Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 22. 3. 2017

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 22. 3. 2017

1. Usnesení č. 3 „Zápis z jednání finančního výboru“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „MŠ Vodnická“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2017 dle přílohy č. 3,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 4,
c) realizaci projektu „Šablony MŠ Vodnická“ dle přílohy č. 5 ve výši 30 000 Kč,
d) žádost o posílení investičního fondu na úhradu knihovny ve dvoře dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „MŠ Formanská“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Formanská pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 2,
c) schválení příspěvku ve výši 3 543 Kč na pořízení elektronických varhan.

Schváleno: pro všichni

4. Usnesení č. 6 „MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská ze dne 19. 10. 2016,
2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Baura Invest s. r. o., IČ: 24730301, se sídlem Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8 na dodávku mobiliáře pro třídu MŠ Formanská za celkovou cenu 754 937 Kč včetně DPH,
3) pověřuje ředitelku mateřské školy paní Bc. Jitku Svátkovou podpisem smlouvy o dílo.

pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Kopp, Fiala
Schváleno

5. Usnesení č. 7 „MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z prohlídky reklamovaných vad ze dne 23. 1. 2017 MŠ Formanská a jejich řešení,
2) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi do příštího zasedání předložit cenové nabídky na vyřešení akustiky jídelny.

Schváleno: pro všichni

7. Usnesení č. 9 „ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) ruší usnesení č. 6, zápisu č. 7 ze dne 21. 9. 2016,
2) schvaluje zřizovací listinu Základní školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
3) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Schváleno

8. Usnesení č. 10 „ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Pavel Staněk, Ing. Markéta Novotná
2) komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková, Ing. Miloslav Müller
náhradníci – Ivan Křížek, Zdeněk Hromádka, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Pavla Pitrmanová.

Schváleno: pro všichni

9. Usnesení č. 11 „Zápis z výboru stavebního a životního prostředí“
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni

b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura“
2) přerušuje projednání bodu do doby projednání plánovací smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd, tj. do příštího zasedání ZMČ.

Schváleno: pro všichni

c) Různé
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni

10. Usnesení č. 12 „Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje cenovou nabídku Ing. Václava Kurky, se sídlem Příčná 1389, 535 01 Přelouč na zpracování pasportu rybniční kaskády na újezdském potoce v celkové výši 138 910 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

11. Usnesení č. 13 „Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí cenovou nabídku na odkup pozemků parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 v k. ú. Újezd u Průhonic od Vladislava Nacházela, bytem Vrchlického 1006/24, 150 00 Praha 5 a Josefa Nacházela, Tasovská 366/6, 155 21 Praha 5,
2) ukládá starostovi dále jednat o kupní ceně s majiteli pozemku.

Schváleno: pro všichni

12. Usnesení č. 14 „PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje kupní smlouvu o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a stanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
2) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

13. Usnesení č. 15 „Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) neschvaluje žádost o snížení výše finančního příspěvku,
2) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém je vybudována zastávka MHD, včetně přilehlých chodníků, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
3) schvaluje:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/256 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na stavbu chodníku postavenou na pozemcích parc. č. 214/256 a 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4 a SJM Pavel Brabec a Martina Brabcová, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
6) pověřuje starostu podpisem smluv uvedených v odst. 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

14. Usnesení č. 16 „Předání veřejného osvětlení“
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO v ulici K Sukovu“ v rozsahu 1 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 47 029 Kč.
2) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Mateřská škola Formanská, Praha – Újezd“ v rozsahu 4 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 236 471 Kč.

Schváleno: pro všichni

15. Usnesení č. 17 „Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
2) konstatuje, že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 264/19 o výměře 47 m2, k. ú. Újezd u Průhonic vlastníkům přilehlých nemovitostí za účelem sjednocení vlastnictví,
3) schvaluje prodej uvedeného pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Schváleno

16. Usnesení č. 18 „Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 22. 3. 2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,02 hodin dne 22. 3. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 19 bodech.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program o následující body:
1) „Změna jednacího řádu“
2) „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“
3) „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“
4) „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“
5) „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl, aby bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ byl zařazen na jednání jako bod č. 3. Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl předsunout bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ a zařadit ho jako bod č. 8.
Starosta se vyjádřil k navrhovaným bodům JUDr. Fialy:
- bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Fiala“ nepatří na jednání zastupitelstva MČ, neboť tuto smlouvu uzavíral starosta a je v jeho pravomoci smlouvu vypovědět
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – všichni členové zastupitelstva jsou zváni na jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí, kde jsou informace o výstavbě prezentovány; dále může své kolegy ze strany Sousedé informovat ze své pozice zástupce starosty Ing. Hakl
- bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – jedná se o nadbytečnost nad rámec povinností městské části
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci nebyla projednána zastupitelstvem městské části
- bod „Změna jednacího řádu“ – návrh změn v jednacím řádu nebyl poskytnut v dostatečném předstihu, bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva MČ

Zástupce starosty Ing. Hakl okomentoval vyjádření starosty:
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci byla zveřejněna v zápisu ze zasedání zastupitelstva a bylo by korektní zařadit i výpověď výše uvedené dohody na jednání zastupitelstva městské části
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – Ing. Hakl nemá všechny informace o výstavbě v městské části, neboť není přítomen na jednáních starosty s developery

Probíhá diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš vznesl dotaz, co přesně znamená povinnost starosty informovat o výstavbě v městské části, zda se bod týká rozvoje městské části a investic městské části.
JUDr. Fiala uvedl důvod, že se cítí být málo informován o jednáních starosty s developery a pokud tato jednání probíhají, tak o nich chce být informován.

Ing. Ranoš se dále vyjádřil k „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – v minulých letech městská část pořizovala audiozáznamy z jednání zastupitelstva a toto zařízení má stále k dispozici; pořizování videozáznamů se jeví jako nadbytečná povinnost.
JUDr. Fiala uvedl, že zakoupení video záznamové techniky není technický ani finanční problém a občané mají právo být informováni.

Paní Draštíková navrhla přestávku na 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18,35 hodin pokračuje zasedání ZMČ Praha-Újezd.

Zastupitelstvo MČ hlasuje o doplnění jednotlivých bodů na jednání. O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Návrh Ing. Hakla: bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ předsunout a zařadit ho do programu jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh Ing. Hakla: doplnit bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ zařadit jako bod č. 3.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“ a zařadit ho jako bod č. 20.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ a zařadit ho jako bod č. 21.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
zdržel: Ranoš
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 22.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Změna jednacího řádu“ a zařadit ho jako bod č. 23.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš
proti: Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda výboru Mgr. Kopp předložil zápis z finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.
Finanční výbor měl na programu hospodaření MŠ Formanská a MŠ Vodnická. Mgr. Kopp upozornil na různé odpisové sazby v jednotlivých mateřských školách a žádá o jejich sjednocení.
Bylo uděleno slovo přítomné ředitelce MŠ Formanská, která navrhla, aby zřizovatel stanovil jednotnou metodiku odpisových sazeb. Ve školkách bude v nejbližších měsících probíhat přezkoumání hospodaření, přítomný auditor se k účetním odpisům vyjádří.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany

Mgr. Kopp informoval o:
1) žádosti o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 MŠ Formanská
2) odpisovém plánu
3) žádosti o souhlas zřizovatele mateřské školy s realizací projektu „Šablony MŠ Vodnická“
4) žádosti o posílení investičního fondu na koupi knihovny.
První 3 body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2017 dle přílohy č. 3,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 4,
c) realizaci projektu „Šablony MŠ Vodnická“ dle přílohy č. 5 ve výši 30 000 Kč,
d) žádost o posílení investičního fondu na úhradu knihovny ve dvoře dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
Mgr. Kopp informoval o:
1) účetních odpisech
2) návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2016
3) příspěvku na elektronické varhany
Body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Formanská pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 2,
c) schválení příspěvku ve výši 3 543 Kč na pořízení elektronických varhan.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o odsouhlasení výjimky ze směrnice týkající se limitů pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací.
Ředitelka mateřské školy dle vnitřní směrnice oslovila 5 firem s výzvou na realizaci nábytkového vybavení pro mateřskou školu. Nabídku podala pouze 1 firma. Z tohoto důvodu hodnotící komise na svém jednání dne 1. 3. 2017 výběrové řízení zrušila, neboť byla porušena vnitřní směrnice městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
JUDr. Fiala: poptávka nebyla zřejmě zadána správně, nemáme srovnatelné nabídky
Ing. Hakl: z informace z MHMP vyplynulo, že pokud výjimku z vnitřní směrnice schválí zastupitelstvo městské části, zákon o veřejných zakázkách nebude porušen
Zastupitelé udělili slovo tajemníkovi.
Tajemník Ing. Müller: ředitelka MŠ postupovala v souladu s vnitřní směrnicí Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací, pokud výjimku schválí zastupitelstvo městské části, nebude porušena směrnice, bude se moci uzavřít smlouva. Zákon o zadávání veřejných zakázek nebude porušen v žádném případě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská ze dne 19. 10. 2016,
2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Baura Invest s. r. o., IČ: 24730301, se sídlem Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8 na dodávku mobiliáře pro třídu MŠ Formanská za celkovou cenu 754 937 Kč včetně DPH,
3) pověřuje ředitelku mateřské školy paní Bc. Jitku Svátkovou podpisem smlouvy o dílo.

pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
Starosta konstatoval, že Mateřské škole Formanská byla Magistrátem hl. m. Prahy přidělena adresa, která se musí dopsat do zřizovací listiny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
Zástupce starosty Ing. Hakl uvedl, že se vyskytly reklamační závady a předložil zápis z prohlídky reklamovaných vad v MŠ Formanská, které jsou dále řešeny.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Paní Draštíková: jak bude probíhat nástavba základní školy, když stavba mateřské školy nefunguje tak, jak by měla.
Ing. Hakl: je běžné, že nová stavba má závady, jedná se o složitou stavbu, která vyžaduje správcovskou firmu.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové: ředitelka popisuje další závady, přesuny dětí z důvodu nefunkčního topení a nevyhovující akustiku v jídelně.
Ing. Hakl: na akustické řešení jídelny byly podány dvě nabídky na dvě varianty. Pan Křížek: jedná se o pochybení v projektu, reklamace by se měly řešit v rámci dodavatele projektu.
Ing. Ranoš: havarijní stavy se musí řešit promptně; stejný problém s akustikou byl řešen již ve společenském sálu domu služeb Vodnická. Dále upozornil, že v zápisu z prohlídky reklamovaných vad chybí termín jejich vyřešení.
19,45 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z prohlídky reklamovaných vad ze dne 23. 1. 2017 MŠ Formanská a jejich řešení,
2) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi do příštího zasedání předložit cenové nabídky na vyřešení akustiky jídelny.

19,50 hodin přišla paní Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
Starosta odůvodnil nutnost zrušení zřizovací listiny Základní a mateřské školy Formanská a její nové schválení pouze pro Základní školu Formanská.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš: předpokládal, že se bude jednat o jeden subjekt mateřské a základní školy.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové, která uvedla důvody, proč nemůže jít o jeden subjekt.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) ruší usnesení č. 6, zápisu č. 7 ze dne 21. 9. 2016,
2) schvaluje zřizovací listinu Základní školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
3) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
Starosta informoval o zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Základní škola prvního stupně Formanská a předložil návrh na jmenování komisí pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Pavel Staněk, Ing. Markéta Novotná

2) komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková, Ing. Miloslav Müller
náhradníci – Ivan Křížek, Zdeněk Hromádka, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Pavla Pitrmanová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé

a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o prezentaci studie využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou Zona architekti, s.r.o.
Studie navrhuje doplnění podélných cest, lávky mezi kopci, rozhlednu, pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezeckou stěnu, lanový park, sjezdovku, včetně mobilního vleku a umělého zasněžování, půjčovnu sportovního vybavení, bufet, vinohrad, veřejné osvětlení a urnový háj.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Pan Křížek: prezentoval provoz a možnosti sjezdovky na 3. kopci, náklady, údržbu, servis, dopravu dětí na lyžování.
Ing. Ranoš: konstatoval, že stavební výbor doporučil studii využitelnosti Milíčovských kopců zveřejnit a zorganizovat diskusi mezi občany formou ankety. Navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura. Jedná se o parcelaci pro 16 rodinných domů, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl: lokalita U Lesa 2 není součástí Smlouvy darovací o příspěvku na občanskou vybavenost uzavřenou s firmou Navetina, a.s. Do března 2017 měla být na základě usnesení zastupitelstva předložena plánovací smlouva, která by v této lokalitě garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.
Zastupitelé udělili slovo zástupci investora Ing. Pleskačovi.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura“
2) přerušuje projednání bodu do doby projednání plánovací smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd, tj. do příštího zasedání ZMČ.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

c) Různé
- 27. 2. 2017 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP projednal a nedoporučil pořízení změn územního plánu podnětů, které se týkaly části plochy mezi Formanskou ulicí a dálnicí D1 a o území mezi ulicí Nad Náhonem a Botičem (podněty č. 101/15, 36/16, 37/16, 38/16 a 39/16). Dále výbor doporučil zvýšení kódu využití území pro dva rodinné domy (podnět č. 21/2016 a 25/2016)
- 3. 3. 2017 – byl zveřejněni závěr zjišťovacího řízení záměru Bydlení – Újezd u Průhonic, který nebude posuzován podle zákona č. 100/2001. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, která předpokládá 116 rodinných domů, 11 bytů, nebytové plochy a 321 parkovacích stá­ní.

21,12 hodin odchází paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21, 16 hodin přichází paní Draštíková.

Mgr. Kopp navrhl přestávku v délce 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21,26 hodin pokračuje jednání ZMČ Praha-Újezd.

12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
Starosta předložil tabulku s vyhodnocením nabídek na pasport rybniční kaskády na újezdském potoce. Pasport bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace na plánovanou revitalizaci rybníků Sukovský a Návesní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje cenovou nabídku Ing. Václava Kurky, se sídlem Příčná 1389, 535 01 Přelouč na zpracování pasportu rybniční kaskády na újezdském potoce v celkové výši 138 910 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
Starosta předložil nesouhlasné stanovisko majitelů pozemku parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 s cenovou nabídkou městské části na odkup předmětných pozemků a požadovanou částku majitelů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí cenovou nabídku na odkup pozemků parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 v k. ú. Újezd u Průhonic od Vladislava Nacházela, bytem Vrchlického 1006/24, 150 00 Praha 5 a Josefa Nacházela, Tasovská 366/6, 155 21 Praha 5,
2) ukládá starostovi dále jednat o kupní ceně s majiteli pozemku.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil kupní smlouvu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje kupní smlouvu o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a stanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
2) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta předložil žádost o snížení výše finančního příspěvku určeného na občanskou vybavenost, dále smlouvy budoucí darovací na pozemek pod zastávkou MHD Ke Smrčině, na pozemek pod přilehlým chodníkem a smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích, kde je plánováanaá stavba cyklostezky.

22,00 hodin – zastupitelé hlasovali o pokračování v jednání.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) neschvaluje žádost o snížení výše finančního příspěvku,
2) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém je vybudována zastávka MHD, včetně přilehlých chodníků, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
3) schvaluje:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/256 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na stavbu chodníku postavenou na pozemcích parc. č. 214/256 a 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4 a SJM Pavel Brabec a Martina Brabcová, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
6) pověřuje starostu podpisem smluv uvedených v odst. 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
Starosta předložil vyjádření firmy Eltodo-Citelum, s. r. o., k technickému stavu veřejného osvětlení v ulici K Sukovu a u Mateřské školy Formanská a jeho převzetí do správy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO v ulici K Sukovu“ v rozsahu 1 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 47 029 Kč.
2) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Mateřská škola Formanská, Praha – Újezd“ v rozsahu 4 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 236 471 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost MHMP o stanovisko k možnosti úplatného převodu pozemku parc.č. 264/19 o výměře 47 m2, který se nachází na rohu ulic Formanská a Vodnická. Předmětný pozemek je připlocen k přilehlému pozemku soukromého majitele a je užíván bez nájemní smlouvy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl navrhuje vyvolat jednání o posunutí plotu a rozšíření chodníku, který je v této části kriticky úzký.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 264/19 o výměře 47 m2, k. ú. Újezd u Průhonic vlastníkům přilehlých nemovitostí za účelem sjednocení vlastnictví,
2) schvaluje prodej uvedeného pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd přerušuje projednání tohoto bodu do doby, než majitelé pozemku parc. č. 264/19 prokáží, jak k této neoprávněné stavbě plotu došlo.

pro: Hakl, Fiala, Kopp zdržel: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

O usneseních bylo podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrženy.

18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 2/2017 trvá usnesení z bodu č. 3 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“.
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.

22,19 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

22,21 hodin přišla paní Draštíková.

19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
Termín příštího zasedání je 26. 4. 2017 od 18.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Náhradní autobusová doprava X363
Starosta informoval o uzávěrce ulice Újezdská v Průhonicích. Z tohoto důvodu bude na cca 6 týdnů zavedena náhradní autobusová doprava X363, která bude jezdit pouze v úseku Opatov-K Sukovu a zpět.

c) Tajemník úřadu Ing. Müller představil novou úřednici odboru občanskosprávního, Ing. Markétu Novotnou.

d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí Čisté kopce – 2. dubna

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22,28 hodin dne 22. 3. 2017.
Zapsala dne 22. 3. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 2. 2017 18:00-20:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 2. 2017 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Hosté: Draštíková, J.Janovský, M.Janovský, Hromádka, Pleskač, Křížek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Exit 4 D1 – napojení Vestecké spojky

Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, KSÚS Středočeského kraje, Hl.m. Praha a Středočeský kraj uzavřeli Smlouvu o spolupráci a sdružení veřejných zadavatelů, za účelem stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Financování stavby se předpokládá z prostředků MD a SFDI. Část D1 v km 0–4 včetně Exitu 4 bude zařazena do kategorie místních komunikací a převedena na Hl.m. Prahu. Zprovoznění II.etapy Vestecké spojky (mezi Exitem 4 a Vestcem) se předpokládá současně se Stavbou 511 dálnice D0 (SOKP Běchovice – D1) a Stavbou 0301 dálnice D3 (D0 – Jílové u Prahy). K záměru probíhalo v letech 2008–2012 posuzování vlivů na životní prostředí, závěrečné stanovisko MŽP bylo vydáno 19.10.2012. Do­kumentace EIA předpokládala MÚK tvaru „diamant“ se světelnou signalizací. Zástupci MČ se zúčastnili dne 17.1.2017 výrobního výboru k optimalizaci technického návrhu Exitu 4. MÚK se z důvodů větší kapacity nově navrhuje jako okružní (dva podjezdy pod D1) s vnějším průměrem 148m. MČ obdržela 24.1.2017 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. (projektanta stavby) o vyjádření k technické studii stavby, zejména k předpokládanému propojení Exitu 4 a ulice Formanská. Propojovací komunikace není součástí závazné části ÚP (pouze jako územní rezerva – výhled), počítá s ní až návrh Metropolitního plánu a také dosud projednávaná změna UP č. Z2345/00. Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek: - Zprovoznění záměru až po zprovoznění Stavby 511 D0 (SOKP D1 – Běchovice) – Současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094 – Současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích – Zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4 – Doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky.

Pro: všichni

Výbor stavební a pro životní prostředí dále doporučuje souhlasit s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výšeuvedených podmínek a dále za podmínek:
- Propojovací komunikace bude městský dvoupruh s chodníky
- Úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská / Ke Kateřinkám, Chilská / Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova
- Realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace
- Rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0).

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.3 – Různé – informace

 – 4.1.2017 zrušil MHMP rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

– 4.1.2017 zveřejnil OÚR MHMP návrhy 18 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., společné jednání proběhlo 19.1.2017, připomínky lze zasílat do 20.2.2017. Území MČ se týká změna č. Z 2827/00 – změna 1,9ha severně od křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. školu).

– 26.1.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Praha-Újezd“. Jedná se o osvětlení cyklostezky od ulice Proutěná na Jižní Město a chodníku mezi ulicí Pastevců a podchodem pod D1.

– 1.2.2017 bylo vydáno ÚR na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

– 3.2.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na dělení pozemků na parc.č.214/6 pro stavbu 12 řadových RD a komunikace (mezi Formanskou a D1, v prodloužení ulice Ke Smrčině).

– K urychlení přípravy Stavby č.511 Pražského okruhu byla na podzim loňského roku ustavena Ministerstvem dopravy ČR pracovní skupina, složená ze zástupců MD, MMR, MŽP, ŘSD, Hl.m. Prahy a Středočeského kraje. Do konce února 2017 se předpokládá dokončení nové dokumentace EIA a do konce srpna vydání stanoviska EIA. Pak může být obnoveno územní řízení. Současně se připravuje stavba přeložky silnice č. I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 15. 2. 2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 2. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová (příchod v 18.04 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin dne 15. 2. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 6 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výběrové řízení – ZŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu“ a zařadit ho jako bod 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 -Rozpočet 2017“ a zařadit ho jako bod č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 4 „Zpráva výboru stavebního a životního prostředí“ o za b) „Různé“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek.
Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

V 18.04 hodin přišla paní Petrová.

3. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
Starosta informoval o nutnosti změny a doplnění výčtu pozemků v usnesení č. 8 Zápisu č. 1/2017. Předložil tabulku se soupisem všech pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou pod Milíčovskými kopci, a na kterých městská část provádí údržbu veřejné zeleně. Dále předložil mapu s přesným zobrazením předmětných pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Usnesení č. 8 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“ ze zasedání ZMČ č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017,
b) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:
parc. č. | m2 | vlastník
265/2 | 39 182 | HMP
265/278 | 238 | HMP
265/258 | 229 | HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
265/555 | 666 | HMP
celkem | 66 516
c) ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a. s., o vyjádření k technické studii stavby, zejména k předpokládanému propojení Exitu 4 a ulice Formanská.
Dále informoval o současné situaci přípravy a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II. etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Předložil situaci z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“. Mimoúrovňová křižovatka se z důvodu větší kapacity nově navrhuje jako okružní (dva podjezdy pod D1).

Proběhla diskuse mezi zastupiteli.

Ing. Hakl upozornil na riziko, že v případě vysokého dopravního zatížení Vestecké spojky a dálnice D3 hrozí zvýšení průjezdu automobilů městskou části, a tím dojde k dopravním zácpám na ulici Formanská.

Paní Draštíková navrhuje vyřešit dopravní situaci propojením ulice Formanská a dálnice D1 pouze jednosměrným sjezdem z ulice Formanská na dálnici a zrušením zpoplatněného úseku dálnice D1 v km 0–10.

JUDr. Fiala požaduje zabránění sjezdu z dálnice D1 s dalším pokračováním na ulici Formanská.

Starosta informoval, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, a doporučil vyjednat s investorem co nejvýhodnější podmínky pro městskou část.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) nesouhlasí s předloženou situací z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“,
b) požaduje zachování územní rezervy pro budoucí propojení ulice Formanská a dálnice D1.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí Zápis výboru stavebního a životního prostředí ze dne 8. 2. 2017,
b) souhlasí s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek:
- zahájení stavby okružní křižovatky MÚK D1– Vestecká spojka s napojením západní komerční zóny Průhonice až po uvedení do provozu Stavby 511 (SOKP D1 – Běchovice) D0,
- současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094,
- současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích,
- zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4,
- doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky,
c) souhlasí s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výše uvedených podmínek a dále za podmínek:
- propojovací komunikace bude pouze jako nájezd na D1,
- úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská/Ke Kateřinkám, Chilská/ Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova,
- realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace,
- rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0),
d) ukládá starostovi zaslat stanovisko ZMČ projektantu VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Schváleno
pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha – Újezd bylo o usneseních hlasováno v opačném pořadí, než byla podána. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

b) Různé
- 4. 1. 2017 zrušil MHMP rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.
- 4. 1. 2017 zveřejnil OÚR MHMP návrhy 18 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV. Území MČ se týká změna č. Z 2827/00 – změna 1,9 ha severně od křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka z OB na VV.
- 26. 1. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Praha-Újezd“. Jedná se o osvětlení cyklostezky od ulice Proutěná na Jižní Město a chodníku mezi ulicí Pastevců a podchodem pod D1.
- 1. 2. 2017 bylo vydáno ÚR na stavbu „Zaokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3 km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích.
- 3. 2. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na dělení pozemků na parc. č. 214/6 pro stavbu 12 řadových RD a komunikace (mezi Formanskou a D1, v prodloužení ulice Ke Smrčině).
- K urychlení přípravy Stavby č. 511 Pražského okruhu byla na podzim loňského roku ustavena Ministerstvem dopravy ČR pracovní skupina. Současně se připravuje stavba přeložky silnice č. I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval). Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
Starosta předložil cenovou nabídku na zpracování, přípravu a provedení veřejné zakázky „Základní škola prvního stupně Formanská“. Výběrové řízení bude provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje zadání zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) schvaluje cenovou nabídku ve výši 40 000 Kč bez DPH za smluvní zastoupení zadavatele veřejné zakázky,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, pro provádění úkonů podle § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Schváleno
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

6. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
Starosta předložil žádost o finanční podporu ve výši 20 000 Kč na zřízení vstupu na elektronické karty do areálu Dendrologické zahrady. Jednalo by se o nový vstup na konci ulice Ke Mlýnu. Celková finanční částka na zřízení nového vstupu včetně zajištění přípojky elektřiny a pořízení elektronické čtečky a spínacího zařízení činí 36 000 Kč.
Paní Draštíková navrhla poskytnout finanční podporu ve výši 30 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, Průhonice, na pořízení elektronického vstupu do Dendrologické zahrady na konci ulici Ke Mlýnu, který bude čerpán z položky rozpočtu – Dary obyvatelstvu.

Schváleno: pro všichni Návrh byl přijat.

7. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
Tajemník úřadu zdůvodnil revokaci usnesení týkající se schválení rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v rozpočtové výši příjmů a výdajů 22 058 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016),
b) převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
c) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
d) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
e) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
f) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

8. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla jednotlivá usnesení splněna.
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.
Ze zápisu č. 1/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 1/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

9. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 3. 2017
Termín příštího zasedání je 22. 3. 2017 od 18.00 hodin.
b) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí
Masopust – 25. února od 10.00 hodin
Vynášení Morany – 19. března 2017


Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 15. 2. 2017

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 15. 2. 2017

1. Usnesení č. 3 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Usnesení č. 8 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“ ze zasedání ZMČ č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017,
b) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:
parc. č. | m2 | vlastník
265/2 | 39 182 | HMP
265/278 | 238 | HMP
265/258 | 229 | HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
265/555 | 666 | HMP
celkem | 66 516
c) ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „Zpráva Výboru stavebního a životního prostředí“
a) Křižovatka D1 – EXIT 4 Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí Zápis výboru stavebního a životního prostředí ze dne 8. 2. 2017,
b) souhlasí s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek:
- zahájení stavby okružní křižovatky MÚK D1– Vestecká spojka s napojením západní komerční zóny Průhonice až po uvedení do provozu Stavby 511 (SOKP D1 – Běchovice) D0,
- současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094,
- současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích,
- zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4,
- doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky,
c) souhlasí s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výše uvedených podmínek a dále za podmínek:
- propojovací komunikace bude pouze jako nájezd na D1,
- úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská/Ke Kateřinkám, Chilská/ Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova,
- realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace,
- rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0),
d) ukládá starostovi zaslat stanovisko ZMČ projektantu VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

Schváleno
pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala

b) Různé
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „Výběrové řízení – ZŠ Formanská“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje zadání zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) schvaluje cenovou nabídku ve výši 40 000 Kč bez DPH za smluvní zastoupení zadavatele veřejné zakázky,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, pro provádění úkonů podle § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Schváleno
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Fiala

4. Usnesení č. 6 „Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové náměstí 391, Průhonice, na pořízení elektronického vstupu do Dendrologické zahrady na konci ulici Ke Mlýnu, který bude čerpán z položky rozpočtu – Dary obyvatelstvu.

Schváleno: pro všichni

5. Usnesení č. 7 „Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v rozpočtové výši příjmů a výdajů 22 058 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016),
b) převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
c) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
d) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
e) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
f) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 1/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 25. 1. 2017

1. Usnesení č. 3 „Smlouva Hřiště hrou, s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou Hřiště hrou, s. r. o., IČ: 03673073 se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, Smlouvu o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště na hřišti provozovatele na pozemku parc. č. 265/492 v k. ú. Újezd u Průhonic na dobu 5 let.

Schváleno: pro všichni

2. Usnesení č. 4 „PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 265/389 a parc. č. 265/395“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s., smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 265/389 a parc. č. 265/395, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (umístění součásti distribuční soustavy 1 kV), v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1217–337/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 7 500 Kč + DPH.

Schváleno: pro všichni

3. Usnesení č. 5 „PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 299 a parc. č. 622“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s., smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 299 a parc. č. 622, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (umístění součásti distribuční soustavy – kabelové vedení 1 kV), v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1226–135/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 14 000 Kč + DPH.

Schváleno: pro všichni

4. Usnesení č. 6 „PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy na parc. č. 265/412 – TS1125“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Koncept Kupní smlouvy č. KV/G33/08871/­1320143/1530891 s firmou PREdistribuce, a. s., o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a ustanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
b) ukládá starostovi do příštího zasedání ZMČ Praha – Újezd předložit Kupní smlouvu na parc. č. 265/412.

Schváleno: pro všichni

5. Usnesení č. 7 „Svěření správy k pozemkům parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3,
b) bere na vědomí odůvodnění – výše uvedené pozemky jsou odděleny z pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic dle geometrického plánu č. 1052 – 167/2012 pro HMP. Na oddělených pozemcích parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3 byla provedena stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0018 komunikace K Motelu.
c) ukládá starostovi požádat o svěření výše uvedených pozemků.

Schváleno: pro všichni

6. Usnesení č. 8 „HMHP – ÚTUM svěření pozemků“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic ve vlastnictví hl. m. Prahy:

parc. č. | m2 | vlastník
256/2 | 39 182 | HMP
256/238 | 238| HMP
265/258 | 229| HMP
265/261 | 86 | HMP
265/263 | 53 | HMP
265/265 | 52 | HMP
265/268 | 94 | HMP
265/270 | 371 | HMP
265/275 | 90 | HMP
265/282 | 82 | HMP
265/284 | 104 | HMP
265/287 | 72 | HMP
265/474 | 162 | HMP
265/476 | 142 | HMP
265/556 | 4 661 | HMP
265/623 | 7 143 | HMP
265/624 | 3 210 | HMP
265/626 | 912 | HMP
265/628 | 624 | HMP
265/649 | 355 | HMP
265/645 | 614 | HMP
265/723 | 23 | HMP
265/725 | 1 075 | HMP
265/728 | 3 443 | HMP
265/739 | 310 | HMP
265/740 | 2 833 | HMP
celkem | 66 160 m2

b) ukládá starostovi požádat o svěření výše uvedených pozemků.

Schváleno: pro všichni

7. Usnesení č. 9 „Smlouva o smlouvě budoucí darovací Akro estate, s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací – Návrh č. 20161201 mezi stranami AKRO estate, s. r. o. (dárce) a městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování části pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic, a to parc. č. 265/336 (vybudovaná stavba – chodník č. 1) a části pozemku parc. č. 265/379 (vybudovaná stavba – chodník č. 2) zapsaného u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu se svěřenou správou pro budoucího obdarovaného,
b) ukládá starostovi uzavřít budoucí smlouvu darovací.

Schváleno: pro všichni

8. Usnesení č. 10 „Investiční akce městské části – OTV“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 1 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0024 – Proutěná.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 2 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0004 – Komunikace.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 3 v plánu investičních akcí Stavbu č. 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 4 v plánu investičních akcí Dostavbu a rozšíření ČOV Újezd u Průhonic.

Schváleno.
pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Petrová, Draštíková, Hromádka, Ranoš
proti: Kopp, Fiala

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 5 v plánu investičních akcí Stavbu Formanská –odvedení dešťových vod.

Schváleno: pro všichni

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje jako prioritu č. 6 v plánu investičních akcí Stavbu Prodloužení komunikace K Motelu.

Schváleno: pro všichni

9. Usnesení č. 11 „Žádost o příspěvek na činnost CENTRIN CZ s. r. o.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) projednalo žádost společnosti CENTRIN CZ, s. r. o., poskytovatel sociálních služeb, o finanční podporu své činnosti v důsledku péče o dva klienty bydlící v katastru městské části Praha – Újezd u Průhonic ve výši 36 000 Kč,
b) s žádostí nesouhlasí,
c) ukládá starostovi zaslat stanovisko společnosti CENTRIN CZ, s. r. o.

Schváleno: pro všichni

10. Usnesení č. 12 „Vlajka pro Tibet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2017 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Schváleno.
pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš
zdržel: Draštíková, Fiala

11. Usnesení č. 13 „Zpráva finančního výboru“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 1. 2017.

Schváleno: pro všichni

12. Usnesení č. 14 „Rozpočet 2017“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočet v celkové výši příjmů a výdajů 22 458 000 Kč, z toho:
a) v hlavní činnosti na rok 2017 v celkové výši příjmů 17 058 000 Kč a v celkové výši nákladů 22 058 000 Kč a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1,
b) vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2017 dle přílohy č. 3,
d) MŠ Vodnická na rok 2017, dle přílohy č. 4,
e) MŠ Formanská na rok 2017, dle přílohy č. 5.

Schváleno: pro všichni

13. Usnesení č. 15 „Rozpočtový výhled na roky 2018–2022“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018–2022 dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni

14. Usnesení č. 16 „Schválení odměn zastupitelů pro rok 2017, počet obyvatel“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2017, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.414/2016 Sb., ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2017
b) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 1. 1. 2017: 3 055 obyvatel.

Schváleno: pro všichni

15. Usnesení č. 17 „Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 10/2016“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
bere plnění usnesení zápisu č. 10/2016 na vědomí.

Schváleno: pro všichni


Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 22. 3. 2017

Usnesení

3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
5. MŠ Formanská
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza Brabec
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- předfinancování projektu „Šablony“
5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemke parc.č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
b) Náhradní autobusová doprava X363
c) Představení nové úřednice
d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 15. 2. 2017

Usnesení

1. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
2. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
3. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
4. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
5. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
6. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 2. 2017

Podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
4. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
5. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
6. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
7. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
8. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017
9. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 3. 2017
b) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení

1. Smlouva Hřiště hrou, s. r. o.
2. PREdistribuce – věcné břemeno na parc.č. 265/389 a parc. č. 265/395
3. PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 299 a parc. č. 622
4. PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy na parc. č. 265/412 – TS1125
5. Svěření správy k pozemkům parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3
6. HMP – ÚTUM svěření pozemků
7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací Akro estate, s. r. o.
8. Investiční akce městské části – OTV
9. Žádost o příspěvek na činnost CENTRIN CZ s. r. o.
10. Vlajka pro Tibet 2017
11. Zpráva finančního výboru
12. Rozpočet 2017
13. Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
14. Schválení odměn zastupitelů pro rok 2017, počet obyvatel
15. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 10/2016

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY


Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd konaného dne 14. 12. 2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016

1. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd: bere na vědomí.
Schváleno: pro všichni

2. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2016 dle přílohy č. 1,
2. schvaluje úpravu v usnesení ZMČ č. 9/2016, v bodě č. 3 – Úprava rozpočtu k 11/2016 v příloze č. 1:
• MŠ Formanská – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 91 + 2300 Kč
• MŠ Vodnická – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 91 – 2300 Kč
• MŠ Formanská – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 96 + 6800 Kč
• MŠ Vodnická – mzd. nákl. na asis. pedagoga UZ 96 – 6800 Kč
3. ukládá starostovi zapracovat změny rozpočtu.

Schváleno: pro všichni

3. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1. Návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2017: čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016 (18 422 000 Kč) – tj. 1 535 167 Kč.

Schváleno: pro všichni

4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje:
a) zpracování zadávacích podmínek nadlimitní zakázky s názvem „Poskytovatel služeb v Domově seniorů“ se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem,
b) objednání u firmy Typaz, s r. o., se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4, IČ: 62418823, zpracování zadávacích podmínek dle bodu 1 a) tohoto usnesení za celkovou cenu 35 000 Kč bez DPH,
2. ukládá: starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o. dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

5. Zpráva výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
bod č. 7 a):
1. bere na vědomí,
2. ukládá starostovi projednat podmínky udělení souhlasu se stavebníkem v návaznosti na doporučení výboru.

Schváleno: pro všichni

bod č. 7 b):
1. bere na vědomí,
2. ukládá starostovi vydat souhlasné stanovisko MČ.

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 c) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 d) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

Bod č. 7 e) bere na vědomí

Schváleno: pro všichni

6. Plán zasedání ZMČ – 1. pololetí 2017
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje termíny zasedání ZMČ na první pololetí roku 2017 takto: 18. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5. a 21. 6.

Schváleno: pro všichni

7. Grant MČ Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí, že po vyhlášení grantu obdržela městská část v termínu dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků,
b) schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z. s. dotaci ve výši 102 tisíc Kč a SDH Praha – Újezd dotaci ve výši 110 tisíc Kč v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 6 b Zápisu č. 6/2016,
c) ukládá starostovi vyzvat žadatele ke kontrole výše uvedených finančních prostředků s termínem do 9/2017.

Schváleno: pro všichni

8. Pronájem společenského sálu na roky 2017 a 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí, že po vyvěšení Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor, a to společenskou místnost o výměře 81,9 m2 s příslušenstvím v budově Vodnická 531/44, Praha 4 na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12, 2018 obdržela městská část tři žádosti o pronájem, (zveřejněno dne 22. 11. 2016; sejmuto dne 8. 12. 2016)
b) schvaluje uzavřít podle Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická nájemní smlouvy a to: s Radmilou Dvořákovou, Pastevců 474/2, Praha 4, Sborem Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 783/23, a Klubem Vodnická, z. s., U Pramene 434/4 Praha 4 na dobu od 1, 1, 2017 do 31, 12, 2018 dle jejich požadavků na dny a čas pronájmu.

Schváleno: pro všichni

9. Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 670/20 o výměře 1764 m2, parc. č. 670/21 o výměře 1165 m2,, parc. č. 670/22 o výměře 819 m2 a parc. č. 670/8 o výměře 5376 m2,
2. ukládá starostovi požádat o předmětný převod.

Schváleno: pro všichni


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5. 12. 2016, 17:00-18:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5. 12. 2016, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Drahorád Hosté: Hromádka (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – PD polyfunkčního domu – I.etapa na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256

MČ obdržela 29.11.2016 žádost společnosti Aprea, s.r.o. o vyjádření k DSP stavby „Polyfunkční dům – objekt SO.02 – I.etapa“ na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256, zahrnující dvoupodlažní objekt s prodejnou, kadeřnictvím a čtyřmi byty, obslužnou komunikaci a 18 venkovních parkovacích míst. Napojení areálu na ulici Formanskou je přes pozemek MČ parc.č. 214/13. 2.6.2008 schvá­lil OÚP MHMP úpravu ÚP – navýšení kódu míry využití severní části území z OB-C na OB-E. Jižní část areálu je v ploše ZMK, kterou navíc vede VTL plynovod. 6.2.2009 bylo vydáno ÚR na celou stavbu, zahrnující kromě výše uvedené 1.etapy dále druhé křídlo polyfunkčního domu (s restaurací a penzionem), zahradní altán, dvě příčné komunikace s parkováním (dalších 33 míst, podél severní a jižní hranice areálu) a cyklostezku podél ZOV. V roce 2011 stavebník připravoval a projednával upravenou DSP (pouze zahradní restauraci s krytými terasami a obslužnými komunikacemi), stavební řízení bylo později zastaveno. Nyní navrhovaná 1.etapa stavby je v souladu s původním ÚR. Mezi stavebníkem a MČ proběhla v minulých letech řada jednání a dohod, zahrnující mj. majetkoprávní vypořádání pozemků, výstavbu chodníku, obslužné komunikace a cyklostezky a finanční příspěvek. Starosta předložil usnesení ZMČ z 9.9.2008, předseda výboru doplnil zápisy z jednání a ze stavebního výboru z 01–06/2011.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat, aby součástí 1.etapy výstavby bylo splnění nebo jiná garance předchozích dohod, zejména:
- Odvodnění přilehlé části ulice Formanské vsakem na pozemcích stavebníka
- Stavba chodníku min.š.2m podél celého areálu (tedy i severně od zastávky PID), včetně oddělení pozemku pod chodníkem a převod na MČ
- Stavba zpevněné cyklostezky podél ZOV, včetně odvodňovacího žlabu, oddělení pozemku pod stezkou a převod na MČ
- Finanční dar ve výši dle usnesení ZMČ č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
- Do splnění těchto podmínek dále nesouhlasit s DSP a neuzavírat smlouvu o stavbě vjezdu pozemku parc.č. 214/13

Pro: všichni

Bod č.3 – Rozšíření veřejné komunikační sítě Kabel servis Praha

MČ obdržela 23.11.2016 žádost společnosti Kabel servis Praha, s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Rozšíření veřejné komunikační sítě“, spočívající v uložení trubek HDPE pro optické kabely v částech ulic Formanská (cca 260m podél jižního okraje vozovky) a U pramene (cca 30m v zeleni) v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit se záměrem.

Pro: všichni

Bod č.4 – Revitalizace Sukovského a Návesního rybníka – informace

MČ zpracovala specifikaci prací na zakázku „Újezd u Průhonic – pasport rybniční soustavy na Újezdském potoce“, sloužící jako podklad pro vypracování cenových nabídek.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Povrchy tramvajových tratí – informace

Náměstek primátorky P. Dolínek rozeslal pro informaci všem městským částem koncepční materiál „Povrchy tramvajových tratí hl.m. Prahy“, který zpracoval IPR Praha jako navazující text k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy, Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

ZMČ Praha 11 přijalo dne 16.11.2016 usnesení č. 0006/23/Z/2016, ve kterém „nesouhlasí s postupně se rozrůstající zástavbou převážně obytného charakteru na území Městské části Praha – Újezd, která nemá ze strany této městské části zajištěnu potřebnou infrastrukturu (dopravní, technickou, občanské vybavení) a jejíž nároky zatěžují a dále mohou zatěžovat veřejnou infrastrukturu na území sousední městské části Praha 11 a tím zhoršovat podmínky kvality života jejích obyvatel“. Podkladem usnesení byl mj. přehled plánované výstavby v naší MČ, zpracovaný OÚR ÚMČ Praha 11.
Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 23. 11. 2016

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hodin 23. 11. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20,45 hodin 23. 11. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 17 bodech.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 17 „Různé“ o za b) „Autobusová zastávka Kateřinky“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 17 „Různé“ o za c) „Naše Praha – distribuce v MČ“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Úprava rozpočtu k 11/2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp předložil úpravy rozpočtu k listopadu 2016. Dále konstatoval, že na výzvu o vyhlášení grantu na podporu činnosti nestátních, neziskových organizací působících na území MČ zatím žádný zájemce nereagoval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2016 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o zasedání finančního výboru. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zprávu finančního výboru na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Odepsání dluhu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zprávu Mgr. Karla Fischera, z advokátní kanceláře Karel Fischer, o podání žaloby o zaplacení dlužné částky s příslušenstvím vůči paní Lence Bayerové,
2) schvaluje podle § 89 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze prominutí pohledávky za paní Lenkou Bayerovou, Praha 4, která na nájemném (Nájemní smlouva ze dne 14. 1. 2014) činí 8 400 Kč a dále odpis smluvní pokuty k 23. 11. 2016 v celkové výši 82 068 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
Starosta informoval o jednáních s MHMP, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence, týkajících se možné finanční půjčky na výstavbu domu seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
Starosta předložil cenovou nabídku firmy Typaz, s. r. o., na provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením pro nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování služeb v Domě seniorů“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje předložení kompletní specifikace cenové nabídky na vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Revitalizace ÚTUMu – výběr
Starosta předložil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch. Hodnotící komise vybrala ze tří nabídek jako nejvhodnější nabídku od firmy Kapela, s.r.o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky na stavební práce s názvem ÚTUM – revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabídku uchazeče: firma Kapela, spol. s r. o., Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 276 48 516 za nabídkovou cenu 1 822 840 Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Kapela, spol. s r. o., Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 276 48 516.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva kupní a směnná – Fine Dream
Zastupitelstvo MČ Praha- Újezd schvaluje:
1) uzavřít smlouvu kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice, Praha 7, IČ: 272 45 039 dle přílohy ke GP 1206–100/2016 v k. ú. Újezd u Průhonic, využití pozemku parc. č. 626/18 dle územního plánu takto:
a) směnit pozemek parc. č. 626/20 (SV-C) o výměře 627 m2 – vlastník Hl. m. Praha, svěřená správa městská část Praha – Újezd, za část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o.,
b) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) a díl b) pozemku parc. č. 626/16 (SV-C) o výměře 886 m2, které jsou ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., cena za 3 400 Kč /1 m2, tj. za celkovou cenu 3 012 400 Kč,
c) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (ZMK) o výměře 916 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., za cenu znaleckého posudku č. 1214/29/2016, tj. za cenu 1 024 564,32 Kč,

2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice, Praha 7, IČ: 272 45 039, za celkovou cenu 4 036 964,32 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Přeložka VVN – vyjádření k ÚŘ
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti ELEKTROTRANS, a. s., o vyjádření pro územní řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“.
Jedná se o sdružené vedení VVN 2×400kV a 2×110kV v délce cca 7,6 km z TR Chodov v Šeberově, přes Hole u Průhonic a Újezd do Křeslic.
Městská část zasílala k dokumentaci i k posudku EIA nesouhlasné stanovisko.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí s navýšením kapacity stávajícího vedení 400 kV,
2) ukládá starostovi vydat k územnímu řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“ nesouhlasné stanovisko.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Umístění DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. o vyjádření a o poskytnutí podkladů ke stavbě „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3 km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích.
Územní řízení již bylo zahájeno.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi, aby podal námitku účastníka řízení stavby „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, zejména v souvislosti s napojením na stávající řad DN 300 ve Formanské ulici.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd
Na základě usnesení Zastupitelstva městské části stavební výbor projednal záměr výstavby „Bydlení Újezd“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) ukládá starostovi připravit společně s investorem „Bydlení Újezd“ plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti, a předložit ji do března 2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Zahájení ÚŘ – PHS Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o zahájení územního řízení na stavbu „D1 protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,905 – km 5,351“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Plánované PHS Kateřinky-Újezd
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval,
že městská část má k dispozici dvě studie proveditelnosti protihlukových stěn podél dálnice D1: PHS v km 2,846 – km 2,943 a km 3,034 – km 3,223 a PHS v km 3,227– km 4,094.
Hygienická stanice hl. m. Prahy povolila ŘSD časově omezenou výjimku zvýšených hladin akustického tlaku do 31. 12. 2018, za podmínek mj. položení tzv. tichého asfaltu na D1, realizace PHS mezi Formanskou a Průhonicemi a zajištění územního rozhodnutí na PHS v Kateřinkách.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Pasport rybniční kaskády
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela od společnosti AQUATEST, a.s. specifikaci prací a cenovou nabídku na pasport rybníků Sukov a Návesního a Újezdského potoka. Městská část poptala další tři firmy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

g) Různé
- Dne 29. 9. 2016 bylo zveřejněno závěrečné souhlasné stanovisko MHMP k záměru „Areál ledových sportů“. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhalo od září 2015.
- OÚR MHMP zahájil řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV, veřejné projednání bude 12. 12. 2016. Území MČ se týká změna 2825/00 – změna 0,6 ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 74/1, 74/2, 74/3, 74/6, 156/1 a 265/379, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1205–63/2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši10 000 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Organizační řád úřadu MČ
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí, že na základě revize Organizačního řádu a schválených změn souvisejících s jmenováním tajemníka úřadu, byl vypracován nový Organizační řád;
2) schvaluje Organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 23. 11. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kniha o městské části – nabídka grafického zpracování a tisku
Starosta předložil srovnávací tabulku s nabídkou grafického zpracování a tisku knihy o městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) vydání 2 000 ks knih o městské části Praha – Újezd s maximálním obsahem 200 stran,
2) objednání grafického zpracování a tisku u firmy Tiskárna Libertas, a.s., Drtinova 10, Praha 5, IČ: 256 78 990, za cenu 87,64 Kč za kus,
3) předpokládané vydání do konce roku 2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Sdružení místních samospráv ČR – výzva k přistoupení
Starosta předložil nabídku k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí se vstupem městské části do Sdružení místních samospráv ČR.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Plán zimní údržby 2016/2017
Starosta předložil plán zimní údržby, která je rozdělena dle pořadí důležitosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací
a chodníků na rok 2016/2017.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Plán kulturních a sportovních akcí 2017
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2017 s předpo­kládanými výdaji ve výši 390 250 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2016
Starosta konstatoval, že všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 8/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 14. prosince 2016 od 17.00 hodin.

b) Autobusová zastávka Kateřinky
Starosta konstatoval, že autobusovou zastávku „Kateřinky“ nechala městská část již několikrát vymalovat. Bohužel byla vždy ve velmi krátké době poničena sprejery.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč za informaci, která povede k dopadení a usvědčení pachatele.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Naše Praha – distribuce v MČ
Starosta informoval o dalším tisku, ve kterém má městská část Praha – Újezd příspěvky o dění v naší MČ. 14 deník Naše Praha je distribuován do schránek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Vyúčtování 2015
Starosta apeloval na Ing. Filipa Ranoše, aby co v nejbližší době dodal vyúčtování služeb za rok 2015 za dům služeb, a upozornil ho na porušování § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ve 20,40 hodin odešel JUDr. Fiala.
Nepřítomna při hlasování paní Draštíková.
Nepřítomna při hlasování paní Petrová.

e) Dohoda o provedení zápočtu
Starosta předložil Dohodu o provedení zápočtu mezi městskou částí a firmou Edikt, a.s. Účastníci dohody uznávají závazky a pohledávky jako oprávněné a souhlasí s jejich vzájemným zápočtem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších akcích
Dne 3. 12. 2016 od 8,00 hodin výlov Návesního rybníku.
Dne 9. 12. 2016 od 14,30 hodin vypouštění balónků Ježíškovi.
Dne 20. 12. 2016 od 18,00 hodin koncert mobilní zvonohry.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 31. 10. 2016 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 31. 10. 2016 17:00–19:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluven: Bezděk

Hosté: Janovský (k bodu 2), Pleskač (k bodu 4)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Přeložka VVN – vyjádření k územnímu řízení

MČ obdržela 17.10.2016 žádost společnosti ELEKTROTRANS, a.s. o vyjádření pro územní řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“. Jedná se o sdružené vedení VVN 2×400kV a 2×110kV v délce cca 7,6km z TR Chodov v Šeberově, přes Hole u Průhonic a Újezd do Křeslic. V Újezdu je vedeno dle ÚP jako přeložka VVN400kV, jinak v trase stávajícího vedení, které nahrazuje. Bude použito celkem 24ks sdružených stožárů (z toho v Újezdu 6ks) o výšce cca 55,5m. V dalších etapách bude vedení VVN 2×400kV prodlouženo až do rozvodny Čechy Střed. V minulých letech proběhlo posouzení vlivu záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí (oznámení 24.5.2016, závěrečné stanovisko 22.4.2014). MČ zasílala k dokumentaci i posudku EIA nesouhlasné stanovisko.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat předložení úplné DÚR, zejména upřesnit polohy a rozměry stožárů a ochranných pásem.

Pro: všichni

Bod č.3 – Umístení DN 800, 2.část Pitkovice – Újezd

MČ obdržela 7.10.2016 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. o vyjádření a o poskytnutí podkladů ke stavbě „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. K záměru proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 15.3.2016 a závěr 13.7.2016). Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat upřesnění napojení na stávající řad DN300 ve Formanské a na další etapy výstavby.

Pro: všichni

Bod č.4 – Plnění usnesení ZMČ č.7/2016 – Bydlení Újezd

Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. 3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru. Záměr byl projednán 12.9.2016 ve stavebním výboru a 21.9.2016 v ZMČ, které usnesením č.7/2016 uložilo stavebnímu výboru podrobnější projednání. Zástupce investora Ing. Pleskač doplnil informace mj. k rozšíření kapacity ČOV a výstavbě centra.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje pro dostavbu centra lokality uzavřít s investorem plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.

Pro: všichni

Bod č.5 – Zahájení územního řízení na PHS Újezd

17.10.2016 bylo zveřejněno zahájení územního řízení na stavbu „D1 – protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,905 – km 5,351“, ústní jednání proběhlo 9.11.2016. Ji­hovýchodně od nadjezdu silnice Újezd-Průhonice je podél navrhována PHS délky 446m a výšky 9m (na mostě přes Botič 5m). Z celkové délky je 374m mezi Formanskou a Botičem, 44m podél mostu přes Botič a 28m za Botičem. Provedení bude obdobné jako na druhé straně D1 – soklové panely železobetonové, většina výšky stěny plné pohltivé panely, na mostě lehké panely z plexi v rámech. K DÚR se MČ vyjadřovala v červenci 2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Plánované PHS Kateřinky – Újezd

MČ obdržela v minulosti studie proveditelnosti dalších dvou úseků protihlukových stěn podél D1: – PHS v km 2,846 – km 2,943 a km 3,034 – km 3,223 (celkem 286m na koruně obou částí 2.etapy stávajícího zemního ochranného valu podél viladomů v ulici Pastevců zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 06/2016) – PHS v km 3,227–4,094 (867m mezi jižním koncem ZOV a stávající nízkou PHS okolo ČSPH, zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015) Hygienická stanice hl.m. Prahy povolila ŘSD časově omezenou výjimku zvýšených hladin akustického tlaku do 31.12.2018 (v úseku 2,35–3,2km 63dB ve dne a 60dB v noci a v úseku 3,2km-5,4km 67dB ve dne a 64dB v noci ), za podmínek mj. položení tzv. tichého asfaltu na D1, realizace PHS mezi Formanskou a Průhonicemi a zajištění ÚR na PHS v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Pasport rybniční soustavy

MČ obdržela od společnosti AQUATEST, a.s. specifikaci prací a cenovou nabídku na pasport rybníků Sukov a Návesního a Újezdského potoka. Uvedená společnost již v minulosti zpracovávala hydrotechnickou studii odvodnění území a návrh rekonstrukce uvedené rybniční kaskády. MČ nyní poptala další tři firmy.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

 – 29.9.2016 bylo zveřejněno závěrečné souhlasné stanovisko MHMP k záměru „Areál ledových sportů“. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhalo od září 2015.

– OÚR MHMP zahájil řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., veřejné projednání bude 12.12.2016. Území MČ se týká změna 2825/00 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).


Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 19. 10. 2016

Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 10. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp (počet 8)
Omluven: -
Nepřítomen: Ranoš (počet 1)
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hodin 19. 10. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19,33 hodin 19. 10. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vyhlášení grantu“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna organizačního řádu“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení záměru revitalizace – ÚTUM
Starosta informoval o získání dotace ve výši 2 250 000 Kč na revitalizaci Milíčovských kopců. Firma Typaz předložila cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje provedení revitalizace Milíčovských kopců,
2) schvaluje zajištění výběrového řízení firmou Typaz, s. r. o., IČ: 624 188 23, se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4 za cenu 30 000 Kč,
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o.,
4) ukládá starostovi poptat zpracování studie využitelnosti Ú­TUMu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Informace o ZŠ a MŠ Formanská
Starosta informoval o podání žádosti o změnu názvu v rejstříku škol a školských zařízení MHMP na „Základní a Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace“ a žádosti na MŠMT o dotaci na výstavbu základní školy. Městská část současně požádala o finanční příspěvek, který bude zařazen do rozpočtu HMP na rok 2017.
JUDr. Fiala informoval, že k 31. 8. 2016 byla splněna Smlouva o dílo na výstavbu mateřské školy. Došlo k prodlení v termínu dokončení, smluvní pokuta za každý den prodlení činí 20 000 Kč. Městská část je povinna tuto pokutu vymáhat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o Základní a Mateřské škole Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 679/1, 679/2 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 679/1 a 679/2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1185–10/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 5 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 325/1 – PREdistribuce, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 325/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1184–9/2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 17 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší vnitřní směrnice „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ ze dne 20. 1. 2014 (pro MŠ Vodnická) a ze dne 23. 3. 2016 (pro MŠ Formanská)
b) schvaluje vnitřní směrnici pro mateřské školy „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ – příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Vyhlášení grantu
Starosta informoval o poskytnutí finančních prostředků obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vyhlášení grantu dle pravidel pro čerpání finančních prostředků z odvodů z VHP uvedených v příloze č. 3 zápisu č. 6/2016 ze dne 22. 6. 2016 – příloha č. 2,
2) požaduje vypustit z výše uvedené přílohy bod č. 3 z odstavce „podmínky poskytnutí dotace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Změna organizačního řádu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje změnu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha – Újezd schváleného dne 11. 12. 2007:
čl. IX –Úřad městské části Praha – Újezd první věta-doplnit:
Úřad městské části Praha – Újezd (dále „Úřad“) tvoří starosta, dva zástupci starosty, tajemník úřadu a zaměstnanci MČ zařazení do úřadu MČ.
čtvrtá věta a následující-nově vložit:
V čele Úřadu je tajemník, který je nadřízený všem zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu.
Tajemník
a) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem městské části nebo starostou MČ,
b) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu,
c) vydává svým nařízením zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád Úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům MČ zařazeným do Úřadu,
e) zúčastňuje se zasedání zastupitelstva MČ s hlasem poradním.
V ostatních částech zůstává Organizační řád nezměněn.

2) ukládá tajemníkovi tuto změnu zapracovat do organizačního řá­du.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2016
Bod č. 10 a) Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. – trvá

Bod č. 5/2 zápisu č. 6 MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků – požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická – trvá

Bod č. 12 zápisu č. 6 – Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry – trvá

Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 23. listopadu 2016 od 18.00 hodin.

b) Veřejnoprávní smlouva – RD na pozemku parc. č. 676/196
Starosta informoval o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 676/196.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Kulturní a sportovní akce
Zástupkyně starosty paní Draštíková pozvala zastupitele a občany na zájezd na adventní trhy do Drážďan, který se bude konat 2. prosince 2016.

d) Výměna občanských průkazů
Zástupkyně starosty paní Draštíková vyzvala občany k výměně občanských průkazů. Novelou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zákonem č. 106/2016 Sb., došlo s účinností od 1. 7. 2016 ke změně (opravě) názvu katastrálního území v hl. m. Praze z Újezd na Újezd u Průhonic.
Změna názvu katastrálního území se promítla do adresy místa trvalého pobytu občanů. Občanské průkazy tudíž obsahují nesprávný údaj. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha – Újezd, aby si nejlépe do konce roku 2016 podali žádost o výměnu občanského průkazu, jež bude provedena zdarma


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00-18:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00–18:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hakl
Host: Pleskač

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb.

3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, termín na vyjádření byl do 23.8.2016. Záměr představil zástupce investora Ing. Pleskač. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor). Součástí záměru je rozšíření kapacity stávající ČOV o 500 EO. Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Dopravně inženýrské podklady, které zohledňují i další plánované záměry v území, byly na programu stavebního výboru 15.2. a 14.3.2016.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Pavel Limberský – RD na pozemku parc.č.240 – žádost o revokaci usnesení

Vlastník pozemku parc.č. 240 žádá o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ (č.7a zápisu č.5/2016 z 22.5.2016), kterým byla zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc.č.247/8 ve vlastnictví MČ. Tento pozemek šířky 3,0–3,6m tvoří pěší propojení náměstí Pod platanem a ulice Pod napětím. Ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (platné pro území hl.m. Prahy do 31.7.2016) nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá §12-§14 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (tzv. Pražské stavební předpisy, platné od 1.8.2016). Ve smyslu tohoto nařízení se nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje trvat na nesouhlasu:
- s umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- s užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240

Pro: všichni

Bod č.4 – Úpravy územního plánu č. U1232/01 a U1305/01

1.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání úprav ÚP vlny 01 (úpravy ÚP jsou nyní projednávány obdobně jako změny ÚP), termín na připomínky byl do 1.9.2016. Území MČ se týkají úpravy U1232/01 (pozemek parc.č.676/74 o ploše 667m2, úprava z OB-A na OB-C) a U1305/01 (pozemek parc.č.676/118 o ploše 800m2, úprava z OB-B na OB-C). Na RD na parc.č.676/74 v budoucí ulici Ke splavu bylo 19.8.2014 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 30.6.2014 odsou­hlasila MČ. Na RD na parc.č.676/118 v budoucí ulici Nad Mlýnským rybníkem bylo 26.10.2015 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 29.4.2015 odsou­hlasila MČ. Obě stavby již probíhají.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- s úpravou ÚP č. U1232/01 na pozemku parc.č.676/74
- s úpravou ÚP č. U1305/01 na pozemku parc.č.676/118

Pro: všichni

Bod č.5 – Jaroslav Šerák – BD na parc.č.428, 429 a 430 – žádost o vyjádření

Vlastník pozemků parc.č.428–430 v Újezdu u ulice Formanská žádá o vyjádření k DÚR bytového domu. Záměr zahrnuje hlavní objekt o 1.PP a 2.NP s 11 byty, 10 parkovacích stání v 1.PP a 3 na pozemku a doplňkové stavby. Celková plocha pozemku činí 5270m2, z toho bude zastavěno 706+199=905m2. Na uvedených pozemcích byla v minulých letech odstraněna stavba zemědělské usedlosti a 22.10.2014 vydáno (dosud nepravomocné) ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“. Objekt o výšce 2NP+podkroví obsahoval 10 bytových jednotek, 12 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Optický kabel Sys-DataCom v ulici Ke mlýnu – žádost o vyjádření

Sys-DataCom, s.r.o. žádá o souhlas s uložením optického kabelu v ulici Ke mlýnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí požaduje doplnit PD s podrobným zákresem trasy kabelu (délka, dotčené pozemky, vedení v zeleni/dlažbě, zákres stávajících sítí).

Pro: všichni

Bod č.7 – Informace o stavbě č.0101 TV Újezd – etapa 0022

Starosta informoval o zahájení Stavby č.0101 TV Újezd, etapa 0022. Jedná se o nové povrchy částí ulic Ke mlýnu, K motelu, Nad náhonem a plochy u Návesního rybníka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

24.5.2016 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

13.7.2016 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 15.3.2016, MČ neměla k záměru připomínky.

20.7.2016 byl zveřejněn posudek záměru „Areál ledových sportů“, veřejné projednání proběhlo 18.8.2016. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015, závěr zjišťovacího řízení 17.12.2015 a dokumentace EIA 9.3.2016. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

31.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání změn ÚP vlny 09, termín na připomínky je do 30.9.2016. Území MČ se týká změna Z3004/09 (pozemky parc.č.619/3 a 626/21 o ploše 1123m2, změna ze ZMK a NL na SP) na části plochy tenisového areálu SK Újezd.

8.9.2016 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP schválil návrh zadání změny ÚP Z2973/00 (0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu seniorů) a neschválil návrh zadání změny ÚP Z2345/00 (17,3ha podél D1 ze ZMK, OP a NL na SV a komunikace).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


ZÁPIS 7/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - ÚJEZD DNE 21. 9. 2016

ZÁPIS 7/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – ÚJEZD DNE 21. 9. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hodin 21. 9. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin 21. 9. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl změnit název bodu programu č. 5 „Smlouva o výpůjčce s MŠ Formanská“ na „Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 14 „Různé“ o za c) „Souhlas s podáním žádosti na MŠMT“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předřadit bod č. 9 b) „Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 240 o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ, kterým bylo zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc. č. 247/8 ve vlastnictví městské části. Tento pozemek šířky 3,0 m – 3,6 m tvoří pěší propojení náměstí Pod Platanem a ulice Pod Napětím a nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá technickým požadavkům – nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.
Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva a vlastníkem pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd trvá na svém usnesení č. 7 Zápisu č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 09/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 09/2016 – dle přílohy č. 1,
2) schvaluje provedené rozpočtová opatření k 09/2016 – dle přílohy č 1A,
3) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku do správy MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku dle předávacího protokolu č. 1 (rozpis majetku dle přílohy č. 2, 3 a 4).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace
Starosta informoval o plánované výstavbě základní školy formou nástavby na již realizované Mateřské škole Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, IČ: 71294350, se sídlem Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00,
b) změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, ze dne 14. 10. 2015 na Zřizovací listinu Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, Praha 4, spočívající v rozšíření příspěvkové organice o základní školu;
2) ukládá starostovi podat žádost o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení na Magistrát hl. m. Prahy a žádost o změnu zápisu zapsaných údajů do obchodního rejstříku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje účtování provozního příspěvku MŠ Formanská do výše nákladů, případný rozdíl převést v následujícím roce do fondů MŠ na základě schválení v ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s. r. o.
Starosta informoval o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým byla prodloužena lhůta pro dodání zařízení do kuchyně MŠ Formanská z důvodu nedokončení stavby mateřské školy v termínu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015 s firmou Blažek Gastro, s. r. o., podepsaný 1. 7. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 325/1, 679/1 a 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněného provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění. Věcné břemeno je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1204–7/2016, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč za 1 bm, tj. za celkovou částku 17 200 Kč bez DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že 3. 8. 2016 bylo zveřejněno oznámení záměru Bydlení – Újezd u Průhonic. Jedná se o výstavbu, východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, cca 116 rodinných domů a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m 2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o záměru na vědomí a ukládá výboru stavebnímu a pro životní prostředí projednat záměr „Bydlení Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic“ na příštím zasedání výboru.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úpravy územního plánu U 1232 a U 1305
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o projednání návrhů zadání úprav vlny 01 Územního plánu SÚ HMP. Území městské části se týkají úpravy pozemků parc.č. 676/74 a 676/118, na kterých již probíhají stavby rodinných domů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s úpravou ÚP SÚ HMP č. U1232/01 na pozemku parc. č. 676/74 v k. ú. Újezd u Průhonic a s úpravou ÚP č. U1305/01 na pozemku parc. č. 676/118 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Žádost o stanovisko – záměr novostavby bytového domu parc. č. 428, 429 a 430
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemků parc. č. 428–430, který žádá o vyjádření k DÚR bytového domu. Záměr zahrnuje hlavní objekt o 1. PP a 2. NP s 11 byty, 10 parkovacích stání v 1. PP a 3 na pozemku a doplňkové stavby.
Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s výstavbou bytového domu na pozemku parc.č. 428, 429 a 430 v k. ú. Újezd u Průhonic z důvodu nevhodného architektonického řešení.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš, Drahorád
Návrh byl přijat.

d) Žádost o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu – Sys-DataCom
Předseda výboru předložil žádost společnosti Sys-DataCom o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje doplnit projektovou dokumentaci o podrobný zákres trasy kabelu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Informace o stavbě číslo 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu, K Motelu a prostor u přečerpávací stanice u Návesního rybníku
Starosta informoval o zahájení Stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0022. Jedná se o nové povrchy částí ulic Ke Mlýnu, K Motelu, Nad Náhonem a plochy u Návesního rybníka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Různé
24. 5. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

13. 7. 2016 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení záměru bylo zveřejněno 15. 3. 2016, MČ neměla k záměru připomínky.

20. 7. 2016 byl zveřejněn posudek záměru „Areál ledových sportů“, veřejné projednání proběhlo 18. 8. 2016. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23. 9. 2015, závěr zjišťovacího řízení 17. 12. 2015 a dokumentace EIA 9. 3. 2016. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

31. 8. 2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání změn ÚP vlny 09, termín na připomínky je do 30. 9. 2016. Území MČ se týká změna Z3004/09 (pozemky parc. č. 619/3 a 626/21 o ploše 1123m2, změna ze ZMK a NL na SP) na části plochy tenisového areálu SK Újezd.

8. 9. 2016 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP schválil návrh zadání změny ÚP Z2973/00 (0,9 ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu seniorů) a neschválil návrh zadání změny ÚP Z2345/00 (17,3 ha podél D1 ze ZMK, OP a NL na SV a komunikace).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. MŠ Vodnická – nákup kuchyňského přístroje
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ Vodnická o nákup kuchyňského přístroje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zapojení investičních prostředků MŠ Vodnická ve výši 68 244 Kč na nákup robotu SPAR včetně podstavce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Zápis kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala předložit zápis kontrolního výboru konaného dne 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis kontrolního výboru na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kniha o městské části – nabídka
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o nabídce kronikáře městské části PhDr. J. Bartoně na vypracování a tisk knihy o městské části Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr zpracovat a vydat knihu o městské části Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2016
Bod č. 5/2 MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků – požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická – trvá

Bod č. 12 – Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry – trvá

Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ je 19. října 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Kulturní akce
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných akcí na II. pololetí 2016 s předpo­kládanými výdaji do 200 000 Kč dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Souhlas s podáním žádosti na MŠMT
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podání žádosti na MŠMT o dotaci na akci/projekt z programu 133 310 a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Mobilní aplikace
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o spuštění aplikace Praha – Újezd pro mobilní telefony, kde po registraci získají občané aktuální informace z městské části.

e) Kulturní a sportovní akce
Starosta zve zastupitele a občany na nejbližší akce pořádané městskou částí:
1. října – běžecké závody
6. října – otevření MŠ Formanská
15. října – dětské rybářské závody
22. října – dětské cyklistické závody


Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 21. 9. 2016

Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 9. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hodin 21. 9. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hodin 21. 9. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl změnit název bodu programu č. 5 „Smlouva o výpůjčce s MŠ Formanská“ na „Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu 9 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za g) „Různé“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 14 „Různé“ o za c) „Souhlas s podáním žádosti na MŠMT“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předřadit bod č. 9 b) „Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc. č. 240
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemku parc. č. 240 o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ, kterým bylo zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc. č. 247/8 ve vlastnictví městské části. Tento pozemek šířky 3,0 m – 3,6 m tvoří pěší propojení náměstí Pod Platanem a ulice Pod Napětím a nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá technickým požadavkům – nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.


Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin 22. 6. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,50 hodin 22. 6. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program v bodu č. 7 o „Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská“ a zařadit ho jako 7 a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zřízení funkce tajemníka“ a zařadit ho jako bod č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 6 o „Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo“ a zařadit ho jako 6 b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného
Paní Dvořáková představila zastupitelům záměr volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi a požádala o bezplatný pronájem společenského sálu domu služeb.
Paní Draštíková navrhla usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít nájemní smlouvy na každé jednotlivé setkání rodičů s dětmi podle Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 06/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 06/2016 – dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje žádost o zapojení investičních prostředků z fondů příspěvkové organizace MŠ Vodnická na úhradu nákladů spojených s realizací herního prvku Pískoviště a třetí části zvukovodu, dle projektu Atelieru IN SITE – Na vlnách – dle přílohy č. 2,
2) požaduje předložení celkového rozpočtu vyčerpaných a plánovaných finančních prostředků na úpravu zahrady MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Finanční prostředky z odvodů z VHP
a) přerozdělení finančních prostředků
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 47 800 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 47 700 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů z VHP
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů výherních hracích přístrojů dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
a) Informace o výstavbě MŠ Formanská
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o postupu výstavby mateřské školy.
Zastupitelstvo bere informace o postupu výstavby MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2015 s firmou Edikt a. s., který je přílohou č. 4,
2) ukládá starostovi uzavřít tento dodatek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. ZŠ Formanská – nabídka projektových prací
a) Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská
Starosta informoval o plánované výstavbě základní školy formou nástavby na již realizované Mateřské škole Formanská, a to na základě petice občanů městské části. Dále konstatoval, že projekt představil radní HMP pro oblast školství Ing. Mgr. Ireně Ropkové, která ho podpořila a zajistila investiční dotaci ve výši 4 mil. Kč. Další finanční prostředky bude městská část žádat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr realizace výstavby základní školy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Nabídka projektových prací
Zástupce starosty Ing. Hakl předložil nabídku projektových prací na změnu 2. etapy stavby Mateřské školy Formanská, kde nebude realizována původně zamýšlená nástavba dvou pavilónů mateřské školy, ale nástavba malotřídní základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje předloženou cenovou nabídku projektových prací Lukáše Abrhama, Luční 2619/17, Praha 3, IČ: 66864631 na:
a) architektonickou studii za cenu 90 000 Kč s termínem dodání do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo,
b) jednostupňový projekt včetně projednání změny stavby za cenu 450 000 Kč s termínem dodání do 12 týdnů od schválení studie investorem,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s Lukášem Abrhamem, Luční 2619/17, Praha 3, IČ: 66864631.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. ZŠ Formanská – zpracování žádosti o dotaci MŠMT
Starosta předložil návrh podmínek spolupráce mezi městskou částí a firmou Finanční poradenství s. r. o. na přípravu a realizaci projektu připravovaného jako žádost o finanční podporu z programu MŠMT „Fond rozvoje kapacit základních škol“ – pro rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podmínky spolupráce se společností Finanční poradenství, s. r. o., viz příloha č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 348 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 348, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1163–39/2015.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500 Kč/1bm, tj. za celkovou cenu ve výši 11 500 Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Hasičská zbrojnice – nákup a směna pozemků
Starosta informoval o záměru výstavby hasičské zbrojnice na pozemcích přiléhajících k ulici Nad Statkem. K tomu je nutné směnit a zakoupit pozemky oddělené geometrickým plánem od vlastníka těchto pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha- Újezd:
1) schvaluje záměr uzavřít smlouvu budoucí kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice Praha 7, IČ: 272 45 039 dle přílohy ke GP 1206–100/2016 v k. ú. Újezd u Průhonic, využití pozemku parc. č. 626/18 dle územního plánu takto:
a) směnit pozemek parc. č. 626/20 (SV-C) o výměře 627 m2 – vlastník Hl. m. Praha, svěřená správa městská část Praha – Újezd, za část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) o výměře 627 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o.,
b) koupit část dílu c) pozemku parc. č. 626/18 (SV-C) a díl b) pozemku parc. č. 626/16 (SV-C) o výměře 886 m2, které jsou ve vlastnictví Fine Dream, s.r.o., cena za 3 400 Kč /1 m2 , tj. za celkovou cenu 3 012 400 Kč,
c) koupit část dílu c) pozemku parc .č. 626/18 (ZMK) o výměře 916 m2, který je ve vlastnictví Fine Dream, s. r. o., za cenu znaleckého posudku č. 1213/28/2016, tj. za cenu 1 024 564,32 Kč,
vše dle přílohy č. 6,
2) ukládá starostovi:
a) uzavřít smlouvu budoucí kupní a směnnou s firmou Fine Dream, s. r. o., Přístavní 321/14, Holešovice Praha 7, IČ: 272 45 039, po zveřejnění záměru o směně pozemků na úřední desce,
b) oslovit MHMP o finanční podporu na koupi části pozemků parc.č. 626/18 a parc. č. 626/16 o celkové výměře 886 m2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry
Starosta informoval o počtu odevzdaných vyjádření (celkem 66) zájmu majitelů domů v městské části používat kompostér na likvidaci biologického odpadu.
Dále informoval o možnosti zakoupit z této dotace štěpkovač pro městskou část a předložil 2 nabídky na zpracování žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje předloženou nabídku Agentury ValFia, s. r. o., viz příloha č. 7,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu s firmou Agentura ValFia, s. r. o., se sídlem Rousínov – Rousínovec, Rudé armády 646/47, IČ: 03570738 na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Draštíková, Křížek, Petrová
zdržel: Ranoš
Návrh byl přijat.

13. Zřízení funkce tajemníka
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje v souladu s § 104, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zřízení funkce tajemníka městské části od 1. 10. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 5/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí 2016 – 21. 9., 19. 10., 23. 11. a 19. 12. vždy od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 25. 5. 2016

Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp (počet 8)
Omluven: Ranoš (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.03 hodin 25. 5. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 21,20 hodin 25. 5. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Mgr. Kopp navrhl doplnit program o bod " Plán rozdělování dotací" a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Petice k výstavbě ZŠ Formanská" a zařadit ho do bodu „Různé“ za d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Tenisový turnaj o pohár starosty" a zařadit ho do bodu „Různé“ za e).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Závěrečný účet za rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) Závěrečný účet městské části za rok 2015 – příloha č. 1
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, 1C – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. Vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

b) Prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31.12. 2015 – příloha č. 2
c) Přehled finančního vypořádání za r. 2015 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan.vypořádání, 3B – Komentář k finan. vypořádání, 3C – komentář k čerpání účeĺových dotací z rozpočtu MHMP za 1.-4. Čtvrtletí, 3D – tabulka č. 3A, 3E – tabulka č. 3B.,3F – tabulka č. 3E,3G – tabulka č. 3F, 3H- tabulka č. 3G, 3CH – tabulka č. 4 a 3I – tabulka č. 7

d) Účetní závěrka MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh.majetku

e) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh.majetku.

f) Inventarizační zpráva MČ – příloha č. 6
6A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 6B – Přehled pohledávek, 6C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 6D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka 8

g) Inventarizační zpráva MŠ Vodnická – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek, 7C – Inventarizační zpráva – tabulka V, Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí – tabulka 8

h) Zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131 – příloha č.8
i) Žádost o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 9

2) schvaluje s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01. 2015 do 31. 12. 2015 – příloha č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plán účetních odpisů MŠ pro rok 2016; Prodej majetku; Úprava rozpočtu pro MŠ k 05/2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2016 dle přílohy č. 11
b) prodej varného kotle 60l dle přílohy č. 12
c) úprava rozpočtu MŠ k 05/2016 dle přílohy č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Navýšení počtu zaměstnanců
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje na základě § 94 a § 95, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části: 5 úředníků a 4 zaměstnanci údržby.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy
Starosta předložil podnět na pořízení změny územního plánu – navýšení koeficientu míry využití území na pozemku parc. č. 676/123.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku parc.č. 676/123 v k. ú. Újezd u Průhonic – navýšení koeficientu míry využití území z OB – A na OB – B.

pro: 0
proti: Křížek, Hromádka, Fiala, Kopp, Hakl
zdržel: Petrová, Draštíková, Drahorád
Návrh nebyl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Připojení pozemku parc. č. 240 – žádost o vyjádření
Městská část obdržela žádost vlastníka pozemku parc. č. 240 o vyjádření k DÚR na vjezd, oplocení a přípojky sítí. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím, přístupná pouze přes pozemek parc. č. 247/8 ve správě MČ, šířky 3,0–3,6m, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. Nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací umožňující napojení plánovaného rodinného domu na parc. č. 240 (ve smyslu § 22 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje:
a) umístění přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic,
b) užití pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic jako vjezdu k budoucímu RD na pozemku parc. č. 240 v k. ú. Újezd u Průhonic z důvodů nedostatečné šířky pozemku parc. č. 247/8 a nutnosti zachovat zde bezpečnou stezku pro pěší a cyklisty.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
Zástupci městská části se zúčastnili na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy konzultace ve věci pracovní verze návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Zveřejnění MUP se předpokládá v září, pak bude 60 dní na připomínky. V srpnu se předpokládá schválení Pražských stavebních předpisů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Veřejná zakázka (JŘBU) – dodatečné stavební práce MŠ Formanská
Zástupce starosty předložil změnové listy na vícepráce, které vznikly vyžádáním investora, správců inženýrských sítí nebo jako neočekávané práce. Dále upozornil na vzniklé méněpráce, které nebudou dodavatelem fakturovány a na očekávané penále za pozdní předání stavby.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Mateřská škola Formanská – dodatečné stavební práce, změnové listy č. ZL 1 – č. ZL 24“ v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2) komisi ve složení Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na výše uvedenou veřejnou zakázku, které bude zahájeno dne 27. května 2016 v 13:30 hodin na adrese: Městská část Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s. r. o.
Starosta předložil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Blažek Gastro, s. r. o., kde jsou posunuty termíny dodávky vzhledem k posunutí předání stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015 s firmou Blažek Gastro, s.r.o., jehož předmětem je změna čl. III Doba plnění:
termín dokončení a předání díla: 12. 7. 2016
předání staveniště: 13. 6. 2016
předání kompletní gastrotechnologie: 11. 7. 2016,

b) ukládá starostovi uzavřít tento dodatek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva směnná s firmou Mikrotechna, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
a) schvaluje směnu pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 264/22 o výměře 30 m2 a parc. č. 264/23 o výměře 103 m2, které vznikly rozdělením a sloučením geometrickým plánem č. 1149–2/2014 úředně ověřeným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 3. 3. 2015, vlastníka Mikrotechna s. r. o., IČ: 49679392 (LV č. 981) a pozemku v k. ú. Újezd u Průhonic parc. č. 264/48 o výměře 89 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 264/3 GP č. 1149–2/2014, vlastníka Hlavní město Praha, svěřená správa městské části Praha – Újezd (LV č. 558),
b) ukládá starostovi uskutečnit směnu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 348 – PREdistribuce a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
a) bere na vědomí informaci o žádosti na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc. č. 348 s firmou PREdistribuce a. s.,
b) schvaluje přesunutí tohoto bodu na příští zasedání ZMČ,
c) požaduje předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena s předchozím vlastníkem pozemku parc.č 348.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 265/389, 265/395 – Mgr. Fulínová
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Mgr. Janou Fulínovou, bytem … na pozemcích parc. č. 265/389 a 265/395 v k. ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu zřídit vodovodní a kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům budoucího oprávněného a v právu vstupu a vjezdu k vodovodní a kanalizační přípojce za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500 Kč za 1bm. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá.
Bod č. 3/c) zápisu č. 4/2016 Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 v ulici Nad Statkem – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 4/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 22. 6. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Žádost o dotaci – kompostéry
Starosta informoval o možnosti zakoupení domácích kompostérů z finančních prostředků získaných z EU (85%) a prostředků majitelů nemovitostí (15%). Vlastníkům rodinných domů a předsedům SVJ byly předány informační dotazníky. Pro splnění podmínek dotace je nákup cca 150 ks. Případná realizace nákupu kompostérů je jaro 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Plán rozdělování dotací
Mgr. Kopp navrhl vytvořit koncept rozdělování dotací poskytnutých magistrátem, a to organizacím a spolkům se sídlem v MČ Praha – Újezd, zabývajícími se sportovní nebo kulturní činností.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje vytvoření konceptu rozdělování dotací,
b) ukládá kulturní komisi jeho vypracování a předložení na příštím zasedání ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Petice k výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil petici občanů k výstavbě Základní školy Formanská, která by po dispozičních úpravách mohla vzniknout jako 2. nadzemní podlaží nad dostavovanou MŠ Formanská. Jednalo by se o tři třídy 1. stupně se sloučeným provozem. Nadále probíhá sbírání podpisů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí informaci o petici občanů k výstavbě Základní školy Formanská,
b) ukládá starostovi informovat o ní Magistrát hl. m. Prahy, zejména radní hl. m. Prahy pro školství Ing. Mgr. Irenu Ropkovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Tenisový turnaj o pohár starosty
Starosta informoval o připravovaném tenisovém turnaji o pohár starosty, který se uskuteční na kurtech v Újezdu dne 18. 6. 2016 a požádal o finanční podporu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje financování zajištění tenisového turnaje o pohár starosty do maximální výše 10 000 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Ing. Hromádka informoval o účasti JSDH Praha – Újezd na akci Chodovský tuplák. Jde o běh se zátěží 23 kg (zásahový oblek, dýchací technika a sekera tzv. tuplák) do 19. patra. Ivan Křížek se umístil na 2. místě a Jiří Vlach na 5. místě.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00-18:30

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00–18:30

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Bezděk, Pitrman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Připojení pozemku parc.č. 240 – žádost o vyjádření

13.4.2016 obdržela MČ žádost vlastníka pozemku parc.č. 240 o vyjádření k DÚR na vjezd, oplocení a přípojky sítí. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím, přístupná pouze přes pozemek parc.č.247/8 ve správě MČ, šířky 3,0–3,6m, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. Nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení plánovaného rodinného domu na parc.č.240 (ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- S umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- S užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240 z důvodů nedostatečné šířky pozemku parc.č.247/8 a nutnosti zachovat zde bezpečnou stezku pro pěší a cyklisty.

Pro: všichni

Bod č.3 – Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy – informace

2.5.2016 se zástupci MČ zúčastnili na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy konzultace pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu).
Do termínu ZMČ by měl IPR zaslat zápis z jednání a další podklady. Zveřejnění MUP se předpokládá v září, pak bude 60 dní na připomínky. V srpnu se předpokládá schválení Pražských stavebních předpisů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 4. 2016

Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 4. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp – příchod v 18.30 hodin (počet 8)
Omluven: Ranoš (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hodin 20. 4. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 19.35 hodin 20. 4. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 5 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
Městské části obdržely výřez hlavního výkresu pracovní verze návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) s legendou jako podklad pro další kolo konzultací na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Starosta dále předložil požadavky na kvalitu ÚP HMP – pracovní materiál Svazu městských částí hl. m. Prahy, obsahující věcné i procesní požadavky na další postup přípravy a projednávání MUP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje požadavky na kvalitu ÚP HMP zpracované Svazem městských částí hl. m. Prahy,
b) požaduje, aby Institut plánování a rozvoje HMP zaslal městské části kompletní pracovní verzi Metropolitního územního plánu, textové části, všech výkresů, seznamu a popisu lokalit a seznamu všech příloh,
c) požaduje zapracování připomínek MČ Praha – Újezd, které zaslala v červnu 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Název nové ulice
Starosta navrhl název ulice, kde je umístěna nová mateřská škola.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje název nové ulice Na Vojtěšce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 v ulici Nad Statkem
Starosta předložil návrh umístění nové požární zbrojnice na pozemku parc. č. 626/20 na konci ulice Nad Statkem. Městská část bude dále jednat s vlastníky sousedních pozemků (ŘSD a soukromí vlastníci). Na základě toho vyplyne definitivní umístění objektu a přístupové komunikace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

18.30 hodin přišel Mgr. Michal Kopp.

d) Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců
Městská část obdržela námitky výboru SVJ Pastevců 484 v řízení o dodatečném povolení stavby Viladomy Kateřinky (dva rozestavěné BD v ulici Pastevců).

Proběhla diskuse s některými vlastníky bytů sousedního domu o průběhu výstavby a vyjádření městské části ke stavbě.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zaslat námitky výboru SVJ Pastevců 484 na odbor výstavby ÚMČ Praha 11,
b) podat námitky městské části, jako účastníka řízení, k nedodrženým koeficientům stavby,
c) vyzvat stavebníka k neprodlené opravě povrchů ulice Pastevců.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek
zdržel: Draštíková, Petrová
Návrh byl přijat.

e) Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka
Městská část obdržela technickou a cenovou nabídku na zpracování studie rozvoje dopravy v obcích Vestec, Jesenice a Průhonice a v MČ Praha – Libuš, Praha – Kunratice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice. Uvedené městské části a obce by se měly podílet na objednání a úhradě studie v celkové částce 249 774 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje účast na zpracování studie rozvoje dopravy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 04/2016
Starosta informoval o úpravách v rozpočtu k dubnu 2016, jednotlivé změny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 04/2016 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Daň z nemovitosti
Starosta informoval o diskutovaném návrhu městských částí navýšit místní koeficient daně z nemovitosti na území hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje jakékoliv navýšení daně z nemovitosti na území městské části Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2016
Bod č. 5/c) zápisu č. 3/2016 Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby – ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP – trvá. Starosta informoval zastupitele, že již dvakrát písemně oslovil příslušné radní HMP – z jejich strany bez odezvy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 3/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 25. 5. 2016 od 19.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Zpráva o výsledku hospodaření
Starosta předložil Zprávu o výsledku hospodaření městské části Praha – Újezd za rok 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere Zprávu o výsledku hospodaření městské části Praha – Újezd na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích
- 30. dubna od 16.00 hodin stavění májky a od 18.00 hodin pálení čarodějnic
- 11. května od 13.00 hodin komentovaná prohlídka dendrologické zahrady


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 4. 2016, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 4. 2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy

Městské části obdržely výřez hlavního výkresu pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) s legendou, jako podklad pro další kolo konzultací na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy. Termín konzultace s MČ Praha – Újezd je 2.5.2016. Starosta dále předložil Požadavky na kvalitu ÚP HMP – pracovní materiál Svazu městských částí hl.m. Prahy, obsahující věcné i procesní požadavky na další postup přípravy a projednávání MUP. Text mj. požaduje, aby MUP vymezil plochy pro veřejnou vybavenost a pro zpracování regulačních plánů. Pouze prostřednictvím SMČHMP MČ získala i CD s kompletní pracovní verzí MUP. Na území MČ se navrhují dvě zastavitelné obytné lokality (Kateřinky a Újezd u Průhonic) a s přesahem do sousedních MČ dvě rekreační lokality (Kateřinky-Křeslice a Botič u Újezdu) a jedna přírodní lokalita (Milíčovská rybniční soustava).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- souhlasit s Požadavky na kvalitu ÚP HMP, zpracovanými SMČHMP
- požadovat, aby IPR HMP oficiálně zaslal MČ kompletní pracovní verzi MUP, textové části, všech výkresů, seznamu a popisu lokalit a seznamu všech příloh
- požadovat zapracování připomínek MČ Praha – Újezd, zaslaných v červnu 2015.

Pro: všichni

Bod č.3 – Název nové ulice k MŠ Formanská

Starosta předložil návrhy pojmenování nové ulice, ve které je nyní realizována stavba MŠ Formanská.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje název ulice „Na vojtěšce“.

Pro: všichni

Bod č.4 – Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 v ulici Nad Statkem

Zástupce starosty předložil návrh umístění nové požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 na konci ulice Nad statkem. MČ bude dále jednat s vlastníky sousedních pozemků (ŘSD a soukromí vlastníci), ze kterého vyplyne definitivní umístění objektu a přístupové komunikace.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců

MČ obdržela 30.3.2016 námitky výboru SVJ Pastevců 484 v řízení o dodatečném povolení stavby Viladomy Kateřinky (dva rozestavěné BD v ulici Pastevců). Předseda výboru shrnul dosavadní průběh projednávání stavby – řízení je přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění (mj. doložit soulad záměru s ÚP a možnost zajíždění na venkovní parkovací stání).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- přeposlat dopis na odbor výstavby ÚMČ Praha 11
- podat za MČ námitky účastníka řízení ve smyslu bodu č.1 dopisu
- vyzvat stavebníka k neprodlené opravě povrchů ulice Pastevců.

Pro: všichni

Bod č.6 – Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka

MČ obdržela technickou a cenovou nabídku na zpracování studie rozvoje dopravy v obcích Vestec, Jesenice a Průhonice a v MČ Praha – Libuš, Praha – Kunratice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice (zpracoval NDCon s.r.o., 03/2016) s cenou 249.774,– Kč včetně 21% DPH. Uvedené MČ a obce by se měly podílet na objednání a úhradě studie.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- rozšířit řešené území o MČ Praha – Újezd a Praha – Křeslice, včetně křižovatek ulice Ke Kateřinkám – Opatovská a Štychova – Novopetrovická
- objednat uvedenou studii do výše spoluúčasti MČ Praha – Újezd max. 50 tisíc Kč včetně DPH.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14.3.2016, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14.3.2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hrubý
Hosté: Korbel, Mošanský (k bodu 2) Pleskač, De Pina (k bodům 3 a 4), Kubeška (k bodu 5), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ

Jedná se o záměr výstavby bytového domu s 30 byty na parc.č.214/4. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 14.12.2015 a 15.2.2016, v ZMČ 24.2.2016. 29.2.2016 proběhlo jednání se zástupcem investora a projektantem k jednotlivým připomínkám MČ (číslování 1–9 odpovídá bodům a)-i) usnesení č.2 zápisu č.2/2016 ZMČ z 24.2.2016). Podmínkám č.1, 2 a 5 bylo vyhověno, č. 3 a 4 se navrhuje vypustit. S podmínkami č. 6 a 9 investor nesouhlasí, jde o sousední pozemek jiných vlastníků. Podmínky č.7 a 8 navrhuje řešit formou plánovací nebo darovací smlouvy a tím, že úpravy komunikace by byly provedeny po realizaci stavby BD.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby

Ing.arch. De Pina představil hmotovou studii Domu seniorů Formanská (zpracovalo OLAF studio pro SPS správa nemovitostí s.r.o., 03/2016). Na pozemku parc.č.670/8 se navrhuje třípodlažní objekt (do Formanské 2NP, východním směrem ustupující 3.NP), obsahující 136 lůžek (1+2.NP 2×60 dvoulůžkových a 3.NP 16 jednolůžkových pokojů) s nezbytným provozním zázemím. Parkování je zajištěno v severovýchodní části pozemku a na polovině stání nové komunikace u MŠ Formanská. Záměr využívá celou volnou část pozemku parc.č.670/8 se stávajícími regulativy ÚP. Součástí zadání investičního projektu stavby je ekonomický rozbor, rozpočet a harmonogram.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Ing. Pleskač představil Dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“ (zpracoval European Transportantion Consultancy, s.r.o. pro Tempus Investment, a.s., 12/2015), které byly na programu předchozího stavebního výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Areál ledových sportů – dokumentace EIA

9.3.2016 byla zveřejněna dokumentace EIA záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření je do 8.4.2016. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Přílohami dokumentace jsou dopravně-inženýrské podklady, studie akustická, rozptylová a zastínění, hodnocení zdravotních rizik, inženýrskogeo­logický, hydrogeologický a dendrologický průzkum. Dopravně inženýrské podklady předpokládají v ulici Ke Kateřinkám na jižním konci nyní 5200 jízd/den (3000 do centra a 2200 z centra) a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den (5700+4900), což se do roku 2019 zvýší na 12700 jízd/den (6800+5900). Areál ledových sportů bude generovat 436 jízd/den. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015. Záměr byl projednán ve stavebním výboru 8.10. a v ZMČ 14.10.2015. MČ zaslala k záměru připomínky. 17.12.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). Zástupce investora a budoucího provozovatele představil zejména předpokládaný provoz objektu. Dle vyjádření OV ÚMČ Praha 11 a OÚR MHMP je záměr v souladu s ÚP. Případné další úpravy komunikace ke Kateřinkám navrhuje investor řešit samostatně.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka

MČ obdržela 26.2.2016 odpověď náměstka primátorky HMP p. Dolínka na výzvu ZMČ k urychlenému zahájení výstavby stavby 511 Pražského okruhu, v souvislosti se záměrem výstavby areálu Amazon v Horních Počernicích. Pokračování územního řízení na stavbu 511 SOKP stále brání chybějící verifikační stanovisko MŽP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 23. 3. 2016

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 3. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.05 hod. 23. 3. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.35 hod. 23. 3. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Veřejně prospěšná stavba – vodovod“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 9 „Názvy nových ulic“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 8/2 „Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby“ přesunout v programu a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Složení slibu členů zastupitelstva MČ
Starosta informoval o rozsudku Nejvyššího správního soudu a stanovisku Ministerstva vnitra týkajících se znění slibu člena zastupitelstva městské části.
Starosta přečetl slib ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Nikdo neodmítl slib složit a všichni členové zastupitelstva stvrdili slib svým podpisem.

4. Názvy nových ulic
Zástupce investora Tempus Investment a. s. Ing. Pleskač předložil situaci s názvy nových ulic v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha II, U Lesa I a U Lesa II.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) revokuje usnesení č. 11 Zápisu č. 2/2016 ve znění „Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvalují název ulice K Brodu“.
b) schvaluje názvy nových ulic Nad Mlýnským rybníkem, Ke Splavu, Kocourkova, Nad Rybníčkem, Mlynářova, Meandrová, Dendrologická a Při Botiči dle přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
Starosta předložil studii stavby a zadání investičního projektu domova seniorů zpracovaného firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., OLAF STUDIO.
Zástupce zpracovatele Ing. Pleskač studii stavby představil a předložil kalkulaci investičního projektu.
Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere informaci o studii a zadání investičního projektu stavby domu seniorů na vědomí,
b) schvaluje záměr stavby domu seniorů,
c) ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 03/2016
Starosta informoval o úpravách v rozpočtu k březnu 2016, jednotlivé změny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 03/2016 dle přílohy č. 2,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Dodatek Statutu sociálního fondu
Starosta předložil dodatek Statutu sociálního fondu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje dodatek Sociálního fondu na rok 2016:
III. Tvorba a rozpočet fondu
Převod finanční částky ve výši 50 tis. Kč z účtu VHČ na účet Sociálního fondu bude proveden na základě příkazu starosty
IV. Použití a výdaje rozpočtu fondu
- bezúročná půjčka zaměstnancům úřadu do výše 100 tis. Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Půjčka zaměstnanci úřadu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 100 000 Kč poskytnutou ze Sociálního fondu na rok 2016 zaměstnanci úřadu panu … Doba splatnosti půjčky je 24 měsíců s výší splátky po dobu 23 měsíců 4 200 Kč a 1 měsíce 3 400 Kč.
b) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Vnitřní směrnice MŠ Formanská č. 1: „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici MŠ Formanská č. 1 „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil vyjádření firmy LAstudio k připomínkám požadovaných městskou částí.

19.30 hodin odchází JUDr. Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) revokuje usnesení č. 6 za 2) Zápisu č. 2/2016
2) schvaluje DÚR bytového domu CATHA I na pozemku parc.č. 214/4 za následujících podmínek:
a) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
b) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
c) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
d) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/3).

19.45 hodin odchází paní Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Dopravní studie pro areál „Bydlení Újezdu u Průhonic“
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o Dopravně inženýrských podkladech pro areál Bydlení Újezd u Průhonic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dopravní studii na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Areál ledových sportů – dokumentace EIA

19.50 hodin přišla paní Petrová.

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění dokumentace EIA záměru Areál ledových sportů s termínem vyjádření do 8. 4. 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) trvá na námitkách přijatých usnesením číslo 6 a) Zápisu číslo 8/2015 ze dne 14. 10. 2015,
b) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi podat vyjádření s původními i doplněnými námitkami k předložené dokumentace EIA záměru Areál ledových sportů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o odpovědi MHMP na výzvu městské části týkající se urychleného zahájení stavby 511 Pražského okruhu. Pokračování územního řízení na stavbu 511 SOKP brání chybějící verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Výlet seniorů
Zástupkyně starosty paní Draštíková požádala o příspěvek ve výši 13 000 Kč na výlet seniorů do Písku a Orlíku nad Vltavou, který se bude konat 25. května 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 000 Kč na výlet seniorů pořádaný městskou částí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2016
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 2/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 20. 4. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Veřejně prospěšná stavba – vodovod
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění záměru stavby „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu Nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru společenského sálu v článku III, odst. 2 poslední věta: výši penále na 0,01% dlužné částky za každý den prodlení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Dětské hřiště u tenisových kurtů
Starosta informoval o stavbě nového dětského hřiště u tenisových kurtů v Újezdě.

e) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích
- 1. – 2. dubna burza jarního /letního dětského oblečení a vybavení ve společenském sálu domu služeb
- 16. dubna od 10.00 hodin běžecké závody pro děti a dospělé u Milíčovského lesa v Kateřinkách
- 17. dubna od 14.00 hodin úklidová akce „čisté kopce“ na Milíčovských kopcích
- 23. dubna od 15.00 hodin hokejové utkání na stadionu HC Slavoj Velké Popovice


Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 24. 2. 2016

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš (příchod v 17,45 hodin), Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 8)
Omluven: Kopp (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.35 hod. 24. 2. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod. 24. 2. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl v programu zrušit bod č. 9 „Logo městské části“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17,45 hodin přišel Ing. Ranoš.

3. Souhlas správce nemovitosti s umístěním sídla
JUDr. Fiala informoval o žádosti Občanského sdružení Požerák (nově Spolku Požerák) o umístění jeho sídla na adrese úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje umístění sídla Spolku Požerák, IČ: 22665749 v budově Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, s účinností od 12. 2. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Jednotka SDH
a) Jmenování velitele JSDH
Starosta na základě souhlasu ředitele HZS hl. m. Prahy jmenoval pana Ivana Křížka do funkce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd a předal mu jmenovací dekret.

b) Ochranné pomůcky
c) Vybavení vozidla
Pan Křížek vysvětlil nutnost nákupu ochranných pomůcek pro členy jednotky SDH a vybavení vozidla tak, aby jednotka mohla být zařazena do integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup ochranných pomůcek – zásahový oděv s příslušenstvím – pro jednotku SDH MČ Praha – Újezd do konečné celkové výše 400 000 Kč včetně DPH,
b) schvaluje nákup vybavení vozidla Ford Transit DAL 1Z do konečné celkové výše 300 000 Kč včetně DPH,
c) ukládá starostovi zajištění nákupu vybavení dle bodů a) a b), viz příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Změna člena jednotky
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu člena jednotky SDH MČ Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Pojmenování nových ulic
Starosta předložil návrh investora Tempus Investment, a.s. na pojmenování nově vzniklých ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) ukládá starostovi jednat s investorem o některých změnách navrhovaných názvů nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Žádost o změnu ÚP
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádostech několika majitelů pozemků na změnu územního plánu.
a) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A na OB-C
Pozemek o výměře 5152 m2 se nachází mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé pozemku žádají o úpravu míry využití území z OB-A na OB-C.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu míry využití území na pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 z OB-A na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) pozemek parc. č. 608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Pozemek o výměře 11 383 m2 se nachází mezi lokalitou „V potocích“, zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k. ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41. Majitelé žádají o zrušení stavby retenční nádrže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 11 383 m2 z OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45 ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 608/1.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

c) pozemek parc. č. 604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Pozemek o výměře 5 673 m2 mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle stávajícího územního plánu je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 z VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče,
2) neschvaluje změnu funkční plochy na pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 na OB.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Pozemek o výměře 5152 m2 mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 ze ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 606/11.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

e) pozemek parc. č. 676/9 z NL na OB-B
Pozemek o výměře 10 112 m2 mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje změnu funkčního využití pozemku parc.č. 676/9 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 10 112 m2 z NL na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Vyjádření k DÚR stavby BD Catha I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k opravené DÚR (parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu) novostavby bytového domu CATHA I na pozemku parc. č. 214/4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s DÚR bytového domu CATHA I na pozemku parc.č. 214/4 za následujících podmínek:
a) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
b) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
c) navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18 m),
d) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
e) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/3),
f) prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc. č. 214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc. č. 214/6,
g) parkovací stání na parc. č. 214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá,
h) stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání,
i) součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc. č. 214/5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Dopravní studie
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval, že městská část obdržela od investora areálu „Bydlení Újezd u Průhonic“ dopravně inženýrské podklady pro (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch a 326 parkovacích stání. Osobní doprava má generovat 800 jízd denně, lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd denně, tzv. Milíčovská vesnice 500 jízd denně, samotný golfový areál 200 jízd denně, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd denně. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2 200, nad Kateřinkami 5 200 a v napojení na Opatovskou 10 600 jízd denně.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dopravní studii na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Různé – informace
- 13. 1. 2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7. 1. 2016.
- 8. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.
- 10. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Oprava cesty na pozemku parc. č. 685/1
Starosta informoval o dodaných cenových nabídkách na opravu lesní cesty, pokračování cyklostezky, do Křeslic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje jako zhotovitele opravy cesty parc. č. 685/1 v k. ú. Újezd u Průhonic firmu Kapela, s.r.o. – zemní práce, IČO: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo za cenu 189 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
Starosta informoval o plánované realizaci domova seniorů na parc. č. 670/8. Předložil cenovou nabídku na vypracování časového a finančního plánu a studii stavby domova seniorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypracování studie stavby domova seniorů a zadání investičního projektu firmou SPS správa nemovitostí s.r.o., IČO: 27235939, se sídlem Perucká 7, Praha 2 za cenu 260 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

20,00 hodin odchází paní Petrová.

10. Vlajka pro Tibet 2016
Starosta předložil žádost Spolku Lugta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2016
Bod č. 9 Zápisu č. 1/2016 – Pojmenování ulice
Starosta předložil návrh investora Nová Praha na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvalují název ulice K Brodu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 23. 3. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Vynášení Morany
Starosta pozval zastupitele a občany na akci „Vynášení Morany“. Průvod s Moranou vyjde v neděli 20. března ve 14.00 hodin z újezdského náměstí směrem k Botiči.
Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější jarní klobouk.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15. 2. 2016, 17:00-19.00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15. 2. 2016, 17:00–19.00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech, s doplněním bodu č.4. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Žádosti o změnu ÚP

Spoluvlastníci pozemků žádají o změny ÚP v několika lokalitách na jihovýchodním okraji městské části:

a) pozemek parc.č.606/11 z OB-A na OB-C
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy OB-A na OB-B.

Pro: všichni

b) pozemek parc.č.608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Jedná se 11.383 m2 pole mezi lokalitou „V potocích“ (umístěno 13 RD), zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k.ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.608/1 doporučuje změnu funkčních ploch OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.608/1

Pro: všichni

c) pozemek parc.č.604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Jedná se o 5673 m2 pole a louky mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle ÚP je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Na k.ú. Průhonice navazují přírodní plochy NP a na Botiči regionální biokoridor RK 1195, bez vodní plochy
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.604:
- doporučuje změnu funkční plochy VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče
- nedoporučuje změnu funkční plochy na OB.

Pro: všichni

d) pozemek parc.č.606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.606/11.

Pro: všichni

e) pozemek parc.č.676/9 z NL na OB-B
Jedná se o 10.112 m2 pole mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.676/9 nedoporučuje změnu ÚP.

Pro: všichni

Bod č.3 – Vyjádření k DÚR stavby bytového domu CATHA I

MČ obdržela 25.1.2016 žádost o vyjádření k opravené DÚR novostavby bytové ho domu CATHA I na pozemku parc.č.214/4. Oproti verzi projednávané stavebním výborem 14.12.2015 je parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu. Dle stanoviska OOP MHMP záměr (obou současně uvažovaných BD – Catha I a Catha II) nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s DÚR za podmínek:
1) Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný, jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m)
2) Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc.č.214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
3) Navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru, danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18m)
4) Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
5) Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc.č.214/3)
6) Prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc.č.214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc.č.214/6
7) Parkovací stání na parc.č.214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá
8) Stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání
9) Součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc.č.214/5.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Zástupce investora zaslal MČ dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“. Jedná se o (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum.
V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch (administrativa, prodejna, restaurace) a 326 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor).
Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd/den, tzv. Milíčovská vesnice (golfový ostrov) 500 jízd/den, samotný golfový areál 200 jízd/den, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd/den.
Dopravní intenzity jsou napočítány pro roky: 2015 stávající stav, 2020 bez záměru a se záměrem, 2030 bez záměru, se záměrem a s Exitem 4 D1. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2200, nad Kateřinkami 5200 a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den. Záměr je zvýší o cca 530 jízd/den.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Různé – informace

13.1.2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7.1.2016.

8.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.

10.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. 20. 1. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod. 20. 1. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pojmenování nové ulice“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kontrolní výbor: a) zápis z jednání, b) plán činnosti na rok 2016“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výstavba Amazonu v Horních Počernicích“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zřizovací listina Jednotky SDH MČ Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd ze dne 20. 1. 2016, s účinností od 1. 2. 2016, včetně přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení rozpočtu na rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp předložil rozpočet na rok 2016 a odůvodnil některé přesuny položek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) rozpočet v hlavní činnosti na rok 2016 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 16 622 000,– Kč a v celkové výši nákladů 18 422 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 1 800 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2015). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2016 dle přílohy č. 3,
d) rozpočet MŠ Vodnická na rok 2016, dle přílohy č. 4,
e) rozpočtový výhled na období 2017–2021 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení odměn zastupitelů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2016, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.352/2015 Sb., ze dne 21. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 01.01.2016,
2) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2016 – 3 010 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti Ing. arch. Korbela, LA studio, o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby bytového domu CATHA I, který je plánován na pozemku parc. č. 214/4 v ulici Formanská.
Navrhovaný třípodlažní bytový dům má zastavěnou plochu 645 m2, výšku cca 10 m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1. PP a 10 venkovních stání v prodloužení ulice Pastevců.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti Bohemiatel, s.r.o. o vyjádření k záměru umístění nových datových optických kabelů společnosti UPC ČR, spol. s r. o.
Navrhované trasy výkopů vedou v chodnících ulic Proutěná, U Pramene a části ulic Vodnická a Krajanská, v celkové délce 1510 m.
V ulicích U Pramene a Vodnická proběhla v nedávné době rekonstrukce vozovek i chodníků, v ulici Proutěná se připravuje. Dle dostupných informací má stávající datová síť společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) dostatečné rezervy (volné chráničky mezi kabelovými komorami), umožňující instalaci nových kabelů bez zásahu do povrchů komunikací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé
- 5. 11. 2015 ZHMP schválilo pořízení podnětu č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd).
- 19. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“, ústní jednání proběhlo 7. 1. 2016. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců.
- 20. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Viladomy Milíčovský les 2“, nyní nazvané „Rodinné domy Milíčovský les 1“, ústní jednání proběhlo 4. 1. 2015. Místo jednoho bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových rodinných domů.
- 23. 11. 2015 komise RHMP pro změny územního plánu nedoporučila návrh zadání změny ÚP č. Z 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS, obnovené pořizování po zrušení již vydané změny soudem).
- 1. 12. 2015 bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s 20 byty.
- 17. 12. 2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál ledových sportů“ při ZŠ Ke Kateřinkám – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a JUDr. Fiala informovali o průběhu výstavby objektu Mateřské školy Formanská.
Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o finanční dar – SK Újezd – přerozdělení prostředků
Starosta předložil žádost o poskytnutí finančních prostředků na jeho provoz.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 70 000 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 25 500 Kč.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
zdržel: Kopp, Hakl, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 47 750 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 47 750 Kč.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

O návrzích jednotlivých usnesení bylo v souladu s jednacím řádem hlasováno v opačném pořadí.

9. Pojmenování nové ulice
Starosta předložil návrh investora na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
V této lokalitě staví více investorů, vzniknou další nové ulice, proto starosta navrhl řešit celou lokalitu jednotně a doporučit investorům předložit společný návrh na pojmenování všech nových ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ Praha – Újezd,
2) projedná tento bod po předložení společného návrhu pojmenování nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrolní výbor
a) zápis z jednání
b) plán činnosti na rok 2016
Předseda výboru JUDr. Fiala předložil zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 1. 2016,
b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výstavba Amazonu v Horních Počernicích
Členové zastupitelstva Václav Drahorád, Ivan Křížek a Hana Petrová informovali zastupitelstvo o plánované výstavbě haly e-shopu Amazon v Horních Počernicích.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu nákladní i osobní dopravy nejen v Horních Počernicích, ale i na dálnici D1 u Újezdu a na Spořilově, žádají členy ZMČ o podporu žádosti adresované hl. městu Praze, o zahájení stavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd žádá hlavní město Prahu, aby podniklo patřičné kroky k urychlenému zahájení výstavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 10/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 24. 2. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Masopust
Starosta pozval zastupitele a občany na masopustní průvod, který se bude konat 6. února od 14.00 hodin na újezdském náměstí.


Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 20. 1. 2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016

Usnesení

1. Zpráva finančního výboru
2. Rozpočtové změny
3. Rozpočtové provizorium
4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
5. Zpráva výboru stavebního a pro životní prostředí
6. Plán zasedání ZMČ – 1. pololetí 2017
7. Grant MČ Praha – Újezd
8. Pronájem společenského sálu na roky 2017 a 2018
9. Svěření pozemků parc.č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc.č. 670/8

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Úprava rozpočtu k 11/2016
4. Zpráva finančního výboru
5. Odepsání dluhu
6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
7. Revitalizace ÚTUMu – výběr
8. Smlouva kupní a směnná – Fine Dream
9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Přeložka VVN – vyjádření k ÚŘ
b) Umístění DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd
c) Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd
d)Zahájení ÚŘ – PHS Újezd
e) Plánované PHS Kateřinky-Újezd
f) Pasport rybniční kaskády
g) Různé
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
11. Organizační řád úřadu MČ
12. Kniha o městské části – nabídka grafického zpracování a tisku
13. Sdružení místních samospráv ČR – výzva k přistoupení
14. Plán zimní údržby 2016/2017
15. Plán kulturních a sportovních akcí 2017
16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2016
17. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Autobusová zastávka Kateřinky
c) Naše Praha – distribuce v MČ
d) Vyúčtování 2015
e) Dohoda o provedení zápočtu
f) Informace o nejbližších ak­cích

Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 10. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení záměru revitalizace – ÚTUM
4. Informace o ZŠ a MŠ Formanská
5. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 679/1, 679/2 – PREdistribuce, a.s.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 325/1 – PREdistribuce, a.s.
7. Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení
8. Vyhlášení grantu
9.Změna organizačního řádu
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2016
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Veřejnoprávní smlouva – RD na pozemku parc.č. 676/196
c) Kulturní a sportovní akce

Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 9. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc.č. 240
4. Úprava rozpočtu k 09/2016
5. Bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku do správy MŠ Formanská
6. Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace
7. Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s.r.o.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bydlení újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
b) Úpravy územního plánu U 1232 a U 1305
c) Žádost o stanovisko – záměr novostavby bytového domu parc.č. 428, 429 a 430
d) Žádost o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu – Sys-DataCom
e) Informace o stavbě číslo 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu, K Motelu a prostor u přečerpávací stanice u Návesního rybníku
f) Různé
11. MŠ Vodnická – nákup kuchyňského přístroje
12. Zápis kontrolního výboru
13. Kniha o městské části – nabídka
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2016
15. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Kulturní akce
c) Souhlas s podáním žádosti na MŠMT
d) Mobilní aplikace
e) Kulturní a sportovní akce

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného
4. Úprava rozpočtu k 06/2016
5. MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků
6. Finanční prostředky z odvodů z VHP
a) Přerozdělení finančních prostředků
b) Pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů v VHP
7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
a) Informace o výstavbě MŠ Formanská
b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
8. ZŠ Formanská – nabídka projektových prací
a) Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská
b) Nabídka projektových prací
9. ZŠ Formanská – zpracování žádosti o dotaci MŠMT
10. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 348 – PREdistribuce a.s.
11. Hasičská zbrojnice – nákup a směna pozemků
12. Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry
13. Zřízení funkce tajemníka
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2016
15. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Závěrečný účet za rok 2015
4. Plán účetních odpisů MŠ pro rok 2016; Prodej majetku; Úprava rozpočtu pro MŠ k 05/2016
5. Navýšení počtu zaměstnanců
6. Žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Připojení pozemku parc. č. 240 – žádost o vyjádření
b) Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
8. Veřejná zakázka (JŘBU) – dodatečné stavební práce MŠ Formanská
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s.r.o.
10. Smlouva směnná s firmou Mikrotechna, s.r.o.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 348 – PREdistribuce a.s.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 265/389, 265/395 – Mgr. Fulínová
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2016
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Žádost o dotaci – kompostéry
c) Plán rozdělování dotací
d) Petice k výstavbě ZŠ Formanská
e) Tenisový turnaj o pohár starosty
f) Informace Ing. Hromádky o JSDH

Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 4. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
b) Název nové ulice
c) Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 v ulici Nad Statkem
d) Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců
e) Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka
4. Úprava rozpočtu k 04/2016
5. Daň z nemovitosti
6. Informace o výstavbě MŠ Formanská
7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2016
8. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Zpráva o výsledku hospodaření
c) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23.3. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Složení slibu členů zastupitelstva MČ
4. Názvy nových ulic
5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
6. Úprava rozpočtu k 03/2016
7. Dodatek Statutu sociálního fondu
8. Půjčka zaměstnanci úřadu
9. Vnitřní směrnice MŠ Formanská č. 1: „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“
10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ
b) Dopravní studie pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“
c) Areál Ledových sportů – dokumentace EIA
d) Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka
11. Informace o výstavbě MŠ Formanská
12. Výlet seniorů
13. Kontrola usnesení – zápis č. 2/2016
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Veřejně prospěšná stavba – vodovod
c) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb
d) Dětské hřiště u tenisových kurtů
e) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Souhlas správce nemovitosti s umístěním sídla
4. Jednotka SDH
a) Jmenování velitele JSDH
b) Ochranné pomůcky
c) Vybavení vozidla
d) Změna člena jednotky
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Žádost o změnu ÚP
a) pozemek parc. č. 606/11 u OB-A na OB-C
b) pozemek parc. č. 608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
c) pozemek parc. č. 604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
d) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
e) pozemek parc. č. 676/9 z NL na OB-B
2) Vyjádření k DÚR stavby BD Catha I
3) Dopravní studie
4) Různé – informace
7. Oprava cesty na pozemku parc. č. 685/1
8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního plánu
9. Informace o výstavbě MŠ Formanská
10. Vlajka pro Tibet
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2016
12. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Vynášení Morany

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zřizovací listina Jednotky SDH MČ Praha – Újezd
4. Schválení rozpočtu na rok 2016
5. Schválení odměn zastupitelů
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I
b) Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná
c) Různé
7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
8. Žádost o finanční dar – SK Újezd – přerozdělení prostředků
9. Pojmenování nové ulice
10. Kontrolní výbor
a) zápis z jednání
b) plán činnosti na rok 2016
11. Výstavba Amazonu v Horních Počernicích
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2015
13. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Masopust


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 12. 2015, 17:00-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 12. 2015, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I

MČ obdržela 30.11.2015 žádost o vyjádření k PD novostavby bytové ho domu CATHA I na pozemku parc.č.214/4 v ulici Formanská. Investorem je nový vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Navrhovaný třípodlažní bytový dům má zastavěnou plochu 645m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP a 10 venkovní stání v prodloužení ulice Pastevců. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dopravní napojení parkingu je variantně z ulice Formanská, nebo Pastevců. Studie dále předpokládá stavbu obdobného bytového domu, označeného CATHA II, na sousedním pozemku parc.č. 214/5 (jiných vlastníků). OSM ÚMČ Praha 11 jako silniční správní úřad se stavbou a jejím dopravním napojením v navrhované podobě nesouhlasí.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s napojením stavby na prodloužení ulice Pastevců za podmínek:
1) Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný, jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m)
2) Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc.č.214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
3) Navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru, danou stávajícícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18m)
4) Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
5) Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc.č.214/3)
6) Prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc.č.214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc.č.214/6
7) Parkovací stání na parc.č.214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá
8) Stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání.
9) Součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc.č.214/5.

Pro: všichni

Bod č.3 – Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná

MČ obdržela 9.12.2015 žádost společnosti Bohemiatel, s.r.o. o vyjádření k záměru umístění nových datových optických kabelů společnosti UPC ČR, s.r.o. Navrhované trasy výkopů vedou v chodnících ulic Proutěná, U Pramene a části ulic Vodnická a Krajanská, v celkové délce 1510m. V ulicích U Pramene a Vodnická proběhla v nedávné době rekonstrukci vozovek i chodníků, v ulici Proutěná se připravuje. Dle dostupných informací má stávající datová síť společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) dostatečné rezervy (volné chráničky mezi kabelovými komorami), umožňující instalaci nových kabelů bez zásahu do povrchů komunikací.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit se záměrem.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

5.11.2015 ZHMP schválilo pořízení podnětu č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd).

19.11.2015 bylo oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“, ústní jednání proběhne 7.1.2016. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců.

20.11.2015 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Viladomy Milíčovský les 2“, nyní nazvané „Rodinné domy Milíčovský les 1“, ústní jednání proběhne 4.1.2015. Místo jednoho bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových rodinných domů.

23.11.2015 Komise RHMP pro změny územního plánu nedoporučila návrh zadání změny ÚP č. Z 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS, obnovené pořizování po zrušení již vydané změny soudem).

1.12.2015 bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s 20 byty.

17.12.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál ledových sportů“ při ZŠ Ke Kateřinkám – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 9. 12. 2015

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková (počet 8)
Omluven: Křížek (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. 9. 12. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod. 9. 12. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Zástupkyně starosty paní Draštíková navrhla doplnit program v bodu Různé o „Finanční příspěvek na výlet“ a zařadit ho za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl doplnit program v bodu Různé o „Formanská 212 – stížnosti občanů“ a zařadit ho jako c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program bodu Různé o „Informace o výstavbě MŠ Formanská“ a zařadit ho jako d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni paní Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“
Ředitelka MŠ Vodnická Mgr. et MgA. Petra Martinovská představila granty pro rok 2016 – 2017 vypsané Magistrátem hl. m. Prahy a požádala městskou část o spolupráci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) spolupráci s MŠ Vodnická při realizaci aktivit „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“, jejichž hlavním záměrem je prohloubení kvality podmínek environmentálního vzdělávání v mateřské škole,
b) v případě získání finančního příspěvku v rámci grantového řízení finanční spoluúčast městské části do 30 % získaného grantu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 7 „Návrh rozpočtu na rok 2016“ zařadit jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Návrh rozpočtu na rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp požádal ředitelku MŠ Vodnická o odůvodnění některých položek v návrhu rozpočtu mateřské školy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o rozpočtu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2016 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 16 637 000,– Kč a v celkové výši nákladů 18 437 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 1 800 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2015). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2,
c) návrh statutu sociálního fondu na rok 2016 dle přílohy č. 3,
d) návrh rozpočtu MŠ Vodnická,
e) návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021 dle přílohy č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Změna Zřizovací listiny
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje tuto změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská platné ode dne 14. 10. 2015 : název příspěvkové organizace – Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace;
b) ukládá starostovi tyto změny zapracovat do Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 11,12 /2015
Předseda finančního výboru předložil úpravy rozpočtu k listopadu a prosinci 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje provedenou úpravu rozpočtu k 11/2015 dle přílohy č. 5,
2) schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2015 dle přílohy č. 6,
3) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016: čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015 (12 000 000,– ) – tj. 1 000 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
a) parc.č. 325/1, 667/7 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 325/1 a 676/7 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) parc.č. 299, 622 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 299 a 622 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výběr dodavatele gastroprovozu MŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu“ a tabulku s výsledky hodnocení a výsledným pořadím uchazečů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka firmy Blažek Gastro s.r.o., která získala v součtu nejvyšší celkový počet bodů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu, dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném znění „Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu“ nabídku uchazeče: firma Blažek GASTRO, s.r.o., Dědinova 2004/5, 148 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1 128 973,– Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít s firmou Blažek GASTRO, s.r.o. smlouvu o dílo.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o finanční dar – SK Újezd
Starosta předložil žádost SK Újezd o poskytnutí finančních prostředků na jeho provoz. Dále navrhl poskytnout finanční příspěvek na provoz SDH Praha – Újezd.
Starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na provoz SK Újezd ve výši 70 000,– Kč a na provoz SDH Praha – Újezd ve výši 25 500,– Kč.

JUDr. Fiala navrhl usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ Praha – Újezd.

pro: Fiala, Kopp, Hakl, Petrová, Ranoš
proti: Hromádka, Draštíková, Drahorád
Návrh byl přijat.

Podle jednacího řádu bylo o usneseních hlasováno v opačném pořadí, z důvodu přijetí výše uvedeného usnesení již nebylo hlasováno o usnesení prvním.

11. Přehled sportovních a kulturních akcí na I. pol. 2016
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2016 v předpo­kládané výši nákladů 324 250,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi uzavřít s firmou Superboard s.r.o., Perucká 2525, 120 00 Praha 2 smlouvu o pronájmu části protihlukové stěny na pozemku parc.č. 214/10 za měsíční nájemné ve výši 15 000,– Kč bez DPH od počátku účinnosti smlouvy.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 9/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánované termíny zasedání ZMČ na I. pololetí roku 2016: 20.1., 24.2., 23. 3.,20. 4., 25. 5. a 22. 6. 2016 vždy od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Finanční příspěvek na výlet
Zástupkyně starosty paní Draštíková požádala o příspěvek na dopravu na výlet seniorů ve výši 4 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000,– Kč na dopravu na výlet seniorů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Formanská 212 – stížnosti občanů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že se množí stížnosti občanů na stav objektu č. p. 212,
2) pověřuje zástupce starosty Ing. Hakla k vyzvání příslušných úřadů k nápravě stavu.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

d) Informace o výstavbě MŠ Formanská
JUDr. Fiala informoval o průběhu výstavby objektu Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 11. 11. 2015

Zápis 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 11. 2015

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Křížek (počet 8)
Omluven: Draštíková (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.10 hod. 11. 11. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.10 hod. 11. 11. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/122“ a zařadit ho jako bod č. 8 a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/113“ a zařadit ho jako bod č. 8 b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Informace o dopravě v oblasti Jihovýchodu Prahy – SOKP 511“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit do bodu „Různé“ za b) „Informace o poskytnutí příspěvku – Mateřská škola Vodnická“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit do bodu „Různé“ za c) „Žádost o finanční příspěvek pro SDH Praha – Újezd“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit do bodu „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni paní Hana Petrová a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. GP Plus s.r.o. – žádost o převzetí budoucí komunikace – výstavba 12 řadových domů na pozemku parc.č. 214/359
Starosta předložil žádost o převzetí budoucí komunikace, která vznikne na základě realizace výstavby 12 řadových domů na parc.č. 214/359 dle nového GP 1177–76/2015.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje převzetí budoucí komunikace a zeleně za následujících podmínek:
a) uhrazení příspěvku na základě usnesení č. 3 zápisu č. 2/2012 ze dne 13. 2. 2012,
b) definitivní zastavění komunikací, chodníků, zelených pásů a parkových úprav vč. městského mobiliáře a včetně všech potřebných a schválených inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení,
c) zkolaudování bez nedodělků a závad, bez závazků, pohledávek nebo břemen třetích osob vyjma vlastníků a správců či provozovatelů veškerých uložených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,
d) předložení geometrických oddělovacích plánů, odpovídajících skutečnému provedení, potvrzených příslušným katastrálním úřadem,
e) vypracování znaleckého posudku,
f) převedení záruky zhotovitele na dílo na budoucího obdarovaného včetně zádržného ve výši 5 % z celkové ceny díla,
g) městská část požaduje přítomnost svého zástupce na kontrolních dnech, probíhajících při výstavbě inženýrských sítí a povrchů komunikací, jejichž realizace se předpokládá v souladu s rozhodnutími o umístění stavby a stavebním povolením. Tento zástupce městské části bude mít možnost provádět zápisy do stavebního deníku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
Starosta informoval o žádosti firmy Superboard s.r.o., Perucká 2525, 120 00 Praha 2 o uzavření smlouvy o pronájmu části protihlukové stěny na pozemku parc.č. 214/10 k reklamním účelům.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Nabídka prodeje parc.č. 264/14 a 264/24
Starosta informoval o nabídce koupě pozemků parc.č. 264/14 o výměře 322 m2 a 264/24 o výměře 5 m2 od vlastníka obou pozemků paní Aleny Mášové.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje nákup pozemku parc.č. 264/14 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 322 m2 a pozemku parc. č. 264/24 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 m2 za 100 Kč/1 m2 od vlastníka obou pozemků paní Aleny Mášové, …,
2) ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu – Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu
Starosta informoval o nutnosti vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodání gastroprovozu do Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) předloženou zadávací dokumentaci k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu, dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavbu „Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu“,
b) oslovit 3 vybrané dodavatele,
c) komisi pro otevírání obálek ve složení Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková, zasedání komise proběhne dne 8. 12. 2015,
2) ukládá starostovi na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd předložit tabulku s vyhodnocením nabídek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Formanská
Starosta informoval o nutnosti vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Formanská.
Nástup do zaměstnání na plný úvazek od 1. března 2016 na dobu neurčitou. Finanční ohodnocení v platové třídě 10 – 11.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o vyhlášení konkursu na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouvy o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení
a) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/122

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s paní Lucií Polanskou, bytem …, smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemku parc. č. 676/122 v k.ú. Újezd u Průhonic, které spočívá v právu umístění stavby plynárenského zařízení s právem vstupu za účelem provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly ve prospěch městské části Praha – Újezd, tak jak je zapsáno v LV č. 1824 pro k.ú. Újezd u Průhonic v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, a to z důvodu zániku plynárenského zařízení na této nemovitosti.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/113

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s paní Marcelou Karasovou, bytem …, smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemku parc.č. 676/113 v k.ú. Újezd u Průhonic, které spočívá v právu umístění stavby plynárenského zařízení s právem vstupu za účelem provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly ve prospěch městské části Praha – Újezd, tak jak je zapsáno v LV č. 1924 pro k.ú. Újezd u Průhonic v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, a to z důvodu zániku plynárenského zařízení na této nemovitosti.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o dopravě v oblasti jihovýchodu Prahy – SOKP 511
Zástupce starosty informoval o schůzce starostů z oblasti jihovýchodu Prahy a Středočeského kraje, která se uskutečnila 4. listopadu 2015 na radnici MČ Praha 11. Schůzka byla zaměřena na problematiku dopravní situace jihovýchodu Prahy a Středočeského kraje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace o schůzce starostů na vědomí,
2) souhlasí s níže uvedenými závěry jednání starostů:
a) starostové požadují dostavbu SOKP 511,
b) starostové MČ žádají o aktualizaci průjezdu na hlavních komunikacích městských částí jihovýchodního okraje Prahy a starostové obcí Středočeského kraje žádají o aktualizaci průjezdu na komunikacích druhé a třetí třídy,
c) žádají řešení návaznosti městské hromadné dopravy na integrovanou dopravu Středočeského kraje zejména s ohledem na stávající nedostatečné kapacity pražské MHD,
d) žádají zintenzivnění komunikace mezi kompetentními radními pro dopravu HMP a Středočeského kra­je.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Bod č. 4 Zápisu č. 8/2015 „MŠ Formanská, a) souhlas se zápisem do rejstříku, b) zřizovací listina, c) žádost o přidělení IČ“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 8/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánovaný termín příštího zasedání ZMČ: 9. 12. 2015 od 17.00 hodin
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o poskytnutí příspěvku – Mateřská škola Vodnická
Starosta informoval o poskytnutí příspěvku na údržbu zahrady Mateřské školy Vodnická ve výši 50.000 Kč od Nadace Proměny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Žádost o finanční příspěvek pro SDH Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje nákup světelné a výstražné signalizace, která bude umístěna na požárním automobilu Ford Transit, RZ: 4AV9014, v ceně do 50.000 Kč bez DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1
Mgr. Michal Kopp na základě podnětu občanů požádal o prověření možností osvětlení podchodu pod dálnicí D1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí a ukládá starostovi prověřit možnosti osvětlení podchodu pod dálnicí D1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 14. 10. 2015

Zápis 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 10. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Křížek (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hod. 14. 10. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20,05 hod. 14. 10. 2015.
1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Starosta navrhl doplnit bod č. 12 o za c) „Nájem dopravního prostředku“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Jana Draštíková a paní Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis kontrolního výboru
Předseda výboru JUDr. Fiala předložil zápis ze zasedání kontrolního výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. MŠ Formanská
a) souhlas se zápisem do rejstříku
b) zřizovací listina
c) žádost o přidělení IČ
Starosta informoval o položení základního kamene Mateřské školy Formanská za účasti primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové a radní pro školství Ing. Mgr. Ireny Ropkové.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) schvaluje
a) zřízení Mateřské školy Formanská na pozemku parc.č. 670/8 v k.ú. Újezd u Průhonic v ulici Formanská, Praha 4, a podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení na Magistrát hl.m. Prahy, odbor školství a mládeže, ze dne 16. 9. 2015,
b) Zřizovací listinu Mateřské školy Formanská;

2) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 10/2015
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil tabulku s úpravami rozpočtu k říjnu 2015 a jednotlivé položky okomentoval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 10/2015 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Areál ledových sportů – oznámení záměru
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zveřejnění oznámení záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření byl do 13. 10. 2015. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Stavba neřeší plochy vně areálu, s výjimkou položení tzv. tichého asfaltu na přilehlé části vozovky ulice Ke Kateřinkám.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) Nesouhlasí s výstavbou areálu ledových sportů v ZŠ Ke Kateřinkám z těchto důvodů:
a) Záměr negativně ovlivní dopravní situaci v území a přilehlém okolí, a to jak v průběhu výstavby, tak z provozu stavby. Již dnes je situace v dopravní špičce nepřípustná. Dopravní zatížení z provozu stavby negativně ovlivní komunikace na území MČ Praha-Újezd.
b) Záměr nekoresponduje s funkčním využitím území, neboť se jedná o plochu pro školská zařízení (veřejná vybavenost) a záměr je čistě komerční.
c) Návrh počtu parkovacích stání nezohledňuje skutečnost. Není navrženo parkování pro autobusy, nejsou navržena parkovací stání pro zaměstnance, navržený počet parkovacích míst pro jednotlivé funkce je nedostatečný (např. pro ledovou plochu je navrženo 16 míst, předpokládáme, že ve skutečnosti by bylo nutno cca 40 míst). Absence parkovacích míst pro provoz areálu bude mít negativní dopad na přilehlé komunikace a parkovací místa na území MČ Praha-Újezd a na životní prostředí.
d) Z předložené dokumentace vyplývá, že není zohledněn vliv provozu stavby a z výstavby na přilehlé objekty pro bydlení na území městské části (ul. Vodnická).
e) Není prokázáno, že výstavba nebude mít negativní vliv na podzemní vody a zdroje pitné vody (studny) obyvatel městské části.
f) Není doložena bezpečnost provozu automobilů a chodců vzhledem k současnému silnému provozu na přilehlých komunikacích a vzhledem k očekávanému nárůstu dopravy, a to především dětí v ranních hodinách.
g) Není doložen bezpečnostní audit celého dopravního řešení širšího území (celý profil ulice Ke Kateřinkám, včetně protilehlých kolmých stání, pěších tras ke vstupu do základní školy, přechodů pro chodce a křížení s cyklostezkou).
h) Není předložena studie s popisem opatření během výstavby s ohledem na zvýšenou hlučnost, prašnost, dopravu, vibrace apod. ve vztahu k výstavbě.

2) Pověřuje zástupce starosty, aby jednal v souladu s výše uvedenými námitkami.

3) Bere na vědomí vyjádření územně samosprávného celku městské části Praha-Újezd k oznámení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. záměru „Areál ledových sportů“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Formanská 212 – ubytovna
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o průběhu vestavby ubytovacího zařízení do podkroví stávajícího přízemního objektu Formanská 212. ZMČ již vydalo nesouhlasné stanovisko v listopadu 2014. Dle územního plánu je v čistě obytném území stavba pro krátkodobé ubytování jen výjimečně přípustná. Městská část má dále výhrady k nedostatečným kapacitám parkování.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé
- 26. 6. 2015 bylo vydáno stavební povolení vodovodu a splaškové kanalizace lokalit Ke Mlýnu a K Botiči.

– 4. 8. 2015 byla vydána samostatná stavební povolení na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace včetně odvodnění) obou lokalit.

– 17. 8. 2015 bylo zahájeno projednávání dalšího návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, s možností zaslání připomínek do 31. 8. Výpočet dopravy v klidu se v jednotlivých verzích již neměnil, proto se MČ k návrhu nevyjadřovala.

– 9. 9. 2015 Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 projednával přehled připravovaných staveb na území MČ Praha-Újezd.

– 16. 9. 2015 Výbor pro územní rozvoj a území plán ZHMP mj. projednal a doporučil k pořízení podnět č. 732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd). Předtím 15. 6. 2015 Komise RHMP pro změny územního plánu podnět nedoporučila.

Zástupce investora výstavby v Újezdu Ing. Pleskač představil podklady pro dopravní studii, které vypracovala SPS správa nemovitostí, s.r.o. Dokument shrnuje všechny významnější (aktivní i neaktivní) stavební záměry na území městských částí Praha 11, Praha-Újezd a Praha-Šeberov.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 211/28 – PREdistribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 211/28, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1171–53/2015.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– Kč/1bm, tj. ve výši 2.000,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o svěření pozemku parc.č. 348

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) Schvaluje podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o svěření pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 348 o výměře 660 m2.

2) Odůvodnění – výše uvedený pozemek slouží jako komunikace v ulici Nad Náhonem, jejíž část – pozemek parc.č. 606/37 je svěřen do správy MČ Praha-Újezd.
MČ Praha – Újezd na předmětné komunikaci zajišťuje zimní a letní údržbu.

3) Ukládá starostovi požádat o tento převod.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Souhlas s podnájmem – SK Újezd
Starosta předložil žádost SK Újezd o souhlas s podnájmem pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje v souladu s čl. III odst. 4 Smlouvy o nájmu ze dne 31. 12. 2012 uzavření Smlouvy o podnájmu mezi SK Újezd Praha 4, z.s. a společností Fénix Film s.r.o. na tři antukové tenisové kurty na pozemcích parc.č. 626/21 a 619/3 v k.ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

10. SK Újezd – žádost o finanční dar
Starosta předložil žádost SK Újezd o poskytnutí finančního daru na činnost sportovního klubu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12 500,– Kč SK Újezd Praha 4, z.s. na jeho činnost,
2) ukládá starostovi uskutečnit převod finančních prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2015
Bod č. 7 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s. – a) lokalita K Botiči, b) lokalita U Lesa, c) modernizace kabelů – trvá
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánovaný termín příštího zasedání ZMČ: 11. 11. 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Plán zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby na rok 2015/2016 s rozdělením práce do několika pořadí.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd schvaluje plán zimní údržby na rok 2015/2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Nájem dopravního prostředku

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje nájem dopravního prostředku Multicar M 27 s kontejnerem společně s řidičem (zaměstnancem údržby úřadu) na základě objednávky občanů s trvalým pobytem v MČ Praha-Újezd za cenu 20,– Kč bez DPH za 1 ujetý kilometr.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Vyúčtování služeb za rok 2014
Starosta vyzval Ing. Ranoše k předložení vyúčtování služeb za rok 2014 za objekt prodejny potravin a služebny městské policie v domě služeb Vodnická.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 10. 2015, 17:30 - 19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 10. 2015, 17:30 – 19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hrubý, Pitrman
Hosté: Kubeška (k bodu 2), Brixiová, Nermut (k bodu 3), Pleskač(k bodu 4), Draštíková Bod č.1 – Schválení programu
Předseda výboru předložil program o 4 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Areál ledových sportů – oznámení záměru

23.9.2015 bylo zveřejněno oznámení záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření je do 13.10.. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Stavba neřeší plochy vně areálu, s výjimkou položení tzv. tichého asfaltu na přilehlé části vozovky ulice Ke Kateřinkám. Investorem je společnost AR DELTA, s.r.o., se kterou MČ Praha 11 jako vlastník dotčených pozemků uzavřela smlouvu o zřízení práva stavby (záměr schválilo ZMČ Praha 11 již 1.9.2014). Poslední verze záměru byla představena 9.9.2015 na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 a 15.9. na setkání s občany. První verze záměru byla zveřejněna 12.11.2012 pod názvem „Víceúčelový zimní stadion , Praha 11 – Chodov“. Stavba o zastavěné ploše 8335m2 obsahovala dvě ledové plochy a tři tréninkové se zázemím, dvě restaurace a 138 venkovních parkovacích stání (zčásti vně areálu) pro celkem 500 osob. V lednu 2013 bylo posuzování záměru, ještě před ukončením zjišťovacího řízení, na žádost oznamovatele zastaveno. Samostatnou akcí téhož investora (nazývanou 1.etapa, ale mimo proces EIA) má být rekonstrukce a dostavba venkovních sportovišť ve východní části areálu ZŠ ke Kateřinkám. Přítomný zástupce investora a budoucího provozovatele záměr představil. Ze strany členů výboru zazněly výhrady zejména k nedostatečné kapacitě parkování, křížení vjezdu s cyklo- a pěšími a trasami a nezohlednění přilehlé zástavby Kateřinek. Záměr zvýší dopravní zátěž, která je již nyní kritická v období ranních špiček. Zástupce starosty Ing. Hakl předložil návrh usnesení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit s výstavbou areálu ledových sportů v ZŠ Ke Kateřinkám, z důvodů:
1) Záměr negativně ovlivní dopravní situaci v území a přilehlém okolí a to jak v průběhu výstavby, tak z provozu stavby. Již dnes je situace v dopravní špičce nepřípustná. Dopravní zatížení z provozu stavby negativně ovlivní komunikace na území MČ Praha – Újezd. Není doložen vliv dopravního zatížení od záměru v širším kontextu.
2) Záměr nekoresponduje s funkčním využitím území, neboť se jedná o plochu pro školská zařízení (veřejná vybavenost) a záměr je čistě komerční
3) Není zdůvodněna potřeba záměru.
4) Návrh počtu parkovacích míst nezohledňuje skutečnost (není parkování pro autobusy, počet parkovacích míst např. na hokejovou plochu je 16 míst – předpoklad min. 40). Ve výpočtu nejsou zohledněny parkovací místa pro zaměstnance. Absence parkovacích míst pro provoz areálu bude mít negativní dopad na přilehlé komunikace a parkovací místa na území MČ Praha – Újezd.
5) Nejsou doloženy vsakovací zkoušky dešťových vod.
6) Není doložena akustická studie prokazující, že nebudou překračovány hygienické limity z provozu stavby vzhledem ke stavbám na území MČ Praha – Újezd.
7) Není prokázáno, že výstavba nebude mít negativní vliv na podzemní vody a zdroje pitné vody (studny) obyvatel MČ Praha – Újezd.
8) Není doložen bezpečností audit celého dopravního řešení širšího území (celý profil ulice Ke Kateřinkám, včetně protilehlých kolmých stání, pěších tras ke vstupu do ZŠ, přechodů pro chodce a křížení s cyklostezkou).
9) Doporučujeme v případě projednávání územního řízení, aby toto řízení bylo vedeno na jiném stavebním úřadě než Praha 11. Upozorňujeme na možnou systémovou podjatost stavebního úřadu.
10) Doporučujeme požadovat návrh úprav křižovatky ulic Ke Kateřinkám a Opatovská.
11) Doporučujeme před ZŠ Ke kateřinkám navrhnout záliv pro zastávku PID a parkování K+R.

Pro: všichni

Bod č.3 – Formanská 212 – ubytovna

Jedná se o vestavbu ubytovacího zařízení do podkroví stávajícího přízemního objektu. Za účasti stavebníka byl zrekapitulován průběh projednávání stavby. V roce 2013 byla na základě souhlasu stavebního úřadu provedena výměna střechy, další stavební úpravy dosud povoleny nebyly. Záměr byl projednán 16.1.2014 ve stavebním výboru a 20.1.2014 v ZMČ s nesouhlasným usnesením, obdobné stanovisko zaslala MČ i v listopadu 2014. Dle ÚP je v čistě obytném území stavba pro krátkodobé ubytování jen výjimečně přípustná. MČ má dále výhrady k nedostatečným kapacitám parkování.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

– 26.6.2015 bylo vydáno stavební povolení vodovodu a splaškové kanalizace lokalit Ke Mlýnu a K Botiči.

– 4.8.2015 byla vydána samostatná stavební povolení na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace včetně odvodnění) obou lokalit.

– 17.8.2015 bylo zahájeno projednávání dalšího návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, s možností zaslání připomínek do 31.8.. Výpočet dopravy v klidu se v jednotlivých verzích již neměnil, proto se MČ k návrhu nevyjadřovala.

– 9.9.2015 Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 projednával přehled připravovaných staveb na území MČ Praha – Újezd.

– 16.9.2015 Výbor pro územní rozvoj a území plán ZHMP mj. projednal a doporučil k pořízení podnět č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd). Předtím 15.6.2015 Komise RHMP pro změny územního plánu podnět nedoporučila.

Zástupce investora výstavby v Újezdu Ing. Pleskač představil podklady pro dopravní studii, které vypracovala SPS správa nemovitostí, s,r.o.. Dokument shrnuje všechny významnější (aktivní i neaktivní) stavební záměry na území městských částí Praha 11, Praha – Újezd a Praha – Šeberov.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 7/2015ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 8. 2015

Zápis 7/2015ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 8. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová (počet 7)
Omluven: Fiala, Křížek (počet 2)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 7,30 hod. 19. 8. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 8,30 hod. 19. 8. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta požádal o opravu názvu bodu č. 3 „Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Vodnická“ na „Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta požádal o opravu názvu bodu č. 5 „Úpravy rozpočtu k 07/2015“ na „Úpravy rozpočtu k 08/2015“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 7 o za d) „Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a­.s.“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Autorský dozor – MŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská
Starosta předložil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Mateřská škola Formanská. Hodnotící komise vybrala ze 7 nabídek jako nejvhodnější nabídku od firmy EDIKT, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mateřská škola Formanská“,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mateřská škola Formanská“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku uchazeče: firma EDIKT a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, 370 01, IČO: 251 72 328 za nabídkovou cenu 25 889 362,76 Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou EDIKT a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01, IČO: 251 72 328.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o výpůjčce s SDH – vozidlo
Starosta informoval o nákupu vozidla Ford Transit Kombi Trend pro SDH Praha – Újezd a předložil smlouvu o výpůjčce vozidla.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Praha – Újezd, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, Praha 4, IČO: 03726878 Smlouvu o výpůjčce o bezplatném užívání vozidla Ford Transit Kombi Trend, 2,2 Duratorg TDCi, registrační značka vozidla: 4AV 9014, identifikační číslo vozidla (VIN) WFOFXXTTGFFY06920.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 08/2015
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil tabulku s úpravami rozpočtu k srpnu 2015 a jednotlivé položky okomentoval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 08/2015 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ – zapojení investičních prostředků
Starosta předložil žádost o souhlas se zapojením investičních prostředků z fondu příspěvkové organizace MŠ Vodnická, které budou využity na úhradu nákladů spojených s realizací herního prvku Hřiště hrou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zapojení investičních prostředků z fondu příspěvkové organizace MŠ Vodnická ve výši 261 629,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) lokalita K Botiči

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 679/1, 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) lokalita U Lesa

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 679/1, 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) modernizace kabelů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 265//379, 178, 156/1, 74/6, 74/3, 74/2, 74/1 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 10 000,– Kč + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/37, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1163–39/2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– Kč/1bm, tj. ve výši 21.000,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou Nová Praha CZ s.r.o., IČ: 27886212, smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 676/96 a 676/97, které spočívá v právu umístění stavby plynárenského zařízení s právem vstupu za účelem provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly ve prospěch městské části Praha – Újezd, tak jak je zapsáno v LV č. 1779 pro k.ú. Újezd u Průhonic v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, a to z důvodu zániku plynárenského zařízení na těchto nemovitostech.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kulturní akce na II. pol. 2015
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí roku 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2015 s celkovými předpokládanými výdaji ve výši cca 181 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská
Starosta předložil tabulku s vyhodnocením cenových nabídek na službu technický dozor investora při stavbě MŠ Formanská. Komise pro otevírání obálek doporučila ze 4 cenových nabídek jako nejvhodnější nabídku od Ing. Radka Janouška.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí předloženou tabulku cenových nabídek na výběr TDI MŠ Formanská,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku na službu technický dozor investora při stavbě MŠ Formanská, nabídku od Ing. Radka Janouška, se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5, IČO: 86 61 0333 za celkovou částku 297 600,– Kč,
c) ukládá starostovi uzavřít s Ing. Radkem Janouškem, se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5, IČO: 86 61 0333, smluvní vztah.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Autorský dozor – MŠ Formanská
Starosta předložil nabídku na vykonávání autorského dozoru během realizace stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí předloženou nabídku na vykonávání autorského dozoru na stavbě MŠ Formanská,
b) schvaluje výkon autorského dozoru od Ing. Lukáše Abrhama, se sídlem Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČO: 66 86 4631, za cenu 160 000,– Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi s Ing. Lukášem Abrhamem, se sídlem Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČO: 66 86 4631, uzavřít smluvní vztah.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánovaný termín příštího zasedání ZMČ: 14. 10. 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 17. 6. 2015

Zápis 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Ranoš, Petrová (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,04 hod. 17. 6. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,00 hod. 17. 6. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl rozdělit bod č. 8 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.“ na za a) „Na pozemku parc.č. 214/3, 214/183, 214/204“ a za b) „Na pozemku parc.č. 211/28“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
Starosta předložil návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31. 12. 2012 o nájmu části pozemku parc.č. 619/3 a pozemku parc.č. 626/2, která byla uzavřena mezi městskou částí Praha – Újezd a SK Újezd Praha 4, z.s. Účelem nájmu je příprava výstavby, stavba a následné provozování tenisových kurtů se zázemím, včetně parkoviště a komunikací v souladu se zastavovací studií.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předložený Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31. 12. 2012 se zapracovanými připomínkami týkajícími se článku III., odst.1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Změna Jednacího řádu ZMČ
Starosta předložil návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje tuto změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha – Újezd účinného ode dne 21.1.2013.:
čl. II – Příprava a zasedání zastupitelstva
bod 1 – text celého bodu vypustit a nahradit textem:
1. Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání starosta, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Pozvánku a návrh programu lze poslat elektronickou poštou. Členové zastupitelstva a předsedové výborů obdrží návrh časového plánu zasedání zastupitelstva na půl roku dopředu. Písemně budou pozváni občané MČ a hosté, je-li jejich přítomnost žádoucí. Termín konání následujícího zasedání je pak informačně uveden v zápise z předchozího zasedání. Občanům MČ se dává na vědomí, kdy a kde bude zasedání zastupitelstva a navržený program, oznámením na webových stránkách MČ, oznámením na úředních deskách, popř. jiným způsobem. Oznámení občanům musí být podáno nejpozději 7 dnů před datem konání zasedání zastupitelstva.
bod 2 – text celého bodu vypustit a nahradit textem:

2. Mimořádné zasedání musí být starostou svoláno a musí se konat nejpozději do 15 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo požádá-li o to písemně primátor.

2) ukládá starostovi tuto změnu zapracovat do jednacího řádu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Závěrečný účet pro rok 2014
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil závěrečný účet městské části, finanční vypořádání za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období 1. 1. – 31. 12. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje
a) závěrečný účet městské části za rok 2014 – příloha č. 1,
b) prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu – příloha č. 2,
c) finanční vypořádání za r. 2014 – příloha č. 3,
d) schválení účetní závěrky MČ a příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č.4,
e) zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131,
f) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5,

2) schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 – příloha č. 6.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dodavatel stavby MŠ Formanská – jmenovací dekret členů
a) komise pro otevírání obálek
b) hodnotící komise

Starosta předložil návrh jmenování členů komisí pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení cenových nabídek na dodavatele stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, které se uskuteční 30. 6. 2015 od 13.00 hodin, ve složení:
1. Václav Drahorád
2. Ing. Daniel Hakl
3. Jana Draštíková,

b) pětičlennou komisi s náhradníky pro posouzení a hodnocení cenových nabídek, které se uskuteční (datum a čas bude upřesněn), ve složení:
1. Václav Drahorád
2. Ing. Daniel Hakl
3. Ing. Pavel Staněk
4. Jana Draštíková
5. Ing. Filip Ranoš
náhradníci:
1. Ivan Křížek
2. Mgr. Michal Kopp
3. JUDr. Martina Maříková
4. Hana Petrová
5. Jiří Pitrman.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Aktualizace podkladů MČ Praha – Újezd pro Metropolitní plán Prahy
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o semináři konaném dne 16. 4. 2015 týkajícím se aktualizaci podkladů, které Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v minulých letech obdržel.
Na schůzce se zástupci MČ Praha – Újezd 20. 5. 2015 byly zrekapitulovány a vysvětleny jednotlivé připomínky městské části.
Městské části budou vyzvány k aktualizaci tzv. Koncepční rozvahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) DÚR další etapy výstavby Lázní Újezd
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil zastavovací studii další etapy výstavby (tzv. Tribeka, 60 rodinných domů a park) a aktuální situaci celého území.
V lokalitě Ke Mlýnu bylo umístěno 34 rodinných domů, K Botiči 43 rodinných domů a U Lesa 12 rodinných domů. V lokalitách Ke Mlýnu a K Botiči bylo zahájeno vodoprávní řízení na vodovod a splaškovou kanalizaci, připravuje se stavební řízení na komunikace.
V červenci bude zahájena stavba retenční nádrže a přeložka plynovodu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Návrhy změn ÚP (část IV. vlny CVZ – v Újezdu jen Z2825/00)
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění návrhů 21 změn územního plánu z tzv. IV. vlny celoměstsky významných změn. Na území městské části se nachází Z 2825/00 umožňující posunutí plánovaného ekoduktu přes dálnici D1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Nové podněty na změny ÚP
a) Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost na změnu funkčního využití parc.č. 214/71 z NL na OB. Vlastník pozemku zde navrhuje výstavbu 10 RD a místní komunikace zpřístupňující budoucí lokalitu Nad Vsí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/71 v k. ú. Újezd u Průhonic z NL na OB.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost zástupce vlastníků pozemků parc.č. 214/15, 214/16, 214/2 a 214/35 na změnu funkčního využití pozemků ze ZMK na SV-C.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět na změnu funkčního využití pozemků parc..č. 214/15, 214/16, 214/ 2 a 214/35 v k. ú. Újezd u Průhonic ze ZMK na SV-C.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
zdržel: Ranoš, Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

e) Různé – informace
- 26. 3. 2015 schválilo ZHMP 3.aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. Prahy
- 13. 4. 2015 bylo vydáno stavební povolení na „Mateřskou školu Formanská“, 26. 5. nabylo právní moci
- 13. 4. 2015 byla vydána změna ÚR stavby „Lokalita Nad vsí“ spočívající ve zrušení umístění komunikace, sítí a parcelace pro 11 RD
- 15. 4. 2015 byla vydána změna územního rozhodnutí stavby „Viladomy a rodinné domy Milíčovský les 2“. Místo tří bytových domů s 54 byty se nově umísťuje 30 řadových rodinných domů.
- 17. 4. 2015 bylo vydáno stavební povolení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu.
- 19. 3. a 21. 5. 2015 proběhla jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP. Na programu nebyly žádné změny ani podněty na území naší MČ. Další jednání výboru bude v září.
- 28. 5. 2015 bylo obnoveno řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“.
- 11. 6. 2015 bylo zahájeno projednávání návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, připomínky lze zaslat do 10. 7. 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) Na pozemku parc.č. 214/3, 214/183, 214/204
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 214/3, 214/183, a 214/204 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Na pozemku parc.č. 211/28
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 211/28 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 2000,– Kč + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Revokace usnesení č. 10 zápisu č. 2/2015 ze dne 18. 2. 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje revokaci usnesení č. 10 Zápisu č. 2/2015 ze dne 18.2.2015:
1) schvaluje prodej pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/378 o výměře 7 m2 Janě Jirsové a Janu Jirsovi, oba trvale bytem … a parc.č. 265/747 o výměře 3 m2 Dance Matlovičové, trvale bytem …, které vznikly oddělením z pozemku parc.č. 265/378 geometrickým plánem č. 1138–90/2014 za cenu 300,– Kč za 1 m2,
2) ukládá starostovi uskutečnit prodej.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Prodej komunálního vozidla
Starosta předložil dvě cenové nabídky na odkup komunálního vozidla Multicar M25 4×4 (pořízeno 2007). V současné době je komunální vozidlo ojeté a vyžaduje kompletní generální opravu.
Součástí prodeje vozidla je tažné zařízení zvýšené bočnice, sypač s nerezovým provedením rozmetadla, sněhová radlice, odstavné nohy 2 x, odklopná střecha sypače a vodní cisterna (pořízeno 2004).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje prodej vozidla Multicar M25 4×4 firmě MaK. Lkw s.r.o., IČO:28116810, se sídlem Ant. Janouška 2, České Budějovice, za cenu 190 000,– Kč + DPH za komplet (tzn. vozidlo a nástavby) včetně zaplacení EKO poplatku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Nákup zimního vybavení pro komunální vozidlo
Starosta konstatoval, že městská část nakoupila v květnu 2015 nové komunální vozidlo, ke kterému je potřeba zakoupit nová nástavbová zařízení určená pro zimní údržbu – sypač a šípovou radlici.
Dále předložil 2 cenové nabídky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup nástavbových zařízení určených pro zimní údržbu pro Multicar M27 C4×4 od firmy MaK. Lkw s.r.o., IČO:28116810, se sídlem Ant. Janouška 2, České Budějovice za cenu: šípová radlice variabilní 62 100,– Kč bez DPH a šnekový sypač 279 000,– Kč bez DPH,
b) ukládá starostovi zajistit dobu dodání na konec října 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Informace o nákupu vozidla Ford Transit pro SDH Praha – Újezd
Starosta informoval, že požadované vozidlo 2,2 TDCi se v provedení 4×4 z důvodu homologace motoru Euro 5 již nevyrábí.
Dodavatelem bylo nabídnuto vozidlo s předním náhonem 2,2 TDCi s dodatečnou výbavou, aby byla pokryta původní cena nabízeného vozidla.
Veškeré nabídnuté doplňky jsou pro SDH vyhovující a v budoucnu by je bylo potřeba pořídit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu objednaného vybavení vozidla Ford Transit Kombi 350 Trend L3 dle nabídky firmy Auto Palace Spořilov, s.r.o., Na Chodovci 2457, Praha 4, IČ:48591149, DIČ: CZ48591149 za stejnou cenu uvedenou v usnesení č. 12 Zápisu č. 5/2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Žádost o finanční příspěvek – Pražské cyklozvonění
Zastupitel Ing. Ranoš představil historii a průběh akce a předložil žádost OS NaKole o finanční dar ve výši 5 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 5 000,– Kč Občanskému sdružení NaKole.cz se sídlem Devonská 3, Praha 5, na akci Pražské cyklozvonění 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Informace o charitativním bazaru
Zástupkyně starosty paní Draštíková informovala o průběhu charitativního bazaru ve prospěch občanského sdružení DEBRA ČR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí informaci o průběhu charitativního bazaru,
b) schvaluje předat výtěžek ve výši 5 414,– Kč občanskému sdružení DEBRA ČR, FN Brno, Černopolní 9, Brno.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Bod č. 12 Zápisu č. 5/2015 „Nákup vozidla Ford Transit pro SDH Praha – Újezd“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 5/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánované termíny zasedání ZMČ: 9. 9., 14. 10., 11. 11. a 9.12. 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.6.2015, 17:30-19:00

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.6.2015, 17:30–19:00

Přítomni: Bezděk, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Drahorád, Pitrman Host: Pleskač (k bodu 3)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Aktualizace podkladů MČ Praha – Újezd pro Metropolitní plán Prahy

V souvislosti s postupem prací na novém metropolitním plánu uspořádal IPR Praha 16.4.2015 infor­mativní seminář a v dubnu-květnu schůzky se zástupci jednotlivých městských částí, jejichž cílem bylo zejména aktualizace podkladů, které IPR Praha v minulých letech obdržel:

V dubnu 2013 byly městské části vyzvány k vypracování tzv. Rozvahy o charakteru svého území. Základní problémové okruhy území MČ Praha – Újezd byly projednány ve stavebním výboru 6.5. a 7.8., v ZMČ 13.5. a 21.8. a na besedě s občany 11.9.2013. Text rozvahy byl projednán ve stavebním výboru 7.10. a ZMČ 14.10.. Doplněná verze byla projednána ve stavebním výboru 7.11. a schválena ZMČ 11.11.2013. Vzhle­dem k požadovanému termínu odevzdání byla na IPR Praha zaslána verze z 30.9.2013.
V dubnu 2014 byly městské části vyzvány k vypracování tzv. Koncepční rozvahy o území MČ. Návrh rozvahy projednal stavební výbor 22.5. a schválilo ZMČ 26.5.2014. Čistopis rozvahy byl vložen na web IPR Praha v požadovaném termínu 30.6.2014.
V červnu 2013 byly zveřejněny tzv. Teze MUP a první návrh členění Prahy na lokality. V dubnu a září 2014 byl zveřejněn tzv. Koncept odůvodnění MUP. Dokument byl projednán ve stavebním výboru 24.4. a 15.9., v ZMČ 28.4. a (včetně návrhu připomínek) 18.9.2014. Při­pomínky již nebyly odeslány na IPR Praha. Na schůzce se zástupci MČ Praha – Újezd 20.5.2015 byly zrekapitulovány a vysvětleny jednotlivé připomínky MČ, po schůzce byly odeslány aktuální podklady. Dále budou městské části vyzvány k aktualizaci tzv. Koncepční rozvahy. Další kolo schůzek se předpokládá na podzim a zahájení veřejného projednávání kompletního návrhu MUP na konci roku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Další etapy výstavby Lázní Újezd

Zástupce investora Ing. Pleskač předložil zastavovací situaci další etapy výstavby (tzv. Tribeka, 60 RD + park) a aktuální situaci celého území. Dosud bylo umístěno v lokalitách: Ke mlýnu 34 RD (vydáno 23.10.2014), K Botiči 43 RD (26.11.2014) a U lesa I. 12 RD (12.12.2014). V lokalitách Ke mlýnu a K Botiči bylo 5.2.2015 zahájeno vodoprávní řízení na vodovod a splaškovou kanalizaci, připravuje se stavební řízení na komunikace. V červenci bude zahájena stavba retenční nádrže a přeložky plynovodu.

Dokončení a kolaudace komunikací se předpokládá v květnu 2016. Z diskuze dále vyplynula potřeba koordinace záměrů v okolí ČOV (převod pozemků pro rozšíření ČOV, deponie bioodpadu, pěší+cyklo propojení k Botiči) a v lokalitě K habru (parkoviště a komunikace místo 2 RD).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Návrhy změn ÚP (část IV. vlny CVZ)

2.6.2015 byly zveřejněny návrhy 21 změn ÚP z tzv. IV. vlny celoměstsky významných změn. Na území naší MČ se nachází Z-2825/00 (změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK, umožňující posunutí plánovaného ekoduktu přes D1).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Nové podněty na změny ÚP

a) MČ obdržela 1.6.2015 žádost o podporu a posouzení podnětu na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/71 z NL na OB. Jedná se o 1,2ha na severním okraji starého Újezdu u Formanské, nyní z větší části pod stávajícím VVN 400kV. Vlastník zde navrhuje výstavbu 10 RD a místní komunikace zpřístupňující budoucí lokalitu „Nad vsí“. Stejný podnět již schválilo ZMČ 14.10.3013, avšak ZHMP pořízení změny 19.6.2014 odmítlo.

b) MČ obdržela 8.6.2015 žádost zástupce vlastníků o projednání návrhu na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 214/15, 214/16, 214/2 a 214/35 ze ZMK na SV-C. Jedná se o 2,4ha na jižním konci Kateřinek, mezi koncem stávajícího protihlukového valu a budoucí malou okružní křižovatkou na Formanské. Obdobný podnět (pouze na 0,4ha parc.č.214/15) projednalo ZMČ 14.10.3013, ZHMP pořízení změny 19.6.2014 odmítlo.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

– 26.3.2015 schválilo ZHMP 3.aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. Prahy. Nový dokument je svou strukturou kompatibilní s připravovaným MUP a doplněný o podrobnější výkresy (dříve jen 1:25000, nově i 1:10000 a 1:5000).

– 13.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na „Mateřskou školu Formanská“, 26.5. nabylo právní moci.
- 13.4.2015 byla vydána změna ÚR stavby „Lokalita Nad vsí“, spočívající ve zrušení umístění komunikace, sítí a parcelace pro 11 RD (s výjimkou již realizovaných sítí).
- 15.4.2015 byla vydána změna územního rozhodnutí stavby „Viladomy a rodinné domy Milíčovský les 2“ (dříve nazvané Obytný park Amade 2 a Viladomy Milíčovský les 2). Místo tří bytových domů s 54 byty se nově umísťuje 30 řadových rodinných domů. Proti rozhodnutí se odvolala MČ Praha 11.
- 17.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu.
- 19.3. a 21.5.2015 proběhla jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP. Na programu nebyly žádné změny ani podněty na území naší MČ. Další jednání výboru bude v září.
- 28.5.2015 bylo obnoveno řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“.
- 11.6.2015 bylo zahájeno projednávání návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, připomínky lze zaslat do 10.7.2015.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd ze dne 22. 4. 2015

Zápis 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 22. 4. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Ranoš (počet 8)
Omluven: Petrová (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,00 hod. 22. 4. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 20,40 hod. 22. 4. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 15 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pojištění motocyklu pro městskou policii“ a zařadit ho jako bod č. 15 b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Informace o situaci na křižovatce Opatovská/Ke Kateřinkám“ a zařadit ho jako bod č. 15 c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Mgr. Michal Kopp.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
Předseda SK Újezd JUDr. Zdeněk Krampera a předseda revizní komise SK Újezd JUDr. Jaroslav Mašek seznámili zastupitele s historií a finanční situací klubu a s jejich plány s tenisovými kurty.
JUDr. Fiala požádal o předložení návrhu změn v nájemní smlouvě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) odkládá bod na příští zasedání,
b) ukládá starostovi vyzvat nájemce k předložení návrhu změn v plnění smlouvy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Výsledky místního referenda
Starosta předložil zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu o otázce „Souhlasíte s provedením stavby „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“? K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 541 z celkového počtu 1991 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných osob, což je 27,17%.
Místní referendum není platné.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) konstatuje, že místní referendum o otázce „Souhlasíte s provedením stavby „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“? je neplatné,
b) bere na vědomí výsledky místního referenda konaného 16. 4. 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil účetní závěrku za rok 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2014, která se skládá z výkazů obsažených v přílohách:

a) Účetní závěrka ÚMČ
Rozvaha SOR – příloha č. 1, Výkaz zisku a ztrát SOR – příloha č. 2, Příloha SOR – příloha č. 3, 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu HČ – příloha č. 4, Výkaz FIN 2 –12 M – příloha č. 5, Přehled o změnách vlastního kapitálu – příloha č. 6, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku – příloha č. 7, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu – příloha č. 8,

b) Účetní závěrka MŠ Vodnická
Rozvaha a bilance – příloha č. 9, Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 10, Příloha – příloha č.11, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku – příloha č. 12,

c) Inventarizační zpráva MČ
Inventarizace – rozvahových a podrozvahových účtů – příloha č.13, Přehled pohledávek – příloha č. 14, Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí – příloha č. 15,

d) Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů MŠ Vodnická – příloha č. 16, Přehled pohledávek MŠ Vodnická – příloha č. 17, Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí – příloha č. 18.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 04/2015
Předseda finanční výboru Mgr. Kopp předložil úpravy rozpočtu k dubnu 2015 a odůvodnil je.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 04/2015 dle přílohy č. 19,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje v souladu s nařízením vlády ČR 459/2013 Sb., a nařízení vlády č. 37/2003., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů neuvolněným členům ZMČ měsíční odměnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 1. 5. 2015,
2) ukládá starostovi zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,02 hodin odešel JUDr. Fiala.

8. Plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2015
Příloha č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Vodnická
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2014 dle přílohy č. 20,
2) MŠ Vodnická k 31. 12. 2014 hospodaří s majetkem dle přílohy č. 21.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,06 hodin přišel JUDr. Fiala.

9. Schválení výstavby detašovaného pracoviště MŠ Vodnická, provoz Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje zřízení detašovaného pracoviště Mateřské školy Vodnická na pozemku parc.č. 670/8 v k.ú. Újezd u Průhonic v ulici Formanská, Praha 4,
2) ukládá starostovi požádat Magistrát hl.m. Prahy o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení zadání výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele stavby MŠ Formanská
Starosta předložil důvodovou zprávu k zadání výběrového řízení na výběr dodavatele stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí informace obsažené v důvodové zprávě (příloha č. 22) a o výstavbě Mateřské školy Formanská,
2) schvaluje zadání podlimitní zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Mateřská škola Formanská,
3) ukládá starostovi do konce června 2015 zveřejnit veřejnou zakázku v informačním systému veřejných zakázek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledek výběrového řízení – komunální vozidlo
Starosta předložil protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Nákup komunálního vozidla včetně nástavby nosiče kontejnerů. Osloveno bylo 5 firem, doručeny 3 nabídky, 2 firmy odstoupily.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí informace o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle §18, odst. 5 a §6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2) schvaluje nákup Multicar M27 C4×4 dlouhý rozvor s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů CTS 03–23 K DIN včetně kontejnerů od firmy Unikont Group, s.r.o. se sídlem Služeb 609/6, Praha 10, IČO:41193113, DIČ:CZ41193113 za částku 1 987 000,– Kč bez DPH,
3) ukládá starostovi uzavřít s dodavatelem kupní smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Nákup vozidla Ford Transit pro SDH Praha – Újezd
Zástupce starosty Ing. Hakl předložil přehled nabídek a důvodovou zprávu týkající se nákupu užitkového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd. Jedná se o užitkový vůz s 9 místy, který bude vybaven požární technikou pro základní zásah při požáru, povodních a jiných živelných pohromách.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje nákup vozu Ford Transit Kombi 350 Trend L3 se standardní výbavou, výbavou na přání a dodatečnou výbavou dle nabídky firmy Auto Palace Spořilov, s.r.o., Na Chodovci 2457, Praha 4, IČ:48591149, DIČ: CZ48591149 za cenu 856 716,– Kč včetně DPH,
2) ukládá starostovi zajistit nákup vozidla.

pro: Drahorád, Hakl, Draštíková, Křížek, Ranoš , Hromádka
zdržel: Kopp
proti:Fiala
Návrh byl přijat.

13. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 325/1, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1141–129/2014.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 22.500,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2015
Bod č. 6 Zápisu č. 1/2015 „Dary školám“ – trvá
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Bod č. 10 Zápisu č. 2/2015 „Žádost o revokaci usnesení č. 9 zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014“ – trvá
Bod č. 5 Zápisu č. 4/2015 „Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 4/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 20. 5. 2015 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Pojištění motocyklu pro městskou policii
Starosta předložil návrh havarijního pojištění pro služební motocykl.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít havarijní pojištění služebního motocyklu MP Honda, r.z. 2A6700 u pojišťovny Kooperativa, a .s. za celkovou cenu 2 654,– Kč ročně.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o situaci na křižovatce Opatovská/Ke Kateřinkám
Starosta informoval o stížnostech občanů na kolony na Formanské ulici vznikající v souvislosti s nevhodným dopravním řešením křižovatky Opatovská/Ke Kateřinkám. Městská část rozeslala dopis se žádostí o nápravu situace na příslušné organizace a orgány státní správy. O svém kroku informovala MČ i okolní městské části a obce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 4/2015

Zápis 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 3. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš (počet 9 )
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hod. 18. 3. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod. 18. 3. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Revokace usnesení č. 2/2014 zápisu č. 2/2014“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Volba členů povodňové komise“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Kronikář městské části“ a zařadit ho v bodu „Různé“ jako b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Rozpočet na rok 2015
Předseda finančního výboru předložil rozpočet na rok 2015 a konstatoval, že nikdo k návrhu nepodal připomínky.
Starosta zodpověděl dotazy k některým položkám rozpočtu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) rozpočet v hlavní činnosti na rok 2015 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 9 500 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 000 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 2 500 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2014). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2015 dle přílohy č. 3,
d) rozpočet MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
e) rozpočtový výhled na období 2015 – 2020 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení zadání nákupu komunálního vozidla
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup komunálního vozidla včetně nástavby nosiče kontejnerů“,
b) oslovit 5 vybraných dodavatelů,
c) komisi pro otevírání obálek ve složení Václav Drahorád, ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková, které proběhne dne 16. 4. 2015,

2) ukládá starostovi předložit tabulky s vyhodnocením nabídek na příštím zasedání zastupitelstva.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty
Starosta předložil žádost SK Újezd o snížení ročního nájmu za pronajaté pozemky, na kterých jsou vybudovány tenisové kurty. Ing. Ranoš konstatoval, že předmět nájemní smlouvy včetně jejích dodatků není plněn.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi vyzvat nájemce k předložení návrhu komplexního plnění smlouvy do příštího zasedání zastupitelstva.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Sportovní centrum Háje – řízení o změně územního rozhodnutí
Předseda výboru informoval o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí stavby nově nazvané „Sportovní centrum Háje, Multifunkční sportovní areál, k.ú. Háje, parc.č. 914“. Jedná se o záměr výstavby tenisové a sportovní haly a dalších venkovních kurtů a hřišť, včetně přípojek, komunikací a parkoviště, v areálu ZŠ K Milíčovu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B – stavební řízení
4.3.2015 bylo nově oznámeno zahájení stavebního řízení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu. MČ se stavebníkem průběžné jedná o dílčích úpravách parteru (parkování, pěší trasy, tříděný odpad, předzahrádky) a směnách dotčených pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Bytové domy U Šabatů – Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci
BERTURA development, a.s., jako stavebník obytného souboru Bytové domy U Šabatů, jedná s MČ o Dodatku č.1 Dohody o spolupráci, uzavřené 27.9.2006. Před­mětem původní dohody byla mj. realizace povrchů, VO a vodovodu v ulici Nad Statkem. 27.5.2008 bylo vydáno ÚR na stavbu obytného souboru, zahrnujícího 3 bytové domy A,B,C a polyfunkční objekt D. Nyní probíhá kolaudace objektu B a připravuje se stavba objektu C.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci ze dne 27.6.2006.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Golfové hřiště Újezd u Průhonic – závěr zjišťovacího řízení
24.2.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Golfové hřiště Újezd u Průhonic“ – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). Zásadní připomínky nebo přímo nesouhlasné stanovisko zaslali: Institut plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy, Ministerstvo pro životní prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Hygienická stanice hl.m. Prahy, MČ Praha 11 a radní hl.m. Prahy pro ŽP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) SOKP, stavba 511 Běchovice-D1 – pokračování územního řízení
17.2.2015 bylo oznámeno pokračování územního řízení stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-D1“, veřejné ústní jednání bude 23.3.2015 na MHMP. RHMP ustavila pro urychlení přípravy a realizace Stavby 511 SOKP pracovní skupinu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Změny ÚP na území MČ Praha – Újezd
19.2.2015 vyzval náměstek primátorky pro územní rozvoj starosty městských částí k aktualizaci stanovisek k probíhajícím změnám ÚP a podaným podnětům na změny ÚP.
Na území naší MČ se jedná o lokality:
Z 2825 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1)
Z 2827 – změna 1,9ha z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. ZŠ)
Z 2345/00 – změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS
Z 2973/00 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
Z 2974/00 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)
732 – změna 0,1ha v ulici Nad statkem ze ZMK a NL na SP (tenisový areál SK Újezd).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

g) Setkání cyklokoordinátorů MČ hl. m. Prahy
27.2.2015 proběhlo setkání cyklokoordinátorů městských částí hl.m. Prahy se členy Komise pro cyklistickou dopravu RHMP, které by se dále měly konat 4× ročně. MČ připravuje stavbu stezky z východního okraje Milíčovského lesa ke Křeslicím a úpravu cesty za Botičem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Revokace usnesení č. 2/2014 zápisu č. 2/2014
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zrušení usnesení č. 2/2014 zápisu č. 2/2014 ze dne 24.2.2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Volba členů povodňové komise
Starosta navrhl nové členy povodňové komise v tomto složení: předseda Václav Drahorád, místopředseda Ing. Daniel Hakl, členové Jana Draštíková, JUDr. Karel Fiala, Ing. Zdeněk Hromádka, Mgr. Michal Kopp, Ivan Křížek, Hana Petrová, Ing. Filip Ranoš.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výše uvedené členy povodňové komise.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2,3/15
Bod č. 6 Zápisu č. 1/2015 „Dary školám“ – trvá
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Bod č. 10 Zápisu č. 2/2015 „Žádost o revokaci usnesení č. 9 zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 2,3/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 22.4.2015 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Kronikář městské části
Ing. Hakl informoval o podepsané Dohodě o provedení práce s PhDr. Jiřím Bartoněm, který pro MČ zpracuje, sestaví a připraví k tisku roční zápis a jeden retrospektivní svazek kroniky městské části Praha – Újezd.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd ze dne 10. 3. 2015

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 3. 2015, 17:30 – 19:00

Přítomni: Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Bezděk, Drahorád, Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Sportovní centrum Háje – řízení o změně územního rozhodnutí

25.2.2015 bylo zveřejněno zahájení řízení o změně územního rozhodnutí stavby nově nazvané „Sportovní centrum Háje, Multifunkční sportovní areál, k.ú. Háje, parc.č.914“. Jedná se o záměr výstavby tenisové a sportovní haly a dalších venkovních kurtů a hřišť, včetně přípojek, komunikací a parkoviště, v areálu ZŠ K Milíčovu.

Stavebníkem je HAMR – Sport, s.r.o..
Na území naší MČ stavba zasahuje jen vyústěním dešťové kanalizace. Původní ÚR bylo vydáno 10.6.2005 a změněno 31.3.2010, v roce 2007 byla provedena přípojka NN. Navrhovanou změnou se mění skladba sportovišť.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B – stavební řízení

4.3.2015 bylo nově oznámeno zahájení stavebního řízení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu. ÚR bylo vydáno 29.8.2011 a prodlouženo 8.4.2014.

MČ se stavebníkem průběžné jedná o dílčích úpravách parteru (parkování, pěší trasy, tříděný odpad, předzahrádky) a směnách dotčených pozemků.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Bytové domy U Šabatů – Dodatek č.1 Dohody o spolupráci

BERTURA development, a.s., jako stavebník obytného souboru Bytové domy U Šabatů, jedná s MČ o Dodatku č.1 Dohody o spolupráci, uzavřené 27.9.2006. Před­mětem původní dohody byla mj. realizace povrchů, VO a vodovodu v ulici Nad statkem. 27.5.2008 bylo vydáno ÚR na stavbu obytného souboru, zahrnujícího 3 bytové domy A,B,C a polyfunkční objekt D, 11.11.2008 bylo vydáno stavební povolení. 19.3.2013 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním objektů A (19 bytů) a D (22 garážových stání), včetně přípojek, VO, areálových komunikací a 13 venkovních stání. Nyní probíhá kolaudace objektu B a připravuje se stavba objektu C.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Golfové hřiště Újezd u Průhonic – závěr zjišťovacího řízen

24.2.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Golfové hřiště Újezd u Průhonic“ – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). MČ se k oznámení záměru, zveřejněnému 8.10.2014, nevyjadřovala. Zásadní připomínky nebo přímo nesouhlasné stanovisko zaslali: Institut plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy, Ministerstvo pro životní prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Hygienická stanice h.m. Prahy, MČ Praha 11 a radní hl.m. Prahy pro ŽP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – SOKP, stavba 511 Běchovice-D1 – pokračování územního řízení

17.2.2015 bylo oznámeno pokračování územního řízení stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-D1“, veřejné ústní jednání bude 23.3.2015 na MHMP. ÚR bylo vydáno poprvé 8.12.2008 a podruhé 4.10.2010, v obou případech bylo v odvolacím řízení zrušeno. Následně 27.1.2011 zrušil Nejvyšší správní soud část ZÚR hl.m. Prahy, vymezující dotčený úsek SOKP. 11.9.2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č.1 ZÚR. 24.2.2015 ustavila RHMP pro urychlení přípravy a realizace Stavby 511 SOKP pracovní skupinu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Změny ÚP na území MČ Praha – Újezd

19.2.2015 vyzval náměstek primátorky pro územní rozvoj starosty městských částí k aktualizaci stanovisek k probíhajícím změnám ÚP a podaným podnětům na změny ÚP. Na území naší MČ se jedná o lokality:

Z 2825 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1)
Z 2827 – změna 1,9ha z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. ZŠ)

Podněty schválilo ZMČ 15.8.2011, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 21.6.2012, zadání změn schválilo ZHMP 12.12.2013.

Z 2345/00 – změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS
Z 2973/00 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
Z 2974/00 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)

Návrhy zadání těchto změn byly zveřejněny 21.11.2014. Změna Z2345/00 byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 ve II.vlně CVZ, následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků žádal MHMP o nové projednání změny (projednáno v ZMČ 9.12.2013 a 20.1.2014). Podněty na změny Z2973/00 a Z2974/00 schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.3013, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 19.6.2014.

732 – změna 0,1ha v ulici Nad statkem ze ZMK a NL na SP (tenisový areál SK Újezd)

Podnět schválilo ZMČ 24.3.2014. O po­řízení změny nebylo dosud rozhodnuto, čeká se na projednání v KÚP RHMP a VURM ZHMP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Setkání cyklokoordinátorů městských částí hl.m. Prahy

27.2.2015 proběhlo setkání cyklokoordinátorů městských částí hl.m. Prahy se členy Komise pro cyklistickou dopravu RHMP, které by se dále měly konat 4× ročně. Kromě sdílení řady informací byly městské části vyzvány k předkládání projektů, které by bylo možné letos realizovat z prostředků HMP. MČ připravuje stavbu stezky z východního okraje Milíčovského lesa ke Křeslicím a úpravu cesty za Botičem.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis 3/2015 z mimořádného zasedání ZMČ Praha - Újezd dne 9. 3. 2015

Zápis 3/2015 z mimořádného zasedání ZMČ Praha – Újezd dne 9. 3. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš (počet 8)
Omluven: Kopp (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8,03 hod. 9. 3. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 8,15 hod. 9. 3. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 3 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádost o převzetí pozemku v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1 – Tempus Investment, a.s., Navetina, a.s.

Starosta předložil návrh budoucí smlouvy darovací.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování pozemků v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1 a převzetí komunikací s příslušenstvím s firmami Tempus Investment a.s. a Navetina a.s. s podmínkami uvedenými v čl. III této smlouvy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 18.2.2015

Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18.2.2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hod. 18. 2. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,15 hod. 18. 2. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Informace o stavebních záměrech“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: Ranoš, Křížek,Fiala, Kopp, Petrová
zdržel: Drahorád, Hakl
proti: Draštíková, Hromádka
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o příspěvek na výlet pro seniory“ a zařadit ho jako bod č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Získání dotace na nákup užitkového vozidla“ a zařadit ho jako bod č. 14.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2015.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 1 v celkové výši příjmů 9 500 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 000 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 2 500 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2014). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 2,
c) návrh statutu sociálního fondu na rok 2015 dle přílohy č. 3,
d) návrh rozpočtu MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
e) návrh rozpočtového výhledu na období 2015 – 2020 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Vyhlášení referenda
Zástupce starosty Ing. Hakl předložil návrh usnesení vyhlášení místního referenda včetně znění otázky, odůvodnění návrhu a odhadu nákladů, které byly již zapojeny do rozpočtu městské části.
Starosta navrhl datum konání referenda na čtvrtek 16. dubna od 9,00 hodin do 20,00 hodin.
JUDr. Fiala zdůvodnil znění otázky k rozhodnutí v místním referendu a navrhl doplnit do odůvodnění odkaz na kompletní aktuální dokumentaci stavby Exit 4 na D1.
Starosta uvedl, že občané budou informováni o konání referenda prostřednictvím Zpravodaje městské části, webových stránek a informačních vývěsek.
Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje vyhlášení místního referenda:
1) Místem konání místního referenda je území městské části Praha – Újezd. Datem konání místního referenda je den 16. 4. 2015 v době od 9,00 hodin do 20,00 hodin.
2) Znění otázky k rozhodnutí v místním referendu: Souhlasíte s provedením stavby „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“?
3) Odůvodnění návrhu: EXIT 4 D1 je stavba, která se v různých podobách vyskytovala v územně plánovacích dokumentacích od 70. let minulého století. Až do schválení dnes platného územního plánu v roce 1999 byla vždy součástí silničního okruhu kolem Prahy. V devadesátých letech před schválením územního plánu došlo díky silnému tlaku obyvatel přilehlých městských částí (MČ) a obcí, občanských sdružení a i některých politických stran ke zrušení trasy silničního okruhu v tzv. variantě JVK (jihovýchodní krátká), která vedla přes městskou část Praha – Újezd a jejíž součástí stavba EXIT 4 D1 byla. Postupně dochází k realizaci varianty silničního okruhu (Pražský okruh) tzv. JVD (jihovýchodní dlouhá). V současné době je EXIT 4 D1 ukotven v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jako dopravní připojení tzv. Vestecké spojky (VS) na dálnici D1 a zároveň je součástí stavby EXIT 4 D1 komunikace umožňující připojení plánované tzv. Západní komerční zóny Průhonice. Koncem roku 2012 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Mimochodem z něj vyplývá, že výstavba tohoto exitu má probíhat současně s výstavbou Vestecké spojky. Pokud referendum bude platné, je zastupitelstvo vázáno názorem vysloveným tímto způsobem občany oprávněnými volit v daném místě. Kompletní aktuální dokumentace stavby je na: http://portal.cenia.cz/…l/EIA_MZP208.
4) Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu: 50 000,– Kč a budou hrazeny z rozpočtu MČ Praha – Újezd.

II. Ukládá starostovi informovat občany o nutnosti jejich účasti v místním referendu tak, aby bylo platné a právně závazné.

III. Stanovilo podle § 27 odst. 4 zákona 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní odměnu za výkon funkce člena komise ve výši 1/5 minimální mzdy pro předsedu komise a 1/7 pro člena komise.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně
Starosta informoval o vypršení platnosti Smlouvy o údržbě zeleně s firmou Petr Děkanovský a navrhl uzavřít Dodatek č. 1 s platností do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně ze dne 14. 2. 2011 dle cenové nabídky (viz příloha č. 6) s firmou Petr Děkanovský, IČ: 63663236, s platností do 31. 12. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Žádost o údržbu zeleně Proutěná 411 – 417
Starosta předložil žádost Ing. Pavla Hampachera o uzavření dohody o sečení zeleně kolem bytového domu Proutěná č. p. 411 – 417.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření dohody o údržbě zeleně kolem bytového objektu Proutěná č. p. 411 – 417 na pozemku parc.č. 265/389 v k. ú. Újezd u Průhonic s Ing. Pavlem Hampacherem, bytem........ za paušální částku 12 000,– Kč ročně,
2) ukládá starostovi v rámci dohody projednat navýšení činnosti o zimní údržbu na výše uvedeném pozemku,
3) ukládá starostovi projednat s vlastníkem nemovitosti prodej části přilehlého pozemku parc.č. 265/389.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předsunout bod č. 11 „Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/15“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/15
Bod č. 6 „Dary školám“ – trvá
Bod č. 8 „Žádost o převzetí pozemků v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, U Lesa 2 a Tribeka – Tempus Investment, Navetina“ – trvá.

Zástupce investora Ing. Pleskač předložil návrh darovací smlouvy včetně rozsahu předávaných komunikací a seznamu pozemků k darování.
Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje do příštího zasedání zastupitelstva, aby firmy Tempus Investment, a.s. a Navetina, a.s. předložily návrh budoucí darovací smlouvy se zapracovanými požadovanými podmínkami městské části.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Bod č. 9 Zápisu č. 1/2014 „Prodej pozemků parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747„ – trvá
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Darovací smlouva – SDH
Starosta konstatoval, že po přidělení identifikačního čísla Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd může být uzavřena darovací smlouva dle usnesení zápisu č. 8/2014 o poskytnutí finančního daru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Praha – Újezd, IČ: 03726878, o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,– Kč v souladu s usnesením č. 6/d Zápisu č. 8/2014 ze dne 18. 9. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Revokace usnesení č. 8 zápisu č. 3/2014
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje revokaci usnesení č. 8 Zápisu č. 3/2014 ze dne 24. 3. 2014 v tomto znění:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Pražská teplárenská, a.s., na pozemcích parc.č. 265/625, 265/389, 265/395, 265/394, 265/388 a 265/273 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu na dotčených pozemcích umístit, provozovat a užívat horkovodní přípojku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o revokaci usnesení č. 9 zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014
Starosta předložil žádost o revokaci usnesení k prodeji pozemků parc.č. 265/378 a 265/747. V důsledku digitalizace katastrální mapy došlo k posunu hranic pozemků a žadatelky tak v dobré víře užívaly pozemek ve správě městské části jako součást svých zaplocených předzahrádek. K podobné situaci a odprodeji pozemků za 300,– Kč za 1m2 několika vlastníkům přilehlých nemovitostí v ulici Krajanská došlo již v roce 2010.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje revokaci usnesení č. 9 Zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje prodej pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/378 o výměře 7 m2 Janě Jirsové, trvale bytem .......... a parc.č. 265/747 o výměře 3 m2 Dance Matlovičové, trvale bytem ........., které vznikly oddělením pozemku parc.č. 265/378 geometrickým plánem č. 1138–90/20104 za cenu 300,– Kč za 1 m2,
2) ukládá starostovi uskutečnit prodej.

p ro: Drahorád, Hakl, Fiala, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
zdržel: Kopp
Návrh byl přijat.

11. Akce Vlajka pro Tibet
Starosta předložil žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚMČ dne 10. 3. 2015, čímž se městská část připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 2015.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

12. Informace o stavebních záměrech
Ing. Ranoš podal informace o zahájených stavebních řízeních.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Žádost o příspěvek na výlet pro seniory
Starosta předložil žádost zástupkyně Klubu seniorů paní Olgy Jeřábkové o příspěvek na výlet do lázní Mšené.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) neschvaluje příspěvek 200,– Kč na osobu na výlet seniorů do lázní Mšené,
b) schvaluje příspěvek na jarní výlet na zámek Hluboká n. Vltavou do výše 10 000,– Kč,
c) požaduje, aby příspěvky na plánované výlety seniorů byly projednány a schváleny výhradně komisí školskou, sociální a kulturní.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Získání dotace na nákup užitkového vozidla
Starosta předložil nabídku firmy Jupiler, s.r.o. na zpracování dokumentace pro případné získání dotace na pořízení svozové technicky na biologicky rozložitelný odpad a tříděný komunální odpad v rámci Operační programu životní prostředí, oblast podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 18. března 2015 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis 1/2015 ze zasedání Zatupitelstva MČ Praha - Újezd dne 21. 1. 2015

Zápis 1/2015 ze zasedání Zatupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková (příchod v 18,35 hodin), Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hod. 21. 1. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hod. 21. 1. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení odměn zastupitelů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) odměny za výkon funkce na rok 2015 u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády ČR č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
2) bere na vědomí počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 2 831 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odpisový plán majetku
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán odpisu účtu 021 – Stavby (dle přílohy č. 1) a plán odpisu účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci (dle přílohy č. 2).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zpráva kontrolního výboru, Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
Předseda kontrolního výboru JUDr. Karel Fiala předložil zápis z jednání kontrolního výboru a návrh plánu činnosti na rok 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14. 1. 2015 na vědomí,
2) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dary školám
Starosta informoval o počtu dětí z naší městské části docházejících do školských zařízení na Praze 11a navrhl poskytnout těmto školám věcné dary dle jejich výběru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50 000,– Kč, ZŠ K Milíčovu dar v hodnotě 10 000,– Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 15 000,– Kč a MŠ Janouchova, MŠ Křejpského a MŠ Madolinka dar v hodnotě 5 000,– Kč,
2) ukládá starostovi projednat s řediteli těchto škol výběr věcného daru ve výše uvedených hodnotách a uzavřít darovací smlouvy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o převzetí pozemků parc.č. 214/262, 214/276 – Gedeco Amade
Starosta předložil žádost firmy Gedeco Amade s.r.o. o převzetí pozemků pod komunikacemi v ulici Pod Formankou naší městskou částí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje budoucí darovací smlouvu o darování pozemků parc.č. 214/262 a 214/276 v k.ú. Újezd u Průhonic od firmy GEDECO AMADE s.r.o. s těmito podmínkami:
a) definitivní zastavění komunikací a chodníků včetně všech potřebných a schválených inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení,
b) zkolaudování bez nedodělků a závad, bez závazků, pohledávek nebo břemen třetích osob vyjma vlastníků a správců veškerých uložených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,
c) předložení geometrického oddělovacího plánu odpovídajícího skutečnému provedení potvrzeným katastrálním úřadem,
d) vypracování znaleckého posudku,
e) převedení záruky zhotovitele na dílo na budoucího obdarovaného,
f) uzavření darovací smlouvy se uskuteční po zaplacení příspěvku na údržbu na základě usnesení č. 3 zápisu č. 2 ze dne 13. 2. 2012,

2) ukládá starostovi uzavřít budoucí darovací smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

18,35 hodin přišla paní Draštíková.

8. Žádost o převzetí pozemků v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, U Lesa 2 a Tribeka – Tempus Investment, Navetina
Starosta předložil žádost firmy Tempus Investment a.s. a Navetina a.s. o převzetí pozemků pod komunikacemi a zelení v budoucí plánované výstavbě naší městskou částí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje záměr budoucího darování pozemků pod komunikacemi a dalšími veřejnými prostranstvími v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, U Lesa 2 a Tribeka od firmy Tempus Investment a.s. a Navetina a.s,
2) ukládá starostovi předložit návrh budoucí darovací smlouvy zastupitelům k připomínkování nejpozději do 9. 2. 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o činnosti komise školské, sociální a kulturní
Předsedkyně komise paní Draštíková předložila zápis ze zasedání komise ze dne 14. 1. 2015. Komise dle usnesení ZMČ č. 15 zápisu 1/2014 prověřila činnost nadačního fondu Rafael dětem a doporučila poskytnout finanční dar ve výši 3 000,– Kč. Dále plánuje uspořádat charitativní bazar, jehož výtěžek půjde konkrétní osobě s nemocí motýlích křídel.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 3 000,– Kč Rafael dětem, nadační fond, Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 , IČ 02804140.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
Bod č. 7 „Záměr vypsání referenda“ – trvá
Zástupce starosty Ing. Hakl seznámil členy zastupitelstva s historickým a současným stavem Exitu 4 na D1.
Bod č. 9 „Prodej pozemků parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747“ – trvá
Bod č. 12/1 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 18. února 2015 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o nejbližších kulturních akcích
14. února od 14,30 hodin před domem služeb – masopustní průvod.


Zápis 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 21. 1. 2015

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Změna Zřizovací listiny
6. Úprava rozpočtu k 11,12/2015
7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
a) parc.č. 325/1, 667/7 – PREdistribuce a.s.
b) parc.č. 299, 622 – PREdistribuce a.s.
9. Výběr dodavatele gastroprovozu MŠ Formanská
10. Žádost o finanční dar – SK Újezd
11. Přehled sportovních a kulturních akcí na I. pol. 2016
12. Superboard s.r.o.- žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2015
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Finanční příspěvek na výlet
c) Formanská 212 – stížnosti občanů
d) Informace o výstavbě MŠ Formanská

Zápis 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 11. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. GP Plus s.r.o. – žádost o převzetí budoucí komunikace – výstavba 12 řadových domů na pozemku parc.č. 214/359
4. Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
5. Nabídka prodeje parc.č. 264/14 a 264/24
6. Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu – Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu
7. Informace o vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Formanská
8. Smlouvy o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení
8 a) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/122
8 b) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/113
9. Informace o dopravě v oblasti jihovýchodu Prahy – SOKP 511
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2015
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace o poskytnutí příspěvku – Mateřská škola Vodnická
c) Žádost o finanční příspěvek pro SDH Praha – Újezd
d) Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1

Zápis 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 10. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis kontrolního výboru
4. MŠ Formanská
a) souhlas se zápisem do rejstříku
b) zřizovací listina
c) žádost o přidělení IČ
5. Úpravy rozpočtu k 10/2015
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Areál ledových sportů – oznámení záměru
b) Formanská 212 – ubytovna
c) Různé
7. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 211/28 – PREdistribuce a.s.
8. Žádost o svěření pozemku parc.č.348
9. Souhlas s podnájmem – SK Újezd
10. SK Újezd – žádost o finanční dar
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2015
12. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Plán zimní údržby
c) Nájem dopravního prostředku
d) Vyúčtování služeb za rok 2014

Zápis 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 8. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská
4. Smlouva o výpůjčce s SDH – vozidlo
5. Úpravy rozpočtu k 08/2015
6. MŠ – zapojení investičních prostředků
7. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) lokalita K Botiči
b) lokalita U Lesa
c) modernizace kabelů
d) Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a.s.
8. Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení
9. Kulturní akce na II. pol. 2015
10. Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská
11. Autorský dozor – MŠ Formanská
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2015
13. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
4. Změna Jednacího řádu ZMČ
5. Závěrečný účet pro rok 2014
6. Dodavatel stavby MŠ Formanská – jmenovací dekret členů
a) komise pro otevírání obálek
b) hodnotící komise
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Aktualizace podkladů MČ Praha – Újezd pro Metropolitní plán Prahy
b) DÚR další etapy výstavby Lázní Újezd
c) Návrhy změn ÚP (část IV.vlny CVZ – v Újezdu jen Z2825/00)
d) Nové podněty na změny ÚP
e) Různé – informace
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) Na pozemku parc.č. 214/3, 214/183, 214/204
b) Na pozemku parc.č. 211/28
9. Revokace usnesení č. 10 zápisu č. 2/2015 ze dne 18. 2. 2015
10. Prodej komunálního vozidla
11. Nákup zimního vybavení pro komunální vozidlo
12. Informace o nákupu vozidla Ford Transit pro SDH Praha – Újezd
13. Žádost o finanční příspěvek – Pražské cyklozvonění
14. Informace o charitativním bazaru
15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2015
16. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 4. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
4. Výsledky místního referenda
5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
6. Úprava rozpočtu k 04/2015
7. Odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce
8. Plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2015
Příloha č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Vodnická
9. Schválení výstavby detašovaného pracoviště MŠ Vodnická, provoz Formanská
10. Schválení zadání výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele stavby MŠ Formanská
11. Výsledek výběrového řízení – komunální vozidlo
12. Nákup vozidla Ford Trasit pro SDH Praha – Újezd
13. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2015
15. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Pojištění motocyklu pro městskou policii
c) Informace o situaci na křižovatce Opatovská/Ke Kateřinkám

Zápis 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 3. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet na rok 2015
4. Schválení nákupu komunálního vozidla
5. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Sportovní centrum Háje – řízení o změně územního rozhodnutí
b) Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B – stavební řízení
c) Bytové domy U Šabatů – Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci
d) Golfové hřiště Újezd u Průhonic – závěr zjišťovacího řízení
e) SOKP, stavba 511 Běchovice – D1 – pokračování územního řízení
f) Změny ÚP na území MČ Praha – Újezd
g) Setkání cyklokoordinátorů MČ hl.m.Prahy
7. Revokace usnesení č. 2/2014 zápisu č. 2/2014
8. Volba členů povodňové komise
9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2,3/2015
10. Různé
a) Termín příštího zasedání zastupitelstva
b) Kronikář městské části

Zápis 3/2015 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 3. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o převzetí pozemku v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1 – Tempus Investment, a.s., Navetina, a.s.

Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 2. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volby ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Vyhlášení referenda
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně
6. Žádost o údržbu zeleně Proutěná 411 – 417
7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/15
8. Darovací smlouva – SDH
9. Revokace usnesení č. 8 zápisu č. 3/2014
10. Žádost o revokaci usnesení č. 9 zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014
11. Akce Vlajka pro Tibet
12. Informace o stavebních záměrech
13. Žádost o příspěvek na výlet pro seniory
14. Získání dotace na nákup užitkového vozidla
15. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení odměn zastupitelů
4. Odpisový plán majetku
5. Zpráva kontrolního výboru, Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
6. Dary školám
7. Žádost o převzetí pozemků parc.č. 214/262, 214/276 – Gedeco Amade
8. Žádost o převzetí pozemků v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, U Lesa 2 a Tribeka – Tempus Investment, Navetina
9. Informace o činnosti komise školské, sociální a kulturní
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
11. Různé
1) Termín příštího zasedání
2) Informace o nejbližších kulturních akcích


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd 11.12.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.12.2014, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Pitrman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech, starosta doplnil bod č.5.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Mikrotechna, Na Křtině – žádost o změnu pozemků:

Společnost Business Centrum Mikrotechna, a.s. jako stavebník obytného souboru Na Křtině žádá MČ o směnu částí pozemků parc.č.264/3 o výměře 77,65m2 (vlastník MČ) za část pozemku parc.č.264/9 o výměře 87,68m2 a za část pozemku pod komunikací Na Křtině parc.č.265/116 o výměře 314,13m2. Dále žádá, aby MČ požádala MHMP o svěření do své správy pozemků parc.č.265/572 o výměře 23m2, parc.č.265/573 o výměře 8m2, parc.č.265/118 (pod trafostanicí) a části pozemku parc.č.265/396 o výměře 429 m2 (pod komunikací Na Křtině). V případě svěření dále žádá směnit část pozemku parc.č.265/396 o výměře 70,71m2 (budoucí parkovací stání) za pozemky parc.č.265/572 a 265/573 (vedle trafostanice a pod ní). Žádost je doložena studií, zahrnující i ocenění budoucích staveb na dotčených pozemcích.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Souhlasit se směnou pozemků severně a východně od stavby BD A+B (umožňující stavbu mlatové cesty a rozšíření předzahrádek)
- Požádat HMP o svěření pozemků pod ulicí Na Křtině, pod trafostanicí a kolem ní.

Pro: všichni

Bod č.3 – Vyjádření k dokumentaci ke změně ÚR „Rodinné domy Milíčovský les 1“ a „Rodinné domy Milíčovský les 2“:

MČ obdržela žádost žádosti o vyjádření k upraveným dokumentacím pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“ na parc.č.214/185+186 a „Rodinné domy Milíčovský les 2“ na parc.č. 214/248. Místo čtyř bytových domů s 84 byty se nově navrhuje 45 řadových RD. Předchozí verzi DÚR projednal stavební výbor 24.4. a ZMČ 28.4.2014. Studii zástavby RD předtím projednal stavební výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013. MČ uzavřela se stavebníkem dohodu o spolupráci.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- Souhlasit s předloženou DÚR
- Prověřit požadavky ZMČ z 28.4.2014 a doplnit akustickou studii.

Pro: všichni

Bod č.4 – Celoměstsky významné změny ÚP V – 1. část:

21.11.2014 byla zveřejněna 1.část návrhů zadaní V.vlny CVZ ÚP, termín na vyjádření je do 22.12.2014. Na území MČ jde o změny: Z2345/00 – změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS Z2973/00 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské) Z2974/00 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu) Změna Z2345/00 byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 ve II.vlně CVZ jako Z2345/00, následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků žádal MHMP o nové projednání změny (projednáno v ZMČ 9.12.2013 a 20.1.2014). Podněty na změny Z2973/00 a Z2974/00 schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.3013, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 19.6.2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Darování pozemků parc.č.329/2 a 330/2 p. Forstíka:

Vlastník pozemků parc.č.329/2 a 330/2 žádá MČ o převzetí/darování pozemků. Jedná se o přístupovou cestu délky, napojující několik parcel na ulici K motelu. S převzetím předběžně souhlasilo ZMČ 14.1.2003. Aktuální žádost projednalo ZMČ 18.9.2014 a uložilo starostovi prověřit technický a právní stav pozemků a sítí. 9.12.2014 proběhly závěrečné kontrolní prohlídky ke kolaudaci stavby komunikace IV.třídy, VO, vodovodu a splaškové kanalizace. Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Informace o stavební činnosti na území MČ Praha – Újezd:

– 20.10.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa“ (objekt zázemí a přípojka kanalizace).
- 22.10.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“ na parc.č.428–430. Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.
- 23.10.2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Obytný park Amade 2-A“ (2 bytové domy, objekt garáží, komunikace, VO).
- 23.10.2014 byla vydána změna ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“, nabytí právní moci 29.11.2014.
- 14.10.2013 bylo zahájeno řízení o dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“ (oznámeno 3.11.2014), spočívající v podkrovní vestavbě prostor pro krátkodobé ubytování. MČ podala jako účastník řízení proti záměru námitky. Záměr byl projednán 16.1. ve stavebním výboru a 20.1.2014 v ZMČ.
- 31.7.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Újezd u Průhonic – lokalita U lesa I. – dopravní a technická infrastruktura“ (oznámeno 12.11.2014). Jedná se o parcelaci pro 12 RD a výstavbu komunikací a sítí na pozemcích parc.č.676/1 a 679/1+2.
- 26.11.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Újezd u Průhonic – lokalita K Botiči – dopravní a technická infrastruktura“ (dělení pozemků pro 43 RD, umístění komunikací a sítí).
- V rámci stavebního řízení na novou MŠ Formanská žádá MČ Středočeský kraj (jako vlastníka pozemku pod ulicí Formanská) o souhlas se stavbou.
- OMI MHMP zpracoval v říjnu podklady pro výběr zhotovitele PD akce „Stavba č.0101 – TV Újezd, etapa 0024 – Proutěná“, zahrnující rekonstrukci vozovek i chodníků ulic Vodnická, Krajanská a Proutěná.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 18.12.2014

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18.12.2014

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Hromádka, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,05 hod. 18. 12. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 20,10 hod. 18. 12. 2014.

Starosta přečetl slib člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd a Ing. Zdeněk Hromádka neodmítl slib složit, což stvrdil svým podpisem.

17,06 hodin přišel pan Křížek.
17,08 hodin přišla paní Petrová.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Ing. Filip Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 12 “Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o bod „Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p.Forstík“ a zařadit ho jako č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl změnit název bodu č. 5 “Změna organizačního řádu“ na „Stanovení celkového počtu zaměstnanců městské části“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o finanční dar – Baby Sport Club“ a zařadit ho jako bod č. 16.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zpráva petičního výboru
Starosta informoval o podání petice proti některým postupům vedení a provozu MŠ Vodnická a o průběhu jejího vyřizování. V MŠ Vodnická proběhl audit hospodaření a kontrola České školní inspekce. Byl zvolen petiční výbor zastupitelstva, který se peticí zabýval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje Zprávu petičního výboru Zastupitelstva městské části Praha – Újezd ze dne 3. 11. 2014,
2) ukládá starostovi:
a) předat zprávu ředitelce MŠ, petičnímu výboru rodičů a fóru rodičů při MŠ,
b) zajistit plnění úkolů vyplývajících ze Zprávy petičního výboru Zastupitelstva městské části Praha – Újezd prostřednictvím komise školské, sociální a kulturní.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Revokace usnesení bodu č. 9 ustavujícího zasedání 2014
Starosta navrhl doplnit členy kontrolního výboru, kteří se svým jmenováním souhlasili.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje revokaci usnesení č.9 ustavujícího zasedání ze dne 3.11.2014 v tomto znění:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy kontrolního výboru: předseda JUDr. Karel Fiala, členové Jan Pastorek, Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek, Jaroslav Lauber, tajemník JUDr. Martina Maříková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Stanovení celkového počtu zaměstnanců městské části
Starosta zdůvodnil navýšení počtu zaměstnanců údržby.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje na základě § 94 a § 95, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců městské části: 4 úředníci a 4 zaměstnanci údržby.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Ověřovatelé doložky právních úkonů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, stanoví opatřit některé právní úkony doložkou. Tuto doložku podepisují dva pověření členové zastupitelstva městské části,
2) schvaluje na návrh starosty jako ověřovatele doložky právních úkonů pana Václava Drahoráda a Ing. Daniela Hakla a jako náhradníky Janu Draštíkovou a Ing. Filipa Ranoše.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Záměr vypsání referenda
Ing. Daniel Hakl a JUDr. Karel Fiala informovali o podmínkách vyhlášení, organizaci a přípravy místního referenda.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí informace o podmínkách konání místního referenda,
2) schvaluje záměr vyhlášení místního referenda týkající se stavby „Exit na 3,7 km na D1“,
3) ukládá starostovi a jeho zástupcům připravit místní referendum a do příštího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd připravit návrh usnesení o vyhlášení místního referenda, které musí mít následující náležitosti:
• označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
• znění navržené otázky (otázek),
• odůvodnění návrhu
• odhad nákladů spojených s provedením místního referenda, s realizací přijatého rozhodnutí a způsob jejich úhrady z rozpočtu samosprávy,
4) pověřuje starostu a zástupce starosty informovat občany městské části prostřednictvím dostupných informačních prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 74/2 a 264/3 – PREdistribuce,a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 74/2 a 264/3, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1122–57/14.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 11.500,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Prodej pozemků parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747
Starosta předložil žádost o prodej pozemku parc.č. 265/378 rozděleného geometrickým plánem na parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747. Jedná se o předzahrádky přilehlých rodinných domů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje prodej pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic za cenu znaleckého posudku:
parc.č. 265/378 o výměře 7 m2 Janě Jirsové, trvale bytem -,
parc.č. 265/747 o výměře 3 m2 Dance Matlovičové,trvale bytem -,
2) ukládá starostovi uskutečnit prodej po předložení znaleckého posudku žadatelkami.

pro: Drahorád, Hakl, Fiala, Kopp, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
proti: Draštíková
Návrh byl přijat.

10. Revokace usnesení bodu č. 3 b),c) zápisu č. 8/2014
Starosta předložil zastupitelům revokaci usnesení týkající se posunutí termínu zajištění výzvy k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.

3. b) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídek zájemců k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) ”Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch”.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 28. 2. 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. c) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejné zakázce malého rozsahu na službu technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na službu Technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 28. 2. 2015.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledky finančního výboru
a) Úprava rozpočtu k 12/2014
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp informoval o úpravách v rozpočtu, jednotlivé přesuny v položkách vysvětlil, dále předložil tabulku s výpisem sponzorských darů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2014 dle přílohy č. 1,
2) schvaluje sponzorské dary ve výši 308 000,– Kč – viz příloha č. 2,
3) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2015:
- čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014 (12 460 000,– ) – tj. 1 038 333,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Sociální fond – Dodatek č. 1 Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu na rok 2014:
- použití a výdaje rozpočtu fondu – nákup ročního jízdného pro zaměstnance administrativy s účinností od 1. 1. 2014.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

d) MŠ Vodnická – žádost o zapojení finanční částky z rezervního fondu příspěvkové organizace
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje žádost o zapojení fondů příspěvkové organizace MŠ Vodnická ve prospěch realizace projektu Proměna zahrady – dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o žádosti stavebníka obytného souboru Na Křtině, společnosti Business Mikrotechna, a.s., o směnu části pozemku parc.č. 264/3 za část pozemku parc.č. 264/9 a za část pozemku parc.č. 265/116.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje budoucí směnu části pozemku parc.č. 264/3 za část pozemků parc.č. č. 264/9 a 265/116 po dodání znaleckého posudku a geometrického plánu žadatelem a vypsání záměru na úřední desce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Filip Ranoš doporučil požádat MHMP o svěření pozemků pod ulicí Nad Křtině a pod trafostanicí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků v k. ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/396 o výměře 429 m2, parc.č. 265/572 o výměře 23 m2, parc.č. 265/573 o výměře 8m2 a a parc.č. 265/118 o výměře 71m2,
b) odůvodnění:
- pozemek parc.č. 265/396 leží pod komunikací Na Křtině. Městská část na tomto pozemku zajišťuje letní a zimní údržbu.
- Trafostanice na pozemku parc.č 265/118 bude přemístěna a tento pozemek zároveň s pozemky parc.č. 265/572 a 265/573 vytvoří souvislou zeleň, kterou městská část bude na vlastní náklady udržovat,

c) ukládá starostovi požádat o tento převod.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Vyjádření k dokumentaci ke změně ÚR
Předseda výboru Ing. Filip Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k upraveným dokumentacím pro změnu územního rozhodnutí staveb „Rodinné domy Milíčovský les 1“ a „Rodinné domy Milíčovský les 2. Místo čtyř bytových domů se nově navrhuje 45 řadových rodinných domů.

a) Rodinné domy Milíčovský les 1
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s předloženou dokumentací pro změnu územního rozhodnutí stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rodinné domy Milíčovský les 2
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s předloženou dokumentací pro změnu územního rozhodnutí stavby „Rodinné domy Milíčovský les 2“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Celoměstsky významné změny (CVZ) V – 1. část, Z 2345/00 (změna mezi D1 a Formanskou) MSI Invest
21.11.2014 byla zveřejněna 1.část návrhů zadaní V.vlny CVZ ÚP, termín na vyjádření je do 22.12.2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p.Forstík
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemků parc.č.329/2 a 330/2 o převzetí/darování pozemků. Jedná se o přístupovou cestu napojující několik parcel na ulici K Motelu. S převzetím předběžně souhlasilo ZMČ 14. 1. 2003.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s tím, že se darovací smlouvou na pozemky parc.č. 329/2 a 330/2 bude zabývat po splnění požadavků z usnesení č. 8 zápisu č. 1/2003 ze zasedání ZMČ Praha – Újezd.

pro: Hakl, Fiala, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Drahorád, Kopp
Návrh byl přijat.

5) Informace o stavební činnosti na území MČ Praha – Újezd
- 20. 10. 2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa“ (objekt zázemí a přípojka kanalizace).

– 22. 10. 2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“ na parc.č.428–430. Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stá­ní.

– 23. 10. 2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Obytný park Amade 2-A“ (2 bytové domy, objekt garáží, komunikace, VO).

– 23. 10. 2014 byla vydána změna ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“.

– 14. 10. 2013 bylo zahájeno řízení o dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“ spočívající v podkrovní vestavbě prostor pro krátkodobé ubytování. MČ podala jako účastník řízení proti záměru námitky.

– 31. 7. 2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Újezd u Průhonic – lokalita U lesa I. – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o parcelaci pro 12 RD a výstavbu komunikací a sítí na pozemcích parc.č.676/1 a 679/1+2.

– 26. 11. 2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Újezd u Průhonic – lokalita K Botiči – dopravní a technická infrastruktura“ (dělení pozemků pro 43 RD, umístění komunikací a sítí).

– V rámci stavebního řízení na novou MŠ Formanská žádá městská část Středočeský kraj (jako vlastníka pozemku pod ulicí Formanská) o souhlas se stavbou.

– OMI MHMP zpracoval v říjnu podklady pro výběr zhotovitele PD akce „Stavba č.0101 – TV Újezd, etapa 0024 – Proutěná“, zahrnující rekonstrukci vozovek i chodníků ulic Vodnická, Krajanská a Proutěná.

13. Plán zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby na rok 2014/2015. Údržba městské části je rozdělena do 4 částí a 2 pořadí podle priorit.

Odešel pan Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plán zimní údržby 2014/2015 městské části na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2015
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I.pololetí 2015.

Přišel pan Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2015 s předpo­kládanými výdaji cca 314 250,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Žádost o finanční dar – Rafael dětem
Starosta předložil žádost nadačního fondu Rafael dětem o poskytnutí finančního daru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere žádost nadačního fondu na vědomí,
2) ukládá školské, sociální a kulturní komisi prověřit činnost nadačního fondu a navrhnout výši finančního daru.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Žádost o finanční dar – Baby Sport Club
Starosta předložil žádost neziskové organizace Baby Sport Club o příspěvek na zimní sportovní přípravu 4 dětí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere žádost na vědomí,
2) neschvaluje žádný finanční příspěvek.

pro: Fiala, Kopp, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Drahorád, Hakl
Návrh byl přijat.

17. Různé
1) Termín zasedání ZMČ
Termíny zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2015: 21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5. a 17.6. 2015 vždy od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Bezpečnost MČ
Zástupce starosty Ing. Daniel Hakl informoval o:
- obnovení nočních služeb městské policie
- častějším radarovém měření na Formanské ulici
- bezpečnostním auditu Formanské ulice
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Zřízení komise školské, sociální a kulturní
Starosta informoval o příkazu starosty č. 13/2014, kterým byla zřízena komise školská, sociální a kulturní ve složení: předsedkyně Jana Draštíková, členové Olga Jeřábková, Ivona Piherová, Radmila Dvořáková a Eva Garajová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Uveřejňování smluv na webových stránkách
Zástupce starosty Ing. Daniel Hakl informoval o uveřejňování výdajových smluv uzavíraných městskou částí, jejichž hodnota plnění převýší částku 10 000,– Kč, na webových stránkách městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Dohoda o koaliční spolupráci na volební období 2014 - 2018

Dohoda o koaliční spolupráci na volební období 2014 – 2018

30. 10. 2014 uzavřeli zastupitelé zvolení za Sousedé (sdružení nezávislých kandidátů), Pro Prahu (politické hnutí) a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky (sdružení nezávislých kandidátů Dohodu o koaliční spolupráci pro městskou část Praha – Újezd na volební období 2014 – 2018.
Text dohody.

Ukončení Dohody o koaliční spolupráci na volební období 2014–2018

Dne 7. 3. 2017 byla dohoda ukončena.


Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ Praha - Újezd

Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ Praha – Újezd ze dne 3. 11. 2014

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Hakl, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš (počet 8)
Omluven: Hromádka (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,00 hod. 3. 11. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 18,40 hodin 3. 11. 2014.

Starosta přečetl slib člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd a nikdo neodmítl slib složit. Všichni členové zastupitelstva stvrdili slib svým podpisem.
Starosta složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva městské části.

1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Volba členů redakční rady“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Stanovení termínu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni paní Hana Petrová a JUDr. Karel Fiala.

pro: Drahorád, Draštíková, Hakl, Kopp, Křížek, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

3. Schválení způsobu volby, volebního řádu a volební komise
a) Starosta navrhl způsob volby kandidátů veřejným hlasováním.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje způsob volby starosty a zástupce starosty městské části veřejným hlasováním.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Starosta navrhl schválit předložený volební řád s veřejnou volbou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje volební řád pro volbu starosty a zástupce starosty s veřejnou volbou kandidátů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Starosta navrhl volební komisi ve složení Pavla Pitrmanová, Lenka Lorencová a Ing. Pavel Staněk.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje volební komisi v tomto složení: Pavla Pitrmanová, Lenka Lorencová a Ing. Pavel Staněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Stanovení počtu zástupců starosty
Starosta navrhl v souladu s organizačním řádem městské části stanovit jednoho uvolněného zástupce starosty a jednoho neuvolněného zástupce starosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje stanovení jednoho uvolněného zástupce starosty a jednoho neuvolněného zástupce starosty.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Volba starosty
Ing. Daniel Hakl navrhl do funkce starosty pana Václava Drahoráda, který návrh přijal a krátce se přítomným představil.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ve veřejné volbě zvolilo do funkce starosty pana Václava Drahoráda.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Volba zástupců starosty
Starosta navrhl jako 1. uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla, který návrh přijal a krátce se představil.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zvolilo ve veřejné volbě do funkce 1. uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl jako 2. neuvolněného zástupce starosty paní Janu Draštíkovou, která návrh přijala a krátce se představila.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zvolilo ve veřejné volbě do funkce 2. neuvolněného zástupce starosty paní Janu Draštíkovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Zřízení výborů zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zřizuje v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, výbor finanční, výbor kontrolní a výbor stavební a pro životní prostředí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Volba členů finančního výboru
Starosta navrhl jmenovat členy finančního výboru, kteří se svým jmenováním souhlasili.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy finančního výboru: předseda Mgr. Michal Kopp, členové: Ing. Milan Mračno, Ing. Nikola Šmidmayerová, Hana Petrová a Ivona Piherová, tajemník Lenka Lorencová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Volba členů kontrolního výboru
Starosta navrhl jmenovat členy kontrolního výboru, kteří se svým jmenováním souhlasili.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy kontrolního výboru: předseda JUDr. Karel Fiala, členové Jan Pastorek a Ing. Zdeněk Hromádka, tajemník JUDr. Martina Maříková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
Starosta navrhl jmenovat členy výboru stavebního a pro životní prostředí, kteří se svým jmenováním souhlasili.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy výboru stavebního a pro životní prostředí: předseda Ing. Filip Ranoš, členové Ing. Daniel Hakl, Václav Drahorád, Ing. Jiří Hrubý, Ing. Iva Šturmová, Jiří Pitrman a Ing. Jan Bezděk, tajemník Ing. Pavel Staněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Volba členů redakční rady
Starosta navrhl jmenovat členy redakční rady Zpravodaje městské části Praha – Újezd a stránky městské části v měsíčníku Prahy 11 Klíč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tyto členy redakční rady: předsedkyně Pavla Pitrmanová, členové JUDr. Martina Maříková, Jana Draštíková, Ing. Daniel Hakl a Václav Drahorád.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Stanovení termínu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí termín příštího zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 17,00 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
Starosta informoval o nejbližších kulturních akcích pořádaných městskou částí:
- 8. listopadu od 8.00 hodin výlov Návesního rybníka (pořádá Rybářský spolek Požerák)
- 4. prosince od 15.00 a od 17.30 hodin Mikulášská besídka ve společenském sálu domu služeb
- 13. prosince od 15.00 hodin zdobení vánočního stromu na Kateřinském náměstí
- 17. prosince od 18.00 hodin koncert mobilní zvonohry na Kateřinském náměstí


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha - Újezd ze dne 15. 9. 2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15.9.2014,17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky:

V dubnu zveřejnil Institut plánování a rozvoje HMP větší část konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) – 12 sešitů, 7 výkresů a schéma dokumentace. Obsah byl projednán ve stavebním výboru 24.4. a v ZMČ 28.4.2014. Další 4 sešity byly zveřejněny na začátku září, později budou doplněny ještě 2 sešity a 4 výkresy. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění by měl být předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu, shrnující obsah čtyř nových sešitů, a do ZMČ připraví návrh připomínek k dosud zveřejněnému konceptu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Viladomy Kateřinky – žádost o vyjádření k PD:

MČ obdržela 7.8.2014 žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, stavebníkem je KP Development, s.r.o.. Stavba byla v červnu 2012 odborem výstavby ÚMČ Praha 11 zastavena pro rozpor s vydaným ÚR a StP a bylo zahájeno řízení o jejím odstranění. Proběhla dvě řízení o povolení výjimky z OTPP (odstup od stávajícího BD Pastevců 470), výjimka byla nakonec Odborem stavebním MHMP jako odvolacím orgánem 8.4.2014 potvrzena. Rozestavěné BD mají celkem 10 bytů ve 3NP a 11 parkovacích stání na pozemku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- požadovat doplnit zákres obalových křivek, které prokáží bezpečný a plynulý vjezd a výjezd do/z všech navržených parkovacích stání
- požadovat projednání PD s vlastníky sousedních nemovitostí, včetně BD Pastevců 470
- do splnění výšeuvedených podmínek nesouhlasit s předloženou PD.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

31.1.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Výstavba řadových RD Újezd u Průhonic, Kateřinky…“, oznámeno 21.7.2014. Jedná se o stavbu 12 RD na parc.č.214/6 a sousedních, mezi Formanskou a D1 v prodloužení ulice Ke Smrčině. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 12.4. a v ZMČ 16.4.2012.

MČ obdržela a následně odsouhlasila DÚR stavby „Protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,904–5,348“. Jihovýchodně od nadjezdu silnice Újezd-Průhonice je podél D1 mezi km 4,905–5,351 navrhována PHS délky 446m a výšky 9m (na mostě přes Botič 5m). Z celkové délky je 374m mezi Formanskou a Botičem, 44m podél mostu přes Botič a 28m za Botičem. Provedení bude obdobné jako na druhé straně D1 – soklové panely železobetonové, většina výšky stěny plné pohltivé panely, na mostě lehké panely z plexi v rámech. Realizace PHS se předpokládá v roce 2015.

7.5.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa“ (objekt zázemí a přípojka kanalizace), oznámeno 5.8.2014.

16.7.2014 bylo vydáno uzemní rozhodnutí na stavbu „Mateřská škola Formanská“.

24.6.2014 schválila RHMP Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Strategii rozvoje veřejných prostranství HMP.

24.6.2014 schválila RHMP Nařízení o zřízení přírodních parků na území HMP, kterým se mj. nově vyhlašuje přírodní park Botič-Milíčov (ve stávajících hranicích).

15.7.2014 schválila RHMP Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy). Návrh nařízení včetně připomínek MČ byl projednán ve stavebním výboru 13.2.2014. Pražské stavební předpisy jsou účinné od 1.10.2014.

11.9.2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje HMP. Aktualizované ZUR mj. umožní obnovení územního řízení na Stavbu 511 Pražského okruhu.

22.8.2014 bylo zveřejněno souhlasné stanovisko MŽP k záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“. Záměr byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Veřejné projednání proběhlo 23.6.2014.

1.9.2014 schválilo ZMČ Praha 11 podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby pro vybudování víceúčelového sportoviště s ledovými plochami v areálu ZŠ Ke Kateřinkám. Předchozí verze stavby byla formou oznámení záměru zveřejněna 12.11.2012, po řadě nesouhlasných připomínek (včetně naší MČ) bylo v lednu 2013 projednávání ukončeno. Nová verze záměru dosud zveřejněna nebyla.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd dne 18. 9. 2014

Zápis 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 9. 2014

Přítomni: Ranoš, Draštíková, Petrová, Drahorád, Dvořáková, Vaněk, Zadák, Hakl (počet 8)
Omluven: Hašpl (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hod 18. 9. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19,50 hod 18. 9. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl rozšířit bod č. 3 „Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ o za b) „Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov“ a o za c) „Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Informace k petici MŠ“ a zařadit ho do bodu Různé za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Informace o výstavbě protihlukových opatření v Újezdu“ a zařadit ho do bodu Různé za c).

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. a) Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. souhlasí
1.1 s předložením projektové žádosti Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ s celkovým rozpočtem 6.122 230,– Kč (slovy: šestmilionůstod­vacetdvatisíc­dvěstětřicet korun českých) v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschop­nost
2. schvaluje
2.1 poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha – Újezd, tj.459.167,– Kč (slovy čtyřistapadesát­děvěttisícsto­šedesátsedm korun českých)

2.2 financování nezpůsobilých výdajů projektu
3. ukládá
3.1 starostovi městské části Praha – Újezd Václavu Drahorádovi podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost v termínu do 31. 10. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. b) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov Starosta předložil výzvu k podání nabídek zájemců k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) ”Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch”.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 30. 11. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. c) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejné zakázce malého rozsahu na službu technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na službu Technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 30. 11. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva kontrolního výboru
Členka kontrolního výboru paní Petrová předložila zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 6. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis kontrolního výboru z provedené kontroly za období 1 – 6 /2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 09/2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila úpravy rozpočtu k září 2014 a jednotlivé přesuny v položkách vysvětlila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 09/2014 – dle přílohy č. 1
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Sbor dobrovolných hasičů
a) Informace o založení – plány
Náměstek starosty SDH pan Vlach informoval zastupitele, že se dne 14. srpna 2014 sešla ustavující Valná hromada založení Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd (dále jen SDH Praha – Újezd), která se konala v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4. Zakládajícími členy jsou Ivan Křížek, Jiří Vlach, Zdeněk Kroužek, Karel Vaněk, Václav Drahorád a Daniel Hakl.
Starosta a člen Výkonného výboru SH ČMS pan Maděra seznámil zakládající členy se stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a s vyplývajícími povinnostmi budoucích funkcionářů a členů.
Členové SDH Praha – Újezd přijali Stanovy SH ČMS, schválili název Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd a jednotlivé funkce: Ivan Křížek – starosta SDH, Jiří Vlach – náměstek starosty SDH, Zdeněk Kroužek – jednatel SDH, Václav Drahorád – revizor účtu Prvotním cílem SDH Praha – Újezd je práce s mládeží.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o založení Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Souhlas se sídlem sboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sídlo Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd na adrese Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Výpůjčka části zázemí v ul. Nad Statkem
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje smlouvu o výpůjčce části zázemí v ulici Nad Statkem, a to bezúplatně po dobu trvání Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Žádost o příspěvek na činnost
Starosta navrhl poskytnout příspěvek na činnost SDH Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje finanční dar ve výši 25 000,– Kč na vybavení klubovny a zahájení činnosti Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd
b) ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 385/3, 617/1, 626/21, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1113–13/2014. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 27.500,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o úpravě vztahů – PVK, a.s., PVS, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami: městská část Praha – Újezd (stavebník), Pražská vodohospodářská společnost a.s. (správce) a Pražské vodovody a kanalizace a.s. (provozovatel) spočívající ve spolupráci v průběhu přípravy a realizace výstavby vodního díla a vytvoření podmínek k jeho odejmutí z majetku svěřeného městské části a k předání do nájmu a správy a následně do podnájmu a provozování.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
Starosta předložil žádost pana Forstíka o předání pozemků pod přístupovým chodníkem k jeho RD městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi prověřit technický a právní stav pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 a inženýrských sítí v nich uložených a výsledky předložit na dalším řádném zasedání ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Odměny členům volební komise
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyplacení finančního daru pro každého člena OVK (okrskové volební komise) ve výši 1 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil důvodovou zprávu shrnující obsah konceptu odůvodnění Metropolitního plánu a připomínky ke zveřejněnému konceptu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Viladomy Kateřinky – vyjádření k PD
Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky stavebníka KP Development, s.r.o. (ulice Pastevců).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé informace
- 31. 1. 2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby Výstavba řadových RD Újezd u Průhonic
- Městská část odsouhlasila DÚR stavby Protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,904–5,348
- 7. 5. 2014 zahájení řízení o umístění stavby Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa
- 16. 7. 2014 vydáno územní rozhodnutí na stavbu Mateřská škola Formanská
- 24. 6. 2014 schválila RHMP Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Strategii rozvoje veřejných prostranství HMP
- 24. 6. 2014 schválila RHMP Nařízení o zřízení přírodních parků na území HMP (Botič-Milíčov)
- 15. 7. 2014 schválila RHMP Pražské stavební předpisy
- 11. 9. 2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje HMP
- 22. 8. 2014 bylo zveřejněno souhlasné stanovisko MŽP k záměru V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV
- 1. 9. 2014 schválilo ZMČ Praha 11 náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby pro vybudování víceúčelového sportoviště s ledovými plochami v areálu ZŠ Ke Kateřinkám
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Žádost o pronájem zázemí v ul. Nad Statkem
Starosta předložil žádost pana Martina Koubka o pronájem nebytového prostoru v ul. Nad Statkem jako zkušebnu pro hudební skupinu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje pronájem části prostoru zázemí v ulici Nad Statkem na dobu neurčitou za částku 500,– Kč měsíčně za účelem zkušebny pro hudební skupinu,
b) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Dar ZUŠ Jižní Město, Křtinská
Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl poskytnout finanční dar na činnost ZUŠ Jižní Město, Křtinská. Žáci školy vystupovali na Májové veselici a spolupořádali výstavu obrazů ve společenském sále Domu služeb.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje dar ve výši 5 000,– Kč pro taneční obor a 5 000,– pro výtvarný obor ZUŠ Jižní Město, Křtinská.

Pro: Drahorád, Hakl, Petrová, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Vaněk
Zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

14. Přehled kulturních a sportovních akcí na II. pol. 2014
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí roku 2014 s předpo­kládanými výdaji ve výši cca 181 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných akcí na II. pololetí roku 2014 s předpo­kládanou výší nákladů cca 181 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/14
Bod č. 3 Zápisu č. 7/2014 „Petice MŠ Vodnická“ – trvá
Bod č. 8 Zápisu č. 3/2014 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín příštího zasedání
Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční po volbách do zastupitelstev obcí, po uplynutí zákonných lhůt pro odvolání.

b) Informace k petici MŠ
Paní Draštíková shrnula průběh šetření petičního výboru zastupitelstva MČ, jehož členové se sešli s bývalými a současnými zaměstnanci školky, ředitelkou MŠ a Fórem rodičů při MŠ.. Dvě plánované schůzky s petičním výborem MŠ zatím neproběhly a na další dva termíny navržené petičním výborem ZMČ zatím petiční výbor MŠ nereagoval.
Shrnutí šetření, společně se závěry auditora a zprávy České školní inspekce, bude součástí závěrečné zprávy petičního výboru zastupitelstva MČ s návrhem řešení a bude předložena zastupitelům městské části Praha – Újezd.

c) Informace o výstavbě protihlukových opatření
Ing. Zadák požaduje řešit protihluková opatření v celé délce z Kateřinek do Újezdu.


Zápis ze zasedání stavebního výboru ze dne 19.6.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd ze dne 19.6.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19.6.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád, Dvořáková, Hakl Hosté: Eibl, de Pina (k bodu 2), J.Janovský. M.Janovský

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech. Bod „Koncept odůvodnění Metropolitního plánu“ bude zařazen na příští jednání výboru, neboť IPR Praha dosud nezveřejnil zbývající část dokumentace. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Generel dopravního řešení na lokalitu Újezd u Průhonic

MČ obdržela žádost o vyjádření ke generelu dopravního řešení lokality Újezd u Průhonic, jako doplnění již předané dopravní studie. V předložené situaci, která již byla konzultována s PČR a silničním správním úřadem, jsou vyznačeny kategorie komunikací, pěší a cyklistické trasy. Záměr na místě představili zástupce investora a projektant.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí s připomínkami:
- na obou vjezdech do „golfové vesnice“ posunout začátek zóny 30 na začátek nové zástavby
- napojení na ulici Formanskou koordinovat s PD pro stavební povolení rozšíření Formanské, zejména respektovat budoucí zábor této stavby
- v případě stavby napojení před rozšířením Formanské realizovat část stezky pro chodce a cyklisty podél severní strany ulice Formanské až ke stávající zástavbě
- podél západní strany ulice Josefa Bíbrdlíka realizovat chodník s veřejným osvětlením (jižně od „golfové vesnice“ lze jako stezku pro chodce a cyklisty)
- cyklotrasu mezi Milíčovským lesem a ulicí Josefa Bíbrdlíka realizovat v celé délce se zpevněným povrchem (jde o hlavní celoměstskou trasu A216)
- doplnit propojení jižního okraje „golfové vesnice“ a ulice Josefa Bíbrdlíka (mezi stávajícím remízkem a okrajem lokality K habru) pro pěší a cyklisty
- navrhnout variantní řešení zpomalovacích prvků (kromě prahů např. šikany)

Pro: všichni

Bod č.3 – Praha 11 – Újezd, Křeslice, rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR

MČ obdržela žádost společnosti Kormak Praha, s.r.o. o vyjádření k části DÚR akce „Praha 11 – Újezd, Křeslice, ul. Štychova, Formanská – rozšíření kVn, kNN, optotrubka, rušení venkovního vedení“ a ke zřízení věcného břemene. Jedná se mj. o novou trasu VN 22kV mezi Újezdem a Křeslicemi, pro posílení rozvojových lokalit v Pitkovicích, Uhříněvsi, Benicích a Křeslicích. Na území MČ Praha – Újezd se navrhuje vedení kabelu VN 22kV ulicemi Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Z dotčených pozemků jsou ve správě MČ pouze parc.č.416 (újezdské náměstí) a 283/1 (ulice K motelu), vlastní pozemek komunikace parc.č.284/1 je ve vlastnictví Středočeského kra­je.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

5.5.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Mateřská škola Formanská“. 15.5.2014 bylo zahájeno řízení o změně ÚR na lokalitu „Ke mlýnu“, ústní jednání bude 10.7.2014. 19.6.2014 rozhodlo ZHMP o pořízení dvou změn ÚP na území MČ (podněty č.337 a 340, viz. zápis ze stavebního výboru z 22.5.2014). 23.6.2014 se v MKS Říčany koná veřejné projednání záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis 7/2014 ze zasedání zastupitelstva

Zápis 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 6. 2014

Přítomni: Ranoš, Draštíková, Petrová, Drahorád, Dvořáková, Vaněk (počet 6)
Omluven: Zadák, Hakl, Hašpl (počet 3) Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 23. 6. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,00 hod 23. 6. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl v bodu č. 7 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ vyjmout bod za b) „Koncept odůvodnění Metropolitního plánu“ a nahradit ho bodem „Rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výběrová řízení – Územní terénní útvar Milíčov “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Bezpečnostní situace v Kateřinkách“ a zařadit ho do bodu Různé za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Hana Petrová a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Petice – MŠ Vodnická
Starosta předložil petici doručenou na úřad městské části, ve které se žádá o:
a) zajištění vhodného managementu a personální stabilizaci pedagogického personálu v MŠ Vodnická
b) nápravu v řízení chodu MŠ Vodnická
c) prošetření netransparentního hospodaření subjektu MŠ Vodnická.
Dále informoval o podniknutých krocích:
a) 27. 6. v 17,00 hodin proběhne setkání petičního výboru s vedením městské části
b) městská část objednala přezkoumání hospodaření MŠ Vodnická za rok 2013, konečná zpráva bude předána MČ nejpozději do 29. 8. 2014
c) Česká školní inspekce v průběhu října 2014 zahájí kontrolu zaměřenou na vzdělávací program, pedagogickou práci s dětmi a doklady pedagogických pracovníků. Bude zpracována závěrečná zpráva.
d) jmenování petičního výboru zastupitelstva MČ, který se bude zabývat úkoly: setkání s petičním výborem, pohovory se všemi současnými a případně i bývalými zaměstnanci MŠ, pohovory s rodiči dětí docházejících do MŠ v době odevzdání petice, vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2013, vyhodnocení zprávy České školní inspekce, zpracování konečné zprávy se závěrem v termínu do 9. října 2014.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli městské části a přítomnými hosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje petiční výbor zastupitelstva MČ ve složení Jana Draštíková, Hana Petrová a Václav Drahorád, který se bude zabývat následujícími úkoly:
a) setkání s petičním výborem
b) pohovory se všemi současnými a případně i bývalými zaměstnanci MŠ
c) pohovory s rodiči dětí docházejících do MŠ v době odevzdání petice
d) vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2013
e) vyhodnocení zprávy České školní inspekce
f) zpracování konečné zprávy se závěrem v termínu do 9. října 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Závěrečný účet pro rok 2013 MČ Praha – Újezd
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem městské části za rok 2013 a vysvětlil jednotlivé položky dle předem poskytnutých materiálů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) závěrečný účet městské části za rok 2013 – příloha č. 1,
b) prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu – příloha č. 2,
c) finanční vypořádání za r. 2013 – příloha č. 3,
d) schválení účetní závěrky MČ a příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č.4,
e) zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131,
f) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5,

2) schvaluje s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2013 do 31.12.2013 – příloha č.6, k méně závažným chybám a nedostatkům vyplývající ze zprávy byl vydán příkaz starosty č. 4/2014 – příloha č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 06/2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila úpravy rozpočtu k červnu 2014 a jednotlivé položky vysvětlila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 06/2014 – dle přílohy č. 8,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
Starosta navrhl stejný počet členů ZMČ jako ve volebním období 2010 – 2014, tj. 9.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanoví podle ust. § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha – Újezd na volební období 2014 – 2018 na 9 členů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Generel dopravního řešení na lokalitu Újezd u Průhonic
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti firmy SPS správa nemovitostí, s.r.o. o stanovisko městské části ke generelu dopravního řešení lokality Újezd u Průhonic. V předložené situaci jsou vyznačeny kategorie komunikací, pěší průchody a zóny, cyklostezky, zpomalovací prvky a plochy pro parkování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) požaduje:
a) na obou vjezdech do „golfové vesnice“ posunout začátek zóny 30 na začátek nové zástavby,
b) napojení na ulici Formanskou koordinovat s PD pro stavební povolení rozšíření Formanské, zejména respektovat budoucí zábor této stavby,
c) v případě stavby napojení před rozšířením Formanské realizovat část stezky pro chodce a cyklisty podél severní strany ulice Formanské až ke stávající zástavbě,
d) podél západní strany ulice Josefa Bíbrdlíka realizovat chodník s veřejným osvětlením (jižně od „golfové vesnice“ lze jako stezku pro chodce a cyklisty),
e) cyklotrasu mezi Milíčovským lesem a ulicí Josefa Bíbrdlíka realizovat v celé délce se zpevněným povrchem (jde o hlavní celoměstskou trasu A216),
f) doplnit propojení jižního okraje „golfové vesnice“ a ulice Josefa Bíbrdlíka (mezi stávajícím remízkem a okrajem lokality K habru) pro pěší a cyklisty,
g) navrhnout variantní řešení zpomalovacích prvků (kromě prahů např. šikany).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti firmy Kormak Praha s.r.o. o vyjádření ke zřízení věcného břemena a vyjádření k umístění stavby „Praha 11 – Újezd, Křeslice, Petrovice, ul. Štychova, Formanská – Rozšíření kVN, kNN, optotrubka, rušení v.v.“ Jedná se mj. o novou trasu VN 22kV mezi Újezdem a Křeslicemi pro posílení rozvojových lokalit v Pitkovicích, Uhříněvsi, Benicích a Křeslicích. Na území městské části se navrhuje vedení kabelu VN 22kV ulicemi Formanská a Josefa Bíbrdlíka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s umístěním stavby „Praha 11 – Újezd, Křeslice, Petrovice, ul. Štychova, Formanská – Rozšíření kVN, kNN, optotrubka, rušení v.v.“ s podmínkou uvedení nově opravených komunikací do původního stavu,
2) požaduje za uložení kabelů do pozemků ve správě městské části 1 500,– Kč za běžný metr věcného břemene (služebnosti).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé – informace
- 5. 5. 2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Mateřská škola Formanská“.
- 15. 5. 2014 bylo zahájeno řízení o změně ÚR na lokalitu „Ke mlýnu“, ústní jednání bude 10.7.2014.
- 19.6.2014 rozhodlo ZHMP o pořízení dvou změn ÚP na území MČ (podněty č.337 a 340, viz. zápis ze stavebního výboru z 22.5.2014).
- 23.6.2014 se v MKS Říčany koná veřejné projednání záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Výběrová řízení – Územní terénní útvar Milíčov “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“

a) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídek zájemců k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) ”Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch”.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 31. 7. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejné zakázce malého rozsahu na službu technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na službu Technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 31. 7. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčova (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ v tomto složení:
Ing. Filip Ranoš (náhradník Ing. Radmila Dvořáková)
Ing. Daniel Hakl (náhradník Hana Petrová)
Václav Drahorád (náhradník Tomáš Vaněk) Jana Draštíková (náhradník Ing. Antonín Zadák)
Ing. Pavel Staněk (náhradník Josef Hašpl).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/14
Bod č. 8 Zápisu č. 3/2014 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.“ – trvá.
Bod č. 3 Zápisu č. 4/2014 „Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše“ – na interpelaci nebylo odpovězeno ve lhůtě stanovené Jednacím řádem Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 18. září 2014 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Bezpečnostní situace v Kateřinkách
Paní Draštíková upozornila na situaci v Kateřinkách, kde se množí krádeže a požádala o zvýšení dohledu městskou policií.
Starosta o této situaci již informoval ředitele Městské policie Praha 11, který přislíbil zvýšený dohled zejména v nočních hodinách.


Zápis ze zasedání ZMČ ze dne 26.5.2014

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 26. 5. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Draštíková, Petrová, Drahorád, Hašpl (počet 6)
Omluven: Zadák, Dvořáková, Vaněk (počet 3)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 26. 5. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod 26. 5. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 6 bodech.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za b) „Partnerství a záštita nad projektem Rungo.cz v MČ Praha – Újezd“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva budoucí o zřízení VB – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 74/2 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně přípojku 1 kV (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH, tj celkově za částku 11 500,– Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Posudek EIA záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil posudek o vlivech výše uvedeného záměru na životní prostředí, termín na vyjádření je do 23. 6. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženým posudkem z těchto důvodů:
a) přeložka vedení a zvýšení kapacity má za důsledek zvětšení stožárů, a tím negativní dopady na krajinný ráz
b) zvýšení kapacity o 1×400 kV je v rozporu s platným územním plánem hl. m. Prahy
c) veřejně prospěšná stavba pod číslem 18/TE/53 je jen pro 110kV.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Dopravní studie – Újezd u Průhonic
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost o vyjádření k Dopravní studii lokality Újezd u Průhonic, která popisuje dopravní zátěž vyvolanou výstavbou společnosti Tempus Investment, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí a požaduje:
a) předložit aktuální podkladovou urbanistickou studii, bez které nelze posoudit správnost a reálnost zejména výpočtů dopravy v klidu
b) rozdělit celkové kapacity na jednotlivé etapy výstavby
c) doplnit stávající intenzity dopravy, nejen její nárůst
d) zahrnout nárůst autobusů PID (nákladní doprava generovaná novou výstavbou zahrnuje jen zásobování a odvoz odpadu)
e) přepracovat předpokládaný rozpad intenzit (70% na Formanské), které považuje za podhodnocený, dle zkušenosti používá trasu po Formanské v ranní špičce cca 90% vozidel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Koncepční rozvaha o území MČ Praha – Újezd
Předseda výboru Ing. Ranoš infomoval o připravované Aktualizaci Strategického plánu hl.m. Prahy. Městské části byly vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území formou grafického vyznačení hodnot, problémů a potenciálů území městské části. Dále předložil schéma území se zákresem požadovaných značek a jejich seznam.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předloženou koncepční rozvahu o území městské části Praha – Újezd.

pro: Drahorád, Hakl, Ranoš, Hašpl, Petrová
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

d) Různé – informace
- 30. 4. 2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Tenisový klub Praha Újezd, Nad Statkem“ (3 kurty a 15 parkovacích stání)
- 5. 5. 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „Obytný soubor pěti RD Praha Újezd, K Čističce“ (lokalita Nová Praha)
- 14. 5. 2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP pět podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 14. 10. a 11. 11. 2013 do 5. vlny CVZ. VURM doporučil k pořízení podněty:
337 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
340 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)
K pořízení nebyly doporučeny podněty:
336 – změna 1,2ha z NL na OB (parc.č.214/71 na severním okraji starého Újezdu)
338 – změna 5,0ha z OP na OB (12 pozemků za Milíčovským lesem)
339 – změna 1,6ha z OP na OB (5 pozemků jihozápadně od Amade)
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4,5/14
Bod č. 8 Zápisu č. 3/2014 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.“ – trvá.
Bod č. 3 Zápisu č. 4/2014 „Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše“ – trvá
Bod č. 8 Zápisu č. 4/2014„Finanční dar pro Dendrologickou zahradu“ – trvá
Všechny body ze Zápisu č. 5/2014 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 4,5/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 23. června 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Partnerství a záštita nad projektem Rungo.cz v MČ Praha – Újezd
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o běžeckých závodech Rungo.cz, které proběhly v městské části 15. března 2014. Organizátor závodů iDNES.cz požádal městskou část o možnost konání pravidelných běžeckých tréninků v Milíčovském lese. První trénink se bude konat v pondělí 2. června v 17.30 hodin se startem od dětského hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje partnerství a převzetí záštity v projektu Rungo.cz v MČ Praha – Újezd při pravidelných běžeckých trénincích v Milíčovském le­se.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
- 6. června od 14.00 hodin dětský den v areálu SK Újezd
- 6. června od 15.00 hodin a 7. června od 8.00 hodin pivní slavnosti v areálu SK Újezd
- 14. června od 10.00 hodin dětské rybářské závody na Návesním rybníku
- 14. června fotbalový žákovský turnaj o pohár starosty na fotbalovém hřišti v Újezdu


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SV 22.5.2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU STAVEBNÍHO A PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA ÚJEZD DNE 22.5.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 22.5.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Doubrava, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád, Dvořáková
Hosté: Janovský

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Posudek EIA záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“:

MŽP zveřejnilo 15.5.2014 posudek o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí. Termín na vyjádření je do 23.6.2014 (dle zákona 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje, na www.kr-stredocesky.cz zveřejněno 19.5., na www.praha.eu zveřejněno 23.5.). Záměr byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve výboru stavebním a pro životní prostředí 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným stanoviskem. Předseda výboru prověří šířky ochranných pásem stávající a navyšované varianty vzhledem k okraji Milíčovského lesa.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s posudkem z důvodů:
- přeložka vedení a zvýšení kapacity má za důsledek zvětšení stožárů, a tím negativní dopady na krajinný ráz
- zvýšení kapacity o 1×400kV je v rozporu s platným územním plánem hl.m.Prahy
- veřejně prospěšná stavba pod číslem 18/TE/53 je jen pro 110kV

Pro: všichni

Bod č.3 – Dopravní studie – Újezd u Průhonic:

MČ obdržela žádost o vyjádření k Dopravní studii lokality Újezd u Průhonic, která popisuje dopravní zátěž vyvolanou výstavbou společnosti Tempus Investment, a.s.. V území se předpokládá celkem 350 RD, 20 bytů v BD, 2500m2 HPP komerčních ploch, 1000m2 HPP administrativních ploch, 500m2 ploch služeb a golfový areál. Pro uvedené funkce se navrhuje 889 parkovacích stání, z toho 737 soukromých a 152 veřejných. Nárůst dopravy na ulici Formanská bude 1380 vozidel/24ho­din, na ulici Josefa Bíbrdlíka 560 vozidel/24ho­din.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí s připomínkami:
- požadujeme předložit podkladovou urbanistickou studii, bez které nelze posoudit správnost a reálnost zejména výpočtů dopravy v klidu
- požadujeme rozdělit celkové kapacity na jednotlivé etapy výstavby
- požadujeme doplnit stávající intenzity dopravy, ne jen její nárůst
- nákladní doprava generovaná novou výstavbou zahrnuje jen zásobování a odvoz odpadu, chybí nárůst autobusů PID
- předpokládaný rozpad intenzit (70% na Formanské…) považujeme za podhodnocený, dle zkušenosti používá trasu po Formanské v ranní špičce cca 90% vozidel

Pro: všichni

Bod č.4 – Koncepční rozvaha o území MČ Praha – Újezd:

V souvislosti s připravovanou Aktualizací Strategického plánu hl.m. Prahy byly městské části vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území – formou grafického vyznačením hodnot, problémů a potenciálů území MČ. Předseda výboru předložil schéma území se zákresem požadovaných značek a jejich seznam, některé lokality byly doplněny na místě. Upravené schéma a seznam jsou přílohou zápisu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Různé – informace

– 30.4.2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Tenisový klub Praha Újezd, Nad Statkem“ (3 kurty a 15 parkovacích stání).

– 5.5.2014 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „Obytný soubor pěti RD Praha Újezd, K Čističce“ (lokalita Nová Praha).

– 14.5.2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP pět podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.2013 do 5.vlny CVZ. VURM (a předtím Komise RHMP pro ÚP a jeho změny) doporučil k pořízení podněty:
337 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
340 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)
K pořízení nebyly doporučeny podněty:
336 – změna 1,2ha z NL na OB (parc.č.214/71 na severním okraji starého Újezdu)
338 – změna 5,0ha z OP na OB (12 pozemků za Milíčovským lesem)
339 – změna 1,6ha z OP na OB (5 pozemků jihozápadně od Amade)

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis z jednání stavebního výboru 24.4.2014

Zápis z jednání stavebního výboru 24.4.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 24.4.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Doubrava, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – koncept odůvodnění:

8.4.2014 zveřejnil Institut plánování a rozvoje HMP koncept odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) – 12 sešitů, 7 výkresů a schéma dokumentace. S konceptem byli 14.4. seznámeni zástupci městských částí. V červnu bude doplněno zbývajících 6 sešitů, 4 výkresy a ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění bude předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu, shrnující obsah dokumentace. Připomínky MČ budou projednány po zveřejnění zbývajících částí dokumentace v červnu. Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 5/2014 z mimořádného zasedání ZMČ

Zápis č. 5/2014 z mimořádného zasedání ZMČ Praha – Újezd dne 21. 5. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Petrová, Drahorád, Dvořáková (počet 5)
Omluven: Vaněk (počet 1)
Nepřítomen :Draštíková, Zadák, Hašpl (počet 3)
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,08 hod 21. 5. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 17,20 hod 21. 5. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 3 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Filip Ranoš a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Újezd a MŠ Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

I.) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2013, která
se skládá z výkazů obsažených v přílohách:

a) Rozvaha SOR – příloha č. 1*, Výkaz zisku a ztrát SOR – příloha č. 2*, Příloha SOR – příloha č. 3*, 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu HČ – příloha č. 4*, Výkaz FIN 2 –12 M – příloha č. 5*, Přehled o změnách vlastního kapitálu – příloha č. 6*, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku – příloha č. 7

b) Účetní závěrka MŠ Vodnická – Rozvaha a bilance – příloha č. 8*, Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 9*, Příloha – příloha č.10*, Přehled o pohybu dlouhodobého majetku – příloha č. 11

c) Inventarizační zpráva MČ – příloha č. 12, Inventarizace – rozvahových a podrozvahových účtů – příloha č.13*, Přehled pohledávek – příloha č. 14*, Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí – příloha č. 15

d) Prohlášení MŠ Vodnická o provedené inventarizace a komentář k rozdílům- příloha č. 16, Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů MŠ Vodnická – příloha č. 17, Přehled pohledávek MŠ Vodnická – příloha č. 18

II.) schvaluje s výhradou

a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – příloha č. 19, k méně závažným chybám a nedostatkům vyplývající ze zprávy byl vydán příkaz starosty č. 4/2014 – příloha č. 20.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Různé
Paní Dvořáková podala požadavek týkající se zvýšeného dohledu policie v Kateřinkách, v sídlišti vila domů, s ohledem na nedodržování silničních předpisů cyklisty (nerespektování značky jednosměrná ulice).

* Přílohy 1 – 20 jsou k dispozici k nahlédnutí na ÚMČ Praha – Újezd.


Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 24.4.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 24.4.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 24.4.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Doubrava, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – koncept odůvodnění:

8.4.2014 zveřejnil Institut plánování a rozvoje HMP koncept odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) – 12 sešitů, 7 výkresů a schéma dokumentace. S konceptem byli 14.4. seznámeni zástupci městských částí. V červnu bude doplněno zbývajících 6 sešitů, 4 výkresy a ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění bude předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu, shrnující obsah dokumentace. Připomínky MČ budou projednány po zveřejnění zbývajících částí dokumentace v červnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Rodinné domy Milíčovský les 1 – vyjádření ke změně DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“ na parc.č.214/185+186 (vlastník Amade Park, s.r.o. a Gedeco Amade, s.r.o.). Místo bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových RD ve dvou sekcích. Zastavovací studii území projednal výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013, některé připomínky výboru byly zapracovány. Na ulici Formanská byl realizován jižní chodník včetně zastávkového zálivu a zprovozněna dočasná zastávka PID.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s PHS podél chodníku ulice Formanská
- doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci
- nový kabel VO vést mimo pozemky RD (v chodníku nebo ve veřejné zeleni)
- prokázat účinnost PHS na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb

Pro: všichni

Bod č.4 – Rodinné domy Milíčovský les 2 – vyjádření ke změně DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 2“ na parc.č. 214/248 (vlastník Amade Park, s.r.o.). Místo tří bytových domů s 54 byly se nově navrhuje 30 řadových RD v šesti sekcích. Zastavovací studii území projednal výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013, některé připomínky výboru byly zapracovány.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s PHS podél chodníku ulice Formanská
- doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci
- realizovat chodník podél jižní strany Formanské až do sídelní části Újezd včetně zastávky PID v obou směrech
- prokázat účinnost PHS na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb

Pro: všichni

Bod č.5 – Lokalita Nová Praha – inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita Nová Praha – inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD“ na parc.č.676/49 a sousedních vlastník Tempus Investment, a.s.). Součástí záměru je nová místní obslužná komunikace podskupiny D1 (obytná zóna), vodovod, splašková kanalizace, plynovod, silnoproud a veřejné osvětlení. Odvodnění je do malé retenční nádrže za jižním koncem ulice. Budoucí tři RD jsou pokračováním sousední skupiny pěti RD (vlastník Nová Praha CZ, s.r.o.) pro kterou byl již 24.9.2013 vydán souhlas s dělení pozemků, 20.1.2014 územní souhlas na přípojky a 16.1.2014 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- požadovat u všech záměrů realizaci nových komunikací jako místních (ne účelových), s předpokladem jejich předání do správy MČ
- propojit spodní konec nové komunikace do ulice Ke mlýnu
- projednat s investorem realizaci první části komunikace vedoucí z ulice Ke mlýnu k ČOV, na kterou se napojuje výšeuvedená skupina pěti RD

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

26.3.2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP poslední z pěti podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 15.8.2011 do 4.vlny CVZ. Navržená změna 1,1ha severně od Formanské ze ZMK na SV-C s plovoucí značkou VV nebyla výborem (stejně jako předtím Komisí RHMP pro ÚP a jeho změny) doporučena k pořízení.

7.4.2014 byli zástupci městských částí seznámeni s konceptem Manuálu tvorby veřejných prostranství, který zpracovává Institut plánování a rozvoje HMP.

8.4.2014 potvrdil Odbor stavební MHMP výjimku z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (odstup od stávajícího BD Pastevců 470).

18.4.2014 proběhla kontrolní prohlídka ostrova na rybníku Vrah, kde vlastník rybníka realizuje nepovolenou dřevostavbu, a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Pozemek je ve funkční ploše ZMK, kde územní plán umožňuje kromě zeleně jen drobné stavby pro sport a rekreaci.

23.4.2014 obdržela MČ upravené části DÚR lokalit Ke mlýnu a K habru se zapracováním některých připomínek z minulého jednání výboru a ZMČ.

Od 6.3.2014 pořádá Institut plánování a rozvoje HMP workshopy k připravované Aktualizaci Strategického plánu. Městské části byly vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území – bude na programu příštího stavebního výboru.

Cyklokoordinátor MČ Praha 11 zpracoval koncept generelu cyklotras na širším území, zahrnujícím i Újezd, Křeslice, Šeberov a Průhonice. Součástí záměru je směrové značení cesty do Dendrologické zahrady. 5.6.2014 proběhne v navržené trase z Hájů přes Újezd komentovaná projížďka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni


Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Újezd

Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 28. 4. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Draštíková, Petrová (příchod v 19,10 hodin), Drahorád, Dvořáková, Vaněk (počet 7)
Omluven: Zadák, Hašpl (počet 2)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 28. 4. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,00 hod 28. 4. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za d) „Lokalita Nová Praha – vyjádření k DÚR“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za e) „Různé – informace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Finanční dar pro Dendrologickou zahradu“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,10 hodin přišla paní Petrová.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše
Paní Draštíková předala interpelaci zástupci starosty Ing. Ranošovi, který částečně odpověděl ústně a podavateli ve lhůtě určené jednacím řádem zastupitelstva zodpoví písemně.

4. Zprávy finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila zápisy z jednání finančních výborů ze dne 19. 3. 2014 (kontrola záloh na služby – vyúčtování a evidence příjmových dokladů) a 17. 4. 2014 (kontrola výběru nájemného dům služeb dle smluv a kontrola pokladních dokladů duben 2014).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápisy ze zasedání finančních výborů dne 19. 3. 2014 a 17. 4. 2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Odměny členům volební okrskové komise
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odměnu členům okrskových volebních komisí ve výši 1 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Darování pozemku parc.č. 318/9
Starosta předložil žádost JMH Development, a.s. o převzetí pozemku parc.č. 318/9, na kterém je umístěna lávka pro pěší přes koryto potoka v ulici Ke Mlýnu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje darovací smlouvu mezi stranami JMH Development, a.s. (dárce) a městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 318/9 o výměře 5 m2 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
2) ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – koncept odůvodnění
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil koncept odůvodnění Metropolitního plánu vypracovaného Institutem plánování a rozvoje HMP (nového územního plánu hl. m. Prahy). V červnu bude doplněno zbývajících 6 sešitů, 4 výkresy a ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění bude předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Připomínky městské části budou projednány po zveřejnění zbývajících částí dokumentace v červnu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rodinné domy Milíčovský les 1 – vyjádření ke změně DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“ na parc.č. 214/185+186 (vlastník Amade Park, s.r.o. a Gedeco Amade, s.r.o.). Místo bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových RD ve dvou sekcích.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
a) nerealizovat protihlukovou stěnu podél chodníku ulice Formanská,
b) doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci,
c) nový kabel VO vést mimo pozemky RD (v chodníku nebo ve veřejné zeleni),
d) prokázat účinnost protihlukové stěny na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Rodinné domy Milíčovský les 2 – vyjádření ke změně DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 2“ na parc.č. 214/248 (vlastník Amade Park, s.r.o.). Místo tří bytových domů s 54 byty se nově navrhuje 30 řadových RD v šesti sekcích.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
a) nerealizovat protihlukovou stěnu podél chodníku ulice Formanská,
b) doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci,
c) realizovat chodník podél jižní strany Formanské od Amade 2 až do sídelní části Újezd včetně zastávky PID v obou směrech,
d) prokázat účinnost protihlukové stěny na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Lokalita Nová Praha – vyjádření k DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita Nová Praha – inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD“ na parc.č.676/49 a sousedních parcelách vlastníka Tempus Investment, a.s. Součástí záměru je nová místní obslužná komunikace, vodovod, splašková kanalizace, plynovod, silnoproud a veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Různé – informace
- 26.3.2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP poslední z pěti podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 15.8.2011 do 4.vlny CVZ. Navržená změna 1,1ha severně od Formanské ze ZMK na SV-C s plovoucí značkou VV nebyla výborem doporučena k pořízení.
- 7.4.2014 byli zástupci městských částí seznámeni s konceptem Manuálu tvorby veřejných prostranství, který zpracovává Institut plánování a rozvoje HMP.
- 8.4.2014 potvrdil Odbor stavební MHMP výjimku z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (odstup od stávajícího BD Pastevců 470).
- 18.4.2014 proběhla kontrolní prohlídka ostrova na rybníku Vrah, kde vlastník rybníka realizuje nepovolenou dřevostavbu. Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Pozemek je ve funkční ploše ZMK, kde územní plán umožňuje kromě zeleně jen drobné stavby pro sport a rekreaci.
- 23.4.2014 obdržela MČ upravené části DÚR lokalit Ke Mlýnu a K Habru se zapracováním některých připomínek z minulého jednání výboru a ZMČ.
- Od 6.3.2014 pořádá Institut plánování a rozvoje HMP workshopy k připravované Aktualizaci Strategického plánu. Městské části byly vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území.
- Cyklokoordinátor MČ Praha 11 zpracoval koncept generelu cyklotras na širším území, zahrnujícím i Újezd, Křeslice, Šeberov a Průhonice. Součástí záměru je směrové značení cesty do Dendrologické zahrady. 5.6.2014 proběhne v navržené trase z Hájů přes Újezd komentovaná projížďka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Finanční dar pro Dendrologickou zahradu
Starosta předložil žádost Dendrologické zahrady Průhonice o poskytnutí finančního daru na přípravu výstavy fuchsií pro léto 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,– Kč na přípravu výstavy fuchsií pro léto 2015 pro Dendrologickou zahradu Průhonice,
b) požaduje umístění loga městské části v době výstavy fuchsií a na propagační materiály týkající se výstavy fuchsií,
c) ukládá starostovi zajistit převod finančních prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám
Starosta informoval o účasti na akci ZŠ Ke Kateřinkám Aprílová škola, která byla zaměřena na tanec. Základní škola požádala o finanční dar, který by použila na doplnění kostýmů pro žáky ze 7.A, kteří se svým vystoupením postoupili do celostátního finále soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,– Kč na doplnění kostýmů pro taneční vystoupení žáků ze 7.A Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400,
b) ukládá starostovi zajisti převod finančního prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/14
Bod č. 8 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 3/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 26. května 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
- 30. dubna od 16.00 hodin stavění májky na náměstí v Újezdu
- 30. dubna od 18.00 hodin pálení čarodějnic „U Skály“
- 6. května v 10.00 hodin den otevřených dveří Dendrologické zahrady
- 17. května od 10.00 hodin běžecké závody pro děti a dospělé u Milíčovského lesa v Kateřinkách
- 24. května od 13.00 hodin májová veselice na náměstí v Újezdu


Zápis č. 3/2014 ze zasedání ZMČ ze dne 24.3.2014

Zápis č. 3/2014 ze zasedání ZMČ ze dne 24.3.2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák, Vaněk (počet 7)
Omluven: Dvořáková, Hašpl (počet 2)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 24. 3. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,25 hod 24. 3. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Informační panel rychlosti – oprava“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – smlouva o spolupráci“ a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Oprava historických památek na území městské části“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení rozpočtu na rok 2014
Předsedkyně finanční výboru paní Draštíková konstatovala, že návrh rozpočtu na rok 2014 včetně všech příloh byl projednáván na minulém zasedání zastupitelstva a vyvěšen na úřední desce po dobu 1 měsíce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) rozpočet v hlavní činnosti na rok 2014 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 9 290 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 460 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 3 170 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2013). Sociální fond ve výši 170 000,– Kč,
b) rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2014 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2014 dle přílohy č. 3,
d) rozpočet MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
e) rozpočtový výhled na období 2014 – 2019 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Informační panel rychlosti – oprava
Starosta informoval o zničení radarové hlavice informačního panelu rychlosti a předložil cenovou nabídku na jeho opravu.

19,15 hod přišel Ing. Zadák.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje opravu radarové hlavice včetně dopravy, demontáže ze sloupu veřejného osvětlení a následné montáže zpět za maximální cenu 27 000,– Kč bez DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – smlouva o spolupráci
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. spočívající:
a) v přípravě a realizaci stavby „Výstavba plynovodu pro odběrné místo u ul. Formanská v Praze 4 – Újezdu u Průhonic“,
b) v prodeji plynárenského zařízení – plynovodu za kupní cenu v maximální výši 148 000,– Kč bez DPH,
c) v případném uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřídit ve prospěch PPD právo odpovídající věcnému břemeni odpovídajícímu geometrického plánu v právu umístění stavby případně ochranného pásma stavby na dotčených pozemcích a v právu nepřetržitého přístupu a vjezdu k ní za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly této stavby a to úplatně za maximálně 50,– Kč za 1 bm.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení podání projektu OPPK, Oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území (ÚTUM)
Starosta informoval o možnosti podání projektové žádosti v Operačním programu Praha konkurenceschop­nost, prioritní osa životní prostředí, oblast podpory revitalizace a ochrana území k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch.“ Snahou městské části je získat finanční prostředky na provedením pěstebních opatření na milíčovských kopcích, kde se nacházejí přehuštěné plošné porosty keřů a stromů.
Starosta předložil položkový rozpočet akce a jednotlivé položky podrobně rozebral a odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. souhlasí s předložením projektové žádosti Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ s celkovým rozpočtem 6. 122 230,– Kč (slovy: šest milionů sto dvacet dva tisíc dvě stě třicet korun českých) v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschop­nost,
2. schvaluje:
2.1 poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha – Újezd , tj.459.167,– Kč (slovy čtyři sta padesát devět tisíc sto šedesát sedm korun českých),
2.2 financování nezpůsobilých výdajů projektu,
3. ukládá starostovi Městské části Praha – Újezd Václavu Drahorádovi podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost v termínu do 16.4.2014

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výzva na projekt v oblasti snížení prašnosti – OPŽP (záměr)
Starosta informoval o nabídce na zpracování žádosti a podkladů žádosti k operačnímu programu Životní prostředí týkající se snížení prašnosti v katastru městské části.
Výzva se týká i nákupu vozů a technických strojů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Pražská teplárenská, a.s., na pozemcích parc.č. 265/625, 265/389, 265/395, 265/394, 265/388 a 265/273 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu na dotčených pozemcích umístit, provozovat a užívat horkovodní přípojku, dále v právu volného přístupu na dotčené pozemky za účelem zajištění provozu, oprav a údržby tohoto zařízení, a to úplatně za jednorázovou částku 1 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 265/389 a parc.č. 265/395 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně přípojku 1 kV (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH, tj celkově za částku 7 500,– Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Finanční dar k 120. výročí SDH
Starosta informoval o 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov a navrhl přispět na jejich činnost finančním darem ve výši 12 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12 000,– Kč Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, Bohúňova 1341, Praha 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Golfové hřiště – PD k posouzení souladu s ÚP – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil studii golfového hřiště. Investor bude žádat o udělení výjimky (umístění komunikace, parkoviště, objektů klubu a údržby je v ploše ZMK pouze výjimečně přípustné).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: Drahorád, Ranoš, Zadák, Vaněk, Hakl, Petrová
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

b) Lokalita Ke Mlýnu – dopravní a technická infrastruktura – vyjádření k DUR
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR „Lokalita Ke Mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“ na části parc.č. 676/6. Součástí stavby je změna parcelace pro 24 RD, komunikace a sítě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
1) předložit PD dalších etap dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a vyústění do Botiče,
2) podmínit vydání změny ÚR lokality Ke Mlýnu umístěním této dešťové kanalizace i retenční nádrže,
3) realizovat v nové ulici Pod Lipami oboustranný chodník v celé délce,
4) doplnit v nové ulici Pod Dubem parkovací stání mimo vozovku (v zeleném pásu).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Žádost o změnu ÚP na části pozemku parc.č. 619/3 a 626/21
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost nájemce pozemků parc.č. 619/3 a 626/21 SK Újezd Praha 4 o změnu ÚP na části plochy o výměře 1055 m2 z funkčního využití ZMK a NL na SP. Na uvedených pozemcích dokončuje nájemce 1. etapu výstavby tenisového areálu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu ÚP SÚ HMP na části pozemků parc.č. 626/21 o výměře 880 m2 a parc.č. 619/3 o výměře 175 m2, oba v k.ú. Újezd u Průhonic, na funkční využití SP – sport žadatele SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118, Praha 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Lokalita K Habru – vyjádření k DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost Tempus Investment, a.s. o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita K Habru – inženýrské sítě a komunikace pro 3 rodinné dvojdomy“ na pozemku parc.č. 676/4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
1) oddělit na konci pozemku parc.č. 674/4 pás pozemku pro budoucí komunikaci vedoucí z ulice Josefa Bíbrdlíka severozápadním směrem, v souladu s tzv. Masterplanem 2007,
2) rozšířit chodník na 2,5 m (na úkor vegetační plochy),
3) doplnit veřejné osvětlení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/14
Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 2/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 28. dubna 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Oprava historických památek na území městské části
Zástupce starosty Ing. Hakl předložil cenový návrh opravy historických památek v naší městské části – křížek na rohu ulice Formanská a Milíčovská, zvonička a památník obětem války na náměstí v Újezdu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zadat opravu křížku za cenu 26 300,– Kč bez DPH a památníku obětem války za maximální cenu 23 000,– Kč bez DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


Zápis z jednání výboru stavebního dne 20.3.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 20.3.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Dvořáková

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech s doplněním bodu 5.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Golfové hřiště – PD k posouzení souladu s ÚP – informace:

Předseda výboru předložil studii golfového hřiště (PD prokazující soulad s ÚP). Investor bude žádat stavební úřad o udělení výjimky, neboť umístění komunikace, parkoviště, objektů klubu a údržby je v ploše ZMK pouze výjimečně přípustné. MČ požaduje k žádosti předložit rozpracovanou DÚR, prokazující koordinaci s dalšími etapami výstavby a zapracování požadavků z předchozího jednání stavebního výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“ na části parc.č.676/6 (vlastník Tempus Investment, a.s.). Součástí stavby je změna parcelace pro 24 RD, komunikace a sítě (přeložka plynovodu, vodovod, elektro NN, veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace). Oproti platnému ÚR i DÚR z 12/2011 se mění zatřídění nových komunikací a tvar jejich křižovatky. Nově umísťovaná dešťová kanalizace bude napojena přes další etapu výstavby do nové retenční nádrže vedle stávající ČOV. Na základě původního ÚR z roku 2000 již byla v minulosti realizována splašková kanalizace, plynovod a dále (na základě dílčích změn ÚR) parcelace pro 10 RD podél ulice Ke mlýnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s navrženým dopravním řešením:
- nová ulice Pod lipami jako zklidněná komunikace „zóna 30“ MO 12/7/30, vozovka živičná š.7,0m, oboustranný chodník, u křižovatek přechody pro chodce, jednostranný zelený pás s dlážděnými plochami pro parkování
- nová ulice Pod dubem jako místní obslužná komunikace třídy D1 „obytná zóna“ 16/5,5/30, vozovka zámková dlažba š.5,5m, oboustranný zelený pás
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- předložit PD dalších etap dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a vyústění do Botiče
- vydání změny ÚR lokality Ke mlýnu podmínit umístěním této dešťové kanalizace i RN
- v nové ulici Pod lipami realizovat oboustranný chodník v celé délce (nyní část chybí)
- v nové ulici Pod dubem doplnit parkovací stání mimo vozovku (v zeleném pásu) Výbor stavební a pro životní prostředí upozorňuje, že tzv. Masterplan 2007 předpokládal podél ulice Josefa Bíbrdlíka výstavbu polyfunkčních bytových domů s provozovnami služeb a širší uliční prostor s podélným parkováním, alejí stromů a stezkou pro cyklisty.

Pro: všichni

Bod č.4 – Žádost o změnu ÚP na části parc.č.619/3 a 626/21:

SK Újezd Praha 4 jako nájemce pozemků parc.č.619/3 a 626/20+21 žádá o změnu ÚP na části plochy o výměře 1055m2, z funkčního využití ZMK a NL na SP. Na uvedených pozemcích dokončuje nájemce 1.etapu výstavby tenisového areálu. Navrhované zastřešení tří kurtů nafukovací halou umožní jejich celoroční využití.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: všichni

Bod č.5 – Lokalita K habru – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita K habru – inženýrské sítě a komunikace pro 3 rodinné dvojdomy“ na 676/4 (vlastník Tempus Investment, a.s.) podél ulice Josefa Bíbrdlíka. Součástí DÚR je parcelace pro 6 RD, jednostranný chodník a sítě (elektro, přeložky plynovodu, přeložka hlavního vodovodního řadu DN200, výtlak splaškové kanalizace). Stavba nezasahuje do vloni dokončené vozovky, s výjimkou napojení výtlaku v místě křižovatky. Návrh posouvá uliční čáry: ulice k Habru o cca 2,5m (stávající vodovodní řad bude nově mimo pozemek krajního RD) a ulice Josefa Bírdlíka o 1,5m (stávající část ulice má chodník š.2,5m, nová část bude mít zelený pás 2,0m + chodník 2,0m).
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- na konci parc.č.674/4 oddělit pás pozemku pro budoucí komunikaci, vedoucí z ulice Josefa Bíbrdlíka severozápadním směrem, v souladu s tzv. Masterplanem 2007
- chodník rozšířit na 2,5m (na úkor vegetační plochy)
- doplnit veřejné osvětlení

Pro: všichni


Zápis 2/2014 ze zasedání ZMČ

Zápis 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák, Hašpl, Vaněk (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 24. 2. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 hod 24. 2. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Hluk z provozu D1 – informace“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „RunGo běžecké závody – informace“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Návrh rozpočtu na rok 2014
Předsedkyně finanční výboru paní Draštíková předložila návrh rozpočtu na rok 2014 v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a jednotlivé položky odůvodnila. Dále předložila návrh rozpočtu MŠ Vodnická, návrh statutu sociálního fondu a návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2014 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 9 290 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 460 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 3 170 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2013). Sociální fond ve výši 170 000,– Kč,
b) návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2014 dle přílohy č. 2,
c) návrh statutu sociálního fondu na rok 2014 dle přílohy č. 3,
d) návrh rozpočtu MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
e) návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2019 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odměny zastupitelům, počet obyvatel
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2014, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.459/2013 Sb., ze dne 18. prosince, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
2) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2014 – 2 891 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Plán činnosti finančního výboru na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila plán činnosti finančního výboru na rok 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Nákup pozemků parc.č. 602/3 a 675/1 – SELGEN Oseva s.p. v likvidaci
Starosta informoval o výhodné nabídce likvidátora firmy Selgen Oseva, s.p., v likvidaci, k odkupu pozemků parc.č. 602/3 a 675/1. Městská část nechala zpracovat znalecké posudky, ve kterých je cena za pozemky podstatně vyšší než cena nabídnutá likvidátorem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 602/3 o výměře 50 m2 a parc.č. 675/1 o výměře 3741 m2 vlastníka:
SELGEN-Oseva Praha, státní podnik, v likvidaci, se sídlem Jankovcova 18, Praha 7 IČ: 005 39 953, zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 821. JUDr. Miloš K u č e r a, likvidátor, doručovací adresa: Jihovýchodní I 719/20, 141 00 Praha 4 za dohodnutou cenu 81 360,– Kč,

b) ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o prominutí platby nájemného
Starosta informoval o žádosti pana Moťky o prominutí zaplacení části nájemného (ze zdravotních důvodů) vyplývající ze Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 22.12.2011. Předmět nájmu jím nebyl nikdy využit k záměru vybudování sportoviště.
V současné době jsou již pozemky pronajaty SK Újezd a výstavba pokračuje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí žádost pana Petra Moťky o prominutí zaplacení části nájemného vyplývající ze Smlouvy o nájmu ze dne 22.12.2011,
b) schvaluje podle § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, prominutí pohledávky panu Petru Moťkovi, Praha 4 ve výši 25 479,– Kč + úrok z prodlení 2 547,90 Kč vzniklé nesplacením části nájmu vyplývající ze Smlouvy o nájmu pozemků na vybudování sportoviště ze dne 22.12.2011, ukončené ke dni 6.7.2012.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Příspěvek zřizovateli mateřských škol
Starosta předložil žádost městské části Praha 11 o příspěvek na vzdělávání dětí a žáků z MČ Praha – Újezd, kteří docházejí do školských zařízení v MČ Praha 11. Starosta navrhl hradit provozní náklady pouze za přijaté děti do mateřských škol.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) úhradu provozních nákladů ve výši 12 000,– Kč za školní rok 2014/2015 za každé dítě s trvalým pobytem v MČ Praha – Újezd, které bude přijato do mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 11,
b) požadovat úhradu provozních nákladů za každé přijaté dítě do MŠ Vodnická, jehož trvalý pobyt je v jiné městské části nebo obci v daném školním roce,
2) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s MČ Praha 11 o převodu finančních prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Informace – připomínky k Pražským stavebním předpisům (PSP)
Předseda výboru Ing. Ranoš vysvětlil rozdíly v návrhu PSP oproti stávajícím OTPP. V termínu zaslal připomínky k návrhu PSP. V současné době je návrh se zapracovanými připomínkami předkládán do druhého čtení a konečné schválení PSP se předpokládá do června 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace – golfové hřiště v Újezdu
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil záměr výstavby nízkonákladového golfového hřiště, dopravní připojení bude z ulice Formanská. V současné době developer připravuje dokumenty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 626/21, parc.č. 617/1 a parc.č. 385/3, všechny v k.ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat opravovat a udržovat stavbu zařízení distribuční soustavy – přípojka 1 kV a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy předmětné stavby, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH, tj celkově za částku 27 500,– Kč bez DPH. Rozsah služebnosti pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah služebnosti pro účely smlouvy o zřízení služebnosti bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.**

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Hluk z provozu D1 – informace
Starosta předložil dopis ze dne 13.2.2014 zaslaný Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvu dopravy ČR a Hygienické stanici hlavního města Prahy, ve kterém upozorňuje na nutnost provedení protihlukových opatření.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí dopis „Hluk z provozu dálnice D1“ ze dne 13.2.2014 zaslaný na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Hygienickou stanici hlavního města Prahy,
b) schvaluje uspořádat v době od 1.3. do 31.3. 2014 podpisovou akci, ve které budou zastupitelé a občané požadovat: • snížit rychlost v úseku mezi 0 km a 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování rychlosti úsekovými radary
• realizaci tzv. tichého asfaltu v celém uvedeném úseku
• vybudování dostatečného protihlukového opatření v celé délce D1 v k. ú. Újezd u Průhonic a sousední MČ Praha – Šeberov.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. RunGo běžecké závody – informace
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o běžeckém závodě RunGo pořádaným iDnes.cz dne 15. 3. 2014 okolo Milíčovského lesa. Městská část převzala nad závodem záštitu, zajistí ozvučení a zdravotníka, Gymnázium Jižní Město poskytne zázemí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí a schvaluje náklady v maximální výši 5 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 24. března 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


ZÁPIS Z VÝBORU 13.2.14

ZÁPIS Z VÝBORU 13.2.14

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 13.2.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni:
Hosté: Velden

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 2 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Pražské stavební předpisy – vyjádření:

17.1.2014 zveřejnil Institut plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy Návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. Pražské stavební předpisy). 12. 2. proběhl k návrhu seminář, připomínky lze zaslat do 17.2.2014. Na­řízením, které vydává RHMP v přenesené působnosti na základě §194 písm.e), bude nahrazena stávající Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP). V prvním čtení byl návrh v říjnu 2013 zaslán odborům MHMP a stavebním úřadům ÚMČ Praha 1–22, nyní je po vypořádání cca 300 připomínek předkládán ve druhém čtení. Konečné schválení PSP se předpokládá do června letošního roku.

Předseda výboru vysvětlil hlavní rozdíly návrhu PSP oproti stávajícím OTPP. PSP mnohem více řeší urbanismus (stavba není solitér), blokovou strukturu města, městské ulice a další veřejná prostranství (rozhraní veřejného a soukromého prostoru), uliční a stavební čáry, stromořadí, pěší a cyklistickou dopravu nebo zpřístupnění vodních toků. Mění se mj. posuzování odstupů budov, hrubých podlažních ploch, regulované výšky budovy, výpočet dopravy v klidu nebo rozlišení rodinného/bytového domu.
Návrh je koordinován s dalšími předpisy, připravovanými Institutem plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy. Některé nově definované pojmy budou použity až v budoucím Metropolitním plánu nebo regulačních plánech.
Předseda výboru výboru předložil srovnání výpočtu dopravy v klidu dle stávajících OTPP a nových PSP a navrhl v připomínkách MČ požadovat navýšení vázaných stání pro bydlení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Záměr výstavby golfového hřiště

Developer území v Újezdu připravuje výstavbu nízkonákladového golfového hřiště. Záměr představili manažer projektu ing. Pleskač a projektant ing. Velden. Součástí stavby bude 9 golfových drah, klubovna, parkoviště, komunikace a inženýrské sítě. Dopravní napojení bude z ulice Formanská. Předběžně se počítá s max. 45 osobami hrajícími na drahách a 25 na cvičné louce. Většina pozemků (vlastník Navetina, a.s.) je ve funkční ploše ZMK (zeleň městská a krajinná), část navíc v ochranném pásmu VVN 400kV. Připravuje se DÚR a DSP, předpoklad zahájení stavby je 10/2014 a dokončení 09/2015.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a požaduje na příštím jednání předložit rozpracovanou DÚR, obsahující zejména:
- popis technických parametrů stavby (rozměry/plochy hřiště, komunikací parkoviště a budov, trasy a kapacity sítí…)
- popis provozu areálu včetně dopravní zátěže (počty osob a vozidel, týdenní režim…)
- koordinační situaci včetně zakreslení stávající i přeložené trasy VVN 400kV a připravovan
- záměr koordinovat s DSP „Stavba č.0101 – TV Újezd, Etapa 0004 – komunikace, Rozšíření komunikace Formanská“
- prostupnost území pro pěší a cyklisty (z Milíčovského lesa jižním směrem k ulici Josefa Bíbrdlíka, dále podél Formanské a k jižnímu okraji lesa…)

Pro: všichni


Zápis z jednání stavebního výboru 16.1.2014

Zápis z jednání stavebního výboru 16.1.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 16.1.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková
Hosté: Novák (k bodu 6)

Bod č.1 – Schválení programu:

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Horkovodní přípojka pro kotelnu Kateřinky – stanovisko k DÚR:

Pražská teplárenská, a.s. žádá o stanovisko do připravovaného územního řízení na horkovodní přípojku 2×DN125 mezi blokovými kotelnami Bohúňova a Proutěná. Jedná se o trasu délky cca 520m, prováděnou v otevřeném výkopu mj. na pozemcích ve správě MČ (zpevněné plochy za domy v ulici Proutěná a zeleň pod VVN). 14.1.2014 proběhlo jednání se žadatelem. Realizace se předpokládá v termínu 06–09/2014.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit se záměrem a požadovat:
- předložit kompletní DÚR včetně POV (harmonogramu výstavby) a DIO
- koordinaci s připravovanou stavbou „RD s kavárnou“ na parc.č.265/340
- před realizací provést pasport zpevněných ploch ve správě MČ
- během realizace v maximální míře zachovat příjezd do garáží v 1.PP obou BD v ulici Proutěná
- dořešit úplatné věcné břemeno, nájem a dočasný zábor pozemků ve správě MČ

Pro: všichni

Bod č.3 – RD na parc.č.671/3 a sousedních – vyjádření k PD:

Atelier 2, s.r.o. žádá o vyjádření k PD novostavby RD na parc.č.671/3 a sousedních (vlastník Tempus Investment, a.s.). Na volném pozemku na konci ulice K habru se navrhuje stavba většího dvoupodlažního RD, součástí návrhu je dělení resp. slučování sousedních menších pozemků. 13.12.2013 proběhlo jednání se zástupcem stavebníka.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
- zahrnou do záměru prodloužení ulice K Habru podél celého pozemku (cca 30m)
- v prodloužení ulice K habru realizovat trubní sítě (kanalizace, vody, plyn)
- předložit upravenou DÚR včetně souhlasných stanovisek správců příslušných sítí

Pro: všichni

Bod č.4 – Žádost o připojení na komunikaci Ke mlýnu:

SPS správa nemovitostí, s.r.o. (zastupující vlastníka pozemku Tempus Investment, a.s.) žádá o souhlas s připojením na ulici Ke mlýnu (parc.č.325/1 ve správě MČ) pro stavbu provizorní komunikace na části parc.č.676/6. Pro příjezd k budoucím třem RD na parc.č.676/70–72 se navrhuje štěrková komunikace š.6,0m, jako stavba dočasná na 2 roky od kolaudace.
MČ již v lokalitě souhlasila s umístěním přípojek a věcným břemenem pro kabel NN. Na celou lokalitu tzv. Vesnička 1+2 včetně komunikací byla v minulosti zpracována DÚR, územní řízení zahájené v červenci 2012 bylo na žádost stavebníka zastaveno.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s připojením za podmínek:
- stavba bude povolena jako dočasná s platností 2 roky od vydání kolaudačního souhlasu
- odvodnění komunikace bude dle PD, tj, příčným spádem do pásu zeleně na parc.č.676/6
- komunikace bude sloužit pouze pro dopravní napojení parc.č.676/70–72, plochy severně od této lokality budou řešeny samostatnou PD
- vlastník zajistí po celou dobu užívání běžnou údržbu, zejména sjízdnost a schůdnost

Pro: všichni

Bod č.5 – Stavební úpravy Formanská č.p.212 – vyjádření k PD:

Vlastník RD Formanská 212 žádá o vyjádření k PD stavebních úprav vestavby podkroví (5 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyňka, schodiště, průběžný pultový vikýř). Na pozemku se nově navrhují 3 parkovací stání (2 stání/byt + 1 stání/10 ubytovaných) a zahradní domek o ploše 18m2. Celý objekt je nadále pokládán za RD s jednou bytovou jednotkou, prostory v 1.NP se nemění.
4.12.2012 vydal stavební úřad pouze souhlas pouze s provedením ohlášené stavby, spočívající ve výměně konstrukce střechy. Na základě kontrolní prohlídky bylo 28.8.2013 zahájeno řízení o odstranění stavby, následně stavebník podal žádost o dodatečné stavební povolení.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s předloženou PD z důvodů:
- nejde o stavební úpravy RD, ale o výstavbu samostatné jednotky (provozovny ubytování)
- v PD nejsou řešeny zpevněné plochy (problematický vjezd na pozemek a na jednotlivá parkovací stání, odvodnění, výsledné % zastavěných ploch a zeleně…)
- rozpory jednotlivých částí PD (střešní okna x vikýř, zateplení fasády x PD neřeší 1.NP)
- vzhledem k navržené změně užívání objektu požadujeme navýšit počet parkovacích stání

Pro: všichni

Bod č.6 – Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00:

MČ obdržela podnět vlastníků pozemků parc.č.214/66,80–84, zastoupených společností Anima inženýring, na pořízení změny ÚP. Jedná se o 1,9ha mezi Formanskou a D1, z toho je 0,4ha v ploše OB-A a 1,4ha v ploše OP (ve výhledu SV-D).
Podání je formulováno současně jako návrh opravného projednání změny ÚP č. Z2345/00. V souladu s Metodickým pokynem k ÚP podává žadatel podnět prostřednictvím MČ.
Bod byl již projednáván v ZMČ 9.12.2013. Žadatel zaslal doplňující informace, které dále vysvětlil na jednání výboru.
Předseda výboru připraví do ZMČ 20.1.2014 návrh usnesení.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Různé – informace

– 10.9.2013 bylo zahájeno územní řízení stavby „Novostavba BD Formanská“ na parc.č.428–430 (MČ doručeno 13.12.2013). Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

– 7.11.2013 byla vydána výjimka z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (jde o odstup od stávajícího BD Pastevců 470). Proti rozhodnutí se odvolali vlastníci tří bytových jednotek v č.p.470.

– 26.11.2013 schvá­lila RHMP nové nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Plocha PP se nově zvětšuje z 93,3ha na 104,8ha, převážně o louky kolem rybníků.

– 17.1.2014 zveřejnil IPR HMP návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. Pražské stavební předpisy). 12. 2.se koná k návrhu seminář, do 17.2. lze zaslat připomínky. Nařízením bude nahrazena stávající Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis č. 1/2014

Zápis č. 1/2014

Zápis 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák, Hašpl (počet 8)
Omluven: Vaněk (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 20. 1. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno ve 21,10 hod 20. 1. 2014.

1) Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o svěření pozemku parc.č. 265/399“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předsunout bod č. 7e) „Podnět na pořízení/návrh opraveného projednání změny ÚP Z2345/00“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Josef Hašpl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš shrnul informace týkající se podnětu vlastníků pozemků parc.č. 214/66, 80 – 84, zastoupených společností Anima inženýring, na pořízení změny územního plánu. Jejich podání bylo formulováno současně jako návrh opravného projednání změny ÚP č. Z2345/00.
Zástupce firmy MSI Invest, s.r.o. dále informoval členy zastupitelstva o komunikaci mezi firmou MSI Invest, s.r.o. a Magistrátem HMP týkající se požadované změny a předložil sdělení MHMP, odboru stavebního a územního plánu, o pokračování pořizování změny Z2345/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a o odstranění výtek a nedostatků vznesených soudem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00.

pro:Drahorád, Ranoš, Petrová, Dvořáková, Hašpl
zdržel: Zadák, Draštíková, Hakl
Návrh byl přijat.

4) a) Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Hašpl předložil zápis o výsledku kontroly provedené na úřadu městské části dne 9.12.2013 za kontrolované období červenec až prosinec 2013.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis kontrolního výboru za II. pololetí 2013.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014
Předseda výboru pan Hašpl předložil plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014. Zastupi­telstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5)Volba členů povodňové komise
Starosta navrhl nové členy povodňové komise v tomto složení: předseda Václav Drahorád, místopředseda Ing. Filip Ranoš, členové Ing. Daniel Hakl, Ing. Radmila Dvořáková, Jana Draštíková, Tomáš Vaněk, Josef Hašpl, Hana Petrová a Ing. Antonín Zadák.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výše uvedené členy povodňové komise.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6) Vnitřní směrnice pro MŠ – výběrová řízení
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ Vodnická o změnu vnitřní směrnice týkající se zvýšení limitu u výběrových řízení na dodávku služeb a stavebních prací z 0,– Kč na 15 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší vnitřní směrnici „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“ ze dne 9.12.2013,
b) schvaluje vnitřní směrnici pro MŠ Vodnická „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“
příloha č. 1.

pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Petrová, Ranoš, Zadák, Draštíková
zdržel: Dvořáková
Návrh byl přijat.

7) Výběr dodavatele PD komunikace a inženýrských sítí MŠ Újezd
Starosta předložil Zápis ze zasedání výběrové komise na zakázku „PD na akci Komunikace a inženýrské sítě pro dům seniorů a MŠ“ ze dne 20.1.2014 a zároveň předložil tabulku s vyhodnocením nabídek na realizaci výše uvedené akce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí zápis ze zasedání výběrové komise,
b) schvaluje jako dodavatele prací firmu Ing. Tomáš Hocke, Moulíkova 2357/2, 150 00 Praha 5, IČ: 705 42 881 za cenu 227 000,– Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi uzavřít s firmou Ing. Tomáš Hocke smluvní vztah.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8) Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Horkovodní přípojka pro kotelnu Kateřinky – stanovisko DÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost Pražské teplárenské, a.s. o stanovisko k územnímu řízení na horkovodní přípojku mezi kotelnami Bohúňova a Proutěná. Realizace se předpokládá 06–09/2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí se záměrem a požaduje:
- předložit kompletní dokumentaci pro územní řízení včetně plánu organizace výstavby a dopravně inženýrských opatření, v rámci POV zpracovat návrh náhradních parkovacích stání,
- koordinaci s připravovanou stavbou „RD s kavárnou“ na pozemku parc.č.265/340,
- před realizací provést pasport zpevněných ploch ve správě MČ,
- během realizace v maximální míře zachovat příjezd do garáží v 1.PP obou BD v ulici Proutěná a na stávající parkovací stání.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) RD na parc.č. 671/3 a sousedních – vyjádření k PD
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost firmy Atelier 2, s.r.o. o vyjádření k PD novostavby RD na pozemku parc.č.671/3 a sousedních (vlastník Tempus Investment, a.s.). Na volném pozemku na konci ulice K Habru se navrhuje stavba většího dvoupodlažního RD, součástí návrhu je dělení, respektive slučování sousedních menších pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí a požaduje:
- zahrnout do záměru prodloužení ulice K Habru podél celého pozemku (cca 30m), včetně částečně zpevněné komunikace,
- v prodloužení ulice K Habru realizovat inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn),
- předložit upravenou dokumentaci pro územní řízení včetně souhlasných stanovisek správců příslušných sítí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Žádost o připojení na komunikace Ke Mlýnu
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost firmy SPS správa nemovitostí, s.r.o. (zastupující vlastníka pozemku Tempus Investment, a.s.) o souhlas s připojením na ulici Ke Mlýnu pro stavbu provizorní komunikace na části pozemku parc.č.676/6. Pro příjezd k budoucím třem RD na pozemku parc.č.676/70–72 se navrhuje štěrková komunikace v šíři 6,0 m jako stavba dočasná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s připojením za podmínek:
- stavba bude povolena jako dočasná s platností 2 roky od vydání kolaudačního souhlasu,
- odvodnění komunikace bude dle PD, tj. příčným spádem do pásu zeleně na pozemek parc.č.676/6,
- komunikace bude sloužit pouze pro dopravní napojení pozemků parc.č.676/70–72, plochy severně od této lokality budou řešeny samostatnou PD,
- vlastník zajistí po celou dobu užívání běžnou údržbu, zejména sjízdnost a schůdnost.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Stavební úpravy Formanská č.p. 212 – vyjádření k PD
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost vlastníka RD Formanská č.p. 212 o vyjádření k PD stavebních úprav vestavby podkroví (5 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyňka, schodiště, průběžný pultový vikýř). Na pozemku se nově navrhují 3 parkovací stání a zahradní domek o ploše 18m2. 4.12.2012 vy­dal stavební úřad pouze souhlas s provedením ohlášené stavby, spočívající ve výměně konstrukce střechy. Na základě kontrolní prohlídky bylo 28.8.2013 zahájeno řízení o odstranění stavby, následně stavebník podal žádost o dodatečné stavební povolení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou PD z důvodů:
- nejde o stavební úpravy rodinného domu, ale o výstavbu samostatné jednotky (provozovny ubytování),
- v PD nejsou řešeny zpevněné plochy (problematický vjezd na pozemek a na jednotlivá parkovací stání, odvodnění, výsledná % zastavěných ploch a zeleně),
- rozpory jednotlivých částí PD (střešní okna x vikýř, zateplení fasády x PD neřeší 1.NP),
- vzhledem k navržené změně užívání objektu požadujeme navýšit počet parkovacích stání.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Různé – informace
- 10.9.2013 bylo zahájeno územní řízení stavby „Novostavba BD Formanská“ na pozemku parc.č.428–430. Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

– 7.11.2013 byla vydána výjimka z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (jde o odstup od stávajícího BD Pastevců 470). Proti rozhodnutí se odvolali vlastníci tří bytových jednotek v č.p.470.

– 26.11.2013 schvá­lila RHMP nové nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Plocha PP se nově zvětšuje z 93,3ha na 104,8ha, převážně o louky kolem rybníků.

– 17.1.2014 zveřejnil IPR HMP návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. Pražské stavební předpisy). Do 17.2. lze zaslat připomínky. Nařízením bude nahrazena stávající Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9) Žádost o svěření pozemku parc.č. 265/399
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o svěření pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/399 o výměře 1572 m2.

II. Odůvodnění – výše uvedený pozemek slouží jako přirozené propojení Milíčovského lesa se stávající zástavbou. Sousední pozemky parc. č. 265/630, 265/420 a 265/492 jsou svěřeny do správy MČ Praha – Újezd a místní obyvatelé pozemky využívají pro sport a rekreaci.
MČ Praha – Újezd na předmětném pozemku bude zajišťovat pravidelnou senoseč a běžnou údržbu.

III. Ukládá starostovi požádat o tento převod.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10) Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. a II. čtvrtletí 2014
Starosta předložil přehled plánovaných akcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předložený přehled plánovaných akcí s předpokládanými výdaji ve výši 304 750,– Kč viz. příloha č. 2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11) Kontrola plnění usnesení – zápis č. 13/13
Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 13/2013 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12) Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 24. února 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Tibetská vlajka
Starosta předložil žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2014 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Zadák, Dvořáková
zdržel: Petrová, Draštíková
Návrh byl přijat.


Zápis č. 1/2014

Zápis 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 12. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva petičního výboru
4. Revokace usnesení bodu č. 9 ustavujícího zasedání 2014
5. Stanovení celkového počtu zaměstnanců městské části
6. Ověřovatelé doložky právních úkonů
7. Záměr vypsání referenda
8. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 74/2 a 264/3 – PREdistribuce, a.s.
9. Prodej pozemků parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747
10. Revokace usnesení bodu č. 3 b), c) zápisu č. 8/2014
11. Výsledky finančního výboru
a) Úprava rozpočtu k 12/2014
b) Rozpočtové provizorium na rok 2015
c) Sociální fond – Dodatek č. 1
d) MŠ Vodnická – žádost o zapojení finanční částky z rezervního fondu příspěvkové organizace
12. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků
2) Vyjádření k dokumentaci ke změně ÚR
3) Celoměstsky významné změny (CVZ) V – 1. část, Z 2345/00 (změna mezi D1 a Formanskou) MSI Invest
4) Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
5) Informace o stavební činnosti na území MČ Praha – Újezd
13. Plán zimní údržby
14.Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2015
15. Žádost o finanční dar – Rafael dětem
16. Žádost o finanční dar – Baby Sport Club
17. Různé
1) Termín zasedání ZMČ
2) Bezpečnost MČ
3) Zřízení komise školské, sociální a kulturní
4) Uveřejňování smluv na webových stránkách

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 3. 11. 2014

podrobný zápis

1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení způsobu volby, volebního řádu a volební komise
4. Stanovení počtu zástupců starosty
5. Volba starosty
6. Volba zástupců starosty
7. Zřízení výborů zastupitelstva
8. Volba členů finančního výboru
9. Volba členů kontrolního výboru
10. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
11. Volba členů redakční rady
12. Stanovení termínu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd
13. Různé

Zápis 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 18. 9. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. a) Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
3. b) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
3. c) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Úpravy rozpočtu k 09/2014
6. Sbor dobrovolných hasičů
a) Informace o založení – plány
b) Souhlas se sídlem sboru
c) Výpůjčka části zázemí v ul. Nad Statkem
d) Žádost o příspěvek na činnost
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
8. Smlouva o úpravě vztahů – PVK, a.s. a PVS, a.s.
9. Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
10. Odměny členům volební komise
11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky
b) Viladomy Kateřinky – vyjádření k PD
c) Různé informace
12. Žádost o pronájem zázemí v ul. Nad Statkem
13. Dar ZUŠ Jižní Město, Křtinská
14. Přehled kulturních a sportovních akcí na II. pol. 2014
15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/14
16. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace k petici MŠ
c) Informace o výstavbě protihlukových opatření

Zápis 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 23. 6. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Petice – MŠ Vodnická
4. Závěrečný účet pro rok 2013 MČ Praha – Újezd
5. Úpravy rozpočtu k 06/2014
6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Generel dopravního řešení na lokalitu Újezd u Průhonic
b) Rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR
c) Různé
8. Výběrová řízení – Územní terénní útvar Milíčov „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
a) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
b) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
9. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/14
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Bezpečnostní situace v Kateřinkách

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 26. 5. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Smlouva budoucí o zřízení VB – PREdistribuce, a.s.
4. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Posudek EIA záměru"V415 Čechy střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV"
b) Dopravní studie – Újezd u Průhonic
c) Koncepční rozvaha o území MČ Praha – Újezd
d) Různé – informace
5. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4,5/14
6. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Partnerství a záštita nad projektem Rungo.cz v MČ Praha – Újezd
c) Informace o nejbližších sportovních a kulturních akcích

Zápis 5/2014 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 21.5.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Újezd a MŠ Vodnická

Zápis 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 28.4.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše
4. Zprávy finančního výboru
5. Odměny členům volební okrskové komise
6. Darování pozemku parc.č. 318/9
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – koncept odůvodnění
b) Rodinné domy Milíčovský les 1 – vyjádření ke změně DÚR
c) Rodinné domy Milíčovský les 2 – vyjádření ke změně DÚR
d) Lokalita Nová Praha – vyjádření k DÚR
e) Různé – informace
8. Finanční dar pro Dendrologickou zahradu
9. Finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/14
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24.3.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu na rok 2014
4. Informační panel rychlosti – oprava
5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – smlouva o spolupráci
6. Schválení podání projektu OPPK, Oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území (ÚTUM)
7. Výzva na projekt v oblasti snížení prašnosti – OPŽP (záměr)
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.
9. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
10. Finanční dar k 120.výročí SDH
11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Golfové hřiště – PD k posouzení souladu s ÚP – informace
b) Lokalita Ke Mlýnu – dopravní a technická infrastruktura – vyjádření k DUR
c) Źádost o změnu ÚP na části pozemku parc.č. 619/3 a 626/21
d) Lokalita K Habru – vyjádření k DÚR
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/14
13. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Oprava historických památek na území městské části

Zápis 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24.2.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. Odměny zastupitelům, počet obyvatel
5. Plán činnosti finančního výboru na rok 2014
6. Nákup pozemků parc.č. 602/3 a 675/1 – SELGEN Oseva s.p. v likvidaci
7. Žádost o prominutí platby nájemného
8. Příspěvek zřizovateli mateřských škol
9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Informace – připomínky k Pražským stavebním předpisům (PSP)
b) Informace – golfové hřiště v Újezdu
10. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
11. Hluk z provozu D1 – informace
12. RunGo běžecké závody – informace
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
14. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 20.1.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00
4. a) Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru
b) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014
5. Volba členů povodňové komise
6. Vnitřní směrnice pro MŠ – výběrová řízení
7. Výběr dodavatele PD komunikace a inženýrských sítí MŠ Újezd
8. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Horkovodní přípojka pro kotelnu Kateřinky – stanovisko DÚR
b) RD na parc.č. 671/3 a sousedních – vyjádření k PD
c) Žádost o připojení na komunikaci Ke Mlýnu
d) Stavební úpravy Formanská č.p. 212 – vyjádření k PD
e) Různé – informace
9. Žádost o svěření pozemku parc.č. 265/399
10. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. a II. čtvrtletí 2014
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 13/13
12. Různé


ZÁPIS 13/2013

ZÁPIS 13/2013

Zápis 13/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák, Vaněk, Hašpl (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,00 hod 9. 12. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 19,25 hod 9. 12. 2013.

1) Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Úprava rozpočtu k 12/2013
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila tabulku se změnami v rozpočtu k prosinci 2013 a jednotlivé změny v položkách odůvodnila. Dále předložila seznam sponzorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2013 dle přílohy č. 1
2) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Rozpočtové provizorium na rok 2014
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014: čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2013 (15 200 500,– ) – tj. 1 266 708,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5) Plán odpisů MŠ na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila tabulku účetních odpisů příspěvkové organizace – Mateřské školy Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2014 dle přílohy č. 2

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6) Limity počtu zaměstnanců
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje limit počtu zaměstnanců – 4 úředníky a 3 zaměstnance na údržbu pro rok 2013 a 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7) Revokace usnesení č. 7/2013 ze dne 17.6.2013 „Závěrečný účet městské části za rok 2012“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje s výhradou:
1) závěrečný účet městské části za rok 2012
- Rozvaha HČ, Výkaz zisku a ztráty HČ, 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu HČ, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Rozvaha VHČ a Výkaz zisku a ztráty VHČ,

2) prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu,
3) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. do 31. 12. 2012, k méně závažným chybám a nedostatkům vyplývající ze zprávy byl vydán příkaz starosty č. 4/2013,
4) účetní závěrka MŠ Vodnická – Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha a bilance,
5) finanční vypořádání za r. 2012,
6) zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8) Vnitřní směrnice pro MŠ – výběrová řízení
Starosta předložil vnitřní směrnici MŠ Vodnická na veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky na dodávku služeb a stavebních prací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici MŠ Vodnická – Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací, viz. příloha č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s MŠ
Starosta informoval o oddělení pozemku zahrady mateřské školy. V tomto smyslu musí být upravena Smlouva o výpůjčce mezi městskou částí a MŠ Vodnická týkající se nemovitého majetku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16.8.2011.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10) Kupní smlouva – garáž
Starosta informoval o nutnosti zakoupení garáže v místní části Kateřinky pro umístění nového stroje na údržbu komunikací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Kupní smlouvu o úplatném převodu jednotky č. 432/704 garáž v budově v části obce Újezd č.p. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, bytový dům, stojící na pozemku p.č. 265/218, 265/219, 265/220, 265/221, 265/222, 265/223, 265/224, 265/225, 265/226, 265/227, 265/228, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši 178/138822 na společných částech budovy v části obce Újezd č.p. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, bytový dům, stojící na pozemku p.č. 265/218, 265/219, 265/220, 265/221, 265/222, 265/223, 265/224, 265/225, 265/226, 265/227, 265/228 vše v katastrálním území Újezd u Průhonic, obci Praha zapsáno na listu vlastnictví č. 1745 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s Milošem Zemanem za dohodnutou cenu ve výši 300 000,– Kč,

b) ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11) Pokračování pořizování změny ÚP Z2345/00 – informace
Zástupce starosty Ing. Ranoš informoval o „Sdělení o pokračování v pořizování změny ÚP hl.m. Prahy č. 2345/00“, které na vědomí obdržela městská část od firmy MSI Invest, s.r.o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro:Drahorád, Hakl, Petrová, Hašpl, Zadák, Vaněk, Ranoš, Dvořáková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

12) Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP č. Z2345/00
Zástupce starosty Ing. Ranoš předložil podnět vlastníků pozemků parc.č. 214/66, 214/80–84, zastoupených společností Anima inženýring na pořízení /návrh opravného projednání změny Územního plánu hl. města Prahy v rámci V. vlny celoměstsky významných změn – původní Z2345/00 II.vlna CVZ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) odkládá tento bod na příští zasedání zastupitelstva,
2) ukládá předsedovi výboru stavebního a pro životní prostředí projednat výše uvedený podnět na stavebním výboru v lednu 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13) Dokumentace EIA záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“
Zástupce starosty Ing. Ranoš předložil dokumentaci vlivů záměru „V415 Čechy Střed-Chodov-zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou dokumentací vlivů na životní prostředí záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., z října 2013 z těchto důvodů:
- vzhledem k nežádoucímu vlivu elektrických a magnetických polí v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí dochází k výskytu rakoviny – zejména leukémii, magnetická a elektromagnetická pole jsou zařazena do skupiny karcinogenů
- přeložka vedení a zvýšení kapacity má za důsledek zvětšení stožárů, a tím negativní dopady na krajinný ráz
- zvýšení kapacity o 1×400kV je v rozporu s platným územním plánem hl.m.Prahy
- veřejně prospěšná stavba pod číslem 18/TE/53 je jen pro 110kV
- Milíčovský les a rybníky jsou přírodní památka, která je součástí přírodního parku Botič-Milíčov a jednou z Evropsky významných lokalit Natura 2000 – Milíčovský les a navrhované vedení velmi vysokého napětí je v jeho těsné blízkosti.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14) Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
Zástupce starosty Ing. Ranoš předložil Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická, viz. příloha č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15) Kontrola plnění usnesení – zápis č. 12/13
Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 12/2013 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16) Různé
a) Termín příštího zasedání Termíny zasedání na I. pololetí roku 2014: 20.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5. a 23.6.2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.


ZÁPIS

ZÁPIS

Zápis 12/2013 ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Újezd

dne 11. 11. 2013 Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková (příchod v 19,05 hod), Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák (příchod v 19,06 hod), Vaněk, Hašpl (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 11. 11. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20,35 hod 11. 11. 2013.

1) Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 5 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost SK Újezd o poskytnutí daru“ a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Jana Draštíková a paní Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd – doplnění
V souvislosti s přípravou nového územního plánu hl.m. Prahy předložil předseda výboru Ing. Ranoš doplněnou rozvahu o charakteru území městské části.

19,05 hodin přišla Ing. Radmila Dvořáková.
19,06 hodin přišel Ing. Antonín Zadák.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Rozvahu o charakteru území městské části Praha – Újezd (příloha č. 1).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh aktualizace č. 1 ZÚR HMP – vydání
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o veřejném projednání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy, které se bude konat 11.12.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Podněty na změny ÚP hl.m. Prahy do 5.vlny CVZ
1. Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost vlastníků pozemků na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 214/26–30 z OP na OB. Jedná se o 1,6 ha západně od stávajících bytových domů Na Formance.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití pozemků parc.č. 214/26, 214/27, 214/28, 214/29 a 214/30 v k.ú. Újezd u Průhonic z OP na OB.

pro: Drahorád, Ranoš, Hašpl, Dvořáková, Petrová
zdržel: Zadák, Hakl, Draštíková, Vaněk
Návrh byl přijat.

2. Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o změnu funkčního využití pozemků parc.č. 306, 328/5, 328/4 a 303/1 z NL na OB. Jedná se o 0,3 ha zahrad uvnitř zástavby jižně od újezdského náměstí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití pozemků parc.č. 306, 328/5, 328/4 a 303/1 v k.ú. Újezd u Průhonic z NL na OB, v rozsahu dřívější změny Z1580/07.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Rodinné domy Milíčovský les – studie
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil zastavovací studii území o ploše 1,3 ha (parc.č. 214/185, 214/186 a 214/248), na které vlastník dotčených pozemků navrhuje místo pěti bytových domů 45 rodinných řadových domů. Městská část sdělila budoucímu developerovi své předběžné připomínky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Přípojky pro 7 RD na parc.č. 676/70,72,96–100 – PD pro územní souhlas
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil projektovou dokumentaci pro územní souhlas na přípojky kanalizace, vody a plynu pro 7 rodinných domů u ulice Ke Mlýnu. V předmětné lokalitě je již splašková kanalizace a plynovod, v komunikaci vedoucí k ČOV i vodovod.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: Drahorád, Ranoš, Dvořáková, Zadák, Vaněk, Hašpl, Petrová, Hakl
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

4) Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/13
5 c) (2,3,4,) Podněty na změny ÚP hl.m.Prahy do 5.vlny CVZ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 11/2013 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5) Žádost SK Újezd o poskytnutí daru
Starosta předložil žádost SK Újezd Praha 4, o.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,– Kč na činnost fotbalového oddílu (nákup vybavení začínající mládeže a regenerace povrchu fotbalového hřiště).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4 dar v hodnotě 50 000,– Kč,
2) ukládá starostovi:
a) dar v hodnotě 50 000,– Kč zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2014
b) projednat s předsedou JUDr. Zdeňkem Kramperou výběr věcného daru ve výši 50 000,– Kč pro začínající mužstvo přípravky a uzavřít s SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4 darovací smlouvu.

pro: Drahorád, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Vaněk, Hašpl, Petrová, Hakl
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

6) Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 9. prosince 2013 od 18,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o akcích
Starosta informoval o nejbližších akcích pořádaných městskou částí:
• středa 20. listopadu od 17,30 hodin NOC CUP (noční orientační běh)
• pondělí 25. listopadu od 17,00 hodin setkání rodičů a všech příznivců MŠ Vodnická – prezentace návrhu zahrady
• středa 4. prosince od 15,00 a od 17,30 hodin Mikulášská besídka v domě služeb Vodnická
• sobota 14. prosince od 15,00 hodin setkání u zdobení vánočního stromu na Kateřinském náměstí
• úterý 17. prosince od 17,00 hodin setkání u vánoční zvonohry na křižovatce ulic Na Křtině a Milíčovská


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha–Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 7.11.2013, 17:30–20:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková (do bodu 2), Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová (do bodu 3), Staněk
Hosté: Draštíková, Zadák (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd – doplnění:

Text rozvahy byl na URM odeslán 30.9.2013 s tím, že po projednání v ZMČ zašleme doplněnou verzi. Na jednání výboru byly diskutovány následující návrhy, které budou zapracovány do textu rozvahy:
 • doplnit podrobnější specifikaci požadované veřejné vybavenosti (kromě kapacit pro školství také např. hřiště a sportoviště)
 • doplnit i do dalších lokalit podmínku ochrany před hlukem z D1 formou výstavby protihlukové stěny nebo zemního ochranného valu (nyní jen u lokality Nový Újezd 2/2)
 • podél D1 zachovat v celé délce pás izolační zeleně tak, aby umožnil realizaci PHS nebo ZOV
 • zdůraznit jako nutnou podmínku další výstavby realizaci dopravního napojení území mimo stávající komunikaci Formanskou (úzké hrdlo v Kateřinkách)
 • jako další limity využití území doplnit kapacity stávajících sítí, zejména vodovodu a ČOV
 • požadovat nezprovoznění Exitu 4 D1 před zprovozněním stavby 511 Pražského o­kruhu
 • zdůraznit požadavek na zpracování revize nadřazené sítě komunikací v širším území, nepředjímat řešení se zachováním Exitu 4 D1
 • požadovat vypuštění kapacitně a plošně předimenzovaného Exitu 4 D1

  Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP – vydání:

Bylo zahájeno řízení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, veřejné projednání bude 11.12.2013. Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn 9.7.2012, společné jednání dotčených organizací proběhlo 25.7.2012. Návrh byl projednán ve výboru stavebním a pro životní prostředí 5.9., v ZMČ 10.9.2012 a v obou 8.4.2013 bez připomínek. Veřejné projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhlo 19.4.2013.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Podněty na změny ÚP hl.m. Prahy do 5.vlny CVZ:

Městské části byly vyzvány dopisem primátora Prahy ze 16.9. k zasílání podnětů na změny ÚP do 30.11.2013 (do 5.vlny tzv. celoměstsky významných změn). Na předchozím jednání výboru a ZMČ byly projednány čtyři podněty, nyní jsou předkládány další dva:

4a – Změna funkčního využití pozemků parc.č.214/26–30 z OP (ve výhledu SV-D) na OB. Jedná se o 1,6ha západně od stávajících 4 BD Na Formance. Plocha byla součástí (nyní zrušené) změny ÚP č. Z2345/00.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: Doubrava, Drahorád, Hrubý, Ranoš
Zdržel se: Hakl

4b – Změna funkčního využití pozemků parc.č.306, 328/5, části parc.č.328/4 a malé části parc.č.303/1 z NL na OB. Jedná se o 0,3ha (cca 2740m2) zahrad uvnitř zástavby jižně od újezdského náměstí. Plocha není součástí celoměstského systému zeleně. Podnět byl již v minulosti podáván: ve vlně 07 změn ÚP pod č. Z1580/07 (01/2008 neschváleno zadání) a jako připomínka k tzv. Konceptu 2009 (částečně vyhověno na cca polovině plochy). Pozemky jsou dopravně obslouženy z nové části ulice Nad náhonem.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: všichni

Bod č.5 – Rodinné domy Milíčovský les – studie:

MČ obdržela zastavovací studii území, která na ploše 1,3ha navrhuje místo pěti BD celkem 45 řadových RD. Vlastník pozemků je Amade Park, s.r.o. a Gedeco Amade, s.r.o., Level, a.s. jako budoucí developer připravuje PD pro změnu ÚR. Předchozí DÚR resp. změnu DÚR projednával stavební výbor 15.12. a ZMČ 18.12.2008. V lo­kalita A-západ na parc.č.214/185+186 se místo 1 BD s 30 byty nově navrhuje 15 řadových RD ve dvou sekcích. V lokalitě B-východ na parc.č.214/248 se místo 3 BD s 54 byty nově navrhuje 30 řadových RD v šesti sekcích. 4.11.2013 proběhlo jednání s budoucím developerem, na kterém MČ sdělila předběžné připomínky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat: - doplnit řešení celé lokality (vizualizace, návaznost na stávající BD)
- vymezit plochy pro veřejná prostranství (např. dětské hřiště)
- podél Formanské průběžný pás veřejné zeleně s výsadbou aleje
- doplnit pěší propojení ze slepých konců nových ulic na chodník ulice Formanská
- zvážit zkrácení čtyř sekcí (vypuštění domů A01, B01, F01 a H01), aby pomyslná uliční čára (spojnice severních nároží sekcí) lépe odpovídala umístění stávajících BD
- zvážit vypuštění celé sekce pěti RD B01-B05, neboť dotčený pozemek parc.č.214/186 je již součástí dokončované etapy čtyř BD
- realizovat chodník podél jižní strany Formanské až do sídelní části Újezd a zastávky PID v obou směrech
- umožnit dopravní napojení pozemků jižně od řešené lokality
- dodržet vzájemné odstupy objektů dle OTPP
- doplnit stanoviště na tříděný odpad
- doplnit veřejná parkovací stání pro návštěvníky (mimo předzahrádky BD)
- příspěvek (finanční dar MČ) na veřejnou vybavenost a na údržbu komunikací.

Pro: všichni

Bod č.6 – Přípojky pro 7 RD na parc.č.676/70,72,96–100 – PD pro územní souhlas:

MČ obdržela PD pro územní souhlas na přípojky kanalizace, vody a plynu pro 7 RD v budoucích ulicích, vycházejících z ulice Ke mlýnu. Vlastníkem pozemků je Tempus Investnment, a.s.. V lokalitě je stávající splašková kanalizace a plynovod, v komunikaci vedoucí k ČOV i vodovod. V západní části na parc.č.676/70+72, napojené z budoucí komunikace na parc.č.676/6, se navrhují přípojky vody vedené nestandartně až z ulice Ke mlýnu. Ve východní část na budoucích parc.č.676/96–100, oddělovaných z parc.č.676/49 a napojených z provizorní komunikace k ČOV, připravuje budoucí vlastník výstavbu celkem 8 RD sdružených do 3 sekcí. Součástí PD není stavba finálních povrchů komunikací. K řešení této lokality proběhlo již několik schůzek (poslední k této PD byla 30.10. a po jednání výboru 8.11.2013).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš


Zápis 11/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 10. 2013

Zápis 11/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 10. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Petrová, Drahorád , Zadák (počet 7)
Omluven: Vaněk, Hašpl (počet 2)
Nepřítomen:
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 14. 10. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 21,00 hod 14. 10. 2013.

Zastupitel Josef Petr se dne 20. 9. 2013 písemně vzdal svého mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd. Za odstupujícího zastupitele nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany paní Hana Petrová.

Starosta přečetl slib člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd a nová členka zastupitelstva paní Hana Petrová neodmítla slib složit, což stvrdila svým podpisem. Starosta předal nové zastupitelce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

1) Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 7 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Podnájem tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám“ a zařadit ho jako bod č. 7.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Odměny členům volebních komisí“ a zařadit ho jako bod č. 8.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 5 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o bod „Úprava ÚP na pozemku parc.č. 670/8“ a zařadit ho jako e).
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod 5c) „Podněty na změny ÚP hl.m.Prahy do 5.vlny CVZ“ předsunout před bod č. 3.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
O jednotlivých bodech bylo podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Program jako celek byl schválen.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
19,05 hodin přišla Ing. Radmila Dvořáková.

5 c) Podněty na změny ÚP hl.m.Prahy do 5.vlny CVZ
1. Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš předložil návrh na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/15 ze ZMK na OB. Jedná se o 0,4ha na jižním konci Kateřinek, mezi koncem stávajícího protihlukového valu a budoucí malou okružní křižovatkou na Formanské. Vlastník pan Michael Janovský zde navrhuje výstavbu bytového domu. Ing. Hakl navrhl nepodpořit tuto žádost z důvodu zachování biokoridoru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět do 5. vlny CVZ na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/15 v k.ú.Újezd u Průhonic ze ZMK na OB.
pro:Ranoš
zdržel: Drahorád, Hakl, Petrová, Draštíková, Zadák, Dvořáková
Návrh nebyl přijat.

2. Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš předložil návrh na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/71 ze NL na OB. Jedná se o 1,2ha na severním okraji starého Újezdu u Formanské, nyní z větší části pod stávajícím VVN 400kV. Vlastník pan Ladislav Mikoláš zde navrhuje výstavbu 10 RD a místní komunikace zpřístupňující budoucí lokalitu „Nad vsí“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/71 v k.ú. Újezd u Průhonic ze NL na OB.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš předložil návrh na změnu funkčního využití pozemku parc.č.670/8 z OB na VV. Jedná se o 0,9ha podél Formanské v Újezdu, kde MČ připravuje postupnou výstavbu mateřské školy, domu pro seniory a objektu technického zázemí údržby. Změna je vhodná pro stabilizaci navrhovaných objektů veřejného vybavení (jinak v ploše OB přípustných), pro umístění technického objektu je nutná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 670/8 v k.ú. Újezd u Průhonic z OB na VV.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš předložil návrh na změnu funkčního využití 10 pozemků parc.č.663/1,8–10,12–13,15–18 z OP na OB. Jedná se o cca 4,0ha (při doplnění parc.č.663/11 jde o 4,5ha) za Milíčovským lesem na rozhraní k.ú. Újezd u Průhonic a Křeslice. Pozemky stejných vlastníků jsou i na území sousední MČ. Vlastníci již podali vyjádření k návrhu Aktualizace č.1 ZÚR HMP – nesouhlas s vyznačením tzv. rozvojové oblasti zeleně Z/8 Zalesnění u Křeslic. Obdobný návrh, podaný v listopadu 2009 jako připomínka MČ do (letos zrušeného) konceptu nového ÚP, byl v květnu 2011 OÚP MHMP zamítnut. Zástupkyně vlastníků p. Julie Mikolášová dále navrhla úpravu hranic MČ tak, aby lokalita mohla být řešena jako jeden funkční celek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje podnět na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 663/1, 663/8, 663/9, 663/10, 663/12, 663/13, 663/15, 663/16, 663/17, 663/18 v k. ú. Újezd u Průhonic z OP na OB.
pro: Drahorád, Hakl, Petrová, Draštíková, Zadák
zdržel: Ranoš, Dvořáková
Návrh byl přijat.

3) Nákup komunálního stroje
Starosta předložil nabídku na nákup komunálního stroje Rondo s příslušenstvím (radlice, zametač, sypač) pro zimní údržbu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje nákup komunálního stroje Rondo K 327 s příslu­šenstvím od firmy Pekass, a.s., IČ:41693426, se sídlem Praha 10, Přátelství 987 za cenu 773 190,– Kč s DPH,
2) ukládá starostovi zajistit nákup stroje.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Dary školám
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50 000,– Kč, ZŠ K Milíčovu dar v hodnotě 15 000,– Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 20 000,– Kč, MŠ Janouchova dar v hodnotě 5 000,– Kč, MŠ Křejpského dar v hodnotě 3 000,– Kč, MŠ Madolinka dar v hodnotě 3 000,– Kč a MŠ Blatenská dar v hodnotě 2 000,– Kč,
b) ukládá starostovi projednat s řediteli těchto škol výběr věcného daru ve výše uvedených hodnotách a uzavřít darovací smlouvy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5) Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Zadání nového ÚP hl.m.Prahy (Metropolitní plán) – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o vypořádání připomínek městské části k návrhu zadání nového územního plánu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil rozvahu o charakteru území k zapracování do Metropolitního plánu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Podněty na změny ÚP hl.m.Prahy do 5.vlny CVZ
Tento bod byl projednán v úvodu zasedání.

d) Veřejná zakázka na službu „PD pro objekt MŠ o kapacitě 4 tříd s varnou“
Starosta informoval o zasedání komise pro otevírání obálek podlimitní veřejné zakázky na službu s názvem „Projektová dokumentace pro objekt mateřské školy o kapacitě 4 tříd s varnou“ v rozsahu: PD pro spojené územní a stavební řízení, inženýrská činnost (zajištění ÚR a StP) a prováděcí a zadávací PD pro výběr zhotovitele stavby.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje firmu Lukáš Abrham, IČ: 66864631, se sídlem Luční 2619/17, Praha 3 za cenu 940 000,– Kč bez DPH na službu PD pro objekt MŠ o kapacitě 4 tříd s varnou,
b) ukládá uzavřít smlouvu o dílo.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Úprava ÚP na pozemku parc.č. 670/8
Starosta informoval o navýšení koeficientu pro výstavbu mateřské školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje navýšení kódu míry využití území na pozemku parc.č. 670/8 k.ú. Újezd u Průhonic z OB-A na OB-D.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6) Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/13
Všechny body zápisu č. 10/13 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 10/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7) Podnájem tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám
Starosta předložil smlouvu o dočasném užívání tělocvičny v ZŠ Ke Kateřinkám pro nejmenší žáky kopané SK Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Podnájemní smlouvu o dočasném užívání tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám č.p.1400 na dobu od 7.11.2013 do 27.2.2014 za cenu 3 780,– Kč splatnou ve dvou splátkách.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8) Odměny členům volebních komisí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odměnu členům okrskových volebních komisí ve výši 1 500,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9) Různé
a)Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 11. listopadu 2013 od 19,00 hodin.
pro: všichni>
Návrh byl přijat.
b)Informace o akcích
Starosta informoval o nejbližších akcích pořádaných městskou částí:
•středa 23. října od 17.00 hodin Kateřinský Halloween
•sobota 26. října od 10.00 hodin běžecké závody

V Praze dne 15. 10. 2013


Zápis 10/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 9. 2013

Zápis 10/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 9. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Vaněk, Draštíková (počet 5)

Omluven: Drahorád, Petr (počet 2)

Nepřítomen: Zadák, Hašpl (počet 2)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod 9. 9. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,45 hod 9. 9. 2013.

Zastupitel MUDr. Jan Mojžíš se dne 3. 9. 2013 písemně vzdal svého mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd. Za odstupujícího zastupitele nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Josef Petr.

1. Schválení programu

Zástupce starosty Ing. Ranoš přednesl návrh programu o 5 bodech.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Odúčtování nezaplacených faktur“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Bezpečnost v Kateřinkách“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Informace o akcích“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Ing. Radmila Dvořáková a Jana Draštíková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Úprava rozpočtu

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila tabulku se změnami v rozpočtu k září 2013. Jednotlivé přesuny v rozpočtu odůvodnila.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje úpravy rozpočtu k 09/2013 dle přílohy č. 1,
 2. ukládá starostovi úpravy rozpočtu zpracovat.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odúčtování nezaplacených faktur

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila usnesení soudu o zastavení řízení ve věci zaplacení dlužné částky za budování zemního valu I. etapa.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, soudcem JUDr. Tomášem Novosadem ve věci žalobkyně: Vodomont – Vodohospodářské stavby, a.s., se sídlem: Šala, Margašova 27, SR, zast. JUDr. Tatanou Kozákovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18 proti žalované: Městská část Praha-Újezd, se sídlem v Praze 4, K Motelu 7, zast. Mgr. Karlem Fischerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Pařížská 204/21 o zaplacení částky 3, 674 970,65 Kč za stavbu Zemního ochranného valu I.et. – dle přílohy č.2. Městská část eviduje 2 nezaplacené faktury za stavbu Zemního ochranného valu I.et. Faktura.č. 510022 ze dne 27. 01. 2002 – neuhrazená částka 1 100 000,–Kč – příloha č. 3, 3a a faktura č. 510011 ze dne 13. 07. 2001 – neuhrazená částka 300 000,– Kč – příloha č.4.
 2. schvaluje, na základě usnesení soudu o zastavení řízení – příloha č. 2, které nabylo právní moci dne 19.06.2008, tyto částky z účetnictví odúčtovat.
 3. ukládá starostovi úpravy v účetnictví zpracovat.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/13

Bod č. 5 „Žádost o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno“ – trvá
Bod č. 10 b) „Nové webové stránky MČ Praha – Újezd – uzavření dodatku ke smlouvě “ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 9/2013 na vědomí
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 14. října 2013 od 19,00 hodin.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Bezpečnost v Kateřinkách
Paní Draštíková informovala o množících se krádežích v nových Kateřinkách a požádala, aby městská policie zintenzivnila své hlídky zejména v oblasti Kateřinek.

c) Informace o akcích

 • středa 11. září od 18.00 hodin v sále domu služeb Vodnická – beseda o Metropolitním plá­nu
 • sobota 14. září od 10.00 hodin – Pražské cyklozvonění
 • středa 18. září od 18.00 hodin – Benefiční koncert v Chodovské tvrzi, na kterém vystoupí mezzosopranistka Eva Garajová
 • sobota 21. září od 9.00 hodin úklid koryta Botiče
 • sobota 12. října od 10.00 hodin dětské cyklistické závody Kateřinky – Újezd

V Praze dne 10. 9. 2013


Zápis 9/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 8. 2013

Zápis 9/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 8. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Dvořáková, Vaněk (počet 5)

Omluven: Mojžíš, Draštíková, Hašpl (počet 3)

Nepřítomen: Zadák (počet 1)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,10 hod 21. 8. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 20,45 hod 21. 8. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis kontrolního výboru

Starosta předložil zápis o výsledku kontroly za období leden – červen 2013 a červen – prosinec 2012 ze dne 17.6. 2013.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis kontrolního výboru na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plnění rozpočtu 1. – 6.

Starosta předložil přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období leden až červen 2013 a zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.8.2013.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plnění rozpočtu za 1 – 6/ 2013 dle přílohy č. 1
– 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu str. 1 – 6
 1. a) příjmy ve výši 5 578 928,24 Kč 59,97% k UR (upravený rozpočet)
 2. b) výdaje ve výši 4 421 328,60 Kč 32,65% k UR (upravený rozpočet)
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Žádost o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení 1 kV a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy předmětné stavby, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného. Jedná se pouze o připojení pozemků parc.č. 676/71, 676/73, 676/69, 676/74, 676/75 v k.ú. Újezd u Průhonic, v projektové dokumentaci uváděné jako K20, K21, K23, K24, K25.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd – druhé čtení
Předseda výboru Ing. Filip Ranoš informoval o seminářích, workshopu a dalších podkladech, připravovaných pro městské části Útvarem rozvoje hl. města Prahy. Výbor projednal doplněnou verzi rozvahy o charakteru území, zejména rozdělení městské části na jednotlivé lokality. Rozpracovaný návrh bude projednán na setkání s občany 11.9., konečný text a schéma budou předloženy na říjnovém ZMČ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Podněty na změny ÚP do 5. vlny CVZ
Předseda výboru informoval, že se předpokládá otevření další vlny tzv. celoměstsky významných změn (CVZ) stávajícího územního plánu. V městské části existuje několik požadavků, které však dosud nebyly podány přímo jako podněty na CVZ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Studie zástavby na návrh úpravy ÚP na parc.č. 670/8
Předseda výboru informoval, že městská část obdržela dokončenou architektonickou studii zástavby pozemku parc.č. 670/8, která zde navrhuje umístit mateřskou školu, domov seniorů a objekt technického zázemí. Zástavba je projednávána na odboru územního plánu, na odboru správy a evidence majetku a na útvaru rozvoje města.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Návrh úpravy ÚP č. U1188 na parc.č. 676/73
Předseda výboru informoval o žádosti vlastníků parc.č. 676/73 o navýšení kódu míry využití území z OB-A na OB-B.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje navýšení kódu míry využití území pozemku parc.č. 676/73 v k. ú. Újezd u Průhonic z OB-A na OB-B.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV – informace
Předseda výboru informoval, že v červenci byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. Záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Různé – na vědomí
18.7.2013 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení „Revitalizace území – multifunkční hřiště a prvky“ (hřiště na míčové hry, lezecké a fitness prvky na louce u Milíčovského lesa).
29.7.2013 bylo zveřejněno zahájení stavebního řízení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“ (čtyřpodlažní objekt s 20 byty na rohu ulic Vodnická a Na Křtině).
29.7.2013 bylo oznámeno zahájení nového řízení o povolení výjimky z Vyhlášky o OTPP pro stavbu „Viladomy Kateřinky“ (dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců).
19.8.2013 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „Tenisový klub Újezd“ (tři tenisové kurty v ulici Nad Statkem).
14.8.2013 byl zveřejněn návrh Změny č.2 Územního plánu Průhonic, který mj. obsahuje zrušení územní rezervy pro rozšíření Vestecké spojky na čryřpruh a její podmíněnost realizací Stavby 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice).

Rada Středočeského kraje vydává územní opatření o stavební uzávěře pro koridor Vestecké spojky, platné do doby vydání aktualizace Zásad územního rozvoje kraje.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Vnitřní směrnice – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací, viz příloha č. 2.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Záměr – výběr dodavatele projekčních prací na MŠ a technické zázemí údržby

Starosta informoval o přípravných pracích na realizaci nové mateřské školy o dvou třídách pro 56 dětí s možností rozšíření o další dvě třídy pro 56 dětí. Mateřská škola bude umístěná na pozemku parc.č. 670/8. Zahájení stavebních prací se předpokládá na září 2014, termín uvedení do provozu v září 2015. V současné době je zpracovaná architektonická a zastavovací studie, dále bude městská část vybírat zhotovitele projektové dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení. Městská část požádala o vyčlenění finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2014.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o přípravných pracích na výstavbě mateřské školy na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Volba členů povodňové komise

Starosta navrhl nové členy povodňové komise v tomto složení: předseda Václav Drahorád, místopředseda Ing. Filip Ranoš, členové Ing. Daniel Hakl, Ing. Radmila Dvořáková, Jana Draštíková, Tomáš Vaněk, Josef Hašpl, MUDr. Jan Mojžíš a Ing. Antonín Zadák.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje členy povodňové komise a ukládá starostovi zpracovat do říjnového zasedání ZMČ nový povodňový plán.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Nové webové stránky MČ Praha – Újezd – nabídky

Starosta předložil tabulku s nabídkami 3 firem na tvorbu nových webových stránek.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje na vytvoření nových webových stránek firmu Fimak , s.r.o., K Dálnici 439, Průhonice za cenu 69 000,– Kč bez DPH a měsíční správu a vedení webových stránek za částku 2 390,– Kč bez DPH,
 2. ukládá starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě o údržbě a aktualizaci internetových stránek č. 2101.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2013

Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2013 s předpo­kládanými výdaji:

1. Setkání se seniory – středa 4. září a prosinec od 15.00 hodin
Náklady cca 12 000,–Kč

2. Pražské cyklozvonění – sobota 14. září od 10.00 hodin
Náklady cca 3 000,– Kč

3. Benefiční koncert v Chodovské tvrzi – středa 18. září od 18.00 hodin
Náklady cca 3 000,– Kč

4. Dětské cyklistické závody – sobota 12. října od 10.00 hodin
Náklady cca 30 000,– Kč

5. Dětské běžecké závody – sobota 26. října od 10.00 hodin
Náklady cca 10 000,– Kč

6. Halloween – říjen od 15.00 hodin (ve spolupráci s Klubem přátel školy při ZŠ Ke Kateřinkám)
Náklady cca 4 000,– Kč

7. Vítání občánků – říjen/listopad, pondělí od 15.00 hodin
Náklady cca 20 000,– Kč

8. NOC CUP 2013 – říjen/listopad – noční orientační běh ve spolupráci s Gymnáziem JM
Náklady cca 5 000,– Kč

9. Mikulášská besídka – středa 4. prosince od 15.00 hodin
Náklady cca 30 000,– Kč
br> 10. Vánoční strom – sobota 14. prosince od 15.00 hodin
Náklady cca 5 000,– Kč

11.Vánoční zvonohra + ohňostroj – úterý 17. prosince od 17.00 hodin
Náklady cca 25 000,– Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na II. pololetí roku 2013 s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 147 000,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis 7/2013

Všechny body ze zápisu č. 7/2013 byly splněny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé

a) Termíny ZMČ na II. pololetí 2013
9.září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince vždy od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 9. září 2013 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Úklidová akce koryta Botiče
Starosta informoval o plánované úklidové akci – úklid koryta Botiče, která se bude konat v sobotu 21. září od 10.00 hodin.

d) Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Starosta informoval o nejbližších akcích pořádaných městskou částí:

 • v sobotu 14. září od 10.00 hodin – Pražské cyklozvonění
 • ve středu 18. září od 18.00 hodin – Benefiční koncert v Chodovské tvrzi, na kterém vystoupí mezzosopranistka Eva Garajová.

V Praze dne 22. 8. 2013


Zápis 8/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12.8. 2013

Zápis 8/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12.8. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Dvořáková (počet 4)

Omluven: Mojžíš, Draštíková, Zadák, Hašpl, Vaněk (počet 5)

Nepřítomen:

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.00 hod 12. 8. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva není usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod 12. 8. 2013.

Starosta svolává náhradní zasedání na den 21.8.2013 od 19,00 hod v zasedací místnosti ÚMČ.

V Praze dne 13.8 2013


Zápis 7/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2013

Zápis 7/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Draštíková, Hašpl, Dvořáková, Vaněk, Zadák (počet 8)

Omluven: Mojžíš (počet 1)

Nepřítomen: Zadák (počet 1)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 17. 6. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 20,35 hod 17. 6. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Josef Hašpl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Úprava rozpočtu k 06/2013

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila úpravy rozpočtu k červnu 2013 a jednotlivé přesuny vysvětlila.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje úpravy rozpočtu k 06/2013 dle přílohy č. 1,
 2. ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Závěrečný účet městské části za rok 2012

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila jednotlivé materiály a zodpověděla dotazy.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje bez výhrad:
 1. závěrečný účet městské části za rok 2012– příloha č. 1, Rozvaha HČ – příloha č. 2, Výkaz zisku a ztráty HČ – příloha č. 3, 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu HČ – příloha č. 4, Přehled o změnách vlastního kapitálu – příloha č. 5, Rozvaha VHČ – příloha č. 6 a Výkaz zisku a ztráty VHČ – příloha č. 7,
 2. prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu – příloha č. 8,
 3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31. 12. 2012 – příloha č. 9, k méně závažným chybám a nedostatkům vyplývající ze zprávy byl vydán příkaz starosty č. 4/2013 – příloha č. 9a,
 4. účetní závěrku MŠ Vodnická – Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 10 a Rozvaha a bilance – příloha č. 11,
 5. finanční vypořádání za r. 2012 – příloha č. 12,
 6. zůstatek účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4131.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

Starosta informoval o poskytnutí materiální pomoci obci Chodouny postižené záplavami. Společně se svými zástupci osobně předal úklidové pomůcky k odstranění následků povodně starostce obce.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 5/2013 na vědomí.Zastupi­telstvo MČ Praha – Újezd schvaluje věcný dar v celkové výši 14 190,– Kč a zapůjčení elektrocentrály GP30 v částce 5 592,– Kč jako okamžitou pomoc obci Chodouny postižené povodní.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

6. Informace o povodni v k.ú. Újezd u Průhonic

Starosta informoval o povodňové situaci v naší městské části (rozvodnění Botiče, vytopení sklepů a garáží v Újezdu i v Kateřinkách) a předal přehled prací od 2.6. – 10.6.2013. Pro­bíhalo odčerpávání vody, kontrola regulace odtoku vody, kontrola stavidel a přečerpávací stanice a následně odstraňování škod na brodu přes Botič.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o povodni v naší městské části na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

7. EIA – oznámení záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“

Zástupce starosty ing. Ranoš předložil oznámení záměru stavby, ke které se může každý individuálně vyjádřit. Předpokládá se, že na celou trasu vedení bude nové územní rozhodnutí a stavební povolení. Městská část bude trvat na původní podmínce spočívající v možnosti pod vedením postavit ochrannou zeď.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o oznámení záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na vědomí.
pro: Hakl, Hašpl, Ranoš, Dvořáková
zdržel: Zadák, Draštíková, Vaněk
Návrh byl přijat.
v>

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu s SK Újezd Praha 4

Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o nutnosti rozdělení projektové dokumentace na výstavbu tenisových kurtů na dvě etapy, což je předmětem dodatku ke Smlouvě o nájmu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31.12.2012 uzav­řenou s SK Újezd Praha 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

9. Vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba tenisových kurtů a zázemí“

Starosta předložil dokumentaci 1.etapy sportovního areálu sestávajícího se ze 3 tenisových kurtů, komunikací, parkoviště, zpevněných ploch, vodovodní přípojky a přípojky elektrické energie.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba tenisových kurtů a zázemí“.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

10. Kontrola plnění usnesení – zápis 6/2013

Bod č. 3 Nákup pozemku – propojovací chodník Pastevců – Pod Napětím – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

11. Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se koná 12.8.2013 od 19,00 hodin.
 2. Starosta informoval o jednání ohledně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem.
 3. Starosta informoval o druhé schůzce týkající se architektonické studie stavby mateřské školy, domu seniorů, hasičské zbrojnice a zázemí údržby.

V Praze dne 19. 6. 2013


Zápis 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 5. 2013

Zápis 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 5. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Draštíková, Hašpl, Mojžíš (počet 6)

Omluven: Dvořáková, Vaněk (počet 2)

Nepřítomen: Zadák (počet 1)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 13. 5. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 20,15 hod 13. 5. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Nákup pozemku – propojovací chodník Pastevců – Pod Napětím

Zástupce starosty Ing. Hakl zdůvodnil nákup pozemku pro vybudování propojovacího chodníku mezi ulicí Pastevců a Pod Napětím. Tím se zajistí bezpečné spojení s Jižním Městem pro chodce a cyklisty.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
 1. schvaluje nákup pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 247/8 o výměře 149 m2, který vznikl oddělením GP č. 1068–12/2013 z pozemků parc.č. 247/3 a parc.č. 245, vlastníků: SJM Bc. Jan Fiala a Mgr. Karolína Fialová, Klára Fialová za cenu 630 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu za předpokladu, že vlastník pozemku parc.č. 240 Josef Krupka bude souhlasit s dělením pozemků dle předloženého GP č. 1068 – 12/2013.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
 1. schvaluje, aby hlavní město Praha přijalo obecně závaznou vyhlášku „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“ včetně ploch pro volný pohyb psů, které jsou specifikovány v příloze č. 1,
 2. ukládá starostovi zajistit předání tohoto usnesení včetně přílohy dne 16.5.2013 na poradě zástupců Úřadů městských částí Praha 1 – 57 k dalšímu využití a následnému předání panu Mgr. Lukáši Manhartovi, radnímu hl.m. Prahy.
pro: Drahorád, Ranoš, Draštíková, Hašpl. Mojžíš
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

5. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

 1. Metropolitní plán

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že v souvislosti s přípravou nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) byly městské části vyzvány k vypracování rozvahy o charakteru svého území (vymezení specifických lokalit, veřejných prostranství, nově zastavitelných území a ploch podmíněných regulačním plánem, studií, či dohodou o parcelaci) s termínem do začátku září.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dar školce EDUCAnet

Starosta navrhl darovat školce EDUCAnet finanční dar za spolupráci s městskou částí při pořádání kulturních akcí (např. vynášení Morany).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 1 000,– Kč školce EDUCAnet Outdoor Team spol. s r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, č.ú.: 2107784887/2700.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Dar Sboru dobrovolných hasičů Praha 11

Starosta navrhl darovat Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 finanční dar za dlouhodobou spolupráci s městskou částí při pořádání kulturních akcí (např. zvonohra, dětský den, pálení čarodějnic).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 10 000,– Kč Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, Bohúňova 1341, Praha 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis 5/2013

Bod 10 b) Zápisu č. 10/2012 „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 5/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
v>

9. Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se koná 10.6.2013 od 19,00 hodin.
 2. Pozvánka na kulturní a sportovní akce
  18. května od 10.00 hodin u dětského hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách – dětské běžecké závody
  25. května od 14.00 hodin Májová veselice na náměstí v Újezdu
  30. května od 13.00 hodin dětský den na louce u Milíčovského lesa v Kateřinkách

V Praze dne 14. 5. 2013


Zápis 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 4. 2013

Zápis 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 4. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Draštíková, Hašpl, Dvořáková, Vaněk, Zadák (počet 8)

Omluven: Mojžíš (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 8. 4. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 20,30 hod 8. 4. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 7 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 8“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „ Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 265/1“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Veřejná zakázka – architektonická studie“ a zařadit ho jako bod č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl vyřadit z programu bod č. 4 „Podmínky výstavby na území MČ“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl doplnit do bodu č. 5 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ bod „Projednání VVURÚ návrhu aktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy – informace“ a zařadit ho jako za d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 8

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/8 nebytový prostor o celkové podlahové ploše 51,8 m2 v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 518/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 518/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a dále převod spoluvlastnického podílu na částech budovy společných pouze vlastníkům jednotek nacházejících se ve 2. NP budovy o velikosti 518/1627, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic Šárce Matějové, a Ing. Pavlu Matějovi, oba trvale bytem Praha 4 za celkovou cenu 2 690 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 265/1

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s výlučným vlastníkem – jednotky č. 531/8 – nebytový prostor umístěný v 2. NP v budově Újezd u Průhonic č.p. 531, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Újezd u Průhonic, Šárkou Matějovou a Ing. Pavlem Matějou, smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/1 o výměře 404 m2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd, spočívající v právu průchodu a průjezdu přes zatížený pozemek. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Veřejná zakázka – architektonická studie

Starosta předložil Protokol o otevírání obálek podlimitní veřejné zakázky vyhotovení architektonické studie.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí předložený protokol o otevírání obálek veřejné zakázky „Architektonická studie objektu mateřské školy, domova seniorů a technického zázemí ÚMČ“
 2. schvaluje na základě předloženého protokolu o otevírání obálek veřejné zakázky jako dodavatele „Architektonické studie objektu mateřské školy, domova seniorů a technického zázemí ÚMČ“, firmu DES Praha,s.r.o., IČ: 272 31 151, Terronská 880/58, Praha 6 za celkovou cenu 435 600,– Kč včetně DPH,
 3. ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Zrušení usnesení č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ruší usnesení č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012 „Revokace usnesení č. 7a zápisu č. 2/2012 ze dne 13.2.2012 Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů“.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

 1. Stanovisko EIA záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“ – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že v lednu 2013 bylo zveřejněno závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí, které stanovuje podmínky přípustnosti záměru. Byl zamítnut požadavek městské části o podmíněnosti zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
  pro: Hakl, Hašpl, Drahorád, Ranoš, Dvořáková
  zdržel: Zadák, Draštíková, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 2. Zrušení části ÚP hl.m. Prahy a Středočeského kraje – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o soudním zrušení opatření obecné povahy č. 23/2012 schváleného ZHMP v části, v níž se vydává změna ÚP č. Z 2345/00 a o zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v části „Koridor propojení Vestec – Újezd“. Středočeský kraj a většinový vlastník pozemků podali kasační stížnost.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
  pro: Hakl, Hašpl, Drahorád, Ranoš, Dvořáková
  zdržel: Zadák, Draštíková, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 3. Oponentní posudek záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o obdržení oponentního posudku k záměru realizace Exit 4 D1 a dopravního připojení ZKZP, který nechala zpracovat MČ Praha – Křeslice. Posudek účelově napadá a zpochybňuje podklady i závěry procesu EIA.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
  pro: Hakl, Hašpl, Drahorád, Ranoš, Dvořáková
  zdržel: Zadák, Draštíková, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 4. Projednání VVURÚ návrhu aktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZÚR HMP) včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Veřejnost může zasílat vyjádření k návrhu aktualizace do 20.5.2013.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
  pro: Hakl, Hašpl, Drahorád, Ranoš, Dvořáková, Zadák
  zdržel: Draštíková, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 5. Návrh zadání nového ÚP hl.m. Prahy (Metropolitní plán)

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění návrhu zadání nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Termín na zaslání připomínek veřejnosti je do 18.4.2013. Městské části byly vyzvány k přípravě rozvahy o charakteru svého území (vymezení specifických lokalit, veřejných prostranství, nově zastavitelných území a ploch podmíněných regulačním plánem, studií, či dohodou o parcelaci) s termínem do začátku září 2013.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
  pro: všichni
  Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis 4/2013

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ .

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nepožaduje zpracování samostatného oponentního posudku prokazujícího nebo podporujícího oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu.
pro: Hakl, Hašpl, Drahorád, Ranoš, Dvořáková, Zadák, Vaněk
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

9. Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se koná 13.5.2013 od 19,00 hodin.
 2. Pozvánka na kulturní a sportovní akce
  30. dubna od 16.00 hodin na náměstí v Újezdu – stavění májky
  30. dubna od 18.00 hodin na konci ulice Ke Mlýnu – pálení čarodějnic
  15. května v 10.00 hodin u zadního vchodu do zahrady (konec ulice Ke Mlýnu) – komentovaná prohlídka Dendrologické zahrady určená pro místní seniory.
  18. května od 10.00 hodin u dětského hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách – dětské běžecké závody

V Praze dne 9. 4. 2013


Zápis 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 3. 2013

Zápis 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 3. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Draštíková, Hašpl, Dvořáková, Vaněk, Mojžíš (počet 8)

Omluven: Vaněk (počet 1)

Nepřítomen: Zadák (počet 1)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,02 hod 11. 3. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,55 hod 11. 3. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Informace o projednání návrhu zadání Metropolitního plánu“ a zařadit ho jako bod č. 8 b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Josef Hašpl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva budoucí o převodu vlastnictví jednotky

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví
  • jednotky č. 531/8 – nebytový prostor – umístěné v 2. NP budovy s číslem popisným 531 umístěné na parcele p.č. 265/736 v katastrálním území Újezd u Průhonic, obci Praha, o celkové podlahové ploše 51,8 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 1470,
  • k výše specifikované jednotce č. 8 přináležející ideální spoluvlastnický podíl na společných částech budovy společným všem vlastníkům jednotek odvozených od vlastnictví jednotky,
  • ideální spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 265/736 – zastavěná plocha a nádvoří zapsaném na listu vlastnictví č. 1469;
  • odpovídající ideální spoluvlastnický podíl na částech budovy společných pouze vlastníkům jednotek nacházejících se ve 2. NP budovy, zapsané na listu vlastnictví č. 1469
  s Šárkou Matějovou, a Pavlem Matějou, trvale bytem: Praha 4 za celkovou cenu 2 690 000,– Kč včetně DPH,
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Petice – zastávka a veřejné osvětlení

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí:
  1. předloženou petici ze dne 24.1.2013 od občanů bytového komplexu Na Formance a Pod Formankou, kteří žádají vybudování provizorní autobusové zastávky MHD dle schválené projektové dokumentace a umístění veřejného osvětlení v úseku Kateřinky (Na Cípu) – Na Formance,
  2. rozhodnutí o umístění stavby „Stavba č. 0101 – TV Újezd, Etapa 0004 – komunikace, rozšíření komunikace Formanská“ ze dne 17.1.2013 č.j. MCP11/12/0758­58/OVHa, nabylo právní moci ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 22.2.2013,
  3. že, realizovat veřejné osvětlení v úseku Kateřinky (Na Cípu) – Na Formance lze až po vydání stavebního povolení na stavbu „Stavba č. 0101 – TV Újezd, Etapa 0004 – komunikace, rozšíření komunikace Formanská“,
 2. ukládá starostovi písemně požádat Dopravní podnik, a.s. (DP) a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) o vybudování provizorních obousměrných autobusových zastávek Na Formance dle schválené projektové dokumentace.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Rekonstrukce komunikací – informace

Starosta informoval o zahájení rekonstrukce komunikací Josefa Bíbrdlíka a Formanské, která je rozdělena do tří etap. Realizace proběhne v časovém úseku od dubna do září 2013 a dojde k několika na sebe navazujícím uzavírkám. V průběhu celé akce se budou upravovat objízdné trasy pro automobilovou a autobusovou dopravu. Další rekonstrukce komunikací jsou v současnosti zahájeny ve Vodnické ulici a v ulici Pod Napětím. Ulice U Pramene jen čeká na poslední finální asfaltový povrch. Tyto stavební práce by měly být dokončeny do konce prázdnin.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o rekonstrukci komunikací na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Podlimitní veřejná zakázka – informace

Starosta informoval o oslovení 3 vybraných firem na veřejnou zakázku s názvem „Architektonická studie objektu MŠ, domova seniorů a technického zázemí ÚMČ“ dle Vnitřní směrnice č. 2 pro limity pro výběrová řízení ze dne 11.2.2009. Před­mětem veřejné zakázky je Architektonická a zastavovací studie celého území na pozemku parc. č. 670/8 a Dokumentace pro úpravu využití míry území.

Nabídky musí být podány nejpozději do 3. dubna 2013, tentýž den dojde k otevírání obálek.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o podlimitní veřejné zakázce na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Kontrola plnění usnesení – zápis 3/2013

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.

Bod 10 b) Zápisu č. 10/2012 „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 3/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se koná 8.4.2013 od 19,00 hodin.
 2. Informace o projednání návrhu zadání Metropolitního plánu
  Zástupce starosty Ing. Ranoš informoval o postupu a stavu zpracování nového územního plánu HMP – Metropolitního plánu. Zahájení veřejného projednání návrhu zadání bude v době od 15. března s termínem ukončení k 15. dubnu 2013.

V Praze dne 12. 3. 2013


Zápis 3/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 2. 2013

Zápis 3/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 2. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Zadák (příchod 19,05 hod), Draštíková, Hašpl, Dvořáková (počet 7)

Omluven: Vaněk (počet 1)

Nepřítomen: Mojžíš (počet 1)

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 18. 2. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,30 hod 18. 2. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Plán činnosti finančního výboru na rok 2013“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Filip Ranoš a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Vyvěšení tibetské vlajky

Starosta předložil žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚMČ dne 10. 3. 2013, čímž se městská část připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,05 přišel Ing. Zadák.

4. Plán činnosti finančního výboru na rok 2013

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila plán činnosti finančního výboru na rok 2013.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Rozpočet na rok 2013

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. rozpočet v hlavní činnosti na rok 2013 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 8 720 500,– Kč a v celkové výši nákladů 14 960 500,– Kč a plánovaný schodek ve výši 6 240 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2012). Sociální fond ve výši 120 000,– Kč,
 2. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 dle přílohy č. 2,
 3. statut sociálního fondu na rok 2013 dle přílohy č. 3,
 4. rozpočet MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
 5. rozpočtový výhled na období 2014 – 2018 dle přílohy č. 5.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ – převod nevyčerpaných finančních prostředků

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková informovala o účasti ředitelky MŠ na finančním výboru, kde předložila přehled o hospodářském výsledku za rok 2012, o stavu jeho rozdělení do fondů a úsporu na příspěvku zřizovatele.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Vodnická ve výši 50 858,40 Kč a úsporu z příspěvku zřizovatele ve výši 28 689,88 Kč následujícím způsobem:
Fond odměn + 10 000,– Kč
Rezervní fond + 69 548,28 Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Příloha č. 3 ke Zřizovací listině MŠ

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přílohu č. 3 ke Zřizovací listině MŠ ke dni 31. 12. 2012
Příloha č. 3 ke zřizovací listině MŠ Vodnická, Praha 4 – Újezd:
Mateřská škola Vodnická, Praha 4 – Újezd k 31. 12. 2012 hospodaří s níže uvedeným majetkem:

Stav nemovitého majetku:
zastavěná plocha MŠ – parc.č. 265/735 353 m2 1 059,– Kč
zahrada MŠ – parc.č. 265/741 1057 m2 3 171,– Kč
účet 901 2 079,– Kč

Stav movitého majetku:
022 Samotné movité věci 358 021,01 Kč
028 Drobný dl.hm.majetek 936 673,45 Kč
OE Operativní evidence 554 337,15 Kč
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Prodej pozemku parc.č. 264/7 v k.ú. Újezd u Průhonic

Starosta předložil žádost Pražské energetiky, a.s. o prodej pozemku parc.č. 264/7, který je pod částí transformační stanice.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje prodej pozemku parc.č. 264/7 o výměře 3 m2 v k.ú. Újezd u Průhonic firmě PREdistribuce, a.s. za cenu 2 090 ,– Kč za 1 m2 dle cenové mapy pro rok 2013, tj. za celkovou cenu 6 270,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2013 a 2/2013

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.
Bod 10 b) Zápisu č. 10/2012 „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2013 a 2/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se koná 11.3.2013 od 19,00 hodin.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze dne 19. 2. 2013


Zápis 2/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2013

Zápis 2/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Draštíková, Hašpl (počet 5)

Omluven: Mojžíš, Dvořáková, Vaněk, Zadák (počet 4)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 15,30 hod 4. 2. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 15,45 hod 4. 2. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 3 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Podlimitní veřejná zakázka „Novostavba objektu MŠ“

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na službu s názvem „Novostavba objektu MŠ“ viz. příloha č. 1.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze dne 4. 2. 2013


Zápis č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2013

Zápis č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2013

Přítomni: Hakl, Ranoš, Drahorád, Zadák, Vaněk, Draštíková (počet 6)

Omluven: Mojžíš, Dvořáková, Hašpl (počet 3)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 21. 1. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,08 hod 21. 1. 2013.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis kontrolního výboru, Plán činnosti na rok 2013

Starosta předložil zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 10.12.2012 a Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 10.12.2012,
 2. schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Návrh rozpočtu na rok 2013

Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila návrh rozpočtu na rok 2013 a jednotlivé položky vysvětlila.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
 1. návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2013 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 8 720 500,– Kč a v celkové výši nákladů 14 960 500,– Kč a plánovaný schodek ve výši 6 240 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2012) a Sociální fond – návrh ve výši 120 000,– Kč,
 2. návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 dle přílohy č. 2,
 3. návrh statutu sociálního fondu na rok 2013 dle přílohy č. 3,
 4. návrh rozpočtu MŠ Vodnická dle přílohy č. 4, 850 tis. Kč + navýšení rozpočtu o 100 000,– Kč na mzdy,
 5. návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 dle přílohy č. 5.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Odměny zastupitelů, počet obyvatel v městské části

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. odměny za výkon funkce na rok 2013 u všech členů ZMČ v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7.prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
 2. bere na vědomí počet obyvatel – k 01.01. 2013 je 2 819 obyvatel.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Změna Jednacího řádu

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. 1) schvaluje tuto změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha – Újezd účinného ode dne 12.9.2011:
  čl. IV – Průběh zasedání zastupitelstva bod 7 – text celého bodu vypustit a nahradit textem:
  Za obdobných podmínek jako členové zastupitelstva se mohou do rozpravy přihlásit i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou:
  1. občany MČ,
  2. cizími státními občany a jsou hlášeny k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,
  3. vlastníky nemovitosti na území městské části.
  Předsedající může rozhodnout o časovém zařazení příspěvku těchto osob v průběhu rozpravy k danému bodu.
  Jiné osoby se mohou přihlásit do rozpravy jen projeví-li s tím souhlas hlasováním bez rozpravy zastupitelstvo.
 2. ukládá starostovi tuto změnu zapracovat do jednacího řádu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Úplatný převod pozemku parc.č. 265/118 v k.ú. Újezd u Průhonic

Starosta předložil žádost MHMP o sdělení stanoviska k prodeji pozemku pod trafostanicí parc.č. 265/118 o výměře 71 m2, který je ve vlastnictví hl.m.Prahy.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úplatný převod pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy parc.č. 265/118 v k. ú. Újezd u Průhonic firmě PREdistribuce, a.s.

8. Pronájem prodejny potravin

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru – prodejny potravin k 31.1.2013,
 2. konstatuje, že na základě oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor podal žádost o pronájem pan Nguyen Tuan Ngoc za podmínek uvedených v nájemní smlouvě,
 3. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru – prodejnu potravin v budově dům služeb se sídlem Vodnická 531/44, Praha 4 na dobu 5 let za nájemné 4 000,– Kč měsíčně s účinností od 1.2.2013,
 4. ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Přehled kulturních a sportovních akcí v I. pol. 2013

Starosta předložil následující přehled kulturních a sportovních akcí naplánovaných na I. pololetí letošního roku s předpokládanými výdaji na jejich realizaci. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. a II. čtvrtletí 2013

 1. Masopust – 2. února od 14.30 hod
  náklady 17.000,– Kč
 2. Hudební zábava – 23. února od 19.00 hod v restauraci U Srbů, skupina Horváth Band
  náklady cca 20.000,– Kč
 3. Vítání občánků – v průběhu II. čtvrtletí od 15.00 hod
  každé setkání cca 15 dětí – poukázky 500,– Kč, fotografie 400,– Kč, květiny 70,– Kč náklady cca 14.550,– Kč
 4. Čisté kopce – 16.března od 14.00 hod
  náklady cca 6.000,– Kč
 5. Vynášení Morany – 17.března od 14.00 hod
  náklady cca 6.000,– Kč
 6. 7. ročník přátelského hokejového utkání – 23. března od 15.00 hod na zimním stadionu HC Slavia Praha, mezi MČ Praha – Újezd a MČ Praha – Šeberov
  pronájem ledové plochy náklady cca 7.000,– Kč
 7. Setkání se seniory – 27. března a 19. června od 15.00 hod
  každé setkání cca 10 seniorů, dar 500,–Kč
  občerstvení 1000,–Kč, květiny 500,– Kčbr náklady cca 11.500,– Kč
 8. Stavění májky a pálení čarodějnic – 30.dubna od 16.00 hod
  příprava májky – pokácení, doprava, očištění kmene, věnec a čarodějnice
  náklady cca 15.000,– Kč
 9. Dětské běžecké závody – 18.května od 10.00 hod
  náklady 10.000,– Kč
 10. Kácení májky s májovou veselicí – 25. května od 13.00 hod
  náklady cca 100.000,– Kč
 11. Dětský den – 30. května od 13.00 hod
  náklady cca 50.000,– Kč
 12. Dětské rybářské závody – 8.června od 10.00 hod
  ve spolupráci s MČ Praha 11, náklady cca 40.000,– Kč
  MČ Praha – Újezd, náklady cca 20.000,– Kč

Celkové předpokládané výdaje na uspořádání kulturních a sportovních akcí činí cca 277.050,– Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí roku 2013 s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 277 050,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o finanční dar – rekondiční pobyt

Starosta předložil žádost místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami č. 104 o finanční příspěvek na rekondiční pobyt diabetiků.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 3 000,– Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., obvodní organizaci Praha 4, č.104.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/2012

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.

Bod 10 b) Zápisu č. 10/2012 „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 18.2.2013 od 19,00 hodin.

b) Ing. Hakl informoval o plánované výstavě kreseb ZUŠ Křtinská, která se bude konat ve společenském sále Domu služeb od 4.3. do 31.3.2013.

c) Ing. Ranoš informoval o plánované burze dětského oblečení, která se bude konat 14. – 15.3. 2013 v Domě služeb.

V Praze dne 22. 1. 2013


Zápis 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 11. 2012

Zápis 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 11. 2012

Přítomni: Hakl, Dvořáková, Hašpl, Ranoš, Drahorád (počet 5)

Omluven: Draštíková, Mojžíš, Vaněk, Zadák (počet 4)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 10. 12. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod 10. 12. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Darovací smlouva – JMH Development,a.s.“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výběr projektanta studie – jmenování komise pro otevírání obálek, jmenování komise pro posouzení a hodnocení cenových nabídek“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy – Křižovatka na D1 3,7 km a Vestecká spojka

Starosta shrnul poslední informace o křižovatce na D1 a Vestecké spojce a předložil prohlášení v této věci (viz příloha č. 1). Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o vyjádření Ing. Karla Háka, Útvar rozvoje hl.m.Prahy, odbor infrastruktury (viz příloha č. 2).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi a jeho zástupcům, aby ve spolupráci s městskou částí Praha – Křeslice, městskou částí Praha – Šeberov, městskou částí Praha 11 a dotčenými obcemi na území Středočeského kraje zadali zpracování posouzení dopravního zatížení (dopravně inženýrských podkladů) Studie dopravní obsluhy v JV segmentu Prahy zpracované Ateliérem DUK v roce 2004 od stávající výstavby dle platných územních plánů dotčených obcí se zahrnutím budoucí výstavby vyplývající z podaných návrhů na změny územního plánu v městských částech hl. m. Prahy a ve všech dotčených obcích na území Středočeského kraje, a aby výsledky těchto výpočtů byly porovnány s řešením dopravní obslužnosti a místní dopravy dle platného ÚPn hl. m. Prahy a příslušných dotčených obcí ve Středočeském kraji.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Darovací smlouva – JMH Development, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje darovací smlouvu mezi stranami JMH Development, a.s. (dárce) a městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 581/2 o výměře 120 m2, parc.č. 583/2 o výměře 159 m2, parc.č. 585/9 o výměře 246 m2, parc.č. 325/3 o výměře 150 m2 a parc.č. 676/86 o výměře 31 m2,
 2. ukládá starostovi po dodání znaleckého posudku uzavřít darovací smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 12/2012

Starosta předložil tabulku z úpravami rozpočtu k prosinci 2012. Jednotlivé přesuny mezi položkami odůvodnil.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2012 dle přílohy č. 3.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2013

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2013:
čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2012 (9 380 000,– ) – tj. 781 667,– Kč,

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí:

a) DÚR rozšíření komunikace Formanská
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zahájení územního řízení „Stavba č. 0101 – TV Újezd, Etapa 0004 – komunikace, Rozšíření komunikace Formanská. Jedná se o úsek mezi Kateřinkami a Újezdem v délce cca 1,1 km, součástí jsou dvě okružní křižovatky, chodníky, cyklostezka, zastávky autobusů, splašková a dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Oznámení záměru „Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 – Chodov“
Předseda výboru informoval o zveřejnění oznámení záměru výstavby dvou hokejových hal se zázemím umístěných v areálu ZŠ Ke Kateřinkám. Městská část podala vyjádření k zjišťovacímu řízení týkající se zejména dopravy, parkovacích míst a kácení stromů.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Stavba 511 SOKP a Aktualizace č. 1 ZÚR HMP – informace
Předseda výboru informoval o návrhu aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) č. 1, který byl 6.9.2012 projednán ve Výboru územního rozvoje ZHMP a zaslán k posouzení na MMR ČR. Předpokládaný termín veřejného projednání je 1.Q/2013 a schválení v ZHMP v 2.Q/2013. Návrh byl zpracován s ohledem na rozsudky Nejvyššího správního soudu. Po schválení aktualizace ZÚR č. 1 bude na Stavbu 511 SOKP (Silniční okruh kolem Prahy) obnoveno územní řízení. Pravomocné územní rozhodnutí se předpokládá v roce 2014, stavební povolení v roce 2016 a realizace stavby v období 2016 – 2019.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Stanovisko EIA záměru „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“- informace
Předseda výboru informoval, že dne 19.10.2012 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“, které proběhlo 20.7.2012 v Prů­honicích, a závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí, které stanovuje podmínky přípustnosti záměru. Kromě podmínek, navržených již v předchozí dokumentaci a posudku, požaduje MŽP např. zklidnění stávajících komunikací, řešení pěší a cyklistické dopravy, použití tzv. tichých asfaltů a další opatření ke snížení hluku a emisí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Návrhy zadání CVZ ÚP Z2824/00, Z2825/00, Z2826/00 a Z2827/00 – informace
Předseda výboru informoval o zveřejnění zadání čtvrté vlny celoměstsky významných změn územního plánu (CVZ ÚP), termín na připomínky je do 27.12.2012. Z pěti podnětů na CVZ ÚP, které ZMČ přijalo 15.8.2011, bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno pořízení změn Z2824/00, Z2825/00, Z2826 a Z2827/00.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Posouzení variant dopravní obsluhy regionu – návrh zadání
Předseda výboru informoval o přípravě zadání několika posudků dopravních řešení, mj. na základě usnesení ZMČ č. 7b) odst. 3a) Zápisu č. 8/2012 z 10.9.2012 a dále pro očekávané projednávání DÚR Exitu 4 D1.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Schválení podlimitní veřejné zakázky – MŠ Újezd

Starosta informoval o připravovaném vypsání výběrového řízení na projektanta architektonické studie a jednotlivých stupňů projektové dokumentace budoucí mateřské školy Újezd, na pozemku parc.č. 670/8.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr projektanta architektonické studie na pozemku parc.č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic a jednotlivé stupně projektové dokumentace, rozsah dokumentace bude upřesněn v zadávacích podmínkách veřejné soutěže v souladu s platnými právními předpisy,
 2. ukládá starostovi zajistit vyhlášení podlimitní veřejné zakázky.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výběr poskytovatele služby „Výběr projektanta studie celého území a novostavby objektu MŠ“ – Újezd

Starosta předložil tabulku s vyhodnocením tří cenových nabídek na službu organizačního zajištění zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Výběr projektanta studie celého území a novostavby objektu MŠ“.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje poskytovatele služeb organizačního zajištění podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr projektanta zastavovací studie na pozemku parc.č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic a jednotlivé stupně projektové dokumentace za celkovou částku ve výši 40.000,– Kč bez DPH, společnost Typaz, s.r.o., Římská 22, 120 00 Praha 2, IČ: 624 18 823,
 2. ukládá starostovi se společností Typaz, s.r.o., Římská 22, 120 00 Praha 2, IČ: 624 18 823 uzavřít smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výběr projektanta studie – jmenování komise pro otevírání obálek, jmenování komise pro posouzení a hodnocení cenových nabídek

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. a) tříčlennou komisi pro otevírání obálek, které se uskuteční v průběhu ledna 2013, ve složení:
 2. Ing. Filip Ranoš
 3. Ing. Pavel Staněk
 4. Václav Drahorád
 5. b) pětičlennou komisi s náhradníky pro posouzení a hodnocení cenových nabídek, které se uskuteční v průběhu ledna 2013, ve složení:
 6. Ing. arch. František Doubrava
 7. Ing. Filip Ranoš
 8. Ing. Daniel Hakl
 9. Ing. Pavel Staněk
 10. Václav Drahorád
 11. náhradníci:
 12. Jaroslav Lauber
 13. Ing. Jiří Hrubý
 14. Martin Holý
 15. Ing. Radmila Dvořáková
 16. Josef Hašpl
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2012

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.
Bod 10 b) Zápisu č. 10/2012 „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé

a) Termín příštího zasedání
Termíny zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2013: 21.1., 18.2., 11.3., 8.4., 13.5. a 10.6.2013 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze dne 11. 12. 2012


Zápis 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 11. 2012

Zápis 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 11. 2012

Přítomni: Hakl, Dvořáková, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Mojžíš, Vaněk, Zadák (počet 8)

Omluven: Drahorád (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 12. 11. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,30 hod 12. 11. 2012.

Zástupce starosty Ing. Ranoš upozornil na tiskové chyby v návrhu pořadu jednání, které se opravují takto:

Bod.č.4 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene parc. č 325/1 – Ke Mlýnu, Lázně Újezd u Průhonic – Vesnička 1-PREdistribuce,a.s.“

1. Schválení programu

Zástupce starosty Ing. Ranoš přednesl návrh programu o 10 bodech.

Zástupce starosty Ing. Ranoš navrhl doplnit bod č. 10 „ Různé“ o za b) „Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu“, za c) „Rekonstrukce komunikací“, za d) „Kulturní akce“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Žádost MČ o vyjmutí křižovatky a Vestecké spojky z ÚPn HMP“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: Zadák, Draštíková, Vaněk
proti: Ranoš, Hakl, Mojžíš, Dvořáková, Hašpl
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Lázně Újezd u Průhonic-DÚR stavby Vesnička 1

Zástupce starosty zrekapituloval vývoj týkající se územního řízení o umístění stavby Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1 – západní a východní část. Městská část nedala při ústním jednání souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví obce. V současné době je územní řízení zastaveno na žádost investora stavby PRO-Újezd, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí:
 2. předložené informace včetně dopisu společnosti PRO-Újezd, a.s. ze dne 2.10.2012,
 3. skutečnost, že městská část Praha – Újezd dosud k dnešnímu dni nedala pro účely územního řízení souhlas s umístěním stavby „Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1“ na pozemcích, které má svěřeny do správy, zejména na parc.č. 325/4, 676/7, 680/1 a 682/1 v k.ú. Újezd u Průhonic,
 4. schvaluje revokaci usnesení č. 8b zápisu č. 2/2012 ze dne 13.2.2012 „Lázně Újezd u Průhonic – DÚR stavby Vesnička 1“ tak, že toto usnesení nově zní:
  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s projektovou dokumentaci k územnímu řízení „Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1“, předloženou na zasedání ZMČ Praha – Újezd dne 13.2.2012.
 5. nesouhlasí:
 6. s projektovou dokumentací k územnímu řízení „Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1“ předloženou v územních řízeních u odboru výstavby ÚMČ Praha 11, zahájených 12.7.2012 a zastavených 29.10.2012,
 7. s umístěním stavby „Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1“ na pozemcích, které má svěřeny do správy.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene parc.č. 325/1 – Ke Mlýnu, Lázně Újezd u Průhonic-Vesnička 1-PREdistribuce,a.s.

Zástupce starosty informoval o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o úplatné věcné břemeno na nově uložené a provozované kabely 1 kV v pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Újezd u Průhonic. Jedná se o pokládku kabelu nízkého napětí pro stavbu“ Praha – Újezd u Průhonic, ulice Ke Mlýnu, Vesnička 1, rozš.kNN“.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Újezd u Průhonic.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky MHMP – dům služeb

Zástupce starosty předložil žádost městské části o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2 mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy. Částka bude určena pro úhradu zbývající částky za dům služeb. Městská část do dnešního dne disponuje částkou 16,3 mil. Kč, kterou z větší části utržila z prodeje dvou bytů a tří ordinací. Veškeré náklady na výstavbu domu služeb činí 18,3 mil. Kč a splatnost účetních dokladů je do 31.12.2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje žádost o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2 mil. Kč se splatností do 30.6.2013.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene Nad Náhonem, K Motelu-PREdistribuce,a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 283/1 a 606/37 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu: podzemní kabelové vedené 1 kV v rozsahu 60 bm v rámci stavební akce: Praha – Újezd, Nad Náhonem, nová SS, úprava kNN a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy předmětné stavby, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

7. Darovací smlouva parc.č. 589/9, 581/2 a 583/3 – JMH Development, a.s.

Zástupce starosty předložil žádost společnosti JMH Development, a.s. o uzavření darovacích smluv na pozemky 589/9, 581/2 a 583/3. Městská část požaduje po dárci jednorázovou úhradu finančního příspěvku na jejich údržbu podle jejich skutečné výměry. MUDr. Mojžíš navrhl následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2012

Bod 5) „Kupní smlouva budoucí – PREdistribuce, a.s.“ – trvá
Bod 6) „Dar školám“ – trvá
Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Plán zimní údržby

Zástupce starosty předložil plán zimní údržby 2012/2013. Městská část provádí zimní údržbu na chodnících o celkové délce 6 790 bm a vedlejších komunikacích v délce 5 730 mb.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plán zimní údržby 2012/2013 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 10. prosince 2012 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úprava dopravního značení v ulici Ke Mlýnu
Zástupce starosty informoval o žádosti vlastníků pozemků a domů v ulici Ke Mlýnu o umístění nového dopravního značení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá zástupci starosty navrhnout úpravu dopravního značení v ulici Ke Mlýnu a projednat ji s žadateli.
pro: Ranoš, Hakl, Dvořáková, Vaněk, Zadák, Mojžíš, Hašpl
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

c) Rekonstrukce komunikací
V pondělí 12.11.2012 bylo předáno staveniště pro rekonstrukci povrchů U Pramene a z části Vodnické, realizace povrchu komunikace Pod Napětím, výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů v ulicích Josefa Bíbrdlíka – Formanská v původní zástavbě Újezdu. Stavba bude zahájena rekonstrukcí chodníků v ulici U Pramene a komunikace Pod Napětím.

d) Kulturní akce
Zástupce starosty informoval o kulturních akcích, které se budou konat v prosinci:

 • 5.12. Mikulášská besídka od 15.00 a 17.30 hodin
 • 15.12. setkání u vánočního stromu od 15.00 hodin
 • 17.12. koncert mobilní zvonohry od 17.00 hodin

V Praze dne 13. 11. 2012


Zápis 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 10. 2012

Zápis 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 8. 10. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Dvořáková, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Mojžíš, Vaněk (počet 8)

Omluven: Zadák (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 8. 10. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod 8. 10. 2012.

Zastupiteli Mgr. Jakubu Lepšovi dne 11. 9. 2012 z důvodu změny trvalého pobytu zanikl mandát člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd a zároveň Mgr. Lepš rezignoval na členství ve Výboru stavebním a pro životní prostředí a ve Finančním výboru.

Starosta přečetl slib člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd a nová členka zastupitelstva ing. Radmila Dvořáková neodmítla slib složit, což stvrdila svým podpisem. Starosta předal nové člence zastupitelstva osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

p>Starosta navrhl vyřadit bod č. 6 „ Darovací smlouvy“ a nahradit ho bodem „Dar školám“.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

19,05 hodin přišel MUDr. Jan Mojžíš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Doplnění členů výborů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí:
 2. odstoupení Mgr. Jakuba Lepše z funkcí předsedy Finančního výboru a člena Výboru stavebního a pro životní prostředí, v souvislosti s ukončením jeho mandátu zastupitele MČ,
 3. odstoupení MUDr. Jana Mojžíše z funkce člena finančního výboru,
 4. odstoupení Martina Holého z funkce člena kontrolního výboru,
 5. schvaluje:
 6. Ing. Radmilu Dvořákovou členkou kontrolního výboru,
 7. Janu Draštíkovou předsedkyní finančního výboru,
 8. Martina Holého členem finančního výboru,
 9. Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D. členkou výboru stavebního a pro životní prostředí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Pronájem pozemků – sportoviště

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu s nájemcem panem Petrem Moťkou ke dni 6.7.2012,
 2. bere na vědomí Zápis z jednání pro otevírání obálek na základě „Oznámení o záměru pronajmou pozemek“ ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 3. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pozemku parc.č. 619/3, 626/20 a 626/21 v k. ú. Újezd u Průhonic s SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4, zastoupen JUDr. Zdeňkem Kramperou za cenu 50 000,– Kč/rok po dobu prvních 15 let a 100 000,– Kč/rok po dobu dalších 15 let,
 4. ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem uvedeným v bodě c) a dohodnout v nájemní smlouvě další závazné podmínky nájmu, zejména realizaci a provozování sportoviště dle zastavovací studie.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Kupní smlouva budoucí – PREdistribuce, a.s.

 1. schvaluje budoucí kupní smlouvu na prodej pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/412-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a parc.č. 265/387-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2 právnické osobě – PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, za cenu určenou znaleckým posudkem vypracovaným na náklady budoucího kupujícího,
 2. ukládá starostovi uzavřít smlouvu budoucí kupní.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dar školám

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50 000,– Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 25 000,– Kč, MŠ Janouchova dar v hodnotě 10 000,– Kč, MŠ Křejpského, Blatenská a Madolinka dar v hodnotě 5 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi projednat s řediteli těchto škol výběr věcného daru ve výše uvedených hodnotách a uzavřít darovací smlouvy.

7. Výroční zpráva MŠ

Starosta předložil Výroční zprávu mateřské školy Vodnická za školní rok 2011/2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Výroční zprávu mateřské školy Vodnická za školní rok 2011/2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2012

Bod 7 b) odst. 3 a) Zápisu č. 8/2012 „Zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu“ – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2012

Bod č. 10 zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 12. listopadu 2012 od 19,00 hodin.
b) Starosta informoval o plánovaném lampionovém průvodu „Kateřinský halloween“ , který se bude konat ve spolupráci se ZŠ Ke Kateřinkám dne 19. října 2012 od 17,00 hodin. Městská část zajistí občerstvení a dýně k uměleckému zpracování v celkové hodnotě 5 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výdaje ve výši 5 000 ,– Kč na lampionový průvod.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze, dne 9. 10. 2012


Zápis 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 5. 9. 2012

Zápis 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 5. 9. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková Zadák, Vaněk (počet 8)

Omluven: Mojžíš (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod 10. 9. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 hod 10. 9. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Žádost o vyjmutí křižovatky Exit 4 a Vestecké spojky z územního plánu“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: Zadák, Vaněk, Draštíková
zdržel: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
Návrh nebyl přijat.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Žádost o vyjmutí změny územního plánu č. Z 2345/00 – Administrativní a obytný komplex Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: Zadák, Vaněk, Draštíková
zdržel: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš Vaněk
zdržel: Draštíková, Zadák
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Josef Hašpl a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 283/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v umístění, provozování a užívání kabelového vedení s právem volného přístupu spočívajícím v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy kabelového vedení. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 993–157/2011.

Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 10 500,– Kč + DPH ve výši 20%.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 5,6

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/5 jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 218/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 218/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic a dále úplatný převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ? vzhledem k celku na jednotce č. 531/6 – jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic Ing. Jiřímu Čejkovi, IČ: 72608919, se sídlem 1.máje 1547, 432 01 Kadaň, jednající Ing. Jiří Čejka, za celkovou cenu 1.731 562,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru p. Hašpl předložil zápis z provedené kontroly.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z provedené kontroly kontrolního výboru ze dne 11.6.2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 09/2012

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil tabulku s úpravami rozpočtu k září 2012 a jednotlivé položky zdůvodnil.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. úpravy rozpočtu k 09/2012 dle přílohy č. 1,
 2. ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

 1. Vyjádření k DÚR „Stavba č. 41346 – Propojovací komunikace“
  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti Odboru městského investora MHMP o vyjádření k dokumentaci k územnímu řízení doplněnou o majetkoprávní elaborát.
  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere dokumentaci pro územní řízení na vědomí a požaduje:
  1. minimalizovat staveništní dopravu vedenou po stávajících komunikacích MČ,
  2. navrhnout dopravní opatření k zamezení vjezdu nákladní dopravy (a omezení tranzitu osobní dopravy) z D1 na Formanskou,
  3. doplnit stavební čáry podél komunikace větve B tak, aby bylo zamezeno jejímu možnému budoucímu rozšíření na více jak dvoupruh, a aby vždy plnila pouze funkci místní obslužné komunikace.
  pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
  zdržel: Draštíková, Zadák, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 2. Předseda výboru Ing. Ranoš předložil posudek hodnotící a komentující všechny připomínky, které byly k dokumentaci zaslány.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
  1. bere informace na vědomí,
  2. požaduje:
   1. zprovoznění Vestecké spojky v úseku ZKZP – silnice II/603 až po zprovoznění Stavby 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice),
   2. projektovat a realizovat Vesteckou spojku pouze jako dvoupruhovou komunikaci bez vymezení územní rezervy na čtyřpruh,
  3. ukládá starostovi a zástupcům starosty:
   1. zajistit samostatný oponentní dopravní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského okruhu,
   2. v této věci koordinovat další postup s MČ Praha – Šeberov.
  pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
  zdržel: Draštíková, Zadák, Vaněk
  Návrh byl přijat.
 3. Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1 – územní řízení – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o dvou probíhajících samostatných územních řízeních – Vesnička 1, západní část a Vesnička 1, východní část. V aktuální verzi dokumentace byly vypuštěny vlastní rodinné domy včetně vjezdů a upraveno dopravní řešení. Na ústním jednání dne 4.9. 2012 vyjádřila městská část s umístěním stavby na pozemcích ve své správě nesouhlas, Odbor výstavby MČ Praha 11 obě řízení přerušil.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
  pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Draštíková, Vaněk
  zdržel: Zadák
  Návrh byl přijat.
 4. Bytový dům Kateřinky (Vodnická) – pokračování územního řízení – informace

  Předseda výboru ing. Ranoš informoval o plánované výstavbě čtyřpodlažního bytového domu na rohu ulic Vodnická a Na Křtině. 20.7.2012 bylo obnoveno územní řízení, městská část podala připomínky ke stavbě na ústním jednání dne 28.8.2012.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí a ukládá starostovi zaslat investorovi stavby (Rodok, s.r.o.) požadavek na příspěvek na veřejnou vybavenost dle usnesení ZMČ Praha – Újezd č. 4 Zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012.
  pro: všichni
  Návrh byl přijat.
 5. Viladomy Kateřinky (Pastevců) – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zahájení řízení o odstranění stavby dvou bytových domů v ulici Pastevců. Dne 29.6. 2012 proběhla kontrolní prohlídka se zaměřením staveb, na které byly prokázány nesoulady s vydaným stavebním povolením. Stavebník KP Development, s.r.o. může do 30.9. 2012 požádat o dodatečné povolení stavby.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
  pro: všichni
  Návrh byl přijat.
 6. Návrh aktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy – informace

  Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o návrhu aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na území městské části se rozšiřuje rozvojová oblast zeleně Z/8 Zalesnění u Křeslic (východně od Milíčovského lesa), doplňuje vodovod DN1000/800 z Jesenice a mírně upravuje zákres

  VVN 2×110kV.

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
  pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Vaněk, Zadák
  zdržel: Draštíková
  Návrh byl přijat.

8. Kulturní a sportovní akce – II. pol. 2012

Starosta předložil plán kulturních a sportovních akcí na II. pololetí roku 2012.

 • Setkání se seniory – 12.září od 15.00 hod – III. a IV. čtvrtletí – 10.000,– Kč
 • Pražské cyklozvonění – 15.září od 9.00 hod – 3.000,– Kč
 • Dětské běžecké závody 22.září od 10.00 hod – 10.000,– Kč
 • Vítání občánků – 24.září od 14.00 hod – 10.000,– Kč
 • NOC CUP 2012 říjen/lis­topad – noční orientační běh ve spolupráci s Gymnáziem JM – 5.000,– Kč
 • 8. ročník dětského cyklistického závodu 6.října od 10.00 hod – 30.000,– Kč
 • Mikulášská besídka 5.prosince od 15.00 hod – 30.000,– Kč
 • Vánoční strom 15.prosince od 15.00 hod – 5.000,– Kč
 • Vánoční zvonkohra + ohňostroj 17.prosince od 17.00 hod – 25.000,– Kč
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje pořádání kulturních a sportovních akcí v celkových nákladech cca 128.000,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2012

Bod č. 10 zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Různé

 1. Termín příštího zasedání
  Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 8. října 2012 od 19,00 hodin.
  pro: všichni
  Návrh byl přijat.
 2. Starosta informoval o plánované besedě o územním rozvoji městské části, která se bude konat 17. září 2012 od 18,00 hodin ve společenském sále domu služeb.

V Praze, dne 11. 9. 2012


Zápis 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 8. 2012

Zápis 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 8. 2012

Přítomni: Drahorád, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Zadák (počet 6)

Omluven: Mojžíš, Vaněk, Hakl (počet 3)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 13. 8. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,15 hod 13. 8. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Ing. Ranoš navrhl v bodu č. 5 „Rozvoj MČ – informace“ vypustit slovo informace.

pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Hašpl
zdržel: Zadák, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Vyjmutí Exitu 4 včetně Vestecké spojky z územního plánu“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: Zadák, Draštíková
zdržel: Drahorád, Ranoš, Lepš, Hašpl
Návrh nebyl přijat.

O návrzích bylo hlasováno dle jednacího řádu v opačném pořadí.

Hlasování o programu jako celku.

pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Hašpl
zdržel: Zadák, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

Z důvodu neschválení programu (pro musí být nadpoloviční většina všech členů ZMČ, tj. 5) se 8.zasedání ZMČ Praha – Újezd bude konat v následujícím řádném termínu, tj. 10.9.2012 od 19.00 hodin.

V Praze, dne 14. 8. 2012


Zápis 6/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 6. 2012

Zápis 6/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 6. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková Zadák (počet 7)

Omluven: Mojžíš, Vaněk (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 11. 6. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,25 hod 11. 6. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 7 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Dodatky č. 1 ke Smlouvám darovacím ze dne 17.8.2011“ a zařadit ho jako bod č. 6.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Antonín Zadák a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Změna Zřizovací listiny MŠ

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje tyto změny Zřizovací listiny Mateřské školy Vodnická platné ode dne 15.8.2011:
  • čl. II – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
  • nadpis – doplnit slovo „hlavní“ (Vymezení hlavního účelu a předmětu hlavní činnosti)
  • třetí odstavec – doplnit slovo „hlavní“ (Předmětem hlavní činnosti je:)
  • třetí odstavec, čtvrtá odrážka – doplnit slova „pro rodiče a zaměstnance mateřské školy“ (- poskytování vzdělávacích a dalších kurzů, osvětová činnost pro rodiče a zaměstnance mateřské školy),

 2. ukládá starostovi tyto změny zapracovat do Zřizovací listiny Mateřské školy Vodnická formou Dodatku č. 1.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu k 06/2012

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil materiály k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky odůvodnil.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. úpravy rozpočtu k 06/2012 dle přílohy č. 1,
 2. ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Soutěž na úpravu Kateřinského náměstí

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zasedání komise pro otevírání obálek a zasedání hodnotící poroty. Porota vzhledem k nesplnění základních požadavků na řešení předmětu soutěže navrhuje neudělit první cenu a doporučuje udělit druhou cenu návrhu číslo 2 a třetí cenu návrhu číslo 1.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí informaci o výsledku soutěže na úpravu Kateřinského náměstí,
 2. schvaluje vyplatit odměnu za 2. a 3. místo ve výši 2 000,– Kč a 1 000,– Kč podle pořadí navrženého hodnotící porotou.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.
b) Bytový dům na parc.č. 214/4

Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost společnosti Skala Invest Group, s.r.o. o vyjádření k nové studii zástavby na parc.č. 214/4, která odpovídá stávajícímu územnímu plánu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí novou studii zástavby na parc.č. 214/4,
2) požaduje doplnit studii :
 1. v prodloužení ulice Pastevců realizovat veřejnou komunikaci, která bude předána městské části,
 2. podél Formanské ulice doplnit chodník (vozovka š. 7,5 m , chodník š. 2,0 m + obrubník),
 3. parkovací stání na povrchu neprovádět jako kolmá na ulici Formanská (nenavrhovat přejezd přes chodník v celé šíři pozemku), ale v ulici Pastevců,
 4. navýšit počet garážových stání nejméně o 6 (pro byty 3 +kk dvě stání),
 5. doplnit výsadbu vzrostlých stromů podél ulice Formanská.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.
c) Studie výstavby MŠ Újezd

Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o záměru městské části realizovat na parc.č. 670/8 v Újezdu výstavbu jednotřídní mateřské školy formou modulové (kontejnerové) výstavby. V současné době probíhají předběžná jednání se stavebním úřadem, hygienickou stanicí, MHMP a soukromými investory. Největším problémem je zajištění finančních prostředků pro výstavbu MŠ a následný provoz.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
Zdržel: Draštíková, Zadák
Návrh byl přijat.
d) Posudek EIA záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí, který hodnotí poslední verzi dokumentace EIA a komentuje všechny připomínky, které byly k dokumentaci zaslány.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
Zdržel: Draštíková, Zadák
Návrh byl přijat.
e) Nové vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky

Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o návrhu MHMP, odboru ochrany prostředí, na nové vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky a návrhu nového plánu péče o přírodní památku. Městská část zaslala námitky a připomínky k redukci ochranného pásma.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Dodatky č. 1 ke Smlouvám darovacím ze dne 17.8.2011

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje dodatky č. 1 ke Smlouvám darovacím ze dne 17.8.2011, jejichž předmětem je darování pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/10,606/36 a 606/37,
 2. ukládá starostovi uzavřít tyto dodatky.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2012

Bod č. 10 zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

8. Různé

a) Termíny zasedání na II. pololetí 2012
13.8., 10.9., 8.10., 12.11. a 10.12. 2012.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

V Praze, dne 12. 6. 2012


Zápis 5/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 5. 2012

Zápis 5/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 5. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková Zadák (příchod 19,28 hod), Vaněk (příchod 19,10 hod) (počet 8)

Omluven: Mojžíš (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod 14. 5. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,20 hod 14. 5. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni paní Jana Draštíková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,10 hodin přišel p. Vaněk.

3. Návrh rozhodčí smlouvy

Starosta předložil návrh rozhodčí smlouvy a důvodovou zprávu (příloha č. 1), ve které je popsán spor o úhradu méněprací a víceprací se zhotovitelem stavby Mateřská škola a dům služeb se služebnou městské policie.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí důvodovou zprávu o sporu se zhotovitelem stavby „Mateřská škola a dům služeb se služebnou městské policie“ a o předběžné dohodě o řešení sporu v rozhodčím řízení,
 2. schvaluje:
 1. uzavření Rozhodčí smlouvy mezi městskou částí Praha – Újezd (objednatel) a firmou Swietelsky stavební s.r.o. (zhotovitel),
 2. náklady rozhodčího řízení tvořící poplatek ve výši 4% z hodnoty předmětného sporu a náklady na právní zastoupení podle obecně právních předpisů.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Revokace usnesení č. 7a) zápisu č. 2/2012: Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje revokaci usnesení č. 7a) zápisu č. 2/2012 ze dne 13.2.2012 – Podmínky pro výstavbu nových bytových domů, rodinných domů a nebytových prostor v k. ú. Újezd u Průhonic, které jsou platné od 14.5.2012:
 1. z každého nově navrženého bytového domu, rodinného domu a nebytového prostoru odvedení příspěvku do rozpočtu MČ Praha – Újezd na občanskou vybavenost ve výši:

rodinný dům do 150 m2 čisté užitné plochy 40 000,– Kč
rodinný dům nad 150 m2 čisté užitné plochy 60 000,– Kč
na 1 byt do 100 m2 v obytném domě 30 000,– Kč
na 1 byt nad 100 m2 v obytném domě 60 000,– Kč
za 1 m2 užitné plochy nebytového prostoru 400,– Kč

 1. vyměření příspěvků bude provedeno při vydávání stanovisek v kterémkoliv řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícím s umístěním nebo povolením dotčené stavby.
Příspěvky budou využity na občanskou vybavenost městské části a budou vyměřeny při vydávání stanovisek k nové výstavbě. Vše bude řádně smluvně ošetřeno.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,28 hodin přišel Ing. Zadák.

Starosta navrhl sloučit body 5., 6. a 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2011

6. Plnění rozpočtu k 1. – 3. 2012

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Předseda finančního výboru Ing. Lepš předložil materiály k závěrečnému účtu, plnění rozpočtu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje:
 1. závěrečný účet městské části za rok 2011:

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz 120 – hlavní činnost – příloha č. 2,
rozvaha, výkaz zisku a ztráty – vedlejší činnost – příloha č. 3,

 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2011 do 31. 12. 2011 – příloha č. 4,
 2. plnění rozpočtu za období 01 – 03/2012 dle sestavy 120 – příloha č. 5.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

8. Spisový a skartační řád ÚMČ Praha – Újezd, Spisový a skartační plán

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Spisový a skartační řád ÚMČ Praha – Újezd se Spisovým a skartačním plánem, kterým se nahrazuje Spisový a skartační řád ÚMČ Praha – Újezd ze dne 11.2.2009.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2012

Bod č. 10 zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.
Bod č. 3b) zápisu č. 4/2012 – Výstavba řadových RD na parc.č. 214/6 – DÚR komunikací a sítí – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 11. června 2012 od 19,00 hodin.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

 1. Starosta pozval všechny zastupitele na vzdělávací seminář, který se bude konat 6.6.2012 v Domě služeb.
 2. Starosta informoval o plánovaných kulturních a sportovních akcích:
23. května budou městskou částí projíždět cyklisté po Greenways Praha – Vídeň v rámci akce Týden na kole 2012
26. května od 14.00 hodin proběhne na újezdském náměstí Májová veselice (od 10.00 hodin ukázka zabijačky)
31. května se od 14.00 hodin koná dětský den v Kateřinkách u Milíčovského lesa
9. června od 10.00 hodin proběhnou na Návesním rybníku Dětské rybářské závody.

V Praze, dne 15. 5. 2012


Zápis 4/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 16. 4. 2012

Zápis 4/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 16. 4. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Zadák (počet 7)

Omluven: Vaněk, Mojžíš (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod. 12. 3. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,45 hod. 12. 3. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – veřejná telekomunikační síť a zařadit ho jako bod č. 8.

a

Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák, Vaněk (příchod 19,25 hod) (počet 7)

Draštíková, Mojžíš (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod. 16. 4. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,15 hod. 16. 4. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 6 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Založení Svazu městských částí hlavního města Prahy“ a zařadit ho jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Antonín Zadák a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) RD s kavárnou – výjimečně přípustná stavba
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost odboru výstavby ÚMČ Praha 11 o stanovisko k umístění výjimečně přípustné stavby RD s kavárnou na parc.č. 265/340 a 265/414 (u milíčovských kopců) a nesouhlasné písemné výhrady zástupců přilehlých bytových domů.
Stavba neodporuje územnímu plánu a vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu v HMP.

19,25 hodin přišel p. Vaněk.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s předloženou dokumentací výjimečně přípustné stavby – rodinný dům s kavárnou.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Výstavba řadových RD na parc.č. 214/6 – DÚR komunikací a sítí
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil žádost o vyjádření k DÚR komunikací a inženýrských sítí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s předloženou DÚR za těchto podmínek:
a) bude doplněno napojení navržené komunikace a stávající obslužné komunikace podél protihlukové stěny,
b) bude vydán souhlas s přístupem a průjezdem na pozemky městské části parc.č. 214/8 a 214/104 pro údržbu protihlukové stěny, a to po celou dobu provádění stavby i po ní,
c) místo pro kontejnery bude rozšířeno pro umístění nádob na tříděný odpad,
d) v následném řízení o umístění vlastních RD bude zajištěno splnění hygienických limitů hluku i ve venkovním chráněném prostoru staveb.

c) Podmínky pro výstavbu v MČ – doplnění
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil návrh doplnění usnesení č. 7 a) Zápisu č. 2/2012, které stanoví požadavky na příspěvky investorů na občanskou vybavenost.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o navrhovaných podmínkách pro výstavbu a ukládá starostovi do příštího zasedání ZMČ předložit konečné znění usnesení o příspěvku na občanskou vybavenost.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Rozšíření ČOV Újezd – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o jednání s projektantem rozšíření ČOV (čistírna odpadních vod). Po doplnění přehledu povolených připojení o zbývající rozvojové lokality bude definitivně stanovena kapacita rozšíření ČOV.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Soutěž na úpravu Kateřinského náměstí – informace
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o přihlášených šesti studentech ČVÚT do soutěže o návrh úprav Kateřinského náměstí. Termín odevzdání soutěžních návrhů je do 30.5.2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Využití pozemků parc.č. 670/6 a 670/8
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o záměru využití pozemku č. 670/8 ve vlastnictví HMP, který se nachází severně za zástavbou ulic Formanská a J.Bíbrdlíka. Městská část v minulosti neúspěšně žádala o jeho svěření a nyní bude MHMP žádat o jeho výpůjčku. Na parc.č. 670/8 se plánuje zahájení přípravy výstavby mateřské školy a domu pro seniory.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Založení Svazu městských částí hlavního města Prahy

Starosta informoval o záměru některých městských částí založit zájmové sdružení s cílem uvedených ve stanovách (příloha č. 1).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

I. schvaluje

1. založení Svazu městských částí hlavního města Prahy podle ust. §§ 20f-20i občanského zákoníku a ust. § 28 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
1.1. zřizovatelé

• městská část Praha – Šeberov

• městská část Praha – Slivenec

• městská část Praha – Dubeč

• městská část Praha – Újezd

• městská část Praha – Březiněves

• městská část Praha – Satalice

1.2. výše majetkového vkladu 90.000,– Kč

• městská část Praha – Šeberov ve výši 15.000,– Kč

• městská část Praha – Slivenec ve výši 15.000,– Kč

• městská část Praha – Dubeč ve výši 15.000,– Kč

• městská část Praha – Újezd ve výši 15.000,– Kč

• městská část Praha – Březiněves ve výši 15.000,– Kč

• městská část Praha – Satalice ve výši 15.000,– Kč

2. zakladatelskou listinu – Stanovy zájmového sdružení právnických osob „Svaz městských částí hlavního města Prahy“ v příloze č. 1

II. ukládá starostovi zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš,Vaněk
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

20,00 hodin odešel Mgr. Lepš.

5. Žádost o finanční dar na rekondiční pobyt

Starosta předložil žádost o finanční příspěvek na rekondiční pobyt diabetiků.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami č. 104 ve výši 3 000,– Kč na rekondiční pobyt diabetiků.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2012

Bod č. 10 Zápisu č. 1/2012 – Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 14. května 2012 od 19,00 hodin.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

b) Starosta informoval o nedostatku míst v mateřských školách a o snaze městské části zajistit nové prostory.
Městská část oslovila několik vlastníků nebytových prostor se žádostí o jejich pronájem ke zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy:

 1. Soukromou mateřskou školu Banbin v ulici Ke Smrčině, kde bylo sděleno, že nemají volnou třídu.
 2. Vlastníka nově zrekonstruovaného objektu v Újezdu, Formanská 6 (u křižovatky Formanská – Nad Statkem). Zde prostory nevyhovují hygienicko-provozním podmínkám mateřských škol.
 3. SVJ Vodnická 436, kde prostor opět nevyhovuje hygienicko-provozním podmínkám.

V současné době není možné zajistit vhodné prostory pro zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy. Budeme jednat s MČ Praha 11 o možnosti přenechání jedné třídy v ZŠ Ke Kateřinkám (nebo v jiné základní škole), ve které je v současnosti detašované pracoviště MŠ Jažlovická. Pokud dojde k dohodě, pracoviště by bylo zřízeno nejdříve od 1.září 2013.

Dále starosta informoval o zaslané žádosti na MHMP o výpůjčku pozemku parc.č. 670/8, který je svou polohou a dostupností inženýrských sítí nejvhodnější pro realizaci nové mateřské školy a domu seniorů.
Dle schváleného ÚP SÚ HMP je pozemek v polyfunkčním území OB – čistě obytné, s využitím: mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení a zařízení pro sociální péči.
Předpokládaná realizace mateřské školy by byla v roce 2014/2015.

c) Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o černých skládkách bioodpadu na kraji Milíčovského lesa v Kateřinkách. Vlastníci nemovitostí v této oblasti byli dopisem informováni o zákazu vyvážení odpadu a o možnostech jeho likvidace.

d) Starosta informoval o plánovaných akcích:
30. dubna od 16.00 hodin stavění májky
30. dubna od 18.00 hodin pálení čarodějnic
10. května od 14.00 hodin prohlídka Dendrologické zahrady.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

V Praze, dne 13. 3. 2012

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku:
– bytová jednotka č. 531/10, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, bytová jednotka je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1470 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále,
– od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 593/4501 na společných částech budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, budova je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále,
– od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 593/4501 na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic
ing. Liboru Markovi, bytem Praha 4, za celkovou cenu ve výši 4.000 000,– Kč,

 1. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o VB – parc.č. 617/1 (PREdistribuce,a­.s.)

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu věcném břemenu na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 617/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu na LV č. 558. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu kabelového vedení 1 kV a v právu chůze a jízdy za účelem zajištění jeho provozu, obnovy, oprav a údržby. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 999–46/2011.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 5 500,– Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření

Starosta předložil Zápis z 2. dílčího přezkoumání městské části za období od 1.8.2011 do 31.10.2011 a konstatoval, že zjištěné méně závažné chyby a nedostatky již byly napraveny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření na vědomí.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu v rámci rozpočtu MŠ

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil žádost ředitelky mateřské školy o přidělení prostředků z výnosu hospodaření MŠ ke dni 31.12.2011 ve výši 24 941,76 Kč do fondu odměn a rezervního fondu MŠ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd

 1. bere na vědomí žádost ředitelky MŠ,
 2. schvaluje přerozdělení výnosu hospodaření MŠ, a to 19 900,– Kč do fondu odměn a 5 041,76 Kč do fondu rezerv.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Úprava míry využití území na pozemku parc.č. 214/4

Zástupce starosty ing. Ranoš informoval o schůzce se zástupci SVJ viladomů Kateřinky, na které byly projednány požadavky občanů z této lokality. Z jednání vyplynulo, že by občané uvítali hřiště pro větší děti. Z příspěvku investora by byl kromě hřiště a občanské vybavenosti hrazen i výkup části pozemku na průchod mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím.
Ze strany investora zatím k uzavření darovacích smluv nedošlo.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Draštíková, Hašpl, Hakl
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – veřejná telekomunikační síť

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou T-Systems Czech Republic a.s. na pozemku parc.č. 215/10 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v umístění a provozování stavby „Optická trasa T-Systems Czech Republik a.s. Formanská ulice, Praha 11“, včetně provádění údržby a oprav, a to za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšeným o platnou sazbu DPH, vypracovaným na náklady budoucího oprávněného. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude přílohou této smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2012

Bod č. 10. Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 16. dubna 2012 od 19,00 hodin.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

b) Starosta informoval o tom, že MČ Praha – Křeslice plánuje zrealizovat cyklostezku mezi Křeslicemi a Průhonicemi. Cyklostezka má vést mimo jiné, také přes naši městskou část na území Přírodního parku Botič – Milíčov (regionální biokoridor R3/41 a lokální biokoridor L1/132).
V rámci umístění cyklostezky se musí kácet zdravé vzrostlé stromy, které tu rostou po několik generací a nikdy nikomu nevadily. Ke kácení jsou odsouzené i keřové skupiny. Stromy určené ke kácení jsou barevně označeny a celkový počet je cca 260 ks. Cyklostezka svou plánovanou trasou částečně vystupuje do svahu. V případě zahájení stavebních prací by byla v mnoha případech porušena u zdravých stromů kořenová soustava a bezpochyby také bylinné patro v údolí nivy Botiče.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

Výzva pro Alianci Jihovýchodu Tímto vyzývám občanské sdružení Alianci Jihovýchod, která má mimo jiné cíl činnosti „Ochranu přírody a krajiny“, aby bojovala všemi dostupnými prostředky a zabránila nesmyslnému kácení v rámci budoucí realizace cyklostezky.

V Praze, dne 13. 3. 2012


Zápis 3/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 3. 2012

Zápis 3/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 3. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Zadák (počet 7)

Omluven: Vaněk, Mojžíš (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod. 12. 3. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno v 19,45 hod. 12. 3. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – veřejná telekomunikační síť a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku:
– bytová jednotka č. 531/10, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, bytová jednotka je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1470 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále,
– od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 593/4501 na společných částech budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, budova je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále,
– od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 593/4501 na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic
ing. Liboru Markovi, bytem Praha 4, za celkovou cenu ve výši 4.000 000,– Kč,

 1. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o VB – parc.č. 617/1 (PREdistribuce,a­.s.)

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu věcném břemenu na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 617/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu na LV č. 558. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu kabelového vedení 1 kV a v právu chůze a jízdy za účelem zajištění jeho provozu, obnovy, oprav a údržby. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 999–46/2011.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 5 500,– Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření

Starosta předložil Zápis z 2. dílčího přezkoumání městské části za období od 1.8.2011 do 31.10.2011 a konstatoval, že zjištěné méně závažné chyby a nedostatky již byly napraveny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření na vědomí.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu v rámci rozpočtu MŠ

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil žádost ředitelky mateřské školy o přidělení prostředků z výnosu hospodaření MŠ ke dni 31.12.2011 ve výši 24 941,76 Kč do fondu odměn a rezervního fondu MŠ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd

 1. bere na vědomí žádost ředitelky MŠ,
 2. schvaluje přerozdělení výnosu hospodaření MŠ, a to 19 900,– Kč do fondu odměn a 5 041,76 Kč do fondu rezerv.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Úprava míry využití území na pozemku parc.č. 214/4

Zástupce starosty ing. Ranoš informoval o schůzce se zástupci SVJ viladomů Kateřinky, na které byly projednány požadavky občanů z této lokality. Z jednání vyplynulo, že by občané uvítali hřiště pro větší děti. Z příspěvku investora by byl kromě hřiště a občanské vybavenosti hrazen i výkup části pozemku na průchod mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím.
Ze strany investora zatím k uzavření darovacích smluv nedošlo.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Draštíková, Hašpl, Hakl
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – veřejná telekomunikační síť

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou T-Systems Czech Republic a.s. na pozemku parc.č. 215/10 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v umístění a provozování stavby „Optická trasa T-Systems Czech Republik a.s. Formanská ulice, Praha 11“, včetně provádění údržby a oprav, a to za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšeným o platnou sazbu DPH, vypracovaným na náklady budoucího oprávněného. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude přílohou této smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2012

Bod č. 10. Smlouvy budoucí darovací, a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185 a b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se koná 16. dubna 2012 od 19,00 hodin.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

b) Starosta informoval o tom, že MČ Praha – Křeslice plánuje zrealizovat cyklostezku mezi Křeslicemi a Průhonicemi. Cyklostezka má vést mimo jiné, také přes naši městskou část na území Přírodního parku Botič – Milíčov (regionální biokoridor R3/41 a lokální biokoridor L1/132).
V rámci umístění cyklostezky se musí kácet zdravé vzrostlé stromy, které tu rostou po několik generací a nikdy nikomu nevadily. Ke kácení jsou odsouzené i keřové skupiny. Stromy určené ke kácení jsou barevně označeny a celkový počet je cca 260 ks. Cyklostezka svou plánovanou trasou částečně vystupuje do svahu. V případě zahájení stavebních prací by byla v mnoha případech porušena u zdravých stromů kořenová soustava a bezpochyby také bylinné patro v údolí nivy Botiče.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

Výzva pro Alianci Jihovýchodu Tímto vyzývám občanské sdružení Alianci Jihovýchod, která má mimo jiné cíl činnosti „Ochranu přírody a krajiny“, aby bojovala všemi dostupnými prostředky a zabránila nesmyslnému kácení v rámci budoucí realizace cyklostezky.

V Praze, dne 13. 3. 2012


Zápis 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 2. 2012

Zápis 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 2. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Vaněk, Mojžíš (počet 8)

Omluven: Zadák (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,02 hod. 13. 2. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,30 hod. 13. 2. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 3 „Náklady na údržbu komunikací a chodníků“ o slova „a zeleně“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl vyměnit body č. 7 a 8 a bod č. 7 rozdělit na za a) „Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů“ a za b) „Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o odejmutí pozemku parc.č. 265/730“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.div>

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jakub Lepš a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Náklady na údržbu komunikací, chodníků a zeleně

Starosta předložil tabulku s výpočtem ceny údržby za 1 m2 komunikací, chodníků a zeleně z rozpočtu městské části.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí předložený výpočet nákladů na údržbu za 1 m2 za rok veřejné komunikace, chodníku a zeleně,
2) schvaluje jednorázovou úhradu finančního příspěvku od dárců na údržbu darovaných pozemků podle jejich skutečné výměry, a to 20,50 Kč/1m2/rok (komunikace a chodníky) a 29,20 Kč/1m2/rok (zeleň) na dobu 5 let; finanční částka bude převedena před uzavřením darovací smlouvy na účet č. 159140048/0300.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouvy budoucí darovací

a) Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185
b) Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187
Starosta předložil návrhy smluv budoucích darovacích o darování komunikací a chodníků v nové výstavbě bytových domů Milíčovský les.

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje budoucí darovací smlouvu o darování pozemku parc.č. 214/185 v k.ú. Újezd u Průhonic od firmy AMADE PARK s.r.o. za těchto podmínek:

 1. definitivní zastavění komunikací a chodníků včetně všech potřebných a schválených inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení,
 2. zkolaudování bez nedodělků a závad, bez závazků, pohledávek nebo břemen třetích osob vyjma vlastníků a správců veškerých uložených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,
 3. předložení geometrického oddělovacího plánu odpovídajícího skutečnému provedení potvrzeným katastrálním úřadem,
 4. vypracování znaleckého posudku,
 5. převedení záruky zhotovitele na dílo na budoucího obdarovaného,
 6. uzavření darovací smlouvy se uskuteční po zaplacení příspěvku na údržbu na základě usnesení č. 3 zápisu č. 2 ze dne 13.2.2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
b) Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje budoucí darovací smlouvu o darování pozemků parc.č. 214/262 a 214/187 v k.ú. Újezd u Průhonic od firmy GEDECO AMADE s.r.o. za těchto podmínek:

 1. definitivní zastavění komunikací a chodníků včetně všech potřebných a schválených inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení,
 2. zkolaudování bez nedodělků a závad, bez závazků, pohledávek nebo břemen třetích osob vyjma vlastníků a správců veškerých uložených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,
 3. předložení geometrického oddělovacího plánu odpovídajícího skutečnému provedení potvrzeným katastrálním úřadem,
 4. vypracování znaleckého posudku,
 5. převedení záruky zhotovitele na dílo na budoucího obdarovaného,
 6. uzavření darovací smlouvy se uskuteční po zaplacení příspěvku na údržbu na základě usnesení č. 3 zápisu č. 2 ze dne 13.2.2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Žádost o svěření pozemků-zeleň pod vysokým napětím

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje
podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o svěření pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic
parc.č. 264/4 o výměře 2 441 m2, parc.č. 265/388 o výměře 1800 m2, parc.č. 265/405 o výměře 4 927 m2, parc.č. 265/622 o výměře 10 803 m2 a parc.č. 265/625 o výměře 1 702 m2.
II. Odůvodnění – výše uvedené pozemky mají charakter veřejné zeleně a městská část na nich zajišťuje pravidelnou údržbu. Na některých z těchto pozemků městská část navrhuje zřídit plochu pro volné pobíhání psů.
III. Ukládá starostovi požádat o tento převod.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva o VB-parc.č. 606/36 (PREdistribuce, a.s.)

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu věcném břemenu na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/36, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu na LV č. 558. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV a v právu vstupu a vjezdu za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 930–495/2008.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 30 000,– Kč včetně DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. a) Podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje
podmínky týkající se výstavby nových bytových a rodinných domů v k.ú. Újezd u Průhonic, které jsou platné od 13.2.2012:
Z každého nově postaveného rodinného domu/bytu bude do rozpočtu MČ Praha – Újezd odveden příspěvek na občanskou vybavenost ve výši

rodinný dům do 150 m2 čistě užitné plochy .............­.............­............40 000,– Kč
rodinný dům nad 150 m2 čistě užitné plochy .............­.............­............60 000,– Kč
na 1 byt v obytném domě.........­.............­.............­.............­.............­.....30 000,– Kč

Příspěvky budou využity na občanskou vybavenost městské části a budou vyměřeny při vydávání stanovisek k nové výstavbě. Vše bude řádně smluvně ošetřeno.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. b) Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost MČ

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
 1. schvaluje
 1. vzorovou Smlouvu o příspěvku na občanskou vybavenost městské části mezi MČ Praha-Újezd a stavebníkem (fyzická osoba/právnická osoba)
 2. vydání souhlasného stanoviska s územním rozhodnutím až po podpisu Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost městské části,

 1. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 7a) zápisu č. 2 ze dne 13.2.2012.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Bytové domy na parc.č. 214/4 – žádost o úpravu ÚP
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o jednání se zástupcem investora. MČ požaduje jako kompenzaci úpravy ÚP a umístění stavby příspěvek na infrastrukturu a veřejnou vybavenost (finanční dar a výstavba parkoviště a části srážkové kanalizace). Je svolána schůzka s předsedy SVJ z viladomů Kateřinky.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci z výboru na vědomí a odkládá projednání na příští zasedání ZMČ po uskutečněné schůzce s občany z této lokality.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

b) Lázně Újezd u Průhonic – DÚR stavby Vesnička 1

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
 1. schvaluje předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení – stavba lokalita Ke Mlýnu, Vesnička 1
 2. ukládá starostovi uzavřít se společností PRO-Újezd, se sídlem Hvězdova 1689, Praha 4, Smlouvu o příspěvku na občanskou vybavenost na základě usnesení č. 7b) zápisu č. 2 ze dne 13.2.2012 za podmínek schválených v usnesení č. 7a) zápisu č. 2 ze dne 13.2.2012.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

c) Dokumentace EIA záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZP-silnice II/603
Předseda výboru ing. Ranoš informoval, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo novou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, ve které jsou mj. upřesněny podmínky, za kterých je záměr akceptovatelný. Nově jsou zpracovány především dopravně-inženýrské podklady a na ně navazující akustická studie.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci k dokumentaci EIA záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“ na vědomí a schvaluje ve vyjádření požadovat zprovoznění Vestecké spojky až po zprovoznění stavby č. 511.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Mojžíš
zdržel: Vaněk, Draštíková
Návrh byl přijat.

d) Zjišťovací řízení záměru „Propojovací komunikace Formanská-EXIT 4 a AOS Praha“
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o zveřejněném závěru zjišťovacího řízení Odboru ochrany prostředí MHMP záměru „Propojovací komunikace Formanská – EXIT 4 a administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Žádost o odejmutí pozemku parc.č. 265/730

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd
I. Schvaluje
podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o odejmutí pozemku ze svěřené správy městské části v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/730 o výměře 39 689 m2 .
II.Odůvodnění – tento pozemek se nyní nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území, přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Tato přírodní památka v současné době mění své hranice a nově se bude pozemek parc.č. 265/730 v k.ú. Újezd u Průhonic nacházet uvnitř zvláště chráněného území (ZCHÚ). Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy provádí správu ZCHÚ v Praze dle schváleného plánu péče. OOP MHMP je připraven provádět nezbytnou péči i na tomto pozemku. Předpokladem je odsvěření předmětného pozemku ze správy MČ Praha – Újezd.
III.Ukládá starostovi požádat o odejmutí pozemku.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o finanční dar

Starosta předložil žádost o finanční příspěvek na uspořádání akce Masopust 2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční dar ve výši 2 000,– Kč občanskému sdružení Svět očima dětí na uspořádání akce Masopust 2012.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2012

Bod č. 11 c) Zápisu č. 1/12 – „Rekonstrukce Kateřinského náměstí“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé

Příští zasedání zastupitelstva se koná 12. března 2012 od 19,00 hodin.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

Starosta pozval zastupitele na akce:
Masopust – 18.2. od 14,00 hod
7.ročník přátelského hokejového utkání – 31.3. do 15,00 hod Josefská hudební zábava – 31.3. od 19,00 hod

V Praze, dne 14. 2. 2012


Zápis 12/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 1. 2012

Zápis 12/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 1. 2012

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Zadák, Vaněk (počet 8)

Omluven: Mojžíš (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,02 hod. 16. 1. 2012 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,05 hod. 16. 1. 2012.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Zástupce starosty ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 10 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o bod „Rekonstrukce Kateřinského náměstí“ a zařadit ho jako bod c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty ing. Ranoš navrhl vyměnit v bodu č. 10 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ body a) a b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl rozdělit bod č. 9 „Smlouvy budoucí darovací“ na za a) „Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185“ a za b) „Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o svěření pozemku“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a ing. Daniel Hakl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Rozpočet na rok 2012

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje:
 1. rozpočet v hlavní činnosti na rok 2012 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů

9 140 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 140 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 3 000 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2011). Sociální fond ve výši 120 000,– Kč,

 1. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti dle přílohy č. 2,
 2. statut sociálního fondu na rok 2012 dle přílohy č. 3,
 3. plán odpisu majetku za rok 2011 dle přílohy č. 4,

 4. rozpočet MŠ Vodnická dle přílohy č. 5,
 5. rozpočtový výhled na období 2013 – 2014:

předpokládané příjmy v r. 2013 8 000 000,– Kč

předpokládané výdaje v r. 2013 8 000 000,– Kč
z toho investiční akce:
Cyklistická trasa Újezd – Průhonice 1 000 000,– Kč

předpokládané příjmy v r. 2014 8 500 000,– Kč
předpokládané výdaje v r. 2014 8 500 000,– Kč
z toho investiční akce:
Projektová dokumentace – Dům seniorů 1 500 000,– Kč

 1. bere na vědomí:
 1. odměny za výkon funkce na rok 2012 u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.375/2010 Sb.dle přílohy 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ze dne 7.12.2010,
 2. počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2012 – 2 823 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Kontrola hospodaření MŠ – 2011

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil protokol o výsledku finanční kontroly v MŠ Vodnická. Kontrola hospodaření byla provedena namátkovým výběrem za období srpen až říjen 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje protokol o výsledku finanční kontroly v Mateřské škole Vodnická provedené dne 2.12.2011.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru p. Hašpl předložil zápis o výsledku kontroly provedené dne 12.12.2011 na úřadu městské části.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis z kontrolního výboru na vědomí.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku:

  bytová jednotka č. 531/9, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, bytová jednotka je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1470 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále, od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 483/4501 na společných částech budovy č.p. 531 v k.ú. Újezd u Průhonic stojící na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, část obce Újezd u Průhonic, budova je zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic a dále, od bytové jednotky odvozený spoluvlastnický podíl o velkosti 483/4501 na pozemku p.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1469 pro katastrální území Újezd u Průhonic, Antonínu Pallasovi, 140 00 Praha 4, za celkovou cenu ve výši 2.969.379,– Kč,

 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zřízení zástavního práva

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd :
 1. schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva s Antonínem Pallasem, Praha 4, ve které se zavazuje jako zástavce uhradit zástavnímu věřiteli (Městská část Praha – Újezd) část kupní ceny za bytovou jednotku č. 531/9 a spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č.p. 531 a pozemku parc.č. 265/736, vše v k.ú. Újezd u Průhonic, ve výši 1.869.379,– Kč /Slovy: Jeden-milion-osm-set-šedesát-devět-tisíc-tři-sta-sedmdesát-devět-korun-českých/ nejpozději do 06.12.2012. Zás­tavce se jako kupující zavazuje zřídit ve prospěch Zástavního věřitele jako prodávajícího zástavní právo k Nemovitostem označeným v čl. II. Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku k zajištění závazku Zástavce zaplatit Zástavnímu věřiteli částku ve výši 1.869.379,– Kč.
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Smlouvy budoucí darovací

 1. Smlouva budoucí darovací – pozemek parc.č. 214/185
 2. Smlouva budoucí darovací – pozemky parc.č. 214/262 a 214/187

Starosta předložil návrhy smluv budoucích darovacích o darování komunikací a chodníků v nové výstavbě bytových domů Milíčovský les. Paní Draštíková navrhla následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odložení bodu č. 9 a) a b) do příštího zasedání zastupitelstva a ukládá starostovi zjistit nákladovou položku (na 1 m2/rok) na letní a zimní údržbu komunikací a chodníků v městské části.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o svěření pozemku

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. Schvaluje podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o svěření pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/738 o výměře 47 m2.
 2. Odůvodnění – výše uvedený pozemek, na kterém se nachází chodník, je součástí nového nádvoří vzniklého při realizaci stavby mateřské školy a domu služeb se služebnou městské policie. Městská část bude zajišťovat letní a zimní údržbu.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Bytové domy na parc.č. 214/4 – žádost o úpravu ÚP

Předseda výboru ing. Ranoš předložil žádost společnost Skala Invest Group, s.r.o. o schválení projektové dokumentace zástavby pozemku parc.č. 214/4 a o souhlas s navýšením koeficientu podlažních ploch z 0,5 na 1,0.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o žádosti společnosti Skala Invest Group, s.r.o. o schválení projektové dokumentace bytových domů na parc.č. 214/4 na vědomí a odkládá tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák, Vaněk, Draštíková
Návrh byl přijat.
b) Lázně Újezd u Průhonic – DÚR

Předseda výboru informoval o žádosti společnosti PRO-Újezd, s.r.o. o souhlas se stavbou a o vyjádření ke změně územního rozhodnutí na západní část stavby Vesnička 1 a o vyjádření k územnímu rozhodnutí na východní část stavby Vesnička 1. Předmětné území je ohraničeno ze západu ulicí J. Bíbrdlíka a z jihu ulicí Ke Mlýnu.
Paní Draštíková navrhla následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí a odkládá tento bod na příští jednání zastupitelstva.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
c) Rekonstrukce Kateřinského náměstí

Předseda výboru předložil záměr úpravy Kateřinského náměstí tak, aby se zde mohly konat některé kulturní akce pořádané městskou částí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje:
 1. záměr zadání ročníkové práce studentům vysokých škol na úpravu Kateřinského náměstí,
 2. odměnu pro první tři nejlépe vyhodnocené práce ve výši 4 000,– Kč, 2 000,– Kč a 1 000,– Kč,
 1. ukládá starostovi zpracovat zadávací podmínky.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
d) Návrh CVZ č. Z2747/00 (vodovodní řad)

Předseda výboru informoval o CVZ týkající se vodovodního přivaděče DN800 vedoucího přes Újezd do Uhříněvsi.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
e) Tenisový klub Újezd

Předseda výboru předložil studii stavby „ Tenisový klub Újezd Praha 4 – architektonický koncept“ v ulici Nad Statkem. Součástí stavby bude pavilon šaten s recepcí, 3 kurty, dětské hřiště a parkoviště.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
f) Zrušení ÚR – Rodinný dům s kavárnou

Předseda výboru informoval o zrušení územního rozhodnutí na stavbu Rodinný dům s kavárnou (ulice Proutěná u Milíčovských kopců) stavebním odborem MHMP.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Vyvěšení tibetské vlajky

Starosta předložil žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

astupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚMČ dne 10. 3. 2011, čímž se městská část připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Zadák, Vaněk, Hakl, Hašpl
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

13. Přehled kulturních akcí na rok 2012

Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2012 (viz. příloha č.6).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán kulturních a sportovních akcí na I. a II. čtvrtletí 2012 v celkové výši cca 250 900,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 11/2011

Bod č. 3 Zápisu č. 10/11 – „JMH Development – darování pozemku parc.č. 583/1“ – trvá Bod č. 9 b) Zápisu č. 10/11 – „Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb, Znalecký posudek“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé

Příští zasedání zastupitelstva se koná 13. února 2012 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

V Praze, dne 17. 1. 2012


Zápis 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 12. 2011

Zápis 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 12. 12. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Mojžíš (příchod v 18.45 hod), Zadák, Vaněk (počet 9)

Omluven: –

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,03 hod. 12. 12. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 19,30 hod. 12. 12. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky“ a zařadit ho jako bod č. 15.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o finanční dar Klubu Vodnická, o.s.“ a zařadit ho jako bod č. 16.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Antonín Zadák a pan Josef Hašpl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Úprava rozpočtu k 12/2011

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil tabulku s úpravami rozpočtu k prosinci 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravy rozpočtu k 12/2011 dle přílohy č. 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Návrh rozpočtu 2012

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil tabulku s návrhem rozpočtu v hlavní a vedlejší činnosti a návrh statutu sociálního fondu na rok 2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
 1. návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2012:

  čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2011 (11 900 000,–) – tj. 991 667,– Kč,

 2. návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2012 dle přílohy č. 1 v celkové výši příjmů

  9 140 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 140 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 3 000 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2011). Sociální fond ve výši 120 000,– Kč.

 1. návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti dle přílohy č. 2,

 2. návrh statutu sociálního fondu na rok 2012 dle přílohy č. 3,

 3. návrh rozpočtového výhledu na období 2013 – 2014:

  předpokládané příjmy v r. 2013.........­.......8 000 000,– Kč

  předpokládané výdaje v r. 2013.........­.......8 000 000,– Kč

z toho investiční akce:
Cyklistická trasa Újezd – Průhonice....­............1 000 000,– Kč
předpokládané příjmy v r. 2014.........­.......8 500 000,– Kč
předpokládané výdaje v r. 2014.........­.......8 500 000,– Kč
z toho investiční akce:
Projektová dokumentace – Dům seniorů......­..........1 500 000,– Kč
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Směrnice na odpisování majetku

Starosta předložil směrnici o pravidlech pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a jeho souborů.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Směrnici Úřadu městské části Praha – Újezd pro odpisování majetku.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Znovuobnovení sněmu starostů ve Statutu hl. m. Prahy

Starosta informoval o proběhlých schůzkách se starosty tzv. „malých“ městských částí a předložil jejich žádost o projednání znovuobnovení sněmu starostů ve Statutu hl.m.Prahy v zastupitelstvech jednotlivých městských částí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje zakotvení sněmu starostů v obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, minimálně v rozsahu dříve platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy,
 2. žádá Zastupitelstvo hl. m. Prahy o zajištění patřičných legislativních kroků pro znovuobnovení sněmu starostů, dle bodu I. tohoto usnesení,
 3. ukládá starostovi městské části Praha – Újezd zaslat toto usnesení primátorovi, radním a zastupitelům hl. m. Prahy.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

18,45 hodin přišel MUDr. Mojžíš.

7. Příloha č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vodnická

Starosta předložil Přílohu č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Vodnická, Praha 4-Újezd, která specifikuje výši majetku ke dni 12.12.2011 ve výši 31 017 735, 37 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vodnická.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Zrušení nadačního fondu

Starosta předložil zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu městských částí jihovýchodu ze dne 24.11.2011, na kterém byla projednána a schválena žádost MČ Praha – Újezd o finanční podporu na Dům služeb ve výši 185 000,– Kč a žádost Jihoměstské sociální a.s. o finanční podporu sociálních služeb ve výši 185 000,– Kč. Správní rada konstatovala, že došlo k vyčerpání finančních prostředků fondu a doporučila městským částem fond zrušit.

astupitelstvo MČ Praha – Újezd :
 1. bere na vědomí zápis z jednání správní rady Nadačního fondu městských částí jihovýchodu ze dne 24.11.2011,
 2. schvaluje zrušení Nadačního fondu městských částí jihovýchodu, IČ 288 63 496, se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, postupem podle § 7 odst. 5 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, ke dni 31.12.2011,
 3. ukládá starostovi informovat o rozhodnutí ZMČ správní radu Nadačního fondu městských částí jihovýchodu a městskou část Praha 11.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zprostředkování prodejeb

Starosta předložil návrh dodatku ke Smlouvě o zprostředkování prodeje o prodloužení jejího trvání do 30. 6. 2012.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 214/141 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat kabelové vedení v délce cca 2 bm a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy předmětného kabelového vedení, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
pro: Draštíková
Drahorád, Ranoš, Lepš, Zadák, Hakl, Mojžíš, Hašpl, Vaněk
Návrh nebyl přijat.

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek parc.č. 265/1

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít
 • s výlučným vlastníkem – jednotky č. 531/4 – jiný nebytový prostor umístěný v 2. NP v budově Újezd u Průhonic č.p. 531, stavba občanského vybavení stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Újezd u Průhonic, obci Praha zapsané na listu vlastnictví č. 1498 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha firmou DENT 11 s.r.o.,

 • s výlučným vlastníkem jednotky č. 531/7 – jiný nebytový prostor umístěný v 2. NP v budově Újezd u Průhonic č.p. 531, stavba občanského vybavení stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Újezd u Průhonic, obci Praha zapsané na listu vlastnictví č. 1519 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha MUDr. Bohumilem Gloserem smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/1 o výměře 404 m2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd a vznikl oddělením geometrickým plánem č. 1022 – 39/2011 z pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/1. Věcné břemeno spočívá v právu průchodu a průjezdu přes zatížený pozemek tam a zpět. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Darovací smlouva – stanoviště separovaného odpadu

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. konstatuje, že Městská část Praha – Újezd a Skanska a.s. uzavřely dne 24.10.2011 smlouvu o spolupráci, č. IPS22/11/11505­/0067, SAP10000076474, na základě které dárce ( Skanska a.s.) vybudoval kontejnerové stání pro separovaný odpad v rámci realizace svého projektu Obytný soubor Milíčovský háj Jih a Východ,
 2. schvaluje darovací smlouvu na bezúplatný převod vlastnického práva ke stavbě kontejnerového stání pro separovaný odpad, které bylo vybudováno na části pozemku parc. č. 265/622 v k. ú. Újezd u Průhonic. Hodnota daru činí 32.000 ,–Kč,
 3. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: Drahorád, Hakl, Ranoš, Lepš, Zadák, Draštíková, Vaněk, Hašpl
pro: Mojžíš
Návrh byl přijat.

13. Žádost o odejmutí pozemků

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl.m. Prahy o odejmutí pozemků ze svěřené správy městské části v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/729 o výměře 484 m2, vodní plocha, č. 265/731 o výměře 1864 m2, vodní plocha, č. 265/732 o výměře 91 m2, ostatní plocha, č. 265/733 o výměře 92 m2, ostatní plocha a č. 265/734 o výměře 750 m2, vodní plocha.
 2. odůvodnění – v rámci výstavby Obytného souboru Milíčovský háj Jih a Východ byla na těchto pozemcích vybudována firmou Skanska a.s. vodní díla (příkopy a rybníček). Vodní díla by měla přejít do správy odboru ochrany prostředí magistrátu hl.m. Prahy na základě smlouvy budoucí darovací č. SOB/23/08/006­736/2009 uzavřené mezi Skanskou a.s. a Hlavním městem Prahou. Podmínkou naplnění této smlouvy je odejmutí pozemků ze správy městské části Újezd u Průhonic.
 3. ukládá starostovi požádat o odejmutí pozemku.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Dar školám

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50 000,– Kč, MŠ Madolinka dar v hodnotě 10 000,– Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 20 000,– Kč, MŠ Křejpského dar v hodnotě 10 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi projednat s řediteli těchto škol výběr věcného daru ve výše uvedených hodnotách a uzavřít darovací smlouvy.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd :
 1. schvaluje

Smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/9 – bytový prostor – umístěný v 3. NP budovy, ke dni podpisu této smlouvy dokončené budovy umístěné na parcele p.č. 265/736 v katastrálním území Újezd u Průhonic, obci Praha, sestávající z místností 202, 203, 204, 205, 206 o celkové podlahové ploše 48,3 m2 (±1%) a terasy o užitné ploše 29,3 m2 (±1%) ,

k výše specifikované jednotce č. 9 přináležející ideální spoluvlastnický podíl na společných částech budovy společným všem vlastníkům jednotek odvozených od vlastnictví jednotky, ideální spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří zapsaném na listu vlastnictví č. 558; odpovídající ideální spoluvlastnický podíl na částech budovy společných pouze vlastníkům jednotek nacházejících se ve 3. NP budovy, přičemž těmito částmi budovy, které jsou společné pouze vlastníkům jednotek nacházejících se ve 3. NP budovy, je místnost 201 – schodiště – v 3. NP budovy

s Antonínem Pallasem, trvale bytem: 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 2 969 379,– Kč,

 1. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Žádost o finanční dar Klubu Vodnická, o.s

Starosta předložil žádost občanského sdružení Klub Vodnická o finanční příspěvek na provoz kroužků, které provozuje v domu služeb.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje finanční dar ve výši 3 000,– Kč pro Klub Vodnická, o.s.,
 2. ukládá starostovi uskutečnit převod finančních prostředků.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2011

Bod č. 3 Zápisu č. 10/11 – „JMH Development – darování pozemku parc.č. 583/1“ – trvá
Bod č. 9 b) Zápisu č. 10/11 – „Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb, Znalecký posudek“ – trvá
Bod č. 11 Zápisu č. 6/11 „Pronájem pozemků – sportoviště“ – trvá
Bod č. 4 Zápisu č. 8/11 „Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

18. Různé

a) Termín příštího zasedání
Termíny zasedání zastupitelstva na období leden až červen 2012 – 16.1., 13.2., 12.3., 16.4., 14.5. a 11.6.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Ing. Ranoš přednesl požadavek občanů, aby policie na Silvestra dohlédla na používání rachejtlí.

V Praze, dne 13. 12. 2011


Zápis 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zápis 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Draštíková, Mojžíš, Zadák (počet 8)

Omluven: Vaněk (počet 1)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod. 14. 11. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,50 hod. 14. 11. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Zástupce starosty ing. Ranoš navrhl doplnit bod č. 6 “Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za d) „Odvolání proti ÚR na bytový dům Kateřinky – informace“ a za e) „Projektová dokumentace cykotrasy A21 – informace“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a paní Jana Draštíková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. JMH Development – darování pozemku parc.č. 583/1

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje darovací smlouvu mezi stranami JMH Development, a.s. (dárce) a Městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 583/1 o výměře 132 m2,
 2. ukládá starostovi po dodání znaleckého posudku uzavřít darovací smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plnění rozpočtu 1–9

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil plnění rozpočtu za období leden až září.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plnění rozpočtu za I. – III. čtvrtletí dle přílohy č. 1 – 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC str.1 – 6.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Plán finančních kontrol MŠ

Starosta předložil plán finančních kontrol Mateřské školy Vodnická pro letošní rok.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předložený plán finančních kontrol MŠ Vodnická.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Dokumentace EIA záměr „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ – vyjádření
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zveřejnění nové dokumentace vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí. V dokumentaci jsou mimo jiné upřesněny podmínky, za kterých je záměr akceptovatelný. Nově jsou zpracovány především dopravně inženýrské podklady a na ně navazující akustické studie. Dále jsou doplněna některá vyjádření k předchozím připomínkám.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere dokumentaci EIA záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na vědomí.

pro: Drahorád, Ranoš, Hakl, Mojžíš, Hašpl, Lepš
zdržel: Draštíková, Zadák
Návrh byl přijat.
b) Lávka pro pěší a cyklisty přes D1 u Exitu 4 – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o návrhu investičního záměru „Lávka pro cyklisty a pěší přes dálnici D1“. Poloha lávky je upravena dle požadavků investorů, tj. koordinována s budoucí výstavbou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o investičním záměru na vědomí.
pro: Drahorád, Ranoš, Hakl, Mojžíš, Hašpl, Lepš
zdržel: Draštíková, Zadák
Návrh byl přijat.
c) Záměr výstavby na pozemku parc.č. 670/6
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o pozemku parc.č. 670/6 o ploše 18 670 m2, který se nachází severně od stávající zástavby u křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Městská část opakovaně žádá o jeho svěření do správy, neboť připravuje záměr využití pozemku pro výstavbu objektů veřejné vybavenosti. MČ obdržela ověřovací studii stavby „Polyfunkční dům seniorů“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
d) Odvolání proti ÚR na bytový dům Kateřinky – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že 5.10.2011 byla vydána změna ÚR spočívající v umístění bytového domu Kateřinky na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině. Městská část opakovaně vyjádřila svůj nesouhlas, 20.10.2011 podala odvolání proti vydanému ÚR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Ranoš, Hakl, Mojžíš, Hašpl, Lepš, Draštíková
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.
e) Projektová dokumentace cykotrasy A21 – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že na úřadu proběhlo jednání k připravované projektové dokumentaci celoměstské cyklotrasy A21 v úseku Kunratická spojka – Šeberov – Kateřinky – Háje. Na území městské části bude cyklotrasa vyznačena z Kateřinského náměstí k severozápadnímu okraji Milíčovského vrchu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická

Zástupce starosty předložil podmínky pronájmu společenského sálu Vodnická, důvodovou zprávu k nim a program využití sálu na měsíc listopad a prosinec 2011.
Starosta vysvětlil vzniklé problémy s rekonstrukcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí program ve společenském sále dohodnutý s budoucími nájemci prostor,
 2. schvaluje předložené Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická (příloha č. 2) jako závazný podklad pro uzavírání nájemních smluv,
 3. ukládá starostovi s případnými zájemci uzavřít smluvní vztah podle zásad pronájmu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/36 – Pražská plynárenská Distribuce, a.s

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. pro stavbu plynárenského zařízení umístěného na pozemku parc.č. 606/36 v k.ú. Újezd u Průhonic, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitosti městská část Praha – Újezd (zapsaný na LV č. 558), spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na uvedeném pozemku a v právu přístupu a vjezdu na uvedený pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby,
 2. věcné břemeno je vyznačeno v geometrickém plánu č. 992–39/2011, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene,
 3. věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– Kč za 1 bm, tj. za celkovou částku 13 300,– Kč bez DPH,
 4. ukládá starostovi uskutečnit zřízení věcného břemene.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb

a) Skonto za dřívější zaplacení faktur

Starosta informoval o nabídce firmy Swietelsky stavební s.r.o. skonta ve výši 3% za zrychlenou platbu z fakturovaných částek na objektu Domu služeb SO-02. Dále informoval, že městská část firmě účtovala penále za pozdní předání stavby.

Ve 20,10 hodin odešel MUDr. Mojžíš.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

Ve 20,13 hodin přišel MUDr. Mojžíš

b) Znalecký posudek

Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o zadání znaleckého posudku, který má posoudit oprávněnost víceprací a méněprací staveb mateřské školy a domu služeb. K dispozici je pracovní verze posudku.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2011

Bod č. 11 Zápisu č. 6/11 „Pronájem pozemků – sportoviště“ – trvá
Bod č. 4 Zápisu č. 8/11 „Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Informace o iniciativě legislativních úprav vedoucích k zefektivnění a zjednodušení správy hl.m.Prahy

Starosta informoval, že městské části byly osloveny primátorem HMP k návrhům úprav pro zefektivnění a zjednodušení správy HMP. Z následných informací vyplynula snaha o redukci počtu městských částí.

Na schůzce starostů tzv. malých městských částí byl vypracován dopis primátorovi se žádostí o navýšení pravomocí městských částí v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy. Dále informoval o plánovaném založení občanského sdružení Svaz malých městských částí Prahy.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Žádost o finanční dar

Městská část obdržela žádost zástupce ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou o finanční dar na zlepšení pracovního prostředí lékařů a sester a komfortu pacientů pro pracoviště lékařské služby první pomoci.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere dopis na vědomí a rozhodlo se žádosti o finanční dar nevyhovět.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé

a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání zastupitelstva – 12.12. 2011 od 18,00 hodin.

V Praze, dne 15. 11. 2011


Zápis 9/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zápis 9/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Vaněk, Draštíková (počet 7)

Omluven: Mojžíš, Zadák (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 10. 10. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,10 hod. 10. 10. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 8 bodech.

Starosta navrhl rozšířit bod č. 6 „Informace o mateřské škole a domu služeb“ o za b) „Snížení ceny bytových a nebytových prostor“ a za c) „Revokace usnesení č. 3 zápisu č. 8/2011 – úplatný převod jednotky číslo 531/4 a 531/6“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce , a.s.“ a zařadit ho jako bod č. 7.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. a) Úprava rozpočtu

3. b) Schválení odměny za výkon funkce

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil úpravy rozpočtu k 10/2011 a k jednotlivým položkám podal vysvětlení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje:
 1. rozpočtová opatření k 10/2011 dle přílohy č. 1,
 2. odměna za výkon funkce na rok 2011 pro pí. Draštíkovou bude přiznána v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. dle přílohy č. 37/2003 ze dne 7. prosince 2010 od 12.09.2011 ve výši 513,– Kč,
 1. ukládá starostovi zpracovat změny do rozpočtu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Podmínky pronájmu společenské místnosti v domě služeb

Zástupce starosty Ing. Ranoš představil možnosti provozu ve společenské místnosti a předběžný program do konce letošního roku. Počítá se s akcemi úřadu městské části, dále s činností neziskových organizací pro obyvatele naší městské části a s komerčním využitím prostoru.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí informace o možnostech pronájmu společenské místnosti,
 2. ukládá ing. Ranošovi připravit do příštího zasedání ZMČ podklady pro uzavření nájemních smluv.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Pronájem plochy ochranné zdiP

Starosta předložil zpracovanou nabídku reklamních firem na pronájem protihlukové zdi.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem dvou reklamních ploch umístěných na protihlukové zdi při dálnici D1 na pozemku parc.č. 214/10 v k.ú. Újezd u Průhonic za účelem instalace, umístění a provozování reklamního zařízení firmě Superboard s.r.o. se sídlem Na Folimance 2154/17, Praha 2 za dohodnuté nájemné ve výši:

 1. 11 000,– Kč (slovy: jedenácttisíc korun českých) měsíčně bez DPH jednotlivě za každou ze dvou reklamních ploch dle nákresu v přílohách č. 1. a 2 pro případ, že k předmětu nájmu bude zavedena přípojka elektrické energie a bude tak možné provést noční přisvícení reklamního zařízení;
 2. 8 000,– Kč (slovy: osmtisíc korun českých) měsíčně bez DPH jednotlivě za každou ze dvou reklamních ploch dle nákresu v přílohách č. 1. a 2 pro případ, že k předmětu nájmu nebude zavedena přípojka elektrické energie a nebude tak možné provést noční přisvícení reklamního zařízení,

 1. ukládá starostovi uzavřít tuto nájemní smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. a) Informace o mateřské škole a domu služeb

Starosta informoval o slavnostním zahájení provozu mateřské školy a domu služeb, které se konalo 4.10.2011 za účasti představitelů okolních městských částí, Městské policie hl.m. Prahy a zhotovitele stavby.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. b) Snížení ceny bytových a nebytových prostor

Starosta předložil po dohodě s realitní kanceláří Sting Commerce návrh na snížení cen bytových a nebytových prostor v domu služeb.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje snížit prodejní cenu bytových a nebytových prostor z původních 55 000,– Kč/m2 na 49 000,– Kč/m2 včetně DPH a cenu terasy z 20 000,– Kč/m2 na 15 000,– Kč/m2 včetně DPH,
 2. ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje týkající se snížení prodejní ceny.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. c) Revokace usnesení č. 3 zápisu č. 8/2011 – úplatný převod jednotky číslo 531/4 a 531/6

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/4 jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 216/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 216/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic a dále úplatný převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ? vzhledem k celku na jednotce č. 531/6 – jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic firmě DENT 11 s.r.o., IČ: 24135470, se sídlem Pečárkova 177/8, 104 00 Praha 10, jednající MUDr. Jana Dolečková za celkovou cenu 2 238 840,– Kč,

 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s

SZastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 265/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v umístění, provozování a užívání kabelového vedení s právem volného přístupu spočívajícím v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy kabelového vedení. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 977–44/2011.

Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 250,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 9.000,– Kč + DPH 20%.

pro: Všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2011

Bod č. 8 Zápisu č. 6/11„Darování pozemku parc.č. 583/1“ – trvá
Bod č. 11 Zápisu č. 6/11 „Pronájem pozemků – sportoviště“ – trvá
Bod č. 3 Zápisu č. 8/11 „Smlouvy o převodu nebytového prostoru – ordinace“ – trvá
Bod č. 4 Zápisu č. 8/11 „Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Různé

a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání zastupitelstva – 14.11. 2011 od 19,00 hodin.

V Praze, dne 11. 10. 2011


Zápis 8/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zápis 8/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Vaněk, Draštíková (počet 7)

Omluven: Mojžíš, Zadák (počet 2)

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 12. 9. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,50 hod. 12. 9. 2011.

Starosta přečetl slib člena zastupitelstva Městské části Praha – Újezd a nová členka zastupitelstva paní Jana Draštíková neodmítla slib složit, což stvrdila svým podpisem.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 7 „Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí“ o za e) „Vyhodnocení připomínek ke konceptu ÚPn HMP“, za f) „Obytný soubor Na Křtině – změna ÚR“ a za g) „Návrh nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hl.m.Praze“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl zrušit bod č. 4 „Pronájem plochy ochranné zdi“ z důvodu zaslání pouze jedné cenové nabídky.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Josef Hašpl.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. mlouvy o převodu nebytového prostoru – ordinace

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/7 jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 507/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a nádvoří a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 507/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic MUDr. Bohumilu Gloserovi, Dětská neurologie, eeg a dět. rhb., se sídlem Hviezdoslavova 520/12, IČ: 68407807, za celkovou cenu 3 344 000,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví jednotky č. 531/4 jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 216/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 216/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic a dále úplatný převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ? vzhledem k celku na jednotce č. 531/6 – jiný nebytový prostor v budově Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům stojící na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, jakož i převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na společných částech budovy Újezd u Průhonic č.p. 531/44, dům na pozemku 265/736 zastavěná plocha a převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ? ze spoluvlastnického podílu ve výši id. 168/4501 na pozemku p.č. 265/736 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Újezd u Průhonic firmě DENT 11 s.r.o., IČ: 24135470, se sídlem Pečárkova 177/8, 104 00 Praha 10, jednající MUDr. Jana Dolečková za celkovou cenu 2 249 840,– Kč,
 2. ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky

Starosta informoval o budoucí výstavbě cyklostezky v ulici Ke Mlýnu před lávkou přes Botič. Vzhledem k tomu, že pozemek je v soukromém vlastnictví, je potřeba uzavřít smlouvu o věcném břemeni.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Městské části Praha – Újezd pro stavbu cyklostezky na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 602/2, 682/17 (oddělen GP č. 990–7/2011 z pozemku parc.č. 682/9) a parc.č 691/2 (oddělen GP č. 990–7/2011 z pozemku parc.č. 691) vlastníka Ing. Pavla Miloschewského zapsaných na LV č. 486 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Újezd u Průhonic,
 2. ukládá starostovi uskutečnit zřízení věcného břemene a jeho vklad do katastru nemovitostí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Nájemní smlouva – služebna MP

Starosta předložil nájemní smlouvu o pronájmu nové služebny v Domě služeb ve Vodnické ulici městské policii.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor s Městskou policií hl.m. Prahy na pronájem místností č. 07, 08, 09, 010 a 011 dle dokumentace skutečného provedení1.nad­zemního podlaží (služebna policie s příslušenstvím) o celkové výměře 31,6 m2 v domě č.p. 531, č.or. 44, ulice Vodnická, na pozemku parc.č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic za nájemné ve výši 290,– Kč/m2, tj. 9 164,– Kč ročně a 2 000,– Kč měsíčně jako záloha na náklady za služby,
 2. b)ukládá starostovi uzavřít tuto nájemní smlouvu.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Draštíková, Ranoš
pro: Vaněk
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Cyklopark Újezd
Předseda výboru ing. Filip Ranoš informoval, že městská část obdržela studii a žádost o vyjádření k záměru výstavby cyklistického areálu na milíčovských kopcích (ubytovna s infocentrem a dalšími službami, restaurace se zázemím, parkoviště s příjezdem z ulice Proutěná, soustava single-tracků pro nácvik jízdy v terénu, vyhlídková plošina a dětský park).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženým záměrem z těchto důvodů:
– kolize se stávajícími funkcemi území milíčovského vrchu,
– nevhodné zátěže ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky,
– zvýšené zatížení ulice Proutěná automobilovou dopravou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Lázně Újezd u Průhonic – projednání připomínek
Předseda výboru informoval o jednání se zástupci investora a projektanty Obytného souboru Lázně Újezd u Průhonic, kde byly projednány požadavky městské části na řešení dopravy. Na dalším jednání budou řešeny požadavky na veřejnou vybavenost.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Vaněk, Ranoš
pro: Draštíková
Návrh byl přijat.
c) Bytové domy U Šabatů – změna stavby a dokončení I. etapy
Předseda výboru informoval o dostavbě I. etapy Bytových domů U Šabatů (bytový dům A, parkovací dům D, část areálových komunikací a sítí). Městská část požaduje v rámci I.etapy zrealizovat mlatovou cestu podél Návesního rybníka k zastávce PID včetně veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
d) Vyjádření k oznámení záměru – EIA
Předseda výboru informoval o zveřejnění Dokumentace oznámení záměru Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd. Zároveň předložil vypracovanou důvodovou zprávu s návrhem připomínek, které byly odeslány MHMP, odboru ochrany prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
e) Vyhodnocení připomínek ke konceptu ÚPn HMP
Předseda výboru informoval o své účasti na pracovním jednání na Odboru územního plánu MHMP k vyhodnocení připomínek ke konceptu nového ÚPn HMP. Požadavek na zachování plochy VV (veřejné vybavení) podél severního okraje ulice Formanská byl akceptován.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
f) Obytný soubor Na Křtině – změna ÚR
Předseda výboru informoval o vydání změny územního rozhodnutí – umístění staveb A + B na ploše mezi ulicemi Na Křtině a Vodnická u Milíčovského lesa.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí a ukládá zástupci starosty ing. Ranošovi podat odvolání proti rozhodnutí o změně ÚR.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
g) Návrh nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hl.m.Praze
Předseda výboru informoval o návrhu nařízení, které nahradí současnou vyhlášku. Výbor doporučuje požadovat 2 parkovací místa pro byty již od 70 m2 a nesnižovat počty parkovacích míst u např. komerčních služeb nebo administrativních budov.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Řešení situace v ulicích Vodnická/U Pramene – vyjádření k dopisu“ zařadit ho jako bod č.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Řešení situace v ulicích Vodnická/U Pramene – vyjádření k dopisu

Pan Bezpalec, bydlící ve Vodnické ulici, předložil dopis, ve kterém si stěžuje na neutěšený stav ulic Vodnická a U Pramene a žádá alespoň dočasné řešení.
Starosta vysvětlil vzniklé problémy s rekonstrukcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi svolat jednání se správcem komunikace a investorem rekonstrukce o možnostech zlepšení situace v dotčených ulicích.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Změna Jednacího řádu ZMČ

Na základě doporučení MHMP odboru legislativního a právního starosta předložil návrh na úpravu Jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje tyto změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha – Újezd účinného ode dne 10.1.2011:

čl. I – Úvodní ustanovení
bod 2 – písm. c) je třeba vypustit.

čl. II – Příprava a zasedání zastupitelstva
bod 3 – číslovku „14“ nahradit číslovkou „15“

- slovo „Magistrát“ nahradit slovem „primátor“
bod 9 – na konec věty třetí doplnit slova „všech členů“

- ve větě páté vypustit slova „o to požádá alespoň 1/3 všech členů zastupitelstva“

- za slovo „většina“ vložit slova „všech členů“

- bod 11 – ve větě první slova „alespoň 1/3 všech členů“ nahradit slovem „člen“.

čl. IV – Průběh zasedání zastupitelstva

bod 3 – ve větě druhé slova „15 minut“ vypustit

- větu třetí nahradit zněním: „Starosta je pak povinen svolat náhradní zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů od dne ukončeného zasedání“.

bod 7 – ve větě první slova „s trvalým bydlištěm“ nahradit slovy „přihlášení k trvalému pobytu“.
bod 18 – ve větě druhé slova „alespoň 1/3 všech“ vypustit

- slovo „členů“ nahradit slovem „člen“.

čl. VI – Volba starosty, místostarosty

bod 3 – větu druhou a třetí vypustit.

čl. VII – Příprava usnesení zastupitelstva
bod 1 – slovo „komise“ nahradit slovem „výbor“.

čl. IX – Zápis o zasedání zastupitelstva
bod 2 – do zápisu doplnit počet přítomných členů ZMČ

- v písmeni e) slovo „program“ nahradit slovy „schválený pořad“

- v písmeni f) na začátek vložit slova „průběh a“

- v písmeni g) slova „schválené znění“ nahradit slovem „přijatá“.

čl. X – Interpelace
bod 1– ve větě první vypustit slova „a ostatní členy zastupitelstva“
bod 2 – ve větě druhé číslo „10“ nahradit číslem „30“

- větu třetí vypustit.

čl. XII – Odvolání starosty, místostarosty, předsedy a členů výborů
bod 1 – větu první a druhou vypustit

 1. ukládá starostovi tyto změny zapracovat do jednacího řádu.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o mateřské škole a domu služeb

Starosta zrekapituloval vývoj výstavby mateřské školy a domu služeb. Předložil harmonogram výstavby, investiční náklady obou staveb, celkové náklady stavby s vybavením, získané a vynaložené prostředky v roce 2011 na výstavbu MŠ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/11

Bod č. 8 Zápisu č. 6/11„Darování pozemku parc.č. 583/1“ – trvá
Bod č. 11 Zápisu č. 6/11 „Pronájem pozemků – sportoviště“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Různé

a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání zastupitelstva – 10.10. 2011 od 19,00 hodin.
b) Starosta informoval, že 4. října 2011 proběhne slavnostní zahájení a uvedení do provozu mateřské školy a domu služeb

V Praze, dne 13. 9. 2011


Zápis 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Zápis 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák, Ranoš

Omluven: Vaněk

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 15. 8. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášení schopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 hod. 15. 8. 2011.

Zastupitel MUDr. Jojko se dne 15.8.2011 písemně vzdal svého mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 17 bodech.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program v bodu č. 17 „Různé“ o za b) „Informace o záměru MHMP – vyhláška o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti na území hl.m.Prahy“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádosti o slevy na nebytové prostory v Domě služeb

Předseda kontrolního výboru p. Hašpl předložil zápis kontrolního výboru.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis kontrolního výboru z provedené kontroly za období leden – červen 2011 ze dne 13.6.2011.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Plnění rozpočtu 1 – 6 a úprava rozpočtu

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil k níže uvedeným bodům materiály a k jednotlivým položkám podal vysvětlení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) plnění rozpočtu za I. – II. čtvrtletí dle přílohy č. 1
120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC str. 1 – 6,
b) úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2,
c) přijetí sponzorských darů dle přílohy č. 3,

2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Návrh rozpočtu MŠ

Zástupce starosty ing. Ranoš předložil návrh rozpočtu Mateřské školy Vodnická.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) roční rozpočet provozních nákladů Mateřské školy Vodnická dle přílohy č. 4, 2) příspěvek Městské části Praha – Újezd na provoz Mateřské školy Vodnická na období září – prosinec 2011 ve výši 262 500,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení Zřizovací listiny MŠ Vodnická 530/42, smlouva o výpůjčce

Starosta předložil nově zpracovanou Zřizovací listinu mateřské školy se změnami souvisejícími s uvedením MŠ do provozu a Smlouvu o výpůjčce, která vymezuje nemovitosti pro zajištění činnosti příspěvkové organizace.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) Zřizovací listinu Mateřské školy Vodnická 530/42, která zcela nahrazuje Zřizovací listinu MŠ Vodnická ze dne 13.11.2007,
2) Smlouvu o výpůjčce mezi smluvními stranami MČ Praha – Újezd (půjčitel) a Mateřská škola Vodnická (vypůjčitel) o výpůjčce nemovitého majetku na dobu neurčitou příspěvkové organizaci.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o průběhu výstavby mateřské školy a domu služeb

Starosta informoval, že městská část obdržela od zhotovitele stavby návrh dodatku č. 4 – Celková rekapitulace stavby. Vzhledem k tomu, že MČ některé položky rozporuje a zhotovitel s tímto nesouhlasí, osloví městská část znalce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

bere na vědomí záměr zadat vypracování znaleckého posudku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – realizace MŠ

Zástupce starosty ing. Hakl předložil změnové listy, které byly oběma stranami odsouhlaseny a na jejichž základě se změnila cena díla.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2010, který je přílohou č. 5,
 2. ukládá starostovi uzavřít tento dodatek.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí:

 1. Lázně Újezd u Průhonic – podnět na pořízení CVZ

Developer projektu Lázně Újezd u Průhonic požádal městskou část o podání podnětů na pořízení dvou změn územního plánu:

- v centru budoucího obytného souboru změna z funkce čistě obytné na smíšenou s veřejnou vybaveností,

- na východním okraji území změnu z funkce rekreace na sport a rozšíření území rekreace.
Důvodem žádosti je možnost realizovat původní záměr po etapách. V souladu s metodickým pokynem podávají fyzické a právnické osoby podněty na pořízení změn ÚP prostřednictvím příslušné městské části.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dvou předložených změnách na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.
 1. Podněty na pořízení CVZ:
Hlavní město Praha zahajuje pořizování již čtvrté vlny tzv. celoměstsky významných změn ÚP. Městská část podala v požadovaném termínu do 1.8.2011 podnět na pořízení změn ÚP v následujících lokalitách:
podněty žadatele dle bodu č.9a, s výhradou nižšího koeficientu podlažních ploch v centru území,
podél ulice Formanské na parc.č.211/1 změna funkce na smíšené území s veřejnou vybaveností,
na pozemku hl.m. Prahy parc.č.670/6 změna funkce z čistě obytné na veřejnou vybavenost,
posun biokoridoru přes D1 mezi Milíčovským lesem a Šeberovem mimo protihlukovou stěnu.
Grafická schémata návrhů jsou přílohami č. 6 7 –10 zápisu.
Předseda výboru Ing. Ranoš navrhl usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí podněty Městské části Praha – Újezd č. 1 – 5 na pořízení celoměstsky významných změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, odeslané 1.8.2011,
 2. schvaluje uvedené podněty na pořízení celoměstsky významných změn ÚP.
pro: Drahorád, Ranoš, Lepš, Hašpl, Mojžíš, Hakl
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

 1. Vydání CVZ ÚP č. Z 2345/00
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že bylo zahájeno řízení o vydání I. a II. vlny tzv. celoměstsky významných změn ÚP, jejichž součástí je i změna č. Z 2345/00 (území mezi Formanskou a D1).

 1. Zpráva o uplatňování ZUR Kraje Praha
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o připravované aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Praha, po dvou letech od jejich vydání. Odbor územního plánu MHMP zaslal městským částem Zprávu o uplatňování ZÚR Kraje Praha.

 1. Územní a stavební řízení – informace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval, že městská část podala námitky v řízení o umístění stavby Bytový dům Kateřinky (na rohu ulic Vodnická a Na Křtině). Byla prodloužena platnost územního rozhodnutí na vedení VVN 2×110kV a zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na přeložku VVN 400kV. Bylo vydáno územní rozhodnutí na rodinný dům s kavárnou u Milíčovského vrchu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Výběrové řízení ČOV – zhotovitel PD, inženýrská činnost

Starosta předložil zápis z jednání výběrové komise na zhotovitele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby „ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

I. schvaluje:

 1. zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení stavby „ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“ na základě doporučení výběrové komise, která se uskutečnila 18.7.2011, firmu Ing. Josef Chmelka – SÚPR, Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6, IČ: 101 57 000 za celkovou cenu 2.166 600,– Kč včetně DPH,
 2. zajištění výkonu inženýrské činnosti stavby „ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“ na základě doporučení výběrové komise, která se uskutečnila 18.7.2011, firmu Zavos s.r.o., Vinohradská 2516, 120 00 Praha 2, IČ: 602 03 013 za celkovou cenu 1.920 000,– Kč včetně DPH,II. ukládá starostovi:

 1. podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení stavby „ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“ s firmou Ing. Josef Chmelka – SÚPR, Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6, IČ: 101 57 000 za celkovou cenu 2.166.600,– Kč včetně DPH,
 2. podepsat mandátní smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti stavby „ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“ s firmou Zavos s.r.o., Vinohradská 2516, Praha 2 za celkovou cenu 1.920 000,– Kč včetně DPH,
 3. podepsat delimitační protokol o předání investorských práv a závazků Městskou částí Praha – Újezd jako investora stavby „č. 0000 ČOV Újezd u Průhonic – rozšíření“ Hlavnímu městu Prahu, odbor městského investora, s účinností od podpisu tohoto protokolu, a to v plném rozsahu s tím, že projekční práce nebudou zahájeny do doby uzavření výše citovaného protokolu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Smlouva o náhradě škody z provozní činnosti, MČ Praha – Újezd – ŘSD

Starosta předložil návrh smlouvy, která se týká předání stavby SO 3.1 – Přechod protihlukové stěny přes VTL plynovod a stavby SO 04 – Odvedení dešťových vod, které byly vybudovány firmou ŘSD.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavřít Smlouvu o náhradě škody z provozní činnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4,
2) ukládá starostovi podepsat výše uvedenou smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 617/1 (ul. Nad Statkem) – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,(jako budoucí oprávněný) a firmou Scorten a.s. (jako investor) na části pozemku parc.č. 617/1 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu uložení stavby STL plynovodu a právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly, které jsou nezbytné pro bezpečný a trvalý provoz plynárenského zařízení, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH, která bude uhrazena investorem. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který nechá na svoje náklady zpracovat investor a bude nedílnou součástí smlouvy.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Darovací smlouva – komunikace Nad Náhonem

a) Vlasta Degenová, Pavel Procházka, Ludmila Procházková a Eva Veselá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd: Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:.
 1. schvaluje darovací smlouvu mezi stranami Vlasta Degenová, Pavel Procházka, Ludmila Procházková, Eva Veselá (dárci) a Městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/10 o výměře 525 m2,
 2. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: Drahorád, Hakl, Ranoš, Lepš, Zadák, Mojžíš
zdržel: Hašpl
Návrh byl přijat.

 1. Blažena Mikulášová
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje darovací smlouvu mezi stranami Blaženou Mikulášovou (dárce) a Městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/36 o výměře 194 m2,
 2. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

 1. JMH Development
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje darovací smlouvu mezi stranami JMH Development, a.s. (dárce) a Městskou částí Praha – Újezd (obdarovaný) o darování pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/37 o výměře 6 348 m2,
 2. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemky parc.č. 585/9, 581/2 a 583/2 – komunikace Nad Náhonem

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje budoucí darovací smlouvu o darování pozemků parc.č. 585/9, 581/2 a 583/2 v k.ú. Újezd u Průhonic od firmy JMH Development a.s. za těchto podmínek:
 1. definitivní zastavění komunikací a chodníků včetně všech potřebných a schválených inženýrských sítí v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení,
 2. zkolaudování bez nedodělků a závad, bez závazků, pohledávek nebo břemen třetích osob vyjma vlastníků a správců veškerých uložených inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení,
 3. předložení geometrického oddělovacího plánu odpovídajícího skutečnému provedení potvrzeným katastrálním úřadem,
 4. vypracování znaleckého posudku,
 5. převedení záruky zhotovitele na dílo na budoucího obdarovaného,

 1. ukládá starostovi podepsat smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Revokace usnesení č. 13 zápisu č. 6/2011 – výpůjčka kola

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje revokaci usnesení č.13 zápisu č. 6/2011 ze dne 14.6.2011 v tomto znění:

  Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:

 1. pro Městskou policii HMP, Obvodní ředitelství Praha 11 nákup horského kola za cenu 17 800,– Kč vč. DPH určeného pro strážníky specialisty okrskáře zařazené k výkonu služby v městské části Praha – Újezd,
 2. smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi MČ Praha – Újezd (půjčitel) a Hlavním městem Prahou, Městskou policií HMP (vypůjčitel),

 1. ukládá starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/11

Bod č. 8 „Darování pozemku parc.č. 583/1“ – trvá
Bod č. 11 „Pronájem pozemků – sportoviště“ – trvá

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé

 1. Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání zastupitelstva – 12.9. 2011 od 19,00 hodin.

 1. Informace o záměru MHMP – vyhláška o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti na území hl.m.Prahy

Městská část obdržela návrh obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Městská část s navýšením koeficientu nesouhlasí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s vyjádřením městské části.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

 1. EIA – Propojovací komunikace Formanská – EXIT 4 a administrativní a obytný soubor Praha – Újezd

Zástupce starosty ing. Ranoš informoval o zahájení zjišťovacího řízení na výše uvedenou stavbu. Lhůta k vyjádření je do 31.8.2011.

 1. Ulice Vodnická, U Pramene
Obě dvě komunikace jsou v současné době ve správě Pražské vodohospodářské společnosti. Starosta zajistí pro danou oblast distribuci informačních letáků, ve kterých bude informovat o situaci a dalším vývoji rekonstrukce komunikací.

V Praze, dne 16. 8. 2011


Zápis 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 6. 2011

Zápis 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 6. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák, Vaněk

Omluven: Jojko, Mojžíš

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 13. 6. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,00 hod. 13. 6. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost městské policie o finanční příspěvek“ a zařadit ho jako bod č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Josef Hašpl a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Žádosti o slevy na nebytové prostory v Domě služeb

Starosta předložil žádosti budoucích kupujících dvou ordinací v Domu služeb o snížení kupní ceny.

 1. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 2. na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky ze dne 17.5.2011 schvaluje slevu v celkové výši 66.660,– Kč (včetně DPH 11.110,– Kč) MUDr. Bohumilu Gloserovi, Hviezdoslavova 520/12, Praha 11 – Háje, IČ: 684 07 807 na jednotku č. 7 – nebytový prostor – ordinace v 2. NP budovy umístěné na pozemku parc. č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, sestávající se z místností č. 105, 106 a 107 o předběžné ploše 50,7 m2 (±1%),
 3. ukládá starostovi uplatnit slevu ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnictví jednotky.
 4. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 5. na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu vlastnictví jednotky ze dne 17.5.2011 schvaluje slevu v celkové výši 55.000,– Kč (včetně DPH ve výši 9.166,60,– Kč) MUDr. Janě Dolečkové, Pečárkova 177/8, Praha 10 – Pitkovice na jednotku č. 4 – nebytový prostor – ordinace v 2. NP budovy umístěné na pozemku parc. č. 265/736 v k.ú. Újezd u Průhonic, sestávající se z místnosti č. 113, o předběžné ploše 21,6 m2 (±1%), s terasou o výměře 15.5 m2 (±1%), jenž bude ve společném užívání jednotky č. 4 a jednotky č. 5 ve 2. NP,
 6. ukládá starostovi uplatnit slevu ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnictví jednotky.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení koncepce MŠ

Starosta předložil koncepci rozvoje Mateřské školy Vodnická a představil členům zastupitelstva ředitelku MŠ.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje koncepci rozvoje Mateřské školy Vodnická.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Smlouva o zřízení VB – PREdistribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 283/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v umístění, provozování a užívání kabelového vedení s právem volného přístupu spočívajícím v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy kabelového vedení. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 977–838/2010.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 8.000,– Kč + DPH 20%.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva budoucí o zřízení VB – PREdistribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 283/1 a 363/1 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat kabelové vedení v celkové délce 90 bm a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby a obnovy předmětného kabelového vedení, a to úplatně za jednorázovou částku ( 500,– Kč za 1bm) ve výši 45 000,– Kč + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracována na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o zřízení VB – Pražská plynárenská Distribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. pro stavbu plynárenského zařízení umístěné na pozemku parc.č. 325/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitosti městská část Praha – Újezd (zapsaný na LV č. 558), spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na uvedeném pozemku a v právu přístupu a vjezdu na uvedený pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby,
 2. věcné břemeno je vyznačeno v geometrickém plánu č. 992–39/2011, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene,
 3. věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– Kč za 1 bm, tj. za celkovou částku 2 450,– Kč bez DPH.
 4. ukládá starostovi uskutečnit zřízení věcného břemene.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Darování pozemku parc.č. 583/1

Starosta předložil žádost firmy JMH Development, a.s. o darování pozemku parc.č. 583/1 městské části, na němž je vybudována přečerpávací stanice splaškových vod.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere žádost na vědomí,
 2. ukládá starostovi jednat s příslušným správcem přečerpávací stanice umístěné na pozemku parc.č. 583/1 v k.ú. Újezd u Průhonic.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

9. Dodatky ke Smlouvě o dílo – realizace MŠ (vícepráce, méněpráce)

Zástupce starosty ing. Hakl předložil seznam změnových listů, které byly oběma stranami odsouhlaseny a na jejichž základě se změnila cena díla.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje dodatky č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2010, které jsou přílohou č.1,
 2. ukládá starostovi uzavřít tyto dodatky.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák,Vaněk
Návrh byl přijat.

10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Zahradní restaurace – vyjádření k DSP
Předseda výboru ing. Ranoš konstatoval, že na jednání se stavebníkem v lednu 2011 bylo dohodnuto, že součástí stavby bude cyklostezka podél ZOV, převody pozemků pod cyklostezkou a pod budoucím chodníkem u Formanské ulice a finanční dar. K realizaci dohodnutých úkonů dosud nedošlo, ani nebyly zapracovány do projektové dokumentace.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák,Vaněk
Návrh byl přijat.

b) Bytový dům Vodnická – zahájení ÚŘ
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o zahájení řízení o umístění stavby čtyřpodlažního bytového domu na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině. Požadavky z jednání z 8.6. 2010 (nesouhlas se záměrem stavby, požadavek zmenšení výšky a objemu objektu a doplnění občanské vybavenosti) nebyly akceptovány. 20.6.2011 proběhne ústní jednání na odboru výstavby, ÚMČ Praha 11.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí zahájení územního řízení na stavbu čtyřpodlažního bytového domu s 20 byty na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině,
 2. zásadně nesouhlasí s navrženým objemem a výškou stavby, z důvodu velkého zatížení místních komunikací dopravou,
 3. požaduje zmenšení objemu objektu a doplnění nebytových prostor v parteru objektu,
 4. ukládá starostovi podat ve smyslu tohoto usnesení námitku účastníka řízení.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Připomínky ke konceptu ÚP – informace
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o pracovním jednání, které se uskutečnilo 18.5.2011 na OÚP MHMP, a na kterém byly vyhodnoceny připomínky městské částí ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy. Předložil přehled jednotlivých připomínek městské části s výsledkem, zda jim bylo či nebylo vyhověno.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Vaněk
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

d) Námitky k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – informace
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které proběhlo 2.5.2011. Obce Jesenice, Vestec a MČ Praha – Šeberov podali k návrhu ZÚR námitky požadující mj. vypuštění koridoru pro Vesteckou spojku.
Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí informace o podaných námitkách k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kra­je,
 2. zásadně nesouhlasí s Vesteckou spojkou jako kapacitní komunikací pro tranzitní a kamionovou dopravu,
 3. požaduje garantovat, že Vestecká spojka nebude ani dočasně sloužit jako náhrada chybějící části Pražského okruhu (stavba 511 Běchovice – D1) mezi dálnicemi D5, D3 a D11.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák, Vaněk
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje vypuštění koridoru pro Vesteckou spojku v rámci Zásad územního rozvoje Středočeského kra­je.
pro: Zadák, Vaněk
zdržel: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
Návrh nebyl přijat.

Dle jednacího řádu bylo hlasováno o usneseních v opačném pořadí.

e) Cyklotrasa č. 7 – zadání DÚR
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o zaměření pozemku parc.č. 685/1, na kterém městská část plánuje vybudování cyklostezky. MČ Praha – Křeslice zadává zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí celé trasy podél Botiče včetně území MČ Praha – Újezd. Starosta MČ Praha – Křeslice odmítl o svém záměru jednat. Z tohoto důvodu bude iniciována koordinační schůzka s projektantem k dořešení rozsahu projektové dokumentace.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Grantový program Greenways 2011
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o vyhlášení grantového programu Nadace partnerství Greenways 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Pronájem pozemků – sportoviště

Starosta konstatoval, že ZMČ na svém zasedání dne 11. 4. 2011schvá­lilo vypsat zakázku malého rozsahu na pronájem pozemku pro vybudování sportoviště. Předložil zápis z jednání komise pro otevírání obálek a výběrové komise na zakázku.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a výběrové komise na zakázku „Pronájem pozemku – sportoviště“ (příloha č. 2),
 2. schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na pozemku parc.č. 619/3, 626/20 a 626/21 v k. ú. Újezd u Průhonic s Petrem Moťkou, Malebná 1061, Praha 4 za cenu 50 000,– Kč/rok po dobu prvních 15 let a 100 000,– Kč/rok po dobu dalších 15 let,
 3. ukládá starostovi a oběma zástupcům starosty dohodnout v nájemní smlouvě další závazné podmínky nájmu, zejména realizaci a provozování sportoviště dle upravené zastavovací studie.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš
zdržel: Zadák, Vaněk
Návrh byl přijat.

12. Žádost o finanční dar

Starosta předložil žádost Českého svazu ochránců přírody o finanční dar na provoz Pražské zvířecí záchranky.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje dar ve výši 3 000,– Kč Českému svazu ochránců přírody pro účel provozování pražské zvířecí záchranky,
 2. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Vaněk
zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

13. Žádost městské policie o finanční příspěvek

Starosta předložil žádost Městské policie HMP, Obvodní ředitelství Praha 11 o financování horského kola pro účely strážníků zařazených k výkonu služby v městské části Praha – Újezd.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje pro Městskou policii HMP, Obvodní ředitelství Praha 11 finanční dar ve výši 18 000,– Kč na nákup horského kola určeného pro strážníky specialisty okrskáře zařazené k výkonu služby v městské části Praha – Újezd,
 2. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš, Lepš, Zadák
zdržel: Vaňek
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/11

Bod č. 7d) Zastřešení parkovacích stání – Amade 2 – trvá.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Různé

Termín příštího zasedání zastupitelstva – 8.8. 2011 od 19,00 hodin.

V Praze dne 14. 6. 2011


Zápis 5/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 5. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Jojko, Mojžíš, Vaněk

Omluven: Zadák

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 9. 5. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.05 hod. 9. 5. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Návrh zpracování výtvarné studie pro mateřskou školu a dům služeb“ a zařadit ho jako bod č. 8.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Zastřešení parkovacích stání AMADE II“ a zařadit ho jako bod č. 7d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Mgr. Jakub Lepš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení závěrečného účtu

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil usnesení a k jednotlivým položkám podal vysvětlení.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje závěrečný účet městské části za rok 2010, příloha č. 1,
 2. schvaluje úpravy rozpočtu:
 3. zvýšení v příjmech:
  • Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m.v roce 2009 a v roce 2010:
   pol. 8115 MŠ Vodnická ÚZ 00090 21 181 300,–
  • Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011>br /> 4111 14 200,–
  • Vratka 100% podílu na dodatečné dani z příjmů
   pol.4121 ÚZ 00000092 200,–
 4. b) zvýšení výdajích:
  pol. 3111 6121 04 ORG 4433 ÚZ 00090 MŠ Vodnická 21 181 300,–
  pol. 6149 5139 09 ÚZ 00098005 14 200,–
  pol. 6171 5139 09 ÚZ 00000092 200,–
 5. ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Mojžíš, Ranoš, Vaněk
zdržel: Jojko
Návrh byl přijat.

4. Vestecká spojka a křižovatka na D1

MUDr. Jojko předložil dva návrhy usnesení k výstavbě Vestecké spojky a křižovatky na 3,7 km na dálnici D1.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

připojuje svůj nesouhlas k ostatním dotčeným obcím a městským částem Prahy (Šeberov, Vestec, Jesenice) s plánem budovat tzv. Vesteckou spojku.

I ZMČ Praha – Újezd je toho názoru, že by šlo o stavbu ohrožující životní prostředí tím, že by do lokality přivedla transitní dopravu včetně mezinárodní kamionové se všemi negativními důsledky (nepřiměřený nárůst hluku i znečištění ovzduší).

pro: Jojko, Vaněk
zdržel: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Mojžíš, Ranoš
Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd na základě nové situace, která vznikla tím, že:

 1. byla nejspíše na mnoho let blokována stavba vnějšího pražského okruhu východně od dálnice D1,
 2. jsou t.č. zintenzivněny práce na budování hypermarketu Tesco na západ od dálnice D1 naproti MČ Praha – Újezd na území MČ Šeberov,
 3. je nově patrný odpor dotčených obcí a městských částí Prahy vůči stavbě tzv. Vestecké spojky (Křeslice, Šeberov, Jesenice, Vestec)

v zájmu ochrany území i obyvatel MČ před přetížením transitní dopravou (včetně emisí i hluku) reviduje svá dřívější usnesení a vyjadřuje svůj nesouhlas se stavbou dálniční křižovatky v oblasti 3. až 4. km dálnice D1.

ZMČ deklaruje, že je ochotno se k této otázce vrátit v době, kdy bude:

 1. již postaven vnější městský okruh východně od dálnice D1,
 2. jasné, jaké přesné využití budou mít pozemky podél dálnice D1 na úrovni MČ Praha –Újezd na šeberovské straně, přičemž bude zaručeno, že toto využití nebude znamenat nic negativního pro občany MČ Praha – Újezd,
 3. zajištěno, že územím MČ Praha – Újezd nebude moci projít žádná vysokokapacitní komunikace, která by mohla plnit úlohu městského okruhu, což dle názoru ZMČ lze zajistit jen přiměřenou zastavěností ploch, na kterých by tato vysokokapacitní komunikace mohla být postavena.
pro: Jojko, Vaněk
zdržel: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Mojžíš, Ranoš
Návrh nebyl přijat.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Starosta předložil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období roku 2010 a konstatoval, že všechny chyby již byly napraveny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010, ve které se uvádí, že při závěrečném přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly do doby provádění konečného dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010 napraveny.

pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Lepš, Mojžíš, Ranoš, Vaněk
zdržel: Jojko
Návrh byl přijat.

6. Pronájem nebytového prostoru-potraviny

Starosta informoval o nutnosti začít hledat nájemce nebytového prostoru v Domě služeb pro včasné otevření prodejny potravin.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. schvaluje podat inzerát na pronájem nebytového prostoru – příloha č. 2,
 2. ukončit výběr nájemce do konce června 2011,
 3. ukládá starostovi do konce července uzavřít nájemní smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Lázně Újezd u Průhonic-prezentace Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí ing. Ranoš informoval o schůzce ze dne 15.4.2011 za účasti investora, na které investor shrnul aktuální informace o záměru v dotčeném území, předběžný harmonogram a předpokládaný postup přípravy a výstavby do konce roku 2012. V současné době probíhá územní řízení na změnu dělení pozemků v lokalitě Ke Mlýnu. Dále investor připravuje DÚR na komunikace a sítě v lokalitách u Milíčovského lesa a u Botiče.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí aktuální informace o záměru investora obytného souboru Lázně Újezd u Průhonic,
 2. ukládá starostovi a zástupcům starosty:
 3. a) požadovat po investorovi návrh zpracování regulačního plánu,
 4. b) projednat s investorem další problémové okruhy dle Zápisu z jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 4. 5. 2011, bod 2 – zejména veřejnou vybavenost a dopravní řešení.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
b) Rozšíření ČOV Újezd

Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí ing. Ranoš informoval o zpracované studii na rozšíření čističky odpadních vod v Újezdu ze současné kapacity 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) na 2×7000 EO. Městská část zajistí výběr zhotovitele projektové dokumentace, na investičních nákladech se budou podílet developeři nové výstavby na území MČ.

Starosta předložil darovací smlouvu firmy MSI Invest, s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje předloženou darovací smlouvu (příloha č.3),
 2. ukládá starostovi uzavřít smlouvu.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
c) Optimalizace dopravního značení-realizace

Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí ing. Ranoš informoval, že oslovil 8 firem, z nichž 3 předložily cenové nabídky na realizaci dopravního značení – Pražské služby, a.s., Dozna, s.r.o. a Superco, s.r.o. Úřad městské části Prahy 11 stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v ulici Pastevců a Kateřinské náměstí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere předložené nabídky na vědomí,
 2. schvaluje zadat práce firmě Pražské služby, a.s. za cenu 49 406,40 Kč včetně DPH,
 3. ukládá zástupci starosty ing. Ranošovi prověřit finanční krytí z rozpočtu MČ,
 4. v případě splnění bodu 3 zajistit smluvní vztah s firmou Pražské služby, a.s.
pro: všichni
Návrh byl přijat.
d) Zastřešení parkovacích stání-AMADE II

Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí ing. Ranoš informoval o žádosti firmy Amade Park, s.r.o. o vyjádření k návrhu řešení doplnění garážových stání Milíčovský les – Amade 2a.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje záměr zastřešení parkovacích stání,
 2. požaduje předložit projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Návrh zpracování výtvarné studie pro mateřskou školu a Dům služeb

Starosta informoval o oslovení ak.soch. Čestmíra Sušky za účelem výtvarného řešení mateřské školy v ulici Vodnická (návrh 5 vrat, dvou dělících stěn a jedné betonové stěny).

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje zadání výtvarného zpracování vrat a stěn v mateřské škole Vodnická akademickému sochaři Čestmíru Suškovi za cenu 50 000,– Kč bez DPH,
 2. ukládá starostovi objednat výtvarné zpracování.
pro: Drahorád, Mojžíš, Hakl, Hašpl, Lepš, Ranoš, Jojko
pro: Vaněk
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2011

Starosta konstatoval, že všechny body Zápisu č. 4/2011 byly splněny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2011 na vědomí.
pro: Všichni
Návrh byl přijat.

8. Různé

a) Termíny příštích zasedání jsou 13.6., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12. vždy od 19,00 hodin.

V Praze dne 10. 5. 2011


Zápis 4/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 4. 2011

Zápis 4/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 4. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Jojko

Omluven: Vaněk, Mojžíš, Zadák

Nepřítomen: –

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 11. 4. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,15 hod. 11. 4. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a MUDr. Zorjan Jojko.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. a) Snížení prodejní ceny bytových a nebytových prostor
b) Návrh dodatku ke Smlouvě o zprostředkování prodeje

a) Starosta konstatoval, že do dnešní doby zatím není velký zájem o koupi bytových a nebytových prostor v Domě služeb. Zástupce realitní kanceláře Sting Commerce informoval, že za účelem většího zviditelnění ordinací nyní probíhá přímé oslovování lékařů specialistů a stomatologů.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje snížit prodejní cenu bytových a nebytových prostor z původních 60 000,– Kč/m2 na 55 000,– Kč/m2 včetně DPH a cenu terasy ze 30 000,– Kč/m2 na 20 000,– Kč/m2 včetně DPH,
 2. ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje týkající se snížení prodejní ceny.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Firma Sting Commerce připravila návrh dodatku týkající se termínu pro vypracování prohlášení vlastníka, kterým se celá nemovitost rozděluje na jednotlivé jednotky.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje předložený návrh dodatku ke Smlouvě o zprostředkování prodeje.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Budoucí smlouva o zřízení VB – PRE distribuce

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., zastoupenou společností AVE ELEKTRO-Jelínek, s.r.o., jednající JUDr. Martinou Kubincovou, na pozemku parc.č. 283/1 v k.ú. Újezd u Průhonic spočívající v právu oprávněného a jeho případných právních nástupců umístit, provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelová přípojka 1 kV v celkové délce cca 18 bm a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav a údržby předmětného kabelového vedení, a to úplatně za jednorázovou částku (500,– Kč za bm) ve výši 9 000,– Kč + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracována na náklady oprávněného.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Servisní smlouva – dětské hřiště

Zástupce starosty Ing. Ranoš předložil servisní smlouvu na pravidelnou údržbu a kontrolu dětského hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách. MUDr. Jojko navrhl tuto smlouvu doplnit o přesnou specifikaci místa, herních prvků a prací.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 1. 1) schvaluje uzavřít předloženou Smlouvu o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 1176–7) se společností Tomovy parky s.r.o. v celkové výši 19 200,– Kč bez DPH za podmínky, že do smlouvy bude:
 2. a) doplněno číslo pozemku, na kterém se hřiště nachází,
 3. b) doplněna specifikace herních prvků,
 4. c) upřesněn rozsah prací,
 5. 2) ukládá zástupci starosty ing. Ranošovi uzavřít smlouvu po doplnění výše uvedených požadavků.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. a) Revokace usnesení k bodu č. 3 Zápisu č. 9/2010
b) Revokace usnesení k bodu č. 3 Zápisu č. 3/2011

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyplacení finančního daru pro každého člena OVK (okrskové volební komise) ve výši 1 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočet hlavní činnosti pro rok 2011 dle přílohy č. 1 v celkové výši příjmů 9 030 000,– Kč a v celkové výši nákladů 11 690 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 2 660 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek 2010) Sociální fond ve výši 105 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

a) Optimalizace dopravního značení
Předseda výboru ing. Ranoš předložil zpracovanou projektovou dokumentaci Optimalizace dopravního značení v ulici Pastevců a Kateřinské náměstí, která byla projednána s Policií ČR a silničním správním úřadem.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. bere na vědomí informace o Optimalizaci dopravního značení v ulici Pastevců a Kateřinské náměstí,
 2. ukládá zástupci starosty ing. Ranošovi do příštího zasedání ZMČ předložit 3 cenové nabídky na realizace dopravního značení.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Záměr pronájmu pozemků parc.č. 619/3, 626/20 a 626/21 – sportoviště
Starosta informoval o záměru dlouhodobého pronájmu pozemků na výstavbu sportoviště v ulici Nad Statkem proti fotbalovému hřišti SK Újezd formou veřejné zakázky malého rozsahu. Dotčené pozemky jsou podle územního plánu ve funkčních plochách pro sport, všeobecně smíšené, zeleň městská a krajinná a louky.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje přílohu č.2 „Veřejná zakázka malého rozsahu“ – dlouhodobý pronájem na 30 let pozemků parc.č. 619/3, 626/21 a 626/20 v k.ú. Újezd u Průhonic o celkové rozloze 4.722 m2,
 2. ukládá starostovi veřejnou zakázku zveřejnit v dostupných zdrojích,
 3. jmenuje členy pro otevírání obálek a členy výběrové komise: R. Dvořákovou, Ing. F. Ranoše, Ing. arch. F. Doubravu, Ing. J. Hrubého, Ing. D. Hakla, Mgr. J. Lepše a V. Drahoráda.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Propojovací chodník Pod Napětím
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o situaci týkající se propojovacího chodníku do ulice Pod Napětím z náměstí Pod Platanem, který v minulosti využívali občané městské části. Chodník vedl přes soukromé pozemky, které si nový vlastník oplotil. MHMP, odbor městského investora, zajistil DÚR na výstavbu nového chodníku, který by vedl podél paty zemního ochranného valu. Náklady této výstavby činí 8,7 mil. bez DPH. Městská část bude jednat s MHMP OMI o odkupu pásu pozemku s původním chodníkem, který je současný majitel ochoten prodat za kupní cenu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o propojovacím chodníku na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Pronájem nebytových prostor v Domě služeb
Starosta informoval o plánovaném pronájmu nebytového prostoru prodejny potravin o ploše 54,4 m2. Záměrem městské části je v této lokalitě zajisti prodej základních potravin během celého týdne s výhodnou prodejní dobou pro občany.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci o záměru pronájmu nebytových prostor v Domě služeb – prodejna potravin – na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Administrativní a obytný soubor – připomínky
Předseda výboru ing. Ranoš informoval o plánovaném zrušení Nadačního fondu městských částí jihovýchodu, který byl založen za účelem zajištění finančních darů od investorů. Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje, v případě zániku Nadačního fondu, nalézt jiný způsob zajištění příspěvku investora Administrativního a obytného souboru na veřejnou vybavenost a infrastrukturu městské část.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o Nadačním fondu městských částí jihovýchodu na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Informace o výstavbě Mateřské školy

Starosta informoval o probíhajících pracích na stavbě – dokončují se rozvody podlahového topení, omítky a osazování oken. Přípojky jsou již hotovy.
Zápis do MŠ: formuláře se budou vydávat od 18.4.2011 v době úředních hodin, informační schůzky se budou konat 3. a 4. 5. vždy od 9,30 a od 16,00 hodin (je nutná telefonická rezervace). Žádosti o přijetí dítěte a Evidenční listy se odevzdávají v době od 9.5. do 18.5. 2011 v úředních hodinách.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2011

Starosta konstatoval, že všechny body Zápisu č. 3/2011 byly splněny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2011 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání je 9.5.2011 od 19,00 hodin.

b) Starosta zve zastupitele a občany na akce pořádané v dubnu:
– sobota 16.4.2011 od 10,00 hodin Dětské běžecké závody se startem od dětského hřiště u Milíčovského lesa,
– neděle 17.4.2011 od 14,00 hodin – úklidová akce Čisté kopce se srazem u prvního kopce pod ulicí Proutěná,
– 30.4. 2011 Stavění májky a Pálení čarodějnic.

c) MUDr. Jojko žádá, aby byl na příštím zasedání ZMČ zařazen bod Vestecká spojka a křižovatka.

d) Na podnět obyvatelky městské části starosta informoval o situaci v ulici Vodnická a U Pramene. Rekonstrukce těchto ulic je společně s vybudováním kanalizace v ulici Pod Napětím prioritou pro letošní rok. Je připravena dokumentace pro stavební povolení. Čeká se na finanční prostředky z MHMP. Předpokládaným termínem je léto letošního roku.

V Praze, dne 12. 4. 2011


Zápis 3/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7. 3. 2011

Zápis 3/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7. 3. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák, Vaněk, Jojko, Mojžíš

Omluven: –

Nepřítomen:-

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,03 hod. 7. 3. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 19,50 hod. 7. 3. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Přehled kulturních a sportovních akcí na I. pololetí“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Antonín Zadák a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Rozpočet pro rok 2011

Předseda finančního výboru Mgr. Lepš předložil rozpočet na rok 2011 a konstatoval, že je vyrovnaný.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 1. schvaluje>
 2. rozpočet hlavní činnosti na rok 2011 dle přílohy č. 1 v celkové výši příjmů 9 240 000,– Kč a v celkové výši nákladů 11 900 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 2 660 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2010). Sociální fond ve výši 210 000,– Kč.
 3. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti dle přílohy č. 2,
 4. statut sociálního fondu na rok 2011 dle přílohy č. 3,
 5. rozpočtový výhled na období 2012 – 2013
  předpokládané příjmy v r. 2012 8 000 000,– Kč
  předpokládané výdaje v r. 2012 8 000 000,– Kč
 6. z toho investiční akce:
 7. Cyklistická trasa Újezd – Průhonice 1 000 000,– Kč
 8. předpokládané příjmy v r. 2013 8 500 000,– Kč
 9. předpokládané výdaje v r. 2013 8 500 000,– Kč
 10. z toho investiční akce:
 11. Projektová dokumentace – Dům seniorů 1 500 000,– Kč
ukládá starostovi zpracovat rozpočet v programu Gordic.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš,Lepš, Zadák, Vaněk, Mojžíš
zdržel: Jojko
Návrh byl přijat.

4. Prodej pozemků parc.č. 216/12, 216/13

Zástupce starosty Ing. Ranoš konstatoval, že mezi městskou částí a zájemcem o nákup pozemků byla dohodnuta navýšená cena.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 • a) a) schvaluje prodej pozemků parc.č. 216/12 o výměře 117 m2 a parc.č. 216/13 o výměře 20 m2 v k.ú. Újezd u Průhonic, které vznikly oddělením geometrickými plány č. 910–5/2008 a č. 927–63/2008, panu Miroslavu Havelkovi za celkovou cenu 350 000,– Kč,
 • b) ukládá starostovi uskutečnit prodej.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Mojžíš, Ranoš, Lepš
zdržel: Vaněk, Zadák, Jojko
Návrh byl přijat.

5. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření

Starosta předložil Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření a konstatoval, že chyby nebyly závažného charakteru a v současné době jsou již všechny napraveny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí

Předseda výboru Ing. Ranoš předložil zápis z jednání výboru ze dne 23.2.2011, který shrnuje již probíhající stavební a investiční akce.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o finanční příspěvek

Starosta předložil žádost o finanční příspěvek na edukačně rekondiční pobyt diabetiků Prahy 4, který pořádá územní organizace Prahy 4, jejíž členy jsou občané z městské části Praha – Újezd.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 • a) schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,– Kč na rekondiční pobyt diabetiků,
 • b) ukládá starostovi zajistit převod finančních prostředků ve prospěch účtu územní organizace Svazu diabetiků Praha 4.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/2011

Bod č. 7 zápisu 2/2011 Nákup malotraktoru – trvá.
Bod č. 13 b) Informace o průběhu výstavby JVD:
Zástupce starosty Ing. Ranoš informoval, že 27.1.2011 Nejvyšší správní soud zrušil část Zásad územního rozvoje HMP a z právní analýzy vyplývá, že územní plán HMP zůstává v platnosti a nebrání dalšímu projednání územního rozhodnutí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2011 na vědomí.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Přehled kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2011

Starosta předložil přehled plánovaných akcí na I. pololetí roku 2011 včetně předpokládaných finančních nákladů.

1..b.1) Vítání občánků – 30. března 2× a červen 2×.
Každé setkání cca 10 dětí – poukázky 500,– Kč, fotografie 400,– Kč, květiny 70,– Kč.
Náklady cca 38.800,– Kč.
1..b.2) Jarní hudební zábava – 2. dubna od 19.00 hod v restauraci U Srbů, skupina Horváth Band.
Náklady cca 20.000,– Kč.
1..b.3) 6. ročník přátelského hokejového utkání mezi MČ Praha – Újezd a MČ Praha – Šeberov – 9. dubna od 15.00 hod na zimním stadionu HC Slavia Praha.
Náklady na pronájem ledové plochy 6.000,– Kč.
1..b.4) Dětské běžecké závody – 16. dubna od 10.00 hod.
Náklady 10.000,– Kč.
1..b.5) Setkání se seniory – 23. dubna a červen.
Každé setkání cca 10 seniorů – dar 500,– Kč, občerstvení 1000,– Kč, květiny 500,– Kč.
Náklady cca 11.500,– Kč.
1..b.6) Stavění májky a pálení čarodějnic – 30. dubna.
Příprava májky – pokácení, doprava, očištění kmene , věnec a čarodějnice,
Náklady cca 12.000,– Kč.
1..b.7) Kácení májky s májovou veselicí – 28. května.
Náklady cca 100.000,– Kč.
1..b.8) Dětský den – 1. června.
Náklady cca 50.000,– Kč.
1..b.9) Dětské rybářské závody – 11. června.
Náklady cca 40.000,– Kč (z toho MČ Praha – Újezd 20.000,– Kč a MČ Praha 11 20.000,– Kč).

Celkové předpokládané výdaje na uspořádání kulturních a sportovních akcí činí cca 268 300,– Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí roku 2011 v celkové výši cca 268 300,– Kč.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Různé

a) Termín příštího zasedání je 11. 4.2011 od 19,00 hodin.

b) Starosta informoval o plánované pravidelné úklidové akci – Čisté kopce. Jedná se o úklid Milíčovských kopců a okolí. Akce je naplánována na neděli 17. dubna od 14,00 do přibližně 17,00 hodin.

V Praze, dne 8. 3. 2011


Zápis 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7. 2. 2011

Zápis 2/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 7. 2. 2011

Přítomni: Drahorád, Hakl, Lepš, Hašpl, Ranoš, Zadák, Vaněk, Jojko

Omluven: Mojžíš

Nepřítomen:-

Hosté: viz prezenční listina

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 7. 2. 2011 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,15 hod. 7. 2. 2011.

1. Schválení programu

Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Ing. Zadák navrhl doplnit program v „Různé“ o za b) „Informace o průběhu výstavby JVD“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vyhodnocení cenových nabídek na vydávání Zpravodaje MČ“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Úprava dopravního značení Pastevců“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Revokace usnesení č. 4 Zápisu 1/2011“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za c) „Kulturní akce“ a za d) „Informace o výstavbě MŠ a Domu služeb“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Antonín Zadák a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Prodej pozemků parc.č. 216/12 a 216/13

Starosta předložil žádost pana Havelky o koupi pozemků v ulici Štítová, sousedící s jeho pozemky.

Proběhla diskuse, žadatel odůvodnil svoji žádost.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 216/12 a 216/13 v k.ú. Újezd u Průhonic a odkládá jeho projednání do příštího zasedání zastupitelstva.
pro: Drahorád, Hakl, Hašpl, Ranoš,Lepš
zdržel: Zadák, Jojko, Vaněk
Návrh byl přijat.

4. Změna členů kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru p. Hašpl informoval o odstoupení člena výboru Mgr. Lepše z důvodu přenechání této funkce členovi opozice.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
 • a) bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Jakuba Lepše z funkce člena kontrolního výboru,
 • b) schvaluje nového člena kontrolního výboru pana Tomáše Vaňka.
pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Údržba zeleně – vyhodnocení nabídek

Starosta předložil tabulku s vyhodnocením došlých nabídek na údržbu zeleně na území městské části a výsadbu 35 stromů jako náhradu za vykácené stromy při výstavbě MŠ a Domu služeb.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:

 • a) schvaluje uzavřít Smlouvu o údržbě zeleně s firmou Děkanovský – z