Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 18.9.2018, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hakl, Pitrman
Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Silniční okruh kolem Prahy – vyjádření

MČ obdržela žádost spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu z.s. a politické strany Sdružení pro Místní Správu o podporu změny trasování Silničního okruhu kolem Prahy. Stávající trasa SOKP je od začátku stabilizována v ÚP HL.m. Prahy, tj. od roku 1999, později i v ZÚR HMP a Středočeského kraje. Před schválením stávajícího ÚP se na jihovýchodním okraji Prahy rozhodovalo mezi variantami JV-K (krátká), JV-D (dlouhá) a JV-R (regionální). Před více než dvaceti lety byla vybrána a do ÚP definitivně zapracována varianta JV-D a ani připravovaný Metropolitní plán Hl. m. Prahy s jiným řešením nepočítá. Jihovýchodní část SOKP (Stavba 511 D1-Běchovice), jejíž příprava je z chybějících částí SOKP nejdále, má téměř dokončenou DÚR (přičemž územní řízení bylo zahájeno již v lednu 2007) a kladné stanovisko EIA z 11/2017. Dokončení se předpokládá v roce 2025. Navrhovaná změna trasy SOKP by vedla ke zpoždění výstavby, a tím k dalšímu zatěžování území MČ tranzitní kamionovou dopravou, v řádu mnoha let.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Nesouhlasit s návrhem tzv. regionální varianty Silničního okruhu kolem Prahy
- Podpořit co nejrychlejší realizaci jihovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, tj. Stavby 511 SOKP D1-Běchovice, dle platné územně plánovací dokumentace Hl.m. Prahy

Pro: všichni

Bod č.3 – Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa – informace

27.8.2018 bylo vydáno rozhodnutí o změně před dokončením stavby „Zemní val II.etapa“. Jedná se o dostavbu II.etapy ZOV podél D1 v km 2,848–2,945 a km 3,034–3,212. Změna se kromě úpravy koruny ZOV a odvodnění paty ZOV týká vypuštění 178m PHS na 2.části ZOV (na samostatné části za vysokou PHS). Stavebníkem je MČ, realizace závisí na schválení finančních prostředků. 3.9.2018 bylo vydáno společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na „PHS Kateřinky na valu I.etapa“. Jedná se o dostavbu PHS na (jinak dokončené) I.etapě ZOV podél D1 v km 2,441–2,848. Výška PHS bude 2m v délce 173m a 3m v délce 234m. Stavebníkem je ŘSD, realizace se předpokládá v příštím roce. Podmínkou kolaudace obou záměrů je měření hladin hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Dále by ŘSD měla v roce 2019 realizovat PHS v Újezdu mezi mostem přes D1 a Botičem v km 4,905–5,351.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

11.6.2018 bylo vydáno stavební povolení na „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“. Jedná se o halu pro hokej a curling s restaurací, fitness a zázemím, 67 venkovních parkovacích stání a areálové komunikace. Součástí stavby bude nový povrch části ulice Ke Kateřinkám. DÚR byla projednávána ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 24.4.2017. Územní rozhodnutí bylo vydáno 13.6.2017. MČ nebyla účastníkem územního ani stavebního řízení. Dokončení stavby se dle smlouvy mezi stavebníkem a MČ Praha 11 předpokládá do 30.6.2020.

14.6.2018 ZHMP schválilo pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016. Jedná se o navýšení z OB-A na OB-B pro výstavbu tří RD.

27.8.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 řadových RD“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO. Studie zástavby byla poprvé projednávána v listopadu 2008, poslední verze DÚR pak v únoru 2018. Vlastní RD lze pak povolit společným souhlasem.

6.9.2018 ZHMP schválilo vydání změny ÚP č. Z 2832/00. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP (mj. změny terminologie, závaznosti a podmíněnosti prvků ÚP), vyvolané požadavky aktuální legislativy (novela stavebního zákona a výzva MMR).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš