Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.9.2016, 17:00–18:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk
Omluven: Hakl
Host: Pleskač

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Bydlení Újezd – Tempus Investment – zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb.

3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, termín na vyjádření byl do 23.8.2016. Záměr představil zástupce investora Ing. Pleskač. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání, z toho 254 odstavných (pro rezidenty) a 71 parkovacích (pro návštěvy a obsluhu nebytových prostor). Součástí záměru je rozšíření kapacity stávající ČOV o 500 EO. Osobní doprava má generovat 800 jízd/den (400 příjezdů a 400 odjezdů). Dopravně inženýrské podklady, které zohledňují i další plánované záměry v území, byly na programu stavebního výboru 15.2. a 14.3.2016.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Pavel Limberský – RD na pozemku parc.č.240 – žádost o revokaci usnesení

Vlastník pozemku parc.č. 240 žádá o revokaci nesouhlasného usnesení ZMČ (č.7a zápisu č.5/2016 z 22.5.2016), kterým byla zamítnuto napojení pozemku pro budoucí stavbu RD přes parc.č.247/8 ve vlastnictví MČ. Tento pozemek šířky 3,0–3,6m tvoří pěší propojení náměstí Pod platanem a ulice Pod napětím. Ve smyslu §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (platné pro území hl.m. Prahy do 31.7.2016) nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení rodinného domu. Dále šířka tohoto průchodu neodpovídá §12-§14 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (tzv. Pražské stavební předpisy, platné od 1.8.2016). Ve smyslu tohoto nařízení se nejedná o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje trvat na nesouhlasu:
- s umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.č.247/8
- s užitím pozemku parc.č.247/8 jako vjezdu k budoucímu RD na parc.č.240

Pro: všichni

Bod č.4 – Úpravy územního plánu č. U1232/01 a U1305/01

1.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání úprav ÚP vlny 01 (úpravy ÚP jsou nyní projednávány obdobně jako změny ÚP), termín na připomínky byl do 1.9.2016. Území MČ se týkají úpravy U1232/01 (pozemek parc.č.676/74 o ploše 667m2, úprava z OB-A na OB-C) a U1305/01 (pozemek parc.č.676/118 o ploše 800m2, úprava z OB-B na OB-C). Na RD na parc.č.676/74 v budoucí ulici Ke splavu bylo 19.8.2014 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 30.6.2014 odsou­hlasila MČ. Na RD na parc.č.676/118 v budoucí ulici Nad Mlýnským rybníkem bylo 26.10.2015 vydáno společné ÚR a SP, záměr předtím 29.4.2015 odsou­hlasila MČ. Obě stavby již probíhají.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit:
- s úpravou ÚP č. U1232/01 na pozemku parc.č.676/74
- s úpravou ÚP č. U1305/01 na pozemku parc.č.676/118

Pro: všichni

Bod č.5 – Jaroslav Šerák – BD na parc.č.428, 429 a 430 – žádost o vyjádření

Vlastník pozemků parc.č.428–430 v Újezdu u ulice Formanská žádá o vyjádření k DÚR bytového domu. Záměr zahrnuje hlavní objekt o 1.PP a 2.NP s 11 byty, 10 parkovacích stání v 1.PP a 3 na pozemku a doplňkové stavby. Celková plocha pozemku činí 5270m2, z toho bude zastavěno 706+199=905m2. Na uvedených pozemcích byla v minulých letech odstraněna stavba zemědělské usedlosti a 22.10.2014 vydáno (dosud nepravomocné) ÚR na stavbu „Novostavba BD Formanská“. Objekt o výšce 2NP+podkroví obsahoval 10 bytových jednotek, 12 parkovacích stání v 1.PP a 2 na pozemku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Optický kabel Sys-DataCom v ulici Ke mlýnu – žádost o vyjádření

Sys-DataCom, s.r.o. žádá o souhlas s uložením optického kabelu v ulici Ke mlýnu.

Výbor stavební a pro životní prostředí požaduje doplnit PD s podrobným zákresem trasy kabelu (délka, dotčené pozemky, vedení v zeleni/dlažbě, zákres stávajících sítí).

Pro: všichni

Bod č.7 – Informace o stavbě č.0101 TV Újezd – etapa 0022

Starosta informoval o zahájení Stavby č.0101 TV Újezd, etapa 0022. Jedná se o nové povrchy částí ulic Ke mlýnu, K motelu, Nad náhonem a plochy u Návesního rybníka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

24.5.2016 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

13.7.2016 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 15.3.2016, MČ neměla k záměru připomínky.

20.7.2016 byl zveřejněn posudek záměru „Areál ledových sportů“, veřejné projednání proběhlo 18.8.2016. Oznámení záměru bylo zveřejněno 23.9.2015, závěr zjišťovacího řízení 17.12.2015 a dokumentace EIA 9.3.2016. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

31.8.2016 zahájil OÚR MHMP projednání návrhů zadání změn ÚP vlny 09, termín na připomínky je do 30.9.2016. Území MČ se týká změna Z3004/09 (pozemky parc.č.619/3 a 626/21 o ploše 1123m2, změna ze ZMK a NL na SP) na části plochy tenisového areálu SK Újezd.

8.9.2016 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP schválil návrh zadání změny ÚP Z2973/00 (0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu seniorů) a neschválil návrh zadání změny ÚP Z2345/00 (17,3ha podél D1 ze ZMK, OP a NL na SV a komunikace).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni