Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 20.3.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Dvořáková

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech s doplněním bodu 5.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Golfové hřiště – PD k posouzení souladu s ÚP – informace:

Předseda výboru předložil studii golfového hřiště (PD prokazující soulad s ÚP). Investor bude žádat stavební úřad o udělení výjimky, neboť umístění komunikace, parkoviště, objektů klubu a údržby je v ploše ZMK pouze výjimečně přípustné. MČ požaduje k žádosti předložit rozpracovanou DÚR, prokazující koordinaci s dalšími etapami výstavby a zapracování požadavků z předchozího jednání stavebního výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“ na části parc.č.676/6 (vlastník Tempus Investment, a.s.). Součástí stavby je změna parcelace pro 24 RD, komunikace a sítě (přeložka plynovodu, vodovod, elektro NN, veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace). Oproti platnému ÚR i DÚR z 12/2011 se mění zatřídění nových komunikací a tvar jejich křižovatky. Nově umísťovaná dešťová kanalizace bude napojena přes další etapu výstavby do nové retenční nádrže vedle stávající ČOV. Na základě původního ÚR z roku 2000 již byla v minulosti realizována splašková kanalizace, plynovod a dále (na základě dílčích změn ÚR) parcelace pro 10 RD podél ulice Ke mlýnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s navrženým dopravním řešením:
- nová ulice Pod lipami jako zklidněná komunikace „zóna 30“ MO 12/7/30, vozovka živičná š.7,0m, oboustranný chodník, u křižovatek přechody pro chodce, jednostranný zelený pás s dlážděnými plochami pro parkování
- nová ulice Pod dubem jako místní obslužná komunikace třídy D1 „obytná zóna“ 16/5,5/30, vozovka zámková dlažba š.5,5m, oboustranný zelený pás
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- předložit PD dalších etap dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a vyústění do Botiče
- vydání změny ÚR lokality Ke mlýnu podmínit umístěním této dešťové kanalizace i RN
- v nové ulici Pod lipami realizovat oboustranný chodník v celé délce (nyní část chybí)
- v nové ulici Pod dubem doplnit parkovací stání mimo vozovku (v zeleném pásu) Výbor stavební a pro životní prostředí upozorňuje, že tzv. Masterplan 2007 předpokládal podél ulice Josefa Bíbrdlíka výstavbu polyfunkčních bytových domů s provozovnami služeb a širší uliční prostor s podélným parkováním, alejí stromů a stezkou pro cyklisty.

Pro: všichni

Bod č.4 – Žádost o změnu ÚP na části parc.č.619/3 a 626/21:

SK Újezd Praha 4 jako nájemce pozemků parc.č.619/3 a 626/20+21 žádá o změnu ÚP na části plochy o výměře 1055m2, z funkčního využití ZMK a NL na SP. Na uvedených pozemcích dokončuje nájemce 1.etapu výstavby tenisového areálu. Navrhované zastřešení tří kurtů nafukovací halou umožní jejich celoroční využití.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s navrženou změnou ÚP.

Pro: všichni

Bod č.5 – Lokalita K habru – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita K habru – inženýrské sítě a komunikace pro 3 rodinné dvojdomy“ na 676/4 (vlastník Tempus Investment, a.s.) podél ulice Josefa Bíbrdlíka. Součástí DÚR je parcelace pro 6 RD, jednostranný chodník a sítě (elektro, přeložky plynovodu, přeložka hlavního vodovodního řadu DN200, výtlak splaškové kanalizace). Stavba nezasahuje do vloni dokončené vozovky, s výjimkou napojení výtlaku v místě křižovatky. Návrh posouvá uliční čáry: ulice k Habru o cca 2,5m (stávající vodovodní řad bude nově mimo pozemek krajního RD) a ulice Josefa Bírdlíka o 1,5m (stávající část ulice má chodník š.2,5m, nová část bude mít zelený pás 2,0m + chodník 2,0m).
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- na konci parc.č.674/4 oddělit pás pozemku pro budoucí komunikaci, vedoucí z ulice Josefa Bíbrdlíka severozápadním směrem, v souladu s tzv. Masterplanem 2007
- chodník rozšířit na 2,5m (na úkor vegetační plochy)
- doplnit veřejné osvětlení

Pro: všichni