Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2014

Přítomni: Hakl, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Petrová, Drahorád, Zadák, Hašpl, Vaněk (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hod 24. 2. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 hod 24. 2. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Hluk z provozu D1 – informace“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „RunGo běžecké závody – informace“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Radmila Dvořáková a Tomáš Vaněk.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Návrh rozpočtu na rok 2014
Předsedkyně finanční výboru paní Draštíková předložila návrh rozpočtu na rok 2014 v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a jednotlivé položky odůvodnila. Dále předložila návrh rozpočtu MŠ Vodnická, návrh statutu sociálního fondu a návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2019.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2014 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 9 290 000,– Kč a v celkové výši nákladů 12 460 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 3 170 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2013). Sociální fond ve výši 170 000,– Kč,
b) návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2014 dle přílohy č. 2,
c) návrh statutu sociálního fondu na rok 2014 dle přílohy č. 3,
d) návrh rozpočtu MŠ Vodnická dle přílohy č. 4,
e) návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2019 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Odměny zastupitelům, počet obyvatel
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2014, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.459/2013 Sb., ze dne 18. prosince, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
2) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2014 – 2 891 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Plán činnosti finančního výboru na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila plán činnosti finančního výboru na rok 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Nákup pozemků parc.č. 602/3 a 675/1 – SELGEN Oseva s.p. v likvidaci
Starosta informoval o výhodné nabídce likvidátora firmy Selgen Oseva, s.p., v likvidaci, k odkupu pozemků parc.č. 602/3 a 675/1. Městská část nechala zpracovat znalecké posudky, ve kterých je cena za pozemky podstatně vyšší než cena nabídnutá likvidátorem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 602/3 o výměře 50 m2 a parc.č. 675/1 o výměře 3741 m2 vlastníka:
SELGEN-Oseva Praha, státní podnik, v likvidaci, se sídlem Jankovcova 18, Praha 7 IČ: 005 39 953, zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 821. JUDr. Miloš K u č e r a, likvidátor, doručovací adresa: Jihovýchodní I 719/20, 141 00 Praha 4 za dohodnutou cenu 81 360,– Kč,

b) ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o prominutí platby nájemného
Starosta informoval o žádosti pana Moťky o prominutí zaplacení části nájemného (ze zdravotních důvodů) vyplývající ze Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 22.12.2011. Předmět nájmu jím nebyl nikdy využit k záměru vybudování sportoviště.
V současné době jsou již pozemky pronajaty SK Újezd a výstavba pokračuje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí žádost pana Petra Moťky o prominutí zaplacení části nájemného vyplývající ze Smlouvy o nájmu ze dne 22.12.2011,
b) schvaluje podle § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, prominutí pohledávky panu Petru Moťkovi, Praha 4 ve výši 25 479,– Kč + úrok z prodlení 2 547,90 Kč vzniklé nesplacením části nájmu vyplývající ze Smlouvy o nájmu pozemků na vybudování sportoviště ze dne 22.12.2011, ukončené ke dni 6.7.2012.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Příspěvek zřizovateli mateřských škol
Starosta předložil žádost městské části Praha 11 o příspěvek na vzdělávání dětí a žáků z MČ Praha – Újezd, kteří docházejí do školských zařízení v MČ Praha 11. Starosta navrhl hradit provozní náklady pouze za přijaté děti do mateřských škol.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) úhradu provozních nákladů ve výši 12 000,– Kč za školní rok 2014/2015 za každé dítě s trvalým pobytem v MČ Praha – Újezd, které bude přijato do mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 11,
b) požadovat úhradu provozních nákladů za každé přijaté dítě do MŠ Vodnická, jehož trvalý pobyt je v jiné městské části nebo obci v daném školním roce,
2) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s MČ Praha 11 o převodu finančních prostředků.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Informace – připomínky k Pražským stavebním předpisům (PSP)
Předseda výboru Ing. Ranoš vysvětlil rozdíly v návrhu PSP oproti stávajícím OTPP. V termínu zaslal připomínky k návrhu PSP. V současné době je návrh se zapracovanými připomínkami předkládán do druhého čtení a konečné schválení PSP se předpokládá do června 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace – golfové hřiště v Újezdu
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil záměr výstavby nízkonákladového golfového hřiště, dopravní připojení bude z ulice Formanská. V současné době developer připravuje dokumenty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 626/21, parc.č. 617/1 a parc.č. 385/3, všechny v k.ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat opravovat a udržovat stavbu zařízení distribuční soustavy – přípojka 1 kV a dále právo volného přístupu spočívající v právu vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy předmětné stavby, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH, tj celkově za částku 27 500,– Kč bez DPH. Rozsah služebnosti pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah služebnosti pro účely smlouvy o zřízení služebnosti bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.**

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Hluk z provozu D1 – informace
Starosta předložil dopis ze dne 13.2.2014 zaslaný Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvu dopravy ČR a Hygienické stanici hlavního města Prahy, ve kterém upozorňuje na nutnost provedení protihlukových opatření.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí dopis „Hluk z provozu dálnice D1“ ze dne 13.2.2014 zaslaný na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Hygienickou stanici hlavního města Prahy,
b) schvaluje uspořádat v době od 1.3. do 31.3. 2014 podpisovou akci, ve které budou zastupitelé a občané požadovat: • snížit rychlost v úseku mezi 0 km a 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování rychlosti úsekovými radary
• realizaci tzv. tichého asfaltu v celém uvedeném úseku
• vybudování dostatečného protihlukového opatření v celé délce D1 v k. ú. Újezd u Průhonic a sousední MČ Praha – Šeberov.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. RunGo běžecké závody – informace
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o běžeckém závodě RunGo pořádaným iDnes.cz dne 15. 3. 2014 okolo Milíčovského lesa. Městská část převzala nad závodem záštitu, zajistí ozvučení a zdravotníka, Gymnázium Jižní Město poskytne zázemí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí a schvaluje náklady v maximální výši 5 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
Všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 24. března 2014 od 19,00 hodin.

pro: všichni
Návrh byl přijat.