Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 19.4.2017,18:00–20:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý (od bodu 2), Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Bezděk, Šturmová
Hosté: Pleskač, Smola (k bodu 3), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Areál ledových sportů – územní řízení

27.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „Areál ledových sportů, Praha, Chodov, Ke Kateřinkám“, veřejné ústní jednání bude 18.5.2017. Jedná se o novostavbu haly o zastavěné ploše 4270m2 v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, obsahující ledové plochy pro hokej a curling se zázemím, fitness, občerstvení a 67 venkovních parkovacích stání, pro celkem 1280 osob. K záměru proběhla tzv. velká EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení záměru 23.9., závěr zjišťovacího řízení 17.12.2015, dokumentace 9.3., posudek 20.7., veřejné projednání 18.8. a závěrečné stanovisko 29.9.2016). Dopravně inženýrské podklady z dokumentace EIA předpokládají v ulici Ke Kateřinkám na jižním konci nyní 5200 jízd/den (3000 do centra a 2200 z centra) a v napojení na Opatovskou 10600 jízd/den (5700+4900), což se do roku 2019 má zvýšit na 12700 jízd/den (6800+5900). Areál ledových sportů má generovat 436 jízd/den. Záměr byl opakovaně projednáván ve stavebním výboru i v ZMČ a MČ zasílala své připomínky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Podat předložené námitky v probíhajícím územním řízení
- Doplnit odůvodnění, v čem se MČ Praha – Újezd považuje za účastníka řízení
- Podat samostatnou žádost o přezkum závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Pro: všichni

Bod č.3 – Lokalita U Lesa 2 – územní řízení

28.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o komunikace, retenční nádrž a sítě pro 16 RD. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 20.3. a v ZMČ 22.3.2017. Na základě usnesení ZMČ č.9c zápisu č.9/2016 z 23.11.2016 měla být mezi MČ a investorem uzavřena plánovací smlouva, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, na který proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 3.8.2016, rozhodnutí 3.3.2017) s tím, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stání. Proti závěru zjišťovacího řízení podal odvolání spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů. Vyjádření k odvolání lze zaslat do 5 dnů od doručení (na úřední desce MHMP vyvěšeno 13.4.-28.4., tj. do 3.5.2017). Zástupce investora Ing. Pleskač informoval o přerušení územního řízení a o přípravě dalších etap výstavby (v lokalitě Centrum a na ploše severně od ulice Josefa Bíbrdlíka).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:
- Připravit a do ZMČ předložit plánovací smlouvu, řešící celé území záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“
- Do podpisu této plánovací smlouvy nevydávat souhlas MČ pro územní řízení, včetně souhlasu s užitím pozemků MČ pro stavbu.

Pro: všichni

Bod č.4 – Autobusové zastávky

MČ obdržela čtyři cenové nabídky na dodávku nových přístřešků zastávek PID Na Formance, Ke Smrčině a K Sukovu (pro směr do centra), ve dvou variantách – „pevný“ typ, kotvený do základových patek pod dlažbou, a „přenosný“ typ s prefabrikovanou základovou deskou tvořící současně pochozí povrch. Přenosný typ se osazuje do štěrkového lože bez nutnosti hlubších výkopů.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje pro všechny tři zastávky použít přenosný typ V2.

Pro: všichni

Bod č.5 – MŠ Formanská – akustika

MČ obdržela tři cenové nabídky na akustické úpravy jídelny MŠ Formanská, ve dvou variantách – jako výměnu části plného SDK podhledu za děrované SDK desky Rigiton, nebo jako doplnění pohltivých obkladů na stěnu (barevné desky Sonit) a na stávající podhled (minerální panely). Podhled Rigiton byl v souladu s PD instalován v místnosti kroužků. Obdobně byly řešeny dodatečné akustické úpravy v sále Domu služeb Vodnická (zavěšené minerální desky Ecophon).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje v jídelně ZŠ a MŠ Formanská použít podhled z děrovaných sádrokartonových desek Rigiton.

Pro: všichni

Bod č.6 – Bytový dům Catha II – vyjádření k DÚR

MČ obdržela 5.4.2017 žádost o vyjádření k DÚR novostavby bytového domu CATHA II na pozemcích parc.č. 214/5,214/124 a 214/125 v ulici Formanská. Investorem je vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Navrhovaný třípodlažní BD má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v objektu a 7 venkovní stání v prodloužení ulice Pastevců, odkud je také napojen parking v 1.PP. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Téměř totožný BD stejného investora, umístěný severně na sousedním pozemku parc.č. 214/4, byl projednáván ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
- Příčný profil přilehlé části ulice Formanská bude stejný jako na Kateřinském náměstí (vozovka mezi obrubami 7,0 m + chodník cca 2,2 m)
- Komunikace Formanská bude odvodněna do uličních vpustí s tím, že likvidace srážkových vod bude buď vsakem na parc. č. 214/5, nebo napojením do stávající dešťové kanalizace v ulici Pastevců
- Podél Formanské bude vymezen pás veřejné zeleně ve formě aleje stromů, ostatní plocha kolem domu (mimo pěší trasu) bude rozdělena jako předzahrádky
- Navrhovaná pěší trasa bude na chodník ulice Formanská napojena kolmo (přes východní cíp pozemku parc. č. 214/4)
- Poloha, výška a šířkové uspořádání prodloužené ulice Pastevců bude upravena tak, aby plynule navazovala na nově umísťovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6
- Bude předložena aktuální DÚR stavby Catha I, upravená dle požadavků usnesení ZMČ č.10.1 zápisu č.3/2016 z 23.3.2016
- Budou doplněna další venkovní parkovací stání

Pro: všichni

Bod č.7 – Zpráva o uplatňování ZÚR – zásadní připomínky

25.3.2017 zveřejnil odbor územního rozvoje MHMP Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017). Připomínky lze zasílat do 24.4.2017. Na­vrhované úpravy ZÚR se netýkají přímo území MČ, v blízkém okolí se navrhuje přeřadit Vesteckou spojku z „nadřazeného komunikačního systému“ do „koridorů pozemních komunikací s celoměstským významem“ a vypustit rozvojovou oblast zeleně „Z/8 Zalesnění u Křeslic“. K Návrhu zprávy připravil zásadní připomínky Svaz městských částí hl.m. Prahy. Další připomínky podala MČ Praha 11.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Různé – informace

13.3.2017 Komise RHMP pro změny ÚP mj. projednala a doporučila pořízení změn ÚP dle podnětů č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice). 30.3.2017 ZHMP schválilo zadání změn ÚP č. 2973/00 (změna 0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu pro seniory) a č. 2974/00 (změna 0,3ha uvnitř starší zástavby Újezdu ze ZMK na OB) a neschválilo návrh zadání změny ÚP č. 2345/00 (změna 17,3ha mezi Formanskou a D1 z OP a ZMK na SV a S4). 30.3.2017 dále ZHMP schválilo Memorandum o spolupráci při vzájemném majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0. Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD a Hl.m. Praha se dohodli na vzájemném majetkoprávním vypořádání pozemků a komunikací tak, že dálnice D0 (Pražský okruh) bude ve vlastnictví státu a komunikace na území Prahy „uvnitř“ dálnice D0 budou ve vlastnictví Hl.m. Prahy – tedy i část dálnice D1 na k.ú. Chodov a Újezd u Průhonic. ZHMP dosud neschválilo Smlouvu o spolupráci a sdružení veřejných zadavatelů, za účelem stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“. Smlouva byla na programu Výboru pro dopravu ZHMP 11.4.2017 a bude předložena k projednání na některém z příštích ZHMP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni