Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Zápis

1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení
b) RD Milíčovský les 1 – námitky
6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
7. Převod hasičského auta
8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
b) Smlouva o spolupráci
c) Smlouva na údržbu komunikací
d) Smlouva na údržbu zeleně
9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
10. Dotazy a náměty
11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
12. Různé
a) Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.
b) Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.
c) Termín příštího zasedání ZMČ
d) Pozvánka na kulturní akce