Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15.9.2014,17:30–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – připomínky:

V dubnu zveřejnil Institut plánování a rozvoje HMP větší část konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) – 12 sešitů, 7 výkresů a schéma dokumentace. Obsah byl projednán ve stavebním výboru 24.4. a v ZMČ 28.4.2014. Další 4 sešity byly zveřejněny na začátku září, později budou doplněny ještě 2 sešity a 4 výkresy. Návrh Metropolitního plánu včetně odůvodnění by měl být předložen k veřejnému projednání na jaře příštího roku. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu, shrnující obsah čtyř nových sešitů, a do ZMČ připraví návrh připomínek k dosud zveřejněnému konceptu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Viladomy Kateřinky – žádost o vyjádření k PD:

MČ obdržela 7.8.2014 žádost o vyjádření k PD pro dodatečné povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, stavebníkem je KP Development, s.r.o.. Stavba byla v červnu 2012 odborem výstavby ÚMČ Praha 11 zastavena pro rozpor s vydaným ÚR a StP a bylo zahájeno řízení o jejím odstranění. Proběhla dvě řízení o povolení výjimky z OTPP (odstup od stávajícího BD Pastevců 470), výjimka byla nakonec Odborem stavebním MHMP jako odvolacím orgánem 8.4.2014 potvrzena. Rozestavěné BD mají celkem 10 bytů ve 3NP a 11 parkovacích stání na pozemku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- požadovat doplnit zákres obalových křivek, které prokáží bezpečný a plynulý vjezd a výjezd do/z všech navržených parkovacích stání
- požadovat projednání PD s vlastníky sousedních nemovitostí, včetně BD Pastevců 470
- do splnění výšeuvedených podmínek nesouhlasit s předloženou PD.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

31.1.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Výstavba řadových RD Újezd u Průhonic, Kateřinky…“, oznámeno 21.7.2014. Jedná se o stavbu 12 RD na parc.č.214/6 a sousedních, mezi Formanskou a D1 v prodloužení ulice Ke Smrčině. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 12.4. a v ZMČ 16.4.2012.

MČ obdržela a následně odsouhlasila DÚR stavby „Protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,904–5,348“. Jihovýchodně od nadjezdu silnice Újezd-Průhonice je podél D1 mezi km 4,905–5,351 navrhována PHS délky 446m a výšky 9m (na mostě přes Botič 5m). Z celkové délky je 374m mezi Formanskou a Botičem, 44m podél mostu přes Botič a 28m za Botičem. Provedení bude obdobné jako na druhé straně D1 – soklové panely železobetonové, většina výšky stěny plné pohltivé panely, na mostě lehké panely z plexi v rámech. Realizace PHS se předpokládá v roce 2015.

7.5.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa“ (objekt zázemí a přípojka kanalizace), oznámeno 5.8.2014.

16.7.2014 bylo vydáno uzemní rozhodnutí na stavbu „Mateřská škola Formanská“.

24.6.2014 schválila RHMP Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Strategii rozvoje veřejných prostranství HMP.

24.6.2014 schválila RHMP Nařízení o zřízení přírodních parků na území HMP, kterým se mj. nově vyhlašuje přírodní park Botič-Milíčov (ve stávajících hranicích).

15.7.2014 schválila RHMP Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy). Návrh nařízení včetně připomínek MČ byl projednán ve stavebním výboru 13.2.2014. Pražské stavební předpisy jsou účinné od 1.10.2014.

11.9.2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje HMP. Aktualizované ZUR mj. umožní obnovení územního řízení na Stavbu 511 Pražského okruhu.

22.8.2014 bylo zveřejněno souhlasné stanovisko MŽP k záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“. Záměr byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Veřejné projednání proběhlo 23.6.2014.

1.9.2014 schválilo ZMČ Praha 11 podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby pro vybudování víceúčelového sportoviště s ledovými plochami v areálu ZŠ Ke Kateřinkám. Předchozí verze stavby byla formou oznámení záměru zveřejněna 12.11.2012, po řadě nesouhlasných připomínek (včetně naší MČ) bylo v lednu 2013 projednávání ukončeno. Nová verze záměru dosud zveřejněna nebyla.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni