Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 12. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva petičního výboru
4. Revokace usnesení bodu č. 9 ustavujícího zasedání 2014
5. Stanovení celkového počtu zaměstnanců městské části
6. Ověřovatelé doložky právních úkonů
7. Záměr vypsání referenda
8. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 74/2 a 264/3 – PREdistribuce, a.s.
9. Prodej pozemků parc.č. 265/378 a parc.č. 265/747
10. Revokace usnesení bodu č. 3 b), c) zápisu č. 8/2014
11. Výsledky finančního výboru
a) Úprava rozpočtu k 12/2014
b) Rozpočtové provizorium na rok 2015
c) Sociální fond – Dodatek č. 1
d) MŠ Vodnická – žádost o zapojení finanční částky z rezervního fondu příspěvkové organizace
12. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků
2) Vyjádření k dokumentaci ke změně ÚR
3) Celoměstsky významné změny (CVZ) V – 1. část, Z 2345/00 (změna mezi D1 a Formanskou) MSI Invest
4) Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
5) Informace o stavební činnosti na území MČ Praha – Újezd
13. Plán zimní údržby
14.Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2015
15. Žádost o finanční dar – Rafael dětem
16. Žádost o finanční dar – Baby Sport Club
17. Různé
1) Termín zasedání ZMČ
2) Bezpečnost MČ
3) Zřízení komise školské, sociální a kulturní
4) Uveřejňování smluv na webových stránkách

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 3. 11. 2014

podrobný zápis

1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení způsobu volby, volebního řádu a volební komise
4. Stanovení počtu zástupců starosty
5. Volba starosty
6. Volba zástupců starosty
7. Zřízení výborů zastupitelstva
8. Volba členů finančního výboru
9. Volba členů kontrolního výboru
10. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
11. Volba členů redakční rady
12. Stanovení termínu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd
13. Různé

Zápis 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 18. 9. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. a) Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
3. b) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
3. c) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Úpravy rozpočtu k 09/2014
6. Sbor dobrovolných hasičů
a) Informace o založení – plány
b) Souhlas se sídlem sboru
c) Výpůjčka části zázemí v ul. Nad Statkem
d) Žádost o příspěvek na činnost
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
8. Smlouva o úpravě vztahů – PVK, a.s. a PVS, a.s.
9. Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
10. Odměny členům volební komise
11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky
b) Viladomy Kateřinky – vyjádření k PD
c) Různé informace
12. Žádost o pronájem zázemí v ul. Nad Statkem
13. Dar ZUŠ Jižní Město, Křtinská
14. Přehled kulturních a sportovních akcí na II. pol. 2014
15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/14
16. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace k petici MŠ
c) Informace o výstavbě protihlukových opatření

Zápis 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 23. 6. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Petice – MŠ Vodnická
4. Závěrečný účet pro rok 2013 MČ Praha – Újezd
5. Úpravy rozpočtu k 06/2014
6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Generel dopravního řešení na lokalitu Újezd u Průhonic
b) Rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR
c) Různé
8. Výběrová řízení – Územní terénní útvar Milíčov „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
a) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov
b) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
9. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/14
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Bezpečnostní situace v Kateřinkách

Zápis 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 26. 5. 2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Smlouva budoucí o zřízení VB – PREdistribuce, a.s.
4. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Posudek EIA záměru"V415 Čechy střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV"
b) Dopravní studie – Újezd u Průhonic
c) Koncepční rozvaha o území MČ Praha – Újezd
d) Různé – informace
5. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4,5/14
6. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Partnerství a záštita nad projektem Rungo.cz v MČ Praha – Újezd
c) Informace o nejbližších sportovních a kulturních akcích

Zápis 5/2014 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 21.5.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Újezd a MŠ Vodnická

Zápis 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 28.4.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Interpelace na zástupce starosty Ing. Ranoše
4. Zprávy finančního výboru
5. Odměny členům volební okrskové komise
6. Darování pozemku parc.č. 318/9
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – koncept odůvodnění
b) Rodinné domy Milíčovský les 1 – vyjádření ke změně DÚR
c) Rodinné domy Milíčovský les 2 – vyjádření ke změně DÚR
d) Lokalita Nová Praha – vyjádření k DÚR
e) Různé – informace
8. Finanční dar pro Dendrologickou zahradu
9. Finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/14
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24.3.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu na rok 2014
4. Informační panel rychlosti – oprava
5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – smlouva o spolupráci
6. Schválení podání projektu OPPK, Oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území (ÚTUM)
7. Výzva na projekt v oblasti snížení prašnosti – OPŽP (záměr)
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.
9. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
10. Finanční dar k 120.výročí SDH
11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Golfové hřiště – PD k posouzení souladu s ÚP – informace
b) Lokalita Ke Mlýnu – dopravní a technická infrastruktura – vyjádření k DUR
c) Źádost o změnu ÚP na části pozemku parc.č. 619/3 a 626/21
d) Lokalita K Habru – vyjádření k DÚR
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2/14
13. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Oprava historických památek na území městské části

Zápis 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24.2.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. Odměny zastupitelům, počet obyvatel
5. Plán činnosti finančního výboru na rok 2014
6. Nákup pozemků parc.č. 602/3 a 675/1 – SELGEN Oseva s.p. v likvidaci
7. Žádost o prominutí platby nájemného
8. Příspěvek zřizovateli mateřských škol
9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Informace – připomínky k Pražským stavebním předpisům (PSP)
b) Informace – golfové hřiště v Újezdu
10. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
11. Hluk z provozu D1 – informace
12. RunGo běžecké závody – informace
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
14. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 20.1.2014

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00
4. a) Zápis o výsledku kontroly kontrolního výboru
b) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014
5. Volba členů povodňové komise
6. Vnitřní směrnice pro MŠ – výběrová řízení
7. Výběr dodavatele PD komunikace a inženýrských sítí MŠ Újezd
8. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Horkovodní přípojka pro kotelnu Kateřinky – stanovisko DÚR
b) RD na parc.č. 671/3 a sousedních – vyjádření k PD
c) Žádost o připojení na komunikaci Ke Mlýnu
d) Stavební úpravy Formanská č.p. 212 – vyjádření k PD
e) Různé – informace
9. Žádost o svěření pozemku parc.č. 265/399
10. Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. a II. čtvrtletí 2014
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 13/13
12. Různé