Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 9. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek, Fiala (příchod v 17.14 hodin), Hakl (příchod v 17.14 hodin)
Omluven: Ranoš, Kopp
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hodin dne 26. 9. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 18 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky“ a zařadit ho jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku“ a zařadit ho jako bod č. 9.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Formanská – Žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště a Žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ a zařadit ho jako bod č. 10 za a) a za b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za a).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Jana Draštíková a Václav Drahorád. Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Jana Draštíková a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni.>
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o zasedání finančního výboru konaného dne 10. 9. 2018. Výbor projednal úpravu rozpočtu k září 2018 a finanční příspěvek pro členy okrskových volebních komisí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 9. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 09/2018
Starosta předložil úpravu rozpočtu k září 2018. Převody mezi účty a změny v jednotlivých položkách okomentoval.
17.14 hodin přišel Ing. Daniel Hakl a JUDr. Karel Fiala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 09/2018 dle přílohy č. 1.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
Zdržel: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

6. Odměny pro členy OVK
Starosta konstatoval, že finanční výbor projednal výši finančního příspěvku v hodnotě 2 500 Kč pro členy okrskových volebních komisí, kteří budou zajišťovat volby do zastupitelstev a do Senátu.
V souvislosti se souběhem voleb a s náročností sčítání hlasů v komunálních volbách navrhla paní Draštíková odměnu ve výši 3000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 3 000 Kč, kteří budou zajišťovat volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a volby do Senátu Parlamentu ČR. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení žádostí o dotaci v oblasti podpory sportovní výchovy v MČ z prostředků VHA
Starosta informoval o doručených žádostech na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 100 000 Kč.
O přidělení finančního příspěvku z vyhlášeného grantu požádali:
- Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd o dotaci ve výši 40 000 Kč, kterou použije na úhradu zimního soustředění dětí, vzdělávací kurz a materiální vybavení.
- SK Újezd Praha 4, z. s., o dotaci ve výši 60 000 Kč, kterou použije na letní soustředění dětí, zakoupení sportovního vybavení a lékařské prohlídky mládežnických členů.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl vznesl dotaz, na jaké konkrétní aktivity Sbor dobrovolných hasičů (SDH) finanční prostředky použije. Starosta SDH pan Křížek specifikoval konkrétní akce a ujistil, že čerpání finančních prostředků bude řádně doloženo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu od 18. 6. 2018 do 19. 9. 2018 obdržela městská část 2 žádosti o poskytnutí finančních prostředků,
II. schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 10 zápisu č. 3/2018, takto:
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, dotace ve výši 40.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019.
III. schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 10 zápisu č. 3/2018, takto:
SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 60.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky
Starosta předložil mimořádnou účetní uzávěrku Mateřské školy Vodnická. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce mateřské školy Bc. Jitce Svátkové, která vysvětlila důvody k provedení mimořádné účetní uzávěrky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) mimořádnou účetní závěrku MŠ Vodnická – příloha č. 2
2A – Rozvaha, 2B – Výkaz zisku a ztráty, 2C – Příloha
b) inventarizační zprávu MŠ Vodnická – příloha č. 3
3A – Inventurní soupis, 3B – Přehled pohledávek
Důvodová zpráva:
Dle § 28 odst. 1) vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má zřizovatel povinnost schválit mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni ukončení činnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne, ke kterému se mimořádná účetní závěrka sestavuje. V tomto případě tzn. do 31. 10. 2018. Mimořádná účetní závěrka je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku
Starosta předložil zůstatky z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu MHMP na provoz MŠ Vodnická. Ředitelka Mateřské školy Formanská uvedla, že hospodářský výsledek Mateřské školy Vodnická je nutné převést na nástupnickou organizaci – Mateřskou školu Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje převod zůstatků hospodářského výsledku zanikající MŠ Vodnická, k datu 31. 8. 2018, do účetnictví nástupnické MŠ Formanské, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4, dle přílohy č. 4.
Důvodová zpráva:
Dle § 29 odst. 1) vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek se schválením účetní závěrky rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení. Stavy fondů k 31. 8. 2018 se převedou na nástupnickou organizaci MŠ Formanskou, příspěvkovou organizaci, Na Vojtěšce 188, Praha 4 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. MŠ Formanská
a) žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště MŠ
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o poskytnutí finanční pomoci k financování platů zaměstnanců detašovaného pracoviště ve Vodnické ulici. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce Mateřské školy Formanská Bc. Jitce Svátkové, která uvedla, že v rámci slučování školek došlo k situaci, kdy bylo nutné prostředky ze státního rozpočtu určené na platy zaměstnanců bývalé MŠ Vodnická vrátit do státního rozpočtu. Do rozpočtu MŠ Formanská se předmětné finanční prostředky vrátí po druhém rozpočtovém řízení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční výpomoc k financování platů zaměstnanců MŠ Formanská, detašované pracoviště ve Vodnické 530/43 na měsíce září a říjen 2018 ve výši 600 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o převzetí zahrady MŠ Vodnická do majetku městské části. Členové zastupitelstva předali slovo ředitelce mateřské školy Bc. Jitce Svátkové, které uvedla, že v rámci fyzické inventarizace je třeba pevné stavby spojené s pozemkem převést do majetku městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání zastupitelstva městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Výbor stavební a pro životní prostředí
Starosta informoval o jednání výboru konaného dne 18. 9. 2018. Na programu výboru byly tři body – silniční okruh kolem Prahy, dostavba zemního ochranného valu v Kateřinkách a informace o následujících stavebních akcích:
- 11. 6. 2018 bylo vydáno stavební povolení na „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“. Městská část nebyla účastníkem územního ani stavebního řízení. Dokončení stavby se dle smlouvy mezi stavebníkem a MČ Praha 11 předpokládá do 30. 6. 2020.
- 14. 6. 2018 ZHMP schválilo pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016. Jedná se o navýšení z OB-A na OB-B pro výstavbu tří RD.
- 27. 8. 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 řadových RD“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO.
- 6. 9. 2018 ZHMP schválilo vydání změny ÚP č. Z 2832/00. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP vyvolané požadavky aktuální legislativy.

a) Silniční okruh kolem Prahy
Starosta informoval o žádosti spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s. a politické strany Sdružení pro místní správu o podporu změny trasování Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), tzv. regionální varianty. V územním plánu hl. m. Prahy a připravovaném Metropolitním plánu hl. m. Prahy je počítáno s variantou JV-D (jihovýchodní dlouhá). Dokončení jihovýchodní části SOKP (Stavba 511 D1-Běchovice) se předpokládá v roce 2025. Navrhovaná změna trasy SOKP by vedla ke zpoždění výstavby, a tím k dalšímu zatěžování území městské části tranzitní kamionovou dopravou.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. bere na vědomí návrh Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu a Sdružení pro místní správu,
II. nesouhlasí s iniciativami na změnu trasy Silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) ve smyslu podpory tzv. regionální varianty,
III. podporuje urychlenou dostavbu jihovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, tj. stavby 511 Běchovice-D1, dle platné územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa
Starosta informoval o vydaných rozhodnutích týkajících se stavby zemního ochranného valu. 27. 8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o změně před dokončením stavby „Zemní val II. etapa“. Jedná se o dostavbu ZOV podél D1 v km 2,848–2,945 a km 3,034–3,212. Stavebníkem je městská část, realizace závisí na schválení finančních prostředků.
3. 9. 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „PHS Kateřinky na valu I. etapa“. Jedná se o dostavbu protihlukové stěny na I. etapě ZOV podél D1 v km 2,441–2,848. Výška stěny bude 2 m v délce 173 m a 3 m v délce 234 m. Stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic, realizace se předpokládá v příštím roce.
Dále by ŘSD měla v roce 2019 realizovat PHS v Újezdu mezi mostem přes D1 a Botičem v km 4,905–5,351.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd bere informace o dostavbě ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Schválení prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
Starosta informoval, že na oznámení záměru prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd reagoval jeden zájemce, a to SK Újezd Praha 4. Předložená nabídka na odkup stavby činí dle znaleckého posudku 75 650 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje prodej mobilních staveb v areálu SK Újezd jedinému zájemci, a to sportovnímu klubu SK Újezd Praha 4, z. s., IČO: 148 88 246, se sídlem Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4-Újezd u Průhonic za cenu 75.650 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 1320/15/2018,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Revokace usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/87
Starosta informoval o nutnosti revokace usnesení týkající se kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 235/87. Důvodem je změna v osobě na straně kupujícího.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 ze dne 22. 11. 2017,
II. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 235/87 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 72 m2 za celkovou cenu ve výši 89.449,20 Kč uzavřenou s paní M. L.,
III. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Fiala, Křížek, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1 týkající se vedení metalického kabelu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 9 500 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na vedení metalického kabelu o rozsahu 19 bm na pozemku parc. č. 617/1 k. ú. Újezd u Průhonic se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., IČ: 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 9 500 Kč bez DPH,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Svěření pozemku parc. č. 265/116 a 265/396
Starosta informoval o záměru požádat o svěření pozemků parc. č. 265/116 a 265/396, na kterých se nachází komunikace, kde městská část provádí letní a zimní údržbu. Pozemky se nacházejí na konci ulice Na Křtině směrem k ulici Vodnická.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl uvedl, že je nutné přednostně řešit kritickou dopravní situaci na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině. Jedná se o velmi nebezpečné místo vzhledem k jeho nepřehlednosti.
JUDr. Fiala upozornil na neprůhledný plot u bytového domu v ulici Na Křtině, který brání ve výhledu.
Starosta uvedl, že v rámci rekonstrukce chodníku bude v průběhu měsíce listopadu na předmětnou křižovatku umístěno dopravní zrcadlo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 265/116 a parc. č. 265/396 v k. ú. Újezd u Průhonic,
II. odůvodnění: na výše uvedených pozemcích je umístěna komunikace, na které městská část provádí pravidelnou letní a zimní údržbu,
III. ukládá starostovi požádat o tento převod.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Stavba hasičské zbrojnice:
a) Informace o jednání JŘBU na stavbu HZ

Starosta informoval o veřejné zakázce „Zbrojnice dobrovolných hasičů – nové stavební práce“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem zakázky jsou nové stavební práce specifikované ve změnových listech č. ZL1 – ZL7. Starosta jednotlivé změnové listy popsal a zdůvodnil. Celkový rozdíl ve vícepracích a méněpracích činí 251 563,36 Kč.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o důvodech nových stavebních prací ve změnových listech, o nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, o chybách v projektové dokumentaci atd.
Ing. Hakl uvedl, že v tomto bodu bude hlasovat proti. Zároveň upozornil členy zastupitelstva, že schválením níže uvedeného usnesení přebírají zodpovědnost za toho, kdo připravil JŘBU a schválil vícepráce uvedené na změnových listech.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje v souladu se závěry uvedenými v protokolu z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 20. 9. 2018 rozhodnutí o výběru nabídky společnosti STAVEKO spol. s r. o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČ: 451 45 580, a to v rozsahu odsouhlasených změnových listů,
II. ukládá starostovi podepsat oznámení zadavatele o výběru nabídky.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

b) Schválení dodatku č. 1
V souvislosti se závěry jednání v jednacím řízení bez uveřejnění starosta informoval o nutnosti uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ se zhotovitelem stavby firmou Staveko, spol. s r. o. Předmětem dodatku jsou změny vyplývající ze změnových listů č. ZL1 – ZL7 a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení díla.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ se společností STAVEKO spol. s r.o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČ: 451 45 580,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

17. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory
Starosta informoval, že stávající nájemce ukončil smlouvu o nájmu prostor. Na základě oznámení záměru městské části pronajmout prodejnu potravin v ulici Vodnická 531/4, požádal o nájem prostoru jeden žadatel.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu Domu služeb na pozemku parc. č. 265/736 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 55 m2 za účelem provozování prodejny potravin na dobu neurčitou pro žadatele H. T. D.,
II. ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Revokace usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 a schválení změny v rejstříku škol
Starosta informoval o nutnosti revokace usnesení týkající se sloučení mateřských škol Vodnická a Formanská. Jedná se o změnu v datu účinnosti sloučení školek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 ze dne 3. 1. 2018,
II. schvaluje:
a) zrušení MŠ Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 75122570, s účinností k 31. 8. 2018,
b) převedení zrušené MŠ Vodnická jako detašované pracoviště MŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 71294350, s účinností od 1. 9. 2018. Na MŠ Formanskou, příspěvkovou organizaci, přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky.
c) zvýšení kapacity Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, o 56 dětí mateřské školy a 56 strávníků v objektu Mateřské školy Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, s účinností od 1. 9. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018

Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

20. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

21. Různé
a) Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě

Místostarostka paní Draštíková informovala o proběhlém charitativním běhu pro Nadaci Naše dítě. Výtěžek z akce ve výši 24 500 Kč bude poslán na účet Nadace Naše dítě. Současně sdělila, že transparentní účet zřízený pro tento účel bude převeden do ČSOB.

b) Pozvánka na připravované akce
Starosta informoval o nejbližších sportovních akcích pořádaných městskou částí:
13. 10. 2018 běžecké závody
20. 10. 2018 dětské cyklistické závody

c) Plánované linky MHD
Ing. Hromádka poděkoval starostovi za plánované posílení dopravní obslužnosti Újezdu a Kateřinek. V průběhu roku 2019 by měl být zaveden linkový autobus č. 122, který bude mít v dopravní špičce patnáctiminutové intervaly. Jeho trasa povede přes stanice metra Opatov a Skalka a konečné zastávky budou na náměstí v Újezdu a v ulici Ke Kablu v Hostivaři.

Starosta poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci ve volebním období 2014–2018.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.35 hodin dne 26. 9. 2018.
Zapsala dne 26. 9. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.