Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 31. 10. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.02 hod. dne 31. 10. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městské části předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající, dosavadní starosta Václav Drahorád, přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.
Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Starosta přečetl slib stanovený v § 87, odst. 2 zákona o hlavním městě Praze: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, viz příloha č. 1.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Starosta složil slib jako poslední do rukou nejstaršího člena zastupitelstva městské části.

1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu o 16 bodech v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce:
1. Schválení programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
5. Schválení členů volební komise
6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
7. Volba starosty/starostky
8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
9. Zřízení výborů ZMČ
10. Volba členů finančního výboru
11. Volba členů kontrolního výboru
12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
13. Volba členů redakční rady
14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
16. Různé
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu Ing. Filipa Ranoše a Ing. Zdeňka Hromádku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Filipa Ranoše a Ing. Zdeňka Hromádku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Schválení jednacího řádu
Starosta předložil jednací řád zastupitelstva, který upravuje způsob přípravy, účast, průběh zasedání, usnášení, přerušení a ukončení jednání zastupitelstva městské části. Dále upravuje kontrolu plnění jeho usnesení, hlasování, volby, odvolání, jakož i další otázky.
Starosta předal slovo tajemníku úřadu Ing. Müllerovi, MBA, který zastupitelům sdělil, že jednací řád ZMČ Praha-Újezd byl konzultován s legislativním odborem MHMP a je v souladu se zákonem o hlavním městě Praze.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší stávající jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd ze dne 27. 9. 2017,
II. schvaluje jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 31. 10. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
Starosta navrhl způsob volby kandidátů veřejným hlasováním. Jiný návrh nebyl vznesen.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje způsob volby starosty/starostky a místostarosty/mís­tostarostky městské části veřejným hlasováním.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení členů volební komise
Starosta navrhl volební komisi ve složení Ing. Miloslav Müller, MBA, Pavla Pitrmanová, DiS a Ing. Markéta Novotná. Jmenovaní s návrhem souhlasili. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje členy volební komise Ing. Miloslav Müller, MBA, Ing. Markéta Novotná a Pavla Pitrmanová, DiS.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
Starosta navrhl stanovit jednoho uvolněného místostarostu/mís­tostarostku a jednoho neuvolněného místostarostu/mís­tostarostku. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje stanovit jednoho uvolněného místostarostu/mís­tostarostku a jednoho neuvolněného místostarostu/mís­tostarostku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Volba starosty/starostky
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva paní Jana Draštíková navrhla do funkce starosty pana Václava Drahoráda, který návrh přijal a krátce se přítomným představil. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce starosty městské části Praha-Újezd pana Václava Drahoráda.

pro: Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Starosta Václav Drahorád navrhl zvolit jako 1. uvolněnou místostarostku paní Janu Draštíkovou, která návrh přijala a krátce se představila. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce 1. uvolněné místostarostky městské části Praha-Újezd paní Janu Draštíkovou.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

Starosta Václav Drahorád navrhl jako 2. neuvolněnou místostarostku paní Hanu Petrovou, která návrh přijala a krátce se představila. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Proběhla veřejná volba, zápis o výsledku hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí ve veřejné volbě na volební období 2018–2022 do funkce 2. neuvolněné místostarostky městské části Praha-Újezd paní Hanu Petrovou.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Petrová
Návrh byl přijat.

9. Zřízení výborů ZMČ
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (dle § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Dále navrhl zřídit výbor stavební a pro životní prostředí. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd zřizuje v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, výbor finanční, výbor kontrolní a dále výbor stavební a pro životní prostředí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Volba členů finančního výboru
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy finančního výboru Ing. Barbaru Rozsypalovou, členy finančního výboru Hanu Petrovou, Janu Draštíkovou, Ing. Milana Mračna a Michala Tučka a tajemnici výboru paní Lenku Lorencovou. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedkyní finančního výboru Ing. Barbaru Rozsypalovou,
II. členy finančního výboru: Janu Draštíkovou, Hanu Petrovou, Ing. Milana Mračna a Michala Tučka,
III. tajemnici finančního výboru Lenku Lorencovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Volba členů kontrolního výboru
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Zdeňka Hromádku, členy kontrolního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Danu Zdeňkovou, Terezu Vlachovou a Šárku Křížovou a tajemnici výboru Ing. Markétu Novotnou. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedou kontrolního výboru Ing. Zdeňka Hromádku,
II. členy kontrolního výboru: Mgr. Ilonu Šimkovou, Danu Zdeňkovou, Terezu Vlachovou a Šárku Křížovou,
III. tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
Starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše, členy výboru Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D., Ing. Jiřího Hrubého, Jiřího Pitrmana, Václava Drahoráda, Jiřího Vlacha a Ing. Jana Bezděka a tajemníka výboru Ing. Pavla Staňka. Všichni jmenovaní se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedou výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše,
II. členy výboru stavebního a pro životní prostředí: Ing. Ivu Šturmovou, Ph.D., Ing. Jiřího Hrubého, Jiřího Pitrmana, Václava Drahoráda, Jiřího Vlacha a Ing. Jana Bezděka,
III. tajemníka výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Pavla Staňka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Volba členů redakční rady
Starosta navrhl jmenovat členy redakční rady Zpravodaje městské části Praha – Újezd a stránky městské části v měsíčníku Prahy 11 Klíč ve složení Pavla Pitrmanová, Martina Chalupská, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk a Ing. Markéta Novotná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd volí:
I. předsedkyní redakční rady Pavlu Pitrmanovou, DiS,
II. členy redakční rady: Martinu Chalupskou, Janu Draštíkovou, Ing. Pavla Staňka a Ing. Markétu Novotnou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu Ing. Müllerovi, který uvedl, že každé nově zvolené zastupitelstvo musí v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., schválit odměňování všech členů zastupitelstva pro dané volební období.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. stanoví výši odměny za výkon funkce na celé funkční období 2018–2022, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., s účinností ke dni 1. 1. 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle řádku 5 přílohy č. 1/2017 Sb.,
II. bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 1. 1. 2018 – 3 298 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
Starosta uvedl, že zákon o hlavním městě Praze stanovuje opatřit některé právní úkony, týkající se především majetku, doložkou právních úkonů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. konstatuje, že § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, stanoví opatřit některé právní úkony doložkou. Tuto doložku podepisují dva pověření členové zastupitelstva městské části.
II. schvaluje na návrh starosty jako ověřovatele doložky právních úkonů pana Václava Drahoráda a paní Janu Draštíkovou a jako náhradníky Ing. Zdeňka Hromádku a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva
Příští zasedání ZMČ Praha-Újezd proběhne dne 21. listopadu 2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části.
b) Pozvánka na kulturní akce
Starosta informoval o nejbližších kulturních akcích pořádaných městskou částí:
- 17. listopadu od 17.00 hodin lampionový průvod z Kateřinského náměstí na náměstí v Újezdu

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin dne 31. 10. 2018.
Zapsala dne 31. 10. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.