Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd ze dne 19.6.2014

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19.6.2014, 17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Drahorád, Dvořáková, Hakl Hosté: Eibl, de Pina (k bodu 2), J.Janovský. M.Janovský

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech. Bod „Koncept odůvodnění Metropolitního plánu“ bude zařazen na příští jednání výboru, neboť IPR Praha dosud nezveřejnil zbývající část dokumentace. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Generel dopravního řešení na lokalitu Újezd u Průhonic

MČ obdržela žádost o vyjádření ke generelu dopravního řešení lokality Újezd u Průhonic, jako doplnění již předané dopravní studie. V předložené situaci, která již byla konzultována s PČR a silničním správním úřadem, jsou vyznačeny kategorie komunikací, pěší a cyklistické trasy. Záměr na místě představili zástupce investora a projektant.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí s připomínkami:
- na obou vjezdech do „golfové vesnice“ posunout začátek zóny 30 na začátek nové zástavby
- napojení na ulici Formanskou koordinovat s PD pro stavební povolení rozšíření Formanské, zejména respektovat budoucí zábor této stavby
- v případě stavby napojení před rozšířením Formanské realizovat část stezky pro chodce a cyklisty podél severní strany ulice Formanské až ke stávající zástavbě
- podél západní strany ulice Josefa Bíbrdlíka realizovat chodník s veřejným osvětlením (jižně od „golfové vesnice“ lze jako stezku pro chodce a cyklisty)
- cyklotrasu mezi Milíčovským lesem a ulicí Josefa Bíbrdlíka realizovat v celé délce se zpevněným povrchem (jde o hlavní celoměstskou trasu A216)
- doplnit propojení jižního okraje „golfové vesnice“ a ulice Josefa Bíbrdlíka (mezi stávajícím remízkem a okrajem lokality K habru) pro pěší a cyklisty
- navrhnout variantní řešení zpomalovacích prvků (kromě prahů např. šikany)

Pro: všichni

Bod č.3 – Praha 11 – Újezd, Křeslice, rozšíření kVn, kNN – vyjádření k DÚR

MČ obdržela žádost společnosti Kormak Praha, s.r.o. o vyjádření k části DÚR akce „Praha 11 – Újezd, Křeslice, ul. Štychova, Formanská – rozšíření kVn, kNN, optotrubka, rušení venkovního vedení“ a ke zřízení věcného břemene. Jedná se mj. o novou trasu VN 22kV mezi Újezdem a Křeslicemi, pro posílení rozvojových lokalit v Pitkovicích, Uhříněvsi, Benicích a Křeslicích. Na území MČ Praha – Újezd se navrhuje vedení kabelu VN 22kV ulicemi Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Z dotčených pozemků jsou ve správě MČ pouze parc.č.416 (újezdské náměstí) a 283/1 (ulice K motelu), vlastní pozemek komunikace parc.č.284/1 je ve vlastnictví Středočeského kra­je.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

5.5.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Mateřská škola Formanská“. 15.5.2014 bylo zahájeno řízení o změně ÚR na lokalitu „Ke mlýnu“, ústní jednání bude 10.7.2014. 19.6.2014 rozhodlo ZHMP o pořízení dvou změn ÚP na území MČ (podněty č.337 a 340, viz. zápis ze stavebního výboru z 22.5.2014). 23.6.2014 se v MKS Říčany koná veřejné projednání záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni