Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU STAVEBNÍHO A PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚMČ 20. 3. 2017, 17:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Hosté: Zeman (k bodu 2), Pleskač (k bodu 3), Křížek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – prezentace

Na základě usnesení č.3 zápisu č.8/2016 z 19.10.2016 za­jistila MČ zpracování studie využitelnosti Milíčovských kopců. Spoluautor studie ing.arch. Zeman (ZONA architekti, s.r.o.) shrnul histoprii a současný stav kopců a představil jednotlivé návrhy: – Doplnění podélných cest, lávky mezi 1.-2. a 2.-3. kopcem, rozhledna na 2.kopci – Pikniková místa, cvičební prvky, pétanque, lezecká stěna, lanový park – Sjezdovka délky 160m na 3.kopci, mobilní vlek, umělé zasněžování, vodní nádrž – Půjčovna sportovního vybavení, bufet, WC, doplnění veřejného osvětlení, vinohrad – Urnový háj na 1.kopci (jediný vyžaduje změnu ÜP, jinak je celé území SO1,3) Dále byl diskutován provoz jednotlivých prvků (náklady, případný nájemce, údržba, ostraha, možná demontovatelnost) a jejich vliv na dopravní zátěž (vozidla pro údržbu, servis a zásobování, ne všichni návštěvníci přijdou z blízkého okolí pěšky, doprava dětí na lyžování vozidlem SDH Újezd). Pravidelná údržba i vyšší návštěvnost území může přispět k čistšímu a bezpečnějšímu prostředí (již probíhající prosvětlování stromových skupin, eliminace bezdomovců a vandalů).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere Studie využitelnosti Milíčovských kopců na vědomí a doporučuje její zveřejnění a zorganizování ankety mezi občany.

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita U Lesa 2 – DÚR na komunikace a sítě

MČ obdržela dne 27.2.2017 žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o parcelaci pro 16 RD, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ dle bodu č.4

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s předloženou DÚR.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

27.2.2017 Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP mj. projednal a nedoporučil pořízení změn ÚP dle podnětů č. 101/15, 36/16, 37/16, 38/16 a 39/16. Jedná se o část plochy mezi Formanskou a D1 a o území mezi ulicí Nad náhonem a Botičem. Dále výbor doporučil pořízení úprav ÚP dle podnětů č. 21/2016 a 25/2016 (zvýšení kódu míry využití území pro 2 RD).

3.3.2017 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 3.8.2016. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stá­ní.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.