Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14.3.2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni: Hrubý
Hosté: Korbel, Mošanský (k bodu 2) Pleskač, De Pina (k bodům 3 a 4), Kubeška (k bodu 5), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bytový dům Catha I – vyjádření investora a projektanta k požadavkům MČ

Jedná se o záměr výstavby bytového domu s 30 byty na parc.č.214/4. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 14.12.2015 a 15.2.2016, v ZMČ 24.2.2016. 29.2.2016 proběhlo jednání se zástupcem investora a projektantem k jednotlivým připomínkám MČ (číslování 1–9 odpovídá bodům a)-i) usnesení č.2 zápisu č.2/2016 ZMČ z 24.2.2016). Podmínkám č.1, 2 a 5 bylo vyhověno, č. 3 a 4 se navrhuje vypustit. S podmínkami č. 6 a 9 investor nesouhlasí, jde o sousední pozemek jiných vlastníků. Podmínky č.7 a 8 navrhuje řešit formou plánovací nebo darovací smlouvy a tím, že úpravy komunikace by byly provedeny po realizaci stavby BD.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby

Ing.arch. De Pina představil hmotovou studii Domu seniorů Formanská (zpracovalo OLAF studio pro SPS správa nemovitostí s.r.o., 03/2016). Na pozemku parc.č.670/8 se navrhuje třípodlažní objekt (do Formanské 2NP, východním směrem ustupující 3.NP), obsahující 136 lůžek (1+2.NP 2×60 dvoulůžkových a 3.NP 16 jednolůžkových pokojů) s nezbytným provozním zázemím. Parkování je zajištěno v severovýchodní části pozemku a na polovině stání nové komunikace u MŠ Formanská. Záměr využívá celou volnou část pozemku parc.č.670/8 se stávajícími regulativy ÚP. Součástí zadání investičního projektu stavby je ekonomický rozbor, rozpočet a harmonogram.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Dopravní studie

Ing. Pleskač představil Dopravně inženýrské podklady pro areál „Bydlení Újezd u Průhonic“ (zpracoval European Transportantion Consultancy, s.r.o. pro Tempus Investment, a.s., 12/2015), které byly na programu předchozího stavebního výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Areál ledových sportů – dokumentace EIA

9.3.2016 byla zveřejněna dokumentace EIA záměru „Areál ledových sportů“, termín na vyjádření je do 8.4.2016. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. Přílohami dokumentace jsou dopravně-inženýrské podklady, studie akustická, rozptylová a zastínění, hodnocení zdravotních rizik, inženýrskogeo­logický, hydrogeologický a dendrologický průzkum. Dopravně inženýrské podklady předpokládají v ulici Ke Kateřinkám na jižním konci nyní 5200 jízd/den (3000 do centra a 2200 z centra) a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den (5700+4900), což se do roku 2019 zvýší na 12700 jízd/den (6800+5900). Areál ledových sportů bude generovat 436 jízd/den. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015. Záměr byl projednán ve stavebním výboru 8.10. a v ZMČ 14.10.2015. MČ zaslala k záměru připomínky. 17.12.2015 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení – záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA). Zástupce investora a budoucího provozovatele představil zejména předpokládaný provoz objektu. Dle vyjádření OV ÚMČ Praha 11 a OÚR MHMP je záměr v souladu s ÚP. Případné další úpravy komunikace ke Kateřinkám navrhuje investor řešit samostatně.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Amazon – vyjádření náměstka primátorky p. Dolínka

MČ obdržela 26.2.2016 odpověď náměstka primátorky HMP p. Dolínka na výzvu ZMČ k urychlenému zahájení výstavby stavby 511 Pražského okruhu, v souvislosti se záměrem výstavby areálu Amazon v Horních Počernicích. Pokračování územního řízení na stavbu 511 SOKP stále brání chybějící verifikační stanovisko MŽP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni