Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 10. 2015, 17:30 – 19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hrubý, Pitrman
Hosté: Kubeška (k bodu 2), Brixiová, Nermut (k bodu 3), Pleskač(k bodu 4), Draštíková Bod č.1 – Schválení programu
Předseda výboru předložil program o 4 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Areál ledových sportů – oznámení záměru

23.9.2015 bylo zveřejněno oznámení záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření je do 13.10.. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Stavba neřeší plochy vně areálu, s výjimkou položení tzv. tichého asfaltu na přilehlé části vozovky ulice Ke Kateřinkám. Investorem je společnost AR DELTA, s.r.o., se kterou MČ Praha 11 jako vlastník dotčených pozemků uzavřela smlouvu o zřízení práva stavby (záměr schválilo ZMČ Praha 11 již 1.9.2014). Poslední verze záměru byla představena 9.9.2015 na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 a 15.9. na setkání s občany. První verze záměru byla zveřejněna 12.11.2012 pod názvem „Víceúčelový zimní stadion , Praha 11 – Chodov“. Stavba o zastavěné ploše 8335m2 obsahovala dvě ledové plochy a tři tréninkové se zázemím, dvě restaurace a 138 venkovních parkovacích stání (zčásti vně areálu) pro celkem 500 osob. V lednu 2013 bylo posuzování záměru, ještě před ukončením zjišťovacího řízení, na žádost oznamovatele zastaveno. Samostatnou akcí téhož investora (nazývanou 1.etapa, ale mimo proces EIA) má být rekonstrukce a dostavba venkovních sportovišť ve východní části areálu ZŠ ke Kateřinkám. Přítomný zástupce investora a budoucího provozovatele záměr představil. Ze strany členů výboru zazněly výhrady zejména k nedostatečné kapacitě parkování, křížení vjezdu s cyklo- a pěšími a trasami a nezohlednění přilehlé zástavby Kateřinek. Záměr zvýší dopravní zátěž, která je již nyní kritická v období ranních špiček. Zástupce starosty Ing. Hakl předložil návrh usnesení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit s výstavbou areálu ledových sportů v ZŠ Ke Kateřinkám, z důvodů:
1) Záměr negativně ovlivní dopravní situaci v území a přilehlém okolí a to jak v průběhu výstavby, tak z provozu stavby. Již dnes je situace v dopravní špičce nepřípustná. Dopravní zatížení z provozu stavby negativně ovlivní komunikace na území MČ Praha – Újezd. Není doložen vliv dopravního zatížení od záměru v širším kontextu.
2) Záměr nekoresponduje s funkčním využitím území, neboť se jedná o plochu pro školská zařízení (veřejná vybavenost) a záměr je čistě komerční
3) Není zdůvodněna potřeba záměru.
4) Návrh počtu parkovacích míst nezohledňuje skutečnost (není parkování pro autobusy, počet parkovacích míst např. na hokejovou plochu je 16 míst – předpoklad min. 40). Ve výpočtu nejsou zohledněny parkovací místa pro zaměstnance. Absence parkovacích míst pro provoz areálu bude mít negativní dopad na přilehlé komunikace a parkovací místa na území MČ Praha – Újezd.
5) Nejsou doloženy vsakovací zkoušky dešťových vod.
6) Není doložena akustická studie prokazující, že nebudou překračovány hygienické limity z provozu stavby vzhledem ke stavbám na území MČ Praha – Újezd.
7) Není prokázáno, že výstavba nebude mít negativní vliv na podzemní vody a zdroje pitné vody (studny) obyvatel MČ Praha – Újezd.
8) Není doložen bezpečností audit celého dopravního řešení širšího území (celý profil ulice Ke Kateřinkám, včetně protilehlých kolmých stání, pěších tras ke vstupu do ZŠ, přechodů pro chodce a křížení s cyklostezkou).
9) Doporučujeme v případě projednávání územního řízení, aby toto řízení bylo vedeno na jiném stavebním úřadě než Praha 11. Upozorňujeme na možnou systémovou podjatost stavebního úřadu.
10) Doporučujeme požadovat návrh úprav křižovatky ulic Ke Kateřinkám a Opatovská.
11) Doporučujeme před ZŠ Ke kateřinkám navrhnout záliv pro zastávku PID a parkování K+R.

Pro: všichni

Bod č.3 – Formanská 212 – ubytovna

Jedná se o vestavbu ubytovacího zařízení do podkroví stávajícího přízemního objektu. Za účasti stavebníka byl zrekapitulován průběh projednávání stavby. V roce 2013 byla na základě souhlasu stavebního úřadu provedena výměna střechy, další stavební úpravy dosud povoleny nebyly. Záměr byl projednán 16.1.2014 ve stavebním výboru a 20.1.2014 v ZMČ s nesouhlasným usnesením, obdobné stanovisko zaslala MČ i v listopadu 2014. Dle ÚP je v čistě obytném území stavba pro krátkodobé ubytování jen výjimečně přípustná. MČ má dále výhrady k nedostatečným kapacitám parkování.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

– 26.6.2015 bylo vydáno stavební povolení vodovodu a splaškové kanalizace lokalit Ke Mlýnu a K Botiči.

– 4.8.2015 byla vydána samostatná stavební povolení na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace včetně odvodnění) obou lokalit.

– 17.8.2015 bylo zahájeno projednávání dalšího návrhu novely tzv. Pražských stavebních předpisů, s možností zaslání připomínek do 31.8.. Výpočet dopravy v klidu se v jednotlivých verzích již neměnil, proto se MČ k návrhu nevyjadřovala.

– 9.9.2015 Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 projednával přehled připravovaných staveb na území MČ Praha – Újezd.

– 16.9.2015 Výbor pro územní rozvoj a území plán ZHMP mj. projednal a doporučil k pořízení podnět č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd). Předtím 15.6.2015 Komise RHMP pro změny územního plánu podnět nedoporučila.

Zástupce investora výstavby v Újezdu Ing. Pleskač představil podklady pro dopravní studii, které vypracovala SPS správa nemovitostí, s,r.o.. Dokument shrnuje všechny významnější (aktivní i neaktivní) stavební záměry na území městských částí Praha 11, Praha – Újezd a Praha – Šeberov.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni