Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 4. 2016, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluveni:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Metropolitní plán – podklady pro konzultaci návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy

Městské části obdržely výřez hlavního výkresu pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) s legendou, jako podklad pro další kolo konzultací na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy. Termín konzultace s MČ Praha – Újezd je 2.5.2016. Starosta dále předložil Požadavky na kvalitu ÚP HMP – pracovní materiál Svazu městských částí hl.m. Prahy, obsahující věcné i procesní požadavky na další postup přípravy a projednávání MUP. Text mj. požaduje, aby MUP vymezil plochy pro veřejnou vybavenost a pro zpracování regulačních plánů. Pouze prostřednictvím SMČHMP MČ získala i CD s kompletní pracovní verzí MUP. Na území MČ se navrhují dvě zastavitelné obytné lokality (Kateřinky a Újezd u Průhonic) a s přesahem do sousedních MČ dvě rekreační lokality (Kateřinky-Křeslice a Botič u Újezdu) a jedna přírodní lokalita (Milíčovská rybniční soustava).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- souhlasit s Požadavky na kvalitu ÚP HMP, zpracovanými SMČHMP
- požadovat, aby IPR HMP oficiálně zaslal MČ kompletní pracovní verzi MUP, textové části, všech výkresů, seznamu a popisu lokalit a seznamu všech příloh
- požadovat zapracování připomínek MČ Praha – Újezd, zaslaných v červnu 2015.

Pro: všichni

Bod č.3 – Název nové ulice k MŠ Formanská

Starosta předložil návrhy pojmenování nové ulice, ve které je nyní realizována stavba MŠ Formanská.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje název ulice „Na vojtěšce“.

Pro: všichni

Bod č.4 – Záměr realizace požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 v ulici Nad Statkem

Zástupce starosty předložil návrh umístění nové požární zbrojnice na pozemku parc.č. 626/20 na konci ulice Nad statkem. MČ bude dále jednat s vlastníky sousedních pozemků (ŘSD a soukromí vlastníci), ze kterého vyplyne definitivní umístění objektu a přístupové komunikace.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Námitky ke stavbě „Viladomy Kateřinky“ v ulici Pastevců

MČ obdržela 30.3.2016 námitky výboru SVJ Pastevců 484 v řízení o dodatečném povolení stavby Viladomy Kateřinky (dva rozestavěné BD v ulici Pastevců). Předseda výboru shrnul dosavadní průběh projednávání stavby – řízení je přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění (mj. doložit soulad záměru s ÚP a možnost zajíždění na venkovní parkovací stání).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- přeposlat dopis na odbor výstavby ÚMČ Praha 11
- podat za MČ námitky účastníka řízení ve smyslu bodu č.1 dopisu
- vyzvat stavebníka k neprodlené opravě povrchů ulice Pastevců.

Pro: všichni

Bod č.6 – Zpracování studie rozvoje dopravy – technická a cenová nabídka

MČ obdržela technickou a cenovou nabídku na zpracování studie rozvoje dopravy v obcích Vestec, Jesenice a Průhonice a v MČ Praha – Libuš, Praha – Kunratice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice (zpracoval NDCon s.r.o., 03/2016) s cenou 249.774,– Kč včetně 21% DPH. Uvedené MČ a obce by se měly podílet na objednání a úhradě studie.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- rozšířit řešené území o MČ Praha – Újezd a Praha – Křeslice, včetně křižovatek ulice Ke Kateřinkám – Opatovská a Štychova – Novopetrovická
- objednat uvedenou studii do výše spoluúčasti MČ Praha – Újezd max. 50 tisíc Kč včetně DPH.