Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8. 2. 2017 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Hosté: Draštíková, J.Janovský, M.Janovský, Hromádka, Pleskač, Křížek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Exit 4 D1 – napojení Vestecké spojky

Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, KSÚS Středočeského kraje, Hl.m. Praha a Středočeský kraj uzavřeli Smlouvu o spolupráci a sdružení veřejných zadavatelů, za účelem stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Financování stavby se předpokládá z prostředků MD a SFDI. Část D1 v km 0–4 včetně Exitu 4 bude zařazena do kategorie místních komunikací a převedena na Hl.m. Prahu. Zprovoznění II.etapy Vestecké spojky (mezi Exitem 4 a Vestcem) se předpokládá současně se Stavbou 511 dálnice D0 (SOKP Běchovice – D1) a Stavbou 0301 dálnice D3 (D0 – Jílové u Prahy). K záměru probíhalo v letech 2008–2012 posuzování vlivů na životní prostředí, závěrečné stanovisko MŽP bylo vydáno 19.10.2012. Do­kumentace EIA předpokládala MÚK tvaru „diamant“ se světelnou signalizací. Zástupci MČ se zúčastnili dne 17.1.2017 výrobního výboru k optimalizaci technického návrhu Exitu 4. MÚK se z důvodů větší kapacity nově navrhuje jako okružní (dva podjezdy pod D1) s vnějším průměrem 148m. MČ obdržela 24.1.2017 žádost společnosti VPÚ DECO Praha, a.s. (projektanta stavby) o vyjádření k technické studii stavby, zejména k předpokládanému propojení Exitu 4 a ulice Formanská. Propojovací komunikace není součástí závazné části ÚP (pouze jako územní rezerva – výhled), počítá s ní až návrh Metropolitního plánu a také dosud projednávaná změna UP č. Z2345/00. Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s okružní křižovatkou MÚK D1 – Vestecká spojka a s napojením západní komerční zóny Průhonice dle předložené situace z technické studie „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II.etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ za podmínek: - Zprovoznění záměru až po zprovoznění Stavby 511 D0 (SOKP D1 – Běchovice) – Současné realizace protihlukových opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094 – Současné realizace lávky pro chodce a cyklisty přes D1, včetně napojení na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu a Průhonicích – Zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 v km 0–4 – Doložení výpočtů zátěží MÚK a napojení ZKZP a případné stavební úpravy tak, aby jejich kapacitní rezervy neumožňovaly vznik dalších komerčních zón podél Vestecké spojky.

Pro: všichni

Výbor stavební a pro životní prostředí dále doporučuje souhlasit s propojovací komunikací mezi touto MÚK a ulicí Formanskou za výšeuvedených podmínek a dále za podmínek:
- Propojovací komunikace bude městský dvoupruh s chodníky
- Úpravy propustnosti křižovatek ulic Opatovská / Ke Kateřinkám, Chilská / Opatovská, Na Jelenách / K Hrnčířům a Novopetrovická / Štychova
- Realizace rozšíření ulice Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně okružní křižovatky v napojení propojovací komunikace
- Rozšíření nezpoplatněného úseku D1 na km 0–10 (k MÚK s D0).

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.3 – Různé – informace

– 4.1.2017 zrušil MHMP rozhodnutí o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky“. Jedná se o dva rozestavěné bytové domy v ulici Pastevců. Proti rozhodnutí podal stavebník odvolání.

– 4.1.2017 zveřejnil OÚR MHMP návrhy 18 celoměstsky významných změn ÚP vlny IV., společné jednání proběhlo 19.1.2017, připomínky lze zasílat do 20.2.2017. Území MČ se týká změna č. Z 2827/00 – změna 1,9ha severně od křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka z OB na VV (pro veřejnou vybavenost, např. školu).

– 26.1.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Praha-Újezd“. Jedná se o osvětlení cyklostezky od ulice Proutěná na Jižní Město a chodníku mezi ulicí Pastevců a podchodem pod D1.

– 1.2.2017 bylo vydáno ÚR na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

– 3.2.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na dělení pozemků na parc.č.214/6 pro stavbu 12 řadových RD a komunikace (mezi Formanskou a D1, v prodloužení ulice Ke Smrčině).

– K urychlení přípravy Stavby č.511 Pražského okruhu byla na podzim loňského roku ustavena Ministerstvem dopravy ČR pracovní skupina, složená ze zástupců MD, MMR, MŽP, ŘSD, Hl.m. Prahy a Středočeského kraje. Do konce února 2017 se předpokládá dokončení nové dokumentace EIA a do konce srpna vydání stanoviska EIA. Pak může být obnoveno územní řízení. Současně se připravuje stavba přeložky silnice č. I/12 (obchvat Běchovic, Újezdu nad lesy a Úval).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni