Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Změna Zřizovací listiny
6. Úprava rozpočtu k 11,12/2015
7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
a) parc.č. 325/1, 667/7 – PREdistribuce a.s.
b) parc.č. 299, 622 – PREdistribuce a.s.
9. Výběr dodavatele gastroprovozu MŠ Formanská
10. Žádost o finanční dar – SK Újezd
11. Přehled sportovních a kulturních akcí na I. pol. 2016
12. Superboard s.r.o.- žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2015
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Finanční příspěvek na výlet
c) Formanská 212 – stížnosti občanů
d) Informace o výstavbě MŠ Formanská

Zápis 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 11. 11. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. GP Plus s.r.o. – žádost o převzetí budoucí komunikace – výstavba 12 řadových domů na pozemku parc.č. 214/359
4. Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
5. Nabídka prodeje parc.č. 264/14 a 264/24
6. Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu – Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu
7. Informace o vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Formanská
8. Smlouvy o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení
8 a) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/122
8 b) Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení na parc.č. 676/113
9. Informace o dopravě v oblasti jihovýchodu Prahy – SOKP 511
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2015
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Informace o poskytnutí příspěvku – Mateřská škola Vodnická
c) Žádost o finanční příspěvek pro SDH Praha – Újezd
d) Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1

Zápis 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 14. 10. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis kontrolního výboru
4. MŠ Formanská
a) souhlas se zápisem do rejstříku
b) zřizovací listina
c) žádost o přidělení IČ
5. Úpravy rozpočtu k 10/2015
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Areál ledových sportů – oznámení záměru
b) Formanská 212 – ubytovna
c) Různé
7. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 211/28 – PREdistribuce a.s.
8. Žádost o svěření pozemku parc.č.348
9. Souhlas s podnájmem – SK Újezd
10. SK Újezd – žádost o finanční dar
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2015
12. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Plán zimní údržby
c) Nájem dopravního prostředku
d) Vyúčtování služeb za rok 2014

Zápis 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 8. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská
4. Smlouva o výpůjčce s SDH – vozidlo
5. Úpravy rozpočtu k 08/2015
6. MŠ – zapojení investičních prostředků
7. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) lokalita K Botiči
b) lokalita U Lesa
c) modernizace kabelů
d) Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a.s.
8. Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení
9. Kulturní akce na II. pol. 2015
10. Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská
11. Autorský dozor – MŠ Formanská
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2015
13. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 17. 6. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
4. Změna Jednacího řádu ZMČ
5. Závěrečný účet pro rok 2014
6. Dodavatel stavby MŠ Formanská – jmenovací dekret členů
a) komise pro otevírání obálek
b) hodnotící komise
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Aktualizace podkladů MČ Praha – Újezd pro Metropolitní plán Prahy
b) DÚR další etapy výstavby Lázní Újezd
c) Návrhy změn ÚP (část IV.vlny CVZ – v Újezdu jen Z2825/00)
d) Nové podněty na změny ÚP
e) Různé – informace
8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) Na pozemku parc.č. 214/3, 214/183, 214/204
b) Na pozemku parc.č. 211/28
9. Revokace usnesení č. 10 zápisu č. 2/2015 ze dne 18. 2. 2015
10. Prodej komunálního vozidla
11. Nákup zimního vybavení pro komunální vozidlo
12. Informace o nákupu vozidla Ford Transit pro SDH Praha – Újezd
13. Žádost o finanční příspěvek – Pražské cyklozvonění
14. Informace o charitativním bazaru
15. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2015
16. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 4. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty – odůvodnění
4. Výsledky místního referenda
5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
6. Úprava rozpočtu k 04/2015
7. Odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce
8. Plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2015
Příloha č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Vodnická
9. Schválení výstavby detašovaného pracoviště MŠ Vodnická, provoz Formanská
10. Schválení zadání výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele stavby MŠ Formanská
11. Výsledek výběrového řízení – komunální vozidlo
12. Nákup vozidla Ford Trasit pro SDH Praha – Újezd
13. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2015
15. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Pojištění motocyklu pro městskou policii
c) Informace o situaci na křižovatce Opatovská/Ke Kateřinkám

Zápis 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 3. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet na rok 2015
4. Schválení nákupu komunálního vozidla
5. Žádost SK Újezd o snížení nájmu – pozemky pod tenisovými kurty
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Sportovní centrum Háje – řízení o změně územního rozhodnutí
b) Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B – stavební řízení
c) Bytové domy U Šabatů – Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci
d) Golfové hřiště Újezd u Průhonic – závěr zjišťovacího řízení
e) SOKP, stavba 511 Běchovice – D1 – pokračování územního řízení
f) Změny ÚP na území MČ Praha – Újezd
g) Setkání cyklokoordinátorů MČ hl.m.Prahy
7. Revokace usnesení č. 2/2014 zápisu č. 2/2014
8. Volba členů povodňové komise
9. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 2,3/2015
10. Různé
a) Termín příštího zasedání zastupitelstva
b) Kronikář městské části

Zápis 3/2015 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 3. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o převzetí pozemku v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1 – Tempus Investment, a.s., Navetina, a.s.

Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 2. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volby ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Vyhlášení referenda
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně
6. Žádost o údržbu zeleně Proutěná 411 – 417
7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/15
8. Darovací smlouva – SDH
9. Revokace usnesení č. 8 zápisu č. 3/2014
10. Žádost o revokaci usnesení č. 9 zápisu č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014
11. Akce Vlajka pro Tibet
12. Informace o stavebních záměrech
13. Žádost o příspěvek na výlet pro seniory
14. Získání dotace na nákup užitkového vozidla
15. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 1. 2015

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení odměn zastupitelů
4. Odpisový plán majetku
5. Zpráva kontrolního výboru, Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
6. Dary školám
7. Žádost o převzetí pozemků parc.č. 214/262, 214/276 – Gedeco Amade
8. Žádost o převzetí pozemků v lokalitě Ke Mlýnu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, U Lesa 2 a Tribeka – Tempus Investment, Navetina
9. Informace o činnosti komise školské, sociální a kulturní
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/14
11. Různé
1) Termín příštího zasedání
2) Informace o nejbližších kulturních akcích