Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman (příchod v 17.43 hodin), Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.30 hodin dne 21. 11. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 10 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (pan Pitrman přišel v 17.43 hodin).
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu o 24 bodech v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018
b) Úprava rozpočtu k 11/2018
6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
9. Žádost o příspěvek na zájezd
10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
15. Schválení plánu zimní údržby
16. Organizační řád ÚMČ
17. Jednací řády výborů
a) Jednací řád kontrolního výboru
b) Jednací řád finančního výboru
c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
20. Volba členů povodňové komise
21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
22. Dotazy a náměty
23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2018 a 10/2018
24. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ – 19. 12. 2018
Starosta uvedl, že v bodu č. 23 „Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2018 a 10/2018“ bude provedena kontrola plnění usnesení pouze zápisu č. 10/2018. Plnění usnesení ze zápisu č. 9/2018 bylo již provedeno v bodu č. 19 Zápisu č.10/2018 ze dne 26. 9. 2018.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a pana Ivana Křížka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a pana Ivana Křížka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru: Ing. Zdeňka Hromádku, Ing. Filipa Ranoše a Mgr. Ilonu Šimkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Mgr. Ilona Šimková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Starosta informoval o jednání finančního výboru konaném dne 12. 11. 2018. Na programu bylo šest bodů. Výbor byl seznámen s přehledem nákladů ZŠ Formanská, provedl kontrolu čerpání dotací poskytnutých SDH Praha-Újezd, SK Újezd Praha 4 a AC Saké Kateřinky, projednal žádost o příspěvek na účast v automobilových závodech a žádost SK Újezd o dotaci na sportovní činnost. Dále byl seznámen s úpravami rozpočtu k říjnu a k listopadu 2018, které projednal a doporučil schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018

Starosta předložil úpravy rozpočtu k říjnu 2018, které okomentoval. Jedná se o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na volby a na šablony pro MŠ Formanská. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2018 dle přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úprava rozpočtu k 11/2018
Starosta předložil úpravy rozpočtu k listopadu 2018. Převody mezi účty a změny v jednotlivých položkách okomentoval.
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová uvedla, že jednotlivé převody byly zkontrolovány s rozborem příjmů a výdajů. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2018 dle přílohy č. 2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí 2018, které na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy předložil: Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, SK Újezd Praha 4 a AC Saké Kateřinky. Dále uvedla, že finanční výbor provedl na předložených dokladech kontrolu částek a účelu plateb a neshledal žádné závady. Finanční výbor doporučil doplnit prohlášení k částce 12 250 Kč na výdajovém dokladu SDH Praha-Újezd týkajícího se soustředění v Loutí, na kterém chybí rozpis počtu osob a dní, po které se soustředění konalo.
Starosta SDH Praha-Újezd Ivan Křížek informoval zastupitele, že požadované prohlášení doloží v co nejkratším termínu.

17.43 hodin přišel pan Jiří Pitrman.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje předložené vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí 2018 od SDH Praha-Újezd ve výši 124.000 Kč, SK Újezd Praha 4 ve výši 83.062 Kč a AC Saké Kateřinky ve výši 50.000 Kč,
II. požaduje předložení prohlášení k platbě SDH Praha-Újezd ve výši 12 250 Kč ze dne 13. 5. 2018 týkající se soustředění v Loutí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti SK Újezd Praha 4 o dotaci ve výši 100 000 Kč v oblasti mimořádné podpory pro sportovní činnost v městské části. „A“ tým sportovního klubu postoupil do nejvyšší fotbalové soutěže Pražský přebor, z čehož pro SK Újezd vyplývají určité povinnosti a s tím související vyšší finanční náklady na chod klubu. Finanční částku by sportovní klub použil na úhradu plošiny k umístění kamery k online přenosu každého zápasu domácího A mužstva a k obsluze kamery. Další část dotace by byla použita na zakoupení sportovního vybavení a zajištění organizační služby během domácích zápasů A mužstva. Finanční výbor doporučil přidělení dotace schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přidělení mimořádné dotace ve výši 100.000 Kč v oblasti podpory pro sportovní činnost v městské části Praha-Újezd pro SK Újezd Praha 4, z. s., Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti K. M., ve které žádá o částečnou úhradu finančních nákladů souvisejících s její účastí v Národním poháru 2019 v rámci seriálu Českého a Moravského poháru v automobilových orientačních soutěžích. V případě spolupráce nabízí umístění znaku městské části Praha-Újezd na soutěžní vůz. Finanční výbor žádost projednal a nedoporučil finanční příspěvek schválit.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o poskytování finančních příspěvků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast v Národním poháru 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Žádost o příspěvek na zájezd
Místostarostka Jana Draštíková informovala o plánovaném vánočním zájezdu do Regensburgu, který pořádá městská část a požádala o částečný finanční příspěvek na dopravu ve výši 11.000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 11.000 Kč na zájezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
Místostarostka a členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o žádosti ředitele ZŠ Formanská o poskytnutí příspěvku na provoz základní školy pro rok 2018. Ředitel předložil rozpis nákladů do konce roku 2018 ve výši 747.154 Kč.
Dále upozornila, že se nejedná pouze o finanční prostředky na platy, ale na celý provoz a dovybavení základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2018 ve výši 750.000 Kč pro ZŠ Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
Starosta předložil vnitřní směrnici pro Základní školu Formanská týkající se limitů na veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky na dodávky služeb a stavebních prací.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o provozu základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vnitřní směrnici pro Základní školu Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
Starosta předložil žádost ředitelky Mateřské školy Formanská o převzetí stavby pevně spojené s pozemkem do majetku městské části. Stavba se nachází na pozemku Mateřské školy Vodnická, která ukončila činnost 31. 8. 2018. Jedná se o zahradu MŠ Vodnická, konkrétně o rekonstrukci zahrady (pořizovací cena 1 309 376 Kč) a technické zhodnocení zahrady (pořizovací cena 480 837 Kč).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje převzetí stavby nacházející se na pozemku parc. č. 265/741 k. ú. Újezd u Průhonic v areálu MŠ Formanská, detašované pracoviště Vodnická, do majetku MČ Praha-Újezd dle inventurního soupisu MŠ Vodnická k 08/2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
Starosta konstatovat, že vzhledem k rozvoji městské části a demografické skladbě obyvatel je zapotřebí realizovat II. stupeň základní školy. Předložil návrh zadání investičního projektu na rozšíření Základní školy Formanská o 2. stupeň, který bude obsahovat především sestavení kompletních předpokládaných nákladů na přípravu a realizaci celého projektu. Činnosti budou v projektu rozděleny do dvou fází. I. fáze bude obsahovat vypracování definice investičního projektu a soupis podkladů a dokumentace, na základě kterých má být realizován. II. fáze bude zahrnovat projednání zadání investičního projektu s objednatelem, jeho předjednání na rozhodujících orgánech státní správy a správců sítí.
Součástí investičního projektu na rozšíření základní školy bude kromě tříd a odborných tříd i jídelna, varna, tělocvična ve formě polyfunkční haly a venkovní sportoviště. Městská část poptá firmy, které investiční projekt vypracují. Ten pak bude předložen k vyjádření výboru stavebnímu a pro životní prostředí a ke schválení zastupitelstvu městské části.
Proběhla diskuse o umístění základní školy II. stupně, domu seniorů a přeložce vysokého napětí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr investičního projektu na rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň na pozemku parc. č. 670/8 k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo dne 19. 11. 2018. Na programu jednání byly 2 body: technická studie Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.
Výbor projednal bod „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie“:
Předseda výboru informoval o přípravě DÚR stavby MÚK D1 – Exit 4. Do situace byla doplněna aktuální verze zástavby Severozápadní rozvojové zóny Průhonice a tramvajová trať Opatov-Čestlice. V I. etapě bude Exit 4 napojen na D1 ve směrech „do Prahy a z Prahy“, v II. etapě pak „do Brna a z Brna“. Součástí II. etapy bude lávka přes D1 se stezkou pro chodce a cyklisty. Projektant žádá o vyjádření k definitivní poloze lávky přes D1.
Dále Ing. Ranoš konstatoval, že stavby „MÚK D1 – Exit 4“ a „Vestecká spojka II. etapa“ budou zahájeny nejdříve po dokončení stavby 511 dálnice D0.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí aktuální stav technické studie stavby Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4,
II. souhlasí s posunutím lávky přes D1 pro pěší a cyklisty cca z km 4,0 D1 do km 4,2–4,3 D1,
III. požaduje do situace stavby doplnit:
a) rozšíření ulice Formanské (dle dokumentace pro změnu územního rozhodnutí) a propojovací komunikaci mezi Exitem 4 a ulicí Formanskou,
b) protihlukové stěny jako součást stavby Exitu 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Schválení plánu zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby komunikací na území městské části. Pro potřeby zimní údržby je městská část rozdělena do čtyř částí: Kateřinky – původní zástavba a Na Formance, Viladomy v Kateřinkách, Sídelní část Kateřinky – sídliště a Újezd. Dále je stanoveno pořadí zimní údržby dle důležitosti. První v pořadí jsou vedlejší komunikace a chodníky v sídelní části Kateřinky a Újezd a chodníky vedoucí k autobusovým zastávkám, k úřadu městské části, nádvoří před mateřskou školou a domem služeb Vodnická a ulice Na Vojtěšce (MŠ a ZŠ Formanská). Druhým v pořadí jsou schodiště a stání pro komunální a separovaný odpad.
Starosta dále upozornil na skutečnost, že v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči, U Lesa I, Nová Praha I, Nová Praha II investor nepředal komunikace do správy městské části. Z tohoto důvodu zde městská část nebude provádět zimní údržbu. Jedná se o tyto ulice: Nad Mlýnským rybníkem, Kocourkova, Ke Splavu, Nad Rybníčkem, Práškovská, Meandrová, Dendrologická a Při Botiči.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o lokalitách, ve kterých investor nepředal komunikace a veřejné osvětlení. Kromě lokality za ulicí Ke Mlýnu se jedná o ulice Pod Formankou a ulici Nad Statkem. V ulici Pod Formankou hradí městská část náklady na provoz veřejného osvětlení, úklid komunikací zde provádí pouze v kalamitní situaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2018/2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Organizační řád ÚMČ
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu, Ing. Miloslavu Müllerovi, MBA, který předložil nový organizační řád. Ten vymezuje organizační strukturu úřadu městské části a systém jeho řízení. Změny oproti dosavadnímu organizačnímu řádu se týkají především kompetencí starosty, 1. místostarostky, 2. místostarostky a dílčích drobných oprav a doplnění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 8 zápisu č. 2/2018 ze dne 24. 1. 2018,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 21. 11. 2018,
III. pověřuje starostu a místostarostky podpisem organizačního řá­du.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Jednací řády výborů
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu, Ing. Miloslavu Müllerovi, MBA, který konstatoval, že jednotlivé jednací řády výborů jsou téměř totožné, liší se pouze v počtu členů a frekvenci jejich schůzek. Dále upozornil na povinnost členů jednotlivých výborů podepsat prohlášení mlčenlivosti.

a) Jednací řád kontrolního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Jednací řád finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinností od 21. 11. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, informoval o podání záměru pronajmout společenskou místnost s příslušenstvím, o výměře 81,9 m2, v budově domu služeb ve Vodnické ulici na dobu dvou let, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru společenského sálu Vodnická na období 2019–2020.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
Místostarostka paní Jana Draštíková předložila zásady pronájmu společenského sálu Vodnická, které mimo jiné stanoví předmět a účel pronájmu, nájemné a způsob jeho úhrady. Dále obsahují přehled vybavení společenského sálu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zásady pronájmu společenského sálu Vodnická s účinností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

20. Volba členů povodňové komise
Starosta navrhl určit následující členy povodňové komise městské části Praha-Újezd: předseda Václav Drahorád, místopředseda Jana Draštíková, členové Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek, Hana Petrová, Jiří Pitrman, Ing. Filip Ranoš, Ing. Barbara Rozsypalová, Mgr. Ilona Šimková, Jiří Vlach, Dana Zdeňková. Jiný návrh nebyl podán.
Dále informoval o povodňovém plánu, který zpracovává hlavní město Praha. Po jeho dokončení bude předložen zastupitelstvu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje nové členy povodňové komise v tomto složení: předseda Václav Drahorád, místopředseda Jana Draštíková, členové Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek, Hana Petrová, Jiří Pitrman, Ing. Filip Ranoš, Ing. Barbara Rozsypalová, Mgr. Ilona Šimková, Jiří Vlach, Dana Zdeňková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
Starosta předložil návrh ceníku inzerce ve Zpravodaji městské části.
Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ceník inzerce ve Zpravodaji městské části Praha-Újezd dle přílohy č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

22. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy a náměty.

23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 10/2018
Všechny body ze zápisu č. 10/2018 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 10/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

24. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva – 19. 12. 2018

Příští zasedání ZMČ Praha-Újezd proběhne dne 19. prosince 2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městské části.

b) Rozvoj linek PID
Ing. Filip Ranoš informoval o dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“. Na území městské části se navrhuje doplnění dvou autobusových linek, a to prodloužení linky č. 122 z Opatova a prodloužení linky 204 z Petrovic. Záměr předpokládá také dvě nová obratiště, na konci ulice Josefa Bíbrdlíka a na začátku Újezdu na ulici Formanská. Předmětný dokument bude zaslán v průběhu příštího roku k vyjádření všem městským částem.

c) Pozvánka na kulturní akce
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o nejbližších kulturních akcích pořádaných městskou částí:
- 1. prosince 2018 v 16.00 hodin rozsvícení vánočního stromu v Újezdu
- 2. prosince 2018 v 16.00 hodin rozsvícení vánočního stromu v Kateřinkách
- 5. prosince 2018 od 16.30 hodin čertovský rej na újezdském náměstí
- 18. prosince 2018 od 18.00 hodin koncert mobilní zvonkohry na Kateřinském náměstí

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin dne 21. 11. 2018.
Zapsala dne 21. 11. 2018 Pavla Pitrmanová, DiS, odbor kancelář starosty.