Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016

Usnesení

1. Zpráva finančního výboru
2. Rozpočtové změny
3. Rozpočtové provizorium
4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
5. Zpráva výboru stavebního a pro životní prostředí
6. Plán zasedání ZMČ – 1. pololetí 2017
7. Grant MČ Praha – Újezd
8. Pronájem společenského sálu na roky 2017 a 2018
9. Svěření pozemků parc.č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc.č. 670/8

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Úprava rozpočtu k 11/2016
4. Zpráva finančního výboru
5. Odepsání dluhu
6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
7. Revitalizace ÚTUMu – výběr
8. Smlouva kupní a směnná – Fine Dream
9. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Přeložka VVN – vyjádření k ÚŘ
b) Umístění DN 800, 2. část Pitkovice-Újezd
c) Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd
d)Zahájení ÚŘ – PHS Újezd
e) Plánované PHS Kateřinky-Újezd
f) Pasport rybniční kaskády
g) Různé
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.
11. Organizační řád úřadu MČ
12. Kniha o městské části – nabídka grafického zpracování a tisku
13. Sdružení místních samospráv ČR – výzva k přistoupení
14. Plán zimní údržby 2016/2017
15. Plán kulturních a sportovních akcí 2017
16. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 8/2016
17. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Autobusová zastávka Kateřinky
c) Naše Praha – distribuce v MČ
d) Vyúčtování 2015
e) Dohoda o provedení zápočtu
f) Informace o nejbližších ak­cích

Zápis 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 10. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení záměru revitalizace – ÚTUM
4. Informace o ZŠ a MŠ Formanská
5. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 679/1, 679/2 – PREdistribuce, a.s.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 325/1 – PREdistribuce, a.s.
7. Vnitřní směrnice pro mateřské školy – limity pro výběrová řízení
8. Vyhlášení grantu
9.Změna organizačního řádu
10. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 7/2016
11. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Veřejnoprávní smlouva – RD na pozemku parc.č. 676/196
c) Kulturní a sportovní akce

Zápis 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 9. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o revokaci usnesení ZMČ ze dne 25. 5. 2016 – RD na pozemku parc.č. 240
4. Úprava rozpočtu k 09/2016
5. Bezúplatný převod hmotného a nehmotného majetku do správy MŠ Formanská
6. Zřízení Základní a mateřské školy Formanská, příspěvková organizace
7. Účtování provozního příspěvku MŠ Formanská
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s.r.o.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bydlení újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
b) Úpravy územního plánu U 1232 a U 1305
c) Žádost o stanovisko – záměr novostavby bytového domu parc.č. 428, 429 a 430
d) Žádost o uložení optického kabelu v ulici Ke Mlýnu – Sys-DataCom
e) Informace o stavbě číslo 0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu, K Motelu a prostor u přečerpávací stanice u Návesního rybníku
f) Různé
11. MŠ Vodnická – nákup kuchyňského přístroje
12. Zápis kontrolního výboru
13. Kniha o městské části – nabídka
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 6/2016
15. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Kulturní akce
c) Souhlas s podáním žádosti na MŠMT
d) Mobilní aplikace
e) Kulturní a sportovní akce

Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o výjimku z placení komerčního nájemného
4. Úprava rozpočtu k 06/2016
5. MŠ Vodnická – zapojení investičních prostředků
6. Finanční prostředky z odvodů z VHP
a) Přerozdělení finančních prostředků
b) Pravidla pro čerpání finančních prostředků z odvodů v VHP
7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
a) Informace o výstavbě MŠ Formanská
b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
8. ZŠ Formanská – nabídka projektových prací
a) Schválení záměru výstavby ZŠ Formanská
b) Nabídka projektových prací
9. ZŠ Formanská – zpracování žádosti o dotaci MŠMT
10. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 348 – PREdistribuce a.s.
11. Hasičská zbrojnice – nákup a směna pozemků
12. Žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – kompostéry
13. Zřízení funkce tajemníka
14. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 5/2016
15. Různé
a) Termín příštího zasedání

Zápis 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Závěrečný účet za rok 2015
4. Plán účetních odpisů MŠ pro rok 2016; Prodej majetku; Úprava rozpočtu pro MŠ k 05/2016
5. Navýšení počtu zaměstnanců
6. Žádost o změnu ÚP hl. m. Prahy
7. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Připojení pozemku parc. č. 240 – žádost o vyjádření
b) Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
8. Veřejná zakázka (JŘBU) – dodatečné stavební práce MŠ Formanská
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Blažek Gastro, s.r.o.
10. Smlouva směnná s firmou Mikrotechna, s.r.o.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 348 – PREdistribuce a.s.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 265/389, 265/395 – Mgr. Fulínová
13. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 4/2016
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Žádost o dotaci – kompostéry
c) Plán rozdělování dotací
d) Petice k výstavbě ZŠ Formanská
e) Tenisový turnaj o pohár starosty
f) Informace Ing. Hromádky o JSDH

Zápis 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 4. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy
b) Název nové ulice
c) Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 v ulici Nad Statkem
d) Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců
e) Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka
4. Úprava rozpočtu k 04/2016
5. Daň z nemovitosti
6. Informace o výstavbě MŠ Formanská
7. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 3/2016
8. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Zpráva o výsledku hospodaření
c) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23.3. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Složení slibu členů zastupitelstva MČ
4. Názvy nových ulic
5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
6. Úprava rozpočtu k 03/2016
7. Dodatek Statutu sociálního fondu
8. Půjčka zaměstnanci úřadu
9. Vnitřní směrnice MŠ Formanská č. 1: „Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací“
10. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ
b) Dopravní studie pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“
c) Areál Ledových sportů – dokumentace EIA
d) Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka
11. Informace o výstavbě MŠ Formanská
12. Výlet seniorů
13. Kontrola usnesení – zápis č. 2/2016
14. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Veřejně prospěšná stavba – vodovod
c) Smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě služeb
d) Dětské hřiště u tenisových kurtů
e) Informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Souhlas správce nemovitosti s umístěním sídla
4. Jednotka SDH
a) Jmenování velitele JSDH
b) Ochranné pomůcky
c) Vybavení vozidla
d) Změna člena jednotky
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Žádost o změnu ÚP
a) pozemek parc. č. 606/11 u OB-A na OB-C
b) pozemek parc. č. 608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
c) pozemek parc. č. 604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
d) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
e) pozemek parc. č. 676/9 z NL na OB-B
2) Vyjádření k DÚR stavby BD Catha I
3) Dopravní studie
4) Různé – informace
7. Oprava cesty na pozemku parc. č. 685/1
8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního plánu
9. Informace o výstavbě MŠ Formanská
10. Vlajka pro Tibet
11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2016
12. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Vynášení Morany

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2016

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zřizovací listina Jednotky SDH MČ Praha – Újezd
4. Schválení rozpočtu na rok 2016
5. Schválení odměn zastupitelů
6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I
b) Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná
c) Různé
7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
8. Žádost o finanční dar – SK Újezd – přerozdělení prostředků
9. Pojmenování nové ulice
10. Kontrolní výbor
a) zápis z jednání
b) plán činnosti na rok 2016
11. Výstavba Amazonu v Horních Počernicích
12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2015
13. Různé
a) Termín příštího zasedání
b) Masopust