Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Vlach, Zdeňková
Omluven: Rozsypalová, Ranoš
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.32 hodin dne 20. 3. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném termínu. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že z technických důvodů není dnešní zasedání zastupitelstva nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru ze dne 11. 3. 2019
b) Návrh sociálního fondu
5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
7. TSÚ – převod vozidel
8. TSÚ – schválení nového jednatele
9. ZŠ Formanská – smlouva o výpůjčce na zařízení a nábytek
10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
11. Dotazy a náměty
12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
13. Různé

Starosta informoval o změně názvu bodu č. 8 na „TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance“ a bodu č. 9 na „ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Termín příštího zasedání zastupitelstva“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za a).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za e).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pozvánka na kulturní akce“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za f).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Janu Draštíkovou a paní Danu Zdeňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu Janu Draštíkovou a Danu Zdeňkovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Mgr. Ilonu Šimkovou, Ing. Zdeňka Hromádku a Jiřího Pitrmana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Ilona Šimková, Ing. Zdeněk Hromádka a Jiří Pitrman.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Finanční výbor
a) Zápis z finančního výboru
Místostarostka paní Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaném dne 11. 3. 2019. Na programu byly čtyři body. Výbor projednal návrh úpravy Statutu sociálního fondu na rok 2019. Dále byl seznámen s návrhem rozpočtu na rok 2019, a to jak městské části, tak jejích příspěvkových organizací – Základní školy Formanská a Mateřské školy Formanská.
Uvedla, že při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečným nákladům a výnosům za rok 2018. Městská část bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, s příjmy a výdaji ve výši 30 761 849 Kč. Výdajovou část tvoří zejména příspěvek na mateřskou a základní školu, výstavba dětského hřiště, realizace lanového parku, rekonstrukce ulice Proutěná, revitalizace rybníků, příprava projektu pro 2. stupeň ZŠ Formanská a výdaje na kulturu a sport. Konstatovala, že rozpočet vedlejší hospodářské činnosti tvoří náklady ve výši 40 000 Kč a výnosy ve výši 187 000 Kč.
Dále informovala o návrhu rozpočtu na rok 2019 Základní školy Formanská, která plánuje celkové výdaje ve výši 3 857 299 Kč. Upozornila, že na straně příjmů nejsou uvedeny vlastní příjmy ve výši 50 000 Kč.
Mateřská škola Formanská bude hospodařit s příjmy ve výši 4 701 000 Kč.
Dále informovala, že výbor byl seznámen se střednědobými výhledy rozpočtů do roku 2024.
Závěrem konstatovala, že finanční výbor doporučuje předložené návrhy rozpočtů na rok 2019 schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 3. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh sociálního fondu
Místostarostka paní Jana Draštíková informovala o změnách ve Statutu sociálního fondu na rok 2019. Jedná se o jmenování nových členů správní rady fondu a o rozšíření použití fondu o čerpání na ozdravný pobyt zaměstnanců a o proplacení ročního jízdného pro zaměstnance úřadu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019 schválený usnesením č. 04d/03/2018 ze dne 19. 12. 2018,
II. schvaluje návrh Statutu sociálního fondu na rok 2019 s účinností od 1. 1. 2019.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Pitrman
Návrh byl přijat.

5. Schválení rozpočtu pro rok 2019
Starosta informoval, že rozpočet na rok 2019 je pro letošní rok sestaven podle rozpočtových kapitol a ne podle rozpočtových položek. Dále konstatoval, že informace o rozpočtu městské části a jejích příspěvkových organizací podala místostarostka paní Hana Petrová v bodu č. 4 a) „Zápis z finančního výboru“.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Bere na vědomí předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti městské části Praha-Újezd, který byl vyvěšen od 4. 3. 2019 do 20. 3. 2019, vytvořený na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 a vlastními příjmy.
II. Schvaluje:
- navržený rozpočet městské části na rok 2019 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 30 761 849 Kč a výdaji ve výši 30 761 849 Kč, převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 225 000 Kč dle přílohy č. 1,
- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2019 s výnosy ve výši 187 000 Kč, náklady ve výši 40 000 Kč, hospodářský výsledek 147 000 Kč dle přílohy č. 2,
- navržený rozpočet MŠ Formanská dle přílohy č. 3,
- navržený rozpočet ZŠ Formanská dle přílohy č. 4,
- navržený Statut sociálního fondu na rok 2019 dle přílohy č. 5,
- navržený rozpočtový výhled do r. 2024 dle přílohy č. 6.
III. Ukládá předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a rozpočtový výhled MČ Praha-Újezd Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Dodávka a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice
Starosta předložil vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“ do budovy zbrojnice dobrovolných hasičů. Městská část oslovila čtyři uchazeče a obdržela tři cenové nabídky: Jiří Nekolný za nabídkovou cenu 133 100 Kč, Kovovýroba Peřina, s. r. o., za nabídkovou cenu 78 504 Kč a Zahas, s. r. o., za nabídkovou cenu 212 405,82 Kč. Hodnotící komise na svém jednání dne 27. 2. 2019 doporučila vybrat uchazeče Jiřího Nekolného.
Pan Ivan Křížek uvedl, že se jedná o 16 skříněk určených pro výzbroj a výstroj členů sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž mokrých šaten“ od Jiřího Nekolného, IČ: 683 65 799, se sídlem Janovská 402, 109 00 Praha 10 za celkovou cenu ve výši 133 100 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi podepsat objednávku na dodání a montáž mokrých šaten do hasičské zbrojnice.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. TSÚ – převod vozidel
Starosta informoval o převodu následujících vozidel do majetku Technické služby Újezd: nákladní automobil Multicar včetně radlice, sypače, nádrže na vodu a přívěsného vozíku, traktor Belarus včetně valníku, radlice a zametacího stroje, úklidový stroj Rondo Antonio Carraro včetně radlice, sypače s valníkem a smetáku a osobní vozidlo Fiat Dobló Cargo. Jedná se o vozidla, které v současné době používají zaměstnanci údržby městské části k úklidu a údržbě veřejných prostranství.
Po převodu vozidel si vedoucí TSÚ zajistí jejich pojištění.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje bezúplatný převod vozidel z majetku městské části do majetku Technické služby Újezd, s. r. o., dle přílohy č. 7,
II. ukládá starostovi:
a) vyčíslit zůstatkové hodnoty převáděných vozidel,
b) ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Technické služby Újezd, s. r. o., zajistit převod vozidel do 30. 4. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. TSÚ – schválení vedoucího zaměstnance
Starosta informoval o ukončení výběrového řízení na jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o. Výběrová komise doporučila jmenovat pana Jiřího Vlacha.
Dále uvedl, že zápis společnosti do obchodního rejstříku bude proveden do konce března 2019.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o předmětu podnikání a financování společnosti.
Pan Jiří Vlach uvedl, že se z důvodu střetu zájmu v tomto bodě zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje pana Jiřího Vlacha, nar…, bytem …, do funkce vedoucího zaměstnance společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., s platností ode dne zapsání společnosti do obchodního rejstříku.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Zdeňková
zdržel: Vlach
Návrh byl přijat.

9. ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku
Starosta předložil Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městskou částí a Základní školou Formanská. Předmětem bezúplatného převodu je zařízení a nábytek umístěný v základní škole dle inventurního soupisu vyhotoveného ke dni 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje bezúplatný převod zařízení a nábytku z majetku městské části do majetku ZŠ Formanská, dle soupisu uvedeného v příloze č. 8,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu o bezúplatném převodu zařízení a majetku.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská 2. stupně – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na studii stavby – Etlesse Investment, s. r. o.
Starosta předložil dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Studii stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“, uzavřenou se společností Etlesse Investment, s. r. o., dne 3. 1. 2018. Dále konstatoval, že zastupitelům byl zaslán k seznámení „Koncept a zadání investičního projektu Základní škola Formanská“ (textová zpráva, ekonomické nastavení projektu, koncepce umístění stavby a provozní schéma).
Zastupitelé předali slovo zástupci společnosti Etlesse Investment, s. r. o., Ing. Romanu Pleskačovi, který okomentoval důvody uzavření dodatku ke smlouvě. Dodatek se týká ponížení rozsahu díla a obsahové náplně investičního projektu a s tím související snížení ceny za dílo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na akci s názvem „Studie stavby a zadání investičního projektu ZŠ Formanská“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2019 se společností Etlesse Investment, s. r. o., Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2,
II. ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2019
Trvá usnesení č. 7 ze zápisu č. 3/2018 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – městská policie“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 5/2019 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 17.30 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo na svém zasedání dne 22. 3. 2017 schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch městské části spočívající v právu chůze a jízdy bez časového omezení na pozemku parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 29. 3. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic ve prospěch městské části Praha-Újezd s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, bytem … Povinní z věcného břemene zrealizují na vlastní náklady stavbu cyklostezky o délce cca 75 m a šířce 3 m znázorněné na částech pozemků parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic dle geometrického plánu č. 1248–59/2017. Věcné břemeno spočívá v právu chůze a jízdy bez časového omezení a je zřízeno bezúplatně.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle odstavce I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Vyhodnocení inženýrskogeo­logického průzkumu pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická
Starosta informoval, že v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulic v sídlišti Kateřinky je nutné zmapovat problémová místa z důvodu možného nestabilního a nestejného podloží. Výsledky průzkumu budou podkladem pro sestavení položkového rozpočtu tak, aby nedocházelo k případným vícepracím.
Dále předložil tabulku s přehledem cenových nabídek na akci inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická v rámci akce „Rekonstrukce ulice Proutěná“. Byly doručeny tři nabídky: Geoslužby Kořán, s. r. o., za nabídkovou cenu 134 000 Kč, GTS geotechnika, s. r. o., za nabídkovou cenu 124 000 Kč a JK envi, s. r. o., za nabídkovou cenu 97 000 Kč.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o plánované rekonstrukci.
Starosta informoval, že I. etapa bude zahájena na podzim letošního roku. Dále uvedl, že městská část bude žádat o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad. V této souvislosti konstatoval, že z důvodu častého přeplnění kontejnerů na sklo bylo zažádáno o navýšení frekvence jejich vývozu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická,
II. schvaluje nejvhodnější cenovou nabídku na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická od společnosti JK envi, s. r. o., IČ: 27235491, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, za celkovou cenu ve výši 97 400 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi podepsat objednávku na inženýrskogeo­logický průzkum pro ulice Proutěná, Krajanská a Vodnická.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Přesun financí v rámci rozpočtových kapitol
Z důvodu operativnějšího přesunu v rozpočtových kapitolách starosta požádal o možnost provádění úprav v rozsahu do 200 000 Kč. Jednotlivé úpravy budou dávány na vědomí finančnímu výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zmocnění starosty k provádění úprav v rozsahu 200 000 Kč v rámci schválených rozpočtových kapitol.

pro: Draštíková, Hromádka, Křížek, Petrová, Pitrman, Šimková, Vlach, Zdeňková
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

e) Technické služby Újezd, s. r. o. – sídlo společnosti
Starosta uvedl, že k zápisu společnosti do živnostenského rejstříku je nutné uvést sídlo společnosti. Jelikož část prostoru hasičské zbrojnice je určena pro údržbu městské části, bude sídlo společnosti TSÚ v této budově.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sídlo společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., na adrese Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

f) Pozvánka na kulturní akce
- 13. dubna 2019 od 10.00 hodin dětské běžecké závody u Milíčovského lesa v Kateřinkách
- 14. dubna 2019 od 10.00 do 18.00 hodin jarní úklid Milíčovských kopců spojený se zdoláním indiánské stezky
- 30. dubna 2019 od 16.00 hodin stavění májky na újezdském náměstí, ve večerních hodinách pálení čarodějnic „u skály“

g) Poděkování
Ing. Zdeněk Hromádka poděkoval Mgr. Iloně Šimkové za organizaci burzy dětského jarního a letního oblečení a vybavení a paní Janě Draštíkové za organizaci Josefské zábavy.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin dne 20. 3. 2019.
Zapsala dne 20. 3. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.