Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 12. 2015, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I

MČ obdržela 30.11.2015 žádost o vyjádření k PD novostavby bytové ho domu CATHA I na pozemku parc.č.214/4 v ulici Formanská. Investorem je nový vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Navrhovaný třípodlažní bytový dům má zastavěnou plochu 645m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP a 10 venkovní stání v prodloužení ulice Pastevců. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dopravní napojení parkingu je variantně z ulice Formanská, nebo Pastevců. Studie dále předpokládá stavbu obdobného bytového domu, označeného CATHA II, na sousedním pozemku parc.č. 214/5 (jiných vlastníků). OSM ÚMČ Praha 11 jako silniční správní úřad se stavbou a jejím dopravním napojením v navrhované podobě nesouhlasí.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s napojením stavby na prodloužení ulice Pastevců za podmínek:
1) Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný, jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m)
2) Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc.č.214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
3) Navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru, danou stávajícícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18m)
4) Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
5) Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc.č.214/3)
6) Prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc.č.214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc.č.214/6
7) Parkovací stání na parc.č.214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá
8) Stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání.
9) Součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc.č.214/5.

Pro: všichni

Bod č.3 – Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná

MČ obdržela 9.12.2015 žádost společnosti Bohemiatel, s.r.o. o vyjádření k záměru umístění nových datových optických kabelů společnosti UPC ČR, s.r.o. Navrhované trasy výkopů vedou v chodnících ulic Proutěná, U Pramene a části ulic Vodnická a Krajanská, v celkové délce 1510m. V ulicích U Pramene a Vodnická proběhla v nedávné době rekonstrukci vozovek i chodníků, v ulici Proutěná se připravuje. Dle dostupných informací má stávající datová síť společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) dostatečné rezervy (volné chráničky mezi kabelovými komorami), umožňující instalaci nových kabelů bez zásahu do povrchů komunikací.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit se záměrem.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

5.11.2015 ZHMP schválilo pořízení podnětu č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd).

19.11.2015 bylo oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“, ústní jednání proběhne 7.1.2016. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců.

20.11.2015 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Viladomy Milíčovský les 2“, nyní nazvané „Rodinné domy Milíčovský les 1“, ústní jednání proběhne 4.1.2015. Místo jednoho bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových rodinných domů.

23.11.2015 Komise RHMP pro změny územního plánu nedoporučila návrh zadání změny ÚP č. Z 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS, obnovené pořizování po zrušení již vydané změny soudem).

1.12.2015 bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s 20 byty.

17.12.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál ledových sportů“ při ZŠ Ke Kateřinkám – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni