Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 9. 2014

Přítomni: Ranoš, Draštíková, Petrová, Drahorád, Dvořáková, Vaněk, Zadák, Hakl (počet 8)
Omluven: Hašpl (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,05 hod 18. 9. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19,50 hod 18. 9. 2014.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl rozšířit bod č. 3 „Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ o za b) „Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov“ a o za c) „Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Informace k petici MŠ“ a zařadit ho do bodu Různé za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod „Informace o výstavbě protihlukových opatření v Újezdu“ a zařadit ho do bodu Různé za c).

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Ing. Radmila Dvořáková.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. a) Schválení podání projektu OPPK, Prioritní osa: 2-Životní prostředí, Oblast podpory: 2.1-Revitalizace a ochrana území, Číslo výzvy: 14 k realizaci projektu Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. souhlasí
1.1 s předložením projektové žádosti Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ s celkovým rozpočtem 6.122 230,– Kč (slovy: šestmilionůstod­vacetdvatisíc­dvěstětřicet korun českých) v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschop­nost
2. schvaluje
2.1 poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha – Újezd, tj.459.167,– Kč (slovy čtyřistapadesát­děvěttisícsto­šedesátsedm korun českých)

2.2 financování nezpůsobilých výdajů projektu
3. ukládá
3.1 starostovi městské části Praha – Újezd Václavu Drahorádovi podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost v termínu do 31. 10. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. b) Výzva k podání nabídky na stavební práce Územní terénní útvar Milíčov Starosta předložil výzvu k podání nabídek zájemců k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) ”Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch”.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) “Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 30. 11. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. c) Výzva k podání nabídky na technický dozor stavebníka stavby Územní terénní útvar Milíčov
Starosta předložil výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejné zakázce malého rozsahu na službu technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na službu Technický dozor stavebníka při realizaci stavby s názvem Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ zadávané dle § 18 odst. 5) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá starostovi zajistit výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu v termínu do 30. 11. 2014.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Zpráva kontrolního výboru
Členka kontrolního výboru paní Petrová předložila zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 6. 2014.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zápis kontrolního výboru z provedené kontroly za období 1 – 6 /2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 09/2014
Předsedkyně finančního výboru paní Draštíková předložila úpravy rozpočtu k září 2014 a jednotlivé přesuny v položkách vysvětlila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje rozpočtová opatření k 09/2014 – dle přílohy č. 1
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Sbor dobrovolných hasičů
a) Informace o založení – plány
Náměstek starosty SDH pan Vlach informoval zastupitele, že se dne 14. srpna 2014 sešla ustavující Valná hromada založení Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd (dále jen SDH Praha – Újezd), která se konala v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4. Zakládajícími členy jsou Ivan Křížek, Jiří Vlach, Zdeněk Kroužek, Karel Vaněk, Václav Drahorád a Daniel Hakl.
Starosta a člen Výkonného výboru SH ČMS pan Maděra seznámil zakládající členy se stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a s vyplývajícími povinnostmi budoucích funkcionářů a členů.
Členové SDH Praha – Újezd přijali Stanovy SH ČMS, schválili název Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd a jednotlivé funkce: Ivan Křížek – starosta SDH, Jiří Vlach – náměstek starosty SDH, Zdeněk Kroužek – jednatel SDH, Václav Drahorád – revizor účtu Prvotním cílem SDH Praha – Újezd je práce s mládeží.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o založení Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Souhlas se sídlem sboru
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sídlo Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd na adrese Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Výpůjčka části zázemí v ul. Nad Statkem
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje smlouvu o výpůjčce části zázemí v ulici Nad Statkem, a to bezúplatně po dobu trvání Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Žádost o příspěvek na činnost
Starosta navrhl poskytnout příspěvek na činnost SDH Praha – Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje finanční dar ve výši 25 000,– Kč na vybavení klubovny a zahájení činnosti Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd
b) ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 385/3, 617/1, 626/21, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1113–13/2014. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– za 1 bm, tj. za celkovou částku 27.500,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o úpravě vztahů – PVK, a.s., PVS, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami: městská část Praha – Újezd (stavebník), Pražská vodohospodářská společnost a.s. (správce) a Pražské vodovody a kanalizace a.s. (provozovatel) spočívající ve spolupráci v průběhu přípravy a realizace výstavby vodního díla a vytvoření podmínek k jeho odejmutí z majetku svěřeného městské části a k předání do nájmu a správy a následně do podnájmu a provozování.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Darování pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 – p. Forstík
Starosta předložil žádost pana Forstíka o předání pozemků pod přístupovým chodníkem k jeho RD městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi prověřit technický a právní stav pozemků parc.č. 329/2 a 330/2 a inženýrských sítí v nich uložených a výsledky předložit na dalším řádném zasedání ZMČ.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Odměny členům volební komise
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyplacení finančního daru pro každého člena OVK (okrskové volební komise) ve výši 1 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky
Předseda výboru Ing. Ranoš předložil důvodovou zprávu shrnující obsah konceptu odůvodnění Metropolitního plánu a připomínky ke zveřejněnému konceptu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Viladomy Kateřinky – vyjádření k PD
Předseda výboru předložil žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky stavebníka KP Development, s.r.o. (ulice Pastevců).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro dodatečné povolení stavby Viladomy Kateřinky.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé informace
- 31. 1. 2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby Výstavba řadových RD Újezd u Průhonic
- Městská část odsouhlasila DÚR stavby Protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,904–5,348
- 7. 5. 2014 zahájení řízení o umístění stavby Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa
- 16. 7. 2014 vydáno územní rozhodnutí na stavbu Mateřská škola Formanská
- 24. 6. 2014 schválila RHMP Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Strategii rozvoje veřejných prostranství HMP
- 24. 6. 2014 schválila RHMP Nařízení o zřízení přírodních parků na území HMP (Botič-Milíčov)
- 15. 7. 2014 schválila RHMP Pražské stavební předpisy
- 11. 9. 2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje HMP
- 22. 8. 2014 bylo zveřejněno souhlasné stanovisko MŽP k záměru V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV
- 1. 9. 2014 schválilo ZMČ Praha 11 náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby pro vybudování víceúčelového sportoviště s ledovými plochami v areálu ZŠ Ke Kateřinkám
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Žádost o pronájem zázemí v ul. Nad Statkem
Starosta předložil žádost pana Martina Koubka o pronájem nebytového prostoru v ul. Nad Statkem jako zkušebnu pro hudební skupinu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje pronájem části prostoru zázemí v ulici Nad Statkem na dobu neurčitou za částku 500,– Kč měsíčně za účelem zkušebny pro hudební skupinu,
b) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Dar ZUŠ Jižní Město, Křtinská
Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl poskytnout finanční dar na činnost ZUŠ Jižní Město, Křtinská. Žáci školy vystupovali na Májové veselici a spolupořádali výstavu obrazů ve společenském sále Domu služeb.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje dar ve výši 5 000,– Kč pro taneční obor a 5 000,– pro výtvarný obor ZUŠ Jižní Město, Křtinská.

Pro: Drahorád, Hakl, Petrová, Ranoš, Dvořáková, Draštíková, Vaněk
Zdržel: Zadák
Návrh byl přijat.

14. Přehled kulturních a sportovních akcí na II. pol. 2014
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí roku 2014 s předpo­kládanými výdaji ve výši cca 181 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných akcí na II. pololetí roku 2014 s předpo­kládanou výší nákladů cca 181 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/14
Bod č. 3 Zápisu č. 7/2014 „Petice MŠ Vodnická“ – trvá
Bod č. 8 Zápisu č. 3/2014 „Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská, a.s.“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 7/2014 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) Termín příštího zasedání
Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční po volbách do zastupitelstev obcí, po uplynutí zákonných lhůt pro odvolání.

b) Informace k petici MŠ
Paní Draštíková shrnula průběh šetření petičního výboru zastupitelstva MČ, jehož členové se sešli s bývalými a současnými zaměstnanci školky, ředitelkou MŠ a Fórem rodičů při MŠ.. Dvě plánované schůzky s petičním výborem MŠ zatím neproběhly a na další dva termíny navržené petičním výborem ZMČ zatím petiční výbor MŠ nereagoval.
Shrnutí šetření, společně se závěry auditora a zprávy České školní inspekce, bude součástí závěrečné zprávy petičního výboru zastupitelstva MČ s návrhem řešení a bude předložena zastupitelům městské části Praha – Újezd.

c) Informace o výstavbě protihlukových opatření
Ing. Zadák požaduje řešit protihluková opatření v celé délce z Kateřinek do Újezdu.