Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU STAVEBNÍHO A PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA ÚJEZD DNE 22.5.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 22.5.2014, 17:30–19:30

Přítomni: Doubrava, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád, Dvořáková
Hosté: Janovský

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Posudek EIA záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“:

MŽP zveřejnilo 15.5.2014 posudek o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí. Termín na vyjádření je do 23.6.2014 (dle zákona 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje, na www.kr-stredocesky.cz zveřejněno 19.5., na www.praha.eu zveřejněno 23.5.). Záměr byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve výboru stavebním a pro životní prostředí 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným stanoviskem. Předseda výboru prověří šířky ochranných pásem stávající a navyšované varianty vzhledem k okraji Milíčovského lesa.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s posudkem z důvodů:
- přeložka vedení a zvýšení kapacity má za důsledek zvětšení stožárů, a tím negativní dopady na krajinný ráz
- zvýšení kapacity o 1×400kV je v rozporu s platným územním plánem hl.m.Prahy
- veřejně prospěšná stavba pod číslem 18/TE/53 je jen pro 110kV

Pro: všichni

Bod č.3 – Dopravní studie – Újezd u Průhonic:

MČ obdržela žádost o vyjádření k Dopravní studii lokality Újezd u Průhonic, která popisuje dopravní zátěž vyvolanou výstavbou společnosti Tempus Investment, a.s.. V území se předpokládá celkem 350 RD, 20 bytů v BD, 2500m2 HPP komerčních ploch, 1000m2 HPP administrativních ploch, 500m2 ploch služeb a golfový areál. Pro uvedené funkce se navrhuje 889 parkovacích stání, z toho 737 soukromých a 152 veřejných. Nárůst dopravy na ulici Formanská bude 1380 vozidel/24ho­din, na ulici Josefa Bíbrdlíka 560 vozidel/24ho­din.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí s připomínkami:
- požadujeme předložit podkladovou urbanistickou studii, bez které nelze posoudit správnost a reálnost zejména výpočtů dopravy v klidu
- požadujeme rozdělit celkové kapacity na jednotlivé etapy výstavby
- požadujeme doplnit stávající intenzity dopravy, ne jen její nárůst
- nákladní doprava generovaná novou výstavbou zahrnuje jen zásobování a odvoz odpadu, chybí nárůst autobusů PID
- předpokládaný rozpad intenzit (70% na Formanské…) považujeme za podhodnocený, dle zkušenosti používá trasu po Formanské v ranní špičce cca 90% vozidel

Pro: všichni

Bod č.4 – Koncepční rozvaha o území MČ Praha – Újezd:

V souvislosti s připravovanou Aktualizací Strategického plánu hl.m. Prahy byly městské části vyzvány ke zpracování Koncepční rozvahy o svém území – formou grafického vyznačením hodnot, problémů a potenciálů území MČ. Předseda výboru předložil schéma území se zákresem požadovaných značek a jejich seznam, některé lokality byly doplněny na místě. Upravené schéma a seznam jsou přílohou zápisu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Různé – informace

– 30.4.2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Tenisový klub Praha Újezd, Nad Statkem“ (3 kurty a 15 parkovacích stání).

– 5.5.2014 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na „Obytný soubor pěti RD Praha Újezd, K Čističce“ (lokalita Nová Praha).

– 14.5.2014 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP pět podnětů na změny ÚP, které schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.2013 do 5.vlny CVZ. VURM (a předtím Komise RHMP pro ÚP a jeho změny) doporučil k pořízení podněty:
337 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
340 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)
K pořízení nebyly doporučeny podněty:
336 – změna 1,2ha z NL na OB (parc.č.214/71 na severním okraji starého Újezdu)
338 – změna 5,0ha z OP na OB (12 pozemků za Milíčovským lesem)
339 – změna 1,6ha z OP na OB (5 pozemků jihozápadně od Amade)

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni