Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha–Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 7.11.2013, 17:30–20:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková (do bodu 2), Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová (do bodu 3), Staněk
Hosté: Draštíková, Zadák (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd – doplnění:

Text rozvahy byl na URM odeslán 30.9.2013 s tím, že po projednání v ZMČ zašleme doplněnou verzi. Na jednání výboru byly diskutovány následující návrhy, které budou zapracovány do textu rozvahy:
  • doplnit podrobnější specifikaci požadované veřejné vybavenosti (kromě kapacit pro školství také např. hřiště a sportoviště)
  • doplnit i do dalších lokalit podmínku ochrany před hlukem z D1 formou výstavby protihlukové stěny nebo zemního ochranného valu (nyní jen u lokality Nový Újezd 2/2)
  • podél D1 zachovat v celé délce pás izolační zeleně tak, aby umožnil realizaci PHS nebo ZOV
  • zdůraznit jako nutnou podmínku další výstavby realizaci dopravního napojení území mimo stávající komunikaci Formanskou (úzké hrdlo v Kateřinkách)
  • jako další limity využití území doplnit kapacity stávajících sítí, zejména vodovodu a ČOV
  • požadovat nezprovoznění Exitu 4 D1 před zprovozněním stavby 511 Pražského o­kruhu
  • zdůraznit požadavek na zpracování revize nadřazené sítě komunikací v širším území, nepředjímat řešení se zachováním Exitu 4 D1
  • požadovat vypuštění kapacitně a plošně předimenzovaného Exitu 4 D1

    Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP – vydání:

Bylo zahájeno řízení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, veřejné projednání bude 11.12.2013. Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn 9.7.2012, společné jednání dotčených organizací proběhlo 25.7.2012. Návrh byl projednán ve výboru stavebním a pro životní prostředí 5.9., v ZMČ 10.9.2012 a v obou 8.4.2013 bez připomínek. Veřejné projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhlo 19.4.2013.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Podněty na změny ÚP hl.m. Prahy do 5.vlny CVZ:

Městské části byly vyzvány dopisem primátora Prahy ze 16.9. k zasílání podnětů na změny ÚP do 30.11.2013 (do 5.vlny tzv. celoměstsky významných změn). Na předchozím jednání výboru a ZMČ byly projednány čtyři podněty, nyní jsou předkládány další dva:

4a – Změna funkčního využití pozemků parc.č.214/26–30 z OP (ve výhledu SV-D) na OB. Jedná se o 1,6ha západně od stávajících 4 BD Na Formance. Plocha byla součástí (nyní zrušené) změny ÚP č. Z2345/00.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: Doubrava, Drahorád, Hrubý, Ranoš
Zdržel se: Hakl

4b – Změna funkčního využití pozemků parc.č.306, 328/5, části parc.č.328/4 a malé části parc.č.303/1 z NL na OB. Jedná se o 0,3ha (cca 2740m2) zahrad uvnitř zástavby jižně od újezdského náměstí. Plocha není součástí celoměstského systému zeleně. Podnět byl již v minulosti podáván: ve vlně 07 změn ÚP pod č. Z1580/07 (01/2008 neschváleno zadání) a jako připomínka k tzv. Konceptu 2009 (částečně vyhověno na cca polovině plochy). Pozemky jsou dopravně obslouženy z nové části ulice Nad náhonem.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: všichni

Bod č.5 – Rodinné domy Milíčovský les – studie:

MČ obdržela zastavovací studii území, která na ploše 1,3ha navrhuje místo pěti BD celkem 45 řadových RD. Vlastník pozemků je Amade Park, s.r.o. a Gedeco Amade, s.r.o., Level, a.s. jako budoucí developer připravuje PD pro změnu ÚR. Předchozí DÚR resp. změnu DÚR projednával stavební výbor 15.12. a ZMČ 18.12.2008. V lo­kalita A-západ na parc.č.214/185+186 se místo 1 BD s 30 byty nově navrhuje 15 řadových RD ve dvou sekcích. V lokalitě B-východ na parc.č.214/248 se místo 3 BD s 54 byty nově navrhuje 30 řadových RD v šesti sekcích. 4.11.2013 proběhlo jednání s budoucím developerem, na kterém MČ sdělila předběžné připomínky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat: - doplnit řešení celé lokality (vizualizace, návaznost na stávající BD)
- vymezit plochy pro veřejná prostranství (např. dětské hřiště)
- podél Formanské průběžný pás veřejné zeleně s výsadbou aleje
- doplnit pěší propojení ze slepých konců nových ulic na chodník ulice Formanská
- zvážit zkrácení čtyř sekcí (vypuštění domů A01, B01, F01 a H01), aby pomyslná uliční čára (spojnice severních nároží sekcí) lépe odpovídala umístění stávajících BD
- zvážit vypuštění celé sekce pěti RD B01-B05, neboť dotčený pozemek parc.č.214/186 je již součástí dokončované etapy čtyř BD
- realizovat chodník podél jižní strany Formanské až do sídelní části Újezd a zastávky PID v obou směrech
- umožnit dopravní napojení pozemků jižně od řešené lokality
- dodržet vzájemné odstupy objektů dle OTPP
- doplnit stanoviště na tříděný odpad
- doplnit veřejná parkovací stání pro návštěvníky (mimo předzahrádky BD)
- příspěvek (finanční dar MČ) na veřejnou vybavenost a na údržbu komunikací.

Pro: všichni

Bod č.6 – Přípojky pro 7 RD na parc.č.676/70,72,96–100 – PD pro územní souhlas:

MČ obdržela PD pro územní souhlas na přípojky kanalizace, vody a plynu pro 7 RD v budoucích ulicích, vycházejících z ulice Ke mlýnu. Vlastníkem pozemků je Tempus Investnment, a.s.. V lokalitě je stávající splašková kanalizace a plynovod, v komunikaci vedoucí k ČOV i vodovod. V západní části na parc.č.676/70+72, napojené z budoucí komunikace na parc.č.676/6, se navrhují přípojky vody vedené nestandartně až z ulice Ke mlýnu. Ve východní část na budoucích parc.č.676/96–100, oddělovaných z parc.č.676/49 a napojených z provizorní komunikace k ČOV, připravuje budoucí vlastník výstavbu celkem 8 RD sdružených do 3 sekcí. Součástí PD není stavba finálních povrchů komunikací. K řešení této lokality proběhlo již několik schůzek (poslední k této PD byla 30.10. a po jednání výboru 8.11.2013).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš