Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 26. 4. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hakl, Hromádka, Fiala, Křížek, Ranoš, Kopp, Petrová
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.01 hodin dne 26. 4. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech. Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Otevřený dopis zastupitelů“ a zařadit ho jako bod č. 5.
Starosta navrhl doplnit program o bod „Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017“ a zařadit ho jako bod č. 6/2.
Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Diskuse k navrženému bodu „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“:
Tajemník úřadu Ing. Müller sdělil, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců byly doručeny e-mailem na úřad městské části dne 26. 4. 2017 v 16.25 hodin. Na e-mail obratem odpověděl.
Starosta uvedl, že z časových důvodů se nestihl seznámit se zaslaným e-mailem, dle Jednacího řádu je nutné materiály k projednávání na zasedání zaslat nejpozději 3 dny před konáním zastupitelstva.
Ing. Hakl uvedl, že navrhuje přečíst dopis s otázkami a vzít ho na vědomí.
Ing. Ranoš konstatoval, že přítomní hosté, kteří otázky zpracovali (paní Jandourková a pan Pospíchal zastupující paní Pospíchalovou) nezastupují SVJ Proutěná – U Pramene, ale zajímají se o studii jako občané městské části.
JUDr. Fiala uvedl, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců jsou precizně zpracovány, členové zastupitelstva by měli dát prostor občanům městské části, kteří se o dění v ní zajímají, a měli by bod do programu zasedání zastupitelstva zařadit a reagovat na něj.
Paní Draštíková souhlasí se zařazením bodu do programu zasedání zastupitelstva, dále uvedla, že stále probíhá anketa týkající se využití Milíčovských kopců, na webových stránkách hlasovalo již téměř 1 000 obyvatel. Anketa bude uzavřena 28. 4. 2017 a její výsledky budou prezentovány na květnovém zasedání zastupitelstva MČ.
Ing. Hromádka navrhl, aby všechny dotazy vyplývající z ankety, včetně předložených otázek ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců, byly zodpovězeny a uveřejněny na webových stránkách městské části.
Pan Křížek konstatoval, že se jedná pouze o anketu, nejde o nic směrodatného, pokud se občané vyjádří, že s navrhovanými prvky na Milíčovských kopcích nesouhlasí, městská část to bude respektovat.
Členové zastupitelstva udělili slovo přítomné paní Jandourkové.
Paní Jandourková uvedla, že je pro otevření diskuse a pro smysluplnou spolupráci a zajímá ji, co chtějí občané. Studie využitelnosti Milíčovských kopců vzbuzuje spoustu otázek, například za jakých okolností navrhované prvky vzniknou.

Zastupitelstvo MČ hlasuje o doplnění jednotlivých bodů na jednání. O bodech je podle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí, než byly navrhovány.

Návrh Ing. Ranoše: doplnit bod „Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh starosty: doplnit bod „Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017“ a zařadit ho jako bod č. 6/2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Návrh paní Draštíkové: doplnit bod „Otevřený dopis zastupitelů“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Hana Petrová a paní Jana Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Fiala, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Fiala, Mgr. Kopp a Ing. Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Otázky ke Studii využitelnosti Milíčovských kopců
Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela dne 26. 4. 2017 e-mailem „Otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců“ podepsané paní Romanou Jandourkovou a Dagmar Pospíchalovou. Téma týkající se využitelnosti Milíčovských kopců bude projednáváno na květnovém zasedání zastupitelstva, proto dnes nechce debatovat nad jednotlivými otázkami položenými v dopise. Otázky budou dále projednávány na Výboru stavebním a pro životní prostředí, který se bude konat ve středu 10. května.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala vznesl dotaz, kdy a kde budou odpovědi na předložené otázky uveřejněny.
Ing. Hakl navrhl, aby otázky byly součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva a dále uvedl, že občané se ho ptají, proč byla anketa takto postavena.
Tajemník úřadu uvedl, že otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců budou součástí zápisu, jsou podkladem pro zasedání zastupitelstva.
Starosta odpověděl Ing. Haklovi, že požadavek zveřejnění ankety byl schválen na zasedání zastupitelstva č. 3/2017, otázky byly zaslány všem členům zastupitelstva, nikdo na ně nereagoval. Každý ze členů zastupitelstva tak může občanům odpovědět na otázky týkající se ankety. Anketa je průběžně vyhodnocována referentkou úřadu, každé hlasovací políčko má svůj graf s vyznačením hlasů pro a proti. Anketní lístky doručené „papírově“ budou zaevidovány do elektronické podoby, aby se do grafů promítly.
Členové zastupitelstva udělili slovo přítomnému panu Pospíchalovi.
Pan Pospíchal žádá, aby odpovědi na otázky byly doručeny do zasedání Výboru stavebního a pro životní prostředí.
Pan Křížek navrhl zorganizovat neformální setkání s SVJ.
Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí dopis nazvaný Otázky ke konceptu Revitalizace Milíčovských kopců z března, doručený na ÚMČ 26. 4. 2017, viz příloha č. 1,
2) ukládá předsedovi výboru stavebního a pro životní prostředí projednat připomínky a dotazy na nejbližším jednání výboru.

pro: Drahorád, Fiala, Kopp, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

5. Otevřený dopis zastupitelů
Paní Draštíková předala slovo panu starostovi. Otevřený dopis zastupitelů je součástí zápisu.

Začátek dopisu:
Vážení zastupitelé, na minulém zasedání našeho zastupitelstva nám bohužel nebyl dán prostor vyjádřit se k některým důležitým otázkám, týkajících se fungování samosprávy naší městské části. Návrhy na možnost projevit naše názory nebyly z popudu starosty (a je i smutnou skutečností, že za podpory některých zastupitelů) vůbec zařazeny do programu jednání. Stejně tak bylo naloženo i s našimi návrhy na přijetí některých rozhodnutí. Takový postup je v hrubém rozporu se zásadami zastupitelské demokracie. Samozřejmě si nemyslíme, že naše názory jsou ty jedině správné, ale trváme na tom, abychom je mohli svobodně projevit. Za této situace nám nezbývá, než vás oslovit touto cestou.
Odpověď starosta:
Zastupitelská demokracie spočívá v tom, že zastupitelé mohou dle svého uvážení hlasovat i pro nezařazení navrhovaných bodů. Zvláště, když jsou předkládány v den zastupitelstva a zastupitelé nemají možnost se s navrženými body seznámit. V jednacím řádu zastupitelstva je obsaženo, že písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva mají být rozeslány nejpozději do 3 pracovních dnů.
Návrh na doplnění bodu, mimo jiné bylo okomentováno na minulém zastupitelstvu dne 22. 3. 2017, z jakého důvodu starosta nedoporučuje body zařadit.

Pokračování dopisu:

Výpověď koaliční dohody
Byla nám bez jakéhokoli předchozího jednání vypovězena dohoda o koaliční spolupráci s lakonickým odůvodněním, že nepodporujeme výstavbu domu seniorů. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Výstavbu jsme podporovali, až do doby, kdy nám byl předložen investiční záměr, vypracovaný developerem (SPS), ze kterého vyplývá, že výstavba v hodnotě cca 125 mil Kč má být financovaná z veřejného rozpočtu (z úvěru MČ) a následně předána ke komerčnímu využití nějakému operátorovi, který by měl domov provozovat. Takový záměr považujeme za riskantní a finanční zátěž je nad naše poměry. Zavázali jsme se, že podpoříme výstavbu domova, ale především pro seniory naší MČ, a ne že za veřejné prostředky připravíme výhodný business pro podnikatelský subjekt. Máme tedy vážné pochybnosti, že uvedený důvod k výpovědi koaliční smlouvy byl skutečný. Rozhodně nás velmi mrzí a překvapuje, že k výpovědi došlo bez jakékoli předchozí diskuze s námi. Pouze jsme si v našem vyjádření k projektu výstavby dovolili mít připomínky k jeho realizaci. Nikdy jsme neuvedli, že s výstavbou nesouhlasíme.

Odpověď starosta:
Níže jsou zveřejněna všechna usnesení, která se týkají Domu seniorů. Zastupitelé za nezávislé kandidáty Sousedé považují tento záměr za riskantní a jako velkou finanční zátěž. Zde je doloženo, že o veškerém průběhu přípravy realizace Domu seniorů byli řádně informování a následně je i Sousedé podpořili svým hlasováním.

Přestože Sousedé souhlasili s vypsáním soutěže na poskytovatele sociálních služeb v Domě seniorů, tak dne 27. 2. 2017 zaslali toto vyjádření k dokumentaci:
- architektonický návrh nerespektuje stávající urbanistické a architektonické vztahy a vazby v území a nerespektuje urbanisticko-architektonickou studii, kterou nechala MČ zpracovat v r. 2013 a která je součástí úpravy územního plánu a na základě které byla úprava územního plánu provedena. Tato studie je závaznou částí úpravy územního plánu.
- zadávací dokumentace neobsahuje smlouvu. To je nutná příloha a bez jejího návrhu se nelze konceptem zadávací dokumentace zabývat. Návrhy uchazečů by byly neporovnatelné atd.
- jedná se o významnou investici, která zaváže MČ na dlouhé období. Při stávajícím rozpočtu MČ je předpokládaná investice min. sedminásobkem ročního rozpočtu. Dále je vůbec otázkou, zda se má se takto zastupitelstvo zavázat rok a půl před volbami?!
- jedná se model fungování, který je čistě „business“ projektem. Není úkolem městské části vytvářet nástroje pro podnikání soukromým subjektům.

Zde jsou uvedena všechna zveřejněná usnesení týkající se přípravných prací Domu seniorů, pro přípravné práce vždy všichni přítomní hlasovali pro:

Zápis 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 2. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš (příchod v 17,45 hodin), Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek
Omluven: Kopp
8. Objednávka studie domu seniorů včetně investičního záměru
Starosta informoval o plánované realizaci domova seniorů na parc. č. 670/8. Předložil cenovou nabídku na vypracování časového a finančního plánu a studii stavby domova seniorů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje vypracování studie stavby domova seniorů a zadání investičního projektu firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., IČO: 272 359 39, se sídlem Perucká 7, Praha 2 za cenu 260 000 Kč bez DPH,
2) ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 3. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp
5. Dům seniorů Formanská – studie a zadání investičního projektu stavby
Starosta předložil studii stavby a zadání investičního projektu domova seniorů zpracovaného firmou SPS správa nemovitostí, s. r. o., OLAF STUDIO.
Zástupce zpracovatele Ing. Pleskač studii stavby představil a předložil kalkulaci investičního projektu. Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) bere informaci o studii a zadání investičního projektu stavby domu seniorů na vědomí,
b) schvaluje záměr stavby domu seniorů,
c) ukládá starostovi jednat o stavbě domu seniorů s příslušnými odbory MHMP.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

Zápis 9/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 11. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek, Kopp, Ranoš
6. Dům seniorů
a) Schválení vypsání veřejné zakázky
Starosta informoval o jednáních s MHMP, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence, týkajících se možné finanční půjčky na výstavbu domu seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat.

b) Cenová nabídka – výběr poskytovatele sociálních služeb
Starosta předložil cenovou nabídku firmy Typaz, s. r. o., na provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením pro nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování služeb v Domě seniorů“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje předložení kompletní specifikace cenové nabídky na vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě seniorů se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

pro: všichni
Návrh byl přijat

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd konaného dne 14. 12. 2016
Přítomni: Drahorád, Hakl, Hromádka, Ranoš, Petrová, Fiala, Draštíková, Křížek
Omluven: Kopp
4. Schválení zpracovatele zadávacích podmínek – Dům seniorů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1. schvaluje:
a) zpracování zadávacích podmínek nadlimitní zakázky s názvem „Poskytovatel služeb v Domově seniorů“ se zaměřením na pečovatelskou službu, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem,

b) objednání u firmy Typaz, s r. o., se sídlem Jeremenkova 763/88, Praha 4, IČ: 62418823, zpracování zadávacích podmínek dle bodu 1 a) tohoto usnesení za celkovou cenu 35 000 Kč bez DPH,
2. ukládá: starostovi uzavřít smluvní vztah s firmou Typaz, s. r. o. dle bodu 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni

Pokračování dopisu:

Povinnost starosty informovat o výstavbě v městské části
Ani tento bod nebyl zařazen do programu. Starosta nás odbyl tím, že se máme účastnit stavebního výboru, kde si můžeme potřebné informace opatřit. Takový postoj snad ano nepotřebuje komentáře. Snad jen, že zastupitelstvo (tedy i starosta) má hájit zájmy městské části a jejich obyvatel a nikoli zájmy developerů, provádějících na našem území nekoordinovanou výstavbu.

Odpověď starosta:
MČ v rámci stavebních záležitostí svolává Výbor stavební a pro životní prostředí, kde se o jednotlivé plánované výstavbě diskutuje a navrhují se doporučující stanoviska zastupitelům. Pozvánka je zasílána i všem zastupitelům. Následně je z výboru pořízen zápis, který je řádně projednán na zastupitelstvu.

Pokračování dopisu:

Jednací řád
K tomu jsme se již vyjádřili s tím, že náš návrh na to, aby o jednáních zastupitelstva pořizovány videozáznamy, byl odmítnut. Naopak byl tajemníkem vytvořen návrh nového jednacího řádu, který by podstatně omezil práva zastupitelů a především občanů MČ na to být řádně informováni o dění v MČ.
I přesto se domníváme, že i přes odlišné názory na některé otázky, můžeme i nadále rozumně spolupracovat ku prospěchu Újezdu. Stačí, když si všichni uvědomíme, proč své funkce vykonáváme a že odlišný názor a veřejná věcná diskuze bývají obvykle ku prospěchu věci.
Přejeme hezký víkend a těšíme se na příští zasedání zastupitelstva.
S pozdravem Sousedé
Daniel Hakl, Michal Kopp, Karel Fiala

Odpověď starosta:
Dne 27. 3. 2017 byli všichni zastupitelé e-mailem vyzváni k zaslání námětů a připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu. Dále byl dne 29. 3. 2017 tajemníkem úřadu zaslán všem zastupitelům návrh Jednacího řádu, který sloužil jen jako námět. Náměty a připomínky byly zaslány 5. 4. 2017, které byly duplicitní a již byly zapracovány v upravovaném Jednacím řádu.

Konec dopisu.

Následně proběhla diskuse mezi zastupiteli. Mgr. Kopp uvedl, že povinností členů zastupitelstva není účastnit se jednání Výboru stavebního a pro životní prostředí.
Ing. Hromádka uvedl, že všechny body z Výboru stavebního a pro životní prostředí předseda výboru Ing. Ranoš předkládá na zasedání zastupitelstva.
Ing. Fiala uvedl, že otevřený dopis zastupitelů je reakcí na skutečnosti, že na minulém zasedání zastupitelstva MČ konaném dne 22. 3. 2017 nedostali členové sdružení Sousedé slovo, mají právo na zasedání promluvit, ale členové zastupitelstva z jiných stran jim v tom zabránili a byli proti zařazení bodů na jednání ZMČ.
Ing. Hakl požaduje písemnou odpověď na otevřený dopis zastupitelů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí otevřený dopis zastupitelů.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 2017
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval, že dne 10. 4. 2017 proběhlo jednání finančního výboru, na kterém byl předložen závěrečný účet za rok 2016, dále byl výbor seznámen s materiály k závěrečnému účtu, které byly současně rozeslány e-mailem s možností vyjádření do 24. 4. 2017. K závěrečnému účtu nebyly žádné dotazy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.04.2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6.1 Závěrečný účet městské části za rok 2016
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp okomentoval závěrečný účet městské části za rok 2016. Dále uvedl, že neobdržel požadované informace týkající se jednotlivých položek v rozpočtu a příslušných faktur, a proto navrhuje tento bod odložit na příští zasedání zastupitelstva.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Paní Petrová uvedla, že zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vypracoval Magistrát hl. m. Prahy a nejsou v ní žádné výhrady vůči hospodaření městské části.
Mgr. Kopp nezpochybňuje vedení účetnictví, pouze konstatuje, že neobdržel požadované informace včas.
Tajemník úřadu uvedl, jak funguje vnitřní kontrola účetnictví na úřadu.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. Schvaluje
a) Závěrečný účet městské části za rok 2016 – příloha č. 1
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, 1C – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
b) Prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31.12.2016 – příloha č. 2
c) Přehled finančního vypořádání za rok 2016 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan. vypořádání, 3B – tabulka č. 1, 3C – tabulka č. 3A, 3D – tabulka č. 3B, 3E – tabulka č. 3C, 3F – tabulka č. 3E, 3G – tabulka č. 3F, 3H – tabulka č. 3G a, 3CH – tabulka č. 3G b, 3I – tabulka č. 4, 3J – tabulka č. 7 a 3K – komentář k finančnímu vypořádání za r. 2016
d) Účetní závěrka MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh. majetku
e) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh. majetku
f) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská – příloha č. 6
6A – Rozvaha, 6B – Výkaz zisku a ztráty, 6C – Příloha, 6D – Přehled o pohybu dlouh. majetku
g) Inventarizační zpráva MČ – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek , 7C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 7D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka č. 8
h) Inventarizační zpráva MŠ Vodnická – příloha č. 8
8A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 8B – Přehled pohledávek, 8C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům.
i) Inventarizační zpráva MŠ Formanská – příloha č. 9
9A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 9B – Přehled pohledávek, 9C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům.
j) Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v HČ ve výši 1 360 115,78 bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4134, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve VHČ ve výši 526 167,32 bude ponechán k dalšímu zapojení do rozpočtu HČ přes položku 4131 – příloha č. 10.

II. Schvaluje bez výhrady
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2016 do 31.12.2016 – příloha č. 11.

pro: Drahorád, Fiala, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková, Hakl
zdržel: Kopp
Návrh byl přijat.

6.2 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 4. 2017 a úprava rozpočtu 04/2017
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp konstatoval, že dne 24. 4. 2017 proběhlo jednání finančního výboru, kde byla předložena úprava rozpočtu 04/2017. Jednotlivé položky v úpravě rozpočtu okomentoval. Finanční výbor doporučil ZMČ tyto úpravy rozpočtu schválit.
Ing. Hakl požaduje kontrolu profinancování dotací rozdělených z výnosů z výherních hracích přístrojů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.4.2017.
2) schvaluje úpravu rozpočtu k 04/2017 dle přílohy č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výběrové řízení ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
Starosta konstatoval, že dne 15. 3. 2017 byla uveřejněna výzva k podání nabídky na profilu zadavatele.
Termín pro podání nabídek byl dne 20. 4. 2017 a současně ve stejný den proběhlo otevírání nabídek. Dne 24. 4. 2017 se konalo hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti.
Zadávací dokumentaci si převzalo celkem šest firem a nabídku podaly dvě firmy. Součástí dokumentace byla i smlouva o dílo. Obě firmy splnily požadované podmínky a žádná z nich nebyla vyloučena.
Hodnotícím kritériem byla 1. cena s váhou 90 % a 2. lhůta dodání s váhou 10 %.
Po vyhodnocení nabídek byla zvolena jako nejvhodnější nabídka společnosti DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Luční 1867, Staré Město s celkovou cenou 15 482 000 Kč a termínem dodání 215 dní. Druhá společnost KAZIKO a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 – Hloubětín podala nabídku s celkovou cenou 17 097 739,24 Kč s termínem dodání 182 dní.
Předpokládané zahájení stavby je 1. 7. 2017, termín dokončení 01/2018.
Finanční prostředky získala městská část z Ministerstva školství a kultury a MHMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti, zprávu o hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“.
2) schvaluje nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03, IČ: 26244161 za celkovou cenu ve výši 15 482 000 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03, IČ: 26244161.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že dne 28. 3. 2017 byla doručena žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 213/3 k. ú. Újezd u Průhonic tak, aby žadatel společnost NAVETINA a. s. mohla pozemek připojit ke svému pozemku parc. č. 214/31 k. ú. Újezd u Průhonic.
V současné době je odborem technické vybavenosti Magistrátu HMP plánované rozšíření ulice Formanská a uvedený pozemek je krajnicí stávající komunikace, není vhodné s prodejem uvedeného pozemku souhlasit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) konstatuje že obdrželo žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP ke sdělení stanoviska k úplatnému převodu parc. č. 213/3 o výměře 214 m2, k. ú. Újezd u Průhonic pro společnost NAVETINA, a.s. za účelem připojení k pozemku parc. č. 214/31 k.ú. Újezd u Průhonic, který je ve vlastnictví žadatele.
2) neschvaluje prodej uvedeného pozemku z důvodu plánovaného rozšíření ulice Formanská. Investiční záměr je v kompetenci OTV MHMP.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/372 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta konstatoval, že dne 29. 3. 2017 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi městskou částí a panem Brabcem a paní Brabcovou na část pozemku parc. č. 214/11 k. ú. Újezd u Průhonic. Dne 5. 4. 2017 byl vypracován geometrický plán, který byl také schválen katastrálním úřadem. Následně byla vypracována darovací smlouva, která je odsouhlasena manželi Brabcovými.
Jedná se o vypořádání části pozemku pod autobusovou zastávkou, která je v současné době z části na pozemku parc. č. 214/79 a z části je na pozemku parc. č. 214/11. Darovací smlouvou dojde k majetkoprávnímu vypořádání a pozemek pod autobusovou zastávkou jako celek bude ve správě městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření bezúplatné darovací smlouvy na pozemek parc.č. 214/372 k.ú. Újezd u Průhonic o výměře 31 m2 s panem Pavlem Brabcem a paní Martinou Brabcovou, oba bytem ------. Pozemek parc.č. 214/372 k.ú. Újezd u Průhonic byl oddělen od pozemku parc.č. 214/11 k.ú. Újezd u Průhonic, dle geometrického plánu č. 1247–40/2017, který je nedílnou součástí darovací smlouvy.
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě
Starosta konstatoval, že dne 22. 3. 2017 byl zaslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě v pozemku parc. č. 214/141 v délce výkopu 3 m a v pozemku parc. č. 265/508 o délce výkopu 32 m. Podzemním komunikačním vedením veřejné sítě jsou dvě optotrubky HDPE. Věcné břemeno je úplatné za jednorázovou náhradu ve výši 3500 Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o umístění veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 214/141 o délce výkopu 3 m a v pozemku parc.č. 265/508 o délce výkopu 32 m, oba pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic se společností Kabel servis Praha, s.r.o., IČ: 256 25 217, se sídlem U Pramene 433, 149 00 Praha 4 – Újezd, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 3 500 Kč. Rozsah věcného břemene pro účely této budoucí smlouvy je vyznačen v situaci, která je nedílnou součástí uvedené smlouvy.
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Zápis z výboru stavebního a životního prostředí
Předseda Výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil zápis z jednání výboru ze dne 19. 4. 2017. Dále uvedl, že bod „Různé“ z výboru již nebude součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.

a) Areál ledových sportů Praha 11
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že dne 27. 3. 2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Areál ledových sportů, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám“. K záměru proběhla EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tento záměr byl opakovaně projednáván na výboru stavebním a pro životní prostředí a na zasedání zastupitelstva. Ing. Hakl připravil námitky do územního řízení a výbor doporučuje námitky podat.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl doporučil navrhnout přezkum závěrečného stanoviska z hlediska životního prostředí a z hlediska dopravy.
Ing. Ranoš uvedl, že městská část není účastníkem územního řízení.
JUDr. Fiala uvedl, že městská část může být účastníkem řízení, pokud stavba může ovlivnit život občanů v naší městské části.
Pan Křížek uvedl, že MČ Praha 11 nebude financovat rekonstrukci sportoviště v ZŠ Ke Kateřinkám, a že se nepodílela na financování žádného sportoviště základních škol ve správním obvodu Prahy 11. Sportoviště byly rekonstruovány vždy za podpory soukromého investora.
Starosta vznesl dotaz, zda rozhodnutí zastupitelstva může stavbu zastavit.
JUDr. Fiala uvedl, že rozhodnutí zastupitelstva stavbu může ovlivňovat, projekt není jednoznačně občany podporovaný.
Ing. Hakl uvedl, že se jedná o komerční projekt, v ZŠ Ke Kateřinkám proběhla anketa a informoval o plánované petici občanů. Členové zastupitelstva udělili slovo přítomnému hostu panu Pospíchalovi.
Pan Pospíchal uvedl, že o stavbě se dozvěděl v den zasedání, a že pokud zastupitelstvo se stavbou nesouhlasí, má povinnost se v tomto duchu vyjádřit. Starosta uvedl, že důvodem svého zdržení je, že do spádové ZŠ Ke Kateřinkám dochází mnoho našich dětí a v rámci dobrých vztahů budou děti ze ZŠ Formanská (která bude v provozu 09/2018) také využívat stávající zázemí pro výuku tělocviku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí doporučení výboru stavebního a životního prostředí podat předložené námitky k probíhajícímu územnímu řízení na stavbu „Areál ledových sportů“, doplnit odůvodnění a podat žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
2) ukládá starostovi podat námitky účastníka řízení v rozsahu předloženém na výboru, doplnit odůvodnění a podat žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek
Návrh nebyl přijat.

20.17 hodin – paní Draštíková navrhla přestávku 10 minut.
20.27 hodin – pokračuje zasedání zastupitelstva.

b) Lokalita U Lesa 2
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že na základě usnesení ZMČ č. 9/2016 z 23. 11. 2016 měla být mezi městskou částí a investorem uzavřena plánovací smlouva, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Proti závěru zjišťovacího řízení podal odvolání spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů.
Starosta uvedl, že do konce příštího týdne bude předložen návrh plánovací smlouvy, která bude projednána ve stavebním výboru.
Ing. Hakl požaduje, aby se k plánovací smlouvě vyjádřili všichni zastupitelé.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) bere na vědomí, že dosud nebyla předložena ZMČ plánovací smlouva dle usnesení ZMČ Praha – Újezd č. 9c zápisu č. 9/2016 z 23. 11. 2016,
2) ukládá starostovi do podpisu této plánovací smlouvy nevydávat souhlas MČ Praha – Újezd pro územní řízení, včetně souhlasu s užitím pozemků pro stavbu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Autobusové zastávky
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela čtyři cenové nabídky na dodávku nových přístřešků zastávek PID Na Formance, Ke Smrčině a K Sukovu ve dvou variantách. S ohledem na inženýrské sítě umístěné pod zastávkou, doporučil stavební výbor přenosný typ s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s výběrem přenosného typu V2 s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch.
2) schvaluje cenovou nabídku od společnosti VOLMUT, s. r. o., se sídlem Brechtova 830, 149 00 Praha 4 za celkovou cenu ve výši 319 450 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) MŠ Formanská – akustika
Předseda výboru Ing. Ranoš uvedl, že ve fungující školce MŠ Formanská byla zjištěna nevhodná akustická úprava v jídelně. Městská část obdržela tři cenové nabídky na akustické úpravy jídelny MŠ Formanská ve dvou variantách. Stavební výbor se zabýval pouze záležitostmi technického charakteru, finanční vyhodnocení vypracoval úřad městské části.
Stavební výbor doporučil použít podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton. Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Pan Křížek doporučuje akustické řešení jídelny reklamovat, jedná se o chybu v projektu nebo stavby?
Ing. Hakl uvedl, že stavba je v souladu s projektem, hygienická stanice vydala souhlasné vyjádření a stavba byla řádně zkolaudována.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) souhlasí s doporučením výboru stavebního a životního prostředí použít v jídelně MŠ Formanská podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton,
2) schvaluje cenovou nabídku od společnosti EDIKT a. s., se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice za celkovou cenu ve výši 118 461 Kč bez DPH.
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah.

pro: Drahorád, Kopp, Křížek, Hromádka, Petrová, Ranoš, Draštíková, Hakl
zdržel: Fiala
Návrh byl přijat.

e) Bytový dům Catha II
Předseda Ing. Ranoš konstatoval, že městská část obdržela žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí novostavby bytového domu CATHA II na pozemcích parc. č. 214/5, 214/124, 214/125 v ulici Formanská. Starosta navrhuje požadovat po investorovi umístění nebytového prostoru se službami pro místní občany.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) požaduje upravit dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového domu Catha II“:
a) v části 1. nadzemního podlaží navrhnout nebytové prostory určené pro občanskou vybavenost,
b) příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m),
c) komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí, likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/5, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců,
d) podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky,
e) navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/4),
f) upravit polohu, výšku a šířkové uspořádání prodloužené ulice Pastevců tak, aby plynule navazovala na nově umísťovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6,
g) doplnit další venkovní parkovací stání.
Předložit aktuální dokumentaci pro územní řízení stavby „Novostavba bytového domu Catha I“, upravenou dle požadavků usnesení ZMČ Praha – Újezd č. 10.1 zápisu č. 3/2016 z 23.3.2016.
2) ukládá starostovi zaslat toto usnesení žadateli.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Zpráva o uplatňování ZÚR
Předseda výboru Ing. Ranoš konstatoval, že dne 25. 3. 2017 zveřejnil odbor územního rozvoje MHMP Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období. Navrhované změny se netýkají přímo území městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zástupkyně starosty paní Jana Draštíková předkládá návrh na odvolání uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla z titulu neplnění povinností dle organizačního řádu, neplnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů vůči úřadu a z názorové neshody na rozvoj městské části.

Zastupitelé hlasují o zařazení bodu Odvolání uvolněného zástupce starosty.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš
proti: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

12. Odvolání uvolněného zástupce starosty
Paní Draštíková předložila důvodovou zprávu.

Odvolání uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
Preambule
Uvolněným členem zastupitelstva je ten zastupitel, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru nebo ten, kdo před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovně právním poměru, ale funkci vykonává ve stejném rozsahu jako člen dlouhodobě uvolněný. Přiměřeně se na něj vztahuje, v rámci pracovně právních vztahů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Neuvolněný a uvolněný člen zastupitelstva musí hájit zájmy městské části a jejich občanů. Jako člen kolektivního orgánu se musí chovat jako řádný hospodář – slib zastupitele.

Fakta
Uvolněným zástupcem starosty (místostarosta) byl na ustavujícím zastupitelstvu zvolen Ing. Daniel Hakl (Sousedé), jemuž bylo svěřeno plnění úkolů uvedených v organizačním řádu městské části a za jejich plnění je odpovědný zastupitelstvu MČ.
Od začátku roku 2017 místostarosta velmi často nedochází do kanceláře Úřadu městské části Praha – Újezd, nekomunikuje s vedením úřadu a starostovi nejsou známy všechny činnosti, které v rámci výkonu své funkce plní. Tím nenaplňuje nutné podmínky pracovněprávního vztahu k organizaci. Odvolání místostarosty Ing. Daniela Hakla je vyvoláno na základě časté absence výkonu volené funkce uvolněného člena zastupitelstva a tímto jednáním nenaplňuje slib zastupitele, nechová se jako řádný hospodář, který pobírá dle zákona odměnu a další výhody vyplývající s pozice místostarosty za výkon volené funkce. Dále řádně nevykonává svěřené úkoly uvedeny v organizačním řádu.
Dále odvolání místostarosty Ing. Daniela Hakla je také vyvoláno na základě časté názorové neshody v oblastech podpory občanské vybavenosti, infrastruktury a budoucího rozvoje na území městské části Praha – Újezd, včetně vydávaných kontroverzních stanovisek k realizaci drobných mobiliářů na území MČ bez přihlédnutí k názorům občanů.
Tyto názorové neshody byly příčinou ukončení koaliční smlouvy dne 7. 3. 2017 se zástupci nezávislých zastupitelů zvolených za Sousedé.

Ing. Hakl uvedl, že se k odvolání vyjádří písemně, jelikož neznal jeho důvody.
JUDr. Fiala uvádí, že pokračuje neférové jednání, v důvodové zprávě o odvolání není jediný konkrétní důvod, proč by měl být zástupce starosty odvolán. Není uvedeno, zda a jakou povinnost porušil, je to odveta za to, že má jiný názor tak, jak je také uvedeno v důvodové zprávě.
Paní Draštíková konstatovala, že Ing. Hakl nechodí na porady vedení městské části, a že ho již předem informovala, že pokud nebude plnit své povinnosti, navrhne jeho odvolání.
Ing. Hakl uvedl, že úkoly zástupci starosty ukládá zastupitelstvo městské části jako kolektivní orgán, a že si není vědom ničeho, co by nesplnil. Dále uvedl, že se jedná o vyvrcholení neshod mezi vedením městské části.
Starosta uvedl, že ručí za rozpočet a finance a uvedl výšku mzdy, kterou Ing. Hakl pobírá. Dále uvedl, že se městská část chová nehospodárně, když vyplácí mzdu za práci, která není vykonávána a že se na uvolněného člena zastupitelstva vztahuje zákoník práce. Dále starosta uvedl příklad: „Jestli by přítomní zastupitelé, kteří podnikají, strpěli zaměstnance, který pobírá v takové výši mzdu a nedochází do zaměstnání a neplní povinnosti?“

Starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali, zda má být hlasování o odvolání tajné či veřejné.
Zastupitelé hlasují o přímém hlasování o odvolání uvolněného zástupce starosty:

pro: Drahorád, Hakl, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odvolání uvolněného zástupce starosty Ing. Daniela Hakla s platností k 26. 4. 2017.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková
zdržel: Ranoš, Hakl
proti: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

13. Jednací řád zastupitelstva
Starosta uvedl, že současný Jednací řád je platný od 17. 6. 2015. Jelikož je v Jednacím řádu několik nesrovnalostí a současně je nově zřízena pozice tajemníka je nutné Jednací řád upravit dle aktuální situace.
Z toho důvodu byli dne 27. 3. 2017 členové zastupitelstva vyzváni k zaslání námětů a připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu, s termínem odevzdání do 7. 4. 2017. V uvedeném termínu nebyla zaslána žádná připomínka ani případná úprava. Byly tedy provedeny pouze nezbytné úpravy, týkající se převážně organizačního a technického zajištění zasedání zastupitelstva. V rámci technického zajištění bylo nezbytné upravit distribuci materiálů, je neekonomické všechny materiály, program jednání, pozvánku a zápisy tisknout a předávat je členům v papírové podobě, z toho důvodu je v návrhu upraveno rozesílání elektronickou formou (čl. II. odst. 3 a odst. 6; čl. X. odst. 6).
Dále je rozepsán obsah předložených materiálů k jednání (čl. II odst. 7). Další změnou je vložení čl. V – účast tajemníka úřadu na zasedání zastupitelstva.
Poslední úprava se týká formy tajného hlasování v čl. VI odst. 7.

Proběhla diskuse mezi zastupiteli. Mimo jiné Ing. Hakl uvedl, že součástí bodu schvalování Jednacího řádu nebyla zaslána důvodová zpráva, z toho důvodu hlasoval proti.

22.01 hodin – zastupitelé hlasovali o pokračování v jednání nejpozději do 22.30 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
a) ruší Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd účinný ode dne 17. 6. 2015,
b) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Újezd s účinný od 26. 4. 2017.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Ranoš
proti: Hakl
Návrh byl přijat.

14. Oznámení MČ Praha 11 – časopis Klíč
Starosta konstatoval, že dne 8. 3. 2017 se uskutečnila redakční rada zpravodaje Klíč, ze které vyplynulo navýšení ceny za jednu újezdskou stranu A4 ve zpravodaji Klíč ze současných 5 000 Kč na 20 000 Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2018.
Městská část navrhuje stávající cenu zvýšit o maximálně 5 000 Kč, tedy na 10 000 Kč měsíčně. V případě schválení bude vyvoláno jednání a uzavřen smluvní vztah.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) nesouhlasí s navýšením ceny na 20 000 Kč za jednu újezdskou stranu A4 v jednom čísle Klíče, dle zaslaného oznámení Úřadu městské části Prahy 11,
2) navrhuje stávající cenu upravit na 10 000 Kč za újezdskou stranu A4 v jednom čísle Klíče,
3) ukládá starostovi uzavřít smluvní vztah s ÚMČ Praha 11.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2017
Starosta procházel jednotlivá usnesení a odpovídal, jak byla splněna.
Ze zápisu č. 3/2017 trvá usnesení k bodu č. 16 „Předání veřejného osvětlení, VO komunikace u MŠ Formanská a VO v ulici K Sukovu“
Ze zápisu č. 10/2016 trvá usnesení k bodu č. 11 „Svěření pozemků parc. č. 670/20, 670/21, 670/22 (MŠ Formanská) a parc. č. 670/8“.
Ze zápisu č. 9/2016 trvá usnesení k bodu č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“.

22.20 hodin odešel JUDr. Fiala.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

22.23 hodin přišel JUDr. Fiala.

16. Interpelace jako stálý bod zasedání ZMČ po kontrole plnění usnesení

Ing. Hakl předal písemnou interpelaci „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“. Starosta odpoví písemně nejpozději do 30 dnů tak, jak mu ukládá Jednací řád.
Podle usnesení zápisu č. 5/2017, bod č. 11 se doplňuje text interpelace „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“, viz příloha č. 1.
Celý text nově zní: „Ing. Hakl předal písemnou interpelaci „Dotaz na průběh revitalizace umělého terénního útvaru Milíčov“, předaná interpelace byla přečtena a text interpelace, resp. samotná interpelace bude součástí zápisu ze ZMČ“.

17. Různé
a) Termín příštího zasedání ZMČ 17. 5. 2017
Termín příštího zasedání je 17. 5. 2017 od 17.00 hodin.

Mgr. Kopp navrhuje termín příštího zasedání dne 17. 5. 2017 od 18.00 hodin.

pro: Kopp, Fiala, Hakl, Ranoš
proti: Drahorád, Draštíková, Petrová, Křížek, Hromádka
Návrh nebyl přijat.

O usnesení bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

b) Úkoly pro předsedu finančního výboru a kontrolního výboru
Tajemník konstatoval, že na základě auditu vnitřních předpisů bylo zjištěno, že na úřadě není k dispozici Jednací řád kontrolního a Jednací řád finančního výboru. Z toho důvodu byl vyzván předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala a předseda finančního výboru Mgr. Kopp, aby doložili tyto dokumenty:
1) Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád finančního výboru
2) Plán činnosti kontrolního výboru

c) Dne 27. 5. 2017 se uskuteční Májová veselice.