Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva Městské části Praha – Újezd

Zastupitelstvo městské části (dále jen „MČ“) Praha – Újezd (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo na tomto svém jednacím řádu:

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje způsob přípravy, účast, průběh zasedání, usnášení, přerušení a ukončení jednání zastupitelstva MČ. Dále upravuje kontrolu plnění jeho usnesení, hlasování, volby, odvolání, interpelace, jakož i další otázky.
 2. Základní pravomoci zastupitelstva jsou dány:
  1. Statutem hl. m. Prahy
  2. Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 3. Jednací řád upravuje skutečnosti, které nejsou upraveny v zákonech v čl. I odst.2.

Článek II

Příprava a zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva jsou řádná a mimořádná.
 2. Zasedání zastupitelstva svolává zpravidla starosta. Členové zastupitelstva a předsedové výborů obdrží časový plán zasedání zastupitelstva na půl roku dopředu. Písemně budou pozváni občané MČ a hosté, je-li jejich přítomnost žádoucí. Řádné zasedání se koná minimálně 1× měsíčně, v případě nutnosti častěji. Členové zastupitelstva jsou na jednotlivá zasedání zastupitelstva starostou zváni ústně na konci předchozího zasedání. Termín konání následujícího zasedání je pak uveden v zápise z předchozího zasedání a platí bez dalšího svolávání. Pokud o přesném termínu příštího zasedání není rozhodnuto na konci předchozího zasedání, jsou členové zastupitelstva starostou na toto zasedání pozváni písemnou formou. Občanům MČ se dává na vědomí, kdy bude zasedání zastupitelstva oznámením na webových stránkách MČ, oznámením na úředních deskách, popř. jiným způsobem. Oznámení občanům musí být podáno nejpozději 7 dnů před datem konání zasedání zastupitelstva.
 3. Mimořádné zasedání musí být starostou svoláno a musí se konat nejpozději do 15 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo primátor.
 4. Návrh programu zasedání zastupitelstva se zveřejňuje nejpozději 7 dní před příslušným zasedáním zastupitelstva na úřední desce ÚMČ a současně jej obdrží každý člen zastupitelstva formou pošty v rámci služeb úřadu, osobním převzetím na úřadě, případně zasláním na e-mailovou adresu. Návrh programu může být operativně doplněn o aktuální body a body, které vyžadují okamžité řešení, a to před zahájením nebo v průběhu zasedání zastupitelstva. Kopie návrhu programu je před zahájením zasedání zastupitelstva vyvěšena na viditelném místě v jednací místnosti tak, aby o něm mohla být informována veřejnost.
 5. Přípravu jednání zasedání zastupitelstva organizuje starosta, který přitom stanoví zejména:
  1. dobu a místo jednání
  2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
  3. způsob projednávání materiálů a návrhů na opatření s občany.
 6. Návrhy členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
 7. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisku prostřednictvím podatelny ÚMČ. Kancelář ÚMČ pak tyto materiály rozmnoží na potřebný počet kopií tak, aby mohly být doručeny starostovi a do desek ostatních členů zastupitelstva nejpozději do 3 pracovních dnů před dnem jednání zastupitelstva.

  Písemné materiály pro jednání zastupitelstva musí obsahovat:
  1. název materiálu
  2. jeho obsah
  3. návrh usnesení
  4. důvodovou zprávu.

  Důvodová zpráva musí obsahovat:
  1. zhodnocení dosavadního stavu
  2. rozbor příčin nedostatků
  3. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek.
 8. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 9. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh pořadu zasedání při jeho zahájení. O něm, o námitkách proti němu i o doplňujících návrzích rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, ve kterém rozhoduje nadpoloviční většina všech členů. V úvodu zasedání je nutné hlasováním odsouhlasit jednotlivé body programu, následně pak i jejich pořadí. Program zasedání zastupitelstva lze změnit i v jeho průběhu, pokud hlasováním s tímto návrhem projeví souhlas nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 10. Požádá-li člen zastupitelstva o zařazení bodu na pořad jednání před odhlasováním programu jednání, rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním o jeho zařazení, nebo nezařazení. Není-li navrhovateli vyhověno, musí mu být sděleny důvody nezařazení jeho návrhu.
 11. Požádá-li člen zastupitelstva o to, aby zasedání bylo předsedáno a řízeno jinou osobou, než je starosta, nebo jím pověřený jiný zastupitel, je v kterékoliv části zasedání povinen předsedající zasedání nechat hlasovat zastupitelstvo o tomto návrhu. Pokud nadpoloviční většina zastupitelstva hlasováním rozhodne o změně předsedajícího zasedání, přebírá nově zvolený předsedající ihned vedení zasedání.

Článek III

Účast na zasedání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají předsedajícímu.
 2. Účast na zasedání stvrzují zastupitelé v jeho průběhu podpisem na prezenční listinu.
 3. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Článek IV

Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Starosta, místostarosta nebo jimi pověřený člen zastupitelstva, nebo člen zastupitelstva zvolený dle (čl. II bod 11) tohoto jednacího řádu (dále jen „předsedající“) zahajuje zasedání, dává návrhy na ukončení zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh a vyhlašuje přestávky zasedání.
 2. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva MČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva, počet omluvených a neomluvených členů a předloží návrh pořadu jednání.
 3. Předsedající zahájí jednání zastupitelstva ve stanoveném čase, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. V opačném případě po stanoveném čase zahájení jednání ukončí. Starosta je povinen svolat náhradní zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů od dne ukončeného zasedání.
 4. Projednávaný bod programu uvede předkladatel. Po vystoupení předkladatele, které nesmí svou délkou přesáhnout 5 minut, zahájí předsedající rozpravu. Rozhodne-li zastupitelstvo hlasováním, může být rozprava k projednávanému bodu časově limitována. Po uplynutí vyhlášeného časového limitu je předsedající povinen rozpravu ukončit.
 5. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
 6. Členové zastupitelstva se do rozpravy v jejím průběhu hlásí u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. Mluví se přímo z místa, na kterém člen zastupitelstva sedí během zasedání. Rozpravy se může zúčastnit ze svého místa i předsedající.
 7. Za obdobných podmínek jako členové zastupitelstva se mohou do rozpravy přihlásit i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou:
  1. občany MČ,
  2. cizími státními občany a jsou hlášeny k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,
  3. vlastníky nemovitosti na území městské části.
  Předsedající může rozhodnout o časovém zařazení příspěvku těchto osob v průběhu rozpravy k danému bodu.
  Jiné osoby se mohou přihlásit do rozpravy jen projeví-li s tím souhlas hlasováním bez rozpravy zastupitelstvo.
 8. Diskusní příspěvek není časově limitován, neměl by svou délkou přesáhnout 3 minuty. Pokud svou délkou 3 minuty přesáhne, je předsedající oprávněn tento příspěvek přerušit a požádat zastupitelstvo o vyslovení souhlasu hlasováním s jeho dalším pokračováním. Pokud zastupitelstvo hlasováním rozhodne o jeho ukončení, je předsedající povinen přerušit tento příspěvek a vyzvat dalšího diskutujícího.
 9. Člen zastupitelstva MČ, který na zasedání vystoupí k věci, v níž se jeho osobní zájmy kříží se zájmy MČ, je povinen na tuto skutečnost upozornit v úvodu svého vystoupení.
 10. Diskutující má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající, nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího a o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 11. Každý diskutující může vystoupit nejvýše 2× k téže projednávané otázce, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak.
 12. Člen zastupitelstva se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, nebo k odpovědi na ni. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví.
 13. Za faktickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo vyšší právní normy.
 14. Přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku jiného člena zastupitelstva nesmí překročit 1 minutu.
 15. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, může mu předsedající slovo odejmout. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, je konečné.
 16. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle odstavce 4, 8 a 12 tohoto článku.
 17. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy. Mají se vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má na nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil, popřípadě, aby jej předložil písemně.
 18. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník. Požádá-li o ukončení rozpravy předčasně člen zastupitelstva, předsedající je povinen dát o tomto návrhu hlasovat. Je-li tento návrh zastupitelstvem schválen, ukončí předsedající ihned rozpravu. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

Článek V

Hlasování

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před ním předsedající zjistí, zda je zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování.
 2. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva rozhodnout, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně, jinak se projednává návrh jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku.
 3. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 4. Jestliže byly k návrhu usnesení předloženy ústně, či písemně pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném, než byly podány. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.
 5. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci.
 6. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. Každý člen zastupitelstva hlasuje zvednutím ruky. Rozhodne-li zastupitelstvo, že hlasování bude tajné, jeho způsob bude navržen, dohodnut a schválen před vlastním hlasováním.
 7. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování.
 8. Hlasování nesmí být přerušováno. V průběhu hlasování nesmí žádný člen zastupitelstva opustit jednací místnost.

Článek VI

Volba starosty, místostarosty.

 1. Tajnou volbou se volí z členů zastupitelstva v souladu s ustanovením zákona ti, u nichž si tajnou volbu vyhradí zastupitelstvo. V ostatních případech se provádí veřejná volba za řízení předsedajícího.
 2. Kandidáty navrhuje člen ZMČ. Před volbou přítomný kandidát vyjádří svůj souhlas se svou kandidaturou. Pokud je kandidát nepřítomen, musí navrhovatel předložit jeho písemný souhlas s kandidaturou.
 3. ZMČ svým hlasováním určí tajnou nebo veřejnou volbu. Tajná volba se provádí pomocí volebních lístků s razítkem MČ, které se vkládají do volební urny. Kandidáti jsou na volebním lístku seřazeni abecedně podle příjmení a před jejich jménem je pořadové číslo. Volič označí kandidáta, kterého volí zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Volbu, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků řídí a provádí volební komise.
 4. Pro první kolo je počet kandidátů neomezen. V případě, že žádný z kandidátů nezískal potřebný počet hlasů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů.
 5. Je-li rovnost mezi druhým a třetím či dalším kandidátem z prvního kola, postupuje do druhého kola druhý, třetí a případně i další kandidát s rovným počtem hlasů.
 6. Nezíská-li žádný kandidát potřebný počet hlasů ani ve druhém kole, volba se opakuje.
 7. Zasedání zastupitelstva, na jehož programu byla předem zařazena volba starosty a místostarosty nesmí skončit dříve, než je alespoň jedna s funkcí obsazena volbou anebo je pověřen některý z členů zastupitelstva výkonem nutných úkolů starosty.

Článek VII

Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.
 2. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a ostatním členům zastupitelstva.
 3. Pověří-li zastupitelstvo ve svém usnesení jiného zastupitele či předsedu výboru výkonem určitého úkonu, musí usnesení stanovit dobu provedení a kontrolu úkonu

Článek VIII

Přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na přerušení zasedání zastupitelstva, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání, nebo protáhne-li se jednání do pozdních nočních hodin. O eventuelním přerušení se rozhoduje hlasováním zastupitelstva.
 2. Klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu, je předsedající povinen zasedání zastupitelstva ihned přerušit.
 3. Zasedání může být přerušeno na základě hlasování zastupitelstva před vyčerpáním pořadu jednání, byl-li překročen obvyklý časový limit pro zasedání zastupitelstva, tj. 4 hodiny. Po vyčerpání tohoto časového limitu je předsedající povinen na toto upozornit zastupitelstvo a požádat ho o hlasování bez rozpravy o přerušení nebo pokračování zasedání.
 4. V případě, že bylo zasedání zastupitelstva přerušeno, aniž byl pořad jednání vyčerpán, je starosta povinen ihned pozvat všechny členy zastupitelstva k pokračování jednání nejpozději do 14 dnů.
 5. Zasedání zastupitelstva lze ukončit až po vyčerpání celého programu jednání, nebo již na počátku, nesejde-li se ve stanovené době nadpoloviční většina členů zastupitelstva. V tomto případě se postupuje dle čl. IV, odst. 3.

Článek IX

Zápis o zasedání zastupitelstva

 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje ručně záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá starosta. Zápis bude vyhotoven administrativní pracovnicí úřadu MČ.
 2. V zápisu se uvádí zejména:
  1. den a místo jednání
  2. hodina zahájení a ukončení
  3. doba přerušení
  4. počet přítomných členů, jména přítomných, omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, jména členů návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
  5. schválený pořad
  6. průběh a výsledky hlasování
  7. přijatá usnesení
  8. soupis úkolů včetně termínu jejich plnění
  9. další skutečnosti, které by se měly stát dle rozhodnutí zastupitelstva součástí zápisu
  10. datum příštího zasedání zastupitelstva, bylo-li stanoveno
  11. podpis starosty a dvou členů zastupitelstva, jako ověřovatelů zápisu.
 3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisuje ho starosta, dva ověřovatelé – členové zastupitelstva.
 5. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatele na následujícím zasedání zastupitelstva.
 6. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy zastupitelstva k vyzvednutí a pro občany městské části k nahlédnutí na úřadu MČ nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání.

Článek X

Interpelace

 1. Člen zastupitelstva má právo interpelovat starostu, místostarostu. Obsah interpelace se může týkat všech záležitostí, spadajících do působnosti interpelovaného. Interpelace je možné podávat jak písemně, tak ústně na zasedání zastupitelstva.
 2. Dotázaný musí k ústní interpelaci zaujmout stanovisko. Není-li přítomen či vyhradí-li si možnost bližšího prošetření věci, je povinen odpovědět do 30 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva či poté, co mu byla interpelace doručena.
 3. Odpověď na interpelaci je zasílána podavateli a souběžně uložena na úřadě MČ, kde se s ní může seznámit každý člen zastupitelstva.
 4. Pokud interpelující člen zastupitelstva vysloví nespokojenost s odpovědí, zaujme konečné stanovisko zastupitelstvo na nejbližším zasedání v bodě interpelace. Jestliže zastupitelstvo vysloví s odpovědí souhlas, nemůže bez uvedení nových skutečností být opětovně podávána interpelace ve stejné věci.
 5. Každý člen zastupitelstva může požadovat vysvětlení od zaměstnanců úřadu, zařazených do úřadu MČ k otázkám spadajícím do náplně jejich činnosti. Pokud není s vysvětlením spokojen, může v téže věci podat interpelaci na starostu.

Článek XI

Kontrola plnění úkolů usnesení zastupitelstva

 1. Kontrola úkolů a plnění usnesení zastupitelstva se provádí na každém řádném zasedání zastupitelstva.
 2. Splnění jednotlivých úkolů je pak uvedeno v zápise ze zasedání zastupitelstva.

Článek XII

Odvolání starosty, místostarosty, předsedy a členů výborů

 1. V případě podání tohoto návrhu je povinen předsedající ihned požádat zastupitelstvo o hlasování, ve kterém bude rozhodnuto, zda bod odvolání starosty bude zařazen na pořad zasedání. Předsedající tak musí učinit, i kdyby k této události došlo uprostřed projednávání jiného bodu programu.
 2. Pokud zastupitelstvo hlasováním svou většinou rozhodne o zařazení tohoto bodu na pořad jednání, následuje ihned hlasování o odvolání starosty, nebo místostarosty, předsedy nebo člena výboru z jejich funkcí, eventuelně hlasování o volbě nového starosty, místostarosty nebo předsedy nebo člena výboru.

Článek XIII

Veřejná schůze

 1. Uspořádání veřejné schůze (datum, čas, místo i její program) musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva formou hlasování na ZMČ.

Článek XIV

Zrušovací ustanovení

 1. Tento jednací řád nahrazuje jednací řád zastupitelstva MČ s účinností od 12.9.2011.

Článek XV

Závěrečné ustanovení

 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 21.1.2013.
 2. Změny a doplňky jednacího řádu, jakož i výjimky z něj mohou být prováděny jen na zasedání zastupitelstva jeho hlasováním a písemným dodatkem.