Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.6.2015, 17:30–19:00

Přítomni: Bezděk, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Drahorád, Pitrman Host: Pleskač (k bodu 3)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Aktualizace podkladů MČ Praha – Újezd pro Metropolitní plán Prahy

V souvislosti s postupem prací na novém metropolitním plánu uspořádal IPR Praha 16.4.2015 infor­mativní seminář a v dubnu-květnu schůzky se zástupci jednotlivých městských částí, jejichž cílem bylo zejména aktualizace podkladů, které IPR Praha v minulých letech obdržel:

V dubnu 2013 byly městské části vyzvány k vypracování tzv. Rozvahy o charakteru svého území. Základní problémové okruhy území MČ Praha – Újezd byly projednány ve stavebním výboru 6.5. a 7.8., v ZMČ 13.5. a 21.8. a na besedě s občany 11.9.2013. Text rozvahy byl projednán ve stavebním výboru 7.10. a ZMČ 14.10.. Doplněná verze byla projednána ve stavebním výboru 7.11. a schválena ZMČ 11.11.2013. Vzhle­dem k požadovanému termínu odevzdání byla na IPR Praha zaslána verze z 30.9.2013.
V dubnu 2014 byly městské části vyzvány k vypracování tzv. Koncepční rozvahy o území MČ. Návrh rozvahy projednal stavební výbor 22.5. a schválilo ZMČ 26.5.2014. Čistopis rozvahy byl vložen na web IPR Praha v požadovaném termínu 30.6.2014.
V červnu 2013 byly zveřejněny tzv. Teze MUP a první návrh členění Prahy na lokality. V dubnu a září 2014 byl zveřejněn tzv. Koncept odůvodnění MUP. Dokument byl projednán ve stavebním výboru 24.4. a 15.9., v ZMČ 28.4. a (včetně návrhu připomínek) 18.9.2014. Při­pomínky již nebyly odeslány na IPR Praha. Na schůzce se zástupci MČ Praha – Újezd 20.5.2015 byly zrekapitulovány a vysvětleny jednotlivé připomínky MČ, po schůzce byly odeslány aktuální podklady. Dále budou městské části vyzvány k aktualizaci tzv. Koncepční rozvahy. Další kolo schůzek se předpokládá na podzim a zahájení veřejného projednávání kompletního návrhu MUP na konci roku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Další etapy výstavby Lázní Újezd

Zástupce investora Ing. Pleskač předložil zastavovací situaci další etapy výstavby (tzv. Tribeka, 60 RD + park) a aktuální situaci celého území. Dosud bylo umístěno v lokalitách: Ke mlýnu 34 RD (vydáno 23.10.2014), K Botiči 43 RD (26.11.2014) a U lesa I. 12 RD (12.12.2014). V lokalitách Ke mlýnu a K Botiči bylo 5.2.2015 zahájeno vodoprávní řízení na vodovod a splaškovou kanalizaci, připravuje se stavební řízení na komunikace. V červenci bude zahájena stavba retenční nádrže a přeložky plynovodu.

Dokončení a kolaudace komunikací se předpokládá v květnu 2016. Z diskuze dále vyplynula potřeba koordinace záměrů v okolí ČOV (převod pozemků pro rozšíření ČOV, deponie bioodpadu, pěší+cyklo propojení k Botiči) a v lokalitě K habru (parkoviště a komunikace místo 2 RD).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Návrhy změn ÚP (část IV. vlny CVZ)

2.6.2015 byly zveřejněny návrhy 21 změn ÚP z tzv. IV. vlny celoměstsky významných změn. Na území naší MČ se nachází Z-2825/00 (změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK, umožňující posunutí plánovaného ekoduktu přes D1).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Nové podněty na změny ÚP

a) MČ obdržela 1.6.2015 žádost o podporu a posouzení podnětu na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 214/71 z NL na OB. Jedná se o 1,2ha na severním okraji starého Újezdu u Formanské, nyní z větší části pod stávajícím VVN 400kV. Vlastník zde navrhuje výstavbu 10 RD a místní komunikace zpřístupňující budoucí lokalitu „Nad vsí“. Stejný podnět již schválilo ZMČ 14.10.3013, avšak ZHMP pořízení změny 19.6.2014 odmítlo.

b) MČ obdržela 8.6.2015 žádost zástupce vlastníků o projednání návrhu na změnu funkčního využití pozemků parc.č. 214/15, 214/16, 214/2 a 214/35 ze ZMK na SV-C. Jedná se o 2,4ha na jižním konci Kateřinek, mezi koncem stávajícího protihlukového valu a budoucí malou okružní křižovatkou na Formanské. Obdobný podnět (pouze na 0,4ha parc.č.214/15) projednalo ZMČ 14.10.3013, ZHMP pořízení změny 19.6.2014 odmítlo.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

– 26.3.2015 schválilo ZHMP 3.aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. Prahy. Nový dokument je svou strukturou kompatibilní s připravovaným MUP a doplněný o podrobnější výkresy (dříve jen 1:25000, nově i 1:10000 a 1:5000).

– 13.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na „Mateřskou školu Formanská“, 26.5. nabylo právní moci.
- 13.4.2015 byla vydána změna ÚR stavby „Lokalita Nad vsí“, spočívající ve zrušení umístění komunikace, sítí a parcelace pro 11 RD (s výjimkou již realizovaných sítí).
- 15.4.2015 byla vydána změna územního rozhodnutí stavby „Viladomy a rodinné domy Milíčovský les 2“ (dříve nazvané Obytný park Amade 2 a Viladomy Milíčovský les 2). Místo tří bytových domů s 54 byty se nově umísťuje 30 řadových rodinných domů. Proti rozhodnutí se odvolala MČ Praha 11.
- 17.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na „Obytný soubor Na Křtině, objekt A a B“. Jedná se o bytový dům o 5NP, obsahující 32 bytů, 39 garážových stání a 4 stání na povrchu.
- 19.3. a 21.5.2015 proběhla jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP. Na programu nebyly žádné změny ani podněty na území naší MČ. Další jednání výboru bude v září.
- 28.5.2015 bylo obnoveno řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy RD Formanská 212“.
- 11.6.2015 bylo zahájeno projednávání návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, připomínky lze zaslat do 10.7.2015.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni