Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11.5. 2016, 18:00–18:30

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Bezděk, Pitrman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Připojení pozemku parc.č. 240 – žádost o vyjádření

13.4.2016 obdržela MČ žádost vlastníka pozemku parc.č. 240 o vyjádření k DÚR na vjezd, oplocení a přípojky sítí. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím, přístupná pouze přes pozemek parc.č.247/8 ve správě MČ, šířky 3,0–3,6m, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. Nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení plánovaného rodinného domu na parc.č.240 (ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- S umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- S užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240 z důvodů nedostatečné šířky pozemku parc.č.247/8 a nutnosti zachovat zde bezpečnou stezku pro pěší a cyklisty.

Pro: všichni

Bod č.3 – Konzultace návrhu MUP na IPR hl. m. Prahy – informace

2.5.2016 se zástupci MČ zúčastnili na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy konzultace pracovní verze návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu).
Do termínu ZMČ by měl IPR zaslat zápis z jednání a další podklady. Zveřejnění MUP se předpokládá v září, pak bude 60 dní na připomínky. V srpnu se předpokládá schválení Pražských stavebních předpisů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni