Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 24.4.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 24.4.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Doubrava, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – koncept odůvodnění:

8.4.2014 zveřejnil Institut plánování a rozvoje HMP koncept odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) – 12 sešitů, 7 výkresů a schéma dokumentace. S konceptem byli 14.4. seznámeni zástupci městských částí. V červnu bude doplněno zbývajících 6 sešitů, 4 výkresy a ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění bude předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu, shrnující obsah dokumentace. Připomínky MČ budou projednány po zveřejnění zbývajících částí dokumentace v červnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Rodinné domy Milíčovský les 1 – vyjádření ke změně DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“ na parc.č.214/185+186 (vlastník Amade Park, s.r.o. a Gedeco Amade, s.r.o.). Místo bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových RD ve dvou sekcích. Zastavovací studii území projednal výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013, některé připomínky výboru byly zapracovány. Na ulici Formanská byl realizován jižní chodník včetně zastávkového zálivu a zprovozněna dočasná zastávka PID.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s PHS podél chodníku ulice Formanská
- doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci
- nový kabel VO vést mimo pozemky RD (v chodníku nebo ve veřejné zeleni)
- prokázat účinnost PHS na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb

Pro: všichni

Bod č.4 – Rodinné domy Milíčovský les 2 – vyjádření ke změně DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k dokumentaci pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 2“ na parc.č. 214/248 (vlastník Amade Park, s.r.o.). Místo tří bytových domů s 54 byly se nově navrhuje 30 řadových RD v šesti sekcích. Zastavovací studii území projednal výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013, některé připomínky výboru byly zapracovány.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s PHS podél chodníku ulice Formanská
- doplnit do DÚR dětské hřiště a zajistit jeho realizaci
- realizovat chodník podél jižní strany Formanské až do sídelní části Újezd včetně zastávky PID v obou směrech
- prokázat účinnost PHS na jižní hranici pozemku a požadovat splnění hlukových limitů i pro vnější chráněný prostor staveb

Pro: všichni

Bod č.5 – Lokalita Nová Praha – inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD – vyjádření k DÚR:

Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k DÚR stavby „Lokalita Nová Praha – inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD“ na parc.č.676/49 a sousedních vlastník Tempus Investment, a.s.). Součástí záměru je nová místní obslužná komunikace podskupiny D1 (obytná zóna), vodovod, splašková kanalizace, plynovod, silnoproud a veřejné osvětlení. Odvodnění je do malé retenční nádrže za jižním koncem ulice. Budoucí tři RD jsou pokračováním sousední skupiny pěti RD (vlastník Nová Praha CZ, s.r.o.) pro kterou byl již 24.9.2013 vydán souhlas s dělení pozemků, 20.1.2014 územní souhlas na přípojky a 16.1.2014 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- požadovat u všech záměrů realizaci nových komunikací jako místních (ne účelových), s předpokladem jejich předání do správy MČ
- propojit spodní konec nové komunikace do ulice Ke mlýnu
- projednat s investorem realizaci první části komunikace vedoucí z ulice Ke mlýnu k ČOV, na kterou se napojuje výšeuvedená skupina pěti RD

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

26.3.2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP poslední z pěti podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 15.8.2011 do 4.vlny CVZ. Navržená změna 1,1ha severně od Formanské ze ZMK na SV-C s plovoucí značkou VV nebyla výborem (stejně jako předtím Komisí RHMP pro ÚP a jeho změny) doporučena k pořízení.

7.4.2014 byli zástupci městských částí seznámeni s konceptem Manuálu tvorby veřejných prostranství, který zpracovává Institut plánování a rozvoje HMP.

8.4.2014 potvrdil Odbor stavební MHMP výjimku z OTPP na stavbu „Viladomy Kateřinky“ (odstup od stávajícího BD Pastevců 470).

18.4.2014 proběhla kontrolní prohlídka ostrova na rybníku Vrah, kde vlastník rybníka realizuje nepovolenou dřevostavbu, a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Pozemek je ve funkční ploše ZMK, kde územní plán umožňuje kromě zeleně jen drobné stavby pro sport a rekreaci.

23.4.2014 obdržela MČ upravené části DÚR lokalit Ke mlýnu a K habru se zapracováním některých připomínek z minulého jednání výboru a ZMČ.

Od 6.3.2014 pořádá Institut plánování a rozvoje HMP workshopy k připravované Aktualizaci Strategického plánu. Městské části byly vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území – bude na programu příštího stavebního výboru.

Cyklokoordinátor MČ Praha 11 zpracoval koncept generelu cyklotras na širším území, zahrnujícím i Újezd, Křeslice, Šeberov a Průhonice. Součástí záměru je směrové značení cesty do Dendrologické zahrady. 5.6.2014 proběhne v navržené trase z Hájů přes Újezd komentovaná projížďka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni