Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 20. 1. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Kopp, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 9)
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod. 20. 1. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod. 20. 1. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 10 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pojmenování nové ulice“ a zařadit ho jako bod č. 9.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kontrolní výbor: a) zápis z jednání, b) plán činnosti na rok 2016“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Výstavba Amazonu v Horních Počernicích“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Ing. Filip Ranoš.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3. Zřizovací listina Jednotky SDH MČ Praha – Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd ze dne 20. 1. 2016, s účinností od 1. 2. 2016, včetně přílohy č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Schválení rozpočtu na rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Michal Kopp předložil rozpočet na rok 2016 a odůvodnil některé přesuny položek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) rozpočet v hlavní činnosti na rok 2016 dle přílohy č.1 v celkové výši příjmů 16 622 000,– Kč a v celkové výši nákladů 18 422 000,– Kč a plánovaný schodek ve výši 1 800 000,– Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2015). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 180 000,– Kč,
b) rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2,
c) statut sociálního fondu na rok 2016 dle přílohy č. 3,
d) rozpočet MŠ Vodnická na rok 2016, dle přílohy č. 4,
e) rozpočtový výhled na období 2017–2021 dle přílohy č. 5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Schválení odměn zastupitelů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje odměny za výkon funkce na rok 2016, u všech členů ZMČ budou přiznány v souladu s nařízením vlády č.352/2015 Sb., ze dne 21. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 01.01.2016,
2) bere na vědomí počet obyvatel v MČ Praha-Újezd k 01.01.2016 – 3 010 obyvatel.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
a) LA studio, žádost o stanovisko – CATHA I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti Ing. arch. Korbela, LA studio, o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby bytového domu CATHA I, který je plánován na pozemku parc. č. 214/4 v ulici Formanská.
Navrhovaný třípodlažní bytový dům má zastavěnou plochu 645 m2, výšku cca 10 m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1. PP a 10 venkovních stání v prodloužení ulice Pastevců.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření sítě UPC v oblasti Proutěná
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti společnosti Bohemiatel, s.r.o. o vyjádření k záměru umístění nových datových optických kabelů společnosti UPC ČR, spol. s r. o.
Navrhované trasy výkopů vedou v chodnících ulic Proutěná, U Pramene a části ulic Vodnická a Krajanská, v celkové délce 1510 m.
V ulicích U Pramene a Vodnická proběhla v nedávné době rekonstrukce vozovek i chodníků, v ulici Proutěná se připravuje. Dle dostupných informací má stávající datová síť společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) dostatečné rezervy (volné chráničky mezi kabelovými komorami), umožňující instalaci nových kabelů bez zásahu do povrchů komunikací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

c) Různé
- 5. 11. 2015 ZHMP schválilo pořízení podnětu č.732 na změnu ÚP (tenisové kurty SK Újezd).
- 19. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“, ústní jednání proběhlo 7. 1. 2016. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců.
- 20. 11. 2015 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Viladomy Milíčovský les 2“, nyní nazvané „Rodinné domy Milíčovský les 1“, ústní jednání proběhlo 4. 1. 2015. Místo jednoho bytového domu s 30 byty se nově navrhuje 15 řadových rodinných domů.
- 23. 11. 2015 komise RHMP pro změny územního plánu nedoporučila návrh zadání změny ÚP č. Z 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 ze ZMK a OP/SV-D na SV a S4 s vymezením VPS, obnovené pořizování po zrušení již vydané změny soudem).
- 1. 12. 2015 bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s 20 byty.
- 17. 12. 2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Areál ledových sportů“ při ZŠ Ke Kateřinkám – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Starosta a JUDr. Fiala informovali o průběhu výstavby objektu Mateřské školy Formanská.
Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o finanční dar – SK Újezd – přerozdělení prostředků
Starosta předložil žádost o poskytnutí finančních prostředků na jeho provoz.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 70 000 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 25 500 Kč.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
zdržel: Kopp, Hakl, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části takto: SK Újezd Praha 4, z.s. dotace ve výši 47 750 Kč a SDH Praha – Újezd dotace ve výši 47 750 Kč.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

O návrzích jednotlivých usnesení bylo v souladu s jednacím řádem hlasováno v opačném pořadí.

9. Pojmenování nové ulice
Starosta předložil návrh investora na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
V této lokalitě staví více investorů, vzniknou další nové ulice, proto starosta navrhl řešit celou lokalitu jednotně a doporučit investorům předložit společný návrh na pojmenování všech nových ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) odkládá tento bod na příští zasedání ZMČ Praha – Újezd,
2) projedná tento bod po předložení společného návrhu pojmenování nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

10. Kontrolní výbor
a) zápis z jednání
b) plán činnosti na rok 2016
Předseda výboru JUDr. Fiala předložil zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2016.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20. 1. 2016,
b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

11. Výstavba Amazonu v Horních Počernicích
Členové zastupitelstva Václav Drahorád, Ivan Křížek a Hana Petrová informovali zastupitelstvo o plánované výstavbě haly e-shopu Amazon v Horních Počernicích.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu nákladní i osobní dopravy nejen v Horních Počernicích, ale i na dálnici D1 u Újezdu a na Spořilově, žádají členy ZMČ o podporu žádosti adresované hl. městu Praze, o zahájení stavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd žádá hlavní město Prahu, aby podniklo patřičné kroky k urychlenému zahájení výstavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 10/2015
Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 10/2015 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

13. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 24. 2. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Masopust
Starosta pozval zastupitele a občany na masopustní průvod, který se bude konat 6. února od 14.00 hodin na újezdském náměstí.