Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 3. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,02 hodin dne 22. 3. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 19 bodech.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program o následující body:
1) „Změna jednacího řádu“
2) „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“
3) „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“
4) „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“
5) „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“

Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl, aby bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ byl zařazen na jednání jako bod č. 3. Zástupce starosty Ing. Hakl navrhl předsunout bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ a zařadit ho jako bod č. 8.
Starosta se vyjádřil k navrhovaným bodům JUDr. Fialy:
- bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Fiala“ nepatří na jednání zastupitelstva MČ, neboť tuto smlouvu uzavíral starosta a je v jeho pravomoci smlouvu vypovědět
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – všichni členové zastupitelstva jsou zváni na jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí, kde jsou informace o výstavbě prezentovány; dále může své kolegy ze strany Sousedé informovat ze své pozice zástupce starosty Ing. Hakl
- bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – jedná se o nadbytečnost nad rámec povinností městské části
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci nebyla projednána zastupitelstvem městské části
- bod „Změna jednacího řádu“ – návrh změn v jednacím řádu nebyl poskytnut v dostatečném předstihu, bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva MČ

Zástupce starosty Ing. Hakl okomentoval vyjádření starosty:
- bod „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ – Dohoda o koaliční spolupráci byla zveřejněna v zápisu ze zasedání zastupitelstva a bylo by korektní zařadit i výpověď výše uvedené dohody na jednání zastupitelstva městské části
- bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ – Ing. Hakl nemá všechny informace o výstavbě v městské části, neboť není přítomen na jednáních starosty s developery

Probíhá diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš vznesl dotaz, co přesně znamená povinnost starosty informovat o výstavbě v městské části, zda se bod týká rozvoje městské části a investic městské části.
JUDr. Fiala uvedl důvod, že se cítí být málo informován o jednáních starosty s developery a pokud tato jednání probíhají, tak o nich chce být informován.

Ing. Ranoš se dále vyjádřil k „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ – v minulých letech městská část pořizovala audiozáznamy z jednání zastupitelstva a toto zařízení má stále k dispozici; pořizování videozáznamů se jeví jako nadbytečná povinnost.
JUDr. Fiala uvedl, že zakoupení video záznamové techniky není technický ani finanční problém a občané mají právo být informováni.

Paní Draštíková navrhla přestávku na 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18,35 hodin pokračuje zasedání ZMČ Praha-Újezd.

Zastupitelstvo MČ hlasuje o doplnění jednotlivých bodů na jednání. O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Návrh Ing. Hakla: bod č. 15 „MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení“ předsunout a zařadit ho do programu jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh Ing. Hakla: doplnit bod JUDr. Fialy „Informace o výpovědi Dohody o koaliční spolupráci ze strany Hnutí pro Prahu a Nezávislí pro Újezd a Kateřinky“ zařadit jako bod č. 3.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Informace o výpovědi právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Karel Fiala“ a zařadit ho jako bod č. 20.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Povinnost starosty informovat členy zastupitelstva o skutečnostech týkajících se výstavby v MČ“ a zařadit ho jako bod č. 21.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
zdržel: Ranoš
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Pořizování videozáznamu z jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 22.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Návrh JUDr. Fialy: doplnit bod „Změna jednacího řádu“ a zařadit ho jako bod č. 23.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš
proti: Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda výboru Mgr. Kopp předložil zápis z finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.
Finanční výbor měl na programu hospodaření MŠ Formanská a MŠ Vodnická. Mgr. Kopp upozornil na různé odpisové sazby v jednotlivých mateřských školách a žádá o jejich sjednocení.
Bylo uděleno slovo přítomné ředitelce MŠ Formanská, která navrhla, aby zřizovatel stanovil jednotnou metodiku odpisových sazeb. Ve školkách bude v nejbližších měsících probíhat přezkoumání hospodaření, přítomný auditor se k účetním odpisům vyjádří.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zápis z jednání finančního výboru konaného dne 15. 3. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. MŠ Vodnická
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany

Mgr. Kopp informoval o:
1) žádosti o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 MŠ Formanská
2) odpisovém plánu
3) žádosti o souhlas zřizovatele mateřské školy s realizací projektu „Šablony MŠ Vodnická“
4) žádosti o posílení investičního fondu na koupi knihovny.
První 3 body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro rok 2017 dle přílohy č. 3,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 4,
c) realizaci projektu „Šablony MŠ Vodnická“ dle přílohy č. 5 ve výši 30 000 Kč,
d) žádost o posílení investičního fondu na úhradu knihovny ve dvoře dle přílohy č. 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská
- schválení odpisů
- přerozdělení hospodářského výsledku
- příspěvek na el. varhany
Mgr. Kopp informoval o:
1) účetních odpisech
2) návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2016
3) příspěvku na elektronické varhany
Body byly projednány na finančním výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) plán účetních odpisů MŠ Formanská pro rok 2017 dle přílohy č. 1,
b) žádost o přerozdělení hospodářského výsledku dle přílohy č. 2,
c) schválení příspěvku ve výši 3 543 Kč na pořízení elektronických varhan.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. MŠ Formanská – schválení výběru dodavatele na vnitřní vybavení 2. třídy
Starosta předložil žádost Mateřské školy Formanská o odsouhlasení výjimky ze směrnice týkající se limitů pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací.
Ředitelka mateřské školy dle vnitřní směrnice oslovila 5 firem s výzvou na realizaci nábytkového vybavení pro mateřskou školu. Nabídku podala pouze 1 firma. Z tohoto důvodu hodnotící komise na svém jednání dne 1. 3. 2017 výběrové řízení zrušila, neboť byla porušena vnitřní směrnice městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
JUDr. Fiala: poptávka nebyla zřejmě zadána správně, nemáme srovnatelné nabídky
Ing. Hakl: z informace z MHMP vyplynulo, že pokud výjimku z vnitřní směrnice schválí zastupitelstvo městské části, zákon o veřejných zakázkách nebude porušen
Zastupitelé udělili slovo tajemníkovi.
Tajemník Ing. Müller: ředitelka MŠ postupovala v souladu s vnitřní směrnicí Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací, pokud výjimku schválí zastupitelstvo městské části, nebude porušena směrnice, bude se moci uzavřít smlouva. Zákon o zadávání veřejných zakázek nebude porušen v žádném případě.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2 pro MŠ Vodnická a MŠ Formanská ze dne 19. 10. 2016,
2) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Baura Invest s. r. o., IČ: 24730301, se sídlem Na Šutce 391/32, 182 00 Praha 8 na dodávku mobiliáře pro třídu MŠ Formanská za celkovou cenu 754 937 Kč včetně DPH,
3) pověřuje ředitelku mateřské školy paní Bc. Jitku Svátkovou podpisem smlouvy o dílo.

pro: Drahorád, Hakl, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

7. MŠ Formanská – příloha č. 1 ke Zřizovací listině, doplnění č. p.
Starosta konstatoval, že Mateřské škole Formanská byla Magistrátem hl. m. Prahy přidělena adresa, která se musí dopsat do zřizovací listiny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
2) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

8. MŠ Formanská – uplatňování reklamací a jejich řešení
Zástupce starosty Ing. Hakl uvedl, že se vyskytly reklamační závady a předložil zápis z prohlídky reklamovaných vad v MŠ Formanská, které jsou dále řešeny.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Paní Draštíková: jak bude probíhat nástavba základní školy, když stavba mateřské školy nefunguje tak, jak by měla.
Ing. Hakl: je běžné, že nová stavba má závady, jedná se o složitou stavbu, která vyžaduje správcovskou firmu.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové: ředitelka popisuje další závady, přesuny dětí z důvodu nefunkčního topení a nevyhovující akustiku v jídelně.
Ing. Hakl: na akustické řešení jídelny byly podány dvě nabídky na dvě varianty. Pan Křížek: jedná se o pochybení v projektu, reklamace by se měly řešit v rámci dodavatele projektu.
Ing. Ranoš: havarijní stavy se musí řešit promptně; stejný problém s akustikou byl řešen již ve společenském sálu domu služeb Vodnická. Dále upozornil, že v zápisu z prohlídky reklamovaných vad chybí termín jejich vyřešení.
19,45 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z prohlídky reklamovaných vad ze dne 23. 1. 2017 MŠ Formanská a jejich řešení,
2) ukládá zástupci starosty Ing. Haklovi do příštího zasedání předložit cenové nabídky na vyřešení akustiky jídelny.

19,50 hodin přišla paní Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

9. ZŠ Formanská – schválení zřizovací listiny
Starosta odůvodnil nutnost zrušení zřizovací listiny Základní a mateřské školy Formanská a její nové schválení pouze pro Základní školu Formanská.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Ranoš: předpokládal, že se bude jednat o jeden subjekt mateřské a základní školy.
Zastupitelé udělili slovo ředitelce MŠ Formanská Bc. Svátkové, která uvedla důvody, proč nemůže jít o jeden subjekt.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) ruší usnesení č. 6, zápisu č. 7 ze dne 21. 9. 2016,
2) schvaluje zřizovací listinu Základní školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4,
3) ukládá starostovi požádat Český statistický úřad o přidělení identifikační­ho čísla.

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Křížek, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – výběrové řízení, schválení hodnotící komise
Starosta informoval o zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Základní škola prvního stupně Formanská a předložil návrh na jmenování komisí pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Jana Draštíková
náhradníci – Ing. Miloslav Müller, Ing. Pavel Staněk, Ing. Markéta Novotná

2) komisi pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. v následujícím složení:
členové – Václav Drahorád, Ing. Daniel Hakl, Ing. Pavel Staněk, Jana Draštíková, Ing. Miloslav Müller
náhradníci – Ivan Křížek, Zdeněk Hromádka, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Pavla Pitrmanová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
c) Různé

a) Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o prezentaci studie využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou Zona architekti, s.r.o.
Studie navrhuje doplnění podélných cest, lávky mezi kopci, rozhlednu, pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezeckou stěnu, lanový park, sjezdovku, včetně mobilního vleku a umělého zasněžování, půjčovnu sportovního vybavení, bufet, vinohrad, veřejné osvětlení a urnový háj.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Pan Křížek: prezentoval provoz a možnosti sjezdovky na 3. kopci, náklady, údržbu, servis, dopravu dětí na lyžování.
Ing. Ranoš: konstatoval, že stavební výbor doporučil studii využitelnosti Milíčovských kopců zveřejnit a zorganizovat diskusi mezi občany formou ankety. Navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí Studii využitelnosti Milíčovských kopců zpracovanou firmou ZONA architekti, s. r. o.,
2) požaduje zveřejnit anketu budoucího záměru realizace umístění funkčních prvků na kopec A, B a C dle Studie využitelnosti Milíčovských kopců a předložit výsledek ankety na květnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Lokalita U Lesa 2 – komunikace
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura. Jedná se o parcelaci pro 16 rodinných domů, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl: lokalita U Lesa 2 není součástí Smlouvy darovací o příspěvku na občanskou vybavenost uzavřenou s firmou Navetina, a.s. Do března 2017 měla být na základě usnesení zastupitelstva předložena plánovací smlouva, která by v této lokalitě garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.
Zastupitelé udělili slovo zástupci investora Ing. Pleskačovi.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U Lesa – 2. etapa, dopravní a technická infrastruktura“
2) přerušuje projednání bodu do doby projednání plánovací smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd, tj. do příštího zasedání ZMČ.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

c) Různé
- 27. 2. 2017 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP projednal a nedoporučil pořízení změn územního plánu podnětů, které se týkaly části plochy mezi Formanskou ulicí a dálnicí D1 a o území mezi ulicí Nad Náhonem a Botičem (podněty č. 101/15, 36/16, 37/16, 38/16 a 39/16). Dále výbor doporučil zvýšení kódu využití území pro dva rodinné domy (podnět č. 21/2016 a 25/2016)
- 3. 3. 2017 – byl zveřejněni závěr zjišťovacího řízení záměru Bydlení – Újezd u Průhonic, který nebude posuzován podle zákona č. 100/2001. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, která předpokládá 116 rodinných domů, 11 bytů, nebytové plochy a 321 parkovacích stá­ní.

21,12 hodin odchází paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21, 16 hodin přichází paní Draštíková.

Mgr. Kopp navrhl přestávku v délce 10 minut.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

21,26 hodin pokračuje jednání ZMČ Praha-Újezd.

12. Pasport rybniční kaskády – výběr dodavatele na rybníky Sukovský a Návesní
Starosta předložil tabulku s vyhodnocením nabídek na pasport rybniční kaskády na újezdském potoce. Pasport bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace na plánovanou revitalizaci rybníků Sukovský a Návesní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje cenovou nabídku Ing. Václava Kurky, se sídlem Příčná 1389, 535 01 Přelouč na zpracování pasportu rybniční kaskády na újezdském potoce v celkové výši 138 910 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu uzavřít smluvní vztah s vybraným dodavatelem dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

13. Nacházelovi – schválení cenové nabídky na odkup pozemků
Starosta předložil nesouhlasné stanovisko majitelů pozemku parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 s cenovou nabídkou městské části na odkup předmětných pozemků a požadovanou částku majitelů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí cenovou nabídku na odkup pozemků parc. č. 625/3, 624/2 a 626/29 v k. ú. Újezd u Průhonic od Vladislava Nacházela, bytem Vrchlického 1006/24, 150 00 Praha 5 a Josefa Nacházela, Tasovská 366/6, 155 21 Praha 5,
2) ukládá starostovi dále jednat o kupní ceně s majiteli pozemku.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

14. PRE – schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 265/412 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil kupní smlouvu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje kupní smlouvu o úplatném převodu pozemku parc. č. 265/412 v k. ú. Újezd u Průhonic, obec Praha zapsáno na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Na tomto pozemku je umístěna stavba transformační stanice ev. Č. TS 1125.
Cena prodávaného pozemku byla zjištěna a stanovena na základě znaleckého posudku č. 4646/13/2013 ze dne 13. 2. 2013 ve výši 210 280 Kč.
2) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

15. Kauza „Brabec“
a) Žádost o snížení výše finančního příspěvku dle usnesení ZMČ (příspěvek na bytovou výstavbu)
b) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod zastávkou MHD
c) Darovací smlouva budoucí na pozemek pod chodníkem
d) Darovací smlouva budoucí na chodník
e) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta předložil žádost o snížení výše finančního příspěvku určeného na občanskou vybavenost, dále smlouvy budoucí darovací na pozemek pod zastávkou MHD Ke Smrčině, na pozemek pod přilehlým chodníkem a smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích, kde je plánováanaá stavba cyklostezky.

22,00 hodin – zastupitelé hlasovali o pokračování v jednání.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) neschvaluje žádost o snížení výše finančního příspěvku,
2) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém je vybudována zastávka MHD, včetně přilehlých chodníků, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
3) schvaluje:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. 214/256 v k. ú. Újezd u Průhonic, na kterém bude provedena stavba chodníku, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na stavbu chodníku postavenou na pozemcích parc. č. 214/256 a 214/12 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 214/12, 214/256 a 214/11 v k. ú. Újezd u Průhonic, uzavřenou s panem Pavlem Brabcem, bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4 a SJM Pavel Brabec a Martina Brabcová, oba bytem Štítová 254, 149 00 Praha 4.
6) pověřuje starostu podpisem smluv uvedených v odst. 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

16. Předání veřejného osvětlení
- VO komunikace u MŠ Formanská
- VO v ulici K Sukovu
Starosta předložil vyjádření firmy Eltodo-Citelum, s. r. o., k technickému stavu veřejného osvětlení v ulici K Sukovu a u Mateřské školy Formanská a jeho převzetí do správy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
1) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Doplnění VO v ulici K Sukovu“ v rozsahu 1 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 47 029 Kč.
2) převod veřejného osvětlení v rámci stavby „Mateřská škola Formanská, Praha – Újezd“ v rozsahu 4 ks VO do správy HMP.
Hodnota převáděného veřejného osvětlení činí 236 471 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

17. Stanovisko – prodej pozemku parc. č. 264/19 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost MHMP o stanovisko k možnosti úplatného převodu pozemku parc.č. 264/19 o výměře 47 m2, který se nachází na rohu ulic Formanská a Vodnická. Předmětný pozemek je připlocen k přilehlému pozemku soukromého majitele a je užíván bez nájemní smlouvy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl navrhuje vyvolat jednání o posunutí plotu a rozšíření chodníku, který je v této části kriticky úzký.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje, že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 264/19 o výměře 47 m2, k. ú. Újezd u Průhonic vlastníkům přilehlých nemovitostí za účelem sjednocení vlastnictví,
2) schvaluje prodej uvedeného pozemku.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd přerušuje projednání tohoto bodu do doby, než majitelé pozemku parc. č. 264/19 prokáží, jak k této neoprávněné stavbě plotu došlo.

pro: Hakl, Fiala, Kopp zdržel: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

O usneseních bylo podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrženy.

18. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 2/2017 trvá usnesení z bodu č. 3 „MHMP – ÚTUM svěření pozemků“.
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.

22,19 hodin odešla paní Draštíková.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

22,21 hodin přišla paní Draštíková.

19. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 26. 4. 2017
Termín příštího zasedání je 26. 4. 2017 od 18.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

b) Náhradní autobusová doprava X363
Starosta informoval o uzávěrce ulice Újezdská v Průhonicích. Z tohoto důvodu bude na cca 6 týdnů zavedena náhradní autobusová doprava X363, která bude jezdit pouze v úseku Opatov-K Sukovu a zpět.

c) Tajemník úřadu Ing. Müller představil novou úřednici odboru občanskosprávního, Ing. Markétu Novotnou.

d) Pozvánka na nejbližší akce pořádané městskou částí Čisté kopce – 2. dubna

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22,28 hodin dne 22. 3. 2017.
Zapsala dne 22. 3. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.