Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5. 12. 2016, 17:00–18:00

Přítomni: Bezděk, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Drahorád Hosté: Hromádka (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – PD polyfunkčního domu – I.etapa na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256

MČ obdržela 29.11.2016 žádost společnosti Aprea, s.r.o. o vyjádření k DSP stavby „Polyfunkční dům – objekt SO.02 – I.etapa“ na pozemcích parc.č. 214/11,12,13,256, zahrnující dvoupodlažní objekt s prodejnou, kadeřnictvím a čtyřmi byty, obslužnou komunikaci a 18 venkovních parkovacích míst. Napojení areálu na ulici Formanskou je přes pozemek MČ parc.č. 214/13. 2.6.2008 schvá­lil OÚP MHMP úpravu ÚP – navýšení kódu míry využití severní části území z OB-C na OB-E. Jižní část areálu je v ploše ZMK, kterou navíc vede VTL plynovod. 6.2.2009 bylo vydáno ÚR na celou stavbu, zahrnující kromě výše uvedené 1.etapy dále druhé křídlo polyfunkčního domu (s restaurací a penzionem), zahradní altán, dvě příčné komunikace s parkováním (dalších 33 míst, podél severní a jižní hranice areálu) a cyklostezku podél ZOV. V roce 2011 stavebník připravoval a projednával upravenou DSP (pouze zahradní restauraci s krytými terasami a obslužnými komunikacemi), stavební řízení bylo později zastaveno. Nyní navrhovaná 1.etapa stavby je v souladu s původním ÚR. Mezi stavebníkem a MČ proběhla v minulých letech řada jednání a dohod, zahrnující mj. majetkoprávní vypořádání pozemků, výstavbu chodníku, obslužné komunikace a cyklostezky a finanční příspěvek. Starosta předložil usnesení ZMČ z 9.9.2008, předseda výboru doplnil zápisy z jednání a ze stavebního výboru z 01–06/2011.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat, aby součástí 1.etapy výstavby bylo splnění nebo jiná garance předchozích dohod, zejména:
- Odvodnění přilehlé části ulice Formanské vsakem na pozemcích stavebníka
- Stavba chodníku min.š.2m podél celého areálu (tedy i severně od zastávky PID), včetně oddělení pozemku pod chodníkem a převod na MČ
- Stavba zpevněné cyklostezky podél ZOV, včetně odvodňovacího žlabu, oddělení pozemku pod stezkou a převod na MČ
- Finanční dar ve výši dle usnesení ZMČ č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
- Do splnění těchto podmínek dále nesouhlasit s DSP a neuzavírat smlouvu o stavbě vjezdu pozemku parc.č. 214/13

Pro: všichni

Bod č.3 – Rozšíření veřejné komunikační sítě Kabel servis Praha

MČ obdržela 23.11.2016 žádost společnosti Kabel servis Praha, s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Rozšíření veřejné komunikační sítě“, spočívající v uložení trubek HDPE pro optické kabely v částech ulic Formanská (cca 260m podél jižního okraje vozovky) a U pramene (cca 30m v zeleni) v Kateřinkách.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit se záměrem.

Pro: všichni

Bod č.4 – Revitalizace Sukovského a Návesního rybníka – informace

MČ zpracovala specifikaci prací na zakázku „Újezd u Průhonic – pasport rybniční soustavy na Újezdském potoce“, sloužící jako podklad pro vypracování cenových nabídek.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.5 – Povrchy tramvajových tratí – informace

Náměstek primátorky P. Dolínek rozeslal pro informaci všem městským částem koncepční materiál „Povrchy tramvajových tratí hl.m. Prahy“, který zpracoval IPR Praha jako navazující text k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy, Koncepce živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.6 – Různé – informace

ZMČ Praha 11 přijalo dne 16.11.2016 usnesení č. 0006/23/Z/2016, ve kterém „nesouhlasí s postupně se rozrůstající zástavbou převážně obytného charakteru na území Městské části Praha – Újezd, která nemá ze strany této městské části zajištěnu potřebnou infrastrukturu (dopravní, technickou, občanské vybavení) a jejíž nároky zatěžují a dále mohou zatěžovat veřejnou infrastrukturu na území sousední městské části Praha 11 a tím zhoršovat podmínky kvality života jejích obyvatel“. Podkladem usnesení byl mj. přehled plánované výstavby v naší MČ, zpracovaný OÚR ÚMČ Praha 11.