Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 2. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.31 hodin dne 20. 2. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném termínu. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Odvolání členů kontrolního výboru
5. Jmenování členů kontrolního výboru
6. Jmenování členů finančního výboru
7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
c) Přehled o pohybu na fondech za rok 2018
d) Odpisový plán
8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Dotazy a náměty
16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
17. Různé

Starosta požádal, aby projednání bodu č. 9 „Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí“ bylo stanoveno pevně na 18.00 hodinu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Danu Zdeňkovou a pana Ivana Křížka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatele zápisu Danu Zdeňkovou a Ivana Křížka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Ing. Filipa Ranoše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odvolání členů kontrolního výboru
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o žádosti Mgr. Ilony Šimkové a paní Šárky Křížové o uvolnění z funkce členek kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd. Obě mají zájem spolupracovat především na kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odvolává členy kontrolního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou a Šárku Křížovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Jmenování členů kontrolního výboru
Místostarostka paní Jana Draštíková navrhla jmenovat do funkce člena kontrolního výboru pana Jakuba Kříže a pana Alexandra Kanócze, kteří se svým jmenováním souhlasili. Žádné další návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd jmenuje členy kontrolního výboru Jakuba Kříže a Alexandra Kanócze.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Jmenování členů finančního výboru
Na zasedání ZMČ dne 19. 12. 2018 byli na základě § 100, odst. 1 ve smyslu § 78, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze své funkce odvolání dva členové finančního výboru.
Místostarostka paní Jana Draštíková navrhla jmenovat do funkce člena finančního výboru ZMČ Praha-Újezd Mgr. Ilonu Šimkovou a paní Šárku Křížovou, které se svým jmenováním souhlasily. Žádné další návrhy nebyly podány.
Dále uvedla, že paní Lenka Lorencová, zvolená na ustavujícím zasedání zastupitelstva tajemnicí finančního výboru, ukončí ke dni 31. 3. 2019 pracovní poměr. Z tohoto důvodu je nutné jmenovat nového tajemníka finančního výboru. Do funkce tajemnice finančního výboru navrhla paní Martinu Chalupskou, která se svým jmenováním souhlasila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. jmenuje členky finančního výboru Mgr. Ilonu Šimkovou a Šárku Křížovou,
II. odvolává tajemnici finančního výboru Lenku Lorencovou,
III. jmenuje tajemnicí finančního výboru Martinu Chalupskou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. MŠ Formanská
a) Žádost o prodloužení čerpání dotace na mzdové prostředky za rok 2018
Starosta předal slovo přítomné ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která informovala o žádosti mateřské školy o prodloužení možnosti čerpání dotace, získané od městské části, na mzdové prostředky za rok 2018 do srpna 2019. Jedná se o mzdové prostředky určené pro pracovní pozici školní asistentky, které byly doposud čerpány z projektu „Šablony I“. Tuto pracovní pozici by mateřská škola chtěla nadále zachovat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí žádost MŠ Formanská o prodloužení možnosti čerpání dotace MČ na mzdové prostředky za rok 2018 do srpna 2019,
II. schvaluje ponechání částky 184 960 Kč, která bude použita na plat a odvody pracovní pozice školní asistentky na ½ úvazku na detašovaném zařízení MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018
Starosta předal slovo přítomné ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která předložila návrh Mateřské školy Formanská na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2018 do fondu odměn a rezervního fondu. Okomentovala celou situaci se spojením mateřských škol Vodnická a Formanská a uvedla několik investičních akcí, které je nutné v detašovaném pracovišti Vodnická zrealizovat (např. rekonstrukce zahrady a školního interkomu).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2018,
II. schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2018 do fondu rezervního a fondu odměn.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Přehled o pohybu na fondech za rok 2018
Starosta předal slovo ředitelce Mateřské školy Formanská, Bc. Jitce Svátkové, která okomentovala tabulku s přehledem o pohybech na fondu odměn, FKSP, rezervním a investičním fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská za rok 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí přehled o pohybu na fondech za rok 2018.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Odpisový plán
Starosta předložil odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje předložený odpisový plán pro MŠ Formanská a detašované pracoviště MŠ Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
Starosta konstatoval, že příloha nařízení vlády č. 202/2018, účinná ke dni 1. 1. 2019, stanovuje výši odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanovuje výši odměny za výkon funkce na funkční období 2018–2022, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., s účinností ke dni 1. 1. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, dle řádku č. 5 Přílohy k nařízení č. 318/2017 Sb.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filip Ranoš informoval o zasedání výboru, které proběhlo dne 12. 2. 2019. Na programu jednání byly tři body. BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, informace k přípravě dostavby ZŠ Formanská a informace o stavebních akcích a projektových záměrech v městské části.
a) BD Formanská – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že žádost společnosti Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o., o vyjádření k projektové dokumentaci bytového domu Formanská umístěného na parc. č. 214/11 a 214/256 byla již projednávána na minulém stavebním výboru i na předchozím zasedání zastupitelstva. Dále uvedl, že na stavebním výboru byla shrnuta historie vývoje stavby na předmětných pozemcích včetně historie vývoje jednání a stavu dohod mezi městskou částí a majiteli pozemků. Výbor doporučil požadovat navýšení počtu parkovacích stání, např. formou parkovacích zakladačů, koordinovat uliční prostranství před objektem (chodník x vjezd x nástupní plocha před vstupem) a prověřit nebo aktualizovat předchozí dohody mezi městskou částí a vlastníky pozemků, zejména ve věci budoucího převodu pozemků pod chodníkem a pod budoucí cyklostezkou podél zemního ochranného valu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o současném stavu dohod a smluv. Starosta konstatoval, že mezi městskou částí a majitelem pozemků je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemek pod stavbou autobusové zastávky včetně přilehlých chodníků a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu cyklostezky. Obě smlouvy byly schváleny zastupitelstvem a podepsány v roce 2017. Zastupi­telstvo v roce 2017 schválilo také smlouvu darovací na pozemek pod stavbou zastávky, ta však nebyla ze strany vlastníka pozemků podepsána.
Členové zastupitelstva předali slovo přítomným hostům, majiteli pozemků Pavlu Brabcovi a architektovi bytového domu Vítězslavu Táborskému.
Pan Brabec hovořil o záměrech připravovaných v historii, o změnách v plánech a projektech a o problémech s nalezením vhodného investora. V současné době se podařilo nalézt investora, který plánuje na předmětných pozemcích stavbu bytového domu o 4 nadzemních podlažích (3 NP + 4. ustoupené). Architekt pan Táborský uvedl, že plánovaná stavba plynule naváže na bytové a rodinné domy nacházející se v této lokalitě. Stavba je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, dodržuje veškeré požadavky a regulativy stanovené Pražskými stavebními předpisy.
Pan Křížek vznesl dotaz týkající se počtu plánovaných parkovacích stání na byt, možnosti občanské vybavenosti a zastavěnosti území. Pan Táborský společně s panem Brabcem uvedli, že se jedná o bytový dům s 28 bytovými jednotkami a 28 parkovacími stáními (13 v suterénu a 15 na povrchu, což je o 3 více než požadují Pražské stavební předpisy). Zastavěná plocha území vychází z platného územního plánu a splňuje požadované koeficienty, regulativy a omezení týkající se hygienických a bezpečnostních limitů. Dále uvedli, že o prostory ke komerčnímu podnikání nebyl zájem, a že žádný předpis (územní plán ani Pražské stavební předpisy) nenařizuje realizovat více parkovacích stání, než je předepsáno, ani nestanovuje povinnost vybudování prostor pro komerční využití.
Starosta konstatoval, že z důvodu neúspěšného dlouhodobého jednání s majitelem pozemků bez výsledku spočívajícím v uzavření dohod schválených zastupitelstvem v roce 2017, s předpokládaným navýšením dopravy v lokalitě a s nedostatečným počtem parkovacích míst tento projekt nepodpoří.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
I. navýšení počtu parkovacích míst,
II. koordinaci uličního prostranství před objektem (chodník x vjezd x nástupní plocha před vstupem),
III. součinnost investora při uzavření dohod, které byly v minulosti projednávány mezi městskou částí a vlastníkem pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat

b) Příprava dostavby ZŠ Formanská – informace
Zastupitelé městské části předali slovo přítomným hostům ze společnosti Etlesse Investment, s. r. o., která zpracovává „Studii stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“, Ing. Romanu Pleskačovi a architektovi Martinu Daškovi. Ti pro zastupitele připravili prezentaci připravované stavby. Návrh předpokládá tři dvoupodlažní podsklepené objekty, propojené spojovacími chodbami, které budou obsahovat sportovní halu a gastroprovoz, 2. stupeň základní školy a 1. stupeň základní školy (celkem jedenáct tříd, speciální učebny a kabinety). Gastroprovoz bude určen pro základní školu, mateřskou školu Formanská, mateřskou školu v Křeslicích a plánovaný dům seniorů. Součástí projektu je i venkovní sportovní a dětské hřiště. Návrh také počítá se dvěma startovacími byty pro učitele, s bytem pro školníka a s knihovnou. Celkové investiční náklady včetně DPH jsou odhadovány na 230 mil. Kč.
Podle finančních možností městské části je možné projekt etapizovat. Starosta uvedl, že městská část požádala Magistrát hl. m. Prahy o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro městské části pro rok 2019 ve výši 10 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o přípravě dostavby ZŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení zhotovitele na dodávku a montáž lanových herních prvků
Starosta konstatoval, že městská část získala účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území městské části. Informoval o podané výzvě na dodávku a montáž lanových herních prvků, včetně dopadové plochy. Předmětem plnění zakázky byla dodávka a montáž lanových herních prvků na části pozemku parc. č. 214/3 v ulici Pastevců, kolmo na ulici Formanskou. Bylo osloveno 12 uchazečů a doručeno 7 cenových nabídek. Starosta dále předložil zápis hodnotící komise ze dne 13. 2. 2019, která veřejnou zakázku vyhodnotila a doporučila vybrat uchazeče, firmu Monotrend, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Dodávka a montáž lanových herních prvků“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž lanových herních prvků“ od společnosti MONOTREND, s. r .o., IČ: 293 20 313, se sídlem Jamné 34, 666 01 Tišnov za celkovou cenu ve výši 997 055,73 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Návrh na bezúplatný převod do majetku MČ – vstupní cedule k fit parku
Starosta informoval o žádosti hl. m. Prahy o převodu majetku HMP do správy městské části. Jedná se o vstupní ceduli do fit parku, který je umístěn na parc. č. 265/630. Vstupní cedule nainstalovaná k vybudovanému fit parku v roce 2018 byla provizorně zaevidována do majetku HMP a nyní je třeba ji převést do majetku městské části, aby tvořila s fit parkem ucelený soubor. Pořizovací cena vstupní cedule je 9 820 Kč bez DPH, 11 882,20 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic na MČ Praha-Újezd,
II. souhlasí:
a) s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic na MČ Praha-Újezd,
b) s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k .ú. Újezd u Průhonic, mezi MČ Praha-Újezd, jakožto příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem,
III. ukládá:
a) seznámit odbor SML MHMP s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Újezd,
b) starostovi podepsat smlouvu o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 265/630 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kabel servis – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Kabel servis Praha, s. r. o., k části pozemkům parc. č. 619/3, 617/1 a 288/4 týkající se umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení. Jedná se o součást plánovaného optického připojení zbrojnice dobrovolných hasičů v ulici Nad Statkem. Firma Kabel servis Praha, s. r. o., požádala o stanovení ceny za služebnost, která bude sjednána na dobu neurčitou, v co nejnižší výši, a to do 100 Kč/m. Důvodem žádosti je skutečnost, že se jedná o stavbu optické přípojky pro objekt v majetku městské části, zbrojnici dobrovolných hasičů.
Pan Pitrman okomentoval celou situaci s tím, že do budoucna budou připojeny optickou sítí všechny objekty ve vlastnictví městské části. S ohledem na výše uvedené starosta požádal přítomné zastupitele, aby schválili výjimku z běžně účtované ceny za věcné břemeno v městské části, která činí 500 Kč/bm.
Pan Pitrman uvedl, že se z důvodu střetu zájmů zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Kabel servis Praha, s. r. o., na pozemku parc. č. 619/3, 617/1 a 288/4 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optotrubky typu HDPE v délce výkopu 57 metrů v rámci stavby „Propojení optických tras Kabel servis Praha“. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 100 Kč/bm. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Pitrman
Návrh byl přijat.

13. Informace o vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní akce
Starosta informoval o vyhlášení programu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m. Prahy pro pořádání kulturních a sportovních akcí pro fyzické a právnické osoby včetně sdružení a spolků (nestátních, neziskových organizací) působících na území městské části Praha-Újezd. Dále předložil vzor žádosti o dotaci a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové dotace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA, vzor žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace, které jsou nedílnou součástí programu.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků je určen dle přidělení neinvestičních dotací z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pro období čerpání od 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 je stanoven objem peněžních prostředků ve výši 124 000 Kč.
II. Ukládá zveřejnit program na úřední desce.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předložil žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2019 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Ranoš, Rozsypalová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

15. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 4/2019
Trvá usnesení č. 7 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2019 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 20. března 2019 od 17.30 hodin.
b) Pozvánka na kulturní akce
- 23. února 2019 v 10.00 hodin Masopust – průvod bude vycházet z ulice Studánková
- 8. a 9. března 2019 – burza dětského oblečení a vybavení ve společenském sálu domu služeb ve Vodnické ulici
- 16. března 2019 – Josefská taneční zábava
- 24. března 2019 v 14.00 hodin Vynášení Morany – průvod bude vycházet z újezdského náměstí k Botiči

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin dne 20. 2. 2019.
Zapsala dne 20. 2. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.