 7, Praha 2 za cenu 260 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 3. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp
5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
Starosta předložil studii stavby a zadání investičního projektu domova seniorů zpracovaného firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., OLAF STUDIO.
Zástupce zpracovatele Ing. Pleskač studii stavby představil a předložil kalkulaci investičního projektu. Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere informaci o studii a zadání investičního projektu stavby domu seniorů na vědomí,
b) schvaluje záměr stavby domu seniorů,
c) ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš
6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
Starosta informoval o jednáních s MHMP, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence, týkajících se možné finanční půjčky na výstavbu domu seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
Starosta předložil cenovou nabídku firmy Typaz, s. r. o., na provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením pro nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování služeb v Domě seniorů“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje předložení kompletní specifikace cenové nabídky na vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek
Omluven: Kopp
4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje:
a) zpracování zadávacích podmínek nadlimitní zakázky s názvem „Poskytovatel služeb v Domově seniorů“ se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem,

b) objednání u firmy Typaz, s r. o., se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4, IČ: 62418823, zpracování zadávacích podmínek dle bodu 1 a) tohoto usnesení za celkovou cenu 35 000 Kč bez DPH,
2. ukládá: starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o. dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

Pokračování dopisu:

Povinnost starosty informovat o výstavbě v městské části
Ani tento bod nebyl zařazen do programu. Starosta nás odbyl tím, že se máme účastnit stavebního výboru, kde si můžeme potřebné informace opatřit. Takový postoj snad ano nepotřebuje komentáře. Snad jen, že zastupitelstvo (tedy i starosta) má hájit zájmy městské části a jejich obyvatel a nikoli zájmy developerů, provádějících na našem území nekoordinovanou výstavbu.

Odpověď starosta:
MČ v rámci stavebních záležitostí svolává Výbor stavební a pro životní prostředí, kde se o jednotlivé plánované výstavbě diskutuje a navrhují se doporučující stanoviska zastupitelům. Pozvánka je zasílána i všem zastupitelům. Následně je z výboru pořízen zápis, který je řádně projednán na zastupitelstvu.

Pokračování dopisu:

Jednací řád
K tomu jsme se již vyjádřili s tím, že náš návrh na to, aby o jednáních zastupitelstva pořizovány videozáznamy, byl odmítnut. Naopak byl tajemníkem vytvořen návrh nového jednacího řádu, který by podstatně omezil práva zastupitelů a především občanů MČ na to být řádně informováni o dění v MČ.
I přesto se domníváme, že i přes odlišné názory na některé otázky, můžeme i nadále rozumně spolupracovat ku prospěchu Újezdu. Stačí, když si všichni uvědomíme, proč své funkce vykonáváme a že odlišný názor a veřejná věcná diskuze bývají obvykle ku prospěchu věci.
Přejeme hezký víkend a těšíme se na příští zasedání zastupitelstva.
S pozdravem Sousedé
Daniel Hakl, Michal Kopp, Karel Fiala

Odpověď starosta:
Dne 27. 3. 2017 byli všichni zastupitelé e-mailem vyzváni k zaslání námětů a připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu. Dále byl dne 29. 3. 2017 tajemníkem úřadu zaslán všem zastupitelům návrh Jednacího řádu, který sloužil jen jako námět. Náměty a připomínky byly zaslány 5. 4. 2017, které byly duplicitní a již byly zapracovány v upravovaném Jednacím řádu.

Konec dopisu.

Následně proběhla diskuse mezi zastupiteli. Mgr. Kopp uvedl, že povinností členů zastupitelstva není účastnit se jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí.
Ing. Hromádka uvedl, že všechny body z Výboru stavebního a pro životní prostředí předseda výboru Ing. Ranoš předkládá na zasedání zastupitelstva.
Ing. Fiala uvedl, že otevřený dopis zastupitelů je reakcí na skutečnosti, že na minulém zasedání zastupitelstva MČ konaném dne 22. 3. 2017 nedostali členové sdružení Sousedé slovo, mají právo na zasedání promluvit, ale členové zastupitelstva z jiných stran jim v tom zabránili a byli proti zařazení bodů na jednání ZMČ.
Ing. Hakl požaduje písemnou odpověď na otevřený dopis zastupitelů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí otevřený dopis zastupitelů.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 2017
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval, že dne 10. 4. 2017 proběhlo jednání finančního výboru, na kterém byl předložen závěrečný účet za rok 2016, dále byl výbor seznámen s materiály k závěrečnému účtu, které byly současně rozeslány e-mailem s možností vyjádření do 24. 4. 2017. K závěrečnému účtu nebyly žádné dotazy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.04.2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6.1 Závěrečný účet městské části za rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp okomentoval závěrečný účet městské části za rok 2016. Dále uvedl, že neobdržel požadované informace týkající se jednotlivých položek v rozpočtu a příslušných faktur, a proto navrhuje tento bod odložit na příští zasedání zastupitelstva.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Paní Petrová uvedla, že zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vypracoval Magistrát hl. m. Prahy a nejsou v ní žádné výhrady vůči hospodaření městské části.
Mgr. Kopp nezpochybňuje vedení účetnictví, pouze konstatuje, že neobdržel požadované informace včas.
Tajemník úřadu uvedl, jak funguje vnitřní kontrola účetnictví na úřadu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje
a) Závěrečný účet městské části za rok 2016 – příloha č. 1
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, 1C – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
b) Prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31.12.2016 – příloha č. 2
c) Přehled finančního vypořádání za rok 2016 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan. vypořádání, 3B – tabulka č. 1, 3C – tabulka č. 3A, 3D – tabulka č. 3B, 3E – tabulka č. 3C, 3F – tabulka č. 3E, 3G – tabulka č. 3F, 3H – tabulka č. 3G a, 3CH – tabulka č. 3G b, 3I – tabulka č. 4, 3J – tabulka č. 7 a 3K – komentář k finančnímu vypořádání za r. 2016
d) Účetní závěrka MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh. majetku
e) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh. majetku
f) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská – příloha č. 6
6A – Rozvaha, 6B – Výkaz zisku a ztráty, 6C – Příloha, 6D – Přehled o pohybu dlouh. majetku
g) Inventarizační zpráva MČ – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek , 7C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 7D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka č. 8
h) Inventarizační zpráva MŠ Vodnická – příloha č. 8
8A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 8B – Přehled pohledávek, 8C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům.
i) Inventarizační zpráva MŠ Formanská – příloha č. 9
9A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 9B – Přehled pohledávek, 9C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům.
j) Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v HČ ve výši 1 360 115,78 bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4134, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve VHČ ve výši 526 167,32 bude ponechán k dalšímu zapojení do rozpočtu HČ přes položku 4131 – příloha č. 10.

II. Schvaluje bez výhrady
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2016 do 31.12.2016 – příloha č. 11.

pro: Drahorád, Fiala, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková, Hakl
zdržel: Kopp
Návrh byl přijat.

6.2 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp konstatoval, že dne 24. 4. 2017 proběhlo jednání finančního výboru, kde byla předložena úprava rozpočtu 04/2017. Jednotlivé položky v úpravě rozpočtu okomentoval. Finanční výbor doporučil ZMČ tyto úpravy rozpočtu schválit.
Ing. Hakl požaduje kontrolu profinancování dotací rozdělených z výnosů z výherních hracích přístrojů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.4.2017.
2) schvaluje úpravu rozpočtu k 04/2017 dle přílohy č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výběrové řízení ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
Starosta konstatoval, že dne 15. 3. 2017 byla uveřejněna výzva k podání nabídky na profilu zadavatele.
Termín pro podání nabídek byl dne 20. 4. 2017 a současně ve stejný den proběhlo otevírání nabídek. Dne 24. 4. 2017 se konalo hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti.
Zadávací dokumentaci si převzalo celkem šest firem a nabídku podaly dvě firmy. Součástí dokumentace byla i smlouva o dílo. Obě firmy splnily požadované podmínky a žádná z nich nebyla vyloučena.
Hodnotícím kritériem byla 1. cena s váhou 90 % a 2. lhůta dodání s váhou 10 %.
Po vyhodnocení nabídek byla zvolena jako nejvhodnější nabídka společnosti DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Luční 1867, Staré Město s celkovou cenou 15 482 000 Kč a termínem dodání 215 dní. Druhá společnost KAZIKO a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 – Hloubětín podala nabídku s celkovou cenou 17 097 739,24 Kč s termínem dodání 182 dní.
Předpokládané zahájení stavby je 1. 7. 2017, termín dokončení 01/2018.
Finanční prostředky získala městská část z Ministerstva školství a kultury a MHMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti, zprávu o hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“.
2) schvaluje nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03, IČ: 26244161 za celkovou cenu ve výši 15 482 000 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03, IČ: 26244161.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že dne 28. 3. 2017 byla doručena žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic tak, aby žadatel společnost NAVETINA a. s. mohla pozemek připojit ke svému pozemku parc. č. 214/31 k. ú. Újezd u Průhonic.
V současné době je odborem technické vybavenosti Magistrátu HMP plánované rozšíření ulice Formanská a uvedený pozemek je krajnicí stávající komunikace, není vhodné s prodejem uvedeného pozemku souhlasit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k úplatnému převodu parc. č. 213/3 o výměře 214 m2, k. ú. Újezd u Průhonic pro společnost NAVETINA, a.s. za účelem připojení k pozemku parc. č. 214/31 k.ú. Újezd u Průhonic, který je ve vlastnictví žadatele.
2) neschvaluje prodej uvedeného pozemku z důvodu plánovaného rozšíření ulice Formanská. Investiční záměr je v kompetenci OTV MHMP.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/372 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že dne 29. 3. 2017 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi městskou částí a panem Brabcem a paní Brabcovou na část pozemku parc. č. 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic. Dne 5. 4. 2017 byl vypracován geometrický plán, který byl také schválen katastrálním úřadem. Následně byla vypracována darovací smlouva, která je odsouhlasena manželi Brabcovými.
Jedná se o vypořádání části pozemku pod autobusovou zastávkou, která je v současné době z části na pozemku parc. č. 214/79 a z části je na pozemku parc. č. 214/11. Darovací smlouvou dojde k majetkoprávnímu vypořádání a pozemek pod autobusovou zastávkou jako celek bude ve správě městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření bezúplatné darovací smlouvy na pozemek parc.č. 214/372 k.ú. Újezd u Průhonic o výměře 31 m2 s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem ------. Pozemek parc.č. 214/372 k.ú. Újezd u Průhonic byl oddělen od pozemku parc.č. 214/11 k.ú. Újezd u Průhonic, dle geometrického plánu č. 1247–40/2017, který je nedílnou součástí darovací smlouvy.
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě
Starosta konstatoval, že dne 22. 3. 2017 byl zaslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě v pozemku parc. č. 214/141 v délce výkopu 3 m a v pozemku parc. č. 265/508 o délce výkopu 32 m. Podzemním komunikačním vedením veřejné sítě jsou dvě optotrubky HDPE. Věcné břemeno je úplatné za jednorázovou náhradu ve výši 3500 Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 214/141 o délce výkopu 3 m a v pozemku parc.č. 265/508 o délce výkopu 32 m, oba pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic se společností Kabel servis Praha, s.r.o., IČ: 256 25 217, se sídlem U Pramene 433, 149 00 Praha 4 – Újezd, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 3 500 Kč. Rozsah věcného břemene pro účely této budoucí smlouvy je vyznačen v situaci, která je nedílnou součástí uvedené smlouvy.
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil zápis z jednání výboru ze dne 19. 4. 2017. Dále uvedl, že bod „Různé“ z výboru již nebude součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.

a) Areál ledových sportů Praha 11
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že dne 27. 3. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Areál ledových sportů, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám“. K záměru proběhla EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tento záměr byl opakovaně projednáván na výboru stavebním a pro životní prostředí a na zasedání zastupitelstva. Ing. Hakl připravil námitky do územního řízení a výbor doporučuje námitky podat.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl doporučil navrhnout přezkum závěrečného stanoviska z hlediska životního prostředí a z hlediska dopravy.
Ing. Ranoš uvedl, že městská část není účastníkem územního řízení.
JUDr. Fiala uvedl, že městská část může být účastníkem řízení, pokud stavba může ovlivnit život občanů v naší městské části.
Pan Křížek uvedl, že MČ Praha 11 nebude financovat rekonstrukci sportoviště v ZŠ Ke Kateřinkám, a že se nepodílela na financování žádného sportoviště základních škol ve správním obvodu Prahy 11. Sportoviště byly rekonstruovány vždy za podpory soukromého investora.
Starosta vznesl dotaz, zda rozhodnutí zastupitelstva může stavbu zastavit.
JUDr. Fiala uvedl, že rozhodnutí zastupitelstva stavbu může ovlivňovat, projekt není jednoznačně občany podporovaný.
Ing. Hakl uvedl, že se jedná o komerční projekt, v ZŠ Ke Kateřinkám proběhla anketa a informoval o plánované petici občanů. Členové zastupitelstva udělili slovo přítomnému hostu panu Pospíchalovi.
Pan Pospíchal uvedl, že o stavbě se dozvěděl v den zasedání, a že pokud zastupitelstvo se stavbou nesouhlasí, má povinnost se v tomto duchu vyjádřit. Starosta uvedl, že důvodem svého zdržení je, že do spádové ZŠ Ke Kateřinkám dochází mnoho našich dětí a v rámci dobrých vztahů budou děti ze ZŠ Formanská (která bude v provozu 09/2018) také využívat stávající zázemí pro výuku tělocviku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí doporučení výboru stavebního a životního prostředí podat předložené námitky k probíhajícímu územnímu řízení na stavbu „Areál ledových sportů“, doplnit odůvodnění a podat žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
2) ukládá starostovi podat námitky účastníka řízení v rozsahu předloženém na výboru, doplnit odůvodnění a podat žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

20.17 hodin – paní Draštíková navrhla přestávku 10 minut.
20.27 hodin – pokračuje zasedání zastupitelstva.

b) Lokalita U Lesa 2
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že na základě usnesení ZMČ č. 9/2016 z 23. 11. 2016 měla být mezi městskou částí a investorem uzavřena plánovací smlouva, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Proti závěru zjišťovacího řízení podal odvolání spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů.
Starosta uvedl, že do konce příštího týdne bude předložen návrh plánovací smlouvy, která bude projednána ve stavebním výboru.
Ing. Hakl požaduje, aby se k plánovací smlouvě vyjádřili všichni zastupitelé.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí, že dosud nebyla předložena ZMČ plánovací smlouva dle usnesení ZMČ Praha – Újezd č. 9c zápisu č. 9/2016 z 23. 11. 2016,
2) ukládá starostovi do podpisu této plánovací smlouvy nevydávat souhlas MČ Praha – Újezd pro územní řízení, včetně souhlasu s užitím pozemků pro stavbu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Autobusové zastávky
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela čtyři cenové nabídky na dodávku nových přístřešků zastávek PID Na Formance, Ke Smrčině a K Sukovu ve dvou variantách. S ohledem na inženýrské sítě umístěné pod zastávkou, doporučil stavební výbor přenosný typ s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s výběrem přenosného typu V2 s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch.
2) schvaluje cenovou nabídku od společnosti VOLMUT, s. r. o., se sídlem Brechtova 830, 149 00 Praha 4 za celkovou cenu ve výši 319 450 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) MŠ Formanská – akustika
Předseda výboru Ing. Ranoš uvedl, že ve fungující školce MŠ Formanská byla zjištěna nevhodná akustická úprava v jídelně. Městská část obdržela tři cenové nabídky na akustické úpravy jídelny MŠ Formanská ve dvou variantách. Stavební výbor se zabýval pouze záležitostmi technického charakteru, finanční vyhodnocení vypracoval úřad městské části.
Stavební výbor doporučil použít podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton. Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Pan Křížek doporučuje akustické řešení jídelny reklamovat, jedná se o chybu v projektu nebo stavby?
Ing. Hakl uvedl, že stavba je v souladu s projektem, hygienická stanice vydala souhlasné vyjádření a stavba byla řádně zkolaudována.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s doporučením výboru stavebního a životního prostředí použít v jídelně MŠ Formanská podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton,
2) schvaluje cenovou nabídku od společnosti EDIKT a. s., se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice za celkovou cenu ve výši 118 461 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah.

pro: Drahorád, Kopp, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková, Hakl
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

e) Bytový dům Catha II
Předseda Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí novostavby bytového domu CATHA II na pozemcích parc. č. 214/5, 214/124, 214/125 v ulici Formanská. Starosta navrhuje požadovat po investorovi umístění nebytového prostoru se službami pro místní občany.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) požaduje upravit dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového domu Catha II“:
a) v části 1. nadzemního podlaží navrhnout nebytové prostory určené pro občanskou vybavenost,
b) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
c) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/5, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
d) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
e) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/4),
f) upravit polohu, výšku a šířkové uspořádání prodloužené ulice Pastevců tak, aby plynule navazovala na nově umísťovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6,
g) doplnit další venkovní parkovací stání.
Předložit aktuální dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového domu Catha I“, upravenou dle požadavků usnesení ZMČ Praha – Újezd č. 10.1 zápisu č. 3/2016 z 23.3.2016.
2) ukládá starostovi zaslat toto usnesení žadateli.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Zpráva o uplatňování ZÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že dne 25. 3. 2017 zveřejnil odbor územního rozvoje MHMP Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období. Navrhované změny se netýkají přímo území městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zástupkyně starosty paní Jana Draštíková předkládá návrh na odvolání uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla z titulu neplnění povinností dle organizačního řádu, neplnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů vůči úřadu a z názorové neshody na rozvoj městské části.

Zastupitelé hlasují o zařazení bodu Odvolání uvolněného zástupce starosty.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš
proti: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

12. Odvolání uvolněného zástupce starosty
Paní Draštíková předložila důvodovou zprávu.

Odvolání uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
Preambule
Uvolněným členem zastupitelstva je ten zastupitel, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru nebo ten, kdo před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovně právním poměru, ale funkci vykonává ve stejném rozsahu jako člen dlouhodobě uvolněný. Přiměřeně se na něj vztahuje, v rámci pracovně právních vztahů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Neuvolněný a uvolněný člen zastupitelstva musí hájit zájmy městské části a jejich občanů. Jako člen kolektivního orgánu se musí chovat jako řádný hospodář – slib zastupitele.

Fakta
Uvolněným zástupcem starosty (místostarosta) byl na ustavujícím zastupitelstvu zvolen Ing. Daniel Hakl (Sousedé), jemuž bylo svěřeno plnění úkolů uvedených v organizačním řádu městské části a za jejich plnění je odpovědný zastupitelstvu MČ.
Od začátku roku 2017 místostarosta velmi často nedochází do kanceláře Úřadu městské části Praha – Újezd, nekomunikuje s vedením úřadu a starostovi nejsou známy všechny činnosti, které v rámci výkonu své funkce plní. Tím nenaplňuje nutné podmínky pracovněprávního vztahu k organizaci. Odvolání místostarosty Ing. Daniela Hakla je vyvoláno na základě časté absence výkonu volené funkce uvolněného člena zastupitelstva a tímto jednáním nenaplňuje slib zastupitele, nechová se jako řádný hospodář, který pobírá dle zákona odměnu a další výhody vyplývající s pozice místostarosty za výkon volené funkce. Dále řádně nevykonává svěřené úkoly uvedeny v organizačním řádu.
Dále odvolání místostarosty Ing. Daniela Hakla je také vyvoláno na základě časté názorové neshody v oblastech podpory občanské vybavenosti, infrastruktury a budoucího rozvoje na území městské části Praha – Újezd, včetně vydávaných kontroverzních stanovisek k realizaci drobných mobiliářů na území MČ bez přihlédnutí k názorům občanů.
Tyto názorové neshody byly příčinou ukončení koaliční smlouvy dne 7. 3. 2017 se zástupci nezávislých zastupitelů zvolených za Sousedé.

Ing. Hakl uvedl, že se k odvolání vyjádří písemně, jelikož neznal jeho důvody.
JUDr. Fiala uvádí, že pokračuje neférové jednání, v důvodové zprávě o odvolání není jediný konkrétní důvod, proč by měl být zástupce starosty odvolán. Není uvedeno, zda a jakou povinnost porušil, je to odveta za to, že má jiný názor tak, jak je také uvedeno v důvodové zprávě.
Paní Draštíková konstatovala, že Ing. Hakl nechodí na porady vedení městské části, a že ho již předem informovala, že pokud nebude plnit své povinnosti, navrhne jeho odvolání.
Ing. Hakl uvedl, že úkoly zástupci starosty ukládá zastupitelstvo městské části jako kolektivní orgán, a že si není vědom ničeho, co by nesplnil. Dále uvedl, že se jedná o vyvrcholení neshod mezi vedením městské části.
Starosta uvedl, že ručí za rozpočet a finance a uvedl výšku mzdy, kterou Ing. Hakl pobírá. Dále uvedl, že se městská část chová nehospodárně, když vyplácí mzdu za práci, která není vykonávána a že se na uvolněného člena zastupitelstva vztahuje zákoník práce. Dále starosta uvedl příklad: „Jestli by přítomní zastupitelé, kteří podnikají, strpěli zaměstnance, který pobírá v takové výši mzdu a nedochází do zaměstnání a neplní povinnosti?“

Starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali, zda má být hlasování o odvolání tajné či veřejné.
Zastupitelé hlasují o přímém hlasování o odvolání uvolněného zástupce starosty:

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odvolání uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla s platností k 26. 4. 2017.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš, Hakl
proti: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

13. Jednací řád zastupitelstva
Starosta uvedl, že současný Jednací řád je platný od 17. 6. 2015. Jelikož je v Jednacím řádu několik nesrovnalostí a současně je nově zřízena pozice tajemníka je nutné Jednací řád upravit dle aktuální situace.
Z toho důvodu byli dne 27. 3. 2017 členové zastupitelstva vyzváni k zaslání námětů a připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu, s termínem odevzdání do 7. 4. 2017. V uvedeném termínu nebyla zaslána žádná připomínka ani případná úprava. Byly tedy provedeny pouze nezbytné úpravy, týkající se převážně organizačního a technického zajištění zasedání zastupitelstva. V rámci technického zajištění bylo nezbytné upravit distribuci materiálů, je neekonomické všechny materiály, program jednání, pozvánku a zápisy tisknout a předávat je členům v papírové podobě, z toho důvodu je v návrhu upraveno rozesílání elektronickou formou (čl. II. odst. 3 a odst. 6; čl. X. odst. 6).
Dále je rozepsán obsah předložených materiálů k jednání (čl. II odst. 7). Další změnou je vložení čl. V – účast tajemníka úřadu na zasedání zastupitelstva.
Poslední úprava se týká formy tajného hlasování v čl. VI odst. 7.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli. Mimo jiné Ing. Hakl uvedl, že součástí bodu schvalování Jednacího řádu nebyla zaslána důvodová zpráva, z toho důvodu hlasoval proti.

22.01 hodin – zastupitelé hlasovali o pokračování v jednání nejpozději do 22.30 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd účinný ode dne 17. 6. 2015,
b) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinný od 26. 4. 2017.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Oznámení MČ Praha 11 – časopis Klíč
Starosta konstatoval, že dne 8. 3. 2017 se uskutečnila redakční rada zpravodaje Klíč, ze které vyplynulo navýšení ceny za jednu újezdskou stranu A4 ve zpravodaji Klíč ze současných 5 000 Kč na 20 000 Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2018.
Městská část navrhuje stávající cenu zvýšit o maximálně 5 000 Kč, tedy na 10 000 Kč měsíčně. V případě schválení bude vyvoláno jednání a uzavřen smluvní vztah.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí s navýšením ceny na 20 000 Kč za jednu újezdskou stranu A4 v jednom čísle Klíče, dle zaslaného oznámení Úřadu městské části Prahy 11,
2) navrhuje stávající cenu upravit na 10 000 Kč za újezdskou stranu A4 v jednom čísle Klíče,
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s ÚMČ Praha 11.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 3/2017 trvá usnesení k bodu č. 16 „Předání veřejného osvětlení, VO komunikace u MŠ Formanská a VO v ulici K Sukovu“
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.
Ze zápisu č. 9/2016 trvá usnesení k bodu č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“.

22.20 hodin odešel JUDr. Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

22.23 hodin přišel JUDr. Fiala.

16. Interpelace jako stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení

Ing. Hakl předal písemnou interpelaci „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“. Starosta odpoví písemně nejpozději do 30 dnů tak, jak mu ukládá Jednací řád.
Podle usnesení zápisu č. 5/2017, bod č. 11 se doplňuje text interpelace „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“, viz příloha č. 1.
Celý text nově zní: „Ing. Hakl předal písemnou interpelaci „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“, předaná interpelace byla přečtena a text interpelace, resp. samotná interpelace bude součástí zápisu ze ZMČ“.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 17. 5. 2017
Termín příštího zasedání je 17. 5. 2017 od 17.00 hodin.

Mgr. Kopp navrhuje termín příštího zasedání dne 17. 5. 2017 od 18.00 hodin.

pro: Kopp, Fiala, Hakl, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

O usnesení bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

b) Úkoly pro předsedu finančního výboru a kontrolního výboru
Tajemník konstatoval, že na základě auditu vnitřních předpisů bylo zjištěno, že na úřadě není k dispozici Jednací řád kontrolního a Jednací řád finančního výboru. Z toho důvodu byl vyzván předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala a předseda finančního výboru Mgr. Kopp, aby doložili tyto dokumenty:
1) Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád finančního výboru
2) Plán činnosti kontrolního výboru

c) Dne 27. 5. 2017 se uskuteční Májová veselice.


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU STAVEBNÍHO A PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚMČ 20. 3. 2017, 17:00-19:00

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU STAVEBNÍHO A PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚMČ 20. 3. 2017, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Hosté: Zeman (k bodu 2), Pleskač (k bodu 3), Křížek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace

Na základě usnesení č.3 zápisu č.8/2016 z 19.10.2016 za­jistila MČ zpracování studie využitelnosti Milíčovských kopců. Spoluautor studie ing.arch. Zeman (ZONA architekti, s.r.o.) shrnul histoprii a současný stav kopců a představil jednotlivé návrhy: – Doplnění podélných cest, lávky mezi 1.-2. a 2.-3. kopcem, rozhledna na 2.kopci – Pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezecká stěna, lanový park – Sjezdovka délky 160m na 3.kopci, mobilní vlek, umělé zasněžování, vodní nádrž – Půjčovna sportovního vybavení, bufet, WC, doplnění veřejného osvětlení, vinohrad – Urnový háj na 1.kopci (jediný vyžaduje změnu ÜP, jinak je celé území SO1,3) Dále byl diskutován provoz jednotlivých prvků (náklady, případný nájemce, údržba, ostraha, možná demontovatelnost) a jejich vliv na dopravní zátěž (vozidla pro údržbu, servis a zásobování, ne všichni návštěvníci přijdou z blízkého okolí pěšky, doprava dětí na lyžování vozidlem SDH Újezd). Pravidelná údržba i vyšší návštěvnost území může přispět k čistšímu a bezpečnějšímu prostředí (již probíhající prosvětlování stromových skupin, eliminace bezdomovců a vandalů).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere Studie využitelnosti Milíčovských kopců na vědomí a doporučuje její zveřejnění a zorganizování ankety mezi občany.

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita U Lesa 2 – DÚR na komunikace a sítě

MČ obdržela dne 27.2.2017 žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o parcelaci pro 16 RD, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ dle bodu č.4

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s předloženou DÚR.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

27.2.2017 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP mj. projednal a nedoporučil pořízení změn ÚP dle podnětů č. 101/15, 36/16, 37/16, 38/16 a 39/16. Jedná se o část plochy mezi Formanskou a D1 a o území mezi ulicí Nad náhonem a Botičem. Dále výbor doporučil pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016 (zvýšení kódu míry využití území pro 2 RD).

3.3.2017 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 3.8.2016. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stá­ní.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.


Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 22. 3. 2017

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 22. 3. 2017

1. Usnesení č. 3 „Zápis z jednání finančního výboru“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „MŠ Vodnická“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2017 dle přílohy č. 3,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 4,
c) realizaci projektu „Šablony MŠ Vodnická“ dle přílohy č. 5 ve výši 30 000 Kč,
d) žádost o posílení investičního fondu na úhradu knihovny ve dvoře dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „MŠ Formanská“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Formanská pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 2,
c) schválení příspěvku ve výši 3 543 Kč na pořízení elektronických varhan.

Schváleno: pro všichni

4. Usnesení č. 6 „MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská ze dne 19. 10. 2016,
2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Baura Invest s. r. o., IČ: 24730301, se sídlem Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8 na dodávku mobiliáře pro třídu MŠ Formanská za celkovou cenu 754 937 Kč včetně DPH,
3) pověřuje ředitelku mateřské školy paní Bc. Jitku Svátkovou podpisem smlouvy o dílo.

pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Kopp, Fiala
Schváleno

5. Usnesení č. 7 „MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z prohlídky reklamovaných vad ze dne 23. 1. 2017 MŠ Formanská a jejich řešení,
2) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi do příštího zasedání předložit cenové nabídky na vyřešení akustiky jídelny.

Schváleno: pro všichni

7. Usnesení č. 9 „ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) ruší usnesení č. 6, zápisu č. 7 ze dne 21. 9. 2016,
2) schvaluje zřizovací listinu Základní školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
3) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Schváleno

8. Usnesení č. 10 „ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Pavel Staněk, Ing. Markéta Novotná
2) komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková, Ing. Miloslav Müller
náhradníci – Ivan Křížek, Zdeněk Hromádka, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Pavla Pitrmanová.

Schváleno: pro všichni

9. Usnesení č. 11 „Zápis z výboru stavebního a životního prostředí“
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni

b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura“
2) přerušuje projednání bodu do doby projednání plánovací smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd, tj. do příštího zasedání ZMČ.

Schváleno: pro všichni

c) Různé
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni

10. Usnesení č. 12 „Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje cenovou nabídku Ing. Václava Kurky, se sídlem Příčná 1389, 535 01 Přelouč na zpracování pasportu rybniční kaskády na újezdském potoce v celkové výši 138 910 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

11. Usnesení č. 13 „Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí cenovou nabídku na odkup pozemků parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 v k. ú. Újezd u Průhonic od Vladislava Nacházela, bytem Vrchlického 1006/24, 150 00 Praha 5 a Josefa Nacházela, Tasovská 366/6, 155 21 Praha 5,
2) ukládá starostovi dále jednat o kupní ceně s majiteli pozemku.

Schváleno: pro všichni

12. Usnesení č. 14 „PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje kupní smlouvu o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a stanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
2) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

13. Usnesení č. 15 „Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) neschvaluje žádost o snížení výše finančního příspěvku,
2) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém je vybudována zastávka MHD, včetně přilehlých chodníků, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
3) schvaluje:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/256 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na stavbu chodníku postavenou na pozemcích parc. č. 214/256 a 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4 a SJM Pavel Brabec a Martina Brabcová, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
6) pověřuje starostu podpisem smluv uvedených v odst. 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

14. Usnesení č. 16 „Předání veřejného osvětlení“
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO v ulici K Sukovu“ v rozsahu 1 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 47 029 Kč.
2) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Mateřská škola Formanská, Praha – Újezd“ v rozsahu 4 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 236 471 Kč.

Schváleno: pro všichni

15. Usnesení č. 17 „Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
2) konstatuje, že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 264/19 o výměře 47 m2, k. ú. Újezd u Průhonic vlastníkům přilehlých nemovitostí za účelem sjednocení vlastnictví,
3) schvaluje prodej uvedeného pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Schváleno

16. Usnesení č. 18 „Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 22. 3. 2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,02 hodin dne 22. 3. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 19 bodech.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program o následující body:
1) „Změna jednacího řádu“
2) „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“
3) „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“
4) „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“
5) „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl, aby bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ byl zařazen na jednání jako bod č. 3. Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl předsunout bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ a zařadit ho jako bod č. 8.
Starosta se vyjádřil k navrhovaným bodům JUDr. Fialy:
- bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Fiala“ nepatří na jednání zastupitelstva MČ, neboť tuto smlouvu uzavíral starosta a je v jeho pravomoci smlouvu vypovědět
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – všichni členové zastupitelstva jsou zváni na jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí, kde jsou informace o výstavbě prezentovány; dále může své kolegy ze strany Sousedé informovat ze své pozice zástupce starosty Ing. Hakl
- bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – jedná se o nadbytečnost nad rámec povinností městské části
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci nebyla projednána zastupitelstvem městské části
- bod „Změna jednacího řádu“ – návrh změn v jednacím řádu nebyl poskytnut v dostatečném předstihu, bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva MČ

Zástupce starosty Ing. Hakl okomentoval vyjádření starosty:
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci byla zveřejněna v zápisu ze zasedání zastupitelstva a bylo by korektní zařadit i výpověď výše uvedené dohody na jednání zastupitelstva městské části
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – Ing. Hakl nemá všechny informace o výstavbě v městské části, neboť není přítomen na jednáních starosty s developery

Probíhá diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš vznesl dotaz, co přesně znamená povinnost starosty informovat o výstavbě v městské části, zda se bod týká rozvoje městské části a investic městské části.
JUDr. Fiala uvedl důvod, že se cítí být málo informován o jednáních starosty s developery a pokud tato jednání probíhají, tak o nich chce být informován.

Ing. Ranoš se dále vyjádřil k „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – v minulých letech městská část pořizovala audiozáznamy z jednání zastupitelstva a toto zařízení má stále k dispozici; pořizování videozáznamů se jeví jako nadbytečná povinnost.
JUDr. Fiala uvedl, že zakoupení video záznamové techniky není technický ani finanční problém a občané mají právo být informováni.

Paní Draštíková navrhla přestávku na 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18,35 hodin pokračuje zasedání ZMČ Praha-Újezd.

Zastupitelstvo MČ hlasuje o doplnění jednotlivých bodů na jednání. O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Návrh Ing. Hakla: bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ předsunout a zařadit ho do programu jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh Ing. Hakla: doplnit bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ zařadit jako bod č. 3.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“ a zařadit ho jako bod č. 20.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ a zařadit ho jako bod č. 21.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
zdržel: Ranoš
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 22.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Změna jednacího řádu“ a zařadit ho jako bod č. 23.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš
proti: Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda výboru Mgr. Kopp předložil zápis z finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.
Finanční výbor měl na programu hospodaření MŠ Formanská a MŠ Vodnická. Mgr. Kopp upozornil na různé odpisové sazby v jednotlivých mateřských školách a žádá o jejich sjednocení.
Bylo uděleno slovo přítomné ředitelce MŠ Formanská, která navrhla, aby zřizovatel stanovil jednotnou metodiku odpisových sazeb. Ve školkách bude v nejbližších měsících probíhat přezkoumání hospodaření, přítomný auditor se k účetním odpisům vyjádří.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany

Mgr. Kopp informoval o:
1) žádosti o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 MŠ Formanská
2) odpisovém plánu
3) žádosti o souhlas zřizovatele mateřské školy s realizací projektu „Šablony MŠ Vodnická“
4) žádosti o posílení investičního fondu na koupi knihovny.
První 3 body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2017 dle přílohy č. 3,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 4,
c) realizaci projektu „Šablony MŠ Vodnická“ dle přílohy č. 5 ve výši 30 000 Kč,
d) žádost o posílení investičního fondu na úhradu knihovny ve dvoře dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
Mgr. Kopp informoval o:
1) účetních odpisech
2) návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2016
3) příspěvku na elektronické varhany
Body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Formanská pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 2,
c) schválení příspěvku ve výši 3 543 Kč na pořízení elektronických varhan.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o odsouhlasení výjimky ze směrnice týkající se limitů pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací.
Ředitelka mateřské školy dle vnitřní směrnice oslovila 5 firem s výzvou na realizaci nábytkového vybavení pro mateřskou školu. Nabídku podala pouze 1 firma. Z tohoto důvodu hodnotící komise na svém jednání dne 1. 3. 2017 výběrové řízení zrušila, neboť byla porušena vnitřní směrnice městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
JUDr. Fiala: poptávka nebyla zřejmě zadána správně, nemáme srovnatelné nabídky
Ing. Hakl: z informace z MHMP vyplynulo, že pokud výjimku z vnitřní směrnice schválí zastupitelstvo městské části, zákon o veřejných zakázkách nebude porušen
Zastupitelé udělili slovo tajemníkovi.
Tajemník Ing. Müller: ředitelka MŠ postupovala v souladu s vnitřní směrnicí Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací, pokud výjimku schválí zastupitelstvo městské části, nebude porušena směrnice, bude se moci uzavřít smlouva. Zákon o zadávání veřejných zakázek nebude porušen v žádném případě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská ze dne 19. 10. 2016,
2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Baura Invest s. r. o., IČ: 24730301, se sídlem Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8 na dodávku mobiliáře pro třídu MŠ Formanská za celkovou cenu 754 937 Kč včetně DPH,
3) pověřuje ředitelku mateřské školy paní Bc. Jitku Svátkovou podpisem smlouvy o dílo.

pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
Starosta konstatoval, že Mateřské škole Formanská byla Magistrátem hl. m. Prahy přidělena adresa, která se musí dopsat do zřizovací listiny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
Zástupce starosty Ing. Hakl uvedl, že se vyskytly reklamační závady a předložil zápis z prohlídky reklamovaných vad v MŠ Formanská, které jsou dále řešeny.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Paní Draštíková: jak bude probíhat nástavba základní školy, když stavba mateřské školy nefunguje tak, jak by měla.
Ing. Hakl: je běžné, že nová stavba má závady, jedná se o složitou stavbu, která vyžaduje správcovskou firmu.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové: ředitelka popisuje další závady, přesuny dětí z důvodu nefunkčního topení a nevyhovující akustiku v jídelně.
Ing. Hakl: na akustické řešení jídelny byly podány dvě nabídky na dvě varianty. Pan Křížek: jedná se o pochybení v projektu, reklamace by se měly řešit v rámci dodavatele projektu.
Ing. Ranoš: havarijní stavy se musí řešit promptně; stejný problém s akustikou byl řešen již ve společenském sálu domu služeb Vodnická. Dále upozornil, že v zápisu z prohlídky reklamovaných vad chybí termín jejich vyřešení.
19,45 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z prohlídky reklamovaných vad ze dne 23. 1. 2017 MŠ Formanská a jejich řešení,
2) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi do příštího zasedání předložit cenové nabídky na vyřešení akustiky jídelny.

19,50 hodin přišla paní Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
Starosta odůvodnil nutnost zrušení zřizovací listiny Základní a mateřské školy Formanská a její nové schválení pouze pro Základní školu Formanská.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš: předpokládal, že se bude jednat o jeden subjekt mateřské a základní školy.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové, která uvedla důvody, proč nemůže jít o jeden subjekt.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) ruší usnesení č. 6, zápisu č. 7 ze dne 21. 9. 2016,
2) schvaluje zřizovací listinu Základní školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
3) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
Starosta informoval o zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Základní škola prvního stupně Formanská a předložil návrh na jmenování komisí pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Pavel Staněk, Ing. Markéta Novotná

2) komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková, Ing. Miloslav Müller
náhradníci – Ivan Křížek, Zdeněk Hromádka, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Pavla Pitrmanová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé

a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o prezentaci studie využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou Zona architekti, s.r.o.
Studie navrhuje doplnění podélných cest, lávky mezi kopci, rozhlednu, pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezeckou stěnu, lanový park, sjezdovku, včetně mobilního vleku a umělého zasněžování, půjčovnu sportovního vybavení, bufet, vinohrad, veřejné osvětlení a urnový háj.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Pan Křížek: prezentoval provoz a možnosti sjezdovky na 3. kopci, náklady, údržbu, servis, dopravu dětí na lyžování.
Ing. Ranoš: konstatoval, že stavební výbor doporučil studii využitelnosti Milíčovských kopců zveřejnit a zorganizovat diskusi mezi občany formou ankety. Navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura. Jedná se o parcelaci pro 16 rodinných domů, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl: lokalita U Lesa 2 není součástí Smlouvy darovací o příspěvku na občanskou vybavenost uzavřenou s firmou Navetina, a.s. Do března 2017 měla být na základě usnesení zastupitelstva předložena plánovací smlouva, která by v této lokalitě garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.
Zastupitelé udělili slovo zástupci investora Ing. Pleskačovi.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura“
2) přerušuje projednání bodu do doby projednání plánovací smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd, tj. do příštího zasedání ZMČ.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

c) Různé
- 27. 2. 2017 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP projednal a nedoporučil pořízení změn územního plánu podnětů, které se týkaly části plochy mezi Formanskou ulicí a dálnicí D1 a o území mezi ulicí Nad Náhonem a Botičem (podněty č. 101/15, 36/16, 37/16, 38/16 a 39/16). Dále výbor doporučil zvýšení kódu využití území pro dva rodinné domy (podnět č. 21/2016 a 25/2016)
- 3. 3. 2017 – byl zveřejněni závěr zjišťovacího řízení záměru Bydlení – Újezd u Průhonic, který nebude posuzován podle zákona č. 100/2001. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, která předpokládá 116 rodinných domů, 11 bytů, nebytové plochy a 321 parkovacích stá­ní.

21,12 hodin odchází paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21, 16 hodin přichází paní Draštíková.

Mgr. Kopp navrhl přestávku v délce 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21,26 hodin pokračuje jednání ZMČ Praha-Újezd.

12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
Starosta předložil tabulku s vyhodnocením nabídek na pasport rybniční kaskády na újezdském potoce. Pasport bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace na plánovanou revitalizaci rybníků Sukovský a Návesní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje cenovou nabídku Ing. Václava Kurky, se sídlem Příčná 1389, 535 01 Přelouč na zpracování pasportu rybniční kaskády na újezdském potoce v celkové výši 138 910 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
Starosta předložil nesouhlasné stanovisko majitelů pozemku parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 s cenovou nabídkou městské části na odkup předmětných pozemků a požadovanou částku majitelů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí cenovou nabídku na odkup pozemků parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 v k. ú. Újezd u Průhonic od Vladislava Nacházela, bytem Vrchlického 1006/24, 150 00 Praha 5 a Josefa Nacházela, Tasovská 366/6, 155 21 Praha 5,
2) ukládá starostovi dále jednat o kupní ceně s majiteli pozemku.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil kupní smlouvu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje kupní smlouvu o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a stanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
2) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta předložil žádost o snížení výše finančního příspěvku určeného na občanskou vybavenost, dále smlouvy budoucí darovací na pozemek pod zastávkou MHD Ke Smrčině, na pozemek pod přilehlým chodníkem a smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích, kde je plánováanaá stavba cyklostezky.

22,00 hodin – zastupitelé hlasovali o pokračování v jednání.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) neschvaluje žádost o snížení výše finančního příspěvku,
2) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém je vybudována zastávka MHD, včetně přilehlých chodníků, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
3) schvaluje:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/256 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na stavbu chodníku postavenou na pozemcích parc. č. 214/256 a 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4 a SJM Pavel Brabec a Martina Brabcová, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
6) pověřuje starostu podpisem smluv uvedených v odst. 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
Starosta předložil vyjádření firmy Eltodo-Citelum, s. r. o., k technickému stavu veřejného osvětlení v ulici K Sukovu a u Mateřské školy Formanská a jeho převzetí do správy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO v ulici K Sukovu“ v rozsahu 1 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 47 029 Kč.
2) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Mateřská škola Formanská, Praha – Újezd“ v rozsahu 4 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 236 471 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost MHMP o stanovisko k možnosti úplatného převodu pozemku parc.č. 264/19 o výměře 47 m2, který se nachází na rohu ulic Formanská a Vodnická. Předmětný pozemek je připlocen k přilehlému pozemku soukromého majitele a je užíván bez nájemní smlouvy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl navrhuje vyvolat jednání o posunutí plotu a rozšíření chodníku, který je v této části kriticky úzký.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 264/19 o výměře 47 m2, k. ú. Újezd u Průhonic vlastníkům přilehlých nemovitostí za účelem sjednocení vlastnictví,
2) schvaluje prodej uvedeného pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd přerušuje projednání tohoto bodu do doby, než majitelé pozemku parc. č. 264/19 prokáží, jak k této neoprávněné stavbě plotu došlo.

pro: Hakl, Fiala, Kopp zdržel: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

O usneseních bylo podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrženy.

18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 2/2017 trvá usnesení z bodu č. 3 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“.
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.

22,19 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

22,21 hodin přišla paní Draštíková.

19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
Termín příštího zasedání je 26. 4. 2017 od 18.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Náhradní autobusová doprava X363
Starosta informoval o uzávěrce ulice Újezdská v Průhonicích. Z tohoto důvodu bude na cca 6 týdnů zavedena náhradní autobusová doprava X363, která bude jezdit pouze v úseku Opatov-K Sukovu a zpět.

c) Tajemník úřadu Ing. Müller představil novou úřednici odboru občanskosprávního, Ing. Markétu Novotnou.

d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí Čisté kopce – 2. dubna

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22,28 hodin dne 22. 3. 2017.
Zapsala dne 22. 3. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 2. 2017 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 2. 2017 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Hosté: Draštíková, J.Janovský, M.Janovský, Hromádka, Pleskač, Křížek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Exit 4 D1 – napojení Vestecké spojky

Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, KSÚS Středočeského kraje, Hl.m. Praha a Středočeský kraj uzavřeli Smlouvu o spolupráci a sdružení veřejných zadavatelů, za účelem stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Financování stavby se předpokládá z prostředků MD a SFDI. Část D1 v km 0–4 včetně Exitu 4 bude zařazena do kategorie místních komunikací a převedena na Hl.m. Prahu. Zprovoznění II.etapy Vestecké spojky (mezi Exitem 4 a Vestcem) se předpokládá současně se Stavbou 511 dálnice D0 (SOKP Běchovice – D1) a Stavbou 0301 dálnice D3 (D0 – Jílové u Prahy). K záměru probíhalo v letech 2008–2012 posuzování vlivů na životní prostředí, závěrečné stanovisko MŽP bylo vydáno 19.10.2012. Do­kumentace EIA předpokládala MÚK tvaru „diamant“ se světelnou signalizací. Zástupci MČ se zúčastnili dne 17.1.2017 výrobního výboru k optimalizaci technického návrhu Exitu 4. MÚK se z důvodů větší kapacity nově navrhuje jako okružní (dva podjezdy pod D1) s vnějším průměrem 148m. MČ obdržela 24.1.2017 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. (projektanta stavby) o vyjádření k technické studii stavby, zejména k předpokládanému propojení Exitu 4 a ulice Formanská. Propojovací komunikace není součástí závazné části ÚP (pouze jako územní rezerva – výhled), počítá s ní až návrh Metropolitního plánu a také dosud projednávaná změna UP č. Z2345/00. Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek: - Zprovoznění záměru až po zprovoznění Stavby 511 D0 (SOKP D1 – Běchovice) – Současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094 – Současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích – Zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4 – Doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky.

Pro: všichni

Výbor stavební a pro životní prostředí dále doporučuje souhlasit s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výšeuvedených podmínek a dále za podmínek:
- Propojovací komunikace bude městský dvoupruh s chodníky
- Úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská / Ke Kateřinkám, Chilská / Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova
- Realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace
- Rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0).

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.3 – Různé – informace

– 4.1.2017 zrušil MHMP rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

– 4.1.2017 zveřejnil OÚR MHMP návrhy 18 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., společné jednání proběhlo 19.1.2017, připomínky lze zasílat do 20.2.2017. Území MČ se týká změna č. Z 2827/00 – změna 1,9ha severně od křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. školu).

– 26.1.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Praha-Újezd“. Jedná se o osvětlení cyklostezky od ulice Proutěná na Jižní Město a chodníku mezi ulicí Pastevců a podchodem pod D1.

– 1.2.2017 bylo vydáno ÚR na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

– 3.2.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na dělení pozemků na parc.č.214/6 pro stavbu 12 řadových RD a komunikace (mezi Formanskou a D1, v prodloužení ulice Ke Smrčině).

– K urychlení přípravy Stavby č.511 Pražského okruhu byla na podzim loňského roku ustavena Ministerstvem dopravy ČR pracovní skupina, složená ze zástupců MD, MMR, MŽP, ŘSD, Hl.m. Prahy a Středočeského kraje. Do konce února 2017 se předpokládá dokončení nové dokumentace EIA a do konce srpna vydání stanoviska EIA. Pak může být obnoveno územní řízení. Současně se připravuje stavba přeložky silnice č. I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 15. 2. 2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 2. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová (příchod v 18.04 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin dne 15. 2. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 6 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výběrové řízení – ZŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu“ a zařadit ho jako bod 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 -Rozpočet 2017“ a zařadit ho jako bod č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 4 „Zpráva výboru stavebního a životního prostředí“ o za b) „Různé“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek.
Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

V 18.04 hodin přišla paní Petrová.

3. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
Starosta informoval o nutnosti změny a doplnění výčtu pozemků v usnesení č. 8 Zápisu č. 1/2017. Předložil tabulku se soupisem všech pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou pod Milíčovskými kopci, a na kterých městská část provádí údržbu veřejné zeleně. Dále předložil mapu s přesným zobrazením předmětných pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Usnesení č. 8 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“ ze zasedání ZMČ č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017,
b) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:
parc. č. | m2 | vlastník
265/2 | 39 182 | HMP
265/278 | 238 | HMP
265/258 | 229 | HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
265/555 | 666 | HMP
celkem | 66 516
c) ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a. s., o vyjádření k technické studii stavby, zejména k předpokládanému propojení Exitu 4 a ulice Formanská.
Dále informoval o současné situaci přípravy a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II. etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Předložil situaci z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“. Mimoúrovňová křižovatka se z důvodu větší kapacity nově navrhuje jako okružní (dva podjezdy pod D1).

Proběhla diskuse mezi zastupiteli.

Ing. Hakl upozornil na riziko, že v případě vysokého dopravního zatížení Vestecké spojky a dálnice D3 hrozí zvýšení průjezdu automobilů městskou části, a tím dojde k dopravním zácpám na ulici Formanská.

Paní Draštíková navrhuje vyřešit dopravní situaci propojením ulice Formanská a dálnice D1 pouze jednosměrným sjezdem z ulice Formanská na dálnici a zrušením zpoplatněného úseku dálnice D1 v km 0–10.

JUDr. Fiala požaduje zabránění sjezdu z dálnice D1 s dalším pokračováním na ulici Formanská.

Starosta informoval, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, a doporučil vyjednat s investorem co nejvýhodnější podmínky pro městskou část.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) nesouhlasí s předloženou situací z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“,
b) požaduje zachování územní rezervy pro budoucí propojení ulice Formanská a dálnice D1.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí Zápis výboru stavebního a životního prostředí ze dne 8. 2. 2017,
b) souhlasí s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek:
- zahájení stavby okružní křižovatky MÚK D1– Vestecká spojka s napojením západní komerční zóny Průhonice až po uvedení do provozu Stavby 511 (SOKP D1 – Běchovice) D0,
- současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094,
- současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích,
- zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4,
- doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky,
c) souhlasí s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výše uvedených podmínek a dále za podmínek:
- propojovací komunikace bude pouze jako nájezd na D1,
- úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská/Ke Kateřinkám, Chilská/ Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova,
- realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace,
- rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0),
d) ukládá starostovi zaslat stanovisko ZMČ projektantu VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Schváleno
pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha – Újezd bylo o usneseních hlasováno v opačném pořadí, než byla podána. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

b) Různé
- 4. 1. 2017 zrušil MHMP rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.
- 4. 1. 2017 zveřejnil OÚR MHMP návrhy 18 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV. Území MČ se týká změna č. Z 2827/00 – změna 1,9 ha severně od křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka z OB na VV.
- 26. 1. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Praha-Újezd“. Jedná se o osvětlení cyklostezky od ulice Proutěná na Jižní Město a chodníku mezi ulicí Pastevců a podchodem pod D1.
- 1. 2. 2017 bylo vydáno ÚR na stavbu „Zaokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3 km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích.
- 3. 2. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na dělení pozemků na parc. č. 214/6 pro stavbu 12 řadových RD a komunikace (mezi Formanskou a D1, v prodloužení ulice Ke Smrčině).
- K urychlení přípravy Stavby č. 511 Pražského okruhu byla na podzim loňského roku ustavena Ministerstvem dopravy ČR pracovní skupina. Současně se připravuje stavba přeložky silnice č. I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval). Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
Starosta předložil cenovou nabídku na zpracování, přípravu a provedení veřejné zakázky „Základní škola prvního stupně Formanská“. Výběrové řízení bude provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje zadání zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) schvaluje cenovou nabídku ve výši 40 000 Kč bez DPH za smluvní zastoupení zadavatele veřejné zakázky,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, pro provádění úkonů podle § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Schváleno
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

6. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
Starosta předložil žádost o finanční podporu ve výši 20 000 Kč na zřízení vstupu na elektronické karty do areálu Dendrologické zahrady. Jednalo by se o nový vstup na konci ulice Ke Mlýnu. Celková finanční částka na zřízení nového vstupu včetně zajištění přípojky elektřiny a pořízení elektronické čtečky a spínacího zařízení činí 36 000 Kč.
Paní Draštíková navrhla poskytnout finanční podporu ve výši 30 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, Průhonice, na pořízení elektronického vstupu do Dendrologické zahrady na konci ulici Ke Mlýnu, který bude čerpán z položky rozpočtu – Dary obyvatelstvu.

Schváleno: pro všichni Návrh byl přijat.

7. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
Tajemník úřadu zdůvodnil revokaci usnesení týkající se schválení rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v rozpočtové výši příjmů a výdajů 22 058 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016),
b) převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
c) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
d) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
e) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
f) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

8. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla jednotlivá usnesení splněna.
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.
Ze zápisu č. 1/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 1/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

9. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 3. 2017
Termín příštího zasedání je 22. 3. 2017 od 18.00 hodin.
b) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí
Masopust – 25. února od 10.00 hodin
Vynášení Morany – 19. března 2017


Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 15. 2. 2017

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 15. 2. 2017

1. Usnesení č. 3 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Usnesení č. 8 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“ ze zasedání ZMČ č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017,
b) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:
parc. č. | m2 | vlastník
265/2 | 39 182 | HMP
265/278 | 238 | HMP
265/258 | 229 | HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
265/555 | 666 | HMP
celkem | 66 516
c) ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „Zpráva Výboru stavebního a životního prostředí“
a) Křižovatka D1 – EXIT 4 Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí Zápis výboru stavebního a životního prostředí ze dne 8. 2. 2017,
b) souhlasí s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek:
- zahájení stavby okružní křižovatky MÚK D1– Vestecká spojka s napojením západní komerční zóny Průhonice až po uvedení do provozu Stavby 511 (SOKP D1 – Běchovice) D0,
- současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094,
- současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích,
- zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4,
- doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky,
c) souhlasí s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výše uvedených podmínek a dále za podmínek:
- propojovací komunikace bude pouze jako nájezd na D1,
- úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská/Ke Kateřinkám, Chilská/ Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova,
- realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace,
- rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0),
d) ukládá starostovi zaslat stanovisko ZMČ projektantu VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Schváleno
pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala

b) Různé
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „Výběrové řízení – ZŠ Formanská“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje zadání zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) schvaluje cenovou nabídku ve výši 40 000 Kč bez DPH za smluvní zastoupení zadavatele veřejné zakázky,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, pro provádění úkonů podle § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Schváleno
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Fiala

4. Usnesení č. 6 „Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, Průhonice, na pořízení elektronického vstupu do Dendrologické zahrady na konci ulici Ke Mlýnu, který bude čerpán z položky rozpočtu – Dary obyvatelstvu.

Schváleno: pro všichni

5. Usnesení č. 7 „Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v rozpočtové výši příjmů a výdajů 22 058 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016),
b) převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
c) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
d) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
e) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
f) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 1/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 25. 1. 2017

1. Usnesení č. 3 „Smlouva Hřiště hrou, s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou Hřiště hrou, s. r. o., IČ: 03673073 se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, Smlouvu o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště na hřišti provozovatele na pozemku parc. č. 265/492 v k. ú. Újezd u Průhonic na dobu 5 let.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 265/389 a parc. č. 265/395“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s., smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 265/389 a parc. č. 265/395, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (umístění součásti distribuční soustavy 1 kV), v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1217–337/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 7 500 Kč + DPH.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 299 a parc. č. 622“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s., smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 299 a parc. č. 622, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (umístění součásti distribuční soustavy – kabelové vedení 1 kV), v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1226–135/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 14 000 Kč + DPH.

Schváleno: pro všichni

4. Usnesení č. 6 „PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy na parc. č. 265/412 – TS1125“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Koncept Kupní smlouvy č. KV/G33/08871/­1320143/1530891 s firmou PREdistribuce, a. s., o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a ustanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
b) ukládá starostovi do příštího zasedání ZMČ Praha – Újezd předložit Kupní smlouvu na parc. č. 265/412.

Schváleno: pro všichni

5. Usnesení č. 7 „Svěření správy k pozemkům parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3,
b) bere na vědomí odůvodnění – výše uvedené pozemky jsou odděleny z pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic dle geometrického plánu č. 1052 – 167/2012 pro HMP. Na oddělených pozemcích parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3 byla provedena stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0018 komunikace K Motelu.
c) ukládá starostovi požádat o svěření výše uvedených pozemků.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „HMHP – ÚTUM svěření pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:

parc. č. | m2 | vlastník
256/2 | 39 182 | HMP
256/238 | 238| HMP
265/258 | 229| HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/739 | 310 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
celkem | 66 160 m2

b) ukládá starostovi požádat o svěření výše uvedených pozemků.

Schváleno: pro všichni

7. Usnesení č. 9 „Smlouva o smlouvě budoucí darovací Akro estate, s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací – Návrh č. 20161201 mezi stranami AKRO estate, s. r. o. (dárce) a městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování části pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic, a to parc. č. 265/336 (vybudovaná stavba – chodník č. 1) a části pozemku parc. č. 265/379 (vybudovaná stavba – chodník č. 2) zapsaného u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu se svěřenou správou pro budoucího obdarovaného,
b) ukládá starostovi uzavřít budoucí smlouvu darovací.

Schváleno: pro všichni

8. Usnesení č. 10 „Investiční akce městské části – OTV“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 1 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0024 – Proutěná.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 2 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0004 – Komunikace.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 3 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 4 v plánu investičních akcí Dostavbu a rozšíření ČOV Újezd u Průhonic.

Schváleno.
pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Petrová, Draštíková, Hromádka, Ranoš
proti: Kopp, Fiala

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 5 v plánu investičních akcí Stavbu Formanská –odvedení dešťových vod.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 6 v plánu investičních akcí Stavbu Prodloužení komunikace K Motelu.

Schváleno: pro všichni

9. Usnesení č. 11 „Žádost o příspěvek na činnost CENTRIN CZ s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) projednalo žádost společnosti CENTRIN CZ, s. r. o., poskytovatel sociálních služeb, o finanční podporu své činnosti v důsledku péče o dva klienty bydlící v katastru městské části Praha – Újezd u Průhonic ve výši 36 000 Kč,
b) s žádostí nesouhlasí,
c) ukládá starostovi zaslat stanovisko společnosti CENTRIN CZ, s. r. o.

Schváleno: pro všichni

10. Usnesení č. 12 „Vlajka pro Tibet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2017 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Schváleno.
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš
zdržel: Draštíková, Fiala

11. Usnesení č. 13 „Zpráva finančního výboru“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 1. 2017.

Schváleno: pro všichni

12. Usnesení č. 14 „Rozpočet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v celkové výši příjmů a výdajů 22 458 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
b) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
d) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
e) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni

13. Usnesení č. 15 „Rozpočtový výhled na roky 2018–2022“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018–2022 dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni

14. Usnesení č. 16 „Schválení odměn zastupitelů pro rok 2017, počet obyvatel“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2017, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.414/2016 Sb., ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2017
b) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 1. 1. 2017: 3 055 obyvatel.

Schváleno: pro všichni

15. Usnesení č. 17 „Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 10/2016“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 10/2016 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd dne 13. 12. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Úprava rozpočtu 12/2017
5. Rozpočtové provizorium
6. Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
7. Odměny pro členy OVK
8. Rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů
9. Zrušení usn. 16e) ze zápisu ze dne 27. 9. 2017 MŠ Formanská – náklady na náhradní provoz
10. VŘ na ředitele ZŠ Formanská
11. VŘ na zhotovitele PD na akci:„Rekonstrukce ulice Proutěná“
12. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
- PREdistribuce, a.s.
14. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- ZŠ Formanská
15. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd
16. Schválení darovací smlouvy
- Bonus EU
17. Členství ve Sdružení místních samospráv
18. Kulturní akce na 1. pololetí 2018
19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 15/2017
20. Interpelace
21. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2018
b) MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu
c) Informace – kniha o MČ
d) Kontrolní výbor – informace o nových členech
e) Edikt – oprava faktury
f) Vypsání grantu z VHA

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 22. 11. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Revokace usnesení č. 2 – volba ověřovatelů v zápisu
4. Volba návrhového výboru
5. MŠ Formanská
- žádost o schválení zvýšení kapacity školní jídelny
6. Schválení plánovací smlouvy
- bytový dům Catha I a II
7. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby ZŠ Formanská
8. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd“
9. Žádost o prodloužení pronájmu rybníků
10. Schválení kupní smlouvy
- manželé Limberští
11. Úprava vnitřní směrnice č. 12
12. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 12/2017, 13/2017, 14/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 13. 12. 2017
b) informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
c) VŘ – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní
d) VŘ – FIT parky
e) rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů
f) informace o nejbližších kulturních akcích
g) informace o situaci v Mateřské škole Vodnická
15. Souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11
16. Úprava rozpočtu k 11/2017

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 9. 11. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská
- schválení odstoupení od smlouvy se společností Kaziko, a. s.
- schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 31. 10. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská
- schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
5. Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017
6. Různé

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 18. 10. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 10/2017
6. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Plánovací smlouva – BD Catha I a II
b) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
7. Schválení plánu zimní údržby
8. Schválení dohody na poskytování jedné tiskové strany ve zpravodaji Klíč
9. Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU, s. r. o.
10. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
a) Informace o výstavbě ZŠ Formanská
b) Kaziko – dodatek č. 2
11. Informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická
12. MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic
13. Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní
14. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 11/2017
15. Interpelace
16. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 11. 2017
b) Poděkování zastupitelům
c) Poděkování
d) Zadní vchod do Dendrologické zahrady

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 27. 9. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 09/2017
6. Žádost o finanční příspěvek
- Volby 2017 okrskové volební komise
7. Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd:
- bod č. 14b) ze zápisu č. 5/2016
- bod č. 4 z e zápisu č. 9/2017
8. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
9. Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd
10. Pořízení nového služebního vozu
11. Schválení znaleckého posudku – Limberský
12. Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.
13. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 9/2017
14. Interpelace
15. Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická
16. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 18. 10. 2017
b) Volby 2017 – okrsky, zapisovatelé, volební místnosti
c) Informace o získání dotace na fitparky
d) Poděkování
e) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
f) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 20. 9. 2017

Zápis

Z důvodu neschválení programu bylo zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ukončeno bez projednání bodů programu.

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 31. 8. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Prevence vzniku odpadu v MČ
- vyhodnocení veřejné zakázky
- schválení kupní smlouvy
- schválení vzorové smlouvy o výpůjčce pro občany
- schválení vzorové kupní smlouvy pro občany
5. Hasičská zbrojnice
- nabídka na zpracování dokumentace pro provedení stavby
6. Zpráva o výstavbě ZŠ Formanská
7. Připomínky za sdružení Sousedé
- k bodu č. 4 ZMČ konaného dne 19. 7. 2017
8. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, s. s.
c) Informace z RHMP – projednání materiálu (ÚPN 400 kV)
9. Zrušení usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene p. Polák
10. Námitka Ing. Hakla
- zápis ZMČ č. 7/2017 – bod č. 9b), č. 9d), č. 17
11. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2017 a č. 8/2017
12. Interpelace
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 20. 9. 2017
b) Problematika výstavby bytových domů na křižovate ulic Milíčovská a Na Křtině
c) Změna tajemnice kontrolního výboru
d) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6 k. ú. Újezd u Průhonic
e) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 19. 7. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 21. 6. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Změna funkce komunikace na pozemku parc. č. 247/8 k. ú. Újezd u Průhonic
b) Prodej pozemku parc. č. 235/6 k. ú. Újezd u Průhonic
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Úprava rozpočtu k 06/2017
7. Jednací řád finančního výboru
8. Žádost o předfinancování projektu – MŠ Formanská – Šablony
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
9 a) Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory – zadávací dokumentace
9 b) Návrh na pořízení změny územního plánu – území mezi D1 a Formanskou
9 c) Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR
9 d) Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes EXIT 4 – technická studie
9 e) Odkoupení částí pozemků parc. č. 621/1 a 397 k. ú. Újezd u Průhonic
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pavel a Martina Brabcovi
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – Luboš Polák
12. Výběr zpracovatele studie proveditelnosti „Rekonstrukce Proutěná“
13. Výběr Dodavatele na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu ZŠ Formanská
14. Výběr poskytovatele právních služeb pro MČ
15. Prodej úklidového stroje
16. Žádost o příspěvek na nákup interaktivní tabule – ZŠ Ke Kateřinkám
17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Kapela, s. r. o.
18. Nákup dýchací techniky pro JSDH
19. Kulturní a sportovní akce
20. Plán zasedání ZMČ – II. pololetí 2017
21. Kontrola plnění usnesení
22. Interpelace – stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
23. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 31. 8. 2017
b) Referenční list Edikt
c) Cyklozvonění

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 19. 6. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – rozhodnutí o vyloučení
5. ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 17. 5. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Vyjádření k odvolání zástupce starosty MČ Praha – Újezd
5. Zápis z jednání finančního výboru
a) Zápis z jednání finančního výboru
b) Plán kontrol finančního výboru na I. pololetí 2017
6. Úprava rozpočtu k 05/2017
7. Revokace usnesení
- bod č. 7 ze zápisu č. 7/2016
- bod č. 5 ze zápisu č. 3/2017
8. MŠ Formanská
- ponechání zůstatku provozního příspěvku z roku 2016
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
- revitalizace Milíčovských kopců – anketa
9 a) Zápis z jednání Výboru stavebního a pro životního prostředí
9 b) Revitalizace Milíčovských kopců
9 c) Studie využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017
9 d) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – anketa
10. Námitka Ing. Hakla
- zápis č. 4/2017 – bod č. 16
11. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2017
12. Interpelace jako stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 21. 6. 2017
b) Vyjádření k úplatnému převodu pozemku parc. č. 670/6 k. ú. Újezd u Průhonic
c) Informace o získání dotace
d) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
e) Klestí v Milíčovském lese
f) Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí 2017

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 26. 4. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců
5. Otevřený dopis zastupitelů
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 2017
6.1 Závěrečný účet městské části za rok 2016
6.2 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu k 04/2017
7. Výběrové řízení ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
8. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic
9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/372 k. ú. Újezd u Průhonic
10. Smlouva o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě
11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Areál ledových sportů Praha 11
b) Lokalita U Lesa 2
c) Autobusové zastávky
d) MŠ Formanská – akustika
e) Bytový dům Catha II
f) Zpráva o uplatňování ZÚR
12. Odvolání uvolněného zástupce starosty
13. Jednací řád zastupitelstva
14. Oznámení MČ Praha 11 – časopis Klíč
15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2017
16. Interpelace jako stálý bod zasedeání ZMČ po kontrole plnění usnesení
17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 17. 5. 2017
b) Úkoly pro předsedu finančního výboru a kontrolního výboru
c) Pozvánka na Májovou veselici

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 22. 3. 2017

Usnesení

3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
5. MŠ Formanská
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza Brabec
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- předfinancování projektu „Šablony“
5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemke parc.č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
b) Náhradní autobusová doprava X363
c) Představení nové úřednice
d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 15. 2. 2017

Usnesení

1. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
2. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
3. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
4. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
5. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
6. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 2. 2017

Podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
4. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
5. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
6. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
7. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
8. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017
9. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 3. 2017
b) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení

1. Smlouva Hřiště hrou, s. r. o.
2. PREdistribuce – věcné břemeno na parc.č. 265/389 a parc. č. 265/395
3. PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 299 a parc. č. 622
4. PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy na parc. č. 265/412 – TS1125
5. Svěření správy k pozemkům parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3
6. HMP – ÚTUM svěření pozemků
7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací Akro estate, s. r. o.
8. Investiční akce městské části – OTV
9. Žádost o příspěvek na činnost CENTRIN CZ s. r. o.
10. Vlajka pro Tibet 2017
11. Zpráva finančního výboru
12. Rozpočet 2017
13. Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
14. Schválení odměn zastupitelů pro rok 2017, počet obyvatel
15. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 10/2016

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY


Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 14. 12. 2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016

1. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd: bere na vědomí.
Schváleno: pro všichni

2. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2016 dle přílohy č. 1,
2. schvaluje úpravu v usnesení ZMČ č. 9/2016, v bodě č. 3 – Úprava rozpočtu k 11/2016 v příloze č. 1:
• MŠ Formanská – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 91 + 2300 Kč
• MŠ Vodnická – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 91 – 2300 Kč
• MŠ Formanská – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 96 + 6800 Kč
• MŠ Vodnická – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 96 – 6800 Kč
3. ukládá starostovi zapracovat změny rozpočtu.

Schváleno: pro všichni

3. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1. Návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2017: čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016 (18 422 000 Kč) – tj. 1 535 167 Kč.

Schváleno: pro všichni

4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje:
a) zpracování zadávacích podmínek nadlimitní zakázky s názvem „Poskytovatel služeb v Domově seniorů“ se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem,
b) objednání u firmy Typaz, s r. o., se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4, IČ: 62418823, zpracování zadávacích podmínek dle bodu 1 a) tohoto usnesení za celkovou cenu 35 000 Kč bez DPH,
2. ukládá: starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o. dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

5. Zpráva výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
bod č. 7 a):
1. bere na vědomí,
2. ukládá starostovi projednat podmínky udělení souhlasu se stavebníkem v návaznosti na doporučení výboru.

Schváleno: pro všichni

bod č. 7 b):
1. bere na vědomí,
2. ukládá starostovi vydat souhlasné stanovisko MČ.

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 c) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 d) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 e) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

6. Plán zasedání ZMČ – 1. pololetí 2017
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje termíny zasedání ZMČ na první pololetí roku 2017 takto: 18. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5. a 21. 6.

Schváleno: pro všichni

7. Grant MČ Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí, že po vyhlášení grantu obdržela městská část v termínu dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků,
b) schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z. s. dotaci ve výši 102 tisíc Kč a SDH Praha – Újezd dotaci ve výši 110 tisíc Kč v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 6 b Zápisu č. 6/2016,
c) ukládá starostovi vyzvat žadatele ke kontrole výše uvedených finančních prostředků s termínem do 9/2017.

Schváleno: pro všichni

8. Pronájem společenského sálu na roky 2017 a 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí, že po vyvěšení Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor, a to společenskou místnost o výměře 81,9 m2 s příslušenstvím v budově Vodnická 531/44, Praha 4 na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12, 2018 obdržela městská část tři žádosti o pronájem, (zveřejněno dne 22. 11. 2016; sejmuto dne 8. 12. 2016)
b) schvaluje uzavřít podle Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická nájemní smlouvy a to: s Radmilou Dvořákovou, Pastevců 474/2, Praha 4, Sborem Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 783/23, a Klubem Vodnická, z. s., U Pramene 434/4 Praha 4 na dobu od 1, 1, 2017 do 31, 12, 2018 dle jejich požadavků na dny a čas pronájmu.

Schváleno: pro všichni

9. Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 670/20 o výměře 1764 m2, parc. č. 670/21 o výměře 1165 m2,, parc. č. 670/22 o výměře 819 m2 a parc. č. 670/8 o výměře 5376 m2,
2. ukládá starostovi požádat o předmětný převod.

Schváleno: pro všichni


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5. 12. 2016, 17:00-18:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5. 12. 2016, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Drahorád Hosté: Hromádka (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – PD polyfunkčního domu – I.etapa na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256

MČ obdržela 29.11.2016 žádost společnosti Aprea, s.r.o. o vyjádření k DSP stavby „Polyfunkční dům – objekt SO.02 – I.etapa“ na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256, zahrnující dvoupodlažní objekt s prodejnou, kadeřnictvím a čtyřmi byty, obslužnou komunikaci a 18 venkovních parkovacích míst. Napojení areálu na ulici Formanskou je přes pozemek MČ parc.č. 214/13. 2.6.2008 schvá­lil OÚP MHMP úpravu ÚP – navýšení kódu míry využití severní části území z OB-C na OB-E. Jižní část areálu je v ploše ZMK, kterou navíc vede VTL plynovod. 6.2.2009 bylo vydáno ÚR na celou stavbu, zahrnující kromě výše uvedené 1.etapy dále druhé křídlo polyfunkčního domu (s restaurací a penzionem), zahradní altán, dvě příčné komunikace s parkováním (dalších 33 míst, podél severní a jižní hranice areálu) a cyklostezku podél ZOV. V roce 2011 stavebník připravoval a projednával upravenou DSP (pouze zahradní restauraci s krytými terasami a obslužnými komunikacemi), stavební řízení bylo později zastaveno. Nyní navrhovaná 1.etapa stavby je v souladu s původním ÚR. Mezi stavebníkem a MČ proběhla v minulých letech řada jednání a dohod, zahrnující mj. majetkoprávní vypořádání pozemků, výstavbu chodníku, obslužné komunikace a cyklostezky a finanční příspěvek. Starosta předložil usnesení ZMČ z 9.9.2008, předseda výboru doplnil zápisy z jednání a ze stavebního výboru z 01–06/2011.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat, aby součástí 1.etapy výstavby bylo splnění nebo jiná garance předchozích dohod, zejména:
- Odvodnění přilehlé části ulice Formanské vsakem na pozemcích stavebníka
- Stavba chodníku min.š.2m podél celého areálu (tedy i severně od zastávky PID), včetně oddělení pozemku pod chodníkem a převod na MČ
- Stavba zpevněné cyklostezky podél ZOV, včetně odvodňovacího žlabu, oddělení pozemku pod stezkou a převod na MČ
- Finanční dar ve výši dle usnesení ZMČ č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
- Do splnění těchto podmínek dále nesouhlasit s DSP a neuzavírat smlouvu o stavbě vjezdu pozemku parc.č. 214/13

Pro: všichni

Bod č.3 – Rozšíření veřejné komunikační sítě Kabel servis Praha

MČ obdržela 23.11.2016 žádost společnosti Kabel servis Praha, s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Rozšíření veřejné komunikační sítě“, spočívající v uložení trubek HDPE pro optické kabely v částech ulic Formanská (cca 260m podél jižního okraje vozovky) a U pramene (cca 30m v zeleni) v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit se záměrem.

Pro: všichni

Bod č.4 – Revitalizace Sukovského a Návesního rybníka – informace

MČ zpracovala specifikaci prací na zakázku „Újezd u Průhonic – pasport rybniční soustavy na Újezdském potoce“, sloužící jako podklad pro vypracování cenových nabídek.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Povrchy tramvajových tratí – informace

Náměstek primátorky P. Dolínek rozeslal pro informaci všem městským částem koncepční materiál „Povrchy tramvajových tratí hl.m. Prahy“, který zpracoval IPR Praha jako navazující text k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy, Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

ZMČ Praha 11 přijalo dne 16.11.2016 usnesení č. 0006/23/Z/2016, ve kterém „nesouhlasí s postupně se rozrůstající zástavbou převážně obytného charakteru na území Městské části Praha – Újezd, která nemá ze strany této městské části zajištěnu potřebnou infrastrukturu (dopravní, technickou, občanské vybavení) a jejíž nároky zatěžují a dále mohou zatěžovat veřejnou infrastrukturu na území sousední městské části Praha 11 a tím zhoršovat podmínky kvality života jejích obyvatel“. Podkladem usnesení byl mj. přehled plánované výstavby v naší MČ, zpracovaný OÚR ÚMČ Praha 11.
Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 23. 11. 2016

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hodin 23. 11. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20,45 hodin 23. 11. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 17 bodech.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 17 „Různé“ o za b) „Autobusová zastávka Kateřinky“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 17 „Různé“ o za c) „Naše Praha – distribuce v MČ“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Úprava rozpočtu k 11/2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp předložil úpravy rozpočtu k listopadu 2016. Dále konstatoval, že na výzvu o vyhlášení grantu na podporu činnosti nestátních, neziskových organizací působících na území MČ zatím žádný zájemce nereagoval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2016 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o zasedání finančního výboru. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zprávu finančního výboru na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Odepsání dluhu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zprávu Mgr. Karla Fischera, z advokátní kanceláře Karel Fischer, o podání žaloby o zaplacení dlužné částky s příslušenstvím vůči paní Lence Bayerové,
2) schvaluje podle § 89 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze prominutí pohledávky za paní Lenkou Bayerovou, Praha 4, která na nájemném (Nájemní smlouva ze dne 14. 1. 2014) činí 8 400 Kč a dále odpis smluvní pokuty k 23. 11. 2016 v celkové výši 82 068 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
Starosta informoval o jednáních s MHMP, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence, týkajících se možné finanční půjčky na výstavbu domu seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
Starosta předložil cenovou nabídku firmy Typaz, s. r. o., na provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením pro nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování služeb v Domě seniorů“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje předložení kompletní specifikace cenové nabídky na vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Revitalizace ÚTUMu – výběr
Starosta předložil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch. Hodnotící komise vybrala ze tří nabídek jako nejvhodnější nabídku od firmy Kapela, s.r.o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky na stavební práce s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabídku uchazeče: firma Kapela, spol. s r. o., Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 276 48 516 za nabídkovou cenu 1 822 840 Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Kapela, spol. s r. o., Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 276 48 516.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva kupní a směnná – Fine Dream
Zastupitelstvo MČ Praha- Újezd schvaluje:
1) uzavřít smlouvu kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice, Praha 7, IČ: 272 45 039 dle přílohy ke GP 1206–100/2016 v k. ú. Újezd u Průhonic, využití pozemku parc. č. 626/18 dle územního plánu takto:
a) směnit pozemek parc. č. 626/20 (SV-C) o výměře 627 m2 – vlastník Hl. m. Praha, svěřená správa městská část Praha – Újezd, za část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o.,
b) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) a díl b) pozemku parc. č. 626/16 (SV-C) o výměře 886 m2, které jsou ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., cena za 3 400 Kč /1 m2, tj. za celkovou cenu 3 012 400 Kč,
c) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (ZMK) o výměře 916 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., za cenu znaleckého posudku č. 1214/29/2016, tj. za cenu 1 024 564,32 Kč,

2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice, Praha 7, IČ: 272 45 039, za celkovou cenu 4 036 964,32 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Přeložka VVN – vyjádření k ÚŘ
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti ELEKTROTRANS, a. s., o vyjádření pro územní řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“.
Jedná se o sdružené vedení VVN 2×400kV a 2×110kV v délce cca 7,6 km z TR Chodov v Šeberově, přes Hole u Průhonic a Újezd do Křeslic.
Městská část zasílala k dokumentaci i k posudku EIA nesouhlasné stanovisko.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí s navýšením kapacity stávajícího vedení 400 kV,
2) ukládá starostovi vydat k územnímu řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“ nesouhlasné stanovisko.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Umístění DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. o vyjádření a o poskytnutí podkladů ke stavbě „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3 km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích.
Územní řízení již bylo zahájeno.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi, aby podal námitku účastníka řízení stavby „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, zejména v souvislosti s napojením na stávající řad DN 300 ve Formanské ulici.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd
Na základě usnesení Zastupitelstva městské části stavební výbor projednal záměr výstavby „Bydlení Újezd“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) ukládá starostovi připravit společně s investorem „Bydlení Újezd“ plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti, a předložit ji do března 2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Zahájení ÚŘ – PHS Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o zahájení územního řízení na stavbu „D1 protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,905 – km 5,351“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Plánované PHS Kateřinky-Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval,
že městská část má k dispozici dvě studie proveditelnosti protihlukových stěn podél dálnice D1: PHS v km 2,846 – km 2,943 a km 3,034 – km 3,223 a PHS v km 3,227– km 4,094.
Hygienická stanice hl. m. Prahy povolila ŘSD časově omezenou výjimku zvýšených hladin akustického tlaku do 31. 12. 2018, za podmínek mj. položení tzv. tichého asfaltu na D1, realizace PHS mezi Formanskou a Průhonicemi a zajištění územního rozhodnutí na PHS v Kateřinkách.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Pasport rybniční kaskády
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela od společnosti AQUATEST, a.s. specifikaci prací a cenovou nabídku na pasport rybníků Sukov a Návesního a Újezdského potoka. Městská část poptala další tři firmy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

g) Různé
- Dne 29. 9. 2016 bylo zveřejněno závěrečné souhlasné stanovisko MHMP k záměru „Areál ledových sportů“. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhalo od září 2015.
- OÚR MHMP zahájil řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV, veřejné projednání bude 12. 12. 2016. Území MČ se týká změna 2825/00 – změna 0,6 ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 74/1, 74/2, 74/3, 74/6, 156/1 a 265/379, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1205–63/2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši10 000 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Organizační řád úřadu MČ
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí, že na základě revize Organizačního řádu a schválených změn souvisejících s jmenováním tajemníka úřadu, byl vypracován nový Organizační řád;
2) schvaluje Organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 23. 11. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kniha o městské části – nabídka grafického zpracování a tisku
Starosta předložil srovnávací tabulku s nabídkou grafického zpracování a tisku knihy o městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) vydání 2 000 ks knih o městské části Praha – Újezd s maximálním obsahem 200 stran,
2) objednání grafického zpracování a tisku u firmy Tiskárna Libertas, a.s., Drtinova 10, Praha 5, IČ: 256 78 990, za cenu 87,64 Kč za kus,
3) předpokládané vydání do konce roku 2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Sdružení místních samospráv ČR – výzva k přistoupení
Starosta předložil nabídku k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí se vstupem městské části do Sdružení místních samospráv ČR.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Plán zimní údržby 2016/2017
Starosta předložil plán zimní údržby, která je rozdělena dle pořadí důležitosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací
a chodníků na rok 2016/2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Plán kulturních a sportovních akcí 2017
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2017 s předpo­kládanými výdaji ve výši 390 250 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2016
Starosta konstatoval, že všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 8/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 14. prosince 2016 od 17.00 hodin.

b) Autobusová zastávka Kateřinky
Starosta konstatoval, že autobusovou zastávku „Kateřinky“ nechala městská část již několikrát vymalovat. Bohužel byla vždy ve velmi krátké době poničena sprejery.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč za informaci, která povede k dopadení a usvědčení pachatele.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Naše Praha – distribuce v MČ
Starosta informoval o dalším tisku, ve kterém má městská část Praha – Újezd příspěvky o dění v naší MČ. 14 deník Naše Praha je distribuován do schránek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Vyúčtování 2015
Starosta apeloval na Ing. Filipa Ranoše, aby co v nejbližší době dodal vyúčtování služeb za rok 2015 za dům služeb, a upozornil ho na porušování § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ve 20,40 hodin odešel JUDr. Fiala.
Nepřítomna při hlasování paní Draštíková.
Nepřítomna při hlasování paní Petrová.

e) Dohoda o provedení zápočtu
Starosta předložil Dohodu o provedení zápočtu mezi městskou částí a firmou Edikt, a.s. Účastníci dohody uznávají závazky a pohledávky jako oprávněné a souhlasí s jejich vzájemným zápočtem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších akcích
Dne 3. 12. 2016 od 8,00 hodin výlov Návesního rybníku.
Dne 9. 12. 2016 od 14,30 hodin vypouštění balónků Ježíškovi.
Dne 20. 12. 2016 od 18,00 hodin koncert mobilní zvonohry.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 31. 10. 2016 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 31. 10. 2016 17:00–19:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluven: Bezděk

Hosté: Janovský (k bodu 2), Pleskač (k bodu 4)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Přeložka VVN – vyjádření k územnímu řízení

MČ obdržela 17.10.2016 žádost společnosti ELEKTROTRANS, a.s. o vyjádření pro územní řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“. Jedná se o sdružené vedení VVN 2×400kV a 2×110kV v délce cca 7,6km z TR Chodov v Šeberově, přes Hole u Průhonic a Újezd do Křeslic. V Újezdu je vedeno dle ÚP jako přeložka VVN400kV, jinak v trase stávajícího vedení, které nahrazuje. Bude použito celkem 24ks sdružených stožárů (z toho v Újezdu 6ks) o výšce cca 55,5m. V dalších etapách bude vedení VVN 2×400kV prodlouženo až do rozvodny Čechy Střed. V minulých letech proběhlo posouzení vlivu záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí (oznámení 24.5.2016, závěrečné stanovisko 22.4.2014). MČ zasílala k dokumentaci i posudku EIA nesouhlasné stanovisko.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat předložení úplné DÚR, zejména upřesnit polohy a rozměry stožárů a ochranných pásem.

Pro: všichni

Bod č.3 – Umístení DN 800, 2.část Pitkovice – Újezd

MČ obdržela 7.10.2016 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. o vyjádření a o poskytnutí podkladů ke stavbě „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. K záměru proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 15.3.2016 a závěr 13.7.2016). Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat upřesnění napojení na stávající řad DN300 ve Formanské a na další etapy výstavby.

Pro: všichni

Bod č.4 – Plnění usnesení ZMČ č.7/2016 – Bydlení Újezd

Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. 3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru. Záměr byl projednán 12.9.2016 ve stavebním výboru a 21.9.2016 v ZMČ, které usnesením č.7/2016 uložilo stavebnímu výboru podrobnější projednání. Zástupce investora Ing. Pleskač doplnil informace mj. k rozšíření kapacity ČOV a výstavbě centra.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje pro dostavbu centra lokality uzavřít s investorem plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.

Pro: všichni

Bod č.5 – Zahájení územního řízení na PHS Újezd

17.10.2016 bylo zveřejněno zahájení územního řízení na stavbu „D1 – protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,905 – km 5,351“, ústní jednání proběhlo 9.11.2016. Ji­hovýchodně od nadjezdu silnice Újezd-Průhonice je podél navrhována PHS délky 446m a výšky 9m (na mostě přes Botič 5m). Z celkové délky je 374m mezi Formanskou a Botičem, 44m podél mostu přes Botič a 28m za Botičem. Provedení bude obdobné jako na druhé straně D1 – soklové panely železobetonové, většina výšky stěny plné pohltivé panely, na mostě lehké panely z plexi v rámech. K DÚR se MČ vyjadřovala v červenci 2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Plánované PHS Kateřinky – Újezd

MČ obdržela v minulosti studie proveditelnosti dalších dvou úseků protihlukových stěn podél D1: – PHS v km 2,846 – km 2,943 a km 3,034 – km 3,223 (celkem 286m na koruně obou částí 2.etapy stávajícího zemního ochranného valu podél viladomů v ulici Pastevců zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 06/2016) – PHS v km 3,227–4,094 (867m mezi jižním koncem ZOV a stávající nízkou PHS okolo ČSPH, zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015) Hygienická stanice hl.m. Prahy povolila ŘSD časově omezenou výjimku zvýšených hladin akustického tlaku do 31.12.2018 (v úseku 2,35–3,2km 63dB ve dne a 60dB v noci a v úseku 3,2km-5,4km 67dB ve dne a 64dB v noci ), za podmínek mj. položení tzv. tichého asfaltu na D1, realizace PHS mezi Formanskou a Průhonicemi a zajištění ÚR na PHS v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Pasport rybniční soustavy

MČ obdržela od společnosti AQUATEST, a.s. specifikaci prací a cenovou nabídku na pasport rybníků Sukov a Návesního a Újezdského potoka. Uvedená společnost již v minulosti zpracovávala hydrotechnickou studii odvodnění území a návrh rekonstrukce uvedené rybniční kaskády. MČ nyní poptala další tři firmy.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

– 29.9.2016 bylo zveřejněno závěrečné souhlasné stanovisko MHMP k záměru „Areál ledových sportů“. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhalo od září 2015.

– OÚR MHMP zahájil řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., veřejné projednání bude 12.12.2016. Území MČ se týká změna 2825/00 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).


Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 19. 10. 2016

Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 10. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp (počet 8)
Omluven: -
Nepřítomen: Ranoš (počet 1)
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hodin 19. 10. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19,33 hodin 19. 10. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vyhlášení grantu“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna organizačního řádu“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení záměru revitalizace – ÚTUM
Starosta informoval o získání dotace ve výši 2 250 000 Kč na revitalizaci Milíčovských kopců. Firma Typaz předložila cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje provedení revitalizace Milíčovských kopců,
2) schvaluje zajištění výběrového řízení firmou Typaz, s. r. o., IČ: 624 188 23, se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4 za cenu 30 000 Kč,
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o.,
4) ukládá starostovi poptat zpracování studie využitelnosti Ú­TUMu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Informace o ZŠ a MŠ Formanská
Starosta informoval o podání žádosti o změnu názvu v rejstříku škol a školských zařízení MHMP na „Základní a Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace“ a žádosti na MŠMT o dotaci na výstavbu základní školy. Městská část současně požádala o finanční příspěvek, který bude zařazen do rozpočtu HMP na rok 2017.
JUDr. Fiala informoval, že k 31. 8. 2016 byla splněna Smlouva o dílo na výstavbu mateřské školy. Došlo k prodlení v termínu dokončení, smluvní pokuta za každý den prodlení činí 20 000 Kč. Městská část je povinna tuto pokutu vymáhat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o Základní a Mateřské škole Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 679/1, 679/2 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 679/1 a 679/2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1185–10/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 5 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 325/1 – PREdistribuce, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 325/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1184–9/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 17 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší vnitřní směrnice „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ ze dne 20. 1. 2014 (pro MŠ Vodnická) a ze dne 23. 3. 2016 (pro MŠ Formanská)
b) schvaluje vnitřní směrnici pro mateřské školy „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ – příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Vyhlášení grantu
Starosta informoval o poskytnutí finančních prostředků obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vyhlášení grantu dle pravidel pro čerpání finančních prostředků z odvodů z VHP uvedených v příloze č. 3 zápisu č. 6/2016 ze dne 22. 6. 2016 – příloha č. 2,
2) požaduje vypustit z výše uvedené přílohy bod č. 3 z odstavce „podmínky poskytnutí dotace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Změna organizačního řádu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje změnu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha – Újezd schváleného dne 11. 12. 2007:
čl. IX –Úřad městské části Praha – Újezd první věta-doplnit:
Úřad městské části Praha – Újezd (dále „Úřad“) tvoří starosta, dva zástupci starosty, tajemník úřadu a zaměstnanci MČ zařazení do úřadu MČ.
čtvrtá věta a následující-nově vložit:
V čele Úřadu je tajemník, který je nadřízený všem zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu.
Tajemník
a) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem městské části nebo starostou MČ,
b) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu,
c) vydává svým nařízením zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád Úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu,
e) zúčastňuje se zasedání zastupitelstva MČ s hlasem poradním.
V ostatních částech zůstává Organizační řád nezměněn.

2) ukládá tajemníkovi tuto změnu zapracovat do organizačního řá­du.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2016
Bod č. 10 a) Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. – trvá

Bod č. 5/2 zápisu č. 6 MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků – požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická – trvá

Bod č. 12 zápisu č. 6 – Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry – trvá

Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 23. listopadu 2016 od 18.00 hodin.

b) Veřejnoprávní smlouva – RD na pozemku parc. č. 676/196
Starosta informoval o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 676/196.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Kulturní a sportovní akce
Zástupkyně starosty paní Draštíková pozvala zastupitele a občany na zájezd na adventní trhy do Drážďan, který se bude konat 2. prosince 2016.

d) Výměna občanských průkazů
Zástupkyně starosty paní Draštíková vyzvala občany k výměně občanských průkazů. Novelou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zákonem č. 106/2016 Sb., došlo s účinností od 1. 7. 2016 ke změně (opravě) názvu katastrálního území v hl. m. Praze z Újezd na Újezd u Průhonic.
Změna názvu katastrálního území se promítla do adresy místa trvalého pobytu občanů. Občanské průkazy tudíž obsahují nesprávný údaj. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha – Újezd, aby si nejlépe do konce roku 2016 podali žádost o výměnu občanského průkazu, jež bude provedena zdarma


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00-18:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00–18:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hakl
Host: Pleskač

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb.

3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, termín na vyjádření byl do 23.8.2016. Záměr představil zástupce investora Ing. Pleskač. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor). Součástí záměru je rozšíření kapacity stávající ČOV o 500 EO. Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Dopravně inženýrské podklady, které zohledňují i další plánované záměry v území, byly na programu stavebního výboru 15.2. a 14.3.2016.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Pavel Limberský – RD na pozemku parc.č.240 – žádost o revokaci usnesení

Vlastník pozemku parc.č. 240 žádá o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ (č.7a zápisu č.5/2016 z 22.5.2016), kterým byla zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc.č.247/8 ve vlastnictví MČ. Tento pozemek šířky 3,0–3,6m tvoří pěší propojení náměstí Pod platanem a ulice Pod napětím. Ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (platné pro území hl.m. Prahy do 31.7.2016) nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá §12-§14 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (tzv. Pražské stavební předpisy, platné od 1.8.2016). Ve smyslu tohoto nařízení se nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje trvat na nesouhlasu:
- s umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- s užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240

Pro: všichni

Bod č.4 – Úpravy územního plánu č. U1232/01 a U1305/01

1.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání úprav ÚP vlny 01 (úpravy ÚP jsou nyní projednávány obdobně jako změny ÚP), termín na připomínky byl do 1.9.2016. Území MČ se týkají úpravy U1232/01 (pozemek parc.č.676/74 o ploše 667m2, úprava z OB-A na OB-C) a U1305/01 (pozemek parc.č.676/118 o ploše 800m2, úprava z OB-B na OB-C). Na RD na parc.č.676/74 v budoucí ulici Ke splavu bylo 19.8.2014 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 30.6.2014 odsou­hlasila MČ. Na RD na parc.č.676/118 v budoucí ulici Nad Mlýnským rybníkem bylo 26.10.2015 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 29.4.2015 odsou­hlasila MČ. Obě stavby již probíhají.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- s úpravou ÚP č. U1232/01 na pozemku parc.č.676/74
- s úpravou ÚP č. U1305/01 na pozemku parc.č.676/118

Pro: všichni

Bod č.5 – Jaroslav Šerák – BD na parc.č.428, 429 a 430 – žádost o vyjádření

Vlastník pozemků parc.č.428–430 v Újezdu u ulice Formanská žádá o vyjádření k DÚR bytového domu. Záměr zahrnuje hlavní objekt o 1.PP a 2.NP s 11 byty, 10 parkovacích stání v 1.PP a 3 na pozemku a doplňkové stavby. Celková plocha pozemku činí 5270m2, z toho bude zastavěno 706+199=905m2. Na uvedených pozemcích byla v minulých letech odstraněna stavba zemědělské usedlosti a 22.10.2014 vydáno (dosud nepravomocné) ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“. Objekt o výšce 2NP+podkroví obsahoval 10 bytových jednotek, 12 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Optický kabel Sys-DataCom v ulici Ke mlýnu – žádost o vyjádření

Sys-DataCom, s.r.o. žádá o souhlas s uložením optického kabelu v ulici Ke mlýnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí požaduje doplnit PD s podrobným zákresem trasy kabelu (délka, dotčené pozemky, vedení v zeleni/dlažbě, zákres stávajících sítí).

Pro: všichni

Bod č.7 – Informace o stavbě č.0101 TV Újezd – etapa 0022

Starosta informoval o zahájení Stavby č.0101 TV Újezd, etapa 0022. Jedná se o nové povrchy částí ulic Ke mlýnu, K motelu, Nad náhonem a plochy u Návesního rybníka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

24.5.2016 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

13.7.2016 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 15.3.2016, MČ neměla k záměru připomínky.

20.7.2016 byl zveřejněn posudek záměru „Areál ledových sportů“, veřejné projednání proběhlo 18.8.2016. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015, závěr zjišťovacího řízení 17.12.2015 a dokumentace EIA 9.3.2016. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

31.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání změn ÚP vlny 09, termín na připomínky je do 30.9.2016. Území MČ se týká změna Z3004/09 (pozemky parc.č.619/3 a 626/21 o ploše 1123m2, změna ze ZMK a NL na SP) na části plochy tenisového areálu SK Újezd.

8.9.2016 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP schválil návrh zadání změny ÚP Z2973/00 (0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu seniorů) a neschválil návrh zadání změny ÚP Z2345/00 (17,3ha podél D1 ze ZMK, OP a NL na SV a komunikace).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


ZÁPIS 7/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - ÚJEZD DNE 21. 9. 2016

ZÁPIS 7/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – ÚJEZD DNE 21. 9. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hodin 21. 9. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin 21. 9. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl změnit název bodu programu č. 5 „Smlouva o výpůjčce s MŠ Formanská“ na „Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 14 „Různé“ o za c) „Souhlas s podáním žádosti na MŠMT“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předřadit bod č. 9 b) „Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 240 o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ, kterým bylo zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc. č. 247/8 ve vlastnictví městské části. Tento pozemek šířky 3,0 m – 3,6 m tvoří pěší propojení náměstí Pod Platanem a ulice Pod Napětím a nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá technickým požadavkům – nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.
Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva a vlastníkem pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd trvá na svém usnesení č. 7 Zápisu č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 09/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 09/2016 – dle přílohy č. 1,
2) schvaluje provedené rozpočtová opatření k 09/2016 – dle přílohy č 1A,
3) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku do správy MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku dle předávacího protokolu č. 1 (rozpis majetku dle přílohy č. 2, 3 a 4).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace
Starosta informoval o plánované výstavbě základní školy formou nástavby na již realizované Mateřské škole Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, IČ: 71294350, se sídlem Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00,
b) změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, ze dne 14. 10. 2015 na Zřizovací listinu Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, Praha 4, spočívající v rozšíření příspěvkové organice o základní školu;
2) ukládá starostovi podat žádost o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení na Magistrát hl. m. Prahy a žádost o změnu zápisu zapsaných údajů do obchodního rejstříku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje účtování provozního příspěvku MŠ Formanská do výše nákladů, případný rozdíl převést v následujícím roce do fondů MŠ na základě schválení v ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s. r. o.
Starosta informoval o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým byla prodloužena lhůta pro dodání zařízení do kuchyně MŠ Formanská z důvodu nedokončení stavby mateřské školy v termínu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015 s firmou Blažek Gastro, s. r. o., podepsaný 1. 7. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 325/1, 679/1 a 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněného provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění. Věcné břemeno je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1204–7/2016, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč za 1 bm, tj. za celkovou částku 17 200 Kč bez DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že 3. 8. 2016 bylo zveřejněno oznámení záměru Bydlení – Újezd u Průhonic. Jedná se o výstavbu, východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, cca 116 rodinných domů a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m 2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o záměru na vědomí a ukládá výboru stavebnímu a pro životní prostředí projednat záměr „Bydlení Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic“ na příštím zasedání výboru.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úpravy územního plánu U 1232 a U 1305
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o projednání návrhů zadání úprav vlny 01 Územního plánu SÚ HMP. Území městské části se týkají úpravy pozemků parc.č. 676/74 a 676/118, na kterých již probíhají stavby rodinných domů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s úpravou ÚP SÚ HMP č. U1232/01 na pozemku parc. č. 676/74 v k. ú. Újezd u Průhonic a s úpravou ÚP č. U1305/01 na pozemku parc. č. 676/118 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Žádost o stanovisko – záměr novostavby bytového domu parc. č. 428, 429 a 430
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemků parc. č. 428–430, který žádá o vyjádření k DÚR bytového domu. Záměr zahrnuje hlavní objekt o 1. PP a 2. NP s 11 byty, 10 parkovacích stání v 1. PP a 3 na pozemku a doplňkové stavby.
Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s výstavbou bytového domu na pozemku parc.č. 428, 429 a 430 v k. ú. Újezd u Průhonic z důvodu nevhodného architektonického řešení.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš, Drahorád
Návrh byl přijat.

d) Žádost o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu – Sys-DataCom
Předseda výboru předložil žádost společnosti Sys-DataCom o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje doplnit projektovou dokumentaci o podrobný zákres trasy kabelu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Informace o stavbě číslo 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu, K Motelu a prostor u přečerpávací stanice u Návesního rybníku
Starosta informoval o zahájení Stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0022. Jedná se o nové povrchy částí ulic Ke Mlýnu, K Motelu, Nad Náhonem a plochy u Návesního rybníka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Různé
24. 5. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

13. 7. 2016 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení záměru bylo zveřejněno 15. 3. 2016, MČ neměla k záměru připomínky.

20. 7. 2016 byl zveřejněn posudek záměru „Areál ledových sportů“, veřejné projednání proběhlo 18. 8. 2016. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23. 9. 2015, závěr zjišťovacího řízení 17. 12. 2015 a dokumentace EIA 9. 3. 2016. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

31. 8. 2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání změn ÚP vlny 09, termín na připomínky je do 30. 9. 2016. Území MČ se týká změna Z3004/09 (pozemky parc. č. 619/3 a 626/21 o ploše 1123m2, změna ze ZMK a NL na SP) na části plochy tenisového areálu SK Újezd.

8. 9. 2016 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP schválil návrh zadání změny ÚP Z2973/00 (0,9 ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu seniorů) a neschválil návrh zadání změny ÚP Z2345/00 (17,3 ha podél D1 ze ZMK, OP a NL na SV a komunikace).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. MŠ Vodnická – nákup kuchyňského přístroje
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ Vodnická o nákup kuchyňského přístroje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zapojení investičních prostředků MŠ Vodnická ve výši 68 244 Kč na nákup robotu SPAR včetně podstavce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Zápis kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala předložit zápis kontrolního výboru konaného dne 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis kontrolního výboru na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kniha o městské části – nabídka
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o nabídce kronikáře městské části PhDr. J. Bartoně na vypracování a tisk knihy o městské části Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr zpracovat a vydat knihu o městské části Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2016
Bod č. 5/2 MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků – požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická – trvá

Bod č. 12 – Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry – trvá

Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 19. října 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Kulturní akce
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných akcí na II. pololetí 2016 s předpo­kládanými výdaji do 200 000 Kč dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Souhlas s podáním žádosti na MŠMT
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podání žádosti na MŠMT o dotaci na akci/projekt z programu 133 310 a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Mobilní aplikace
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o spuštění aplikace Praha – Újezd pro mobilní telefony, kde po registraci získají občané aktuální informace z městské části.

e) Kulturní a sportovní akce
Starosta zve zastupitele a občany na nejbližší akce pořádané městskou částí:
1. října – běžecké závody
6. října – otevření MŠ Formanská
15. října – dětské rybářské závody
22. října – dětské cyklistické závody


Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 21. 9. 2016

Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 9. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hodin 21. 9. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin 21. 9. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl změnit název bodu programu č. 5 „Smlouva o výpůjčce s MŠ Formanská“ na „Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 14 „Různé“ o za c) „Souhlas s podáním žádosti na MŠMT“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předřadit bod č. 9 b) „Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 240 o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ, kterým bylo zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc. č. 247/8 ve vlastnictví městské části. Tento pozemek šířky 3,0 m – 3,6 m tvoří pěší propojení náměstí Pod Platanem a ulice Pod Napětím a nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá technickým požadavkům – nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.


Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin 22. 6. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,50 hodin 22. 6. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program v bodu č. 7 o „Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská“ a zařadit ho jako 7 a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zřízení funkce tajemníka“ a zařadit ho jako bod č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 6 o „Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo“ a zařadit ho jako 6 b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného
Paní Dvořáková představila zastupitelům záměr volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi a požádala o bezplatný pronájem společenského sálu domu služeb.
Paní Draštíková navrhla usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na každé jednotlivé setkání rodičů s dětmi podle Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 06/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 06/2016 – dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje žádost o zapojení investičních prostředků z fondů příspěvkové organizace MŠ Vodnická na úhradu nákladů spojených s realizací herního prvku Pískoviště a třetí části zvukovodu, dle projektu Atelieru IN SITE – Na vlnách – dle přílohy č. 2,
2) požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Finanční prostředky z odvodů z VHP
a) přerozdělení finančních prostředků
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 47 800 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 47 700 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů z VHP
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů výherních hracích přístrojů dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
a) Informace o výstavbě MŠ Formanská
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o postupu výstavby mateřské školy.
Zastupitelstvo bere informace o postupu výstavby MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2015 s firmou Edikt a. s., který je přílohou č. 4,
2) ukládá starostovi uzavřít tento dodatek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. ZŠ Formanská – nabídka projektových prací
a) Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská
Starosta informoval o plánované výstavbě základní školy formou nástavby na již realizované Mateřské škole Formanská, a to na základě petice občanů městské části. Dále konstatoval, že projekt představil radní HMP pro oblast školství Ing. Mgr. Ireně Ropkové, která ho podpořila a zajistila investiční dotaci ve výši 4 mil. Kč. Další finanční prostředky bude městská část žádat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr realizace výstavby základní školy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Nabídka projektových prací
Zástupce starosty Ing. Hakl předložil nabídku projektových prací na změnu 2. etapy stavby Mateřské školy Formanská, kde nebude realizována původně zamýšlená nástavba dvou pavilónů mateřské školy, ale nástavba malotřídní základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje předloženou cenovou nabídku projektových prací Lukáše Abrhama, Luční 2619/17, Praha 3, IČ: 66864631 na:
a) architektonickou studii za cenu 90 000 Kč s termínem dodání do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo,
b) jednostupňový projekt včetně projednání změny stavby za cenu 450 000 Kč s termínem dodání do 12 týdnů od schválení studie investorem,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s Lukášem Abrhamem, Luční 2619/17, Praha 3, IČ: 66864631.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. ZŠ Formanská – zpracování žádosti o dotaci MŠMT
Starosta předložil návrh podmínek spolupráce mezi městskou částí a firmou Finanční poradenství s. r. o. na přípravu a realizaci projektu připravovaného jako žádost o finanční podporu z programu MŠMT „Fond rozvoje kapacit základních škol“ – pro rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podmínky spolupráce se společností Finanční poradenství, s. r. o., viz příloha č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 348 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 348, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1163–39/2015.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 11 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Hasičská zbrojnice – nákup a směna pozemků
Starosta informoval o záměru výstavby hasičské zbrojnice na pozemcích přiléhajících k ulici Nad Statkem. K tomu je nutné směnit a zakoupit pozemky oddělené geometrickým plánem od vlastníka těchto pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha- Újezd:
1) schvaluje záměr uzavřít smlouvu budoucí kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice Praha 7, IČ: 272 45 039 dle přílohy ke GP 1206–100/2016 v k. ú. Újezd u Průhonic, využití pozemku parc. č. 626/18 dle územního plánu takto:
a) směnit pozemek parc. č. 626/20 (SV-C) o výměře 627 m2 – vlastník Hl. m. Praha, svěřená správa městská část Praha – Újezd, za část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o.,
b) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) a díl b) pozemku parc. č. 626/16 (SV-C) o výměře 886 m2, které jsou ve vlastnictví Fine Dream, s.r.o., cena za 3 400 Kč /1 m2 , tj. za celkovou cenu 3 012 400 Kč,
c) koupit část dílu c) pozemku parc .č. 626/18 (ZMK) o výměře 916 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., za cenu znaleckého posudku č. 1213/28/2016, tj. za cenu 1 024 564,32 Kč,
vše dle přílohy č. 6,
2) ukládá starostovi:
a) uzavřít smlouvu budoucí kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice Praha 7, IČ: 272 45 039, po zveřejnění záměru o směně pozemků na úřední desce,
b) oslovit MHMP o finanční podporu na koupi části pozemků parc.č. 626/18 a parc. č. 626/16 o celkové výměře 886 m2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry
Starosta informoval o počtu odevzdaných vyjádření (celkem 66) zájmu majitelů domů v městské části používat kompostér na likvidaci biologického odpadu.
Dále informoval o možnosti zakoupit z této dotace štěpkovač pro městskou část a předložil 2 nabídky na zpracování žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje předloženou nabídku Agentury ValFia, s. r. o., viz příloha č. 7,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Agentura ValFia, s. r. o., se sídlem Rousínov – Rousínovec, Rudé armády 646/47, IČ: 03570738 na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Draštíková, Křížek, Petrová
zdržel: Ranoš
Návrh byl přijat.

13. Zřízení funkce tajemníka
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje v souladu s § 104, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zřízení funkce tajemníka městské části od 1. 10. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 5/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí 2016 – 21. 9., 19. 10., 23. 11. a 19. 12. vždy od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 25. 5. 2016

Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp (počet 8)
Omluven: Ranoš (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.03 hodin 25. 5. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 21,20 hodin 25. 5. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Mgr. Kopp navrhl doplnit program o bod " Plán rozdělování dotací" a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Petice k výstavbě ZŠ Formanská" a zařadit ho do bodu „Různé“ za d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Tenisový turnaj o pohár starosty" a zařadit ho do bodu „Různé“ za e).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Závěrečný účet za rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) Závěrečný účet městské části za rok 2015 – příloha č. 1
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, 1C – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. Vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

b) Prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31.12. 2015 – příloha č. 2
c) Přehled finančního vypořádání za r. 2015 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan.vypořádání, 3B – Komentář k finan. vypořádání, 3C – komentář k čerpání účeĺových dotací z rozpočtu MHMP za 1.-4. Čtvrtletí, 3D – tabulka č. 3A, 3E – tabulka č. 3B.,3F – tabulka č. 3E,3G – tabulka č. 3F, 3H- tabulka č. 3G, 3CH – tabulka č. 4 a 3I – tabulka č. 7

d) Účetní závěrka MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh.majetku

e) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh.majetku.

f) Inventarizační zpráva MČ – příloha č. 6
6A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 6B – Přehled pohledávek, 6C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 6D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka 8

g) Inventarizační zpráva MŠ Vodnická – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek, 7C – Inventarizační zpráva – tabulka V, Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí – tabulka 8

h) Zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131 – příloha č.8
i) Žádost o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 9

2) schvaluje s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. 2015 do 31. 12. 2015 – příloha č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plán účetních odpisů MŠ pro rok 2016; Prodej majetku; Úprava rozpočtu pro MŠ k 05/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2016 dle přílohy č. 11
b) prodej varného kotle 60l dle přílohy č. 12
c) úprava rozpočtu MŠ k 05/2016 dle přílohy č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Navýšení počtu zaměstnanců
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje na základě § 94 a § 95, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části: 5 úředníků a 4 zaměstnanci údržby.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy
Starosta předložil podnět na pořízení změny územního plánu – navýšení koeficientu míry využití území na pozemku parc. č. 676/123.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku parc.č. 676/123 v k. ú. Újezd u Průhonic – navýšení koeficientu míry využití území z OB – A na OB – B.

pro: 0
proti: Křížek, Hromádka, Fiala, Kopp, Hakl
zdržel: Petrová, Draštíková, Drahorád
Návrh nebyl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Připojení pozemku parc. č. 240 – žádost o vyjádření
Městská část obdržela žádost vlastníka pozemku parc. č. 240 o vyjádření k DÚR na vjezd, oplocení a přípojky sítí. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím, přístupná pouze přes pozemek parc. č. 247/8 ve správě MČ, šířky 3,0–3,6m, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. Nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení plánovaného rodinného domu na parc. č. 240 (ve smyslu § 22 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje:
a) umístění přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic,
b) užití pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic jako vjezdu k budoucímu RD na pozemku parc. č. 240 v k. ú. Újezd u Průhonic z důvodů nedostatečné šířky pozemku parc. č. 247/8 a nutnosti zachovat zde bezpečnou stezku pro pěší a cyklisty.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
Zástupci městská části se zúčastnili na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy konzultace ve věci pracovní verze návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Zveřejnění MUP se předpokládá v září, pak bude 60 dní na připomínky. V srpnu se předpokládá schválení Pražských stavebních předpisů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Veřejná zakázka (JŘBU) – dodatečné stavební práce MŠ Formanská
Zástupce starosty předložil změnové listy na vícepráce, které vznikly vyžádáním investora, správců inženýrských sítí nebo jako neočekávané práce. Dále upozornil na vzniklé méněpráce, které nebudou dodavatelem fakturovány a na očekávané penále za pozdní předání stavby.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Mateřská škola Formanská – dodatečné stavební práce, změnové listy č. ZL 1 – č. ZL 24“ v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2) komisi ve složení Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na výše uvedenou veřejnou zakázku, které bude zahájeno dne 27. května 2016 v 13:30 hodin na adrese: Městská část Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s. r. o.
Starosta předložil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Blažek Gastro, s. r. o., kde jsou posunuty termíny dodávky vzhledem k posunutí předání stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015 s firmou Blažek Gastro, s.r.o., jehož předmětem je změna čl. III Doba plnění:
termín dokončení a předání díla: 12. 7. 2016
předání staveniště: 13. 6. 2016
předání kompletní gastrotechnologie: 11. 7. 2016,

b) ukládá starostovi uzavřít tento dodatek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva směnná s firmou Mikrotechna, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
a) schvaluje směnu pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 264/22 o výměře 30 m2 a parc. č. 264/23 o výměře 103 m2, které vznikly rozdělením a sloučením geometrickým plánem č. 1149–2/2014 úředně ověřeným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 3. 3. 2015, vlastníka Mikrotechna s. r. o., IČ: 49679392 (LV č. 981) a pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 264/48 o výměře 89 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 264/3 GP č. 1149–2/2014, vlastníka Hlavní město Praha, svěřená správa městské části Praha – Újezd (LV č. 558),
b) ukládá starostovi uskutečnit směnu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 348 – PREdistribuce a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
a) bere na vědomí informaci o žádosti na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc. č. 348 s firmou PREdistribuce a. s.,
b) schvaluje přesunutí tohoto bodu na příští zasedání ZMČ,
c) požaduje předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena s předchozím vlastníkem pozemku parc.č 348.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 265/389, 265/395 – Mgr. Fulínová
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Mgr. Janou Fulínovou, bytem … na pozemcích parc. č. 265/389 a 265/395 v k. ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu zřídit vodovodní a kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům budoucího oprávněného a v právu vstupu a vjezdu k vodovodní a kanalizační přípojce za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500 Kč za 1bm. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.
Bod č. 3/c) zápisu č. 4/2016 Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 v ulici Nad Statkem – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 4/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 22. 6. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Žádost o dotaci – kompostéry
Starosta informoval o možnosti zakoupení domácích kompostérů z finančních prostředků získaných z EU (85%) a prostředků majitelů nemovitostí (15%). Vlastníkům rodinných domů a předsedům SVJ byly předány informační dotazníky. Pro splnění podmínek dotace je nákup cca 150 ks. Případná realizace nákupu kompostérů je jaro 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Plán rozdělování dotací
Mgr. Kopp navrhl vytvořit koncept rozdělování dotací poskytnutých magistrátem, a to organizacím a spolkům se sídlem v MČ Praha – Újezd, zabývajícími se sportovní nebo kulturní činností.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje vytvoření konceptu rozdělování dotací,
b) ukládá kulturní komisi jeho vypracování a předložení na příštím zasedání ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Petice k výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil petici občanů k výstavbě Základní školy Formanská, která by po dispozičních úpravách mohla vzniknout jako 2. nadzemní podlaží nad dostavovanou MŠ Formanská. Jednalo by se o tři třídy 1. stupně se sloučeným provozem. Nadále probíhá sbírání podpisů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí informaci o petici občanů k výstavbě Základní školy Formanská,
b) ukládá starostovi informovat o ní Magistrát hl. m. Prahy, zejména radní hl. m. Prahy pro školství Ing. Mgr. Irenu Ropkovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Tenisový turnaj o pohár starosty
Starosta informoval o připravovaném tenisovém turnaji o pohár starosty, který se uskuteční na kurtech v Újezdu dne 18. 6. 2016 a požádal o finanční podporu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje financování zajištění tenisového turnaje o pohár starosty do maximální výše 10 000 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Ing. Hromádka informoval o účasti JSDH Praha – Újezd na akci Chodovský tuplák. Jde o běh se zátěží 23 kg (zásahový oblek, dýchací technika a sekera tzv. tuplák) do 19. patra. Ivan Křížek se umístil na 2. místě a Jiří Vlach na 5. místě.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00-18:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00–18:30

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Bezděk, Pitrman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Připojení pozemku parc.č. 240 – žádost o vyjádření

13.4.2016 obdržela MČ žádost vlastníka pozemku parc.č. 240 o vyjádření k DÚR na vjezd, oplocení a přípojky sítí. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím, přístupná pouze přes pozemek parc.č.247/8 ve správě MČ, šířky 3,0–3,6m, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. Nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení plánovaného rodinného domu na parc.č.240 (ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- S umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- S užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240 z důvodů nedostatečné šířky pozemku parc.č.247/8 a nutnosti zachovat zde bezpečnou stezku pro pěší a cyklisty.

Pro: všichni

Bod č.3 – Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy – informace

2.5.2016 se zástupci MČ zúčastnili na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy konzultace pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu).
Do termínu ZMČ by měl IPR zaslat zápis z jednání a další podklady. Zveřejnění MUP se předpokládá v září, pak bude 60 dní na připomínky. V srpnu se předpokládá schválení Pražských stavebních předpisů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 4. 2016

Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 4. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp – příchod v 18.30 hodin (počet 8)
Omluven: Ranoš (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hodin 20. 4. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 19.35 hodin 20. 4. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 5 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
Městské části obdržely výřez hlavního výkresu pracovní verze návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) s legendou jako podklad pro další kolo konzultací na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Starosta dále předložil požadavky na kvalitu ÚP HMP – pracovní materiál Svazu městských částí hl. m. Prahy, obsahující věcné i procesní požadavky na další postup přípravy a projednávání MUP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje požadavky na kvalitu ÚP HMP zpracované Svazem městských částí hl. m. Prahy,
b) požaduje, aby Institut plánování a rozvoje HMP zaslal městské části kompletní pracovní verzi Metropolitního územního plánu, textové části, všech výkresů, seznamu a popisu lokalit a seznamu všech příloh,
c) požaduje zapracování připomínek MČ Praha – Újezd, které zaslala v červnu 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Název nové ulice
Starosta navrhl název ulice, kde je umístěna nová mateřská škola.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje název nové ulice Na Vojtěšce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 v ulici Nad Statkem
Starosta předložil návrh umístění nové požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 na konci ulice Nad Statkem. Městská část bude dále jednat s vlastníky sousedních pozemků (ŘSD a soukromí vlastníci). Na základě toho vyplyne definitivní umístění objektu a přístupové komunikace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

18.30 hodin přišel Mgr. Michal Kopp.

d) Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců
Městská část obdržela námitky výboru SVJ Pastevců 484 v řízení o dodatečném povolení stavby Viladomy Kateřinky (dva rozestavěné BD v ulici Pastevců).

Proběhla diskuse s některými vlastníky bytů sousedního domu o průběhu výstavby a vyjádření městské části ke stavbě.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zaslat námitky výboru SVJ Pastevců 484 na odbor výstavby ÚMČ Praha 11,
b) podat námitky městské části, jako účastníka řízení, k nedodrženým koeficientům stavby,
c) vyzvat stavebníka k neprodlené opravě povrchů ulice Pastevců.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek
zdržel: Draštíková, Petrová
Návrh byl přijat.

e) Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka
Městská část obdržela technickou a cenovou nabídku na zpracování studie rozvoje dopravy v obcích Vestec, Jesenice a Průhonice a v MČ Praha – Libuš, Praha – Kunratice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice. Uvedené městské části a obce by se měly podílet na objednání a úhradě studie v celkové částce 249 774 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje účast na zpracování studie rozvoje dopravy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 04/2016
Starosta informoval o úpravách v rozpočtu k dubnu 2016, jednotlivé změny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 04/2016 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Daň z nemovitosti
Starosta informoval o diskutovaném návrhu městských částí navýšit místní koeficient daně z nemovitosti na území hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje jakékoliv navýšení daně z nemovitosti na území městské části Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá. Starosta informoval zastupitele, že již dvakrát písemně oslovil příslušné radní HMP – z jejich strany bez odezvy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 3/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 25. 5. 2016 od 19.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Zpráva o výsledku hospodaření
Starosta předložil Zprávu o výsledku hospodaření městské části Praha – Újezd za rok 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere Zprávu o výsledku hospodaření městské části Praha – Újezd na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích
- 30. dubna od 16.00 hodin stavění májky a od 18.00 hodin pálení čarodějnic
- 11. května od 13.00 hodin komentovaná prohlídka dendrologické zahrady


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 4. 2016, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 4. 2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy

Městské části obdržely výřez hlavního výkresu pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) s legendou, jako podklad pro další kolo konzultací na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy. Termín konzultace s MČ Praha – Újezd je 2.5.2016. Starosta dále předložil Požadavky na kvalitu ÚP HMP – pracovní materiál Svazu městských částí hl.m. Prahy, obsahující věcné i procesní požadavky na další postup přípravy a projednávání MUP. Text mj. požaduje, aby MUP vymezil plochy pro veřejnou vybavenost a pro zpracování regulačních plánů. Pouze prostřednictvím SMČHMP MČ získala i CD s kompletní pracovní verzí MUP. Na území MČ se navrhují dvě zastavitelné obytné lokality (Kateřinky a Újezd u Průhonic) a s přesahem do sousedních MČ dvě rekreační lokality (Kateřinky-Křeslice a Botič u Újezdu) a jedna přírodní lokalita (Milíčovská rybniční soustava).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- souhlasit s Požadavky na kvalitu ÚP HMP, zpracovanými SMČHMP
- požadovat, aby IPR HMP oficiálně zaslal MČ kompletní pracovní verzi MUP, textové části, všech výkresů, seznamu a popisu lokalit a seznamu všech příloh
- požadovat zapracování připomínek MČ Praha – Újezd, zaslaných v červnu 2015.

Pro: všichni

Bod č.3 – Název nové ulice k MŠ Formanská

Starosta předložil návrhy pojmenování nové ulice, ve které je nyní realizována stavba MŠ Formanská.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje název ulice „Na vojtěšce“.

Pro: všichni

Bod č.4 – Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 v ulici Nad Statkem

Zástupce starosty předložil návrh umístění nové požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 na konci ulice Nad statkem. MČ bude dále jednat s vlastníky sousedních pozemků (ŘSD a soukromí vlastníci), ze kterého vyplyne definitivní umístění objektu a přístupové komunikace.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců

MČ obdržela 30.3.2016 námitky výboru SVJ Pastevců 484 v řízení o dodatečném povolení stavby Viladomy Kateřinky (dva rozestavěné BD v ulici Pastevců). Předseda výboru shrnul dosavadní průběh projednávání stavby – řízení je přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění (mj. doložit soulad záměru s ÚP a možnost zajíždění na venkovní parkovací stání).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- přeposlat dopis na odbor výstavby ÚMČ Praha 11
- podat za MČ námitky účastníka řízení ve smyslu bodu č.1 dopisu
- vyzvat stavebníka k neprodlené opravě povrchů ulice Pastevců.

Pro: všichni

Bod č.6 – Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka

MČ obdržela technickou a cenovou nabídku na zpracování studie rozvoje dopravy v obcích Vestec, Jesenice a Průhonice a v MČ Praha – Libuš, Praha – Kunratice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice (zpracoval NDCon s.r.o., 03/2016) s cenou 249.774,– Kč včetně 21% DPH. Uvedené MČ a obce by se měly podílet na objednání a úhradě studie.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- rozšířit řešené území o MČ Praha – Újezd a Praha – Křeslice, včetně křižovatek ulice Ke Kateřinkám – Opatovská a Štychova – Novopetrovická
- objednat uvedenou studii do výše spoluúčasti MČ Praha – Újezd max. 50 tisíc Kč včetně DPH.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14.3.2016, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14.3.2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hrubý
Hosté: Korbel, Mošanský (k bodu 2) Pleskač, De Pina (k bodům 3 a 4), Kubeška (k bodu 5), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ

Jedná se o záměr výstavby bytového domu s 30 byty na parc.č.214/4. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 14.12.2015 a 15.2.2016, v ZMČ 24.2.2016. 29.2.2016 proběhlo jednání se zástupcem investora a projektantem k jednotlivým připomínkám MČ (číslování 1–9 odpovídá bodům a)-i) usnesení č.2 zápisu č.2/2016 ZMČ z 24.2.2016). Podmínkám č.1, 2 a 5 bylo vyhověno, č. 3 a 4 se navrhuje vypustit. S podmínkami č. 6 a 9 investor nesouhlasí, jde o sousední pozemek jiných vlastníků. Podmínky č.7 a 8 navrhuje řešit formou plánovací nebo darovací smlouvy a tím, že úpravy komunikace by byly provedeny po realizaci stavby BD.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby

Ing.arch. De Pina představil hmotovou studii Domu seniorů Formanská (zpracovalo OLAF studio pro SPS správa nemovitostí s.r.o., 03/2016). Na pozemku parc.č.670/8 se navrhuje třípodlažní objekt (do Formanské 2NP, východním směrem ustupující 3.NP), obsahující 136 lůžek (1+2.NP 2×60 dvoulůžkových a 3.NP 16 jednolůžkových pokojů) s nezbytným provozním zázemím. Parkování je zajištěno v severovýchodní části pozemku a na polovině stání nové komunikace u MŠ Formanská. Záměr využívá celou volnou část pozemku parc.č.670/8 se stávajícími regulativy ÚP. Součástí zadání investičního projektu stavby je ekonomický rozbor, rozpočet a harmonogram.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Ing. Pleskač představil Dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“ (zpracoval European Transportantion Consultancy, s.r.o. pro Tempus Investment, a.s., 12/2015), které byly na programu předchozího stavebního výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Areál ledových sportů – dokumentace EIA

9.3.2016 byla zveřejněna dokumentace EIA záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření je do 8.4.2016. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Přílohami dokumentace jsou dopravně-inženýrské podklady, studie akustická, rozptylová a zastínění, hodnocení zdravotních rizik, inženýrskogeo­logický, hydrogeologický a dendrologický průzkum. Dopravně inženýrské podklady předpokládají v ulici Ke Kateřinkám na jižním konci nyní 5200 jízd/den (3000 do centra a 2200 z centra) a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den (5700+4900), což se do roku 2019 zvýší na 12700 jízd/den (6800+5900). Areál ledových sportů bude generovat 436 jízd/den. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015. Záměr byl projednán ve stavebním výboru 8.10. a v ZMČ 14.10.2015. MČ zaslala k záměru připomínky. 17.12.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). Zástupce investora a budoucího provozovatele představil zejména předpokládaný provoz objektu. Dle vyjádření OV ÚMČ Praha 11 a OÚR MHMP je záměr v souladu s ÚP. Případné další úpravy komunikace ke Kateřinkám navrhuje investor řešit samostatně.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka

MČ obdržela 26.2.2016 odpověď náměstka primátorky HMP p. Dolínka na výzvu ZMČ k urychlenému zahájení výstavby stavby 511 Pražského okruhu, v souvislosti se záměrem výstavby areálu Amazon v Horních Počernicích. Pokračování územního řízení na stavbu 511 SOKP stále brání chybějící verifikační stanovisko MŽP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 23. 3. 2016

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 3. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hod. 23. 3. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.35 hod. 23. 3. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Veřejně prospěšná stavba – vodovod“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 9 „Názvy nových ulic“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 8/2 „Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Složení slibu členů zastupitelstva MČ
Starosta informoval o rozsudku Nejvyššího správního soudu a stanovisku Ministerstva vnitra týkajících se znění slibu člena zastupitelstva městské části.
Starosta přečetl slib ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Nikdo neodmítl slib složit a všichni členové zastupitelstva stvrdili slib svým podpisem.

4. Názvy nových ulic
Zástupce investora Tempus Investment a. s. Ing. Pleskač předložil situaci s názvy nových ulic v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha II, U Lesa I a U Lesa II.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) revokuje usnesení č. 11 Zápisu č. 2/2016 ve znění „Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvalují název ulice K Brodu“.
b) schvaluje názvy nových ulic Nad Mlýnským rybníkem, Ke Splavu, Kocourkova, Nad Rybníčkem, Mlynářova, Meandrová, Dendrologická a Při Botiči dle přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
Starosta předložil studii stavby a zadání investičního projektu domova seniorů zpracovaného firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., OLAF STUDIO.
Zástupce zpracovatele Ing. Pleskač studii stavby představil a předložil kalkulaci investičního projektu.
Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere informaci o studii a zadání investičního projektu stavby domu seniorů na vědomí,
b) schvaluje záměr stavby domu seniorů,
c) ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 03/2016
Starosta informoval o úpravách v rozpočtu k březnu 2016, jednotlivé změny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 03/2016 dle přílohy č. 2,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Dodatek Statutu sociálního fondu
Starosta předložil dodatek Statutu sociálního fondu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje dodatek Sociálního fondu na rok 2016:
III. Tvorba a rozpočet fondu
Převod finanční částky ve výši 50 tis. Kč z účtu VHČ na účet Sociálního fondu bude proveden na základě příkazu starosty
IV. Použití a výdaje rozpočtu fondu
- bezúročná půjčka zaměstnancům úřadu do výše 100 tis. Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Půjčka zaměstnanci úřadu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 100 000 Kč poskytnutou ze Sociálního fondu na rok 2016 zaměstnanci úřadu panu … Doba splatnosti půjčky je 24 měsíců s výší splátky po dobu 23 měsíců 4 200 Kč a 1 měsíce 3 400 Kč.
b) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Vnitřní směrnice MŠ Formanská č. 1: „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici MŠ Formanská č. 1 „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil vyjádření firmy LAstudio k připomínkám požadovaných městskou částí.

19.30 hodin odchází JUDr. Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) revokuje usnesení č. 6 za 2) Zápisu č. 2/2016
2) schvaluje DÚR bytového domu CATHA I na pozemku parc.č. 214/4 za následujících podmínek:
a) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
b) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
c) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
d) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/3).

19.45 hodin odchází paní Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Dopravní studie pro areál „Bydlení Újezdu u Průhonic“
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o Dopravně inženýrských podkladech pro areál Bydlení Újezd u Průhonic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dopravní studii na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Areál ledových sportů – dokumentace EIA

19.50 hodin přišla paní Petrová.

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění dokumentace EIA záměru Areál ledových sportů s termínem vyjádření do 8. 4. 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) trvá na námitkách přijatých usnesením číslo 6 a) Zápisu číslo 8/2015 ze dne 14. 10. 2015,
b) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi podat vyjádření s původními i doplněnými námitkami k předložené dokumentace EIA záměru Areál ledových sportů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o odpovědi MHMP na výzvu městské části týkající se urychleného zahájení stavby 511 Pražského okruhu. Pokračování územního řízení na stavbu 511 SOKP brání chybějící verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Výlet seniorů
Zástupkyně starosty paní Draštíková požádala o příspěvek ve výši 13 000 Kč na výlet seniorů do Písku a Orlíku nad Vltavou, který se bude konat 25. května 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 000 Kč na výlet seniorů pořádaný městskou částí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2016
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 2/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 20. 4. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Veřejně prospěšná stavba – vodovod
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění záměru stavby „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu Nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru společenského sálu v článku III, odst. 2 poslední věta: výši penále na 0,01% dlužné částky za každý den prodlení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Dětské hřiště u tenisových kurtů
Starosta informoval o stavbě nového dětského hřiště u tenisových kurtů v Újezdě.

e) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích
- 1. – 2. dubna burza jarního /letního dětského oblečení a vybavení ve společenském sálu domu služeb
- 16. dubna od 10.00 hodin běžecké závody pro děti a dospělé u Milíčovského lesa v Kateřinkách
- 17. dubna od 14.00 hodin úklidová akce „čisté kopce“ na Milíčovských kopcích
- 23. dubna od 15.00 hodin hokejové utkání na stadionu HC Slavoj Velké Popovice


Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 24. 2. 2016

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš (příchod v 17,45 hodin), Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 8)
Omluven: Kopp (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.35 hod. 24. 2. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod. 24. 2. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl v programu zrušit bod č. 9 „Logo městské části“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17,45 hodin přišel Ing. Ranoš.

3. Souhlas správce nemovitosti s umístěním sídla
JUDr. Fiala informoval o žádosti Občanského sdružení Požerák (nově Spolku Požerák) o umístění jeho sídla na adrese úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje umístění sídla Spolku Požerák, IČ: 22665749 v budově Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, s účinností od 12. 2. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Jednotka SDH
a) Jmenování velitele JSDH
Starosta na základě souhlasu ředitele HZS hl. m. Prahy jmenoval pana Ivana Křížka do funkce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd a předal mu jmenovací dekret.

b) Ochranné pomůcky
c) Vybavení vozidla
Pan Křížek vysvětlil nutnost nákupu ochranných pomůcek pro členy jednotky SDH a vybavení vozidla tak, aby jednotka mohla být zařazena do integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup ochranných pomůcek – zásahový oděv s příslušenstvím – pro jednotku SDH MČ Praha – Újezd do konečné celkové výše 400 000 Kč včetně DPH,
b) schvaluje nákup vybavení vozidla Ford Transit DAL 1Z do konečné celkové výše 300 000 Kč včetně DPH,
c) ukládá starostovi zajištění nákupu vybavení dle bodů a) a b), viz příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Změna člena jednotky
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu člena jednotky SDH MČ Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Pojmenování nových ulic
Starosta předložil návrh investora Tempus Investment, a.s. na pojmenování nově vzniklých ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) ukládá starostovi jednat s investorem o některých změnách navrhovaných názvů nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Žádost o změnu ÚP
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádostech několika majitelů pozemků na změnu územního plánu.
a) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A na OB-C
Pozemek o výměře 5152 m2 se nachází mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé pozemku žádají o úpravu míry využití území z OB-A na OB-C.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu míry využití území na pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 z OB-A na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) pozemek parc. č. 608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Pozemek o výměře 11 383 m2 se nachází mezi lokalitou „V potocích“, zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k. ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41. Majitelé žádají o zrušení stavby retenční nádrže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 11 383 m2 z OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45 ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 608/1.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

c) pozemek parc. č. 604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Pozemek o výměře 5 673 m2 mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle stávajícího územního plánu je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 z VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče,
2) neschvaluje změnu funkční plochy na pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 na OB.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Pozemek o výměře 5152 m2 mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 ze ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 606/11.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

e) pozemek parc. č. 676/9 z NL na OB-B
Pozemek o výměře 10 112 m2 mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje změnu funkčního využití pozemku parc.č. 676/9 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 10 112 m2 z NL na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Vyjádření k DÚR stavby BD Catha I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k opravené DÚR (parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu) novostavby bytového domu CATHA I na pozemku parc. č. 214/4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s DÚR bytového domu CATHA I na pozemku parc.č. 214/4 za následujících podmínek:
a) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
b) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
c) navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18 m),
d) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
e) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/3),
f) prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc. č. 214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc. č. 214/6,
g) parkovací stání na parc. č. 214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá,
h) stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání,
i) součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc. č. 214/5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Dopravní studie
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval, že městská část obdržela od investora areálu „Bydlení Újezd u Průhonic“ dopravně inženýrské podklady pro (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch a 326 parkovacích stání. Osobní doprava má generovat 800 jízd denně, lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd denně, tzv. Milíčovská vesnice 500 jízd denně, samotný golfový areál 200 jízd denně, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd denně. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2 200, nad Kateřinkami 5 200 a v napojení na Opatovskou 10 600 jízd denně.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dopravní studii na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Různé – informace
- 13. 1. 2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7. 1. 2016.
- 8. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.
- 10. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Oprava cesty na pozemku parc. č. 685/1
Starosta informoval o dodaných cenových nabídkách na opravu lesní cesty, pokračování cyklostezky, do Křeslic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje jako zhotovitele opravy cesty parc. č. 685/1 v k. ú. Újezd u Průhonic firmu Kapela, s.r.o. – zemní práce, IČO: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo za cenu 189 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
Starosta informoval o plánované realizaci domova seniorů na parc. č. 670/8. Předložil cenovou nabídku na vypracování časového a finančního plánu a studii stavby domova seniorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypracování studie stavby domova seniorů a zadání investičního projektu firmou SPS správa nemovitostí s.r.o., IČO: 27235939, se sídlem Perucká 7, Praha 2 za cenu 260 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

20,00 hodin odchází paní Petrová.

10. Vlajka pro Tibet 2016
Starosta předložil žádost Spolku Lugta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2016
Bod č. 9 Zápisu č. 1/2016 – Pojmenování ulice
Starosta předložil návrh investora Nová Praha na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvalují název ulice K Brodu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 23. 3. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Vynášení Morany
Starosta pozval zastupitele a občany na akci „Vynášení Morany“. Průvod s Moranou vyjde v neděli 20. března ve 14.00 hodin z újezdského náměstí směrem k Botiči.
Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější jarní klobouk.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15. 2. 2016, 17:00-19.00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15. 2. 2016, 17:00–19.00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech, s doplněním bodu č.4. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Žádosti o změnu ÚP

Spoluvlastníci pozemků žádají o změny ÚP v několika lokalitách na jihovýchodním okraji městské části:

a) pozemek parc.č.606/11 z OB-A na OB-C
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy OB-A na OB-B.

Pro: všichni

b) pozemek parc.č.608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Jedná se 11.383 m2 pole mezi lokalitou „V potocích“ (umístěno 13 RD), zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k.ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.608/1 doporučuje změnu funkčních ploch OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.608/1

Pro: všichni

c) pozemek parc.č.604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Jedná se o 5673 m2 pole a louky mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle ÚP je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Na k.ú. Průhonice navazují přírodní plochy NP a na Botiči regionální biokoridor RK 1195, bez vodní plochy
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.604:
- doporučuje změnu funkční plochy VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče
- nedoporučuje změnu funkční plochy na OB.

Pro: všichni

d) pozemek parc.č.606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.606/11.

Pro: všichni

e) pozemek parc.č.676/9 z NL na OB-B
Jedná se o 10.112 m2 pole mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.676/9 nedoporučuje změnu ÚP.

Pro: všichni

Bod č.3 – Vyjádření k DÚR stavby bytového domu CATHA I

MČ obdržela 25.1.2016 žádost o vyjádření k opravené DÚR novostavby bytové ho domu CATHA I na pozemku parc.č.214/4. Oproti verzi projednávané stavebním výborem 14.12.2015 je parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu. Dle stanoviska OOP MHMP záměr (obou současně uvažovaných BD – Catha I a Catha II) nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s DÚR za podmínek:
1) Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný, jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m)
2) Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc.č.214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
3) Navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru, danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18m)
4) Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
5) Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc.č.214/3)
6) Prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc.č.214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc.č.214/6
7) Parkovací stání na parc.č.214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá
8) Stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání
9) Součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc.č.214/5.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Zástupce investora zaslal MČ dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“. Jedná se o (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum.
V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch (administrativa, prodejna, restaurace) a 326 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor).
Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd/den, tzv. Milíčovská vesnice (golfový ostrov) 500 jízd/den, samotný golfový areál 200 jízd/den, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd/den.
Dopravní intenzity jsou napočítány pro roky: 2015 stávající stav, 2020 bez záměru a se záměrem, 2030 bez záměru, se záměrem a s Exitem 4 D1. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2200, nad Kateřinkami 5200 a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den. Záměr je zvýší o cca 530 jízd/den.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Různé – informace

13.1.2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7.1.2016.

8.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.

10.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. 20. 1. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod. 20. 1. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pojmenování nové ulice“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kontrolní výbor: a) zápis z jednání, b) plán činnosti na rok 2016“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výstavba Amazonu v Horních Počernicích“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zřizovací listina Jednotky SDH MČ Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd ze dne 20. 1. 2016, s účinností od 1. 2. 2016, včetně přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení rozpočtu na rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp předložil rozpočet na rok 2016 a odůvodnil některé přesuny položek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) rozpočet v hlavní činnosti na rok 2016 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 16 622 000,– Kč a v celkové výši nákladů 18 422 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 1 800 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2015). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2016 dle přílohy č. 3,
d) rozpočet MŠ Vodnická na rok 2016, dle přílohy č. 4,
e) rozpočtový výhled na období 2017–2021 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení odměn zastupitelů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2016, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.352/2015 Sb., ze dne 21. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 01.01.2016,
2) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2016 – 3 010 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti Ing. arch. Korbela, LA studio, o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby bytového domu CATHA I, který je plánován na pozemku parc. č. 214/4 v ulici Formanská.
Navrhovaný třípodlažní bytový dům má zastavěnou plochu 645 m2, výšku cca 10 m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1. PP a 10 venkovních stání v prodloužení ulice Pastevců.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti Bohemiatel, s.r.o. o vyjádření k záměru umístění nových datových optických kabelů společnosti UPC ČR, spol. s r. o.
Navrhované trasy výkopů vedou v chodnících ulic Proutěná, U Pramene a části ulic Vodnická a Krajanská, v celkové délce 1510 m.
V ulicích U Pramene a Vodnická proběhla v nedávné době rekonstrukce vozovek i chodníků, v ulici Proutěná se připravuje. Dle dostupných informací má stávající datová síť společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) dostatečné rezervy (volné chráničky mezi kabelovými komorami), umožňující instalaci nových kabelů bez zásahu do povrchů komunikací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé
- 5. 11. 2015 ZHMP schválilo pořízení podnětu č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd).
- 19. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“, ústní jednání proběhlo 7. 1. 2016. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců.
- 20. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Viladomy Milíčovský les 2“, nyní nazvané „Rodinné domy Milíčovský les 1“, ústní jednání proběhlo 4. 1. 2015. Místo jednoho bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových rodinných domů.
- 23. 11. 2015 komise RHMP pro změny územního plánu nedoporučila návrh zadání změny ÚP č. Z 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS, obnovené pořizování po zrušení již vydané změny soudem).
- 1. 12. 2015 bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s 20 byty.
- 17. 12. 2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál ledových sportů“ při ZŠ Ke Kateřinkám – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a JUDr. Fiala informovali o průběhu výstavby objektu Mateřské školy Formanská.
Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o finanční dar – SK Újezd – přerozdělení prostředků
Starosta předložil žádost o poskytnutí finančních prostředků na jeho provoz.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 70 000 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 25 500 Kč.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
zdržel: Kopp, Hakl, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 47 750 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 47 750 Kč.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

O návrzích jednotlivých usnesení bylo v souladu s jednacím řádem hlasováno v opačném pořadí.

9. Pojmenování nové ulice
Starosta předložil návrh investora na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
V této lokalitě staví více investorů, vzniknou další nové ulice, proto starosta navrhl řešit celou lokalitu jednotně a doporučit investorům předložit společný návrh na pojmenování všech nových ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ Praha – Újezd,
2) projedná tento bod po předložení společného návrhu pojmenování nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrolní výbor
a) zápis z jednání
b) plán činnosti na rok 2016
Předseda výboru JUDr. Fiala předložil zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 1. 2016,
b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výstavba Amazonu v Horních Počernicích
Členové zastupitelstva Václav Drahorád, Ivan Křížek a Hana Petrová informovali zastupitelstvo o plánované výstavbě haly e-shopu Amazon v Horních Počernicích.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu nákladní i osobní dopravy nejen v Horních Počernicích, ale i na dálnici D1 u Újezdu a na Spořilově, žádají členy ZMČ o podporu žádosti adresované hl. městu Praze, o zahájení stavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd žádá hlavní město Prahu, aby podniklo patřičné kroky k urychlenému zahájení výstavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 10/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 24. 2. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Masopust
Starosta pozval zastupitele a občany na masopustní průvod, který se bude konat 6. února od 14.00 hodin na újezdském náměstí.


Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016

Usnesení

1. Zpráva finančního výboru
2. Rozpočtové změny
3. Rozpočtové provizorium
4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
5. Zpráva výboru stavebního a pro životní prostředí
6. Plán zasedání ZMČ – 1. pololetí 2017
7. Grant MČ Praha – Újezd
8. Pronájem společenského sálu na roky 2017 a 2018
9. Svěření pozemků parc.č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc.č. 670/8

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Úprava rozpočtu k 11/2016
4. Zpráva finančního výboru
5. Odepsání dluhu
6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
7. Revitalizace ÚTUMu – výběr
8. Smlouva kupní a směnná – Fine Dream
9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Přeložka VVN – vyjádření k ÚŘ
b) Umístění DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd
c) Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd
d)Zahájení ÚŘ – PHS Újezd
e) Plánované PHS Kateřinky-Újezd
f) Pasport rybniční kaskády
g) Různé
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
11. Organizační řád úřadu MČ
12. Kniha o městské části – nabídka grafického zpracování a tisku
13. Sdružení místních samospráv ČR – výzva k přistoupení
14. Plán zimní údržby 2016/2017
15. Plán kulturních a sportovních akcí 2017
16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2016
17. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Autobusová zastávka Kateřinky
c) Naše Praha – distribuce v MČ
d) Vyúčtování 2015
e) Dohoda o provedení zápočtu
f) Informace o nejbližších ak­cích

Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 10. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení záměru revitalizace – ÚTUM
4. Informace o ZŠ a MŠ Formanská
5. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 679/1, 679/2 – PREdistribuce, a.s.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 325/1 – PREdistribuce, a.s.
7. Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení
8. Vyhlášení grantu
9.Změna organizačního řádu
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2016
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Veřejnoprávní smlouva – RD na pozemku parc.č. 676/196
c) Kulturní a sportovní akce

Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 9. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc.č. 240
4. Úprava rozpočtu k 09/2016
5. Bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku do správy MŠ Formanská
6. Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace
7. Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s.r.o.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bydlení újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
b) Úpravy územního plánu U 1232 a U 1305
c) Žádost o stanovisko – záměr novostavby bytového domu parc.č. 428, 429 a 430
d) Žádost o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu – Sys-DataCom
e) Informace o stavbě číslo 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu, K Motelu a prostor u přečerpávací stanice u Návesního rybníku
f) Různé
11. MŠ Vodnická – nákup kuchyňského přístroje
12. Zápis kontrolního výboru
13. Kniha o městské části – nabídka
14. Kontrola plněn