Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 4. 2019

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Rozsypalová, Ranoš, Vlach, Zdeňková, Křížek (příchod v 17.50 hodin)
Omluven: Šimková, Pitrman
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.33 hodin dne 24. 4. 2019 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály v řádném termínu. Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je v době zahájení přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (pan Ivan Křížek přišel v 17.50 hodin).
Upozornil všechny přítomné, že z technických důvodů není dnešní zasedání zastupitelstva nahráváno kamerovým systémem.
1. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Úprava rozpočtu 04/2019
5. Odměny pro členy OVK
6. Záměr prodeje nebytového prostoru – podzemní garáže v bytovém domě U Pramene, č. jednotky 432/704 k. ú. Újezd u Průhonic
7. Vyhodnocení nabídek na studii stavby ZŠ Formanská
8. PRE – smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 617/1, 626/18 a 626/21 k. ú. Újezd u Průhonic
9. Hasičská zbrojnice – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce objektu
10. TSÚ – nájemní smlouva na nebytový prostor
11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 4. 2019
12. Volby uvolněné místostarostky městské části
13. Dotazy a náměty
14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 6/2019
15. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ – 22. 5. 2019
b) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu
c) Informace o plánované akci „Den bez aut“
d) Pozvánka na kulturní akce

Starosta navrhl doplnit program o bod „TSÚ – změna jednatele společnosti“ a zařadit ho jako bod č. 13.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Žádné další návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání nebyly vzneseny.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje program jako celek.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit jako ověřovatelky zápisu Danu Zdeňkovou a Hanu Petrovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje ověřovatelky zápisu Danu Zdeňkovou a Hanu Petrovou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta v souladu s článkem VIII jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl určit jako členy návrhového výboru Ing. Filipa Ranoše, Ing. Zdeňka Hromádku a Jiřího Vlacha.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Filip Ranoš, Ing. Zdeněk Hromádka a Jiří Vlach.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu 04/2019
Místostarostka paní Hana Petrová uvedla, že dle zápisu z jednání o finančním vypořádání za rok 2018, které proběhlo na MHMP dne 27. 2. 2019, měla městská část odvést do státního rozpočtu 33 Kč a do rozpočtu hl. m. Prahy 4 579 693, 48 Kč.
Dále informovala o úpravách rozpočtu k dubnu 2019.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ponechalo městské části nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých dotací na akce:
Sbor dobrovolných hasičů ve výši 54 400 Kč
Lanový park ve výši 1 000 000 Kč
Výstavba ZŠ Formanská 1.–5. ročník ve výši 1 963 800 Kč
Dovybavení tříd ZŠ Formanská ve výši 574 300 Kč
Částka ve výši 987 178,91 Kč, týkající se projektové dokumentace na výstavbu ZŠ 1. a 2. stupně, nebyla městské části ponechána a bude po výzvě vrácena hl. m. Praze.
Dále uvedla, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy zvýšilo rozpočet městské části o poskytnuté finanční prostředky z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období červenec až prosinec 2018 v celkové výši 195 000 Kč. Další zvýšení rozpočtu se týká poskytnuté investiční dotace na revitalizace rybníků Návesní a Sukov ve výši 5 000 000 Kč.
Starosta doplnil informace k jednotlivým ponechaným dotacím a informoval o jejich čerpání. Hovořil o plánované revitalizaci rybníků Sukov a Návesní a konstatoval, že v letních měsících bude vyhlášen program pro poskytnutí dotací z prostředků VHA v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 04/2019 dle přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Odměny pro členy OVK
Starosta navrhl, aby členové okrskových volebních komisí (vyjma členů delegovaných politickými hnutími a stranami) obdrželi za práci v komisi odměnu ve výši 2 500 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 500 Kč, kteří budou zajišťovat volby do Evropského parlamentu. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Rozsypalová, Vlach, Zdeňková
zdržel: Ranoš
Návrh byl přijat.

6. Záměr prodeje nebytového prostoru – podzemní garáže v bytovém domě U Pramene, č. jednotky 432/704 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta informoval o záměru městské části prodat podzemní garáž v bytovém domě U Pramene, která je ve vlastnictví městské části. Výše uvedený nebytový prostor koupila městská část v roce 2013 za cenu 300 000 Kč.
Garáž byla využívána pro zaparkování úklidového stroje. V současné době využívají Technické služby Újezd, s. r. o., pro parkování úklidové techniky prostory v budově hasičské zbrojnice.
Minimální hodnota prodeje garážového stání bude stanovena znaleckým posudkem.
17.50 hodin přišel pan Ivan Křížek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru – podzemní garáže v bytovém domě U Pramene, č. jednotky 432/704 k. ú. Újezd u Průhonic s příslušným podílem poz. p. č. 265/218, 265/219, 265/220, 265/221, 265/222, 265/223, 265/224, 265/225, 265/226, 265/227, 265/228 a společných částí domu čp. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 a 432.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Vyhodnocení nabídek na studii stavby ZŠ Formanská
Starosta informoval o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Rozšíření ZŠ Formanská – studie stavby investičního projektu“. Předmětem zakázky je urbanistické a architektonické řešení rozšíření stavby Základní školy Formanská včetně vytvoření koncepce základního technického zařízení budovy a technologického zázemí. Byli osloveni tři dodavatelé a ve stanoveném termínu byly doručeny dvě obálky s nabídkami, které hodnotící komise dne 17. dubna 2019 otevřela a posoudila splnění zadaných podmínek. První nabídka byla od firmy Etlesse Investment, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 173 500 Kč bez DPH a druhá nabídka od firmy AP STUDIO, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 290 000 Kč bez DPH. Obě nabídky splnily požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Komise nabídky hodnotila podle jejich ekonomické výhodnosti a doporučila nabídku od firmy Etlesse Investment, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování studie stavby a zadání investičního projektu na akci „Rozšíření ZŠ Formanská – studie stavby investičního projektu“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování studie stavby na akci „Rozšíření ZŠ Formanská – studie stavby investičního projektu“ od společnosti Etlesse Investment, s. r. o., IČO: 275 91 816, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 za celkovou cenu ve výši 1 173 500 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. PRE – smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 617/1, 626/18 a 626/21 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 617/1, 626/18 a 626/21 ve prospěch PREdistribuce, a. s. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku ve výši 50 400 Kč bez DPH.
Smlouva se týká kabelového vedení v rámci stavby zbrojnice dobrovolných hasičů v ulici Nad Statkem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 617/1, 626/18 a 626/21 v k. ú. Újezd u Průhonic, se společností PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, spočívající v umístění distribuční soustavy 1 kV na uvedených pozemcích a v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 50 400 Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy je 142 bm.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení VB dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Hasičská zbrojnice – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce objektu
Starosta předložil dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 6. 2. 2019 mezi městskou částí a Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Předmětem dodatku je možnost užívání nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice společností Technické služby Újezd, s. r. o. Společnost bude hradit veškerou spotřebovanou energii spojenou s provozem budovy, a to ode dne 1. 5. 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatné výpůjčce stavby hasičské zbrojnice na adrese Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, která stojí na pozemku parc. č. 626/38 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 380 m2, uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic. Součástí výpůjčky je areál hasičské zbrojnice, který se nachází na pozemku parc.č. 626/18 k.ú. Újezd u Průhonic.
II. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle odst. I. tohoto usnesení.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. TSÚ – nájemní smlouva na nebytový prostor
Starosta předložil záměr pronájmu nebytového prostoru v budově hasičské zbrojnice předem určenému nájemci – společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu hasičské zbrojnice, se sídlem Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, předem určenému nájemci společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., a to na dobu neurčitou.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 4. 2019
Předseda kontrolního výboru Ing. Zdeněk Hromádka informoval o zasedání kontrolního výboru, které proběhlo ve středu 24. dubna 2019 od 17.00 hodin. Na programu jednání bylo schválení činnosti výboru na rok 2019 a kontrola plnění vybraných usnesení zastupitelstva.
Ing. Hromádka přečetl plán činnosti kontrolního výboru:
Kontrolní výbor bude plnit úkoly v souladu se zákonem O hlavním městě Praze a v souladu s Jednacím řádem kontrolního výboru, zveřejněným na webových stránkách městské části Praha-Újezd. Kontrolní výbor se bude scházet nejméně 2× do roka, vždy minimálně jednou v jednom pololetí, jinak dle aktuální potřeby. Kontroly budou zaměřeny na plnění usnesení zastupitelstva, včetně úkolů uložených starostovi, dále na dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem. Z výsledku kontrol bude pořizován zápis, ve kterém budou uvedeny zjištěné nedostatky včetně návrhů opatření k nápravě.
Dále informoval o konkrétních usneseních zastupitelstva, které byly vybrány výborem ke kontrole. Uvedl, že všechny byly splněny bez závad.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019,
II. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 4. 2019.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Volba uvolněné místostarostky městské části
Starosta navrhl, aby paní Hana Petrová vykonávala funkci místostarostky jako uvolněná. Svůj návrh odůvodnil nárůstem administrativy, zejména potřeby přípravy pokladů a komunikace s externí účetní a s Magistrátem hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. k 1. 5 2019 změnu usnesení č. 08/01/2018 ze dne 31. 10. 2018 v části volby funkce 2. místostarostky,
II. změnu funkce 2. místostarostky paní Hany Petrové z neuvolněné na uvolněnou s platností od 1. 5. 2019.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Rozsypalová, Ranoš, Vlach, Zdeňková, Křížek
zdržel: Petrová
Návrh byl přijat.

13. TSÚ – změna jednatele společnosti
Starosta konstatoval, že je v současné době jednatelem společnosti Technické služby Újezd, s. r. o. Navrhl, aby od 1. 5. 2019 byl do funkce jednatele schválen pan Jiří Vlach.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší ke dni 30. 4. 2019 bod č. II z usnesení č. 08a/04/2019 ze dne 23. 1. 2019,
II. schvaluje pana Jiřího Vlacha, nar…, bytem … 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, jako jednatele společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., s účinností od 1. 5. 2019.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Rozsypalová, Ranoš, Zdeňková, Křížek
zdržel: Vlach
Návrh byl přijat.

14. Dotazy a náměty
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 6/2019
Trvá usnesení č. 7 „TSÚ – převod vozidel“ – termín splnění je do 30. 4. 2019
Trvá usnesení č. 9 „ ZŠ Formanská – smlouva o bezúplatném převodu zařízení a nábytku“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 6/2019 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ – 22. 5. 2019
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 22. května 2019 od 17.30 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu
Starosta informoval o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018 a o přípravě závěrečného účtu. Zpráva bude zaslána zastupitelům k prostudování a návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce v příštím týdnu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o plánované akci „Den bez aut“
Starosta informoval o plánované akci „Den bez aut“, která se bude konat na území městské části v sobotu 21. září 2019 od 8.00 do 18.00 hodin. Do akce se zapojí příspěvkové organizace (školka a škola), sbor dobrovolných hasičů a SK Újezd. Na celý den připravujeme kulturně sportovní vyžití pro děti i dospělé (například cyklistický závod pro děti, běžecký závod, ukázku jízdy na historických kolech, prezentaci elektrokol, cyklokino s promítaným filmem Pelíšky, bleší trh a mnoho dalších). Po celé městské části budou k dispozici stanoviště s informacemi o programu akce a s občerstvením. Součástí akce bude prodej předmětů ve prospěch nadace Soni Kodetové „Domácí anděl“.
V souvislosti s konáním akce bude pro motorová vozidla uzavřena celá ulice Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Všechny tři příjezdy do městské části (směr z Jižního Města, z Křeslic i z Průhonic) budou od 8.00 do 18.00 hodin uzavřeny a označeny značkou zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Na dodržování zákazu bude dohlížet Policie České republiky a Městská policie hlavního města Prahy. Průjezd bude umožněn pouze městské hromadné dopravě, IZS a místním obyvatelům ze zdravotních důvodů, lékařského ošetření či naléhavé rodinné péče. Podrobné informace o plánované akci „Den bez aut“ zajistí městská část v dostatečném časovém předstihu formou letáků a informací na vývěskách, ve Zpravodaji městské části a v Klíči.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Pozvánka na kulturní akce
- 25. května od 13.00 hodin kácení májky s májovou veselicí na náměstí v Újezdu

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.05 hodin dne 24. 4. 2019.
Zapsala dne 24. 4. 2019 Pavla Pitrmanová, DiS., odbor kancelář starosty.