Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 12. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: Pitrman, Křížek
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 19. 12. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
b) Úprava rozpočtu k 12/2018
c) Rozpočtové provizorium
d) Sociální fond
5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie
8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – DIPRO spol. s r. o.
12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
14. Dotazy a náměty
15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
16. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
b) Grant WiFi 4EU
c) Účelová dotace – lanový park
d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
Starosta dále konstatoval, že body č. 11, 12, 13, 16 b), 16 c) a 16 d) byly na program zasedání zastupitelstva doplněny v pátek 14. 12. 2018 a společně s materiály k těmto bodům zaslány zastupitelům k seznámení.

Ing. Zdeněk Hromádka navrhl doplnit program zasedání o bod „Vyplacení mimořádné odměny – starosta městské části“ a zařadit ho jako bod č. 16 e).

pro: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

Ing. Zdeněk Hromádka navrhl doplnit program zasedání o bod „Vyplacení mimořádné odměny – místostarostka městské části“ a zařadit ho jako bod č. 16 f).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, navrhl doplnit program o bod „Odvolání členů výborů“ a zařadit ho jako bod č. 16 s tím, že bod bude rozdělen za a) „Odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí“ a za b) „Odvolání členů finančního výboru“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Mgr. Ilona Šimková a Ing. Filip Ranoš. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Mgr. Ilona Šimková a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaném dne 10. 12. 2018. Na programu byly čtyři body. Výbor byl seznámen s úpravou rozpočtu k prosinci 2018, projednal statut Sociálního fondu na rok 2019 a doporučil schválit rozpočtové provizorium. Dále byl informován o opravě odměn členům zastupitelstva, které nebyly vyplaceny v souladu se zákonem o hlavním městě Praze. Rozdíl ve výplatě bude zastupitelům odečten v prosincové výplatě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 12. 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Úprava rozpočtu k 12/2018
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o úpravách rozpočtu k prosinci 2018. Účel převáděných položek a jejich přesun v rámci rozpočtu okomentovala. Finanční výbor doporučil úpravu rozpočtu schválit.
Dále informovala o úpravách rozpočtu, které nebyly projednány ve finančním výboru z důvodu jejich doručení po 10. 12. 2018. Jednotlivé převody zkontrolovala s rozborem příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2018 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Rozpočtové provizorium
Členka finančního výboru paní Hana Petrová předložila návrh rozpočtového provizoria na rok 2019. Dále uvedla, že finanční výbor doporučil schválit čerpání měsíčních výdajů do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Sociální fond
Členka finančního výboru paní Hana Petrová informovala o návrhu změny sociálního fondu na rok 2019. Příjmy do fondu budou činit 5 % objemu hrubých mezd. Ze sociálního fondu se bude přispívat na stravenky zaměstnancům úřadu ve výši 55 % hodnoty stravenky a zvýší se příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance, kteří se spoří minimálně 500 Kč. Finanční výbor doporučil návrh sociálního fondu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
Starosta předal slovo místostarostce paní Janě Draštíkové, která informovala o zveřejněném záměru městské části pronajmout společenskou místnost v budově domu služeb ve Vodnické ulici č. p. 531/44 na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Žádost o pronájem podal Klub Vodnická z. s. a Sbor Křesťanského společenství Praha. Obě společnosti si společenský sál pronajímaly již v předchozích letech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí, že po vyvěšení oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor, a to společenskou místnost o výměře 81,9 m2 s příslušenstvím v budově Vodnická 531/44, Praha 4 na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, obdržela městská část dvě žádosti o pronájem,
II. schvaluje uzavřít s Klubem Vodnická, z. s., Vodnická 393, Praha 4 a Sborem Křesťanského Společenství Praha, Na Žertvách 783/23, Praha 8 podle „Zásad pronájmu společenského sálu Vodnická“ nájemní smlouvy dle jejich požadavků na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
Starosta předložil smlouvu o smlouvě budoucí s PREdistribuce, a. s., na zřízení věcného břemene spočívající ve vybudování podzemního kabelového vedení 1 kV a telekomunikačního vedení v rámci stavby bytových domů při ulici Formanská CATHA I. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 6 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a. s., na pozemku parc. č. 214/3 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení a telekomunikační (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 6 000 Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je cca 12 bm. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle odstavce č. I tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie
Starosta konstatoval, že městská část uzavřela dne 4. 10. 2011 s Městskou policií hl. m. Prahy Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě služeb ve Vodnické ulici. Městská část každý měsíc, na základě faktur od poskytovatele služby, přefakturovává městské policii platby za telefonní linku, jejichž výše činí 3 až 10 Kč.
Starosta informoval o návrhu Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě, který bude totožný s dodatkem č. 1. Změna bude spočívat pouze v úpravě článku I., který bude znít: „Pronajímatel bude nájemci měsíčně přefakturovávat platby za telefonní linku v případě, že fakturovaná částka převýší hodnotu 50 Kč měsíčně, a to na základě faktur od poskytovatele služby.“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 10. 2011,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
Starosta předložil zápis hodnotící komise ze dne 14. 12. 2018 o vyhodnocení veřejné zakázky na studii stavby a zadání investičního projektu „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“. Městská část oslovila tři uchazeče a obdržela dvě nabídky, z nichž komise doporučila vybrat firmu Etlesse Investment, s. r. o, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, za cenu179 080 Kč včetně DPH.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a ředitelkou Mateřské školy Formanská o vhodnosti přípravy jídel v nově plánované kuchyni základní školy pro další subjekty, zejména pro mateřskou školu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování studie stavby a zadání investičního projektu na akci „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“,
II. schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací ze dne 22. 11. 2017,
III. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování studie stavby a zadání investičního projektu na akci „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“ od společnosti Etlesse Investment, s. r. o., IČO: 275 91 816, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 za celkovou cenu ve výši 179 080 Kč včetně DPH,
IV. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. III. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
Starosta předložil důvodovou zprávu k záměru městské části zřídit společnost Technické služby Újezd, s. r. o.:
Městská část v listopadu převzala dokončenou budovu hasičské zbrojnice, která stála 25 mil. Kč. Dne 20. prosince 2018 proběhne kolaudace stavby.
Stavba je dispozičně rozdělená na dvě části. Jednu část bude využívat Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Druhá část prostoru je určena pro údržbu městské části. V současné době nemá údržba městské části k dispozici potřebné zázemí (šatna, sprcha, WC). Využívá čtyři prostory pro uložení technického a materiálního vybavení. Jedná se o:
1) Trafostanici Formanská v Kateřinkách, kde jsou uloženy úklidové a posypové prostředky a městská policie využívá prostor pro parkování motorek. Objekt je v majetku městské části a bude zachován pro potřeby městské policie.
2) Garáž v Proutěné ulici, kde jsou uloženy úklidové a posypové prostředky a parkuje zde zametací stroj na chodníky – RONDO. Objekt je v majetku městské části a bude zachován pro potřeby městské části.
3) Unimobuňky v areálu SK Újezd, které budou prodány SK Újezd.
4) Oplocený prostor záchytné nádrže na ropné látky u Benziny, kde je umístěné technické vybavení pro Multikáru (kontejnery, radlice, sypač, nepotřebné dopravní značky a pomocný materiál) a plechová garáž na posypový materiál. Prostor není v majetku městské části, ale je využíván na základě dohody s majitelem pozemku za údržbu zeleně v oploceném prostoru a v jeho těsné blízkosti. Prostor bude prozatím zachován, ale plánuje se přesun vybavení do areálu hasičské zbrojnice. Údržba využije areál a prostory hasičské zbrojnice k umístění technického a materiálního vybavení.
Městské části se nabízí z důvodu ekonomických úspor a zkvalitnění údržby založit obchodní společnost, která bude 100 % zřízena a ovládána městskou částí. Současní pracovníci úřadu zařazení na úseku údržby majetku a zeleně městské části obdrží nabídku stát se zaměstnanci zřízené obchodní společnosti. Organizace bude nadále zabezpečovat čistotu městské části, správu a údržbu majetku a další činnosti pro městskou část, a to na základě uzavřené smlouvy mezi ní a městskou částí. Nově založená společnost bude moci dále nabídnout místním obyvatelům některé služby jako např. sečení trávy, štěpkování dřevní hmoty, jarní a zimní úklid, kácení dřevin, odvoz a dovoz materiálů apod.
Specifikace společnosti:
Obchodní společnost: Společnost s ručeným omezeným
Název společnosti: Technické služby Újezd, s. r. o (TSÚ)
Sídlo: Městská část Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4
Plánované zahájení činnosti: 1. 5. 2019 (1. 4. 2018 nástup vedoucího pracovníka vybraného na základě výběrového řízení)
Jednatel: Václav Drahorád, starosta městské části
Předmět podnikání: živnost volná – čísla oboru:
1) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství a myslivosti
58) Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
80) Výroba, obchod a služby jiné nezařazené + vybrané vázané živnosti – např. zednictví, truhlářství, malířství, instalatérství.
Harmonogram pro rok 2019:
- leden – schválení založení obchodní společnosti a uzavření společenské smlouvy
- leden/únor – výběrové řízení na post vedoucího pracovníka
- březen – změna nebo doplnění v obchodním rejstříku (jednatel, dozorčí rada, předmět podnikání)
- květen – zahájení činnosti
Předpokládané financování obchodní společnosti bude formou paušální částky a jednotlivých objednávek na pomocné servisní práce pro úřad městské části.
Starosta dále pozval zastupitele na slavnostní zahájení provozu hasičské zbrojnice, které proběhne 7. února 2018 v 14.00 hodin.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o financování TSÚ, o převedení technického a materiálního vybavení na nově zakládanou společnost.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr založení obchodní společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. ukládá starostovi předložit na příští zasedání zastupitelstva potřebné podklady pro založení společnosti.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
Starosta předložil plán kulturních a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2019 s předpo­kládanými výdaji ve výši 376 250 Kč:
23. února – Masopust
16. března – Josefská taneční zábava
24. března – vynášení Morany a vítání jara
13. dubna – dětské běžecké závody
14. dubna – jarní úklid Milíčovských kopců
30. dubna – stavění májky a pálení čarodějnic
25. května – kácení májky a májovou veselicí
21. června – dětský den
21. a 22. června – pivní festival a PRD-CUP
23. června – fotbalový žákovský turnaj o pohár starosty a tenisový turnaj o pohár starosty
jarní měsíc – vítání občánků
březen a červen – setkání se seniory
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2019 s předpo­kládanými výdaji ve výši 376 250 Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – Dipro spol. s r. o.
Starosta předložil Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2018 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě sídliště Kateřinky. Projekt i samotná rekonstrukce je rozdělena do pěti etap. Předmětný dodatek obsahuje posunutí termínu 3., 4. a 5. etapy stavby z důvodu koordinace staveb týkající se výměny stávajících kabelů NN a výměny stávajících nevyhovujících plynovodů.
Projektová dokumentace na 1. a 2. etapu bude odevzdána dle termínu uvedeného v Dodatku č. 1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 2 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2018 se společností Dopravní a inženýrské projekty, s. r. o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
Starosta předal slovo místostarostce paní Draštíkové, která uvedla, že v rámci předvánoční akce „rozsvěcení vánočních stromů v Újezdu a v Kateřinkách“ bylo prodejem vánočních dekorací vybrána finanční částka ve výši 10 520 Kč, která bude věnována MŠ Formanská na nákup hudebních nástrojů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 520 Kč na nákup hudebních nástrojů pro MŠ Formanská.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
Starosta konstatoval, že městská část získala finanční prostředky na vnitřní vybavení tříd Základní školy Formanská. Dále informoval o žádosti ředitele základní školy o dovybavení dvou tříd nábytkem. Jedná se o umyvadlové sestavy a sestavy skříněk pod okny. Městská část oslovila jednu konkrétní firmu. Jedná se o spolehlivého a kvalitního dodavatele, který již nábytkem vybavil stávající fungující třídy základní školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací ze dne 22. 11. 2017,
II. schvaluje nabídku od společnosti ViVA school, s. r. o., IČ: 247 30 301, U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 na výrobu a dodání nábytku do tříd a družiny ZŠ Formanská za celkovou cenu ve výši 598 043 Kč vč. DPH,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Dotazy a náměty
Mgr. Ilona Šimková vznesla dotaz, zda se bude městská část zabývat případem, kdy byl na Formanské ulici v Újezdu záměrně otráven pes jedem na krysy.
Starosta uvedl, že městská část informovala občany na webových stránkách úřadu a na facebooku. Doporučuje obezřetnost, všímavost a v případě jakéhokoliv podezření kontaktovat městskou policii na čísle 156.

15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
Trvá usnesení č. 12 ze zápisu č. 2/2018: „MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ – stavby budou předány k 31. 12. 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Odvolání členů výborů
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, konstatoval, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018 byli zvoleni členové finančního výboru, kontrolního výboru a výboru stavebního a pro životní prostředí. Uvedl, že podle § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se neslučuje funkce starosty a místostarosty s funkcí člena výboru.
a) Odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o členství starosty ve výboru stavebním a pro životní prostředí. Ing. Ranoš uvedl, že ustanovení výše uvedených paragrafů se vztahuje taxativně na členství ve výboru finančním a ve výboru kontrolním. Jako předseda výboru stavebního a pro životní prostředí konstatoval, že je účast starosty na jednání tohoto výboru přínosná. Historicky byl vždy starosta i místostarosta členem výboru a tato praxe není a nebyla nezákonná.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd na základě § 100, ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, odvolává člena výboru stavebního a pro životní prostředí pana Václava Drahoráda.

Pro: -
Proti: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Drahorád
Návrh nebyl přijat

b) Odvolání členů finančního výboru
Tajemník úřadu Ing. Miloslav Müller, MBA, uvedl, že § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, konstatuje, že členství ve finančním a kontrolním výboru se neslučuje s funkcí starosty a místostarosty. Zákon taxativně vymezuje neslučitelnost členství v těchto dvou výborech s funkcí starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd na základě § 100, ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, odvolává členky finančního výboru paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
Starosta navrhl v 1. pololetí roku 2019 následující termíny konání zasedání zastupitelstva městské části: 23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května a 19. června 2019 vždy od 17.30 hodin.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Grant Wifi 4EU
Starosta informoval, že městská část podala žádost o dotaci na zřízení veřejné vysokorychlostní Wi-Fi sítě. 7. prosince bylo potvrzeno, že je městská část na seznamu obcí, které získaly Wi-Fi voucher v celkové výši 15 000 EUR.
Nyní městská část vytipuje umístění Wi-Fi zařízení a podepíše smlouvu o financování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí informaci o získání grantu na instalaci Wi-Fi,
II. souhlasí s podepsáním Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Účelová dotace – lanový park
Starosta informoval o přidělení investiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území městské části.
Městská část v září letošního roku podala žádost o dotaci na provedení lanového parku na pozemku parc. č. 214/3, který se nachází na konci ulice Pastevců, kolmo na ulici Formanskou. Plocha pro umístění prvků je cca 60×15 m. Venkovní lanový park bude určen pro děti od 4 let a bude se skládat z 3 až 4 lanových prvků. Následně bude prostor doplněn o městský mobiliář a bude zde vysázena zeleň.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o získání investiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč na realizaci lanového parku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
Starosta informoval o jednání se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Lipence o převodu hasičského auta, cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815, na Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence by převod mělo schválit na svém lednovém zasedání.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

e) Vyplacení mimořádné odměny – starosta městské části
Ing. Zdeněk Hromádka navrhl mimořádnou odměnu pro starostu městské části. Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: starosta šíří dobré jméno městské části a vzorně ji reprezentuje. Po celý rok organizuje a zabezpečuje pro obyvatele městské části bohatý kulturní, sportovní a společenský program. Zajišťuje dotace a finance nutné pro další rozvoj městské části.
Starosta poděkoval za podporu a finanční ohodnocení své práce.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro starostu městské části pana Václava Drahoráda ve výši 46 000 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 46 000 Kč z rozpočtu městské části splatnou ve výplatě odměny za měsíc prosinec 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny podle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro starostu městské části p. Václava Drahoráda za mimořádný přínos při infrastrukturním rozvoji městské části a při rozvoji sportovních a společenských tradic městské části.

pro: Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

f) Vyplacení mimořádné odměny – místostarostka městské části
Ing. Zdeněk Hromádka předložil návrh mimořádné odměny pro uvolněnou místostarostku městské části paní Janu Draštíkovou. Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: paní místostarostka kromě běžných činností týkající se chodu úřadu zajišťuje a organizuje kulturní akce městské části, především výlety se seniory, vítání občánků a mnohé další.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro místostarostu městské části paní Janu Draštíkovou ve výši 39 000 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 39 000 Kč z rozpočtu městské části splatnou ve výplatě odměny za měsíc prosinec 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny podle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro místostarostku městské části paní Janu Draštíkovou za mimořádný přínos při rozvoji kulturních a společenských tradic městské části.

pro: Drahorád, Hromádka, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat

g) Pozvánka na kulturní akce
1. ledna 2019 v 18.00 hodin odpálení ohňostroje na Milíčovských kopcích v Kateřinkách.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.23 hodin dne 19. 12. 2018.
Zapsala dne 19. 12. 2018 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.