Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd dne 13. 12. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Úprava rozpočtu 12/2017
5. Rozpočtové provizorium
6. Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
7. Odměny pro členy OVK
8. Rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů
9. Zrušení usn. 16e) ze zápisu ze dne 27. 9. 2017 MŠ Formanská – náklady na náhradní provoz
10. VŘ na ředitele ZŠ Formanská
11. VŘ na zhotovitele PD na akci:„Rekonstrukce ulice Proutěná“
12. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
- PREdistribuce, a.s.
14. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- ZŠ Formanská
15. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd
16. Schválení darovací smlouvy
- Bonus EU
17. Členství ve Sdružení místních samospráv
18. Kulturní akce na 1. pololetí 2018
19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 15/2017
20. Interpelace
21. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2018
b) MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu
c) Informace – kniha o MČ
d) Kontrolní výbor – informace o nových členech
e) Edikt – oprava faktury
f) Vypsání grantu z VHA

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 22. 11. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Revokace usnesení č. 2 – volba ověřovatelů v zápisu
4. Volba návrhového výboru
5. MŠ Formanská
- žádost o schválení zvýšení kapacity školní jídelny
6. Schválení plánovací smlouvy
- bytový dům Catha I a II
7. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby ZŠ Formanská
8. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd“
9. Žádost o prodloužení pronájmu rybníků
10. Schválení kupní smlouvy
- manželé Limberští
11. Úprava vnitřní směrnice č. 12
12. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 12/2017, 13/2017, 14/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 13. 12. 2017
b) informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
c) VŘ – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní
d) VŘ – FIT parky
e) rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů
f) informace o nejbližších kulturních akcích
g) informace o situaci v Mateřské škole Vodnická
15. Souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11
16. Úprava rozpočtu k 11/2017

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 9. 11. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská
- schválení odstoupení od smlouvy se společností Kaziko, a. s.
- schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 31. 10. 2017

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská
- schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
5. Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017
6. Různé

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd dne 18. 10. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 10/2017
6. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Plánovací smlouva – BD Catha I a II
b) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
7. Schválení plánu zimní údržby
8. Schválení dohody na poskytování jedné tiskové strany ve zpravodaji Klíč
9. Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU, s. r. o.
10. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
a) Informace o výstavbě ZŠ Formanská
b) Kaziko – dodatek č. 2
11. Informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická
12. MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic
13. Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní
14. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 11/2017
15. Interpelace
16. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 11. 2017
b) Poděkování zastupitelům
c) Poděkování
d) Zadní vchod do Dendrologické zahrady

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 27. 9. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 09/2017
6. Žádost o finanční příspěvek
- Volby 2017 okrskové volební komise
7. Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd:
- bod č. 14b) ze zápisu č. 5/2016
- bod č. 4 z e zápisu č. 9/2017
8. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
9. Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd
10. Pořízení nového služebního vozu
11. Schválení znaleckého posudku – Limberský
12. Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.
13. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 9/2017
14. Interpelace
15. Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická
16. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 18. 10. 2017
b) Volby 2017 – okrsky, zapisovatelé, volební místnosti
c) Informace o získání dotace na fitparky
d) Poděkování
e) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
f) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 20. 9. 2017

Zápis

Z důvodu neschválení programu bylo zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ukončeno bez projednání bodů programu.

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 31. 8. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Prevence vzniku odpadu v MČ
- vyhodnocení veřejné zakázky
- schválení kupní smlouvy
- schválení vzorové smlouvy o výpůjčce pro občany
- schválení vzorové kupní smlouvy pro občany
5. Hasičská zbrojnice
- nabídka na zpracování dokumentace pro provedení stavby
6. Zpráva o výstavbě ZŠ Formanská
7. Připomínky za sdružení Sousedé
- k bodu č. 4 ZMČ konaného dne 19. 7. 2017
8. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, s. s.
c) Informace z RHMP – projednání materiálu (ÚPN 400 kV)
9. Zrušení usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene p. Polák
10. Námitka Ing. Hakla
- zápis ZMČ č. 7/2017 – bod č. 9b), č. 9d), č. 17
11. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2017 a č. 8/2017
12. Interpelace
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 20. 9. 2017
b) Problematika výstavby bytových domů na křižovate ulic Milíčovská a Na Křtině
c) Změna tajemnice kontrolního výboru
d) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6 k. ú. Újezd u Průhonic
e) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného 19. 7. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 21. 6. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Změna funkce komunikace na pozemku parc. č. 247/8 k. ú. Újezd u Průhonic
b) Prodej pozemku parc. č. 235/6 k. ú. Újezd u Průhonic
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Úprava rozpočtu k 06/2017
7. Jednací řád finančního výboru
8. Žádost o předfinancování projektu – MŠ Formanská – Šablony
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
9 a) Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory – zadávací dokumentace
9 b) Návrh na pořízení změny územního plánu – území mezi D1 a Formanskou
9 c) Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR
9 d) Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes EXIT 4 – technická studie
9 e) Odkoupení částí pozemků parc. č. 621/1 a 397 k. ú. Újezd u Průhonic
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – Pavel a Martina Brabcovi
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – Luboš Polák
12. Výběr zpracovatele studie proveditelnosti „Rekonstrukce Proutěná“
13. Výběr Dodavatele na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu ZŠ Formanská
14. Výběr poskytovatele právních služeb pro MČ
15. Prodej úklidového stroje
16. Žádost o příspěvek na nákup interaktivní tabule – ZŠ Ke Kateřinkám
17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Kapela, s. r. o.
18. Nákup dýchací techniky pro JSDH
19. Kulturní a sportovní akce
20. Plán zasedání ZMČ – II. pololetí 2017
21. Kontrola plnění usnesení
22. Interpelace – stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
23. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 31. 8. 2017
b) Referenční list Edikt
c) Cyklozvonění

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 19. 6. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – rozhodnutí o vyloučení
5. ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 17. 5. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Vyjádření k odvolání zástupce starosty MČ Praha – Újezd
5. Zápis z jednání finančního výboru
a) Zápis z jednání finančního výboru
b) Plán kontrol finančního výboru na I. pololetí 2017
6. Úprava rozpočtu k 05/2017
7. Revokace usnesení
- bod č. 7 ze zápisu č. 7/2016
- bod č. 5 ze zápisu č. 3/2017
8. MŠ Formanská
- ponechání zůstatku provozního příspěvku z roku 2016
9. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
- revitalizace Milíčovských kopců – anketa
9 a) Zápis z jednání Výboru stavebního a pro životního prostředí
9 b) Revitalizace Milíčovských kopců
9 c) Studie využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017
9 d) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – anketa
10. Námitka Ing. Hakla
- zápis č. 4/2017 – bod č. 16
11. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2017
12. Interpelace jako stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení
13. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 21. 6. 2017
b) Vyjádření k úplatnému převodu pozemku parc. č. 670/6 k. ú. Újezd u Průhonic
c) Informace o získání dotace
d) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
e) Klestí v Milíčovském lese
f) Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí 2017

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 26. 4. 2017

Zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců
5. Otevřený dopis zastupitelů
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 2017
6.1 Závěrečný účet městské části za rok 2016
6.2 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu k 04/2017
7. Výběrové řízení ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
8. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic
9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/372 k. ú. Újezd u Průhonic
10. Smlouva o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě
11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Areál ledových sportů Praha 11
b) Lokalita U Lesa 2
c) Autobusové zastávky
d) MŠ Formanská – akustika
e) Bytový dům Catha II
f) Zpráva o uplatňování ZÚR
12. Odvolání uvolněného zástupce starosty
13. Jednací řád zastupitelstva
14. Oznámení MČ Praha 11 – časopis Klíč
15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2017
16. Interpelace jako stálý bod zasedeání ZMČ po kontrole plnění usnesení
17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 17. 5. 2017
b) Úkoly pro předsedu finančního výboru a kontrolního výboru
c) Pozvánka na Májovou veselici

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 22. 3. 2017

Usnesení

3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
5. MŠ Formanská
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza Brabec
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis z jednání finančního výboru
4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- předfinancování projektu „Šablony“
5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé
12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemke parc.č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
b) Náhradní autobusová doprava X363
c) Představení nové úřednice
d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 15. 2. 2017

Usnesení

1. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
2. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
3. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
4. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
5. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
6. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 15. 2. 2017

Podrobný zápis

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. MHMP – ÚTUM svěření pozemků
4. Zpráva Výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Křižovatka D1 – EXIT 4
b) Různé
5. Výběrové řízení – ZŠ Formanská
6. Dendrologická zahrada – příspěvek na vybudování zadního elektronického vstupu
7. Revokace usnesení č. 14 Zápisu č. 1/2017 – Rozpočet 2017
8. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 1/2017
9. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 22. 3. 2017
b) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 25. 1. 2017

Usnesení

1. Smlouva Hřiště hrou, s. r. o.
2. PREdistribuce – věcné břemeno na parc.č. 265/389 a parc. č. 265/395
3. PREdistribuce – věcné břemeno na parc. č. 299 a parc. č. 622
4. PREdistribuce – Koncept kupní smlouvy na parc. č. 265/412 – TS1125
5. Svěření správy k pozemkům parc. č. 366/2, parc. č. 363/8 a parc. č. 355/3
6. HMP – ÚTUM svěření pozemků
7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací Akro estate, s. r. o.
8. Investiční akce městské části – OTV
9. Žádost o příspěvek na činnost CENTRIN CZ s. r. o.
10. Vlajka pro Tibet 2017
11. Zpráva finančního výboru
12. Rozpočet 2017
13. Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
14. Schválení odměn zastupitelů pro rok 2017, počet obyvatel
15. Kontrola plnění usnesení ze Zápisu č. 10/2016

CELÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ÚJEZD JE K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY