Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání stavebního výboru 16.1.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 16.1.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková
Hosté: Novák (k bodu 6)

Bod č.1 – Schválení programu:

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Horkovodní přípojka pro kotelnu Kateřinky – stanovisko k DÚR:

Pražská teplárenská, a.s. žádá o stanovisko do připravovaného územního řízení na horkovodní přípojku 2×DN125 mezi blokovými kotelnami Bohúňova a Proutěná. Jedná se o trasu délky cca 520m, prováděnou v otevřeném výkopu mj. na pozemcích ve správě MČ (zpevněné plochy za domy v ulici Proutěná a zeleň pod VVN). 14.1.2014 proběhlo jednání se žadatelem. Realizace se předpokládá v termínu 06–09/2014.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit se záměrem a požadovat:
- předložit kompletní DÚR včetně POV (harmonogramu výstavby) a DIO
- koordinaci s připravovanou stavbou „RD s kavárnou“ na parc.č.265/340
- před realizací provést pasport zpevněných ploch ve správě MČ
- během realizace v maximální míře zachovat příjezd do garáží v 1.PP obou BD v ulici Proutěná
- dořešit úplatné věcné břemeno, nájem a dočasný zábor pozemků ve správě MČ

Pro: všichni

Bod č.3 – RD na parc.č.671/3 a sousedních – vyjádření k PD:

Atelier 2, s.r.o. žádá o vyjádření k PD novostavby RD na parc.č.671/3 a sousedních (vlastník Tempus Investment, a.s.). Na volném pozemku na konci ulice K habru se navrhuje stavba většího dvoupodlažního RD, součástí návrhu je dělení resp. slučování sousedních menších pozemků. 13.12.2013 proběhlo jednání se zástupcem stavebníka.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
- zahrnou do záměru prodloužení ulice K Habru podél celého pozemku (cca 30m)
- v prodloužení ulice K habru realizovat trubní sítě (kanalizace, vody, plyn)
- předložit upravenou DÚR včetně souhlasných stanovisek správců příslušných sítí

Pro: všichni

Bod č.4 – Žádost o připojení na komunikaci Ke mlýnu:

SPS správa nemovitostí, s.r.o. (zastupující vlastníka pozemku Tempus Investment, a.s.) žádá o souhlas s připojením na ulici Ke mlýnu (parc.č.325/1 ve správě MČ) pro stavbu provizorní komunikace na části parc.č.676/6. Pro příjezd k budoucím třem RD na parc.č.676/70–72 se navrhuje štěrková komunikace š.6,0m, jako stavba dočasná na 2 roky od kolaudace.
MČ již v lokalitě souhlasila s umístěním přípojek a věcným břemenem pro kabel NN. Na celou lokalitu tzv. Vesnička 1+2 včetně komunikací byla v minulosti zpracována DÚR, územní řízení zahájené v červenci 2012 bylo na žádost stavebníka zastaveno.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s připojením za podmínek:
- stavba bude povolena jako dočasná s platností 2 roky od vydání kolaudačního souhlasu
- odvodnění komunikace bude dle PD, tj, příčným spádem do pásu zeleně na parc.č.676/6
- komunikace bude sloužit pouze pro dopravní napojení parc.č.676/70–72, plochy severně od této lokality budou řešeny samostatnou PD
- vlastník zajistí po celou dobu užívání běžnou údržbu, zejména sjízdnost a schůdnost

Pro: všichni

Bod č.5 – Stavební úpravy Formanská č.p.212 – vyjádření k PD:

Vlastník RD Formanská 212 žádá o vyjádření k PD stavebních úprav vestavby podkroví (5 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, kuchyňka, schodiště, průběžný pultový vikýř). Na pozemku se nově navrhují 3 parkovací stání (2 stání/byt + 1 stání/10 ubytovaných) a zahradní domek o ploše 18m2. Celý objekt je nadále pokládán za RD s jednou bytovou jednotkou, prostory v 1.NP se nemění.
4.12.2012 vydal stavební úřad pouze souhlas pouze s provedením ohlášené stavby, spočívající ve výměně konstrukce střechy. Na základě kontrolní prohlídky bylo 28.8.2013 zahájeno řízení o odstranění stavby, následně stavebník podal žádost o dodatečné stavební povolení.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s předloženou PD z důvodů:
- nejde o stavební úpravy RD, ale o výstavbu samostatné jednotky (provozovny ubytování)
- v PD nejsou řešeny zpevněné plochy (problematický vjezd na pozemek a na jednotlivá parkovací stání, odvodnění, výsledné % zastavěných ploch a zeleně…)
- rozpory jednotlivých částí PD (střešní okna x vikýř, zateplení fasády x PD neřeší 1.NP)
- vzhledem k navržené změně užívání objektu požadujeme navýšit počet parkovacích stání

Pro: všichni

Bod č.6 – Podnět na pořízení/návrh opravného projednání změny ÚP Z2345/00:

MČ obdržela podnět vlastníků pozemků parc.č.214/66,80–84, zastoupených společností Anima inženýring, na pořízení změny ÚP. Jedná se o 1,9ha mezi Formanskou a D1, z toho je 0,4ha v ploše OB-A a 1,4ha v ploše OP (ve výhledu SV-D).
Podání je formulováno současně jako návrh opravného projednání změny ÚP č. Z2345/00. V souladu s Metodickým pokynem k ÚP podává žadatel podnět prostřednictvím MČ.
Bod byl již projednáván v ZMČ 9.12.2013. Žadatel zaslal doplňující informace, které dále vysvětlil na jednání výboru.
Předseda výboru připraví do ZMČ 20.1.2014 návrh usnesení.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Různé – informace

– 10.9.2013 bylo zahájeno územní řízení stavby „Novostavba BD Formanská“ na parc.č.428–430 (MČ doručeno 13.12.2013). Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

– 7.11.2013 byla vydána výjimka z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (jde o odstup od stávajícího BD Pastevců 470). Proti rozhodnutí se odvolali vlastníci tří bytových jednotek v č.p.470.

– 26.11.2013 schvá­lila RHMP nové nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Plocha PP se nově zvětšuje z 93,3ha na 104,8ha, převážně o louky kolem rybníků.

– 17.1.2014 zveřejnil IPR HMP návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. Pražské stavební předpisy). 12. 2.se koná k návrhu seminář, do 17.2. lze zaslat připomínky. Nařízením bude nahrazena stávající Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš