Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015

Zápis 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2015
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková (počet 8)
Omluven: Křížek (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.00 hod. 9. 12. 2015 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod. 9. 12. 2015.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Zástupkyně starosty paní Draštíková navrhla doplnit program v bodu Různé o „Finanční příspěvek na výlet“ a zařadit ho za b).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“ a zařadit ho jako bod č. 3.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy“ a zařadit ho jako bod č. 12.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl doplnit program v bodu Různé o „Formanská 212 – stížnosti občanů“ a zařadit ho jako c).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program bodu Různé o „Informace o výstavbě MŠ Formanská“ a zařadit ho jako d).

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni paní Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. MŠ Vodnická: Podpora projektu „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“
Ředitelka MŠ Vodnická Mgr. et MgA. Petra Martinovská představila granty pro rok 2016 – 2017 vypsané Magistrátem hl. m. Prahy a požádala městskou část o spolupráci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) spolupráci s MŠ Vodnická při realizaci aktivit „Zelenání a zahrada na vlnách – zelená učebna“, jejichž hlavním záměrem je prohloubení kvality podmínek environmentálního vzdělávání v mateřské škole,
b) v případě získání finančního příspěvku v rámci grantového řízení finanční spoluúčast městské části do 30 % získaného grantu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl bod č. 7 „Návrh rozpočtu na rok 2016“ zařadit jako bod č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Návrh rozpočtu na rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp požádal ředitelku MŠ Vodnická o odůvodnění některých položek v návrhu rozpočtu mateřské školy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o rozpočtu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) návrh rozpočtu v hlavní činnosti na rok 2016 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 16 637 000,– Kč a v celkové výši nákladů 18 437 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 1 800 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2015). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2,
c) návrh statutu sociálního fondu na rok 2016 dle přílohy č. 3,
d) návrh rozpočtu MŠ Vodnická,
e) návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021 dle přílohy č. 4.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Změna Zřizovací listiny
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje tuto změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská platné ode dne 14. 10. 2015 : název příspěvkové organizace – Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace;
b) ukládá starostovi tyto změny zapracovat do Zřizovací listiny Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu k 11,12 /2015
Předseda finančního výboru předložil úpravy rozpočtu k listopadu a prosinci 2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje provedenou úpravu rozpočtu k 11/2015 dle přílohy č. 5,
2) schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2015 dle přílohy č. 6,
3) ukládá starostovi zapracovat změny do rozpočtu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016: čerpání měsíčních výdajů bude maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015 (12 000 000,– ) – tj. 1 000 000,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
a) parc.č. 325/1, 667/7 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 325/1 a 676/7 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) parc.č. 299, 622 – PREdistribuce a.s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 299 a 622 v k. ú. Újezd u Průhonic, spočívající v právu Budoucího oprávněného vlastním nákladem zřídit na Dotčené nemovitosti a vést přes ně podzemní kabelové vedení (dále SDS), provozovat ji a udržovat ve stavu odpovídajícím požadavkům Budoucího oprávněného, jakož i právo Budoucího oprávněného zřídit, mít a udržovat na Dotčené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a dále v právu vstupu a vjezdu Budoucího oprávněného k SDS na Dotčenou nemovitost za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, modernizace a obnovy SDS nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, a to úplatně za jednorázovou částku 500,– Kč za 1bm + DPH. Rozsah věcného břemene pro účely této smlouvy budoucí je vyznačen v situačním plánku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřízení věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu skutečného provedení stavby, který bude nedílnou součástí smlouvy a bude vypracován na náklady oprávněného.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Výběr dodavatele gastroprovozu MŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu“ a tabulku s výsledky hodnocení a výsledným pořadím uchazečů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka firmy Blažek Gastro s.r.o., která získala v součtu nejvyšší celkový počet bodů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu, dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném znění „Mateřská škola Formanská – dodávka gastroprovozu“ nabídku uchazeče: firma Blažek GASTRO, s.r.o., Dědinova 2004/5, 148 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1 128 973,– Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít s firmou Blažek GASTRO, s.r.o. smlouvu o dílo.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Žádost o finanční dar – SK Újezd
Starosta předložil žádost SK Újezd o poskytnutí finančních prostředků na jeho provoz. Dále navrhl poskytnout finanční příspěvek na provoz SDH Praha – Újezd.
Starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na provoz SK Újezd ve výši 70 000,– Kč a na provoz SDH Praha – Újezd ve výši 25 500,– Kč.

JUDr. Fiala navrhl usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ Praha – Újezd.

pro: Fiala, Kopp, Hakl, Petrová, Ranoš
proti: Hromádka, Draštíková, Drahorád
Návrh byl přijat.

Podle jednacího řádu bylo o usneseních hlasováno v opačném pořadí, z důvodu přijetí výše uvedeného usnesení již nebylo hlasováno o usnesení prvním.

11. Přehled sportovních a kulturních akcí na I. pol. 2016
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2016 v předpo­kládané výši nákladů 324 250,– Kč.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Superboard s.r.o. – žádost o pronájem části protihlukové zdi na parc.č. 214/10 za účelem umístění reklamy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi uzavřít s firmou Superboard s.r.o., Perucká 2525, 120 00 Praha 2 smlouvu o pronájmu části protihlukové stěny na pozemku parc.č. 214/10 za měsíční nájemné ve výši 15 000,– Kč bez DPH od počátku účinnosti smlouvy.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 9/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Různé
a) Termín příštího zasedání
Plánované termíny zasedání ZMČ na I. pololetí roku 2016: 20.1., 24.2., 23. 3.,20. 4., 25. 5. a 22. 6. 2016 vždy od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Finanční příspěvek na výlet
Zástupkyně starosty paní Draštíková požádala o příspěvek na dopravu na výlet seniorů ve výši 4 000,– Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000,– Kč na dopravu na výlet seniorů.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Formanská 212 – stížnosti občanů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že se množí stížnosti občanů na stav objektu č. p. 212,
2) pověřuje zástupce starosty Ing. Hakla k vyzvání příslušných úřadů k nápravě stavu.

pro: Hakl, Fiala, Kopp, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Drahorád
Návrh byl přijat.

d) Informace o výstavbě MŠ Formanská
JUDr. Fiala informoval o průběhu výstavby objektu Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.