Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru
b) Návrh sociálního fondu
5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
7. TSÚ – převod vozidel
8. TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance
9. ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku
10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
11. Dotazy a náměty
12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
b) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic
c) Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická
d) Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol
e) Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti
f) Pozvánka na kulturní akce
g) Poděkování

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 2. 2019

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Odvolání členů kontrolního výboru
5. Jmenování členů kontrolního výboru
6. Jmenování členů finančního výboru
7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
c) Přehled o pohybech na fondech za rok 2018
d) Odpisový plán
8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
b) Příprava dostavby ZŠ Formanská – informace
10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Dotazy a náměty
16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
b) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Zápis

1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení
b) RD Milíčovský les 1 – námitky
6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
7. Převod hasičského auta
8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
b) Smlouva o spolupráci
c) Smlouva na údržbu komunikací
d) Smlouva na údržbu zeleně
9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
10. Dotazy a náměty
11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
12. Různé
a) Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.
b) Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.
c) Termín příštího zasedání ZMČ
d) Pozvánka na kulturní akce