Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 7/2015ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 8. 2015

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová (počet 7)
Omluven: Fiala, Křížek (počet 2)
Nepřítomen: -
Hosté: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 7,30 hod. 19. 8. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 8,30 hod. 19. 8. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta požádal o opravu názvu bodu č. 3 „Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Vodnická“ na „Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta požádal o opravu názvu bodu č. 5 „Úpravy rozpočtu k 07/2015“ na „Úpravy rozpočtu k 08/2015“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu č. 7 o za d) „Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a­.s.“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Autorský dozor – MŠ Formanská“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Výběrové řízení – dodavatel stavby MŠ Formanská
Starosta předložil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Mateřská škola Formanská. Hodnotící komise vybrala ze 7 nabídek jako nejvhodnější nabídku od firmy EDIKT, a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mateřská škola Formanská“,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Mateřská škola Formanská“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku uchazeče: firma EDIKT a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, 370 01, IČO: 251 72 328 za nabídkovou cenu 25 889 362,76 Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou EDIKT a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01, IČO: 251 72 328.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Smlouva o výpůjčce s SDH – vozidlo
Starosta informoval o nákupu vozidla Ford Transit Kombi Trend pro SDH Praha – Újezd a předložil smlouvu o výpůjčce vozidla.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Praha – Újezd, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, Praha 4, IČO: 03726878 Smlouvu o výpůjčce o bezplatném užívání vozidla Ford Transit Kombi Trend, 2,2 Duratorg TDCi, registrační značka vozidla: 4AV 9014, identifikační číslo vozidla (VIN) WFOFXXTTGFFY06920.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Úpravy rozpočtu k 08/2015
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil tabulku s úpravami rozpočtu k srpnu 2015 a jednotlivé položky okomentoval.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje úpravy rozpočtu k 08/2015 dle přílohy č. 1,
2) ukládá starostovi zpracovat změny rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ – zapojení investičních prostředků
Starosta předložil žádost o souhlas se zapojením investičních prostředků z fondu příspěvkové organizace MŠ Vodnická, které budou využity na úhradu nákladů spojených s realizací herního prvku Hřiště hrou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zapojení investičních prostředků z fondu příspěvkové organizace MŠ Vodnická ve výši 261 629,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – PREdistribuce a.s.
a) lokalita K Botiči

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 679/1, 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) lokalita U Lesa

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 679/1, 679/2 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) modernizace kabelů

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 265//379, 178, 156/1, 74/6, 74/3, 74/2, 74/1 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 10 000,– Kč + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 606/37 – PREdistribuce a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou PREdistribuce a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 606/37, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí městská část Praha – Újezd. Věcné břemeno spočívá v právu oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, v právu oprávněného zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1163–39/2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou finanční částku ve výši 500,– Kč/1bm, tj. ve výši 21.000,– Kč + DPH.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zrušení věcného břemene – plynárenské zařízení

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavřít s firmou Nová Praha CZ s.r.o., IČ: 27886212, smlouvu o zrušení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Újezd u Průhonic parc.č. 676/96 a 676/97, které spočívá v právu umístění stavby plynárenského zařízení s právem vstupu za účelem provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly ve prospěch městské části Praha – Újezd, tak jak je zapsáno v LV č. 1779 pro k.ú. Újezd u Průhonic v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, a to z důvodu zániku plynárenského zařízení na těchto nemovitostech.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Kulturní akce na II. pol. 2015
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí roku 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2015 s celkovými předpokládanými výdaji ve výši cca 181 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Otevírání obálek – TDI MŠ Formanská
Starosta předložil tabulku s vyhodnocením cenových nabídek na službu technický dozor investora při stavbě MŠ Formanská. Komise pro otevírání obálek doporučila ze 4 cenových nabídek jako nejvhodnější nabídku od Ing. Radka Janouška.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí předloženou tabulku cenových nabídek na výběr TDI MŠ Formanská,
b) schvaluje jako nejvhodnější nabídku na službu technický dozor investora při stavbě MŠ Formanská, nabídku od Ing. Radka Janouška, se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5, IČO: 86 61 0333 za celkovou částku 297 600,– Kč,
c) ukládá starostovi uzavřít s Ing. Radkem Janouškem, se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5, IČO: 86 61 0333, smluvní vztah.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Autorský dozor – MŠ Formanská
Starosta předložil nabídku na vykonávání autorského dozoru během realizace stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí předloženou nabídku na vykonávání autorského dozoru na stavbě MŠ Formanská,
b) schvaluje výkon autorského dozoru od Ing. Lukáše Abrhama, se sídlem Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČO: 66 86 4631, za cenu 160 000,– Kč bez DPH,
c) ukládá starostovi s Ing. Lukášem Abrhamem, se sídlem Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČO: 66 86 4631, uzavřít smluvní vztah.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 6/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánovaný termín příštího zasedání ZMČ: 14. 10. 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.