Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš (příchod v 17,45 hodin), Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek (počet 8)
Omluven: Kopp (počet 1)
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.35 hod. 24. 2. 2016 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod. 24. 2. 2016.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl v programu zrušit bod č. 9 „Logo městské části“.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

17,45 hodin přišel Ing. Ranoš.

3. Souhlas správce nemovitosti s umístěním sídla
JUDr. Fiala informoval o žádosti Občanského sdružení Požerák (nově Spolku Požerák) o umístění jeho sídla na adrese úřadu městské části, Kateřinské náměstí 465/1.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje umístění sídla Spolku Požerák, IČ: 22665749 v budově Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, s účinností od 12. 2. 2016.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4. Jednotka SDH
a) Jmenování velitele JSDH
Starosta na základě souhlasu ředitele HZS hl. m. Prahy jmenoval pana Ivana Křížka do funkce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Újezd a předal mu jmenovací dekret.

b) Ochranné pomůcky
c) Vybavení vozidla
Pan Křížek vysvětlil nutnost nákupu ochranných pomůcek pro členy jednotky SDH a vybavení vozidla tak, aby jednotka mohla být zařazena do integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) schvaluje nákup ochranných pomůcek – zásahový oděv s příslušenstvím – pro jednotku SDH MČ Praha – Újezd do konečné celkové výše 400 000 Kč včetně DPH,
b) schvaluje nákup vybavení vozidla Ford Transit DAL 1Z do konečné celkové výše 300 000 Kč včetně DPH,
c) ukládá starostovi zajištění nákupu vybavení dle bodů a) a b), viz příloha č. 1.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) Změna člena jednotky
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu člena jednotky SDH MČ Praha – Újezd.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

5. Pojmenování nových ulic
Starosta předložil návrh investora Tempus Investment, a.s. na pojmenování nově vzniklých ulic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere informace na vědomí,
2) ukládá starostovi jednat s investorem o některých změnách navrhovaných názvů nových ulic.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

6. Výsledky výboru stavebního a pro životní prostředí
1) Žádost o změnu ÚP
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádostech několika majitelů pozemků na změnu územního plánu.
a) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A na OB-C
Pozemek o výměře 5152 m2 se nachází mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé pozemku žádají o úpravu míry využití území z OB-A na OB-C.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu míry využití území na pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 z OB-A na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) pozemek parc. č. 608/1 z OB-A, ZMK a RBK R3/41 – zrušit retenční nádrž
Pozemek o výměře 11 383 m2 se nachází mezi lokalitou „V potocích“, zahrádkářskou osadou a bývalým mlýnským náhonem, při hranici s k. ú. Průhonice. Malá část je území čistě obytné OB-A, část je území sportu a oddechu SO3,5, většina je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41. Majitelé žádají o zrušení stavby retenční nádrže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 11 383 m2 z OB-A, VOP a přilehlé části plochy ZMK na OB-B (v celkové výměře cca 0,45 ha) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 608/1.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

c) pozemek parc. č. 604 ze ZMK a RBK R3/41 na OB
Pozemek o výměře 5 673 m2 mezi bývalým mlýnským náhonem a Botičem. Dle stávajícího územního plánu je větší část zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41, menší část je vodní plocha VOP, malá část je v záplavovém území Q100. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 z VOP na ZMK (tj. zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 na oba břehy Botiče,
2) neschvaluje změnu funkční plochy na pozemku parc. č. 604 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 673 m2 na OB.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

d) pozemek parc. č. 606/11 z OB-A, VOP, ZMK a RBK R3/41 na OB-B nebo OB-C, zrušit retenční nádrž a RBK R3/41
Pozemek o výměře 5152 m2 mezi stávající zástavbou v ulici Nad Náhonem, ulicí Ke Mlýnu a bývalým mlýnským náhonem. Dle stávajícího územního plánu je část území čistě obytné OB-A, část je zeleň městská a krajinná ZMK s regionálním biokoridorem R3/41 a část je vodní plocha VOP. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 606/11 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 5 152 m2 ze ZMK a VOP na OB-B (včetně zrušení vodní nádrže) a posun regionálního biokoridoru R3/41 východním směrem mimo pozemek parc. č. 606/11.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Fiala
Návrh byl přijat.

e) pozemek parc. č. 676/9 z NL na OB-B
Pozemek o výměře 10 112 m2 mezi mlýnem a ČOV. Pozemek je obklopen funkčními plochami NL a ZMK, nenavazuje na zastavitelné plochy. Majitelé žádají o zahrnutí části pozemku do plánu zástavby obce a o změnu funkčního využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd neschvaluje změnu funkčního využití pozemku parc.č. 676/9 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 10 112 m2 z NL na OB-B.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

2) Vyjádření k DÚR stavby BD Catha I
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k opravené DÚR (parking objektu napojen na prodloužení ulice Pastevců, kde je dále navrženo 8 parkovacích míst a stanoviště odpadu) novostavby bytového domu CATHA I na pozemku parc. č. 214/4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s DÚR bytového domu CATHA I na pozemku parc.č. 214/4 za následujících podmínek:
a) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
b) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/4, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
c) navrhovaný objekt bude posunut k ulici Formanská tak, aby severovýchodní nároží respektovalo stavební čáru danou stávajícím objektem č.p. 482 (šířka uličního prostoru cca 18 m),
d) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
e) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/3),
f) prodloužení ulice Pastevců bude současně realizováno i přes pozemek parc. č. 214/5, včetně napojení na již umístěnou komunikaci na parc. č. 214/6,
g) parkovací stání na parc. č. 214/4 budou v celé délce komunikace z obou stran kolmá,
h) stávající západní úvrať ulice Pastevců bude napojena na novou část a upravena na kolmá stání,
i) součástí stavby bude chodník v ulici Formanská i podél pozemku parc. č. 214/5.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

3) Dopravní studie
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval, že městská část obdržela od investora areálu „Bydlení Újezd u Průhonic“ dopravně inženýrské podklady pro (dosud neumístěnou) zástavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 117 RD, 11 bytů, 638 m2 nebytových ploch a 326 parkovacích stání. Osobní doprava má generovat 800 jízd denně, lokality Ke mlýnu, K Botiči a U lesa I. budou dále generovat max. 400 jízd denně, tzv. Milíčovská vesnice 500 jízd denně, samotný golfový areál 200 jízd denně, tzv. rozvojová zóna jih (severně od Formanské) 240 jízd/den a Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám 430 jízd denně. Stávající intenzity na Formanské jsou: pod Kateřinkami 2 200, nad Kateřinkami 5 200 a v napojení na Opatovskou 10 600 jízd denně.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o dopravní studii na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

4) Různé – informace
- 13. 1. 2016 bylo přerušeno řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“ a stavebník byl vyzván k doplnění podkladů. P. Ptáčníková seznámila členy výboru s námitkami, které jako účastník řízení podala na ústním jednání 7. 1. 2016.
- 8. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o umístění stavby „Optická kabeláž Sys-Dat.Com, Újezd u Průhonic“. Jedná se o slaboproudé trasy a objekt rozvodny v nové zástavbě Újezdu.
- 10. 2. 2016 bylo oznámeno zahájení řízení o změně ÚR stavby „Újezd u Průhonic – lokalita k Botiči – dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se dílčí úpravu regulativů již vydaného ÚR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

7. Oprava cesty na pozemku parc. č. 685/1
Starosta informoval o dodaných cenových nabídkách na opravu lesní cesty, pokračování cyklostezky, do Křeslic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje jako zhotovitele opravy cesty parc. č. 685/1 v k. ú. Újezd u Průhonic firmu Kapela, s.r.o. – zemní práce, IČO: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo za cenu 189 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
Starosta informoval o plánované realizaci domova seniorů na parc. č. 670/8. Předložil cenovou nabídku na vypracování časového a finančního plánu a studii stavby domova seniorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypracování studie stavby domova seniorů a zadání investičního projektu firmou SPS správa nemovitostí s.r.o., IČO: 27235939, se sídlem Perucká 7, Praha 2 za cenu 260 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o výstavbě MŠ Formanská
Zástupce starosty Ing. Hakl informoval o průběhu stavby MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o výstavbě MŠ Formanská na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

20,00 hodin odchází paní Petrová.

10. Vlajka pro Tibet 2016
Starosta předložil žádost Spolku Lugta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016.

pro: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 1/2016
Bod č. 9 Zápisu č. 1/2016 – Pojmenování ulice
Starosta předložil návrh investora Nová Praha na pojmenování nové ulice v lokalitě „K Botiči“, mezi ulicí Ke Mlýnu a Josefa Bíbrdlíka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvalují název ulice K Brodu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Bod č. 12/1 Zápisu č. 1/2014 „Mikrotechna – Na Křtině – žádost o směnu pozemků“ – trvá.
Bod č. 11 Zápisu č. 9/2015 „Různé“ za d) „Podnět občanů – osvětlení podchodu pod D1“ – trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení Zápisu č. 1/2016 na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Různé
a) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání ZMČ – 23. 3. 2016 od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informaci na vědomí.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Vynášení Morany
Starosta pozval zastupitele a občany na akci „Vynášení Morany“. Průvod s Moranou vyjde v neděli 20. března ve 14.00 hodin z újezdského náměstí směrem k Botiči.
Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější jarní klobouk.