Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19. 11. 2018, 18:00–18:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Vlach, Staněk
Omluveni: Šturmová
Hosté: Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie

31.10.2018 proběhl na MČ další výrobní výbor k přípravě DÚR stavby MÚK D1 – Exit 4. Do situace byla doplněna aktuální verze zástavby Severozápadní rozvojové zóny Průhonice a tramvajová trať Opatov-Čestlice. Rozpracovaná studie byla projednána s připomínkami ve stavebním výboru 8.2. a 14.6.2017, v ZMČ 15.2. a 21.6.2017. V 1­.etapě bude Exit 4 napojen na D1 ve směrech „do Prahy a z Prahy“, ve 2.etapě pak „do Brna a z Brna“. Součástí 2.etapy bude lávka přes D1 se stezkou pro chodce a cyklisty šířky 3m. Projektant žádá o vyjádření k definitivní poloze lávky přes D1.

Stavby „MÚK D1 – Exit 4“ a „Vestecká spojka II. etapa“ připravuje Středočeský kraj, financovány budou z prostředků SFDI. Realizace bude zahájena nejdříve po dokončení Stavby 511 dálnice D0 (SOKP D1 – Běchovice) a převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví HMP. Dokončení se předpokládá nejpozději se zprovozněním středočeské části dálnice D3, tedy kolem roku 2030.

Dlouhodobě projednávanou změnu ÚP č. Z 2345/00 na zástavbu severně od Exitu 4 (změna 17,3ha z OP a ZMK na SV a S4) ZHMP 30.3.2017 defi­nitivně zamítlo. Ani návrh Metropolitního plánu zde se zástavbou nepočítá. Pro komerční nebytovou výstavbu tak v MČ zůstávají jen plochy SV-C a SV-D jižně a západně od rybníka Sukov. Nedávno vydaná změna ÚP č. Z 2832/00 nově umožňuje v plochách ZMK a NL včetně celoměstského systému zeleně podmíněně přípustné umístění staveb dopravní infrastruktury – tedy např. propojovací komunikace mezi Exitem 4 a Formanskou.

Územní plán obce Průhonice vyžaduje pro Severozápadní rozvojovou zónu Průhonice (SZRZ) zpracování územní studie. O jejím pořízení dosud ZO Průhonice nerozhodlo. Developery SZRZ jsou společnosti Carpet Praha s.r.o. a Eurospektrum Group a.s., se kterými má obec Průhonice od roku 2006 uzavřenou rámcovou smlouvu o investiční spolupráci. Podmínkou komerční výstavby v severní polovině území podél D1 je dopravní napojení výhradně z Vestecké spojky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Souhlasit s posunutím lávky přes D1 pro pěší a cyklisty cca z km 4,0 do km 4,2–4,3 D1
- Do situace stavby doplnit rozšíření Formanské (dle změny ÚR, tj. s jednou MOK) a propojovací komunikaci mezi Exitem 4 a Formanskou
- Do situace stavby doplnit PHS jako součást stavby Exitu 4.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

4.9.2018 nabyla účinnosti 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterou se do ZÚR vrací soudem zrušené záměry veřejně prospěšných dopravních staveb, mj. Vestecká spojka.

4.10.2018 bylo vydáno dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, s 1PP a 3NP, obsahující celkem 10 bytů a 9 parkovacích stání na pozemku.

9.10.2018 pro­jednala RHMP dokument Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029. Na území MČ se navrhuje doplnění dvou městských autobusových linek – ve špičkách pracovních dnů prodloužení linky 122 z Opatova a celodenně prodloužení linky 204 (nyní 224) z Petrovic. Záměr předpokládá dvě nová obratiště – na konci ulice Josefa Bíbrdlíka a na začátku Újezdu na Formanské. Aktuálně se prověřuje otáčení vozidel na újezdském náměstí, což by umožnilo dřívější zavedení linky 122. Dokument bude rozeslán všem městským částem k vyjádření v průběhu příštího roku.

22.10.2018 bylo oznámeno zahájení územního řízení na Novostavbu bytového domu Catha II. Jedná se o třípodlažní objekt o zastavěné ploše 638m2 a výšce cca 10m, který obsahuje ve dvou sekcích celkem 27 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP s vjezdem z prodloužení ulice Pastevců a 12 venkovních stání. V přízemí bude nebytová jednotka s předzahrádkou, přístupná z ulice Pastevců.

29.10.2018 schvá­lila Rada Středočeského kraje projektový záměr Výstavba krajských záchytných parkovišť P+R, začátkem příštího roku bude zadána územně-technická studie. Z 11 nově navrhovaných lokalit jsou v blízkosti jihovýchodního okraje Prahy Jesenice, Říčany-západ a Strančice.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš