Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 31. 10. 2016 17:00–19:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluven: Bezděk

Hosté: Janovský (k bodu 2), Pleskač (k bodu 4)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Přeložka VVN – vyjádření k územnímu řízení

MČ obdržela 17.10.2016 žádost společnosti ELEKTROTRANS, a.s. o vyjádření pro územní řízení na stavbu „V415/495 – zaústění Chodov“. Jedná se o sdružené vedení VVN 2×400kV a 2×110kV v délce cca 7,6km z TR Chodov v Šeberově, přes Hole u Průhonic a Újezd do Křeslic. V Újezdu je vedeno dle ÚP jako přeložka VVN400kV, jinak v trase stávajícího vedení, které nahrazuje. Bude použito celkem 24ks sdružených stožárů (z toho v Újezdu 6ks) o výšce cca 55,5m. V dalších etapách bude vedení VVN 2×400kV prodlouženo až do rozvodny Čechy Střed. V minulých letech proběhlo posouzení vlivu záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí (oznámení 24.5.2016, závěrečné stanovisko 22.4.2014). MČ zasílala k dokumentaci i posudku EIA nesouhlasné stanovisko.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat předložení úplné DÚR, zejména upřesnit polohy a rozměry stožárů a ochranných pásem.

Pro: všichni

Bod č.3 – Umístení DN 800, 2.část Pitkovice – Újezd

MČ obdržela 7.10.2016 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. o vyjádření a o poskytnutí podkladů ke stavbě „Zokruhování vodovodního řadu Praha – východ, etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. K záměru proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 15.3.2016 a závěr 13.7.2016). Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat upřesnění napojení na stávající řad DN300 ve Formanské a na další etapy výstavby.

Pro: všichni

Bod č.4 – Plnění usnesení ZMČ č.7/2016 – Bydlení Újezd

Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. 3.8.2016 bylo zveřejněno oznámení záměru. Záměr byl projednán 12.9.2016 ve stavebním výboru a 21.9.2016 v ZMČ, které usnesením č.7/2016 uložilo stavebnímu výboru podrobnější projednání. Zástupce investora Ing. Pleskač doplnil informace mj. k rozšíření kapacity ČOV a výstavbě centra.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje pro dostavbu centra lokality uzavřít s investorem plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.

Pro: všichni

Bod č.5 – Zahájení územního řízení na PHS Újezd

17.10.2016 bylo zveřejněno zahájení územního řízení na stavbu „D1 – protihluková stěna Újezd u Průhonic vlevo v km 4,905 – km 5,351“, ústní jednání proběhlo 9.11.2016. Ji­hovýchodně od nadjezdu silnice Újezd-Průhonice je podél navrhována PHS délky 446m a výšky 9m (na mostě přes Botič 5m). Z celkové délky je 374m mezi Formanskou a Botičem, 44m podél mostu přes Botič a 28m za Botičem. Provedení bude obdobné jako na druhé straně D1 – soklové panely železobetonové, většina výšky stěny plné pohltivé panely, na mostě lehké panely z plexi v rámech. K DÚR se MČ vyjadřovala v červenci 2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Plánované PHS Kateřinky – Újezd

MČ obdržela v minulosti studie proveditelnosti dalších dvou úseků protihlukových stěn podél D1: – PHS v km 2,846 – km 2,943 a km 3,034 – km 3,223 (celkem 286m na koruně obou částí 2.etapy stávajícího zemního ochranného valu podél viladomů v ulici Pastevců zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 06/2016) – PHS v km 3,227–4,094 (867m mezi jižním koncem ZOV a stávající nízkou PHS okolo ČSPH, zpracoval APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015) Hygienická stanice hl.m. Prahy povolila ŘSD časově omezenou výjimku zvýšených hladin akustického tlaku do 31.12.2018 (v úseku 2,35–3,2km 63dB ve dne a 60dB v noci a v úseku 3,2km-5,4km 67dB ve dne a 64dB v noci ), za podmínek mj. položení tzv. tichého asfaltu na D1, realizace PHS mezi Formanskou a Průhonicemi a zajištění ÚR na PHS v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.7 – Pasport rybniční soustavy

MČ obdržela od společnosti AQUATEST, a.s. specifikaci prací a cenovou nabídku na pasport rybníků Sukov a Návesního a Újezdského potoka. Uvedená společnost již v minulosti zpracovávala hydrotechnickou studii odvodnění území a návrh rekonstrukce uvedené rybniční kaskády. MČ nyní poptala další tři firmy.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

– 29.9.2016 bylo zveřejněno závěrečné souhlasné stanovisko MHMP k záměru „Areál ledových sportů“. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhalo od září 2015.

– OÚR MHMP zahájil řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., veřejné projednání bude 12.12.2016. Území MČ se týká změna 2825/00 – změna 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).