Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Etický kodex člena zastupitelstva

Preambule

My, členové Zastupitelstva městské části Praha – Újezd, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Základní ustanovení

 1. Člen Zastupitelstva městské části Praha – Újezd (dále jen „zastupitel“) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Obecné zásady

 1. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a městské části.
 2. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům městské části Praha – Újezd, včetně těch, kteří ho nevolili.
 3. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.
 4. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců městské části Praha – Újezd zařazených do Úřadu městské části Praha – Újezd (dále jen „zaměstnanec úřadu“).
 5. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních předpisů městské části. Zastupitel přichází na jednání připraven.

Poskytování informací

 1. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.
 2. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.

Střet zájmů

 1. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 2. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě
 3. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.
 4. Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem městské části na tuto právnickou osobu, ani členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od městské části. To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován městskou částí. V tom případě mu náleží odměna za výkon takové funkce ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obdobně jako za členství ve výboru zastupitelstva; poněvadž je tato funkce chápána jako práce v rámci výkonu zastupitelského mandátu, je odměna vyplácena městskou částí a nikoli dotyčnou právnickou osobou. Výše odměny je zveřejněna v usnesení zastupitelstva.

Ohlášení zájmů

 1. V případě, že má zastupitel soukromý zájem, definovaný v bodě 11, ve věcech, které jsou projednávány orgány města, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva před projednáváním a hlasováním o této věci. Zastupitel by se měl zdržet diskuse a hlasování v těchto věcech.

Dary a výhody

 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.
 4. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne městské části nebo jejím orgánům učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

Oznámení nepřípustné činnosti

 1. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi městské části, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Kontrola

 1. Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele.
 2. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří revizní komise na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel odvolán Zastupitelstvem ze své funkce v radě, výboru či orgánu právnické osoby nebo Radou z komise. Zastupitelstvo mu doporučí jeho rezignaci na mandát zastupitele.

Závěrečné ustanovení

 1. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení.

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha-Újezd byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 9. 2003, bod č. 8 „Kodex zastupitele“.