Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁPIS Z VÝBORU 13.2.14

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 13.2.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni:
Hosté: Velden

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 2 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Pražské stavební předpisy – vyjádření:

17.1.2014 zveřejnil Institut plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy Návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. Pražské stavební předpisy). 12. 2. proběhl k návrhu seminář, připomínky lze zaslat do 17.2.2014. Na­řízením, které vydává RHMP v přenesené působnosti na základě §194 písm.e), bude nahrazena stávající Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP). V prvním čtení byl návrh v říjnu 2013 zaslán odborům MHMP a stavebním úřadům ÚMČ Praha 1–22, nyní je po vypořádání cca 300 připomínek předkládán ve druhém čtení. Konečné schválení PSP se předpokládá do června letošního roku.

Předseda výboru vysvětlil hlavní rozdíly návrhu PSP oproti stávajícím OTPP. PSP mnohem více řeší urbanismus (stavba není solitér), blokovou strukturu města, městské ulice a další veřejná prostranství (rozhraní veřejného a soukromého prostoru), uliční a stavební čáry, stromořadí, pěší a cyklistickou dopravu nebo zpřístupnění vodních toků. Mění se mj. posuzování odstupů budov, hrubých podlažních ploch, regulované výšky budovy, výpočet dopravy v klidu nebo rozlišení rodinného/bytového domu.
Návrh je koordinován s dalšími předpisy, připravovanými Institutem plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy. Některé nově definované pojmy budou použity až v budoucím Metropolitním plánu nebo regulačních plánech.
Předseda výboru výboru předložil srovnání výpočtu dopravy v klidu dle stávajících OTPP a nových PSP a navrhl v připomínkách MČ požadovat navýšení vázaných stání pro bydlení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Záměr výstavby golfového hřiště

Developer území v Újezdu připravuje výstavbu nízkonákladového golfového hřiště. Záměr představili manažer projektu ing. Pleskač a projektant ing. Velden. Součástí stavby bude 9 golfových drah, klubovna, parkoviště, komunikace a inženýrské sítě. Dopravní napojení bude z ulice Formanská. Předběžně se počítá s max. 45 osobami hrajícími na drahách a 25 na cvičné louce. Většina pozemků (vlastník Navetina, a.s.) je ve funkční ploše ZMK (zeleň městská a krajinná), část navíc v ochranném pásmu VVN 400kV. Připravuje se DÚR a DSP, předpoklad zahájení stavby je 10/2014 a dokončení 09/2015.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a požaduje na příštím jednání předložit rozpracovanou DÚR, obsahující zejména:
- popis technických parametrů stavby (rozměry/plochy hřiště, komunikací parkoviště a budov, trasy a kapacity sítí…)
- popis provozu areálu včetně dopravní zátěže (počty osob a vozidel, týdenní režim…)
- koordinační situaci včetně zakreslení stávající i přeložené trasy VVN 400kV a připravovan
- záměr koordinovat s DSP „Stavba č.0101 – TV Újezd, Etapa 0004 – komunikace, Rozšíření komunikace Formanská“
- prostupnost území pro pěší a cyklisty (z Milíčovského lesa jižním směrem k ulici Josefa Bíbrdlíka, dále podél Formanské a k jižnímu okraji lesa…)

Pro: všichni