Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 15. 2. 2016, 17:00–19.00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech, s doplněním bodu č.4. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Žádosti o změnu ÚP

Spoluvlastníci pozemků žádají o změny ÚP v několika lokalitách na jihovýchodním okraji městské části:

a) pozemek parc.č.606/11 z OB-A na OB-C
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy OB-A na OB-B.

Pro: všichni

b) pozemek parc.č.608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Jedná se 11.383 m2 pole mezi lokalitou „V potocích“ (umístěno 13 RD), zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k.ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.608/1 doporučuje změnu funkčních ploch OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.608/1

Pro: všichni

c) pozemek parc.č.604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Jedná se o 5673 m2 pole a louky mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle ÚP je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Na k.ú. Průhonice navazují přírodní plochy NP a na Botiči regionální biokoridor RK 1195, bez vodní plochy
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.604:
- doporučuje změnu funkční plochy VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče
- nedoporučuje změnu funkční plochy na OB.

Pro: všichni

d) pozemek parc.č.606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Jedná se o 5152 m2 pole mezi stávající zástavbou v ulici Nad náhonem, ulicí Ke mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle ÚP je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.606/11 doporučuje změnu funkční plochy ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc.č.606/11.

Pro: všichni

e) pozemek parc.č.676/9 z NL na OB-B
Jedná se o 10.112 m2 pole mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy.
Výbor stavební a pro životní prostředí na pozemku parc.č.676/9 nedoporučuje změnu ÚP.

Pro: všichni

Bod č.3 – Vyjádření k DÚR stavby bytového domu CATHA I

MČ obdržela 25.1.2016 žádost o vyjádření k opravené DÚR novostavby bytové ho domu CATHA I na pozemku parc.č.214/4. Oproti verzi projednávané stavebním výborem 14.12.2015 je parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu. Dle stanoviska OOP MHMP záměr (obou současně uvažovaných BD – Catha I a Catha II) nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s DÚR za podmínek:
1) Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný, jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m)
2) Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc.č.214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
3) Navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru, danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18m)
4) Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
5) Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc.č.214/3)
6) Prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc.č.214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc.č.214/6
7) Parkovací stání na parc.č.214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá
8) Stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání
9) Součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc.č.214/5.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Zástupce investora zaslal MČ dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“. Jedná se o (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum.
V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch (administrativa, prodejna, restaurace) a 326 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor).
Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd/den, tzv. Milíčovská vesnice (golfový ostrov) 500 jízd/den, samotný golfový areál 200 jízd/den, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd/den.
Dopravní intenzity jsou napočítány pro roky: 2015 stávající stav, 2020 bez záměru a se záměrem, 2030 bez záměru, se záměrem a s Exitem 4 D1. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2200, nad Kateřinkami 5200 a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den. Záměr je zvýší o cca 530 jízd/den.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Různé – informace

13.1.2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7.1.2016.

8.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.

10.2.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni