Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 1. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová (příchod v 17.38 hodin), Šimková, Vlach, Zdeňková (příchod v 17.56 hodin)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 23. 1. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (Ing. Barbara Rozsypalová přišla v 17.38 hodin a Dana Zdeňková přišla v 17.56 hodin).
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
7. Převod hasičského auta
8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
b) Smlouva o spolupráci
c) Smlouva na údržbu komunikací
d) Smlouva na údržbu zeleně
9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
10. Dotazy a náměty
11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
12. Různé

Ing. Ranoš navrhl rozdělit bod č. 5 „Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí“ na za a) „Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení“ a za b) „RD Milíčovský les 1 – námitky“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.“ a zařadit ho do bodu 12. „Různé“ za a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.“ a zařadit ho do bodu 12. „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Ing. Filipa Ranoše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Jmenování členů finančního výboru
Na zasedání ZMČ dne 19. 12. 2018 byli na základě § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze své funkce odvolání dva členové finančního výboru.
Místostarostka paní Jana Draštíková požádala přítomné členy zastupitelstva o pomoc při oslovení případných vhodných kandidátů na funkci člena finančního výboru. Zároveň navrhla odložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo 14. 1. 2019. Na programu jednání byly tři body. BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, RD Milíčovský les 1 – námitky a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.

17.38 hodin příchod Ing. Barbary Rozsypalové.

a) Bytový dům Formanská – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o., o vyjádření k projektové dokumentaci bytového domu Formanská umístěného na parc. č. 214/11 a 214/256 a o souhlas s napojením na ulici Formanskou. Stručně shrnul historii záměru zástavby na předmětných pozemcích: v roce 2007 zde byl navržen třípodlažní polyfunkční dům se zahradní restaurací, byty a nebytovými prostory. V zastavitelné části pozemku byl navýšen kód míry využití území z OB-C na OB-E. Součástí stavby byl chodník podél Formanské, zpevněná komunikace, parkovací stání a cyklostezka podél zemního ochranného valu. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno 6. 2. 2009. Ke změně v projektu došlo v roce 2011, kdy zde byla navržena pouze zahradní restaurace s krytou terasou.
Současný záměr tvoří čtyřpodlažní bytový dům s 28 byty, 28 parkovacími stáními a s nově navrženým napojením na ulici Formanskou. Stavební výbor doporučil požadovat navýšení počtu parkovacích státní na cca 35, např. změnou podélných venkovních stání na kolmá, dále požadovat splnění hygienických limitů i ve venkovním chráněném prostoru stavby a prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi městskou částí a vlastníkem pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél zemního ochranného valu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o výšce a vhodnosti navrhovaného objektu, o chybějící občanské vybavenosti, o nízkém počtu parkovacích stání.
Pan Křížek uvedl, že městská část by měla podporovat výstavbu, jejíž součástí jsou nebytové prostory určené pro občanskou vybavenost. Současný návrh oproti záměru z roku 2007 s těmito prostory nepočítá.
Starosta uvedl, že navrhovaný objekt je vzhledem k okolní zástavbě příliš vysoký (14 m). Dále informoval, že mezi městskou částí a majitelem pozemků v předmětné lokalitě je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemek pod stavbou autobusové zastávky včetně přilehlých chodníků a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen na stavbu cyklostezky. Obě smlouvy byly schváleny zastupitelstvem a podepsány v roce 2017. Zastupi­telstvo v roce 2017 schválilo také smlouvu darovací na pozemek pod stavbou zastávky, ta však nebyla ze strany vlastníka pozemků podepsána.

17.56 hodin přišla Dana Zdeňková.

Místostarostka paní Draštíková navrhla tento bod odložit na příští zasedání zastupitelstva, znovu ho projednat ve výboru stavebním a pro životní prostředí a vyvolat jednání za účasti městské části, investora, majitele dotčených pozemků a majiteli sousedních pozemků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I) bere informace na vědomí,
II) odkládá vyjádření do příštího zasedání zastupitelstva s tím, že tento bod bude projednán na stavebním výboru dne 12. 2. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) RD Milíčovský les 1 – námitky
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o zahájení stavebního řízení na výstavbu 15 řadových rodinných domů „Rodinné domy Milíčovský les“ umístěných na pozemku mezi bytovými domy v ulici Na Formance a Pod Formankou. Stručně shrnul historii záměru zástavby této lokality.
V současné studii je navrženo, že dotčené území bude dopravně napojeno z ulice Pod Formankou. Účastníci stavebního řízení (Společenství vlastníků jednotek Formanská 533 a další jednotlivci) podali námitky, ve kterých mj. požadují dopravní napojení přímo z ulice Formanská. Zástupci společnosti RD Milíčovský les, s. r. o., (přítomní na jednání výboru) uvedli, že tak zásadní změna v umístění stavby není reálná, zejména vzhledem k nutnosti koordinace se záměrem rozšíření ulice Formanská, který se dotýká řady vlastníků pozemků.
Paní Zdeňková informovala, že investor v současné době zadal novou zakázku na napojení předmětné lokality na ulici Formanskou. V této souvislosti dojde k doplnění projektové dokumentace o hydrogeologický průzkum.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o možnostech a vhodnosti napojení plánované stavby na ulici Formanskou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Informace o podané petici na snížení hluku z provozu D1
Starosta informoval o zaslaných vyjádřeních dotčených orgánů státní správy k podané petici se žádostí o přijetí opatření ke snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány zákonné hygienické limity a zdravé životní prostředí. Petiční archy obsahovaly 367 podpisů.
Petice požadovala vybudování dostatečného protihlukového opatření po délce D1 na území MČ Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a MČ Praha 11, snížení rychlosti na úseku 0 km až 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování stanovené rychlosti úsekovými radary, realizaci tzv. tichého asfaltu v celé délce uvedeného úseku, a to v obou pruzích, a zproštění povinnosti dálniční známky v úseku D1 Opatov – Průhonice.
Starosta stručně popsal vyjádření Ministerstva dopravy, Policie České republiky a Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o tichém asfaltu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí následující vyjádření dotčených orgánů státní správy k podané petici na přijetí opatření pro snížení hluku z provozu D1:
• Hygienická stanice hl. m. Prahy uvádí, že v současné době je pro provoz na dálnici D1 vydáno v souladu s § 31 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. časově omezené povolení pro provozování zdroje hluku, u kterého z vážných důvodů nelze dodržet hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Povolení bylo vydáno na základě žádosti ŘSD s tím, že se ŘSD zavázalo zrealizovat tzv. tichý asfalt v pravé části komunikace D1 ve směru z Prahy, dále předložit rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba protihlukové stěny v úseku lokality Kateřinky, a že do 30. 12. 2018 bude akreditovaným měřením hluku doložena účinnost navrženého protihlukového opatření.
• Policie ČR ve vyjádření odkazuje na Ministerstvo dopravy, jemuž do kompetence spadá vybudování protihlukových opatření podél dálnice D1 a na Ministerstvo vnitra, které stanoví místní úpravu provozu na dálnici.
• Obsáhlé vyjádření Ministerstva dopravy je součástí tohoto usnesení jako příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Převod hasičského auta
Starosta informoval o možnosti bezúplatného převodu požárního vozu Tatra z městské části Praha-Lipence na městskou část Praha-Újezd za účelem jeho dalšího využívání Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém zasedání již bezúplatný převod vozidla schválilo. Vůz zatím není vyřazen z integrovaného záchranného systému, po jeho vyřazení dojde k převodu na městskou část Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu požárního vozu Tatra CAS 32 T 815 do správy majetku MČ Praha-Újezd, uzavřenou s městskou částí Praha-Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Technické služby Újezd, s. r. o.
a) Notářský zápis
Starosta předložil zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Technické služby Újezd, s. r. o., (TSÚ) sepsanou notářem. Listina obsahuje všechny náležitosti dle zákona o obchodních korporacích. Na funkci jednatele TSÚ bude vyhlášeno výběrové řízení. Do doby jmenování jednatele bude prozatímním jednatelem společnosti starosta městské části Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Technické služby Újezd, s. r. o.,
b) jednatele společnosti pana Václava Drahoráda,
c) dozorčí radu ve složení: Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Smlouva o spolupráci
Starosta předložil návrh všeobecné smlouvy o spolupráci mezi městskou částí a společností Technické služby Újezd, s. r. o. Předmětem této smlouvy je závazek městské části a TSÚ k budoucí spolupráci, zejména k zabezpečení činností pro městskou část.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění všeobecné smlouvy o spolupráci se společností Technické služby Újezd, s. r .o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Smlouva na údržbu komunikací
Starosta předložil návrh smlouvy na údržbu komunikací mezi městskou částí a společností Technické služby Újezd, s. r. o. Předmět smlouvy vyplývá z dosavadní činnosti údržby městské části týkající se letní a zimní údržby komunikací. Součástí smlouvy jsou např. termíny plnění, podmínky údržby komunikací, cena díla a platební podmínky.
Přílohou smlouvy je rozpis ulic určených pro zimní a letní údržbu, jejich textové a grafické znázornění, plán zimní údržby komunikací, umístění odpadkových košů a košů na psí exkrementy a finanční plán údržby zeleně a komunikací.
Místostarostka paní Draštíková předložila finanční plán s vyčíslením měsíčního převodu prostředků pro činnost TSÚ obsahující např. mzdy, materiál, pomůcky, pojištění vozidel, opravy, školení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění smlouvy o dílo o údržbě komunikací a chodníků se společností Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Smlouva na údržbu zeleně
Starosta předložil návrh smlouvy o dílo o údržbě zeleně se společností Technické služby Újezd, s. r. o., na údržbu zeleně na pozemcích ve správě městské části spočívající v sečení trávy, odplevelování a údržbě keřových skupin. Součástí smlouvy je rozsah a vyznačení pozemků určených k údržbě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o údržbě zeleně na pozemcích ve správě městské části, na pozemcích ve správě jiného vlastníka a o potřebném technickém vybavení pro údržbu zeleně.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje znění smlouvy o dílo o údržbě zeleně se společností Technické služby Újezd, s. r. o.,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy až po ukončení výběrového řízení na nového jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Hasičská zbrojnice – smlouva o výpůjčce objektu
Starosta konstatoval, že městská část vypsala a vyvěsila záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice. Předložil návrh smlouvy o výpůjčce stavby a areálu hasičské zbrojnice mezi městskou částí a Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Součástí smlouvy je možnost využívání budovy pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále uvedl, že se společností Technické služby Újezd, s. r. o., bude uzavřena třístranná smlouva (městská část, sbor dobrovolných hasičů, TSÚ) o užívání objektu hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje smlouvu o bezúplatné výpůjčce stavby hasičské zbrojnice na adrese Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, která stojí na pozemku parc. č. 626/38 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 380 m2, uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic. Součástí výpůjčky je areál hasičské zbrojnice, který se nachází na pozemku parc. č. 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2018
Trvá usnesení č. 4 b) „Úprava rozpočtu k 12/2018“ – úprava rozpočtu není zatím zapracována. Městská část uzavřela smlouvu s externí účetní firmou DMK účetnictví, které do dnešního dne nezajistil MHMP přístup do aplikací, ve kterých hlavní město Praha účetnictví zpracovává.
Trvá usnesení č. 7 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Trvá usnesení č. 12 ze zápisu č. 2/2018: „MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště“ – stavby budou předány po dodání přístupových údajů do příslušné účetní a majetkové aplikace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2018 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Smlouva o zřízení VB na plynovod u MŠ Formanská – PPD, a. s.
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na parc. č. 670/21 spočívající v umístění stavby plynovodu na pozemku přiléhající k mateřské škole Formanská a v právu přístupu a vjezdu provozovatele plynárenského zařízení na dotčený pozemek za účelem zajištění jeho bezpečného provozu, údržby a oprav. Smlouva budoucí byla již schválena zastupitelstvem městské části dne 24. 3. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 670/21 v k. ú. Újezd u Průhonic, s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemku a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 3.300 Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je 66 bm.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Kupní smlouva na plynárenské zařízení u MŠ Formanská – PPD, a. s.
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na odkoupení plynárenského zařízení (STL plynovod a STL plynovodní přípojka pro mateřskou školu Formanská) společností Pražská plynárenská Distribuce. Zastupitelstvo městské části schválilo dne 24. 3. 2014 smlouvu o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na plynárenské zařízení na pozemcích parc. č. 670/21 a 213/1 v k. ú. Újezd u Průhonic, s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4. Jedná se o STL plynovod o délce 57,07 m a plynovodní přípojky o délce 10,7 m, kupní cena činí 148.000 Kč bez DPH.
II. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 20. února 2019 od 17.30 hodin.

d) Pozvánka na kulturní akce
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o nejbližší kulturní akci pořádanou městskou částí:
- 23. února 2019 v 10.00 hodin Masopust – průvod bude vycházet z ulice Studánková.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.17 hodin dne 23. 1. 2019.
Zapsala dne 23. 1. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.