Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.12.2014, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Pitrman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech, starosta doplnil bod č.5.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Mikrotechna, Na Křtině – žádost o změnu pozemků:

Společnost Business Centrum Mikrotechna, a.s. jako stavebník obytného souboru Na Křtině žádá MČ o směnu částí pozemků parc.č.264/3 o výměře 77,65m2 (vlastník MČ) za část pozemku parc.č.264/9 o výměře 87,68m2 a za část pozemku pod komunikací Na Křtině parc.č.265/116 o výměře 314,13m2. Dále žádá, aby MČ požádala MHMP o svěření do své správy pozemků parc.č.265/572 o výměře 23m2, parc.č.265/573 o výměře 8m2, parc.č.265/118 (pod trafostanicí) a části pozemku parc.č.265/396 o výměře 429 m2 (pod komunikací Na Křtině). V případě svěření dále žádá směnit část pozemku parc.č.265/396 o výměře 70,71m2 (budoucí parkovací stání) za pozemky parc.č.265/572 a 265/573 (vedle trafostanice a pod ní). Žádost je doložena studií, zahrnující i ocenění budoucích staveb na dotčených pozemcích.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Souhlasit se směnou pozemků severně a východně od stavby BD A+B (umožňující stavbu mlatové cesty a rozšíření předzahrádek)
- Požádat HMP o svěření pozemků pod ulicí Na Křtině, pod trafostanicí a kolem ní.

Pro: všichni

Bod č.3 – Vyjádření k dokumentaci ke změně ÚR „Rodinné domy Milíčovský les 1“ a „Rodinné domy Milíčovský les 2“:

MČ obdržela žádost žádosti o vyjádření k upraveným dokumentacím pro změnu ÚR stavby „Rodinné domy Milíčovský les 1“ na parc.č.214/185+186 a „Rodinné domy Milíčovský les 2“ na parc.č. 214/248. Místo čtyř bytových domů s 84 byty se nově navrhuje 45 řadových RD. Předchozí verzi DÚR projednal stavební výbor 24.4. a ZMČ 28.4.2014. Studii zástavby RD předtím projednal stavební výbor 7.11. a ZMČ 11.11.2013. MČ uzavřela se stavebníkem dohodu o spolupráci.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- Souhlasit s předloženou DÚR
- Prověřit požadavky ZMČ z 28.4.2014 a doplnit akustickou studii.

Pro: všichni

Bod č.4 – Celoměstsky významné změny ÚP V – 1. část:

21.11.2014 byla zveřejněna 1.část návrhů zadaní V.vlny CVZ ÚP, termín na vyjádření je do 22.12.2014. Na území MČ jde o změny: Z2345/00 – změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS Z2973/00 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské) Z2974/00 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu) Změna Z2345/00 byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 ve II.vlně CVZ jako Z2345/00, následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků žádal MHMP o nové projednání změny (projednáno v ZMČ 9.12.2013 a 20.1.2014). Podněty na změny Z2973/00 a Z2974/00 schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.3013, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 19.6.2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Darování pozemků parc.č.329/2 a 330/2 p. Forstíka:

Vlastník pozemků parc.č.329/2 a 330/2 žádá MČ o převzetí/darování pozemků. Jedná se o přístupovou cestu délky, napojující několik parcel na ulici K motelu. S převzetím předběžně souhlasilo ZMČ 14.1.2003. Aktuální žádost projednalo ZMČ 18.9.2014 a uložilo starostovi prověřit technický a právní stav pozemků a sítí. 9.12.2014 proběhly závěrečné kontrolní prohlídky ke kolaudaci stavby komunikace IV.třídy, VO, vodovodu a splaškové kanalizace. Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Informace o stavební činnosti na území MČ Praha – Újezd:

– 20.10.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Tenisový klub Praha Újezd, II.etapa“ (objekt zázemí a přípojka kanalizace).
- 22.10.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“ na parc.č.428–430. Stavba o výšce 2NP+podkroví obsahuje 10 bytových jednotek, 10 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.
- 23.10.2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby „Obytný park Amade 2-A“ (2 bytové domy, objekt garáží, komunikace, VO).
- 23.10.2014 byla vydána změna ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita Ke mlýnu – dopravní a technická infrastruktura“, nabytí právní moci 29.11.2014.
- 14.10.2013 bylo zahájeno řízení o dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“ (oznámeno 3.11.2014), spočívající v podkrovní vestavbě prostor pro krátkodobé ubytování. MČ podala jako účastník řízení proti záměru námitky. Záměr byl projednán 16.1. ve stavebním výboru a 20.1.2014 v ZMČ.
- 31.7.2014 bylo zahájeno řízení o umístění stavby „Újezd u Průhonic – lokalita U lesa I. – dopravní a technická infrastruktura“ (oznámeno 12.11.2014). Jedná se o parcelaci pro 12 RD a výstavbu komunikací a sítí na pozemcích parc.č.676/1 a 679/1+2.
- 26.11.2014 bylo vydáno ÚR na stavbu „Újezd u Průhonic – lokalita K Botiči – dopravní a technická infrastruktura“ (dělení pozemků pro 43 RD, umístění komunikací a sítí).
- V rámci stavebního řízení na novou MŠ Formanská žádá MČ Středočeský kraj (jako vlastníka pozemku pod ulicí Formanská) o souhlas se stavbou.
- OMI MHMP zpracoval v říjnu podklady pro výběr zhotovitele PD akce „Stavba č.0101 – TV Újezd, etapa 0024 – Proutěná“, zahrnující rekonstrukci vozovek i chodníků ulic Vodnická, Krajanská a Proutěná.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni