Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 3. 2015, 17:30 – 19:00

Přítomni: Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Bezděk, Drahorád, Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Sportovní centrum Háje – řízení o změně územního rozhodnutí

25.2.2015 bylo zveřejněno zahájení řízení o změně územního rozhodnutí stavby nově nazvané „Sportovní centrum Háje, Multifunkční sportovní areál, k.ú. Háje, parc.č.914“. Jedná se o záměr výstavby tenisové a sportovní haly a dalších venkovních kurtů a hřišť, včetně přípojek, komunikací a parkoviště, v areálu ZŠ K Milíčovu.

Stavebníkem je HAMR – Sport, s.r.o..
Na území naší MČ stavba zasahuje jen vyústěním dešťové kanalizace. Původní ÚR bylo vydáno 10.6.2005 a změněno 31.3.2010, v roce 2007 byla provedena přípojka NN. Navrhovanou změnou se mění skladba sportovišť.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B – stavební řízení

4.3.2015 bylo nově oznámeno zahájení stavebního řízení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu. ÚR bylo vydáno 29.8.2011 a prodlouženo 8.4.2014.

MČ se stavebníkem průběžné jedná o dílčích úpravách parteru (parkování, pěší trasy, tříděný odpad, předzahrádky) a směnách dotčených pozemků.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Bytové domy U Šabatů – Dodatek č.1 Dohody o spolupráci

BERTURA development, a.s., jako stavebník obytného souboru Bytové domy U Šabatů, jedná s MČ o Dodatku č.1 Dohody o spolupráci, uzavřené 27.9.2006. Před­mětem původní dohody byla mj. realizace povrchů, VO a vodovodu v ulici Nad statkem. 27.5.2008 bylo vydáno ÚR na stavbu obytného souboru, zahrnujícího 3 bytové domy A,B,C a polyfunkční objekt D, 11.11.2008 bylo vydáno stavební povolení. 19.3.2013 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním objektů A (19 bytů) a D (22 garážových stání), včetně přípojek, VO, areálových komunikací a 13 venkovních stání. Nyní probíhá kolaudace objektu B a připravuje se stavba objektu C.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Golfové hřiště Újezd u Průhonic – závěr zjišťovacího řízen

24.2.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Golfové hřiště Újezd u Průhonic“ – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). MČ se k oznámení záměru, zveřejněnému 8.10.2014, nevyjadřovala. Zásadní připomínky nebo přímo nesouhlasné stanovisko zaslali: Institut plánovaní a rozvoje hl.m. Prahy, Ministerstvo pro životní prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Hygienická stanice h.m. Prahy, MČ Praha 11 a radní hl.m. Prahy pro ŽP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – SOKP, stavba 511 Běchovice-D1 – pokračování územního řízení

17.2.2015 bylo oznámeno pokračování územního řízení stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-D1“, veřejné ústní jednání bude 23.3.2015 na MHMP. ÚR bylo vydáno poprvé 8.12.2008 a podruhé 4.10.2010, v obou případech bylo v odvolacím řízení zrušeno. Následně 27.1.2011 zrušil Nejvyšší správní soud část ZÚR hl.m. Prahy, vymezující dotčený úsek SOKP. 11.9.2014 schválilo ZHMP Aktualizaci č.1 ZÚR. 24.2.2015 ustavila RHMP pro urychlení přípravy a realizace Stavby 511 SOKP pracovní skupinu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Změny ÚP na území MČ Praha – Újezd

19.2.2015 vyzval náměstek primátorky pro územní rozvoj starosty městských částí k aktualizaci stanovisek k probíhajícím změnám ÚP a podaným podnětům na změny ÚP. Na území naší MČ se jedná o lokality:

Z 2825 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1)
Z 2827 – změna 1,9ha z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. ZŠ)

Podněty schválilo ZMČ 15.8.2011, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 21.6.2012, zadání změn schválilo ZHMP 12.12.2013.

Z 2345/00 – změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS
Z 2973/00 – změna 0,9ha z OB na VV (plocha pro MŠ a další vybavenost na Formanské)
Z 2974/00 – změna 0,3ha z NL na OB (zahrady uvnitř zástavby starého Újezdu)

Návrhy zadání těchto změn byly zveřejněny 21.11.2014. Změna Z2345/00 byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 ve II.vlně CVZ, následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků žádal MHMP o nové projednání změny (projednáno v ZMČ 9.12.2013 a 20.1.2014). Podněty na změny Z2973/00 a Z2974/00 schválilo ZMČ 14.10. a 11.11.3013, o pořízení změn rozhodlo ZHMP 19.6.2014.

732 – změna 0,1ha v ulici Nad statkem ze ZMK a NL na SP (tenisový areál SK Újezd)

Podnět schválilo ZMČ 24.3.2014. O po­řízení změny nebylo dosud rozhodnuto, čeká se na projednání v KÚP RHMP a VURM ZHMP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Setkání cyklokoordinátorů městských částí hl.m. Prahy

27.2.2015 proběhlo setkání cyklokoordinátorů městských částí hl.m. Prahy se členy Komise pro cyklistickou dopravu RHMP, které by se dále měly konat 4× ročně. Kromě sdílení řady informací byly městské části vyzvány k předkládání projektů, které by bylo možné letos realizovat z prostředků HMP. MČ připravuje stavbu stezky z východního okraje Milíčovského lesa ke Křeslicím a úpravu cesty za Botičem.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš